Tài liệu Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin kh&cn và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chất

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Bé c«ng th−¬ng trung t©m th«ng tin khoa häc kü thuËt hãa chÊt B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi cÊp bé x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin kH&CN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh hµng thuéc ngµnh hãa chÊt Chñ nhiÖm ®Ò tµi: ts . trÇn kim tiÕn 6773 04/4/2008 hµ néi - 2007 bé c«ng th−¬ng trung t©m th«ng tin Khoa häc kü thuËt hãa chÊt b¸o c¸o ®Ò tµi cÊp bé x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin khcn vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh hµng thuéc ngµnh hãa chÊt C¬ quan chñ qu¶n: Bé C«ng Th−¬ng C¬ quan thùc hiÖn: Trung t©m Th«ng tin KHKT Hãa chÊt Chñ nhiÖm §Ò tµi: TS. TrÇn Kim TiÕn Hµ néi - 2007 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” Danh s¸ch nh÷ng ng−êi thùc hiÖn chÝnh Chñ nhiÖm §Ò tµi: TS. TrÇn Kim TiÕn Chøc vô: Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin KHKT Hãa chÊt Nh÷ng ng−êi cïng tham gia thùc hiÖn hoÆc cè vÊn cho §Ò tµi: STT Hä vµ tªn Häc vÞ C¬ quan c«ng t¸c 1 NguyÔn Ngäc S¬n TS Trung t©m Th«ng tin KHKT HC 2 §Æng Hoµng Anh KS - nt- 3 Lª TiÕn KS C«ng ty CP DÞch vô Th«ng tin KHCN 4 Chö V¨n Nguyªn KS Ban Kü ThuËt, T.C«ng ty HCVN 5 Hoµng V¨n Thø KS C«ng ty CMC Thêi gian thùc hiÖn §Ò tµi: 12 th¸ng (tõ 1/2007 ®Õn 12/2007) Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 1 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” Môc lôc Trang I. Më ®Çu 4 II. PhÇn Tæng quan 5 II.1. ph¸t triÓn C«ng nghiÖp Hãa chÊt ViÖt Nam II.1.1. T×nh h×nh ph¸t triÓn 5 5 II.1.2. T×nh h×nh ®Çu t− vµ c«ng nghÖ cña CNHC n−íc ta 13 II.1.3. ThÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm cña CNHC 19 II.1.4. Yªu cÇu vµ triÓn väng ph¸t triÓn cña CNHC ViÖt Nam 23 II.2.VÊn ®Ò th«ng tin trong SXKD cña CNHC 25 II.2.1. T×nh h×nh sö dông vµ ph¸t triÓn th«ng tin cña c¸c c¬ së, doanh nghiªp trong ngµnh 25 II.2.2. Yªu cÇu t×n kiÕm th«ng tin c¸c s¶n phÈm trong ngµnh qua m¹ng Internet 30 II.3. Giíi thiÖu vÒ Internet 33 II.3.1. §Þnh nghÜa vÒ Internet 33 II.3.2. Kh¶ n¨ng t×m kiÕm th«ng tin trªn m¹ng Internet 34 II.3.2.1. internet cã mét sè ®Æc ®iÓm tiÖn Ých sau ®©y: 34 II.3.2.2. C¸c dÞch vô trªn internet. 35 II.3.2.3. T×m tin trªn m¹ng Internet 37 III. Néi dung thùc hiÖn ®Ò tµi III..1. X©y dùng CSDL vÒ c¸c website vÒ c¸c s¶n phÈm thuéc CNHC 38 38 III.1.1. §Æt vÊn ®Ò 38 III.1.2. Quy −íc ph©n chia c¸c ngµnh hµng 38 III.1.3. Ph−¬ng ph¸p tËp hîp ®Þa chØ trªn m¹ng cña c¸c ngµnh hµng chÝnh thuéc CNHC 39 III.1.4. X©y dùng phÇn mÒm chuyªn dông dÓ tÝch hîp CSDL vÒ c¸c website vÒ c¸c s¶n phÈm thuéc CNHC 39 Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 2 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” III.1.4.1. C«ng nghÖ vµ c«ng cô sö dông vµ tÝnh n¨ng giao diÖn phÇn mÒm 39 III.1.4.2. TÝch hîp ®Þa chØ c¸c trang Web cÇn thiÕt 41 III..2. §Þa chØ c¸c trang web trªn m¹ng Internet cña c¸c nhãm ngµnh hµng chÝnh THUéC CNHC 41 III.2.1. §Þa chØ c¸c trang web trªn m¹ng Internet cña c¸c nhãm ngµnh hµng chÝnh thuéc CNHC 41 III.2.2. C¸ch tra cøu vµ tiÖn Ých 42 III.2.2.1. T×m kiÕm tæng qu¸t 42 III.2.2.2. T×m kiÕm n©ng cao 42 IV. KÕt qu¶ thùc hiÖn §Ò tµi vµ th¶o luËn 42 IV.1. KÕt qu¶ thùc hiÖn §Ò tµi 42 IV.2. VÊn ®Ò sö dông CSDL qu¶n lý ®Ò tµi 43 V. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 43 Phô lôc 1: H−íng dÉn cµi ®Æt NET FRAMEWORK 45 Phô lôc 2: Danh s¸ch c¸c trang web vÒ c¸c s¶n phÈm thuéc CNHC 46 Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 3 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” I. Më ®Çu Ngµnh Hãa chÊt, cô thÓ h¬n lµ ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt (CNHC) n−íc ta hiÖn nay ®ang cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi quy m« c«ng nghÖ s¶n xuÊt ngµy cµng lín, sè l−îng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng vµ thÞ tr−êng s¶n phÈm ngµy cµng më réng. Sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) cña ngµnh kÐo theo sù ph¸t triÓn cña m¹ng l−íi nghiªn cøu c«ng nghÖ, ph¸t triÓn thÞ tr−êng vµ qu¶n lý (qu¶n lý thÞ tr−êng, tiªu chuÈn, c«ng nghÖ, m«i tr−êng, v.v...) ®èi víi ngµnh. Còng tõ ®ã vÊn ®Ò t×m kiÕm c¸c th«ng tin s¶n phÈm cña CNHC trë nªn cã vai trß rÊt quan träng. C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c s¶n phÈm cña CNHC cã thÓ khai th¸c tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh− th«ng tin trùc tiÕp hoÆc qua b¸o c¸o ®Þnh kú/®ét xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ SXKD s¶n phÈm, qua hÖ thèng b¸o chÝ, qua trao ®æi th«ng tin (th−, email) hoÆc khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng Internet. Ph−¬ng ph¸p khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng Internet lu«n cã nhiÒu −u thÕ do tÝnh nhanh chãng, tiÖn lîi vµ tÝnh cËp nhËt cña th«ng tin. H¬n n÷a nguån th«ng tin trªn Internet cuÜng rÊt phong phó. Víi viÖc biÓu thÞ b»ng siªu v¨n b¶n (hypertext), c¸c th«ng tin trªn m¹ng cµng mang tÝnh chÊt trùc quan h¬n so víi c¸c lo¹i h×nh th«ng tin kh¸c. Tuy nhiªn th«ng tin trªn Internet còng cã mét sè nh−îc ®iÓm ®ã lµ tÝnh chi tiÕt, tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin th−êng thÊp. Trong tr−êng hîp ng−êi truy cËp thiÕu c¸c kü n¨ng tin häc cÇn thiÕt th× viÖc khai th¸c th«ng tin sÏ gÆp khã kh¨n. §Ó gãp phÇn hç trî cho ng−êi khai th¸c th«ng tin vÒ c¸c s¶n phÈm cña ngµnh CNHC trªn m¹ng Internet, trong khu«n khæ mét ®Ò tµi cÊp Bé, chóng t«i x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu (CSDL) vÒ c¸c trang web (website) liªn quan ®Õn c¸c s¶n phÈm cña CNHC; x©y dùng mét phÇn mÒm chuyªn dông ®Ó tÝch hîp danh s¸ch website ®Ó tiÖn cho viÖc tra cøu vµ khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng Internet ®èi víi c¸c s¶n phÈm quan t©m cña CNHC. §Ò tµi ®−îc thùc hiÖn trong n¨m 2007 víi mét sè néi dung häc thuËt chÝnh: 1/ X©y dùng CSDL vÒ danh s¸ch website liªn quan ®Õn c¸c s¶n phÈm cña ngµnh CNHC. 2/ X©y dùng phÇn mÒm tra cøu vµ tÝch hîp c¸c website vµo phÇn mÒm. 3/ LËp tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm tra cøu th«ng tin vÒ c¸c s¶n phÈm cña CNHC. Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 4 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” 4/ X©y dùng CSDL d¹ng v¨n b¶n vÒ c¸c s¶n phÈm cña CNHC. 5/ LËp B¸o c¸o tæng kÕt §Ò tµi. Ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn §Ò tµi: 1/Tra cøu trªn m¹ng 2/ KÕt hîp víi c¸c chuyªn gia CNTT. S¶n phÈm cña §Ò tµi: 1/ B¸o c¸o §Ò tµi 2/ PhÇm mÒm tr×nh duyÖt Danh b¹ web d¹ng më cã thÓ d¨ng online trªn m¹ng Internet 3/ §Üa CD Danh b¹ web. II. PhÇn tæng quan II.1. ph¸t triÓn C«ng nghiÖp Hãa chÊt ViÖt Nam II.1.1. T×nh h×nh ph¸t triÓn CNHC ViÖt Nam ra ®êi tõ kh¸ sím (®Çu thËp kû 50). Sau n¨m 1975 khi n−íc nhµ thèng nhÊt, CNHC c¶ n−íc thèng nhÊt do Tæng côc Hãa chÊt qu¶n lý. Tõ n¨m 1986, CNHC ph¸t triÓn nhanh vÒ quy m«, sè l−îng c¬ së s¶n xuÊt vµ ®i vµo æn ®Þnh. N¨m 1995 Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam (VINACHEM) ®−îc thµnh lËp, hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y lín thuéc c¸c ngµnh s¶n xuÊt quan träng cña CNHC n−íc ta ®Òu do VINACHEM qu¶n lý. Tõ n¨m 1986, CNHC cã nhiÒu thay ®æi. CNHC ph¸t triÓn rÊt nhanh vÒ quy m«, sè l−îng c¬ së s¶n xuÊt t¨ng m¹nh, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt còng theo ®ã mµ ph¸t triÓn. NhiÒu c«ng tr×nh lín ®Çu t− trong n−íc hoÆc liªn doanh ®· ®−îc triÓn khai nh−: tuyÓn apatit, s¶n xuÊt chÊt giÆt röa, bét PVC, v.v..., nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt nhá thuéc ®Þa ph−¬ng vµ ngoµi quèc doanh ®−îc thµnh lËp. Trong nhiÒu n¨m trë l¹i ®©y, CNHC n−íc ta s¶n xuÊt vµ cung øng nhiÒu s¶n phÈm thiÕt yÕu phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh− ph©n bãn (PB), thuèc b¶o vÖ thùc v©t (BVTV), s¨m lèp xe ®¹p, pin, acquy, que hµn, chÊt giÆt röa, v.v... vµ ®· h×nh thµnh mét sè nhãm ngµnh hµng quan träng lµ: s¶n phÈm phôc vô n«ng nghiÖp (PB, thuèc BVTV), c¸c s¶n phÈm cao su, hãa chÊt c¬ b¶n, c¸c s¶n phÈm ®iÖn hãa (pin vµ acquy), chÊt giÆt röa vµ mü phÈm, v.v... HiÖn nay CNHC n−íc ta cã hµng ngh×n c¬ së s¶n xuÊt, tuy nhiªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GTSXCN) toµn ngµnh l¹i chñ yÕu tËp trung vµo mét sè c¬ së Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 5 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” s¶n xuÊt lín thuéc VINACHEM. Tû träng CNHC ViÖt Nam hiÖn chiÕm trªn 10% GTSXCN toµn ngµnh C«ng nghiÖp víi c¸c ngµnh lµ: - Nhãm s¶n phÈm phôc vô n«ng nghiÖp + Ph©n l©n chÕ biÕn, víi tæng n¨ng lùc s¶n xuÊt trªn 1,4-1,5 triÖu tÊn/n¨m, gåm: * Supe phèt ph¸t ®¬n (SSP): §−îc s¶n xuÊt t¹i 2 c¬ së thuéc VINACHEM lµ C«ng ty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao (LAFCHEMCO) 750 ngh×n tÊn/n¨m vµ Nhµ m¸y Supeph«tphat Long Thµnh thuéc C«ng ty Ph©n bãn miÒn Nam (SFC) trªn 200 ngh×n tÊn/n¨m. C«ng nghÖ s¶n xuÊt SSP lµ theo c«ng nghÖ cña Liªn X« cò (tõ nh÷ng n¨m 1960). Nguyªn liÖu ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt SSP lµ quÆng apatit lo¹i I vµ axit sunfuric. Tõ cuèi thËp niªn 1990 sau khi Nhµ m¸y tuyÓn apatit T»ng Loáng (Lµo Cai) cho ra s¶n phÈm tinh quÆng apatit tuyÓn, mét phÇn (kho¶ng 50%) quÆng apatit lo¹i I Lµo Cai dïng lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt SSP ®−îc thay b»ng tinh quÆng apatit. * Ph©n l©n nung ch¶y (PLNC): §−îc s¶n xuÊt chñ yÕu t¹i 2 c¬ së thuéc VINACHEM lµ C«ng ty Ph©n l©n nung ch¶y V¨n §iÓn vµ Cæ phÇn Ph©n l©n Ninh B×nh. N¨ng lùc tæng céng vÒ PLNC cña VINACHEM lµ 600-700 ngh×n tÊn/n¨m (c«ng suÊt hiÖn t¹i kho¶ng 400 ngh×n tÊn/n¨m) Mét sè xÝ nghiÖp ®Þa ph−¬ng còng s¶n xuÊt PLNC nh− C«ng ty Ph©n l©n Hµm Rång (tØnh Thanh Ho¸) víi c«ng suÊt trªn d−íi 20 ngh×n tÊn/n¨m. C«ng nghÖ s¶n xuÊt PLNC hiÖn ®· ®−îc c¶i tiÕn rÊt nhiÒu so víi nh÷ng n¨mn 1960 khi nhËp c«ng nghÖ nµy tõ Trung Quèc nh− : dïng than antraxit thay than cèc lµm nhiªn liÖu, lß ®−îc thiÕt kÕ l¹i vµ thay ®æi quy tr×nh vËn hµnh, ®ãng b¸nh quÆng (apatit, secpentin) vôn ®Ó tËn dông nguyªn liÖu. HiÖn nay c¸c lß cao nung PLNC ®Òu ®· ®¹t c«ng suÊt lín h¬n tr−íc ®©y hµng chôc lÇn vµ gi¶m c¸c chØ tiªu ( nguyªn liÖu, n¨ng l−îng) ®Çu vµo. Nguyªn liÖu sö dông cho s¶n xuÊt PLNC lµ quÆng apatit lo¹i II Lµo Cai. + Ph©n ®¹m: HiÖn n−íc ta cã hai c¬ së s¶n xuÊt urª lµ C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Ph©n ®¹m vµ Hãa chÊt Hµ B¾c (thuéc VINACHEM) c«ng suÊt 150180 ngh×n tÊn urª/n¨m ®i tõ nguyªn liÖu than c¸m vµ C«ng ty cæ phÇn Ph©n ®¹m vµ Hãa chÊt Phó Mü (Thuéc PetroViÖt Nam) c«ng suÊt 760 ngh×n tÊn urª/n¨m, ®i tõ nguyªn liªu khÝ thiªn nhiªn. VINACHEM ®ang ®Çu t− mét nhµ m¸y s¶n xuÊt urª tõ than c¸m t¹i Ninh B×nh, c«ng suÊt 560 ngh×n tÊn urª/n¨m vµ sÏ ho¹t ®éng vµo n¨m 2010-2011. PetroViÖt Nam còng ®ang ®Çu t− tiÕp nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n ®¹m tõ khÝ thiªn nhiªn, c«ng su©t 700-800 ngh×n tÊn urª/n¨m thuéc Tæ hîp KhÝ-§iÖn - §¹m Cµ Mau. Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 6 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” + Ph©n hçn hîp: HiÖn c¶ n−íc cã hµng tr¨m c¬ së s¶n xuÊt ph©n hçn hîp NPK lín nhá, trong ®ã cã kho¶ng trªn 30 c¬ së s¶n xuÊt cã c«ng suÊt trung b×nh (trªn d−íi 10 ngh×n tÊn/n¨m) vµ 21 c¬ së s¶n xuÊt cã c«ng suÊt lín, chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp (DN) cæ phÇn ®−îc chuyÓn ®æi tõ DN Nhµ n−íc (DNNN). N¨ng lùc toµn ngµnh 2,5-3,0 triÖu tÊn NPK/n¨m. Riªng VINACHEM s¶n xuÊt trªn 1,5 triÖu tÊn/n¨m. Ngoµi ra cßn ph©n vi sinh (1,2 triÖu tÊn/n¨m), ph©n bãn l¸, ph©n kho¸ng trén, v.v... §Õn nay n−íc ta cã trªn 600 lo¹i ph©n bãn ®−îc ®¨ng ký SXKD vµ hµng n¨m sè chñng lo¹i ph©n NPK, vi sinh, h÷u c¬ kho¸ng, h÷u c¬ vi sinh, v.v... l¹i ®−îc ®¨ng ký bæ sung. Nh×n chung, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph©n NPK, ph©n vi sinh, v.v... t¹i ViÖt Nam hiÖn ®¹t tr×nh ®é trung b×nh trong khu vùc. Mét sè c¬ së cña VINACHEM hoÆc c¬ së liªn doanh ®· ¸p dông c«ng nghÖ t¹o viªn NPK t−¬ng ®èi tiªn tiÕn b»ng thïng quay hoÆc ®Üa quay víi viÖc sö dông h¬i n−íc. T¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph©n NPK chñ yÕu vÉn lµ b¸n c¬ giíi hoÆc thñ c«ng, chÊt l−îng s¶n phÈm th−êng thÊp. Thùc tÕ thÞ tr−êng cho thÊy c¸c lo¹i ph©n bãn cÊp thÊp vµ kÐm chÊt l−îng ngµy cµng bÞ ®µo th¶i khái thÞ tr−êng. + Thuèc b¶o vÖ thùc vËt: HiÖn t¹i ë n−íc ta c«ng nghiÖp s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) chñ yÕu lµ gia c«ng, ho¹t chÊt vµ nhiÒu lo¹i phô gia ®Òu ph¶i nhËp khÈu. C«ng suÊt chung toµn ngµnh s¶n xuÊt −íc 50-100 ngh×n tÊn/n¨m. Cã mét sè c¬ së liªn doanh cña VINACHEM ®· s¶n xuÊt ho¹t chÊt thuèc trõ nÊm (validamyxin) theo c«ng nghÖ sinh häc. HiÖn c¶ n−íc cã trªn 40 c¬ së s¶n xuÊt gia c«ng thuèc BVTV (hÇu hÕt lµ c¸c DN cæ phÇn, 9 DN cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi hoÆc liªn doanh víi n−íc ngoµi). VINACHEM cã C«ng ty cæ phÇn Thuèc s¸t trïng ViÖt Nam (VIPESCO) chuyªn gia c«ng thuèc BVTV vµ hai c«ng ty liªn doanh lµ KOSVIDA vµ VIGUATO chuyªn s¶n xuÊt ho¹t chÊt thuèc BVTV, cßn c«ng ty liªn doanh MOSFLY VIETNAM chuyªn gia c«ng nhang trõ muçi vµ chÕ phÈm diÖt c«n trïng gia dông. - Nhãm s¶n phÈm phôc vô tiªu dïng vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c + C¸c s¶n phÈm cao su: HiÖn t¹i n¨ng lùc toµn ngµnh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cao su ë n−íc ta lµ: lèp xe ®¹p 30 triÖu s¶n phÈm/n¨m; xe m¸y 15 triÖu s¶n phÈm /n¨m (riªng hai DN liªn doanh víi NhËt B¶n lµ 3,7 triÖu s¶n phÈm /n¨m, phÇn cßn l¹i chñ yÕu lµ tõ VINACHEM); lèp «t« 3 triÖu s¶n phÈm /n¨m (riªng VINACHEM gÇn 2 triÖu s¶n phÈm /n¨m). Ngoµi ra cßn èng b¬m n−íc, g¨ng tay cao su, thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng, v.v... C¸c s¶n phÈm cao su ®−îc s¶n xuÊt t¹i c¸c Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 7 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” DN lín nh− C«ng ty cæ phÇn Cao su Sao vµng (SRC), Cæ phÇn Cao su §µ n½ng (DRC) vµ Cæ phÇn C«ng nghiÖp cao su miÒn Nam (CASUMINA). Mét sè DN liªn doanh còng s¶n xuÊt s¨m lèp «t«, xe m¸y nh− INOUE VIETNAM (s¶n xuÊt lèp «t« du lÞch vµ t¶i nhÑ); YOKOHAMA (s¶n xuÊt lèp xe m¸y). C¸c DN ®Þa ph−¬ng chñ yÕu s¶n xuÊt s¨m lèp xe ®¹p. C«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm s¨m lèp ë n−íc ta ®−îc ®¸nh gi¸ lµ ®¹t møc trung b×nh cña khu vùc. Riªng lèp « t«, tr−íc ®©y c¸c c¬ së trong n−íc míi chØ s¶n xuÊt lèp bè chÐo (BIAS) víi chÊt l−îng t−¬ng ®−¬ng c¸c n−íc trong khu vùc. HiÖn nay CASUMINA ®· s¶n xuÊt lèp radial bè b¸n thÐp vµ toµn thÐp cì nhá cho xe du lÞch vµ chuÈn bÞ s¶n xuÊt lèp radial bè thÐp cì vµnh lín. Mét sè lo¹i lèp xe t¶i siªu träng còng ®· ®−îc s¶n xuÊt t¹i DRC. + C¸c s¶n phÈm giÆt röa: N¨ng lùc s¶n xuÊt chung lµ 800 ngh×n tÊn s¶n phÈm/n¨m gåm bét giÆt (35-40%), kem giÆt (18- 25%), cßn l¹i chÊt giÆt rña d¹ng láng, xµ phßng b¸nh, dÇu géi ®Çu, mü phÈm, v.v..., riªng VINACHEM s¶n xuÊt gÇn 400 ngh×n tÊn s¶n phÈm chÊt giÆt röa/n¨m ( sè liÖu n¨m 2007). Tiªu thô chung c¶ n−íc −íc trªn 500 ngh×n tÊn/n¨m HiÖn t¹i ë n−íc ta cã c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÊt giÆt röa vµ mü phÈm víi s¶n l−îng lín lµ: C«ng ty cæ phÇn Bét giÆt NET (NETCO), cæ phÇn Bét giÆt LIX (LIXCO) (thuéc VINACHEM), TICO, DACO, VICO-V× d©n, P/S, Nh− Ngäc, v,v... C¸c DN liªn doanh nh− LEVER VIETNAM, P&G VIETNAM lµ nh÷ng nhµ s¶n xuÊt c¸c chÊt giÆt röa lín nhÊt. C«ng nghÖ, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm c¸c chÊt giÆt röa ë n−íc ta hÇu hÕt lµ t−¬ng ®−¬ng víi c¸c n−íc trong khu vùc. + Nguån ®iÖn hãa: C¸c nguån ®iÖn hãa ®−îc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam gåm acquy vµ pin th«ng dông, trong ®ã c¸c DN cña VINACHEM chiÕm 85%, c¸c DN ®Çu t− n−íc ngoµi chiÕm 15% s¶n l−îng. N¨m 2007 toµn ngµnh ®¹t trªn 2 triÖu KWh (VINACHEM ®¹t kho¶ng 1,5 triÖu KWh). C¸c lo¹i pin chñ yÕu lµ cña c¸c DN thuéc VINACHEM s¶n xuÊt (chiÕm 95%, n¨m 2007 s¶n xuÊt 400 triÖu viªn ) vµ c¸c DN nhá kh¸c (chiÕm 5%). C«ng nghÖ s¶n xuÊt ®−îc coi lµ ë møc tiªn tiÕn trung b×nh víi c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ tù ®éng vµ b¸n tù ®éng ë hÇu hÕt c¸c kh©u s¶n xuÊt. NhiÒu c¬ së s¶n xuÊt pin ®iÖn ®· dïng c«ng nghÖ giÊy tÈm hå thay cho c«ng nghÖ cò (hå ®iÖn dÞch). Tuy nhiªn, nh×n chung s¶n phÈm pin vµ ac quy ë n−íc ta vÉn ®¬n ®iÖu vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·, chñ yÕu lµ pin L¬ Cl¨ng sª kh« (kÏm-mangan) c¸c cì (R20, R06, R03, v.v...), vµ ac quy duy nhÊt chØ cã mét chñng lo¹i ac quy ch×. ChÊt l−îng s¶n phÈm pin vµ acquy do c¸c DN trong nghµnh s¶n xuÊt lµ t−¬ng ®èi Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 8 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” tèt, mét sè s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn Pin-Ac quy miÒn Nam (PINACO), Cæ phÇn Ac quy Tia S¸ng (TIBACO) ®¹t tiªu chuÈn ch©u ¢u vµ NhËt B¶n. S¶n phÈm pin cña mét sè c¬ së s¶n xuÊt nhá lÎ (chñ yÕu lµ c«ng ty t− nh©n hoÆc c«ng ty nhá) cã chÊt l−îng thÊp do c«ng nghÖ l¹c hËu vµ nguyªn liÖu kÐm chÊt l−îng. Mét sè DN ®· nghiªn cøu ®a d¹ng hãa s¶n phÈm: s¶n xuÊt pin kiÒm, ac quy kÝn khÝ kh«ng b¶o d−ìng, v.v... Riªng pin cao cÊp nh− Liti-ion, Ni-Cd, Niken-metal hy®rua (NiMH), v.v... ch−a DN nµo ®Çu t− s¶n xuÊt. + C¸c s¶n phÈm hãa chÊt: S¶n phÈm ho¸ chÊt rÊt ®a d¹ng. Riªng ho¸ chÊt c¬ b¶n còng bao gåm nhiÒu lo¹i. T¹i ViÖt nam, hÇu hÕt ho¸ chÊt c¬ b¶n lµ do c¸c DN cña VINACHEM vµ c¸c DN liªn doanh s¶n xuÊt, bao gåm axit sunfuric, xót – clo vµ c¸c c¸c dÉn xuÊt (axit clohy®ric, c¸c muèi clorua kim lo¹i), phèt pho vµng vµ c¸c dÉn xuÊt (axit ph«tphoric vµ c¸c muèi ph«tphat), natri silicat, ®Êt ®Ìn, bét nhÑ, v.v... * Axit sunfuric: N¨ng lùc s¶n xuÊt chung hiÖn t¹i c¶ n−íc ®¹t kho¶ng 500 ngh×n tÊn/n¨m vµ toµn bé s¶n l−îng lµ cña c¸c DN cña VINACHEM. Trong mÊy n¨m qua, s¶n l−îng axit sunfuric tæng sè kh«ng thay ®æi nhiÒu vµ phô thuéc vµo yªu cÇu sö dông. N¨m 2007 C«ng ty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m thao (LAFCHEMCO) s¶n xuÊt 270 ngh×n tÊn, C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Hãa chÊt C¬ b¶n miÒn Nam 42 ngh×n tÊn vµ tÊn vµ C«ng ty Ph©n bãn miÒn Nam 75 ngh×n tÊn. T¹i ViÖt nam, øng dông chñ yÕu cña axit sunfuric lµ lµm nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt supeph«tphat ®¬n, phÌn nh«m, pha dÞch acquy, v.v... HÇu hÕt c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt axit sunfuric ë n−íc ta ®· ®−îc n©ng cÊp c«ng nghÖ, tiÕp xóc kÐp vµ hÊp thô 2 lÇn, sö dông nguyªn liÖu l−u huúnh (S). HiÖu suÊt chuyÓn ho¸ nguyªn liÖu ®¹t trªn 99% vµ khÝ th¶i ®¹t nång ®é SOx n»m trong giíi h¹n cho phÐp theo TCVN 5939-2005. * Xót- clo: Lµ nh÷ng s¶n phÈm n»m trong sè c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt c¬ b¶n ®−îc s¶n xuÊt nhiÒu nhÊt ë ViÖt Nam. N¨m 2007 c¸c DN trong n−íc ®· s¶n xuÊt trªn 100 ngh×n tÊn xót (quy 100%)/n¨m, trong ®ã VINACHEM s¶n xuÊt 28,8 ngh×n tÊn, chiÕm 20%. C¸c C«ng ty giÊy chiÕm 15%, VEDAN 60%. HiÖn t¹i, vÉn cã hai c«ng nghÖ s¶n xuÊt xót-clo ®−îc sö dông ë n−íc ta, ®ã lµ c«ng nghÖ De Nora víi thïng ®iÖn ph©n mµng ng¨n (diaphrame), vµ an«t titan. C¸c c¬ së ®Çu t− vÒ sau (C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Ho¸ chÊt c¬ b¶n miÒn Nam vµ VEDAN) ®· ¸p dông c«ng nghÖ thïng ®iÖn ph©n cã mµng trao ®æi ion Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 9 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” (membrane). S¶n phÈm xót t¹o ra lµ xót láng, nång ®é 29-30 % (t¹i c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ dïng diaphrame) vµ 32% (t¹i c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ dïng membrane). HiÖn nay, nh×n chung c©n b»ng xót - clo trong nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ®· ®−îc c¶i thiÖn, nh−ng còng cã lóc c©n b»ng nµy kh«ng ®−îc tho¶ m·n khiÕn s¶n xuÊt bÞ ng−ng trÖ, chñ yÕu do thõa clo kh«ng cã thÞ tr−êng tiªu thô. S¶n l−îng HCl tæng céng c¶ n−íc n¨m 2007 lµ 150 ngh×n tÊn, riªng VINACHEM 57 ngh×n tÊn. Clo láng cã c«ng suÊt nhá, c©n b»ng vÒ cung cÇu bÊp bªnh, cã lóc thõa nh−ng cã lóc l¹i kh«ng ®ñ nhu cÇu thÞ tr−êng. * H3PO4 vµ c¸c muèi photphat: Tæng n¨ng lùc 25-30 ngh×n tÊn H3PO4/n¨m, song do thiÕu nguyªn liÖu phèt pho vµng (P4) hoÆc do nhu cÇu thÞ tr−êng mµ s¶n l−îng cã thÓ thay ®æi vµ th−êng chØ ®¹t cì 50% n¨ng lùc s¶n xuÊt. HiÖn t¹i axit ph«tphoric chñ yÕu do c¸c DN cña VINACHEM s¶n xuÊt theo ph−¬ng ph¸p nhiÖt (dïng phèt pho vµng lµm nguyªn liÖu). 2007 VINACHEM s¶n xuÊt 10 ngh×n tÊn H3PO4 lo¹i 85% vµ 10 ngh×n tÊn tripolyphotphat, song chØ tho¶ m·n mét phÇn nhu cÇu thÞ tr−êng. PhÇn thiÕu hôt H3PO4 ph¶i nhËp khÈu. Phèt pho vµng ®−îc s¶n xuÊt t¹i Lµo Cai. HiÖn t¹i, VINACHEM cã 2 d©y chuyÒn víi c«ng suÊt tæng 10 ngh×n tÊn P4 /n¨m. Mét c«ng ty cæ phÇn thuéc Tp. Hå ChÝ Minh ®ang ®Çu t− mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt phèt pho vµng thø 3, c«ng suÊt 10 ngh×n tÊn/n¨m, ho¹t ®éng vµo n¨m 2008. * Natri silicat: N¨ng lùc chung lµ 100 ngh×n tÊn/n¨m, dïng cho s¶n xuÊt chÊt giÆt röa, tuyÓn quÆng, s¶n xuÊt que hµn, v.v... C«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ c«ng nghÖ dïng lß b»ng, nguyªn liÖu lµ s«®a (nhËp khÈu) vµ c¸t th¹ch anh (trong n−íc). VINACHEM cã 7 c¬ së s¶n xuÊt natri silicat vµ n¨m 2007 ®· s¶n xuÊt 49 ngh×n tÊn s¶n phÈm nµy. * PhÌn nh«m: C«ng suÊt chung c¶ n−íc cì 35 ngh×n tÊn/n¨m. N¨m 2007, 2 c¬ së s¶n thuéc VINACHEM ®· s¶n xuÊt 26,5 ngh×n tÊn s¶n phÈm (20,5 ngh×n tÊn phÌn ®¬n vµ 6 ngh×n tÊn phÌn kÐp). * Bét nhÑ: N¨ng lùc s¶n xuÊt chung c¶ n−íc lµ t−¬ng ®èi lín, kho¶ng 25 ngh×n tÊn/n¨m, chñ yÕu do c¸c DN thuéc ®Þa ph−¬ng (Hµ Nam, Thanh Ho¸, Ninh B×nh, v.v...) s¶n xuÊt. Møc ®Çu t− c«ng nghÖ nãi chung cßn h¹n chÕ nªn s¶n phÈm cã chÊt l−îng thÊp (lo¹i th«ng dông). HiÖn t¹i VINACHEM cã 1 c¬ së s¶n xuÊt bét nhÑ t¹i Trµng Kªnh (H¶i Phßng) thuéc C«ng ty H¬i Kü nghÖ- Que Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 10 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” hµn (SOVOGAZ). N¨m 2007 c¬ së nµy s¶n xuÊt 4,5 ngh×n tÊn bét nhÑ phÈm cÊp trung b×nh dïng ®−îc cho s¶n xuÊt s¨m lèp, chÊt dÎo vµ s¬n, nh−ng kh«ng ®ñ phÈm cÊp d−îc dông. + Nhãm c¸c s¶n phÈm hãa dÇu: * Nhùa polyvinylclorua (PVC) vµ polystirol (PS) : T¹i ViÖt Nam cã 2 c¬ së s¶n xuÊt bét (h¹t) PVC, c«ng suÊt tæng céng lµ 230 ngh×n tÊn/n¨m. C«ng suÊt s¶n xuÊt PS lµ 30 ngh×n tÊn/n¨m. C«ng nghÖ s¶n xuÊt PVC vµ PS t−¬ng ®−¬ng tr×nh ®é chung cña c¸c n−íc trong khu vùc. ChÊt l−îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn NhËt B¶n. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt hoµn toµn nhËp khÈu. * ChÊt t¹o bät axit linearalkylbenzen sunfunic (LAS): C«ng suÊt chung 84 ngh×n tÊn/n¨m, trong ®ã VINACHEM 30-35 ngh×n tÊn/n¨m, song hÇu hÕt c¸c n¨m ®Òu kh«ng ®¹t do h¹n chÕ vÒ thÞ tr−êng tiªu thô. C«ng nghÖ s¶n xuÊt LAS t¹i ViÖt nam t−¬ng ®−¬ng c¸c n−íc trong khu vùc. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt LAS lµ linearalkylbenzen (LAB) hoµn toµn nhËp khÈu. * ChÊt dÎo hãa dioctylphtalat (DOP) hiÖn ®−îc s¶n xuÊt t¹i DN liªn doanh cña VINACHEM (c«ng ty LG Vina) N¨ng lùc s¶n xuÊt 30 ngh×n tÊn s¶n phÈm/n¨m, ®ñ tho¶ m·n nhu cÇu trong n−íc vµ cã xuÊt khÈu. C¸c nguyªn liÖu lµ alhy®rit phtalic (AP) vµ octyl alcol ®Òu nhËp khÈu. * C¸c lo¹i dÇu mì nhên, dÇu phanh, chÊt láng thñy lùc: Mét sè DN thuéc CNHC n−íc ta còng SXKD c¸c s¶n phÈm nµy. Tuy nhiªn chØ chiÕm thÞ phÇn nhá trong thÞ tr−êng chung c¶ n−íc, trong ®ã cã C«ng ty cæ phÇn Phô gia vµ S¶n phÈm dÇu má (APP) thuéc VINACHEM. ThÞ phÇn c¸c lo¹i dÇu mì nhên, dÇu phanh, chÊt láng thñy lùc trong n−íc chñ yÕu lµ cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam (Petrolimex) vµ c¸c DN liªn doanh. + C¸c lo¹i hãa chÊt tinh khiÕt vµ d−îc dông: C«ng ty Cæ phÇn Bét giÆt vµ Ho¸ chÊt §øc Giang (DGC), mét c«ng ty liªn kÕt cña VINACHEM, trong nhiÒu n¨m nay cã s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng ho¸ chÊt tinh khiÕt nh− c¸c lo¹i axit (HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, axetic), NH3, gluc«, cån tuyÖt ®èi, axeton vµ mét vµi lo¹i dung m«i, mét sè muèi v« c¬ , v.v...®Ó tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr−êng néi ®Þa. Tuy nhiªn s¶n phÈm néi ®Þa cßn nghÌo nµn vÒ chñng lo¹i vµ kh«ng thÓ c¹nh tranh ®−îc vÒ chÊt l−îng vµ nhÊt lµ vÒ gi¸ víi c¸c s¶n phÈn nhËp khÈu cïng lo¹i. + S¬n vµ que hµn: Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 11 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” * VÒ s¬n: Toµn ngµnh s¶n xuÊt s¬n c¶ n−íc cã s¶n l−îng kho¶ng 100 ngh×n tÊn/n¨m, trong ®ã DN trong n−íc chiÕm 30%, cßn l¹i lµ thuéc khèi ®Çu t− n−íc ngoµi. Mét sè c¬ së cã c«ng nghÖ cao vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬n th©n m«i tr−êng, s¬n c«ng nghiÖp, s¬n giao th«ng. C«ng ty cæ phÇn S¬n tæng hîp Hµ Néi (DN liªn kÕt cña VINACHEM) ®· ®Çu t− c«ng nghÖ, thiÕt bÞ cña NhËt B¶n ®Ó s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¬n cao cÊp dïng cho c«ng nghiÖp « t« - xe m¸y. * VÒ que hµn: C«ng suÊt toµn ngµnh −íc 50 ngh×n tÊn s¶n phÈm/n¨m, trong ®ã c¸c DN cña VINACHEM s¶n xuÊt 10-15 ngh×n tÊn/n¨m. C«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ ë møc trung b×nh cña khu vùc. S¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c lo¹i que hµn thÐp cacbon thÊp, thÐp hîp kim, gang, v.v... NhiÒu s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng NhËt B¶n vµ t−¬ng ®−¬ng víi c¸c m¸c cïng lo¹i nhËp khÈu. Mét sè DN cña VINACHEM vµ C«ng ty cæ phÇn Que hµn Nam TriÖu (H¶i Phßng) ®· s¶n xuÊt ®−îc c¸c lo¹i d©y hµn thÐp c¸c bon thÊp hµn d−íi líp khÝ tr¬ (CO2). S¶n l−îng chung vÒ d©y hµn −íc 10 ngh×n tÊn /n¨m. + Nhãm c¸c s¶n phÈm khÝ c«ng nghiÖp: * Amoniac (NH3), cacbonic (CO2): HiÖn t¹i C«ng ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt Hµ B¾c (thuéc VINACHEM) vµ C«ng ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt Phó Mü ( thuéc Petro ViÖt Nam) ®Òu cã s¶n xuÊt NH3 phôc vô yªu cÇu thÞ tr−êng. Riªng C«ng ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt Hµ B¾c n¨m trong c¸c n¨m 2004-2007 cung cÊp kho¶ng 5 ngh×n tÊn NH3 ®ãng b×nh/n¨m kho¶ng 10 ngh×n tÊn CO2 /n¨m vµ l−îng CO2 r¾n theo yªu cÇu. * Oxy, nit¬, hy®ro, agon: VÒ c¬ b¶n ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc. HiÖn t¹i ë n−íc ta cã mét sè c¬ së s¶n xuÊt khÝ c«ng nghiÖp, song s¶n l−îng lín nhÊt thuéc vÒ c¸c DN cña VINACHEM. C«ng ty H¬i kü nghª-Que hµn (thuéc VINACHEM) ®· ®Çu t− thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i, cã c«ng suÊt 1,5 ngh×n m3 oxy/giê, vµ ®ang tiÕp tôc ®Çu t− d©y chuyÒn n÷a c«ng suÊt 3 ngh×n m3 oxy/giê t¹i B×nh D−¬ng. + Nguyªn liÖu quÆng phôc vô CNHC QuÆng apatit: QuÆng apatit hoµn toµn do VINACHEM cung cÊp vµ ®−îc giao cho C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Ap©tit ViÖt Nam ®¶m nhiÖm. HiÖn c«ng suÊt khai th¸c vµ cung cÊp quÆng apatit lµ kho¶ng 1,6-2,0 triÖu tÊn/n¨m (gåm c¶ khai th¸c quÆng nguyªn khai vµ tinh quÆng tuyÓn). N¨m 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Apatit ViÖt Nam ®· s¶n xuÊt 600 ngh×n tÊn quÆng apatit lo¹i I ( 32 % P2O5) ( ®Ó Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 12 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” s¶n xuÊt supe l©n vµ ph«t pho vµng); 400 ngh×n tÊn apatit l¹i II (18-25 % P2O5) ®Ó s¶n xuÊt ph©n l©n nung ch¶y vµ 600 ngh×n tÊn tinh quÆng apatit: ( 32 % P2O5). Theo kÕ hoach, s¶n l−îng khai th¸c quÆng apatit cã thÓ ®¹t ®Õn 3 triÖu tÊn/n¨m khi më réng s¶n xuÊt ph©n bãn vµ ho¸ chÊt chøa l©n trong thêi gian sau n¨m 2010. QuÆng secpentin: hiÖn VINACHEM khai th¸c vµ cung cÊp víi c«ng suÊt kho¶ng 100-200 ngh×n tÊn quÆng secpentin /n¨m, chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt ph©n l©n nung ch¶y. QuÆng mangan (chñ yÕu lµ pyrolusit), quÆng cr«m (chñ yÕu lµ cromit) vµ mét sè quÆng kh¸c: §Òu do c¸c ®Þa ph−¬ng vµ Tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam khai th¸c vµ cung cÊp. II.1.2. T×nh h×nh ®Çu t− vµ c«ng nghÖ cña CNHC n−íc ta Tr−íc n¨m 1975, cïng víi ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë miÒn B¾c, CNHC ë miÒn B¾c ®· ®−îc Nhµ n−íc chó ý ph¸t triÓn víi viÖc h×nh thµnh mét sè khu c«ng nghiÖp tËp trung ë Hµ Néi, H¶i Phßng, ViÖt tr× vµ mét sè ®Þa ph−¬ng kh¸c. Sau khi miÒn Nam hoµn toµn ®−îc gi¶i phãng, CNHC n−íc ta l¹i ®−îc bæ sung nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ë miÒn Nam, nhÊt lµ ë Sµi Gßn, §ång Nai, v.v... Tuy nhiªn do nhiÒu khã kh¨n c¶ vÒ chñ quan vµ kh¸ch quan, mµ møc ®é ®Çu t− vµo CNHC ë n−íc ta cßn rÊt thÊp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhÊt lµ tõ khi c¶ n−íc thùc hiÖn c¶i c¸ch, më cöa c¸ch ®©y h¬n 20 n¨m, t×nh h×nh ®Çu t− ph¸t triÓn trong CNHC ®· cã nhiÒu khëi s¾c. Ngoµi c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së trong ngµnh ®−îc ®Çu t− míi, kh¸ hiÖn ®¹i hoÆc ®−îc n©ng cÊp c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ, ®· h×nh thµnh mét sè c«ng ty liªn doanh (hoÆc c«ng ty 100% vèn n−íc ngoµi) víi nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®−îc ®Çu t− víi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Nh÷ng c¬ së nµy ®· gãp phÇn t¹o nªn bé mÆt míi vµ sù thay ®æi vÒ chÊt ®èi víi chÊt l−îng s¶n phÈm vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mét sè ®æi míi trong ®Çu t− cña CNHC trong thêi gian qua (tõ n¨m 1986 trë l¹i ®©y): 1. Ngµnh hµng ph©n bãn + Dù ¸n míi: * §Çu t− Nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n supeph«tphat t¹i Long Thµnh c«ng suÊt 200 ngh×n tÊn /n¨m (Bµ RÞa- Vòng Tµu) Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 13 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” * §Çu t− míi c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n NPK c«ng suÊt 150 ngh×n tÊn/n¨m t¹i H¶i D−¬ng, 150 ngh×n tÊn/n¨m t¹i L©m Thao (Phó Thä), 600 ngh×n tÊn/n¨m t¹i Long An vµ 400 ngh×n tÊn/n¨m HiÖp Ph−íc (Tp. Hå ChÝ Minh), 400 ngh×n tÊn/n¨m t¹i C«ng ty Ph©n bãn ViÖt NhËt (liªn doanh víi mét doanh nghiÖp thµnh viªn cña VINACHEM) t¹i Long Thµnh (Bµ RÞa- Vòng Tµu) vµ mét lo¹t x−ëng s¶n xuÊt ph©n NPK c«ng suÊt nhá t¹i c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña VINACHEM. + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: * C¶i t¹o kü thuËt vµ n©ng c«ng suÊt Nhµ m¸y Ph©n ®¹m B¾c Giang, ®−a c«ng suÊt tõ 100 ngh×n tÊn urª/n¨m lªn 150 ngh×n tÊn urª/n¨m trªn c¬ së hç trî vèn (32,4 triÖu USD) cña Trung Quèc. * §Çu t− chiÒu s©u, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, thay ®æi thiÕt kÕ lß t¹i c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n l©n nung ch¶y t¹i V¨n §iÓn vµ Ninh B×nh, ®−a c«ng suÊt PLNC lªn 400 ngh×n tÊn/n¨m. * C¶i t¹o thiÕt bÞ vµ n©ng c«ng suÊt cña c¸c x−ëng supeph«tphat t¹i C«ng ty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao ( Phó Thä), * C¶i t¹o thiÕt bÞ vµ n©ng c«ng suÊt cña c¸c x−ëng s¶n xuÊt ph©n NPK t¹i C«ng ty Ph©n bãn miÒn Nam (nay thuéc hai c«ng ty lµ C«ng ty Ph©n bãn miÒn Nam vµ C«ng ty Ph©n bãn B×nh §iÒn, Tp. Hå ChÝ Minh). * C¶i t¹o thiÕt bÞ vµ n©ng c«ng suÊt cña c¸c x−ëng s¶n xuÊt ph©n l©n nung ch¶y, NPK, h÷u c¬, vi sinh quy m« nhá thuéc c¸c ®Þa ph−¬ng. - Ngµnh hµng Thuèc BVTV + Dù ¸n ®Çu t− míi: * §Çu t− c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ho¹t chÊt trõ s©u vi sinh t¹i mét sè c«ng ty liªn doanh cña VINACHEM ( nh− VIGUATO, KOSVIDA) * §Çu t− c¸c d©y chuyÒn gia c«ng thuèc BVTV t¹i nhiÒu DN trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng. §Õn nay tæng c«ng suÊt thu«c BVTV ®−îc gia c«ng c¶ n−íc ®· v−ît nhu cÇu tiªu thô (150-200 ngh×n tÊn/n¨m) + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc BVTV ®Òu ®−îc n©ng cÊp c«ng nghÖ th−êng xuyªn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ s¶n phÈm cña ng−êi dïng. §Õn nay mét sè c¬ së s¶n xuÊt lín trong n−íc ®· cã thÓ gia c«ng ®−îc c¸c lo¹i s¶n phÈm cao cÊp nh−: dang h¹t (Granules - GR), dung dÞch ®Ëm ®Æc (Solution concentrates - SL), Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 14 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” nhò t−¬ng ®Ëm ®Æc (emulsifiable concentrates - EC), nhò t−¬ng c« ®Æc (Concentrated emulsion - CE), nhò t−¬ng dÇu/ n−íc (O/W emulsions - EW), vi nhò t−¬ng (Microemulsions - ME), h¹t ph©n t¸n trong n−íc (Water - dispersible granules - WG), huyÒn phï vi nang (Microcapsulated suspension - CS), v.v...Tuy nhiªn quy m« ®Çu t− cña tõng dù ¸n ®Òu thuéc lo¹i nhá. - Ngµnh hµng cao su + Dù ¸n ®Çu t− míi: Trong kú chØ cã c¸c dù ¸n ®Çu t− míi quy m« trung b×nh vµ nhá nh− ®Çu t− c«ng nghÖ s¶n xuÊt lèp «t« radial cña CASUMINA t¹i Biªn Hoµ (n¨m 2005), ®Çu t− x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt lèp «t« cña DRC t¹i Khu C«ng nghiÖp Liªn ChiÓu (n¨m 2003) vµ ®Çu t− nghiªn cøu s¶n xuÊt lèp « t« cì lín siªu t¶i ( n¨m 2005), v.v... + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− chiÒu s©u vµ n©ng cÊp d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt t¹i c¸c DN cao su nh− Dù ¸n ®Çu t− më réng n©ng c«ng suÊt s¶n xuÊt t¹i CASUMINA, DRC vµ nhÊt lµ Dù ¸n më réng s¶n xuÊt cña SRC t¹i Hµ Néi vµ Xu©n Hoµ (VÜnh Phóc) vµo n¨m 2005. C¸c C«ng ty liªn doanh nh− INUE ViÖt Nam, YAKOHAMA ViÖt Nam còng cã c¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng. - Ngµnh hµng ho¸ chÊt + Dù ¸n ®Çu t− míi: Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− míi, quy m« nhá nh−: * §Çu t− s¶n xuÊt axit sunfuric t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt ph©n supeph«tphat (lµ mét phÇn cña dù ¸n s¶n xuÊt ph©n bãn) t¹i Nhµ m¸y Supeph«tphat Long Thµnh (Bµ rÞa- Vòng Tµu) thuéc C«ng ty Ph©n bãn miÒn Nam, t¹i C«ng ty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao ( Phó Thä). * §Çu t− ®©y chuyÒn s¶n xuÊt xót-clo theo c«ng nghÖ mµng trao ®æi ion t¹i C«ng ty Ho¸ chÊt c¬ b¶n miÒn Nam (§ång Nai) c«ng suÊt 20 ngh×n tÊn xót/n¨m ; t¹i C«ng ty bét ngät VEDAN (§ång Nai) c«ng suÊt 60 ngh×n tÊn xót/n¨m vµ mét sè dù ¸n s¶n xuÊt xót kh¸c t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt giÊy. T¹i C«ng ty VEDAN vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt giÊy, xót-clo chØ lµ s¶n phÈm phô phôc vô cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh. Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 15 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” * Mét sè dù ¸n ®Çu t− s¶n xuÊt natri silicat, bét nhÑ cao cÊp, vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c còng ®−îc thùc hiÖn trong giai ®o¹n nµy, song chñ yÕu ®©y lµ nh÷ng dù ¸n ®Çu t− quy m« nhá hoÆc rÊt nhá. + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− chiÒu s©u vµ n©ng cÊp d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt ho¸ chÊt, chñ yÕu lµ ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ hiÖn cã ®Ó më réng c«ng suÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn liÖu, c¶i thiÖn chÊt l−îng s¶n phÈm vµ gi¶m « nhiÔm m«i tr−êng. §iÓn h×nh cho c¸c dù ¸n kiÓu nµy cã ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ s¶n xuÊt xót-clo t¹i C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Tr× (Phó Thä); ®Çu t− thiÕt bÞ vµ ¸p dông c«ng nghÖ tiÕp xóc kÐp- hÊp thô 2 lÇn trong s¶n xuÊt axit sunfuric theo t¹i C«ng ty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao, v.v... - Ngµnh hµng s¶n phÈm ®iÖn ho¸ + Dù ¸n ®Çu t− míi: Trong kú kh«ng cã dù ¸n ®Çu t− míi quy m« lín, chØ cã mét sè dù ¸n ®Çu t− nhá nh»m ®a d¹ng hãa s¶n phÈm nh− l¾p ®Æt d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt pin kiÒm t¹i C«ng ty cæ phÇn Pin Hµ Néi, s¶n xuÊt ac quy kÝn khÝ, kh«ng b¶o d−ìng t¹i C«ng ty cæ phÇn Ac quy Tia S¸ng vµ C«ng ty cæ phÇn Pin-Ac quy miÒn Nam; s¶n xuÊt pin R03 t¹i C«ng ty cæ phÇn Pin-Ac quy miÒn Nam, v.v... + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− chiÒu s©u, n©ng cÊp d©y chuyÒn thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt pin vµ ac quy nh− ®Çu t− ¸p dông c«ng nghÖ “giÊy tÈm hå” thay cho c«ng nghÖ “hå ®iÖn dÞch” t¹i hÇu hÕt c¸c c¬ së s¶n xuÊt pin ®iÖn trong n−íc; ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ s¶n xuÊt ac quy ®Ó t¨ng c«ng suÊt, t¨ng chÊt l−îng s¶n phÈm vµ gi¶m tiªu hao vËt t− nguyªn liÖu t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña VINACHEM (H¶i Phßng, §ång Nai, Tp. Hå ChÝ Minh, Phó Thä). - Ngµnh hµng chÊt giÆt röa vµ mü phÈm + Dù ¸n ®Çu t− míi: Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− x©y dông c¬ së míi (kÓ c¶ thµnh lËp tæ chøc vµ ®Çu t− d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÊt giÆt röa) nh− C«ng ty Bét giÆt TICO Tp. Hå ChÝ Minh) n¨m 1992, C«ng ty TNHH VICO (H¶i Phßng) n¨m 1994, TËp ®oµn DASO, C«ng ty Colgate-Pamolive ViÖt Nam, v.v...Tuy nhiªn c¸c dù ¸n ®Çu t− c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ kÓ trªn ®Òu thuéc quy m« võa vµ nhá. + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 16 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt hiÖn h÷u tõ tr−íc n¨m 1986 nh− c¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÊt giÆt röa thuéc VINACHEM (C«ng ty Bét giÆt LIX, Bét giÆt NET) vµ t¹i c¸c c¬ së kh¸c. C¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ nµy ®Òu lµ c¸c dù ¸n nhá hoÆc rÊt nhá (vÝ dô n©ng cÊp th¸p sÊy phun, thiÕt bÞ ®ãng gãi tù ®éng, kho chøa, v.v...). - Ngµnh hµng que hµn vµ khÝ c«ng nghiÖp + Dù ¸n ®Çu t− míi: Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− míi trong ngµnh hµng nµy nh−: * §Çu t− míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÝ «xy, nit¬ c«ng suÊt 1500 m3/giê t¹i C«ng ty H¬i kü nghÖ – Que hµn (thuéc VINAVHEM) t¹i B×nh D−¬ng n¨m 2005. * DÇu t− 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt d©y hµn ë C«ng ty CP Que hµn ®iÖn ViÖt §øc (VINACHEM) t¹i Hµ T©y trong c¸c n¨m 2004-2007, d©y chuyÒn s¶n xuÊt que hµn ®iÖn vµ d©y hµn ®iÖn t¹i C«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû Nam TriÖu t¹i H¶i Phßng vµ mét vµi c¬ së kh¸c. + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt hiÖn cã tõ tr−íc n¨m 1986 nh− ®Çu t− n©ng cÊp d©y chuyÒn s¶n xuÊt que hµn ®iÖn t¹i C«ng ty CP Que hµn ®iÖn ViÖt §øc (thuéc VINACHEM) t¹i Hµ T©y, n©ng cÊp d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Êt ®Ìn vµ axetylen t¹i Nhµ m¸y §Êt ®Ìn Trµng Kªnh (thuéc VINACHEM) t¹i H¶i Phßng, v.v... C¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ nµy còng ®Òu lµ c¸c dù ¸n nhá hoÆc rÊt nhá. - Ngµnh khai th¸c quÆng + Dù ¸n ®Çu t− míi: Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− quy m« võa vµ nhá, chñ yÕu lµ cña C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Apatit ViÖt Nam (thuéc VINACHEM) nh−: * §Çu t− hoµn chØnh hai d©y chuyÒn tuyÓn quÆng apatit t¹i Nhµ m¸y tuyÓn Apatit T»ng Loáng (Lµo Cai) vµo c¸c n¨m 1994 (giai ®o¹n1) vµ c¸c n¨m 20052006 (giai ®o¹n 2). C«ng suÊt tèi ®a cña d©y chuyÒn hiÖn nay cã thÓ ®¹t 700 ngh×n tÊn tinh quÆng apatit/n¨m, nguyªn liÖu dïng lµ quÆng apatit lo¹i III. Nhµ m¸y ®−îc ®Çu t− trªn c¬ së c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ do Liªn X« cò gióp ®Çu t− tr−íc n¨m 1979. Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 17 B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt” * §Çu t− míi Nhµ m¸y tuyÓn quÆng apatit Cam §−êng (Lµo cai) vµo n¨m 2004, c«ng suÊt 120 ngh×n tÊn tinh quÆng apatit/n¨m ®i tõ nguyªn liÖu apatit lo¹i III. Nhµ m¸y hoµn toµn ®−îc c¸c ®¬n vÞ trong n−íc thiÕt kÕ, chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ l¾p ®Æt. * VINACHEM ®ang ®Çu t− dù ¸n khai th¸c quÆng b«xit tiÕn tíi s¶n xuÊt alumin phÈm cÊp ho¸ chÊt t¹i L©m §ång, c«ng suÊt 550 ngh×n tÊn alumin/n¨m. Ngoµi ra cßn mét sè dù ¸n khai th¸c vµ xö lý quÆng b«xit cña TËp ®oµn Than vµ Kho¸ng s¶n ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c t¹i §¾c N«ng, L©m §ång. + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: Trong lÜnh vùc khai kho¸ng (chØ tÝnh riªng cho CNHC) cã mét sè dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp, chñ yÕu cña C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Apatit ViÖt Nam (thuéc VINACHEM) nh−: ®Çu t− më réng c¸c khai tr−êng, ®Çu t− c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ khai th¸c tËn thu quÆng apatit d−íi møc n−íc ngÇm (Lµo Cai), ®Çu t− më réng khai th¸c quÆng secpentin (Thanh Ho¸), v.v... - Ngµnh hµng s¬n vµ chÊt dÎo + Dù ¸n ®Çu t− míi: * Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− míi vÒ s¶n xuÊt chÊt dÎo nh− ®Çu t− x©y dùng 2 nhµ m¸y s¶n xuÊt PVC do h·ng TPC Th¸i Lan liªn doanh víi c¸c DN trong n−íc t¹i miÒn Nam, c«ng suÊt tæng 300 ngh×n tÊn/n¨m. * Dù ¸n ®Çu t− míi vÒ s¶n xuÊt s¬n ®Òu nhá. Næi bËt nhÊt cã Dù ¸n ®Çu t− d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¬n cao cÊp dïng cho c«ng nghiÖp chÕ t¹o «t«, xe m¸y t¹i C«ng ty cæ phÇn S¬n tæng hîp Hµ Néi vµo n¨m 1999-2000. + Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp: C¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¬n, chÊt dÎo ®−îc thùc hiÖn ë mét sè c¬ së s¶n xuÊt nh− c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt bao b× chÊt dÎo t¹i C«ng ty S¬n-ChÊt dÎo (thuéc VINACHEM) t¹i Tp. Hå ChÝ Minh, D©y chuyÒn nÊu nhùa alkyd t¹i C«ng ty cæ phÇn S¬n Tæng hîp Hµ néi (VINACHEM) vµ C«ng ty S¬n Hµ Néi. - Ngµnh hµng s¶n phÈm ho¸ dÇu + Dù ¸n ®Çu t− míi: Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− míi vÒ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hãa dÇu: Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 18
- Xem thêm -