Tài liệu Xây dựng công cụ quản lý việc học

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---------- BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CÔNG CỤ QU N L VIỆC HỌC MAI THÀNH NGÂN V TH HƯ NG LAN BIÊN HÒA, THÁNG 12/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---------- BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CÔNG CỤ QU N L VIỆC HỌC S MAI THÀNH NGÂN V TH HƯ NG LAN G T S V HỒNG BIÊN HÒA, THÁNG 12/2012 O CHÂU LỜI C M N ---------Trước tiên, chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các thầ y cô giáo trong trường Đại Học Lạc Hồng nói chung và các thầy cô giáo trong Khoa Công Nghệ Tin nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập. Đ c biệt, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Thạc s V Hồng tâm hướng d n, h tr k p thời, cung c p tài liệu b ảo Châu đã luôn tận ch, góp ý xác thực đ bài báo cáo hoành thành m t cách tốt nh t. Sau c ng, xin bày t l ng biết ơn đến gia đình, bạn b và c ng sự là những người luôn bên cạnh và quan tâm, lo l ng, giúp đ , đ ng viên và chia s trong thời gian làm luận v n cũng như trong suốt thời gian học tạ i trường Đại Học Lạc Hồng. Nhóm thực hiện Mai Thành Ngân và Vũ Th Hương Lan MỤC LỤC LỜI M Đ U ..................................................................................................................................... 1 CHƯ NG 1 1.1 HIỆN TRẠNG VÀ YÊU C U................................................................................ 6 KH O SÁT HIỆN TRẠNG .............................................................................................. 6 1.1.1 Hiện trạng t chức: ........................................................................................................... 6 1.1.2 Hiện trạng tin học: ............................................................................................................ 7 1.1.2.1 Trong nước: ...................................................................................................................... 7 1.1.2.2 Trên thế giới: .................................................................................................................... 9 1.2 XÁC Đ NH YÊU C U ................................................................................................... 14 1.3 PHƯ NG ÁN THỰC HIỆN PH N MỀM .................................................................. 14 1.4 K T LU N CHƯ NG 1 .................................................................................................. 15 CHƯ NG 2 2.1 C S ÁP DỤNG K L THUY T ............................................................................................. 16 THU T VỀ TIN HỌC .......................................................................... 16 2.1.1 Sơ lư c về mô hình L NQ: ............................................................................................... 16 2.1.2 Sơ lư c về lập trình Socket: .......................................................................................... 18 2.2 CÁC TH NG KÊ C 2.3 K T LU N CHƯ NG 2 ................................................................................................. 20 CHƯ NG 3 3.1 S LIÊN QUAN ............................................................................. 20 HỖ TRỢ THỰC HÀNH 2012 ........................................................................... 21 ĐỒ SỬ DỤNG .............................................................................................................. 21 3.1.1 Sơ đồ sử dụng t ng th :..................................................................................................... 21 3.1.2 Sơ đồ sử dụng cho từng yêu cầu cụ th : .......................................................................... 22 3.1.2.1 Sơ đồ sử dụng cho yêu cầu giải bài tập: ........................................................................... 22 3.1.2.2 Sơ đồ sử dụng cho yêu cầu xem đáp án: .......................................................................... 23 3.1.2.3 Sơ đồ sử dụng cho yêu cầu ch m đi m bài giải ................................................................ 24 3.1.2.4 Sơ đồ sử dụng cho yêu cầu soạn đề bài tâp ...................................................................... 25 3.1.2.5 Sơ đồ sử dụng cho yêu cầu soạn quy đ nh ch m đi m...................................................... 26 3.2 S ĐỒ L P ....................................................................................................................... 26 3.2.1 Xác đ nh thực th : ............................................................................................................ 26 3.2.2 Mô hình R ntity Relationship iagram ................................................................. 29 . . Mô hình vật lý:................................................................................................................... 30 . . Chuy n mô hình R sang mô hình quan hệ: ................................................................ 31 3.2.5 Mô tả chi tiết quan hệ : ...................................................................................................... 32 3.3 TRI N KHAI CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIỆC HỌC TRÊN HỆ TH NG ..................... 36 3.3.1 C Đ T CH N TR NH...................................................................................... 36 3.3.2 C C M N H NH O N .................................................................................. 37 3.3.2.1 iao diện dành cho phân hệ giáo viên: ............................................................................ 37 3.3.2.2 iao diện soạn bài tập: .................................................................................................... 38 3.3.2.3 iao diện import và export .............................................................................................. 40 . . . iao diện thống kê ....................................................................................................... 41 . . . Thu bài tự luận ................................................................................................................ 43 . . .6 Phân hệ sinh viên ............................................................................................................ 44 3.4 K T LU N CHƯ NG 3 .................................................................................................. 45 CHƯ NG 4 THỰC NGHIỆM CHƯ NG TRÌNH ................................................................... 46 4.1 TRI N KHAI .................................................................................................................... 46 4.2 THỰC NGHIỆM .............................................................................................................. 46 4.3 ĐÁNH GIÁ CHƯ NG TRÌNH ....................................................................................... 49 4.4 K T LU N CHƯ NG 4 .................................................................................................. 50 T NG K T ................................................................................................................................... 51 DANH MỤC HÌNH NH Hình . : iao diện ch nh phần mềm xamgen ................................................................................. 9 Hình . : iao diện soạn tr c nghiệm ................................................................................................. 9 Hình . : Màn hình quan sát hoạt đ ng c a các máy con ................................................................ 10 Hình . : iao diện tạo câu h i tr c nghiệm trong Moodle. ............................................................ 12 Hình 1.5: Câu h i đ nh dạng ift đư c xu t từ Moodle ................................................................... 12 Hình .6: Mô ph ng chương trình “HỖ TRỢ THỰC H NH 0 ”. ........................................... 14 Hình .7 : Sơ đồ giao tiếp giữa hai phân hệ ...................................................................................... 15 Hình . : Mô hình L NQ ................................................................................................................... 16 Hình . : iao tiếp qua port TCP ..................................................................................................... 18 Hình . : Quy trình hoạt đ ng c a Socket ........................................................................................ 20 Hình . : Quy trình hoạt đ ng t ng quát ........................................................................................... 21 Hình . : Sơ đồ sử dụng cho từng yêu cầu ........................................................................................ 22 Hình . : Sơ đồ sử dụng yêu cầu giải bài tập .................................................................................... 22 Hình . : Sơ đồ sử dụng yêu cầu xem đáp án ................................................................................... 23 Hình . : Sơ đồ sử dụng yêu cầu ch m đi m ................................................................................... 24 Hình .6: Sơ đồ sử dụng yêu cầu đề bài tâp ...................................................................................... 25 Hình .7: Sơ đồ sử dụng yêu cầu ch m đi m .................................................................................... 26 Hình .8 : Mô hình thực th kết h p R ...................................................................................... 29 Hình .9: Mô hình dữ liệu mức vật lý................................................................................................ 30 Hình . 0: Mô hình dữ liệu quan hệ .................................................................................................. 31 Hình . : file c u hình app.conf ....................................................................................................... 37 Hình . : iao diện ch nh c a chương trình ................................................................................... 38 Hình . : iao diện tạo mới môn học.............................................................................................. 38 Hình . : iao diện soạn bài tập. ..................................................................................................... 39 Hình . : iao diện thêm bu i mới ................................................................................................. 39 Hình . 6: iao diện tạo bài tập ........................................................................................................ 40 Hình . 7: iao diện chọn lớp đ chuy n bài tập ............................................................................. 40 Hình . 8: iao diện import và export danh sách sinh viên ............................................................ 41 Hình . 9: iao diện thống kê theo sinh viên ................................................................................... 42 Hình . 0: iao diện thống kê theo lớp ............................................................................................. 42 Hình . : iao diện thống kê theo bu i. .......................................................................................... 43 Hình . : iao diện thu bài tập ........................................................................................................ 43 Hình . : iao diện đ ng nhập c a sinh viên.................................................................................. 44 Hình . : iao diện làm bài tập c a sinh viên ................................................................................ 44 Hình 4.1: Danh sách sinh viên............................................................................................................ 46 Hình . : ài tập các bu i. ................................................................................................................. 47 Hình . : Thống kê chi tiết c a từng học sinh. ................................................................................. 47 Hình . : Chi tiết các bài tập làm đư c. ............................................................................................ 48 Hình . : Chi tiết các bài tập làm đư c. ............................................................................................ 48 1 L M Đ U 1. L DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, tin học đang trở nên ph biến và là m t nhu cầu r t cần thiết trong đời sống xã h i. Với các chương trình ứng dụng, tin học đã giúp chúng ta r t nhiều trong công việc cũng như các hoạt đ ng hằng ngày chẳng hạn như khi viết m t bản báo cáo, m t lá đơn, chúng ta có th sử dụng các trình soạn thảo v n bản đ cho ra các tài liệu m t cách dễ dàng, ch nh xác, đẹp và mang t nh chuyên nghiệp cao. Ngoài ra các chương trình này c n cung c p cho chúng ta m t hệ thống giao diện thân thiện và các công cụ làm việc trong tầm tay, chúng ta có th chỉnh sửa mà không phải bôi xóa, canh lề, viết hoa, chỉnh màu,…chỉ bằng m t đ ng tác b m chu t. Ch nh vì vậy xu hướng tin học hóa đa đư c thực hiện trên nhiều l nh vực và hoạt đ ng như: thương mại điện tử, đào tạo dạy học từ xa, điện hoa, voice chat, thậm ch c n có dich vụ tìm bạn và kết bạn trên phương tiện truyền thông. Trong l nh vực giáo dục và đào tạo, ngành công nghệ thông tin (CNTT) luôn có sức h p d n và thế mạnh c a nhiều trường đại học. Nhưng hiện đang xảy ra m t hiện tư ng b t cập là, theo các nhà tuy n dụng, th trường cầ n hàng tr m nghìn nhân lực trong thời gian tới nhưng ch t lư ng đào tạo không đáp ứng nhu cầu c a nhà tuy n dụng. Tại sao v n nạn đó lại xảy ra? Phải ch ng ch t lư ng dạy và học c a chúng ta c n yếu kém? Hãy xem xét m t số ý kiến c a các bạn sinh viên khoa CNTT nói về những khó kh n khi học chuyên ngành đ c biệt là những môn lập trình:  Lập trình khó học không biết b t đầu từ đâu.  Lớp học quá đông mà chỉ có m t ho c hai giáo viên giảng dạy d n đến việc h i bài giáo viên r t khó kh n. 2  Đối với những sinh viên luôn luôn b đ ng, g p khó kh n khi làm bài tập cũng không h i giáo viên.  Ngồi gần những bạn làm việc riêng trong giờ học chơi game, bật nhạc, học môn khác… d n đến việc m t tập trung không hi u bài.  Làm bài tập, khi g p khó kh n, không tìm đư c lời giải cho m t bài tập sinh viên sẽ dễ dàng choáng ng p trước nhiều sách hướng d n, phải m t nhiều thời gian đ tra cứu và tìm ra m t bài giải ph h p. Trong trường h p v n không giải đư c bài tập sinh viên phải chờ đến giờ lên lớp ho c tìm ra m t cách liên lạc với giáo viên ho c bạn b . Ngoài ra, hãy xem xét những khó kh n c a giáo viên khi giảng dạy môn lập trình:  Lớp quá đông nên giáo viên không th ki m soát lớp cách toàn diện.  Hạn chế về thời gian khi sinh viên th c m c tại ch , chỉ hướng d n tối đa đư c 6-8 bạn mà thôi.  Giáo viên không biết đư c sinh viên nào làm đư c sinh viên nào không làm đư c vì có th họ chép bài c a nhau.  Không biết bài tập đó bao nhiêu sinh viên làm đư c.  Việc thống kê tỉ lệ sinh viên tham gia và làm các bài tập trong những bu i học giữa các lớp cũng r t khó kh n. Vì những khó kh n đó, việc thực hiện đư c m t chương trình trên máy t nh, cụ th là ph ng máy h tr công việc giải bài tập c a sinh viê n, chương trình đưa ra những g i ý theo từng bước giúp sinh viên có th tự làm bài tập giảm bớt sự tr giúp c a giáo viên. Ngoài ra, giáo viên có th thống kê đư c sinh viên đi học có đầy đ hay không, có làm bài đầy đ hay không, và đ c biệt là so sánh đư c tỉ lệ sinh viên tham gia và làm các bài tập giữa các lớp…là m t nhu cầu có thật và cần thiết. 3 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đứng trước thực trạng như vậy, luận v n hướng tới việc xây dựng và phát tri n m t chương trình ứng dụng trên máy t nh h tr cho việc dạy và học c a giáo viên và sinh viên m t cách trực quan và dễ dàng hơn. Tuy nhiên xây dựng m t chương trình h tr đư c t t cả các môn học là m t l nh vực lớn, đ i h i nhiều thời gian, trong luận v n này chúng tôi chỉ tập trung vào xây dựng chương trình h tr cho những môn lập trình như Pascal, C++, C#, V isual Basic, lập trình hướng đối tư ng. Mục tiêu c a luận v n đư c đề ra như sau: Xây dựng m t chương trình cung c p các công cụ h tr cho việc dạy và học c a giáo viên và sinh viên trong những môn lập trình mà chúng tôi gọi đó là chương trình “HỖ TRỢ THỰC HÀNH 2012” , chương trình mô ph ng việc dạy, trong đó :  iáo viên có th soạn bài tập c ng với g i ý và đáp án c a bài tập trên máy, có th cho nhập và xu t danh sách sinh viên c ng như bài tập đã soạn theo nhiều đ nh dạng khác nhau, thống kê đư c đi m chuyên cần, đi m giải bài tập c a từng sinh viên, thống kê tỉ lệ giữa các lớp sau đó in ra gi y.  Sinh viên có th tự làm bài tập giáo viên ra mà không cần nhiều đến sự tr giúp c a giáo viên vì chương trình h tr giải theo từng bước, bạn sẽ có g i ý qua từng bước giải và có th xem lại đáp án khi hoàn t t bài làm. Ngoài ra, chương trình c n linh đ ng giữa nhiều loại bài tập khác nhau giúp sinh viên không nhàm chán trong việc làm bài tập. 3. Đ I TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tư ng nghiên cứu ch yếu c a đề tài này là chức n ng h tr và quản lý học tập qua môi trường mạng n i b tại các ph ng máy, tức là phân hệ giáo viên sẽ đóng vai tr là máy ch , phân hệ sinh viên đóng vai tr là các máy con. 4 4. PHƯ NG PHÁP NGHIÊN CỨU Khảo sát những khó kh n c a giáo viên và sinh viên khi thực hành tại ph ng máy, tìm hi u hệ thống cài đ t chương trình tại ph ng máy. Phân t ch dựa trên dữ liệu đã có đ xây dựng cở sở dữ liệu. Tìm hi u ngôn ngữ Visual C# .Net 0 0, Microsoft SQL Server 008, mô hình L NQ, khái niệm Socket đ xây dựng ứng dụng. Lập trình xử lý tạo ra ứng dụng. 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong thời gian thực hiện đề tài, nhóm tác giả cố g ng nghiên cứu tìm hi u m t số n i dung sau: Sử dụng đồ họa và các công cụ cần thiết đ thiết kế giao diện sinh đ ng. Sử dụng L NQ đ giảm gánh n ng thao tác trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và cải thiện n ng su t lập trình, Microsoft đã phát tri n giải pháp t ch h p dữ liệu cho .N T Framework có tên gọi là L NQ Language ntegrated Query , đây là thư viện mở r ng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual asic.N T có th mở r ng cho các ngôn ngữ khác cung c p khả n ng truy v n trực tiếp dữ liệu Object, cơ sở dữ liệu và XML. Lập m t số bi u đồ đ thống kê đã sử dụng trong chương trình . 6. T NH M I C A ĐỀ TÀI Đề tài này đư c viết dựa trên những khảo sát thực tế từ những khó kh n trong việc dạy và học c a giáo viên và sinh viên nên đề tài đáp ứng t nh thực tiễn cao trong môi trường thực hành tại ph ng máy. 5 ng dụng là m t phần c a h tr học tập, giúp sinh viên giải bài tập với các dạng bài tập khác nhau. Ngoài ra, ứng dụng cũng là m t phần c a việc quản lý, giúp giáo viên dễ dàng thống kê đư c số lư ng sinh viên đi học, số lư ng làm đư c bài tập …giúp giáo viên đưa ra những phương pháp dạy h p lý. 6 CH N H N TRẠN V YÊU C U : 1.1 KH O SÁT HIỆN TRẠNG 1.1.1 Hiện trạng t chức: Đây là m t dạng c a phần mềm h tr giảng dạy. Do đó, chúng ta sẽ khảo sát hiện trạng trên nhóm đối tư ng có liên quan trực tiếp đến quan hệ giảng dạ y là giáo viên và sinh viên. Đối với giáo viên:  Soạn trước bài giảng ở nhà.  Lên lớp, giảng bài cho sinh viên, cho sinh viên làm bài tập.  Vào tiết sửa bài, cho sinh viên lên bảng làm bài và sửa bài làm c a học sinh.  Cho sinh viên làm các bài ki m tra đ nh kỳ và ch m đi m bài làm c a sinh viên. Đối với học sinh:  lớp, nghe giáo viên giảng bài. Nêu lên th c m c nế u có).  Làm các bài tập giáo viên giao.  Làm các bài ki m tra vào các tiết ki m tra môn học. Nhận xét: Việc dạy lập trình thì không khác l m so với dạy các môn học khác. o đó m t số đi m chức n ng c a chương trình hoàn toàn có th áp dụng cho các phần mềm h tr giảng dạy khác. Đi m khác biệt ở đây ch nh là h tr sinh viên giải bài tập theo từng bước giải và h tr giáo viên thống kê sinh viên đó có đi học hay 7 không? Có làm bài tập đư c hay không? ài tập sinh viên tự làm hay sao chép c a người khác?... o đó ta tạm chia công việc như sau : - Soạn bài tập. - iải bài tập. - Ch m đi m bài giải. - Soạn đáp án. - Xem bài giải. - Xem đáp án. - Thông kê. 1.1.2 Hiện trạng tin học: Hiện nay, tại các ph ng thực hành có r t nhiều phần mềm h tr và quản lý việc học. Có th k đến m t số phần mềm như: 1.1.2.1 Trong nước:  Phần mềm Microsoft Learning Content Development System (LCDS): Là công cụ h tr học tập do Microsoft phát hành. Là m t công cụ miễn ph cho phép học tập c ng đồng Microsoft đ tạo ra các khóa học trực tuyến ch t lư ng cao, có sự tương tác qua lại. Màn hình LC cho phép b t cứ ai trong c ng đồng học tập Microsoft xu t bản các khóa học e-learning bằng cách hoàn thành dễ dàng sử dụng các hình thức màn hình LC liền mạch tạo ra n i dung t y biến r t cao, các hoạt đ ng tương tác, câu đố, tr chơi, đánh giá, hình ảnh đ ng, trình diễn, và các đa phương tiện. Với màn hình LC , c ng đồng Microsoft Learning có th : 8 Phát tri n và cung c p n i dung m t cách nhanh chóng, trong khi nó là k p thời và có liên quan. Cung c p n i dung web ph h p với SCORM . , và có th đư c lưu trữ trong m t hệ thống quản lý học tập. Tải lên ho c đ nh k m n i dung hiện có. Màn hình LC h tr nhiều đ nh dạng tập tin . Xây dựng cơ c u khóa học và dễ dàng s p xếp lại nó b t cứ lúc nào. Tuy nhiên LC S cài đ t trong ph ng máy đ sử dụng thì gây m t số b t cập. Vì LC S không h tr phần quản lý, d n đến khó kh n cho giáo viên trong việc quản lý việc học c a sinh viên, giáo viên không th thống kê sinh viên đó làm đư c bao nhiêu bài? làm đư c? ài tập nào làm đư c, bài nào không n đến khó kh n trong việc soạn bài tập cho sinh viên làm.  Phần mềm Examgen: xamgen là chương trình tiện ch đa t nh n ng, đáp ứng đúng yêu cầu c a B Giáo Dục và Đào Tạo về thi tr c nghiệm khách quan như: thiết kế đề thi tr c nghiệm với c u trúc đề theo yêu cầu từng loại bài thi, nhiều đối tư ng thi, thực hiện tạo đề thi nguồn và thực hiện sinh đề thi tr c nghiệm ng u nhiên đ từ m t đề nguồn có th tạo ra số lư ng đề thi không hạn chế. Tuy nhiên, phần mềm này không cho phép lựa chọn nhiều đáp án đúng trong cùng m t câu h i. xamgen cũng không h tr xu t câu h i theo đ nh dạng Gift. 9 Hình . : iao diện ch nh phần mềm xamgen. Hình . : iao diện soạn tr c nghiệm. 1.1.2.2 Trên thế giới:  Phần mềm Netop School Là m t phần mềm dạy học do Công ty Netop có trụ sở ở: M , Đan Mạch, Thụy S , Đức… xây dựng và phát hành. Chương trình có khả n ng chia s share màn hình giáo viên ho c máy học sinh xuống các máy khác có th lựa chọn – Nếu trường h p các thầy cô thiếu máy chiếu thì đây là m t giải pháp: chiếu m t đoạn phim cho 10 các máy học sinh có lựa chọn , chat text, micro với nhóm máy trao đ i với học sinh theo nhóm , khóa ph m, chu t, vô hiệu hóa m t ho c nhiều máy học sinh. Đưa thư mục, tập tin từ máy giáo viên xuống máy học sinh, l y thư mục, tập tin từ máy học sinh. Từ phiên bản 6.0 có thêm t nh n ng quản lý internet cho không cho kết nối internet . Theo d i các action sự kiện c a từng học sinh đang d ng chương trình nào… . Tạo lập các đề ki m tra và l y kết quả. T t, khởi đ ng…lại máy theo nhóm đã chọn. Quả n lý toàn màn hình c a sinh viên. Việc tạo các nhóm cũng r t đa dạng theo: đ a chỉ mạng ( Internet Protocol , tên người d ng (username), tên máy tính (computer name). Hình . : Màn hình quan sát hoạt đ ng c a các máy con. Chương trình này có khả n ng quản lý ph ng máy r t tốt, song v n không th h tr việc học cho sinh viên m t cách dễ dàng, nó v n đ i h i giáo viên phải theo d i từng máy đ biết các l i sai c a sinh viên d n đến hiệu quả không cao. M t khác, Netop School không h tr ki m tra các thư 11 mục n p bài c a sinh viên có tr ng nhau không, sinh viên v n dễ dàng sao chép bài tập c a nhau. Ngoài ra, việc thống kê bu i học này có bao nhiêu sinh viên đi học cũng không th làm đư c, d n đến việc thống kê kết quả phải làm m t cách th công.  Hệ thống Moodle Moodle là m t phần mềm nền cho m t hệ quản tr đào tạo (LMS – Learning Management System đư c sáng lập bởi Martin Dougiamas. Moodle đư c thiết kế với mục đ ch tạo ra những khóa học trực tuyến với t nh tương tác cao. Moodle cho phép người dùng tạo các câu h i tr c nghiệm trực tiếp trên hệ thống. Đồng thời cũng h tr xu t các câu h i tr c nghiệm theo đ nh dạng Gift. Người dùng có th vào website chính c a Moodle (http://moodle.org/) đ tải gói cài đ t về máy. 12 Hình . : iao diện tạo câu h i tr c nghiệm trong Moodle. Sau khi tạo câu h i trên hệ thống, người dùng có th xu t câu h i đã tạo về máy theo đ nh dạng Gift. Hình 1.5: Câu h i đ nh dạng ift đư c xu t từ Moodle. Ta th y rằng hệ thống Moodle là hệ thống quản lý học tập trực tuyến ph biến nh t tại các trường đại học hiện nay. Tuy nhiên, v n đề b t cập là hệ thống 13 phải sử dụng trên môi trường internet, và chương trình chỉ h tr bài tập tr c nghiệm.  Nhận xét: Qua khảo sát, chúng tôi th y đa số các phần mềm quản lý giáo dục hiện nay mới dừng ở việc theo d i hoạt đ ng c a các máy con trong môi trường mạng cục b , chưa có khả n ng giúp sinh viên dễ dàng làm bài tập mà không cần nhiều sự tr giúp c a giáo viên, ngoài ra v n chưa giải quyết tình trạng sao chép bài tập c a nhau. Đó là những khuyết đi m c a các phần mềm quản lý trong hệ thống ph ng máy hiện nay. ên cạnh đó những phần mềm h tr thực hành cũng chỉ dừng lại ở mức sử dụng hình thức tr c nghiệm. Chưa th y phần mềm nào h tr làm bài tập theo các dạng bài tập khác nhau như: bài tập có g i ý, bài tập tr c nghiệm, bài tập tự luận. ên cạnh đó, những phần mềm này không h tr phần thống kê đi m danh, đi m số, số lư ng bài tập làm đươc… đ giáo viên dễ quản lý việc học c a sinh viên. Từ những hiện trạng thực tế trên ta th y rằng sinh viên nước ta r t cần có m t công cụ h tr trong qua trình r n luyện k n ng lập trình, và m t công cụ giúp giáo viên quản lý tốt việc học lập trình trong những giờ thực hành mà chúng tôi gọi đó là chương trình “HỖ TRỢ THỰC HÀNH 2012”. Và đó là lý do chúng tôi thực hiện đề tài này.
- Xem thêm -