Tài liệu Xây dựng chương trình quản lý tính cước phí giao nhận hàng hóa tại xnxd chùa vẽ

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ISO 9001:2000 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng chƣơng trình quản lý tính cƣớc phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.Phùng Anh Tuấn Sinh viên: Lê Kỳ Bắc Lớp: CT 702 Hải Phòng, 8/2007 NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN 1: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 2: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 PHẦN 1: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.1. Mô hình nghiệp vụ 1.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh 3 Hình 1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống 1.1.2. Biểu đồ phân rã chức năng 4 Hình 2. Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống 1.1.3. Các hồ sơ, dữ liệu sử dụng a. Biểu phí và giá dịch vụ i. Bảng kê tiền ngay b. Lệnh giao hàng j. Bảng kê tiền trả sau c. Phiếu đăng ký làm hàng k. Báo cáo phân tích ghi thu d. Giấy mượn vỏ container l. Biên bản xác nhận doanh thu e. Báo cáo xếp dỡ m. Phiếu báo xác nhận ghi thu f. Báo cáo tính lưu bãi n. Sổ ghi thu g. Hóa đơn dịch vụ p. Báo cáo doanh thu h. Sổ dịch vụ 5 1.1.4. Ma trận thực thể chức năng 6 1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu Yêu cầu báo cáo 1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 LÃNH ĐẠO Báo cáo Báo cáo Yêu cầu báo cáo CẢNG HẢI PHÒNG Gửi phiếu báo xác nhận ghi thu Phiếu báo xn ghi thu m n Sổ ghi thu 1.0 CẬP NHẬT THÔNG TIN 5.0 Báo cáo doanh thu p BÁO CÁO Báo cáo phân tích ghi thu k Quyết định kèm theo biểu phí và giá dịch vụ Biểu phí và giá dịch vụ a Gửi lệnh giao hàng CHỦ HÀNG Gửi phiếu đăng ký làm hàng Gửi giấy mượn vỏ container Hóa đơn dịch vụ Thanh toán dịch vụ ĐỘI CONTAINER 3.0 TÌM KIẾM b 2.0 TÍNH CƢỚC GIAO NHẬN Phiếu đăng ký làm hàng d Giấy mượn vỏ Container e Báo cáo xếp dỡ f Báo cáo tính lưu bãi g h Hóa đơn dịch vụ Sổ dịch vụ i Hóa đơn dịch vụ Bảng kê tiền ngay j Thanh toán dịch vụ Yêu cầu tìm kiếm Thông tin phản hồi Lệnh giao hàng c Gửi báo cáo xếp dỡ Gửi báo cáo tính lưu bãi HÃNG TÀU Biên bản xn doanh thu l LÃNH ĐẠO Yêu cầu thống kê Bảng thống kê Bảng kê tiền trả sau 4.0 THỐNG KÊ 1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “1.0. Cập nhật thông tin” 1.1 Gửi phiếu CẢNG HẢI báo xác nhận PHÒNG ghi thu m Phiếu báo xn ghi thu n Sổ ghi thu CẬP NHẬT SỔ GHI THU 8 2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “2.0. Tính cƣớc giao nhận” CẢNG HẢI PHÒNG Quyết đinh ban hành kèm theo biểu phí và giá dịch vụ a Biểu phí và giá dịch vụ Gửi lệnh giao hàng CHỦ HÀNG Gửi phiếu đăng ký làm hàng Gửi giấy mượn vỏ container Hóa đơn dịch vụ b Lênh giao hàng c Phiếu đăng ký làm hàng d Giấy mượn vỏ container e Báo cáo xếp dỡ f Báo cáo tính lưu bãi 2.1 TÍNH CƢỚC GIAO NHẬN Thanh toán dịch vụ g ĐỘI CONTAINER Hóa đơn dịch vụ Gửi báo cáo xếp dỡ Gửi báo cáo tính lưu bãi h Sổ dịch vụ Hóa đơn dịch vụ (trả sau) HÃNG TÀU Thanh toán dịch vụ 9 3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “3.0. Tìm kiếm” Yêu cầu tìm kiếm Thông tin phản hồi LÃNH ĐẠO Yêu cầu tìm kiếm Thông tin phản hồi 3.1 TÌM KIẾM THEO SỐ HÓA ĐƠN 3.2 TÌM KIẾM THEO NGÀY LẬP HÓA ĐƠN h Yêu cầu tìm kiếm Thông tin phản hồi Yêu cầu tìm kiếm Thông tin phản hồi Sổ dịch vụ 3.3 TÌM KIẾM THEO MÃ KHÁCH HÀNG 3.4 TÌM KIẾM THEO TÊN KHÁCH HÀNG 10 4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “4.0. Thống kê” i 4.1 THỐNG KÊ TIỀN NGAY Bảng kê tiền ngay Yêu cầu thống kê Bảng thống kê Sổ dịch vụ Yêu cầu thống kê h Bảng thống kê LÃNH ĐẠO 4.2 THỐNG KÊ TIỀN TRẢ SAU j Bảng kê tiền trả sau 11 5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “5.0. Báo cáo” Yêu cầu báo cáo Báo cáo Bảng kê tiền trả sau j Yêu cầu báo cáo Báo cáo k LÃNH ĐẠO i 5.1 BÁO CÁO DOANH THU TRẢ TRƢỚC Yc báo cáo Báo cáo 5.2 BÁO CÁO DOANH THU TRẢ SAU Yêu cầu báo cáo Báo cáo Yêu cầu báo cáo Báo cáo Báo cáo phân tích ghi thu Yc báo cáo 5.3 BÁO CÁO PHÂN TÍCH GHI THU Báo cáo h Yêu cầu báo cáo 5.4 BÁO CÁO XÁC NHẬN DOANH THU Báo cáo l Yêu cầu báo cáo Báo cáo Sổ ghi thu n Bảng kê tiền ngay CẢNG HẢI PHÒNG Sổ dịch vụ Yêu cầu báo cáo Báo cáo Biên bản xác nhận doanh thu Yêu cầu báo cáo 5.5 BÁO CÁO DOANH THU TỔNG HỢP Báo cáo p Báo cáo doanh thu 1.3. Xây dựng mô hình E-R 1.3.1. Các kiểu liên kết (1) KHÁCH HÀNG Yêu cầu giao/nhận HÀNG HÓA Số lượng Ngày giao nhận Yêu cầu giao/nhận KHÁCH HÀNG Điều kiện giao nhận HÀNG HÓA Trọng lượng (2) TÀU Thuộc KHÁCH HÀNG TÀU Thuộ c KHÁCH HÀNG 13 (3) TÀU Chở HÀNG HÓA Chuyến Số vận đơn TÀU HÀNG HÓA Chở Ngày ra Ngày cập bến (4) KHÁCH HÀNG Sử dụng DỊCH VỤ Số hóa đơn KHÁCH HÀNG Hình thức thanh toán Ngày lập hóa đơn Sử dụng Từ ngày DỊCH VỤ Đến ngày 14 1.3.2. Mô hình E-R Mã hàng hóa Ngày cập bến Số vận đơn Tên hàng hóa Kích cỡ Tình trạng Ngày ra HÀNG HÓA Chở Chuyến Trọng lượng Mã tàu Xuất xứ Loại hàng hóa TÀU Tên tàu Ngày giao nhận Số lượng Chức năng Thuộc Quốc tịch Mã khách hàng Số tài khoản KHÁCH HÀNG Đơn vị Tên khách hàng Số hóa đơn Sử dụng Hình thức thanh toán Điện thoại Ngày lập hđ Từ ngày Đến ngày Tên dịch vụ Mã dịch vụ DỊCH VỤ Chú thích Tính tăng Mức Thuế VAT Chiều tác nghiệp Đk giao nhận Địa chỉ Mã số thuế Loại dịch vụ Yc giao nhận Đơn vị tính Đơn giá 1.4. Mô hình dữ liệu quan hệ 1.4.1. Các quan hệ Thực hiện quy tắc chuyển từ mô hình E-R sang mô hình quan hệ ta có các quan hệ sau: 1. KHÁCHHÀNG (MaKhachHang, TenKhachHang, DonVi, DiaChi, QuocTich, DienThoai, SoTaiKhoan, MaSoThue) 2. TÀU (MaTau, TenTau, ChucNang, MaKhachHang) 3. HÀNGHÓA (MaHangHoa, LoaiHangHoa, TenHangHoa, KichCo, TinhTrang, XuatXu, ChuThich) 4. DỊCHVỤ (MaDichVu, TenDichVu, LoaiDichVu, ChieuTacNghiep, DonGia, TinhTangGiam, DonViTinh, MucThueVAT, ChuThich) 5. KHÁCHHÀNG-DỊCHVỤ (SoHoaDon, NgayLapHoaDon, HinhThucThanhToan, TuNgay, DenNgay, MaKhachHang, MaDichVu) 6. KHÁCHHÀNG-HÀNGHÓA (MaKhachHang, MaHangHoa, NgayGiaoNhan, SoLuong, TrongLuong, DieuKienGiaoNhan) 7. TÀUCHỞHÀNGHÓA (MaTau, MaHangHoa, SoVanDon, Chuyen, NgayCapBen, NgayRa) 16 1.4.2. Mô hình dữ liệu quan hệ 17 PHẦN 2: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 2.1. Các bảng dữ liệu vật lý 2.1.1. Bảng “KHÁCHHÀNG” 2.1.2. Bảng “TÀU” 18 2.1.3. Bảng “HÀNGHÓA” 2.1.4. Bảng “DỊCHVỤ” 19 2.1.5. Bảng “KHÁCHHÀNGHÀNGHÓA” 2.1.6. Bảng “TÀUCHỞ HÀNGHÓA” 2.1.7. Bảng “KHÁCHHÀNGDỊCHVỤ”
- Xem thêm -