Tài liệu Xây dựng chương trình quản lý nhân sự

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: Kh¸i qu¸t dù ¸n Ch¬ng I: XuÊt ph¸t ®iÓm ý tëng X· héi con ngêi ngµy nay ngµy cµng ph¸t triÓn. Nhu cÇu cña mäi ngêi kh«ng chØ dõng l¹i ë " ¨n no, mÆc Êm" mµ lµ "¨n ngon, mÆc ®Ñp". ¢m nh¹c, thÓ thao mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu víi cuéc sèng ®ang ph¸t triÓn hµng ngµy, hµng giê. Mçi ngêi trong chóng ta ai cã thÓ sèng mµ thiÕu ©m nh¹c hay thÓ thao? Cø sau nh÷ng ngµy bËn rén, ai ai còng trë vÒ nhµ qu©y quÇn bªn m©m c¬m cïng nhau thëng thøc nh÷ng ch¬ng tr×nh ca nh¹c ®Æc s¾c hay xem nh÷ng trËn bãng ®¸ ®Çy kÞch tÝnh. Vµ tõ ®ã, trong mçi chóng ta ®Òu tù x©y dùng mét thÇn tîng riªng cho m×nh. Do vËy, víi môc ®Ých ®¸p øng thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, nhÊt lµ løa tuæi thanh thiÕu niªn hiÖn nay, t«i nÈy ra mét ý tëng lµ cung cÊp nh÷ng chiÕc ¸o, chiÕc mò vµ ®å lu niÖm cã g¾n logo lµ h×nh ¶nh vÒ ca sÜ, nh¹c sÜ næi tiÕng; nh÷ng cÇu thñ, huÊn luyÖn viªn danh gi¸ vµ cßn h¬n thÕ n÷a víi nh÷ng kiÓu mèt thêi thîng, hîp thêi trang cho tõng løa tuæi. ý tëng trªn sÏ gióp cho c¸c b¹n cã thÓ gÇn gòi h¬n víi thÇn tîng cña m×nh vµ cã dÞp h·nh diÖn víi b¹n bÌ. S«i næi, hîp thêi trang lµ nh÷ng g× mµ chóng t«i cã thÓ ®em ®Õn cho c¸c b¹n. Chóng t«i lµ nh÷ng sinh viªn Kinh tÕ ph¸t triÓn K45 Trêng KTQD ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty TOP OF ART chuyªn kinh doanh thêi trang cã ¶nh logo cña c¸c nh©n vËt næi tiÕng. Ch¬ng II: Ph©n tÝch thÞ trêng 1. ThÞ trêng Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do cuéc sèng ngêi ViÖt Nam ngµy ®îc c¶i thiÖn, nhu cÇu lµm ®Ñp theo ®ã còng t¨ng lªn. Thêi trang ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong khu vùc víi sù xuÊt hiÖn cña ngµy cµng nhiÒu c¸c h·ng næi tiÕng víi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng kh¸ cao, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. C¸c nh·n hiÖu tuy phong phó nhng vÉn cha thÓ nµo ®¸p øng ®Çy ®ñ ®îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi ViÖt Nam. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thêi trang ViÖt Nam, yªu cÇu vÒ thêi trang ngµy cµng kh¾t khe vÒ mÉu m· chñng lo¹i, gi¸ c¶ lÉn th¸i ®é phôc vô. a. C¹nh tranh Khi tham gia vµo thÞ trêng th× c«ng ty sÏ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c h·ng thêi trang ®· tham gia tríc ®ã. ChÝnh v× vËy, c«ng ty cÇn tù t×m cho m×nh mét phong c¸ch riªng ®Ó tËp trung ph¸t triÓn, cã nh vËy th× s¶n phÈm míi cã tÝnh c¹nh tranh cao. Ngoµi ra còng cÇn ph¶i t×m c¸ch tù qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh nh»m n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh. b. Kh¸ch hµng Môc tiªu cña c«ng ty lµ nh»m vµo nh÷ng ngêi cã ®é tuæi tõ 5 ®Õn 35 tuæi. Nhãm tuæi tõ 15 - 35 cã nhu cÇu lµm ®Ñp t¬ng ®èi cao, ®Æc biÖt lµ hä cã thÓ s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó mua nh÷ng thø cã liªn quan tíi thÇn tîng cña m×nh. Nhãm tuæi tõ 5 - 15 tuy cha cã ý thøc s©u s¾c vÒ lµm ®Ñp nhng l¹i ®Æc biÖt thÝch quÇn ¸o, cÆp s¸ch, mò cã h×nh nh©n vËt ho¹t h×nh, truyÖn tranh. Do yªu cÇu ph¶i in h×nh vÏ lªn ¸o, c«ng ty quyÕt ®Þnh chän 2 chÊt liÖu sau lµm chÊt liÖu chÝnh cho s¶n phÈm: - ChÊt liÖu ph«ng: hîp víi viÖc in h×nh, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng phï hîp víi løa tuæi thanh thiÕu niªn, sÏ tung ra vµo mïa hÌ. - ChÊt liÖu dÖt kim: dïng ®Ó tung ra vµo mïa thu, hay ®Çu ®«ng, lóc trêi h¬i se l¹nh. ChÊt liÖu nµy ®Ñp, dÔ t¹o mÉu vµ in h×nh, gi¸ c¶ còng ph¶i ch¨ng Ngoµi ra, c¸c logo ®Ó in lªn ¸o còng ph¶i thiÕt kÕ ®Æc biÖt, nh»m vµo c¸c ca sÜ, cÇu thñ cã h×nh thøc kh¸ vµ sè lîng fan lín ë ViÖt Nam. Nh÷ng nh©n vËt nµy còng ph¶i cã ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ phong c¸ch kh¸ ®Æc biÖt ®Ó dÔ dµng cho viÖc t¹o tîng Lóc ®Çu, c«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh chän c¸c ca sÜ,ban nh¹c cÇu thñ sau ®Ó in ¸o Ca sÜ, ban nh¹c: + Gun n' Rose,Iron Maiden.Megadeth.Manowar,Bøc têng. ... CÇu thñ: + Beckham, Raul , Canavar Tot ,Del Piero, Michael Owen ... Nh÷ng nh©n vËt ho¹t h×nh, tranh truyÖn còng kh«ng n»m ngoµi tÇm ng¾m cña c«ng ty: + Kenshin. Slam Dunk, Jindo,Yu Ghi 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 .. .. .. .. .. 2. ChiÕn lîc kinh doanh Tríc m¾t, Top of Art sÏ cho ra m¾t ngêi tiªu dïng 4lo¹i ¸o S¶n phÈm Tªn ChÊt liÖu ¸o cã logo cña ca sÜ, ban nh¹c pop & Rock shirt Ph«ng, dÖt kim ¸o cã logo cña c¸c cÇu thñ Sport shirt Ph«ng, dÖt kim ¸o cã logo cña c¸c nh©n vËt ho¹t h×nh Cartoon shirt Ph«ng, dÖt kim ¸o dµnh cho c¸c ®«i t×nh nh©n Love Shirt Ph«ng, dÖt kim C«ng ty sÏ tËp trung ph¸t triÓn ¸o ph«ng ë ba møc gi¸: møc thÊp, dµnh cho ngêi cã thu nhËp thÊp; møc trung b×nh, dµnh cho ngêi cã thu nhËp trung b×nh; møc cao, dµnh cho ngêi cã thu nhËp cao. Më c¸c cuéc thi thiÕt kÕ Logo trªn b¸o ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ më réng tiÕng t¨m cña c«ng ty. N©ng cao chÊt lîng c¸c dÞch vô kÌm theo s¶n phÈm ®Ó lu«n tháa m·n nhu cÇu vèn rÊt kh¾t khe cña ngêi tiªu dïng C«ng ty lùa chän chiÕn lîc ph©n phèi chän läc víi c¸c kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c ®¹i lý b¸n lÎ vµ mét sè nhµ b¸n bu«n cã uy tÝn. Ngoµi ra c«ng ty còng më hai cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh . 3. Tæ chøc vµ nh©n sù: Top of Art lùa chän c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo chøc n¨ng vµ tèi gi¶n vÒ nh©n sù. Mçi vÞ trÝ ®Òu cã nh÷ng nhiÖm vô ®Æc thï vµ ®ßi hái chuyªn m«n cao. Nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh phô viÖc sÏ do nh÷ng nh©n viªn b¸n thêi gian phô tr¸ch. Dï cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau, tÊt c¶ c¸c nh©n viªn ph¶i hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ môc tiªu chung, cã lßng trung thµnh vµ tinh thÇn ®oµn kÕt cao ®Ó cïng thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng ty. 4. Nh÷ng nguy c¬ vµ rñi ro 4.1. Rñi ro trong s¶n xuÊt: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hay vËn chuyÓn hµng ho¸ nh÷ng rñi ro nh ch¸y, …lµ rÊt cã thÓ x¶y ra. §Ó kh¾c phôc, c«ng ty quyÕt ®Þnh sÏ tham gia b¶o hiÓm ®Çy ®ñ ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt 4.2. Rñi ro vÒ nh÷ng nh©n vËt ®îc chän ®Ó in ¸o: Do sù ph¸t triÓn liªn tôc cña ngµnh showbiz ViÖt Nam, nh÷ng ngêi næi tiÕng lu«n cè g¾ng x©y dùng h×nh tîng cña m×nh trong lßng nh÷ng kh¸n gi¶ h©m mé. Tuy nhiªn, sù ®Ñp ®Ï ®ã kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®îc gi÷ m·i. Trong nh÷ng kho¶ng thêi gian kh¸c nhau, uy tÝn cña hä còng kh¸c nhau (cã thÓ ngµy cµng t¨ng vµ còng cã thÓ bÞ gi¶m ®i). ChÝnh v× sù thay ®æi thÊt thêng ®ã mµ Top of Art lu«n ph¶i nç lùc c¶i tiÕn s¶n phÈm vµ s¶n xuÊt mçi lo¹i víi sè lîng võa ®ñ, phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i. Tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu (khi lîng fan cña mét ngêi sôt gi¶m còng sÏ lµm cho nhu cÇu mua s¶n phÈm mang h×nh tîng cña ngêi ®ã 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¶m theo) sÏ g©y ra hiÖn tîng tån ®äng hµng ho¸ hay s¶n xuÊt qu¸ Ýt (cã nh÷ng ngêi míi næi víi lîng fan lín nhng sè lîng s¶n phÈm vÒ ngêi ®ã qu¸ Ýt) sÏ g©y ra hiÖn tîng khan hµng ho¸, lµm lîi nhuËn cña c«ng ty kh«ng ®îc t¨ng lªn tèi ®a. 4.3. Rñi ro vÒ phÝa ®èi t¸c: Mét lîng kh¸ch hµng rÊt lín cña c«ng ty lµ c¸c fan club hiÖn ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh. Tuy nhiªn, c¸c fan club nµy ho¹t ®éng vÉn cha chuyªn nghiÖp. V× vËy, viÖc fan club bÞ gi¶i thÓ lµ ®iÒu cã thÓ x¶y ra. §iÒu ®ã sÏ ph¸ lµm gi¶m ®¸ng kÓ c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty cã thÓ kÝ kÕt ®îc. §Ó gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy, c«ng ty cã thÓ tµi trî, t vÊn cho c¸c fan club. Mét mÆt ®Ó n©ng cao h×nh ¶nh cña c«ng ty, mét mÆt ®Ó ph¸t triÓn c¸c fan club, t¨ng lîng kh¸ch hµng mua c¸c s¶n phÈm. 5. Ch×a kho¸ thµnh c«ng. 5.1. N¨ng lùc l·nh ®¹o cña ban qu¶n trÞ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng quan träng nhÊt. 5.2. Hoµn thµnh tèi ®a cam kÕt cña m×nh: Sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng lµ môc tiªu cña c«ng ty. 5.3. TÝnh ®éc ®¸o, míi l¹ vµ chÊt lîng cña s¶n phÈm cung cÊp. 5.4. Ph¸t triÓn chiÕn lîc thÞ trêng vµ chiÕn lîc Marketing. 5.5. Lu«n cñng cè tinh thÇn ®ång ®éi, hîp t¸c vµ ®¹o ®øc kinh doanh trong ®éi ngò nh©n viªn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương III: Mô tả dự án A. Quy m« dù ¸n S¶n phÈm kinh doanh : quÇn ¸o, cã h×nh ¶nh cña c¸c nh©n vËt næi tiÕng Tªn doanh nghiÖp : Tªn giao dÞch : Lo¹i h×nh së h÷u: Trô së giao dÞch Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ Vèn ®Çu t ban ®Çu Top of Art Top of Art co,Ltd : TNHH : 32 phè Th¸i ThÞnh Hµ Néi : 042163052 : 1 tû ®ång B. M« t¶ s¶n phÈm I. C¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty 1. S¶n phÈm Pop&Rock Shirt HiÖn nay ngêi d©n ViÖt Nam do ®êi sèng ngµy cµng ®îc n©ng cao nªn sù quan t©m cña hä tíi ca nh¹c còng ®îc c¶i thiÖn. Giíi trÎ b©y giê ngµy cµng cuång nhiÖt víi ca nh¹c. Hä kh«ng tiÕc tiÒn ®Ó ®i xem c¸c live show cña c¸c ca sÜ næi tiÕng. §¸nh vµo thÞ hiÕu nµy, c«ng ty quyÕt ®Þnh tung ra s¶n phÈm cã logo cña c¸c ca sÜ sau: Ë ViÖt Nam ë níc ngoµi + Lam Trêng. + Britney Spears + Quang Vinh + Christina + CÈm Ly + Celendion + NhËt Tinh Anh + F4 + Hång Nhung + H.O.T + Ph¹m Thanh Th¶o + Michael Jackson + AC & M + Westlife + §an Trêng. + Madona + ¦ng Hoµng Phóc. + Santana + Mü T©m. + Richard Claydemen S¶n phÈm Rock Shirt Trªn thÕ giíi hiÖn nay, cã thÓ nãi phong trµo nghe nh¹c rock ®· trµn lan kh¾p n¬i. ë ViÖt Nam, phong trµo nµy ph¸t triÓn cha m¹nh mÏ l¾m. C¸c ban nh¹c Rock ViÖt vÉn cha cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. Tuy nhiªn, theo 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhËn ®Þnh cña Top of Art th× trong t¬ng lai, Rock sÏ rÊt ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. C«ng ty dù ®Þnh sÏ th©m nhËp vµo thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. Tríc hÕt, c«ng ty sÏ cho ra c¸c s¶n phÈm g¾n logo c¸c ban nh¹c + Metallica. + Bøc têng. + Gun n' Rose. + Nirvana (Kurt Cobain) + Iron Maiden. + Ozzy + Megadeth. + White Lion + Linkin Park + Trio 666 2. ¸o Sport shirt Khi tung ra mÆt hµng nµy, c«ng ty dù ®Þnh sÏ ng¾m vµo ph¸i nam, vèn lµ nh÷ng ngêi yªu thÝch thÓ thao. Cã lÏ ®· lµ con trai th× Ýt ai trong chóng ta kh«ng thÝch thÓ thao, ®Æc biÖt lµ bãng ®¸. Nh»m vµo t©m lÝ nµy, c«ng ty quyÕt ®Þnh ®a ra c¸c s¶n phÈm cã in h×nh cÇu thñ næi tiÕng. §èi tîng cña mÆt hµng sÏ lµ nam giíi ë mäi løa tuæi. Më ®Çu, Top of Art dù ®Þnh cho ra m¾t kh¸ch hµng c¸c s¶n phÈm: + Beckham + Roberto Bagio + Raul + Michael Owen + Canavaro + Inzaghi + Toti + Roberto Carlos + Nesta + Thiary Henry + Ronaldo + Christian Viery + Kaka + Rud Vanisteroy 3. S¶n phÈm Love shirt S¶n phÈm nµy thiÕt kÕ ®Æc biÖt cho nh÷ng ®«i t×nh nh©n (b¸n theo cÆp). V× vËy, logo trªn ¸o còng ph¶i ®îc thiÕt kÕ theo chñ ®Ò t×nh yªu, ®Æc biÖt lµ kh«ng ®îc mµu mÌ (nghÜa lµ logo trªn ¸o ph¶i ®¬n gi¶n). C«ng ty dù ®Þnh sÏ thiÕt kÕ s¶n phÈm nµy theo 2 c¸ch: - Logo trªn ¸o chØ ®¬n gi¶n lµ h×nh tr¸i tim hay nh÷ng h×nh ®¬n gi¶n kh¸c phï hîp víi c¶ nam vµ c¶ n÷ - Logo trªn ¸o in h×nh nh÷ng ®«i t×nh nh©n næi tiÕng trong c¸c bé phim næi tiÕng nhÊt nh Titanic, Casablanca, Sweet Love,… - KiÓu d¸ng ¸o ph¶i ®îc thiÕt kÕ sao cho c¶ nam vµ n÷ ®Òu mÆc ®îc. 4. S¶n phÈm Cartoon shirt S¶n phÈm nµy thiÕt kÕ dµnh riªng cho ®èi tîng lµ trÎ em, nh÷ng ngêi tõ 5 ®Õn 15 tuæi. §èi tîng nµy mÆc dï cha cã thu nhËp nhng chóng cã thÓ mua quÇn ¸o th«ng qua bè mÑ cña m×nh. §Æc ®iÓm cña ®èi tîng nµy lµ cha chó ý 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÒu ®Õn lµm ®Ñp nhng l¹i ®Æc biÖt thÝch nh÷ng nh©n vËt ho¹t h×nh vµ truyÖn tranh. Së dÜ nh vËy nªn hÇu hÕt c¸c ®å dïng cña trÎ em ®Òu cã h×nh ¶nh lße loÑt, hÊp dÉn. ThÞ trêng hiÖn nay cã thÓ nãi lµ rÊt phong phó nh÷ng lo¹i hµng hãa nh vËy, nhng chÊt lîng cßn thÊp, h×nh ¶nh cha cËp nhËt vµ ®a d¹ng (rÊt nhiÒu hµng hãa nhËp tõ Trung Quèc) B¾t ®Çu tõ nh÷ng yÕu tè trªn c«ng ty bíc ®Çu ®Þnh ®a ra s¶n phÈm cã logo cña nh÷ng nh©n vËt míi nhÊt mµ thÞ trêng vÉn cha cã hoÆc rÊt Ýt: + Kenshin + Vua trß ch¬i + Slam Dunk + N¨m anh em siªu nh©n + Candy + The Hunter + Sailomoon + Vua phÐp thuËt + Conan + Vua cê + Simba (Lion King) + Popye + Jindo + C« g¸i ch¨m chØ II. M¸y in ¸o C«ng ty dù ®Þnh nhËp d©y chuyÒn in ¸o ký hiÖu 2-Station w/Legs & Microlok cña h·ng Dick Blick trÞ gi¸ 1902 $/m¸y III. VÊn ®Ò b¶n quyÒn §Ó cã thÓ ho¹t ®éng l©u dµi trªn thÞ trêng, vÊn ®Ò hîp ph¸p kh«ng thÓ kh«ng ®îc c«ng ty chó ý tíi. Khi thùc hiÖn dù ¸n nµy, mét trong nh÷ng ®iÒu Top of Art cÇn chó ý nhÊt lµ vÊn ®Ò b¶n quyÒn bëi v× s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty tËp trung vµo h×nh ¶nh cña nh÷ng ngêi næi tiÕng. Khi s¶n suÊt ra nh÷ng s¶n phÈm nµy, c«ng ty dù ®Þnh sÏ tr¶ cho nh÷ng ca sÜ, ban nh¹c, cÇu thñ mµ Top of Art in logo : ë ViÖt Nam, tiÒn b¶n quyÒn cho mét ca sÜ vµo kho¶ng 5 triÖu ®ång/ngêi. ë níc ngoµi, c«ng ty sÏ liªn hÖ víi c¸c c«ng ty b¶n quyÒn ®Ó t¨ng tÝnh hîp ph¸p cña s¶n phÈm. Ngoµi ra ®èi víi nh÷ng nh©n vËt ho¹t h×nh, truyÖn tranh th× c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i mÊt chi phÝ b¶n quyÒn. IV. §¨ng ký nh·n hiÖu. §Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho s¶n phÈm, nh·n hiÖu Top of Art sÏ ®îc ®¨ng ký ®éc quyÒn. Chi phÝ ®¨ng ký nµy kho¶ng 600-800 ngh×n ®ång. NghÜa lµ nh·n hiÖu cña c«ng ty sÏ ®éc quyÒn trªn thÞ trêng. §iÒu ®ã sÏ gióp cho kh¸ch 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng cã thÓ nhËn biÕt ®îc c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty mµ kh«ng bÞ lÉn víi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. §ång thêi, viÖc trïng lÆp nh·n hiÖu cña c«ng ty sÏ ®îc ®¶m b¶o lµ kh«ng x¶y ra. C. C¸c bªn ®èi t¸c: C¸c fanclub: Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña Top of Art lµ nh»m vµo h×nh ¶nh cña nh÷ng ngêi næi tiÕng. V× vËy viÖc quan hÖ tèt víi c¸c fan club lµ viÖc tÊt yÕu vµ lµ mét trong nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ngty. Mét mÆt, c¸c fan club sÏ lµ n¬i tiªu thô lín c¸c s¶n phÈm cña Top of Art. MÆt kh¸c, hä sÏ gióp chóng ta x©y dùng h×nh ¶nh mét c«ng ty hµng ®Çu ViÖt Nam trong lÜnh vùc kinh doanh h×nh ¶nh nh÷g ngêi næi tiÕng. I. C«ng ty Nguyªn T©m víi th¬ng hiÖu Foci: Víi nguån tµi chÝnh h¹n hÑp ban ®Çu, Top of Art sÏ kh«ng tù x©y dùng ®îc d©y truyÒn s¶n xuÊt ¸o. V× vËy, Top of Art dù ®Þnh sÏ liªn kÕt víi Foci (c«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc s¶n suÊt ¸o ph«ng) trong viÖc s¶n xuÊt ¸o theo mÉu mµ c«ng ty ®· thiÕt kÕ tríc ViÖc liªn kÕt nµy sÏ gióp cho Top of Art chuyªn t©m vµo viÖc in ¸o vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng h¬n. III. PT 2000, Nino Maxx, Hoµng TÊn, … : §©y lµ nh·n hiÖu thêi trang næi tiÕng tõ l©u. Víi c¸c s¶n phÈm kiÓu d¸ng ®éc ®¸o, l¹ m¾t, c¸c shop nµy dêng nh lµ ®Þa chØ tin cËy cho nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao. §Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh, Top of Art sÏ kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c shop nµy ®Ó ®îc trng bÇy s¶n phÈm cña m×nh trong hÖ thèng cöa hµng. n víi Top of Art kh«ng chØ cã nh÷ng gi©y phót tho¶i m¸i khi t« tîng mµ cßn cã c¶m gi¸c thÝch thó khi ng¾m nh×n nh÷ng s¶n phÈm thêi trang cña c«ng ty. BÝ quyÕt 3: Kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ KhÈu hiÖu nµy cã lÏ qu¸ quen thuéc víi c¸c DN trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. Tuy nhiªn thùc hiÖn nã ë møc ®é nµo vµ c¸ch lµm nh thÕ nµo th× kh«ng ai gièng ai c¶. Víi chiÕn lîc Marketing tËp trung vµo kh¸ch hµng. §èi víi Top of Art, kh¸ch hµng lµ tÊt c¶. C«ng ty lu«n cè g¾ng t¹o II. PHÇn II: KÕ ho¹ch kinh doanh Ch¬ng I: NghÜa vô ph¸p lý 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. VÊn ®Ò së h÷u: Lo¹i h×nh së h÷u dù kiÕn: C«ng ty TNHH. ViÖc lùa chän lo¹i h×nh së h÷u phô thuéc vµo t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn gãp vèn cña c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. §Ò xuÊt cña ngêi lËp kÕ ho¹ch nµy chØ dùa trªn c¬ cÊu tæ chøc cÊp chøc n¨ng, c¸c yªu cÇu vÒ vèn vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng: 2.1. S¬ ®å tæ chøc: Ban Gi¸m §èc Phßng Marketing Phßng kinh doanh Phßng s¶n xuÊt Cöa hµng Khu s¶n xuÊt 9 Phßng tµi chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThuyÕt minh c¬ cÇu tæ chøc: C«ng viÖc M« t¶ c«ng viÖc - Lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña Top of Art - ChØ ®¹o, qu¶n lý vµ tæ chøc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh Gi¸m ®èc thùc doanh vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chung. - Trùc tiÕp ®iÒu hµnh hai phã gi¸m ®èc - Qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ë mçi miÒn. - Trùc tiÕp ®iÒu phô tr¸ch, ®iÒu Phã gi¸m hµnh c¸c phßng ban ®èc - LËp b¸o c¸o thêng kú theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. - §Ò xuÊt c¸c chiÕn lîc kinh doanh vµ Marketing. - Qu¶n lý trùc tiÕp ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Trùc tiÕp phô tr¸ch khu s¶n xuÊt. Phßng s¶n - Hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn s¶n xuÊt phÈm. - B¸o c¸o c«ng viÖc s¶n xuÊt thêng kú. - ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña hai phã gi¸m ®èc. - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp tõ gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc - Ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc vµ Phßng lîc kinh doanh. Marketing s¸ch - LËp kÕ ho¹ch Marketing. - Tæ chøc vµ triÓn khai kÕ ho¹ch Marketing. - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. - §iÒu phèi c¸c nguån tµi cho c¸c ho¹t ®éng cña Phßng tµi chÝnh Top of Art. chÝnh - Qu¶n lý hå s¬ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o thêng kú. - Thi hµnh c¸c nghÜa vô tµi chÝnh. - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña phßng s¶n xuÊt. - Chuyªn tr¸ch vÒ nhiÖm vô Nhµ t¹o mèt t¹o ra c¸c kiÓu mÉu míi cho c«ng ty. - Hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm. C«ng nh©n - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp s¶n xuÊt cña phßng s¶n xuÊt, vµ c¸c cè 10 Sè ngKü n¨ng cÇn thiÕt êi - Cã chuyªn m«n qu¶n lý vµ 1 kü n¨ng l·nh ®¹o. - Cã tÇm nh×n chiÕn lîc vµ hiÓu biÕt x· héi réng. - Kh¶ n¨ng quan hÖ, giao tiÕp ph¶i thËt tèt. _Cã hiÓu biÕt vÒ s©u vÒ ngµnh thêi trang. - Cã chuyªn m«n qu¶n lý vµ 2 kü n¨ng l·nh ®¹o cao. - Cã tÇm nh×n chiÕn lîc vµ hiÓu biÕt x· héi réng. - Cã kü n¨ng vÒ ngo¹i ng÷, tin häc, x· héi. - HiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc kinh doanh. - Cã chuyªn m«n cao vÒ kü 4 thuËt s¶n xuÊt - Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt. - Nhanh nhÑn, ho¹t b¸t, cã kh¶ n¨ng quan hÖ tèt. - HiÓu biÕt s©u s¾c vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Cã chuyªn m«n cao vµ kinh nghiÖm vÒ Marketing. - Cã c¸c kü n¨ng ph©n tÝch tæng hîp. - Cã tÇm nh×n vµ ®é nh¹y c¶m víi thÞ trêng. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Am hiÓu ho¹t ®éng tµi chÝnh – kÕ to¸n. - Cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp. - Trung thùc. - Cã kh¶ n¨ng giao dÞch ®èi ngo¹i. 4 - Cã kü n¨ng cao vÒ lÜnh vùc s¸ng t¹o mèt míi. - Am hiÓu vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc cao. 4 - Cã kü n¨ng cao vÒ nghiÖp vô s¶n xuÊt. 20 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng kinh doanh Nh©n viªn b¸n hµng vÊn kü thuËt. -Thùc hiÖn trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. - ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc. - Thùc hiÖn viÖc triÓn khai ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Gi¸m s¸t c«ng viÖc kinh doanh cña c¸c cña hµng, ®¹i lý. - B¸o c¸o c«ng viÖc kinh doanh vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ trêng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý trùc tiÕp cña phßng kinh doanh. - Thùc hiÖn c«ng viÖc giao s¶n phÈm ®Õn tËn tay kh¸ch hµng. - N¾m b¾t nh÷ng th«ng tin tõ kh¸ch hµng. - Cã tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn ®ång ®éi trong c«ng viÖc. - Trung thùc. Cã chuyªn m«n cao vµ kinh nghiÖm vÒ c«ng viÖc kinh doanh. - Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp víi kh¸ch hµng, thÊu hiÓu t©m lý cña kh¸ch hµng. - Nh¹y c¶m víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. - Cã ngo¹i h×nh ®Ñp. - Am hiÓu vÒ nghiÖp vô b¸n hµng. - Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt. - Nhanh nhÑn - Trung thùc. 3. Quü l¬ng dù kiÕn hµng n¨m. Nh©n viªn Nh©n viªn qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Nh©n viªn Trëng phßng Marketing Nh©n viªn Marketing Trëng phßng s¶n xuÊt Nh©n viªn phßng s¶n xuÊt Trëng phßng kinh doanh Nh©n viªn kinh doanh Phßng Tµi ChÝnh Nh©n viªn t¸c nghiÖp Nhµ t¹o mèt C«ng nh©n thùc hiÖn §¬n vÞ: triÖu ®ång Sè lîng L¬ng mét ngêi/th¸ng L¬ng c¶ n¨m 1 2 5 3.5 60 84 1 3 1 3 1 5 3 3 2 2.5 2 3 2 1.5 36 72 30 72 36 120 54 4 20 1.5 1 72 240 11 6 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh©n viªn b¸n hµng B¶o vÖ Tæng sè 12 6 62 1 0.8 144 57.6 1077.6 4.Ch×a kho¸ nh©n sù: 4.1. N¨ng lùc: Kh«ng cã hÖ thèng qu¶n trÞ nµo cã thÓ thay thÕ hay bï ®¾p ®îc sù thiÕu thèn lùc lîng nh©n viªn giái. XuÊt ph¸t tõ ®Æc trng cña ngµnh lµ dÞch vô ¨n uèng, sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña Top of Art ®ång nghÜa víi chÊt lîng s¶n phÈm vµ sù phôc vô kh¸ch hµng. Bëi vËy, lùc lîng nh©n sù cña Top of Art buéc ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng, n¨ng ®éng, quan hÖ, øng xö tèt. 4.2. Tinh thÇn ®ång ®éi: Trong kinh doanh mét tæng thÓ bao giê còng lín m¹nh h¬n nhiÒu so víi tæng sè c¸c c¸ nh©n riªng lÎ. Do ®Æc trng cña ngµnh dÞch vô kinh doanh, nªn c«ng viÖc kinh doanh hÇu hÕt ®Òu ®îc thùc hiÖn theo nhãm, bëi vËy tinh thÇn ®ång ®éi l¹i cµng ®îc ®Ò cao ë Top of Art. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.3. ThÊm nhuÇn khÈu hiÖu “Kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng”: Mçi thµnh viªn cña Natural Style ®Òu hiÓu r»ng: kh¸ch hµng ®Õn Top of Art kh«ng ph¶i lµ ®Ó mua c¸c s¶n phÈm hay sö dông dÞch vô cña c«ng ty, mµ hä ®Õn lµ ®Ó mua sù tho¶ m·n vÒ nhu cÇu, mua sù hµi lßng, tho¶i m¸i. Bëi vËy, mçi thµnh viªn cña Top of Art , dï trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo còng ph¶i lu«n lu«n thÊm nhuÇn khÈu hiÖu: “kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng”. 4.3. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch nh©n viªn: Sau khi uy tÝn vµ h×nh ¶nh Top of Art ®· ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, c«ng viÖc kinh doanh b¾t ®Çu cã lîi nhuËn æn ®Þnh. §Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn ®äi ngò nh©n viªn vµ g¾n chÆt lîi Ých cña hä víi lîi Ých cña c«ng ty, Top of Art quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh cæ phiÕu néi bé ( mçi cæ phiÕu cã gi¸ trÞ 1 triÖu ®ång ). Nh©n viªn khi mua cæ phiÕu sÏ ®îc hëng mét phÇn lîi nhuËn cña c«ng ty tÝnh theo tû lÖ cæ phiÕu. Khi ®ã, hä sÏ c¶m thÊy g¾n bã vµ cã tr¸ch nhiÖm víi Top of Art h¬n, theo ®ã, hiÖu qu¶ lµm viÖc còng sÏ t¨ng lªn râ rÖt. Ch¬ng II: Ph©n tÝch Marketing 1. Ngµnh kinh doanh 1.1. Ngµnh kinh doanh vµ thÞ trêng Trong ngµnh kinh doanh thêi trang, yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng chÝnh lµ sù ®éc ®¸o, hîp thêi. NÕu s¶n phÈm ®éc ®¸o sÏ cã tÝnh c¹nh tranh rÊt cao trªn thÞ trêng vµ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh ban ®Çu cho s¶n phÈm ®ã. HiÖn nay trªn thÞ trêng, c¸c h·ng thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt thêi trang rÊt nhiÒu nh May 10, Haroximex, Foci, May nhµ BÌ, Hoµng TÊn, ... ®Òu lµ c¸c h·ng næi tiÕng vµ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÊt lîng s¶n phÈm còng kh¸ cao, gi¸ thµnh hîp lý. Tuy nhiªn c¸c h·ng nµy ®Òu cha ®¸p øng ®îc mét m¶ng cña thÞ trêng hiÖn nay cßn rÊt míi mÎ nhng ®Çy tiÒm n¨ng lµ thêi trang g¾n liÒn víi tªn tuæi cña nh÷ng ngêi næi tiÕng. Nhu cÇu vÒ mÆc lµ kh¸ æn ®Þnh. Cho dï thu nhËp cã gi¶m th× nhu cÇu nµy còng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. §Æc biÖt trong t×nh h×nh hiÖn nay, khi ®êi sèng ngêi d©n ViÖt Nam ®ang ngµy cµng t¨ng th× nhu cÇu tinh thÇn l¹i cµng ®îc quan t©m ®Õn. Ca nh¹c vµ thÓ thao cã thÓ ®îc coi lµ hai mãn ¨n tinh thÇn quan träng nhÊt cña giíi trÎ. T©m lý cña hä lµ muèn kh¼ng ®Þnh chÝnh m×nh. V× vËy mÆc trªn ngêi mét chiÕc ¸o cã ¶nh thÇn tîng cña m×nh cã lÏ sÏ lµ mét niÒm tù hµo cña hä. MÆc dï, thÞ trêng b©y giê còng cã b¸n mét sè lo¹i ¸o cã h×nh nh©n vËt næi tiÕng, tuy nhiªn sè lîng b¸n ra cßn qu¸ h¹n chÕ (v× ®ã thêng lµ nh÷ng chiÕc ¸o nhËp tõ níc ngoµi), h¬n n÷a mÉu m· cña chóng còng kh«ng ®Ñp vµ còng ch¼ng ®a d¹ng, gi¸ c¶ l¹i rÊt ®¾t (thêng h¬n 100 ngh×n mét c¸i). Ngoµi ra trªn thÞ trêng hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu n¬i nhËn in ¸o. NhiÒu b¹n trÎ còng ®· ®Õn ®©y ®Ó in . Tuy nhiªn, do sù manh món trong s¶n xuÊt, gi¸ thµnh ®Ó in mét chiÕc ¸o kh«ng ph¶i lµ rÎ. H¬n n÷a, ®Ó thu ®îc lîi nhuËn cao, c¸c c«ng ty nµy chØ nhËn in ¸o víi sè lîng lín. VËy nh÷ng ngêi chØ muèn cã mét c¸i th× sao ? H¬n n÷a logo ph¶i thiÕt kÕ nh thÕ nµo ®Ó mang tÝnh chuyªn nghiÖp? KiÓu d¸ng ¸o cã phï hîp víi thÈm mü ngêi tiªu dïng ? §ã chÝnh lµ nh÷ng c©u hái mµ thÞ trêng hiÖn nay cha gi¶i quyÕt triÖt ®Ó ®îc. 1.2. Xu híng ph¸t triÓn ngµnh ë ViÖt Nam Cã 4 yÕu tè t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh sö dông c¸c s¶n phÈm thêi trang 1. Møc thu nhËp cña gia ®×nh hoÆc c¸ nh©n còng nh % vÒ chi tiªu cho may mÆc trªn thu nhËp. 2. ThÞ hiÕu cña c¸ nh©n kh¸ch hµng. 3. Uy tÝn nh·n hiÖu cña s¶n phÈm c«ng ty thêi trang. 4. So s¸nh c¸c yÕu tè: gi¸ c¶, sù ®éc ®¸o cña s¶n phÈm ,chÊt lîng dÞch vô tríc vµ sau b¸n hµng. HiÖn nay, thÞ trêng thêi trang ViÖt Nam kh¸ ph¸t triÓn nhng cha tíi møc b·o hßa. NhiÒu c«ng ty l©u ®êi nh May 10, May nhµ BÌ ®· cã chç ®øng trªn thÞ trêng. Tuy nhiªn, mét sè c«ng ty míi nh Canifa do s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng míi l¹, hîp mèt nªn vÉn t×m ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng. V× vËy c«ng ty Top of Art víi dßng s¶n phÈm ¸o ph«ng cã in h×nh nh÷ng ngêi næi tiÕng ®éc ®¸o víi kiÓu d¸ng thêi trang vµ chiÕn lîc kinh doanh hiÖu qu¶, phï hîp víi mét c«ng ty nhá míi gia nhËp ngµnh hi väng sÏ thu ®îc lîi nhuËn tèi u. 1.3. Xu híng cña thÞ trêng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DÞch vô ®i kÌm s¶n phÈm: HiÖn nay, dÞch vô ®i kÌm theo s¶n phÈm cña c¸c h·ng thêi trang cßn rÊt Ýt . §ã lµ do sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng thêi trang cha thùc sù khèc liÖt. ChÝnh v× vËy, víi nh÷ng dÞch vô ®éc ®¸o cña m×nh, Top of Art lu«n tù tin vµo tÝnh c¹nh tranh cña nh÷ng s¶n phÈm Tû träng c¸c s¶n phÈm míi: xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu nh÷ng s¶n phÈm míi víi kiÓu d¸ng l¹ m¾t. ChÊt lîng s¶n phÈm còng ngµy cµng n©ng cao. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ s¶n phÈm còng theo ®ã mµ t¨ng cao. - Quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh doanh thêi trang: c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thêi trang ngµy cµng ý thøc ®îc nhu cÇu ngµy cµng ®îc n©ng cao cña ®¹i bé phËn kh¸ch hµng. Hä hiÓu ®îc r»ng kh¸ch hµng ngµy cµng khã tÝnh vµ v× vËy chÊt lîng phôc vô ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, n©ng cao. _-ThÞ hiÕu cña kh¸ch hµng: ngµy cµng ®îc n©ng cao. C¸c s¶n phÈm thêi trang hiÖn nay kh«ng cßn ®îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c s¶n phÈm chØ ®Ó mÆc , mµ nã cßn ph¶i t«n lªn vÎ ®Ñp cña ngêi sö dông nã . Hay nãi c¸ch kh¸c, chiÕc ¸o b©y giê kh«ng nh÷ng ph¶i cã chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ hîp lý mµ cßn ph¶i ®éc ®¸o. Mét chiÕc ¸o sÏ cã gi¸ trÞ t¨ng lªn rÊt nhiÒu nÕu kiÓu d¸ng hay logo in trªn ®ã ®éc ®¸o vµ sè lîng cña nã b¸n trªn thÞ trêng lµ rÊt Ýt ( ngêi mua nã sÏ kh«ng sî bÞ "®ông hµng"). §øng tríc nh÷ng xu híng nh vËy, Top of Art quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn mét ng¸ch cña thÞ trêng thêi trang lµ ¸o cã in h×nh c¸c nh©n vËt næi tiÕng, kÌm theo nh÷ng dÞch vô nhÊt ®Þnh cho ngêi tiªu dïng. §©y lµ mét c¬ héi kinh doanh míi, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng vµ thu ®îc lîi nhuËn tèi u 2. T×nh h×nh c¹nh tranh. MÆc dï thÞ trêng may mÆc ë ViÖt Nam cha ph¶i lµ b·o hßa nhng søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng kh¸ lín. Tuy nhiªn, ®Æc ®iÓm cña thêi trang ViÖt Nam lµ Ýt bÞ thêi trang níc ngoµi c¹nh tranh. §iÒu ®ã chøng tá thêi trang ViÖt Nam ®· cã chç ®øng riªng trªn trêng quèc tÕ. Bíc vµo thÞ trêng c¹nh tranh víi t c¸ch lµ mét c«ng ty hoµn toµn míi, Top of Art cÇn ph¶i hiÓu râ vÒ nh÷ng ®èi thñ cña m×nh, cã nh vËy míi "tr¨m trËn tr¨m th¾ng". V× vËy, ph©n tÝch vÒ nh÷ng u nhîc ®iÓm cña ®èi thñ lµ mét viÖc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®Ó c«ng ty cã thÓ v¹ch ra ph¬ng híng ho¹t ®éng ®óng ®¾n nhÊt cho m×nh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tªn c«ng ty 1. Hanoximex 2. PT 2000, Nino Max,DG... 3. FOCI 4. Hoµng TÊn B¶ng ph©n TÝch nh·n hiÖu c¹nh tranh Lîi thÕ H¹n chÕ §¸nh gi¸ Gi¸ s¶n phÈm thÊp, KiÓu d¸ng s¶n - Kh¶ n¨ng thu hót chÊt lîng s¶n phÈm phÈm xÊu, kh«ng kh¸ch hµng cã møc thu còng kh¸ tèt ®éc ®¸o, nhËp trung b×nh, song cã xu híng gi¶m do møc sèng ngêi d©n ngµy cµng cao - S¶n phÈm ®éc ®¸o. - Gi¸ thµnh cao - Dßng s¶n phÈm nµy - Sè lîng s¶n phÈm - KiÓu d¸ng mét cã lîi thÕ c¹nh tranh mçi lo¹i thêng Ýt, sè s¶n phÈm cao v× ®éc ®¸o, tuy phï hîp víi t©m lý kh«ng ®éc ®¸o nh nhiªn gi¸ thµnh qu¸ cao "sî ®ông hµng" cña ngêi ta tëng nªn s¶n phÈm chØ thÝch ngêi tiªu dïng hîp víi tÇng líp nh©n d©n cã thu nhËp cao. - ChÊt lîng tèt - D¸ng ¸o n÷ xÊu - C«ng ty nµy cã lîi thÕ - Gi¸ c¶ b×nh d©n - Kh«ng cã s¶n c¹nh tranh kh¸ cao, sÏ - Phï hîp cho tÇng phÈm ®Ó phôc vô lµ ®èi thñ chÝnh cña líp nh©n d©n cã thu cho tÇng líp nh©n Top of Art trong thêi nhËp trung b×nh d©n cã thu nhËp gian tíi - Cã kh¸ nhiÒu s¶n cao phÈm cã kiÓu d¸ng - Kh«ng cã ¸o thÓ ®Ñp thao. - Gi¸ c¶ b×nh d©n, - MÉu m· kh«ng - Lµ mét ®èi thñ c¹nh phï hîp víi tÇng líp ®Ñp tranh kh¸ lín cña c«ng nh©n d©n cã thu - KiÓu d¸ng ®¬n ty. Tuy nhiªn, vÒ sù ®éc nhËp trung b×nh ®iÖu ®¸o th× Hoµng TÊn - ChÊt liÖu kh¸ tèt kh«ng ph¶i lµ mét ®èi thñ ®¸ng ng¹i Dù ®o¸n trong vßng 3 n¨m tíi c¸c ®èi thñ sÏ: - T¨ng cêng ®Çu t, qu¶ng b¸ nh·n hiÖu. - N©ng cao chÊt lîng dÞch vô tríc vµ sau b¸n hµng. - §a d¹ng s¶n phÈm, nhÊt lµ dßng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. §©y lµ nh÷ng ®iÓm Top of Art rÊt lu t©m vµ sÏ cã chiÕn lîc, ®èi s¸ch phï hîp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. 3. Lùa chän thÞ trêng môc tiªu. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh¸ch hµng môc tiªu: cña Top of Art sÏ lµ c¸c kh¸ch hµng cã ®é tuæi tõ 5 ®Õn 35. §©y lµ nhãm kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ may mÆc t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cao h¬n so víi c¸c nhãm tuæi kh¸c. Hä rÊt nh¹y c¶m víi chÊt lîng s¶n phÈm, ham sö dông s¶n phÈm míi. §Æc biÖt, nhu cÇu vÒ ca nh¹c, thÓ thao ë løa tuæi nµy lµ rÊt m¹nh mÏ. Hä s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó su tÇm nh÷ng ®å vËt cã liªn quan tíi thÇn tîng cña m×nh ThÞ trêng môc tiªu: Trong thêi gian ®Çu thÞ trêng môc tiªu cña Top of Art lµ Hµ Néi vµ Tp. Hå ChÝ Minh. Lý do lùa chän: - §©y lµ hai thµnh phè cã sè d©n trong ®é tuæi lao ®éng lín nhÊt trong c¶ níc nªn nhu cÇu vÒ thêi trang vµ ®å lu niÖm lµ rÊt lín. §Æc biÖt ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ th¸nh ®Þa cña ca nh¹c ViÖt Nam. HÇu hÕt c¸c ca sÜ næi tiÕng ®Òu tô tËp ë ®©y. Ngêi d©n Hå ChÝ Minh còng cã thãi quen tiªu dïng kh¸ cao. V× vËy, ®©y sÏ lµ thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng cña c«ng ty trong nh÷ng buæi ®Çu tham gia vµo thÞ trêng. - Hai thµnh phè nµy cã møc sèng cao nªn cã kh¶ n¨ng tiªu thô sè lîng lín s¶n phÈm. Ph©n ®o¹n thÞ trêng Top of Art tËp trung vµo hai chÊt liÖu chñ yÕu, cã tÝnh thêi vô lµ chÊt liÖu ph«ng ( mïa hÌ) vµ chÊt liÖu dÖt kim (mïa ®«ng). Tuy nhiªn, mçi lo¹i chÊt liÖu ®Òu ®îc c«ng ty ph©n ®Þnh ra thµnh ba møc gi¸: - Møc gi¸ thÊp: dµnh cho nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp. S¶n phÈm thuéc lo¹i nµy sÏ ®îc tiªu thô lín ë c¸c vïng ngo¹i « vµ c¸c tØnh kh¸c. - Møc gi¸ trung b×nh: dµnh cho ngêi cã thu nhËp trung b×nh. S¶n phÈm thuéc lo¹i nµy sÏ ®îc tiªu thô ë hÇu hÕt c¸c n¬i trªn toµn quèc, sÏ cã sè lîng tiªu thô lín nhÊt trong ba lo¹i møc gi¸. - Møc gi¸ cao: dµnh cho ngêi cã thu nhËp cao. S¶n phÈm thuéc lo¹i nµy sÏ ®îc tiªu thô ë c¸c thµnh phè lín, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng trêng häc mµ häc sinh cã ®iÒu kiÖn t¬ng ®èi cao. §©y sÏ lµ s¶n phÈm ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu lîi nhuËn nhÊt. Ph©n tÝch dung lîng thÞ trêng Khi më réng qui m« thÞ trêng ra toµn quèc, c«ng ty còng cÇn quan t©m ®Õn dung lîng thÞ trêng trªn c¶ níc: N¨m 2005 (theo sè liÖu cña tæng côc thèng kª) (®¬n vÞ : ngh×n ngêi) Løa tuæi tõ 5 - 9 : 6.859 Løa tuæi tõ 10 - 14 : 8.713 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Løa tuæi tõ 15-19: 9.074.7 Løa tuæi tõ 20-24 : 8.347,1 Løa tuæi tõ 25 - 29 : 7.084.1 Løa tuæi tõ 30 - 34 : 6.517,8 Nh vËy, khi më réng qui m« ra c¶ níc th× sè lîng kh¸ch hµng môc tiªu cña Top of Art (n¨m 2005) lµ : 6.859 + 8.713 + 9.074 + 8347 + 7084 + + 6517 = 46.896.1 (ngh×n ngêi) (tøc lµ gÇn 47 triÖu ngêi) 4.Ph©n tÝch SWOT. 4.1. §iÓm m¹nh: 4.1.1.§iÓm m¹nh cña Top of Art lµ chÊt lîng c¸c s¶n phÈm lu«n lu«n ®îc ®¶m b¶o vÒ sù ®éc ®¸o, phong c¸ch trÎ trung hîp thêi trang. Vµ ®Æc biÖt sù kh¸c biÖt vÒ logo hoµn toµn míi l¹_®©y lµ n¨ng lùc c¹nh tranh m¹nh mÏ nhÊt cña Top of Art . 4.1.1. §èi ngo¹i: Top of Art chñ tr¬ng cñng cè mèi quan hÖ bÒn v÷ng víi kh¸ch hµng ®Ó hä trë thµnh kh¸ch hµng trung thµnh cña doanh nghiÖp. DÞch vô ®a d¹ng chÝnh lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty.C¸c kh¸ch hµng hiÖn t¹i cã thÓ ®îc hëng lîi Ých tõ mét sè u tiªn vÒ dÞch vô vµ gi¸ c¶ th«ng qua chiÕn lîc “lu gi÷ kh¸ch hµng hiÖn t¹i” 4.1.2. C¬ cÊu qu¶n lý Compact: Gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng u ®iÓm cña Top of Art . Nguyªn t¾c tèi gi¶m vÒ nh©n sù, chuyªn biÖt ho¸ vµ chuyªn m«n ho¸ c¸c phßng chøc n¨ng, gióp cho Top of Art lu«n ®¶m b¶o bé m¸y qu¶n lý vËn hµnh hiÖu qu¶. ViÖc sö dông c¸c nh©n viªn b¸n thêi gian trong thêi gian ®Çu, thay v× thuª thËt nhiÒu nh©n viªn chÝnh thøc sÏ gióp cho Top of Art qu¶n lý dÔ dµng, tiÕt kiÖm h¬n 4.1.3. Kinh nghiÖm : §éi ngò kü thuËt viªn chuyªn nghiÖp, cã nhiÒu kinh nghiÖm, vµ hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ thêi trang, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ®éi ngò thiÕt kÕ mÉu chÝnh lµ ®iÓm m¹nh n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh cña Top of Art 4.1.4. TÝnh ®éc ®¸o: c¸c s¶n phÈm cña Top of Art ®îc s¶n xuÊt víi kiÓu d¸ng ®Ñp vµ logo ®éc ®¸o. §iÒu nµy cha mét c«ng ty thêi trang nµo cña ViÖt Nam cã thÓ thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ ®ã còng lµ ®iÓm m¹nh cña Top of Art 4.1.5. Lîi Ých x· héi: Top of Art sÏ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm lµm cho con ngêi cã thÓ ®Ñp lªn. §Æc biÖt, c¸c s¶n phÈm sÏ mang l¹i cho ngêi tiªu dïng nh÷ng gi¸ trÞ vÒ tinh thÇn. Khi ®îc mÆc nh÷ng chiÕc ¸o cã ¶nh thÇn tîng cña m×nh, hä sÏ c¶m thÊy tù hµo h¬n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 víi nh÷ng ngêi xung quanh. H¬n n÷a, ®îc ng¾m thÇn tîng cña m×nh h»ng nµy còng lµ mét niÒm vui l¾m chø ! §îc tháa m·n vÒ tinh thÇn sÏ gióp cho con ngêi ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n. §Æc biÖt, s¶n phÈm c«ng ty còng sÏ gióp cho h×nh ¶nh cña c¸c nh©n vËt gÇn gòi h¬n víi ngêi tiªu dïng. 4.1.6. Ngêi tiªn phong: ¸o cã in logo cña nh÷ng ngêi næi tiÕng lµ s¶n phÈm ®éc ®¸o trªn thÞ trêng. MÆc dï trªn thÞ trêng cña ViÖt Nam cã xuÊt hiÖn nh÷ng s¶n phÈm nh vËy nhng cßn qu¸ Ýt (mÆc dï ®· nhËp ngo¹i kh¸ nhiÒu) khiÕn ngêi tiªu dïng khã cã thÓ t×m thÊy ®îc. H¬n n÷a, gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn qu¸ cao vµ còng cha ®a d¹ng vÒ mÉu m·. HÇu nh chØ cã nh÷ng gia ®×nh kh¸ gi¶ míi cã thÓ mua ®îc. Lµ ngêi tiªn phong trong lÜnh vùc nµy sÏ më ra cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi chiÕm lÜnh thÞ trêng vµ g©y dùng uy tÝn tõ ®ã thu ®îc lîi nhuËn tèi u 4.2. §iÓm yÕu. 4.2.1 Uy tÝn: lµ doanh nghiÖp võa míi ra nhËp thÞ trêng, trong khi uy tÝn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña lÜnh vùc kinh doanh nµy. Sù lùa chän s¶n xuÊt s¶n phÈm rÊt míi l¹, võa ®em ®Õn cho doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi x©m nhËp thÞ trêng, ®ång thêi còng cã thÓ lµ rµo c¶n kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm cña Top of Art. §iÓm yÕu nµy sÏ ®îc kh¾c phôc b»ng c¸ch t vÊn th«ng tin cho kh¸ch hµng miÔn phÝ t¹i mét sè ®iÓm kinh doanh cña Top of Art hay trªn trang Web cña c«ng ty (xem chi tiÕt phÇn Marketing ). KÌm theo ®ã lµ nh÷ng dÞch vô hÊp dÉn kh¸c sÏ gióp cho kh¸ch hµng dÇn tiÕp cËn víi c«ng ty.Theo thêi gian, ®iÓm yÕu nµy sÏ dÇn dÇn ®îc kh¾c phôc. 4.2.2. Chi phÝ: Trong thêi gian ®Çu chi phÝ cho mçi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña Top of Art lµ cao h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh (cao h¬n kh«ng nhiÒu do trong thêi gian nµy, c«ng ty vÉn cßn ph¶i nhËn ¸o tõ c¸c c«ng ty kh¸c). Tuy nhiªn, sau khi æn ®Þnh vµ doanh nghiÖp ®· cã uy tÝn trªn thÞ trêng th× ®iÓm yÕu nµy sÏ kh«ng cßn n÷a. 4.3. C¬ héi. 4.3.1. Dßng s¶n phÈm míi cña Top of Art lÇn ®Çu tiªn cã mÆt trªn th× trêng, víi nh÷ng ®Æc tÝnh míi l¹, sÏ ®¸nh m¹nh vµo tÝnh hiÕu kú cña kh¸ch hµng, tõ ®ã thu hót ®îc sù chó ý cña ®«ng ®¶o ngêi tiªu dïng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.3.2. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm ®· quen thuéc trªn thÞ trêng, Ýt nh÷ng ®Æc tÝnh vît tréi, do ®ã tÝnh míi vµ ®é hÊp dÉn kh«ng cao. §©y lµ c¬ héi ®Ó Top of Art ph¸t huy n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. 4.4. Th¸ch thøc. 4.4.1. §e do¹ tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Trong t¬ng lai, thÞ trêng míi vµ hÊp dÉn sÏ cã søc hót lín khiÕn c¹nh tranh trë nªn gay g¾t h¬n do c¸c ®èi thñ còng t×m c¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù. 4.4.2. Th¸i ®é vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng: Tríc sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ bªn ngoµi, ®Ó lu gi÷ thµnh c«ng nh÷ng kh¸ch hµng hiÖn t¹i, Top of Art sÏ ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch quan hÖ kh¸ch hµng th«ng qua viÖc ph¸t thÎ gi¶m gi¸, tÆng quµ....(xem chi tiÕt phÇn Marketing). Cßn víi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, Top of Art sÏ l«i kÐo ®Õn víi m×nh th«ng qua chiÕn lîc xóc tiÕn. 4.4.3. Th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c: Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian vµ nguån lùc, sè liÖu thèng kª kh«ng thÓ cËp nhËt, nªn viÖc nhËn diÖn ®èi thñ c¹nh tranh, còng nh lîng cÇu thÞ trêng kh«ng ®îc chÝnh x¸c. NÕu sè liÖu qu¸ kh¸c xa so víi thùc tÕ th× Top of Art khi ra nhËp thÞ trêng sÏ kh«ng ®îc thuËn lîi nh mong muèn 20
- Xem thêm -