Tài liệu Xây dựng chương trình quản lý hữu hạnh club

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên em xin đƣợc bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thoan giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng . Trong suốt thời gian học và làm đồ án tốt nghiệp, cô đã dành rất nhiều thời gian quí báu để tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, định hƣớng cho em trong việc nghiên cứu, thực hiện luận văn. Em xin đƣợc cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ, giảng dạy em trong quá trình học tập, cảm ơn nhà trƣờng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em kết thúc khóa học, có kiến thức vững chắc để làm tốt đồ án tốt nghiệp. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Hƣu Hạnh Club đã cung cấp tài liệu, dữ liệu và nghiệp vụ mô hình quản lý hồ sơ nhân viên. Xin cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp và nhất là các thành viên trong gia đình đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ tôi trong suốt quá trình học và làm luận văn tốt nghiệp. Hải Phòng , tháng năm 2013 Sinh viên Lê Thanh Tân 1 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................1 MỤC LỤC ...................................................................................................................2 CHƢƠNG I : MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ..................................................5 1.1. Khái quát hiện trạng .........................................................................................5 1.2. Mô tả bài toán ...................................................................................................5 1.3 Bảng nội dung công việc ...................................................................................8 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ ................................................................................9 1.4.1 Tiến trình bán hàng ....................................................................................9 1.4.2 Tiến trình tính lƣơng ................................................................................10 1.4.3 Tiến trình báo cáo.....................................................................................10 1.4.4. Tiến trình quản lý nhân viên ...................................................................11 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..............................................12 2.1. Mô hình nghiệp vụ .........................................................................................12 2.1.1.Bảng phân tích các yếu tố bài toán ..........................................................12 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh ....................................................................................13 2.1.2.1. Biểu đồ....................................................................................................... 13 2.1.2.2. Mô tả ......................................................................................................... 14 2.1.3. Nhóm dần các chức năng. .......................................................................15 2.1.4.Sơ đồ phân rã chức năng ..........................................................................16 2.1.4.1 Sơ đồ .......................................................................................................... 16 2.1.4.2 Mô tả chức năng lá ....................................................................................... 17 2.1.5 Danh sách hồ sơ sử dụng..........................................................................18 2.1.6 Ma trận thực thể chức năng ......................................................................19 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu ......................................................................................20 2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 ....................................................................20 2.2.2. Biểu đồ luồng mức 1 ...................................................................................21 2.2.2.1. Luồng dữ liệu quản lý bán hàng ..................................................................... 21 2.2.2.2. Luồng dữ liệu quản lý nhân viên .................................................................... 22 2.2.2.3. Biểu đồ luồng dự liệu quản lý lƣơng .............................................................. 23 2 2.2.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu quản lý kho ................................................................. 24 2.2.2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu báo cáo ....................................................................... 25 2.3. THIẾT KẾ CƠ SƠ DỮ LIỆU .......................................................................26 2.3.1 Biểu đồ quan hệ ER..................................................................................26 2.3.1.1. Xác định thực thể......................................................................................... 26 2.3.1.2. Xác định món quan hệ giữa các thực thể ......................................................... 27 2.3.1.3Mô hình ER .................................................................................................. 28 2.3.2. Mô hình quan hệ.....................................................................................29 2.3.2.1 Chuyển đổi các đối tƣợng của mô hình ER thành quan hệ .................................. 29 2.3.3. Thiết kế các bảng dữ liệu vật lý ..............................................................32 2.4. Thiết kế giao diện ...........................................................................................40 2.4.1. Thiết kế khung chƣơng trình ...................................................................40 2.4.1.1.Tên tiến trình ............................................................................................... 40 2.4.1.2. Quy trình hoạt động: .................................................................................... 40 2.4.2. Thiết kế giao diện chính ..........................................................................41 2.4..3 Các giao diện cập nhật dữ liệu ................................................................42 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .........................................................................45 3.1 Phân tích hệ thống thông tin............................................................................45 3.1.1. Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin .....................................45 3.1.1.1. Các khái niệm ............................................................................................. 45 3.1.1.2. Sự tiến hóa của cách tiếp cận phát triển Hệ thống thông tin ............................... 47 3.1.1.3. Vòng đời phát triển một Hệ thống thông tin .................................................... 47 3.1.1.4. Các phƣơng pháp phát triển Hệ thống thông tin ............................................... 47 3.1.2 .Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc ...................48 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ: ......................................................................49 3.2.1. Mô hình liên kết thực thể ER: .................................................................49 3.2.1.1 Định nghĩa: .................................................................................................. 49 3.2.1.2. Các thành phần cơ bản của mô hình E- .......................................................... 49 3.2.1.3. Các khái niệm và kí pháp .............................................................................. 49 3.2.2 .Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ ................................................................51 3.2.2.1. Cơ sở dữ liệu............................................................................................... 51 3.2.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ............................................................................... 52 3 3.2.2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu .................................................................................. 53 3.3.Hệ quản trị CSDL SQL Server 2005 ..............................................................53 3.3.1.Hệ quản trị CSDL SQL Server 2005 .......................................................53 3.3.2.Đối tƣợng cơ sở dữ liệu............................................................................56 3.3.3.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 .............................................56 3.4.Ngôn ngữ C Sharp(C#) ...................................................................................57 3.4.1 Giới thiệu..................................................................................................57 3.4.2 Những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ C#...............................................57 3.4.2.1. C# là ngôn ngữ đơn giản: .............................................................................. 57 3.4.2.2. C# là ngôn ngữ hiện đại: ............................................................................... 58 3.4.2.3. C# là ngôn ngữ hƣớng đối tƣợng: .................................................................. 58 3.4.2.4. C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo: ........................................................... 58 3.4.2.5. C# là ngôn ngữ hƣớng module: ..................................................................... 58 3.4.3 Màn hình làm việc của C# .......................................................................58 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH.............................................................60 4.1.Môi trƣờng vận hành của hệ thống .................................................................60 4.1.1.Kiến trúc hệ thống phần cứng đầy đủ ......................................................60 4.1.1.1. Mô hình kiến trúc ........................................................................................ 60 4.1.1.2. Hệ thống phần mềm nền ............................................................................... 60 4.1.2.3. Các hệ con và chức năng ......................................................................... 60 4.2.Giới thiệu hệ thống phần mềm ........................................................................60 4.2.1. Form đăng nhập.......................................................................................60 4.2.2.Các Form thành phần ...............................................................................61 4.2.2.1. Hệ thống thực đơn chính............................................................................... 61 4.2.2.2. Các hệ thống thực đơn con ............................................................................ 61 4.3.Hạn chế của chƣơng trình: ..............................................................................64 KẾT LUẬN ...............................................................................................................65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................66 PHỤ LỤC ..................................................................................................................67 Các giấy tờ liên quan đến bài toán ........................................................................67 4 CHƢƠNG I : MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1. Khái quát hiện trạng Hữu Hạnh club nằm tại ngã tƣ Quán Toán, nơi tập trung đông dân cƣ và điểm vui chơi của nhiều khu vực xung quanh. Hữu Hạnh Club gồm hai tầng với 44 bàn: tầng một 14 bàn, tầng hai 30 bàn. Nhân viên của quán gồm 8 ngƣời: bếp một ngƣời, nhân viên chạy bàn 4 ngƣời, bảo vệ hai ngƣời và một quản lý chung. Ca làm việc đƣợc chia làm hai ca: ca sang từ 6h đến 14h, ca chiều từ 14h đến 22h. Trên thực tế, tại Hữu Hạnh Club đã co áp dụng phần mềm quản lý, tuy nhiên, phần mềm này còn thiếu sót một vài điểm cần bổ sung nhƣ modun quản lý và chấm công nhân viên (hiện nay vẫn chấm công bằng sổ tay) hay modun quản lý khách hàng. Với mong muốn áp dụng công nghệ thông tin một cách triệt để trong việc quản lý nhà hàng nhằm mang lại lợi ích cao nhất em xin đề xuất xây dựng một phần mềm mới với sự điều chỉnh và bổ sung them các chứng năng tiện ích hơn. Phần mềm sẽ đƣợc viết trên ngôn ngữ C# và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 2005. 1.2. Mô tả bài toán Bán hàng: Khách vào quán, chọn bàn, chọn món. Nhân viên phục vụ ghi món, chuyển phiếu chế biến-pha chế sang bộ phận Bếp làm. Trong quá trình phục vụ, khách nếu có yêu cầu chuyển bàn hay gộp bàn, nếu bàn đích không có ngƣời đặt trƣớc thì nhân viên phục vụ sẽ hỗ trợ khách chuyển bàn. Những thay đổi trên đều đƣợc ghi chép lại để khi khách có yêu cầu thanh toán thì sẽ nhanh chóng có hóa đơn đầy đủ cho khách. Mỗi khách hàng sẽ chỉ có một hóa đơn thanh toán Quản lý món: Mỗi khi có món mới, quản lý sẽ cập nhập danh sách món vào menu. Mỗi món mới cũng cần có công thức chế biến, định lƣợng cụ thể và giá xác định. Ngoài ra còn có thể có tên viết tắt nếu tên món quá dài, chủ yêu giúp cho nhân viên ghi món nhanh. Việc bớt món thƣờng ít xảy ra. Có chăng là “cất tạm” các món theo mùa . Nếu quyết định bớt món thì cũng chỉ đơn thuần gạch món ra khỏi menu. Quán cũng thƣờng xuyên có nhu cầu cập nhật món. Việc cập nhật chủ yếu là về giá. Nhập kho: Việc nhập kho đƣợc tiến hành khi có quán có nhu cầu về nhập nguyên liệu, thông thƣờng là nhập nhiều nguyên liệu một lúc, trừ khi trƣờng hợp đặc biệt có những nguyên liệu phải có ngay. Cần dựa trên các báo cáo tồn kho và 5 đánh giá mức tiêu thụ các nguyên liệu chính của quán. Lƣợng nhập cần phù hợp với mức tiêu thụ và khả năng bảo quản của kho đối với từng nguyên liệu. Nhập nhiều quá và hàng không hết mà đã hết hạn thì sẽ gây lãng phí. Quản kho lập ra danh sách các nguyên liệu, vật dụng cần nhập, sau khi nhập xong lập hóa đơn nhập hàng bao gồm danh mục các nguyên liệu đã nhập, đơn giá và tổng tiền. Giá nguyên liệu đƣợc cập nhật bởi quản lý. Thống kê: Việc thống kê của quán do quản lý thực hiện, dựa trên hóa đơn thanh toán và hóa đơn nhập hàng lƣu trữ. Bên cạnh thực hiện thống kê thu-chi theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, quản lý cũng có những nhu cầu thực hiện nhiều thống kê khác với thời gian không xác định. Quản lý lƣơng: Quản lý sẽ chấm công nhân viên theo bảng chấm công, cho biết số ngày làm việc của nhân viên theo tháng. Lƣơng thƣởng: Khi nhân viên làm việc xuất sắc, sẽ có 1 chế độ lƣơng thƣởng cho nhân viên tuỳ theo doanh thu của tháng.Làm việc ngày nghỉ, lễ: Tăng tiền lƣơng cho nhân viên trong những ngày này. Nhân viên nghỉ do bận việc: phân chia lại công việc cho các nhân viên khác, đồng thời cắt lƣơng thƣởng của nhân viên này. Nếu nhân viên nghỉ quá số lƣợng cho phép, ta có thể trừ tiền lƣơng của nhân viên hoặc đuổi việc nhân viên đó. Nhân viên nghỉ làm hoặc bị đuổi: Ta sẽ tính số lƣợng công việc mà nhân viên đó đã làm trong tháng rồi tổng kết tiền lƣơng cho nhân viên đó. Nếu nhân viên không đủ số lƣợng quán cần, ta phải có thông báo tuyển dụng thêm thành viên mới. Quản lý nhân viên và khách hàng: Lƣu trữ thông tin nhân viên bao gồm: mã nhân viên, tên nhân viên, năm sinh, giới tính, điện thoại. Nếu là sinh viên hoặc học sinh làm việc bán thời gian thì ta sẽ có chế độ và tiền lƣơng riêng cho mỗi sinh viên, học sinh. Nếu khách hàng là khách quen (đã đến quán nhiều lần), ta sẽ có yêu cầu lƣu lại thông tin của khách hàng đó. Mỗi khách hàng quen sẽ có 1 khuyến mãi giảm giá tùy biến. Thông tin khách hàng bao gồm: mã khách hàng, tên khách hàng, năm sinh, địa chỉ, giới tính, email, điện thoại, nghề nghiệp, công ty, sở thích, ghi chú. 6 Bảo vệ Giám đốc Quản lý Nhân viên bàn Nhân viên bếp Hình 1.1 Sơ đồ quản lý 7 1.3 Bảng nội dung công việc STT Tên công việc Đối tƣợng thực hiên Hồ sơ dữ liệu 1 Ghi yêu cầu khách hàng Nhân viên bàn Phiếu ghi yêu cầu 2 Nhập yêu cầu khách hàng Quản lý Phiếu ghi yêu cầu 3 Nhận thực đơn Nhân viên bếp Phiếp ghi yêu cầu 4 Tính tiền Quản lý Hóa đơn 5 Nhập hàng Quản lý Phiếu nhập 6 Chấm công Quản lý Bảng chấm công 7 Kiểm tra bảng chấm công Giám đốc Bảng chấm công 8 Tính lƣơng Giám đốc Bảng lƣơng 9 Quản lý nhân viên Quản lý Hồ sơ nhân viên 10 Tuyển nhân viên Quản lý Hồ sơ nhân viên 11 Lập hợp đồng Quản lý Hợp đồng 12 Lập báo cáo Quản lý Báo cáo 13 Kiểm tra báo cáo Giám đốc Báo cáo 14 Bảo vệ Nhân viên bảo vệ 15 Chế biến món Nhân viên bếp 16 Yêu cầu nguyên liệu Nhân viên bếp Phiếu đề xuất 17 Quản lý tài sản Quản lý Báo cáo 8 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 1.4.1 Tiến trình bán hàng Nhân viên bàn Quản lý Nhân viên bếp ● Hồ sơ Phiếu ghi yêu cầu Tiếp nhận yêu cầu Gửi yêu cầu của khách hàng Nhập yêu cầu Nhận yêu cầu L Phiếu ghi yêu cầu In hóa đơn Yêu cầu xuất nguyên liệu Kiểm tra kho Phiếu nhập kho Giải quyết yêu cầu Hóa đơn Hình 1.2 Tiến trình bán hàng 9 1.4.2 Tiến trình tính lƣơng Giám đốc Quản lý Hồ sơ ● Bảng chấm công Chấm công Duyệt lƣơng Lập bảng lƣơng Bảng lƣơng Hình 1.3 Tiến trình tính lương 1.4.3 Tiến trình báo cáo Giám đốc Hồ sơ Quản lý ● Yêu cầu báo cáo Lập báo cáo Báo cáo Kiểm tra báo cáo Gửi báo báo Báo cáo Hình 1.4 Tiến trình báo cáo 10 1.4.4. Tiến trình quản lý nhân viên Nhân viên Quản lý Hồ sơ Tiếp nhận yêu cầu Yêu cầu tuyển dụng Lập hồ sơ Xem xét hồ sơ Sơ yếu lý lịch Ký hợp đồng Làm hợp đồng Hợp đồng Lƣu trữ hồ sơ Hình 1.5 Tiến trình quản lý nhân viên 11 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. Mô hình nghiệp vụ 2.1.1.Bảng phân tích các yếu tố bài toán Động từ + Bổ nghĩa Lập hồ sơ nhân viên Lập hợp đồng Lập bảng chấm công Kiểm tra bảng chấm công Nhập kho Lập bảng lƣơng Ghi yêu cầu khách hàng Nhận yêu cầu In hóa đơn Lập báo cáo Xem báo cáo Danh từ Nhận dạnh Hồ sơ nhân viên Hồ sơ dữ liệu Nhân viên Tác nhân Hợp đồng Hồ sơ dữ liệu Quản lý Tác nhân Bảng chấm công Hồ sơ dữ liệu Quản lý Tác nhân Bảng chấm công Hồ sơ dữ liệu Giám đốc Tác nhân Phiếu nhập kho Hồ sơ dữ liệu Quản lý Tác nhân Bảng lƣơng Hồ sơ dữ liệu Giám đốc Tác nhân Phiếu yêu cầu Hồ sơ dữ liệu Nhân viên bàn Tác nhân Phiều yêu cầu Hồ sơ dữ liệu Quản lý Tác nhân Hóa đơn Hồ sơ dữ liệu Quản lý Tác nhân Báo cáo Hồ sơ dữ liệu Quản lý Tác nhân Báo cáo Hồ sơ dữ liệu Quản lý Tác nhân Thực đơn Cập nhật món Nhân viên bếp Thực đơn Quản lý Tác nhân Nhân viên bàn 12 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh 2.1.2.1. Biểu đồ NHÂN VIÊN GIÁM ĐỐC Báo cáo Hợp đồng Bảng lƣơng Thực đơn Hồ sơ nhân viên Bảng lƣơng O HỆ THỐNG QUẢN LÝ Báo cáo BÁN HÀNG Phiếu Bảng chấm công yêu cầu món Hóa QUẢN LÝ đơn Hóa đơn KHÁCH HÀNG Phiếu nhập kho Hình 2.1 Biểu đồ ngữ cảnh 13 2.1.2.2. Mô tả - Nhân viên : Nhân viên sau khi đƣợc nhận sẽ ký hợp đồng với Club. Nhân viên sẽ đƣợc phân công làm nhân viên bàn hoăc nhân viên bếp ( theo yêu cầu hợp đồng ). Hàng tháng, nhân viên sẽ nhận đƣợc lƣơng một lần vào cuối tháng. - Quản lý: Quản lý sẽ quản lý nhân viên qua bảng chấm công, quản lý bán hàng qua phiếu yêu cầu của khách hàng và hóa đơn quản lý kho hàng qua phiếp nhập,phiếu yêu cầu nguyên liệu. Hàng tháng, quản lý có trách nhiệm lập bảng chấm công và báo cáo tình hình kinh doanh cho giám đốc - Giám đốc: Giám đốc quản lý Club thông qua báo cáo tháng của quản lý và tính lƣơng cho nhân viên. 14 2.1.3. Nhóm dần các chức năng. Các chức năng chi tiết Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 Chọn món Lập thực đơn Lƣu sổ bán hàng QUẢN LÝ BÁN HÀNG Chỉnh sửa món ăn Thành tiền Lập hồ sơ Tra cứu hồ sơ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN Sửa hồ sơ PHẦN MỀM QUẢN LÝ Bảng chấm công QUẢN LÝ LƢƠNG Bảng lƣơng Báo cáo kinh doanh BÁO CÁO Báo cáo kho Thêm nguyên liệu Chỉnh sửa thông tin nguyên liệu QUẢN LÝ KHO Nhập kho Lƣu sổ kho 15 HỮU HẠNH CLUB 2.1.4.Sơ đồ phân rã chức năng 2.1.4.1 Sơ đồ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỮU HẠNH CLUB 1. QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1.1 Chọn món 1.2 Lập thực đơn 1.3 Cập nhật món 2. QUẢN LÝ NHÂN VIÊN 3. QUẢN LÝ LƢƠNG 2.1 Lập hồ sơ 2.2 Tra cứu thông tin 4. QUẢN LÝ KHO 3.1 Chấm công 4.1 Thêm nguyên liệu 5.1 Báo cáo kinh doanh 3.2 Tính lƣơng 4.2 Cập nhật thông tin nguyên liệu 5.2 Báo cáo kho 4.3 Lập phiếu nhập kho 2.3 Cập nhật hồ sơ 1.4 Thành tiền 4.4 Lƣu sổ kho 1.5 Lƣu sổ bán hàng Hình 2.2 Sơ đồ phân rã chức năng 16 5. BÁO CÁO 2.1.4.2 Mô tả chức năng lá 1. Quản lý bán hàng 1.1 Chọn món: Nhân viên ghi lại yêu cầu chọn món của khách hàng để báo cho quản lý và nhà bếp, món đƣợc chọn sẽ đƣợc ghi theo tên bàn. 1.2 Lập thực đơn: Sau khi nhận yêu cầu món của khách thì sẽ lập thực đơn để chuyển cho bộ phận bếp và tính tiền. 1.3 Cập nhật món: Khi có món mới hoặc thay đỏi món thì sẽ nhập thong tin về giá, nguyên liệu, số lƣơng..vv. 1.4 Thanh toán: Các món đƣợc niêm yết một mức giá cố định ( chỉ thay đổi vào dịp đặc biệt : lễ, tết, khuyến mại) 1.5 Lưu sổ bán hàng: Lƣu lại tình hình bán hàng trong ngày. 2. Quản lý nhân viên 2.1Lập hồ sơ: Sau khi nhân viên đƣợc ký hợp đồng sẽ đƣợc nhân viên quản lý lập hồ sơ nhân viên 2.2 Tra cứu thông tin: Nhân viên, quản lý hoặc giám đốc tra cứu thông tin về nhân viên để kiểm tra. 2.3 Cập nhật hồ sơ: Thêm, sủa, xóa thông tin của nhân viên. 3. Quản lý lƣơng 3.1 Chấm công: Hàng ngày quản lý sẽ quản lý ca làm việc của nhân viên bằng bảng chấm công và gửi giám đốc vào cuối tháng. 3.2 Tính lương: Quản lý dựa vào bảng chấm công để tính lƣơng cho nhân viên và gửi giám độc duyệt. 4. Quản lý kho 4.1Thêm nguyên liệu: Cập nhât thong tin khi thêm nguyên liệu cho món mới, hay thay đổi công thức món cũ. 4.2 Cập nhật thông tin nguyên liệu: Thay đổi thông tin nguyên liệu khi có sự thay đổi về giá, số lƣợng, chủng loại..vv. 17 4.3 Lập phiếu nhập kho: Quản lý kiểm tra kho hàng, nếu thấy thiếu nguyên liệu sẽ gọi hàng bổ xung. 4.4 Lưu sổ kho: Lƣu lại tình hình kho trong ngày 5. Báo cáo 5.1 Báo cáokinh doanh:Tổng kết doanh thu bán hàng trong tháng cụ thể từng tháng, năm. 5.2 Báo cáo kho : Báo cáo số lƣơng nhập xuất của hàng trong kho, hàng tồn, hàng thiếu. 2.1.5 Danh sách hồ sơ sử dụng a. Hồ sơ nhân viên b. Hợp đồng c. Phiếp nhập kho d. Hóa đơn e. Bảng chấm công f. Bảng lƣơng g. Sổ bán hàng h. Thực đơn i. Phiếu yêu cầu món j.Sổ kho k.Báo cáo 18 2.1.6 Ma trận thực thể chức năng Các thực thể a. Hồ sơ nhân viên b. Hợp đồng c. Phiếp nhập kho d. Hóa đơn e. Bảng chấm công f. Bảng lƣơng g. Sổ bán hàng h. Thực đơn i. Phiếu yêu cầu món j.Sổ kho k.Báo cáo Chức năng nghiệp vụ a b c 1. 1.Quản lý bán hàng e f C 2. 2. Quản lý nhân viên R C 3. 3.Quản lý lƣơng R R 4. 4.Quản lý kho 5. 5.Báo cáo d U C R R Hình 2.3 Ma trận thực thể 19 g h i U C C j k C C R R U R C 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu 2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 i KHÁCH HÀNG Phiếu yêu cầu món KHÁCH HÀNG NHÂN VIÊN BÀN Hợp NHÂN VIÊN đồng BÀN Thực đơn i Phiếu yêu cầu món NHÂN VIÊN BẾP Hồ sơ nhân viên 2.0 Hóa đơn 1.0 g Sổ bán hàng Quản lý nhân viên Quản lý bán hàng Hóa đơn a Hồ sơ nhân viên b Hợp đồng QUẢN LÝ d Hóa đơn Bảng chấm công h Thực đơn 3.0 Bảng chấm công GIÁM ĐỐC Bảng lƣơng 5.0 NHÂN VIÊN Quản lý lƣơng f e e Bảng chấm công c Báo cáo Báo cáo Bảng lƣơng Báo cáo a Hồ sơ nhân viên c phiếu nhập kho b Hợp đồng i j Phiếu nhập kho Sổ kho 4.0 Quản lý kho Hình 2.4 Biểu đồ luồng mức 0 20 QUẢN LÝ phiếu yêu cầu món Phiếu nhập kho
- Xem thêm -