Tài liệu Xây dựng chương trình marketing - mix cho công ty tnhh toàn quốc

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: gu n h h hu Tên đề tài: n n tr n Marketing_Mix cho công ty TNHH Toàn Quốc. LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm ơn á anh h , các bạn trong Công ty TNHH Một Thành Viên Toàn Quốc trong th i gian qua đã giúp em tiếp xúc với thực tế công việc và qua đó giúp em hoàn thành khoá luận này. Em ũng xin hân thành ảm ơn iến ĩ Nguy n Th Bích Thu , ng i ô đã hết lòng ủng hộ và tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em á h hoàn thành đề tài này, giúp em bổ sung kiến thức lý thuyết ũng nh thực tế còn thiếu sót để em có thể hoàn thiện hơn khoá luận tốt nghiệp của mình. Em ũng xin g i l i cảm ơn đến các thầ th ng xuyên - Đại họ Du ô trong rung tâm đào tạo từ xa và ân đã tạo điều kiện ho em ó ơ hội hoàn thành luận văn. L i cuối cùng em muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ba mẹ em, đấng sinh thành luôn bên cạnh th ơng êu em hết mình, ho em điều kiện học tập thật tốt, và cùng em đi suốt chặng đ SVTH: r nh ng học vấn của mình. r ng hi QT06 Trang 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: gu n h h hu Lời giới thiệu: Marketing Mix T công M marke Q ậ : V M : n M n tr n M r t n M cho công ty TNHH Toàn Quố . SVTH: r nh r ng hi QT06 Trang 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: gu n h h hu Mụ Lụ Tên đề tài: ............................................................................................................................. 1 LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................ 1 Lời giới thiệu: ........................................................................................................................ 2 Phần I : I. Lý luận chung về Marketing_Mix ......................................................................... 6 M Khái ni ....................................................................................... 6 1. Khái ni m................................................................................................................. 6 2. Vai trò ..................................................................................................................... 6 3. M c tiêu chung c a ho ng Marketing ..................................................................... 8 i: .................................................................................................. 8 a. Kh b. Th l c trong kinh doanh. ....................................................................................... 9 c. An toàn trong kinh doanh........................................................................................ 9 Ý 4. ĩ : .................................................................................................................. 9 Marketing_Mix........................................................................................................... 10 II. 1. Khái ni m............................................................................................................... 10 2. M 3. Các y u t Maketing Mix(4P) ................................................................................... 13 III. í ................................................................................................................ 12 a. S n phẩm d ch v ................................................................................................ 13 b. Phân ph i............................................................................................................ 15 c. Giá ..................................................................................................................... 16 d. Truy n thông cổ ng. .......................................................................................... 20 c Marketing mix ........................................................................................ 22 Chi 1. P â í ng Marketing . .............................................................................. 22 2. L a ch n th ng m c tiêu: ................................................................................... 24 3. Ho 4. Tri n khai Marketing – Mix: ..................................................................................... 30 nh chi c Marketing: ............................................................................. 29 Phần II Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng Marketing_Mix tại công ty TNHH Toàn Quốc............................................................................................................ 30 SVTH: r nh r ng hi QT06 Trang 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: gu n h h hu Gi i thi u công ty TNHH Toàn Qu c ,d ch v taxi xanh c a công ty................................. 30 I. 1. Quá trình hình thành và phát tri n.............................................................................. 30 2. Ch 3. Đ 4. C â a công ty ................................................................... 32 u tổ ch c c a công ty: ...................................................................................... 34 P â II. ra c a công ty (iso) ........................................................... 31 mv í C : ..................................................................... 36 Báo cáo k t qu ho 2. Phân tích hi u qu tài chính c a công ty ..................................................................... 39 P â III. M 1. í ng trong nh (2007 – 2008) .......................................... 36 1. ng marketing c a công ty ............................................................... 42 ng vi mô .................................................................................................... 42 a. Doanh nghi p ...................................................................................................... 42 b. Khách hàng ......................................................................................................... 43 c. C i th c nh tranh .......................................................................................... 44 M 2. ĩ .................................................................................................... 48 a. M ng dân s ................................................................................................ 48 b. M ng công ngh .......................................................................................... 50 c. M ng chính tr pháp luật ............................................................................... 51 d. M .............................................................................................. 52 Phần III Biện pháp Marketing_Mix nhằm thu hút khách hàng ......................................... 54 P ng _ M c tiêu phát tri n c a doanh nghi p .................................................... 54 I. 1. M c tiêu chi c kinh doanh c a công ty Toàn Qu c............................................... 54 2. M c tiêu chi c Marketing c a Công ty ............................................................... 54 II. ng m c tiêu: ...................................................................................... 56 L a ch n th Đ 1. u ................................................................................... 56 ng và d a. P â b. D í ng nhu c u hi n t i ........................................................................ 56 : ........................................................................... 56 Phân lo i khách hàng và l a ch n khách hàng m c tiêu ................................................ 59 2. a. Phân lo i khách hàng............................................................................................ 59 SVTH: r nh r ng hi QT06 Trang 4 Chuyên đề tốt nghiệp b. GVHD: h hu L a ch n khách hàng m c tiêu .............................................................................. 62 Đ nh v s n phẩm d ch v trong th 3. gu n h Đ Nẵng: ................................................... 62 M t s bi n pháp Marketing_Mix nhằm thu hút khách hàng: ........................................ 63 III. Đ iv iv 1. truy n thông cổ ng ......................................................................... 63 a. Ho ng qu ng cáo ............................................................................................ 63 b. Ho ng quan h công chúng .............................................................................. 63 Đ iv iv 2. phân ph i ......................................................................................... 66 a. C ng c m b. Xây d ng m Đ iv iv 3. i phân b xe trên th Đ Nẵng ........................................... 66 i trung gian: ............................................................................ 67 s n phẩm d ch v ............................................................................... 67 ng d ch v .................................................................................. 67 a. C i thi n ch b. T o s khác bi t cho s n phẩm .............................................................................. 69 Đ iv iv 4. giá ................................................................................................... 71 a. Đ nh giá.............................................................................................................. 71 b. Đ u ch nh giá: .................................................................................................... 71 KẾT LUẬN .......................................................................................................................... 73 Tài liệu tham khảo ............................................................................................................... 74 SVTH: r nh r ng hi QT06 Trang 5 Chuyên đề tốt nghiệp P ần I : Lý luận K á n ệm I. gu n h GVHD: h hu un về Marketing_Mix un về Marketing 1. K á n ệm Marketing bao gồm m i ho ng mà công ty s d thích nghi v i ng c a mình m t cách sáng t o và có l i (Ray Corey) Marketing là h t s nm không th xem nó là m t ch c t. Nó là toàn b công vi cùng t i khách hàng. Thành công trong kinh doanh không ph i i s n xu t mà do chính khách hàng quy T k t qu cu i P K c hi “M nh (Peter Drucker) : â t quá trình qu n lý mang tính xã h i, nh i khác nhau nhậ c cái mà h c n và mong mu n thông ổi các s n phẩm có giá tr qua vi c t o ra, cung c i v i nh ng ” Khái ni m này c a marketing d a trên nh ng khái ni m c t lõi: nhu c u, mong mu n và yêu c u, s n phẩm, giá tr , chi phí và s d ch và các m i quan h , th Nh ng khái ni ò ng, marketing và nh ổi, giao i làm marketing. c minh ho trong hình sau: 2. Vai trò Marketing có vai trò là c u n i trung gian gi a ho nghi p và th m b o cho ho ng, l y th SVTH: r nh ng c a doanh nghi ng c a doanh n th ng làm m c tiêu kinh doanh. Nói cách khác, Marketing có r ng hi QT06 Trang 6 Chuyên đề tốt nghiệp nhi m v gu n h GVHD: h hu t o ra khách hàng cho doanh nghi p. S d ng Marketing trong công â tác k lập ho ch kinh doanh s giúp cho doanh nghi p th c hi T k ho ch ph i xu t phát từ th u ki n c nh tr nh trên th gay gắt thì ch có doanh nghi p nào bi n th ng ng thì m i có kh ồn t i. M i trong n n s n xu quy t mâu thuẫn gi a cung và c u. Xu t phát từ bá d n d c khác. Vi môn h c Marketing t N th ằm gi i c Mỹ c truy n p nhậ ng d y 80 ng h c vào cu i nh kinh t ĩ n ch u 90 khi n n ng Marketing là quá trình tổng k t th c tiễn s n xu ng c nh tranh và d n d c khái quát hoá và nâng lên thành lý luận khoa h c. Do quá trình s n xu t hàng hoá phát tri n, từ chỗ i hoá, s n xu t hàng lo t l càng nhi u dẫn t n ng hàng hoá cung c p ngày t nhu c u c a th i s n xu ng th ng. Mặt khác, m i quan h gi a i tiêu dùng ngày càng xa do xu t hi n các trung gian phân ph i khi quy mô s n xu t ngày càng l n. Do vậ í i s n xu Đâ c i hi â õ c mong mu n n dẫn t i hàng hoá s n xu t ng nhu c u c a khách hàng. Hoàn c nh này ò bu c các nhà s n xu t ph tiêu th hàng ũ hoá. Mỗ hi i quy cv ặt ra thì l i xu t i thay th . Vì vậy, n ũ ổ “B thích nghi v ng kinh doanh m i.Từ ng cái mình có sẵ ” u ki n cung nhỏ “B doanh nghi p ph i chuy n d Đ t c u và c SVTH: r nh r ng hi QT06 u, các í ” M Trang 7 Chuyên đề tốt nghiệp gu n h GVHD: Đ th c hi “B h hu ” n xu t ph i hi u r t rõ khách hàng c a mình qua công tác nghiên c u th vậy, doanh nghi p ph i ti n hành ho ng Marketing c a quá trình s n xu t, từ khi nghiên c u th ng. Do t tc n nắm bắt nhu c n c sau khi bán hàng. M c áp d ng trong các doanh nghi p s n xu t hàng hóa tiêu dùng, rồ n sang các doanh nghi p s n xu t hàng công nghi p. Và trong thập kỷ g â M v â ĩ i. Từ chỗ ch bó hẹ M chính tr ò ot â ập vào các ngành d ch c kinh doanh trong giai ập vào h u h ĩ -xã h i, th thao... 3. Mụ t êu un ủ Mỗ oạt độn M r t n ỗ M T M ồ 3 : a. K ả năn s n lờ : L ậ í M M M é V ậ ậ â ừ M ẩ ừ ng hi QT06 ỏ í M é í r ò ừ Mặ í SVTH: r nh ậ ậ ỏ D ái mà Trang 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ổ K tron n h hu ậ ậ b. T ế l gu n h ừ ặ o n . â M T S : S ậ ắ â é ỏ Tí ắ c. An toàn trong kinh doanh T ũ â Đ ặ ù í ỹ C í ậ í 4. Ý n ĩ : Marketing là tổng th các lo i ho ng c ng nhằ nh các nhu c i tiêu th ; nhằm tìm ki m các s n phẩm (hoặc d ch v ) thỏa mãn nhu c u này nhằm s n xu t và trình bày s n phẩm m t cách h p lý; nhằm phân ph thích h SVTH: r nh n nh i tiêu th r ng hi QT06 ồng th i m thuận l i v i giá c và th ũ m t có ích cho doanh nghi p. Trang 9 Chuyên đề tốt nghiệp M Do b n ch t c th ng kinh t th ò M T ng trong Doanh nghi ng c n ph i ti ph n l n vào các quy II. h hu u trong h ng. Nó là m t công c m nh m và s Doanh nghi p có th tồn t i và phát tri ho gu n h GVHD: “ ng giúp cho ” at tc m i t c các quy c tiên, còn các quy n th nh khác thì ph thu c nh Marketing. Marketing_Mix 1. K á n ệm Marketing - mix là s tập h ki n, công c Marketing có th c mà doanh nghi p ph i h p s d thi t trong th ng m c tiêu nhằ t o nên s ng c n t m c tiêu Marketing c a mình. 4 y u t c a Marketing - Mix (4P: product, price, place, promotion) Marketing Mix Giá cả: G Sản phẩm: C ẫ í ỡ ù ỗ í Th è ng m c tiêu Phân phối: Kênh trung gian, Cổ động: Q , ậ C u trúc Marketing – Mix Vi c thi t k Marketing - M - Quy -X n 2 quy nh thu c v ngân sách: nh tổng s chi tiêu dành cho các nỗ l c Marketing. nh m c chi tổ SVTH: r nh r ng hi â QT06 n Marketing - Mix Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: gu n h h hu Marketing - Mix có th tri n khai th ng nh t hoặc khác bi t theo từng ng m th a ch n và ch u ng c a quy nh v ng c a doanh nghi p. Vi c thi t k các n i dung c a từng bi n s trong Marketing - Mix bằng ặ í ng thì vi c tri n khai bằng các chính sách. ổ Trong ngắn h n, doanh nghi Marketing - M a ch n mà ch u ch nh m t s bi n s mà thôi. Theo Rober Lauterborn thì 4 P ph ng v i 4 C Customer needs and wants (K 4P 4C Product Customer needs and wants (K Price Cost to the customer (G Place Convenience (T Promotion ậ Communication (G SVTH: r nh r ng hi QT06 Trang 11 Chuyên đề tốt nghiệp gu n h GVHD: h hu 2. Mụ đí M í a Marketing Hỗn h p là giúp phát tri n m t tổ h p tr n gói không ch ò ng nhu c u c a nhóm khách hàng m ng hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p.Nh ng y u t marketing-mix là nh ng công c , nh ng m c tiêu c th giúp doanh nghi chung mang tính chi c dài h n, từ c m c tiêu o ra s phát tri n b n v ng trên th ng. M Trong n n kinh t th trong ho ò t s c quan tr ng ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Trong m t doanh M nghi p ho ng dẫn, ch o và ph i h p chặt ch các chính sách giá, chính sách s n phẩm, chính sách phân ph i và khuy n mãi, nó là công c m nh m giúp cho doanh nghi p có th tồn t i và phát tri n lâu dài. Đ hi u rõ s c n thi t c a ho ù h gi a s n xu ng Marketing ta c n xem xét m i quan : : Gi a s n xu t và tiêu dùng luôn có m t kho ng : - Kho ng cách v dùng ng các nhà s n xu i tiêu cách xa nhau v mặt không gian. Các nhà s n xu tập thành khu v c ngành ngh riêng bi t ng t m t vùng hoặc m i tiêu dùng rãi rác khắ - Kho ng cách v th :T n xu tiêu dùng ngay vì có nhi u lý do khác nhau. Bên c chuy n hàng hóa từ n xu ũ c n có th i gian ù - Kho ng cách v mặt hàng: nhà s n xu t thích chuyên môn hóa trong s n xu t v nh ng mặt hàng gi i h n v s n phẩm và d ch v dùng l i có nhu c SVTH: r nh r ng hi i tiêu ng v s n phẩm và d ch v . QT06 Trang 12 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: gu n h h hu - Kho ng cách v quy n s h u: nhà s n xu t có hàng hóa mu n bán l y ti n, i tiêu dùng có ti n mua và tiêu dùng hàng hóa mà h không có. - Kho ng cách v thông tin: Nhà s n xu t không bi t ai c n gì? Bán â ?K nào bán và bán v i giá nào. 3. Cá ếu tố M a. Sản p ẩm ị t n M (4P) vụ Chính sách sản phẩm: Là tổng th nh ng quy tắc ch huy vi c tung s n phẩm vào th ổi s n phẩm cho th c ng c , g t bỏ hoặc bổ ng l a ch n c a doanh nghi p. Mặ c cái gì có th m Marketing là b t ng nhằm t o ra s chú ý, mua sắm, tiêu th ...nhằm thỏa mãn nhu c c mu i tiêu dùng. S n phẩm có th là nh ng vật th , d ch v phẩ m Marketing ph n l - M m ... c u t o s n cc ut o 5m : n là l i ích c t lõi thành s n phẩm chung, chính là d n c a s n phẩ - Nhà kinh doanh ph i bi t l i ích c t lõi thành s n phẩm chung chính là d n c a s n phẩ - Ti p theo nhà kinh doanh ph i chuẩn b m t s n phẩ tập h p nh ng thuậ í u ki i t c là i và ch p nhận khi h mua s n phẩ - M 4, nhà kinh doanh chuẩn b m t s n phẩm hoàn thi n thêm t c là m t s n phẩm bao gồm c nh ng d ch v và l i ích ph thêm làm cho s n phẩm c a doanh nghi p khác v i s n phẩm v SVTH: r nh r ng hi QT06 i th c nh tranh. Trang 13 Chuyên đề tốt nghiệp h hu 5, là s n phẩm ti m ẩn, t c là nh ng s hoàn thi n và bi - M mà s n phẩ P gu n h GVHD: ổi c tr n loạ sản p ẩm. C â ẩ â ù 2 â : H -H : -H : -C ỏ  Hàng tiêu dùng: -C ắ ù ù C u ỳ sốn sản p ẩm. C ỳ - G ẩ ò Đặ điểm ủa từng giai đoạn trong hu kỳ sống sản phẩm. + G : Đâ ẩ Ở ậ ũ +G í ( :N Mặ ẩ ẩ Ở cà â SVTH: r nh r ng hi QT06 Trang 14 Chuyên đề tốt nghiệp +G ắ gu n h GVHD: h hu ò :Ở ậ Ké ắ +G ù ằ ậ : ậ ẹ â ắ í é ỏ b. P ẩ é np ố P â M ồ ằ ổ ò ổ ậ T â â ù ồ â :N ù ậ ỗ p â T ết ế ên p np ố Q â â Xâ â ắ m ằ N r õ â  Cá ràn buộ SVTH: r nh í ng hi ủ ếu là : QT06 Trang 15 Chuyên đề tốt nghiệp gu n h GVHD: - Đặ h hu ù :X ắ - Đặ : â í â - Đặ : ồ  á địn số l ợn trun n. D ỗ C 3 Đ : ý :N ặ P â : ậ P â ẩ : ẩ c. Giá T M ỏ ậ ẩ ặ ỡ N ũ ậ hàng. Mụ t êu địn á: V ằ : - Tồ : T ổ ồ ắ SVTH: r nh r ng hi QT06 Trang 16 Chuyên đề tốt nghiệp gu n h GVHD: -T ậ :H â h hu í ắ ỏ marketing-T ặ :V ậ í ẩ í - Dẫ ẩ :M ò ỏ í Cá p n p áp địn á Đ bản. ý â doa ẩ í ổ ậ : +Đ í: D í ổ ẩ ậ +Đ :D ậ ẩ í +Đ :L í Cá ến l ợ địn - Đ ẩ á: :C ẩ 2 SVTH: r nh í 1 : r ng hi QT06 Trang 17 Chuyên đề tốt nghiệp gu n h GVHD: + Chiến l ợ đ nh giá hắt lọ th tr h hu ng: ẩ “ ” + Chiến l ợ đ nh giá thâm nhập th tr ẩ ng: D ằ â ậ ằ -Đ ẩ ẩ â -K ẩ ẩ ẩ V é Marketing – ổ ẩ C ến l ợ đ ều  Đ ều ò ỉn ỉn á và t đổ á. á: D ắ ỏ ù D ằ -Đ : :C : +C ặ +C +C +C +B -Đ ù : P â :C ổ ù ẩ â SVTH: r nh r ng hi QT06 D ẩ Trang 18 Chuyên đề tốt nghiệp gu n h GVHD: í V â h hu u: +X +Đ ẩ +Đ +Đ -Đ ý: D í ù ẩ â D ắ í ậ ù ắ ậ ? H ù í â ? Đ ổ :Đ ổ ẩ ò ậ ẩ  T ậ ổ í ( ỗ ắ ẩ S í ẫ ặ ổ : C : í : + K ừ + K + D SVTH: r nh r ng hi QT06 Trang 19 Chuyên đề tốt nghiệp gu n h GVHD: -C :C h hu í : +K í ẳ í +K d. Tru ền t ôn ổ độn . Cổ ằ â ổ ý : - Q : í ằ - X :L â ý í í - M ắ ổ ũ ồ M M ặ ý ậ ậ - Q K ý ù i và ồ B : í ắ í ặ ẫ L ọn p n t ện quản  Cá loạ p - T :C - R : - T SVTH: r nh n t ện quản áo â í ổ í: r áo. ẻ â ng hi QT06 í ồ âu. Trang 20
- Xem thêm -