Tài liệu Xây dựng chương trènh kiểm tra số nguyấn tố bằng thuật toán miller- rabin

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LêI Më §ÇU ViÖt Nam víi mét nÒn kinh tÕ cßn non kÐm cha tho¸t khái sù yÕu kÐm vµ nghÌo nµn, mét nÒn kinh tÕ chiÕm ®a sè lµ n«ng nghiÑp l¹c hËu, hÖ thèng kinh tÕ Nhµ níc cha n¨ng ®éng, kh«ng tËn dông hÕt c¸c nguån lùc tiÒm n¨ng vèn cã. Thêi gian chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cha l©u cßn mang nÆng tÝnh tËp trung bao cÊp nÆng søc × phã th¸c cho Nhµ níc. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ, sù tiÕp thu chËm ch¹p vµ b¶o thñ ®· h¹n chÕ rÊt ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ Nhµ níc vÉn mang vai trß chñ ®¹o vµ ®îc Nhµ níc b¶o hé nhng trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ trong thÞ trêng thËm chÝ Nhµ níc ph¶i bï lç, kiÕn thøc kinh tÕ cña c¸c nhµ qu¶n lý nµy cã thÓ lµ khiªm tèn còng cã thÓ lµ do søc × cho Nhµ níc gi¶i quyÕt. Chñ tr¬ng cña §¶ng lµ ph¶i ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý kinh doanh, ph¬ng thøc kinh doanh, tËn dông hÕt nguån lùc trÝ thøc, tiÕp cËn vµ ¸p dông triÖt ®Ó kiÕn thøc kinh tÕ ph¬ng t©y vµo nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, buéc c¸c nhµ doanh nghiÖp thùc sù kinh doanh, ®ßi hái doanh nghiÖp “sèng” b»ng chÝnh kh¶ n¨ng cña m×nh, g¾n tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt kinh doanh vµo tÊt c¶ mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Víi ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp” em xin ®îc x©y dùng mét vèn Ýt hiÓu biÕt cña m×nh nãi vÒ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë níc ta. C¸ch nh×n nhËn vÊn ®Ò gi¶i quyÕt vµ mét sè kiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch Nhµ níc nh»m hoµn thiÖn h¬n cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. MÆc dï ®· cè g¾ng tÝch luü ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ tèt cho ®Ò tµi nghiªn cøu nhng víi sù nghiªn cøu cha ®îc s©u s¾c nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, sai sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh quý b¸u cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt thªm hoµn chØnh h¬n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¬ së cho sù tån t¹i vµ pr¸t triÓn cña doanh nghiÖp I- b¶n chÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c Doanh nghiÖp 1- Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ( SXKD) HiÖu qu¶ SXKD lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tr×nh ®é qu¶n lý theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ ®iÒu kiÖn quan träng t¹o ®µ t¨ng trëng kinh tÕ vµ thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña Doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Cã thÓ xuÊt ph¸t tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ SXKD cña mét Doanh nghiÖp.. - NÕu hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ th× hiÖu qu¶ SXKD thÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý trong ho¹t ®éng cu¶ c¸c Doanh nghiÖp. - NÕu ®øng trªn gãc ®é tõng yÕu tè riªng lÎ ®Ó xem xÐt th× hiÖu qu¶ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Còng gièng nh mét sè chØ tiªu kh¸c, hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao hay thÊp. BiÓu hiÖn cña hiÖu qu¶ lµ lîi Ých mµ thíc ®o c¬ b¶n cña lîi Ých lµ “tiÒn”. VÊn ®Ò c¬ b¶n trong lÜnh vùc qu¶n lý lµ ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých tríc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi, 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi÷a lîi Ých trung ¬ng vµ lîi Ých ®Þa ph¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých Nhµ níc. - Trong thùc tÕ hiÖu qu¶ SXKD cña c¸c Doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong c¸c trêng hîp sau: + KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m. + KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ t¨ng nhng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD. Trêng hîp nµy diÔn ra chËm h¬n vµ trong SXKD cã nh÷ng lóc chóng ta ph¶i chÊp nhËn. Thêi gian ®Çu tèc ®éc t¨ng cña chi phÝ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD, nÕu kh«ng th× Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trêng hîp nµy diÔn ra vµo c¸c thêi ®iÓm khi chóng ta ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi mÆt hµng hoÆc lµ ph¸t triÓn thÞ trêng míi.. §©y chÝnh lµ mét bµi to¸n c©n nh¾c gi÷a viÖc kÕt hîp lîi Ých tríc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi. Th«ng thêng th× môc tiªu tån t¹i cña Doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng SXKD cña Doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra thu nhËp tõ tiªu thô hµng ho¸ ®ñ bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· chi ra ®Ó s¶n xuÊt c¸c hµng hãa Êy. Cßn môc tiªu ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp ®ßi hái qóa tr×nh SXKD võa ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ ®· bá ra võa cã tÝch luü ®Ó tiÕp tôc qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. Sù ph¸t triÓn tÊt yÕu ®ã ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. §©y lµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp. 2- B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD. Thùc chÊt lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ SXKD. ChÝnh viÖc kham hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh c¸c Doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ngîc l¹i ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùc chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh II- N©ng cao hiÖu qu¶ SXKD - c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ SXKD kh«ng nh÷ng lµ thíc ®o chÊt lîng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña Doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao, Doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt , ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ míi, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng ngêi lao ®éng, thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi Nhµ níc. Ta biÕt r»ng c¸c Doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu víi ®éng c¬ kinh tÕ lµ ®Ó kiÕm lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, lîi nhuËn lµ môc tiªu cña kinh doanh, lµ thíc ®o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng SXKD, lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c Doanh nghiÖp còng nh mçi ngêi lao ®éng kh«ng ngõng sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh SXKD. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn cao, mét Doanh nghiÖp ph¶i nh×n thÊy ®îc nh÷ng c¬ héi mµ ngêi kh¸c bá qua, ph¶i ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm míi, t×m ra ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi vµ tèt h¬n ®Ó cã chi phÝ thÊp nhÊt hoÆc lµ ph¶i liÒu lÜnh, m¹o hiÓm møc b×nh thêng vµ ®«i khi ph¶i biÕt chÊp nhËn rñi ro. V× thÕ n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD sÏ lµm t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn nhê ®ã mµ t¨ng tØ träng cña vèn cã lµm cho kÕt cÊu tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp thay ®æi theo híng an toµn cã lîi, t¹o kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt cho Doanh nghiÖp tõ ®ã n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn th¬ng trêng. ViÖc SXKD cã hiÖu qu¶ sÏ ®em l¹i cho Doanh nghiÖp kh¶ n¨ng dåi dµo vÒ tµi chÝnh tõ ®ã thóc ®Èy c«ng t¸c nghiªn cøu ®Çu t s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm míi, thu hót lao ®éng ngoµi x· héi ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn m«i trêng lµm viÖc còng nh ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. Nã cßn gióp cho Doanh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp cã ®iÒu kiÖn h¬n trong viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c¸c kh©u xóc tiÕn tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ c¸c dÞch vô kh¸c b¸n hµng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thu hót nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi Doanh nghiÖp. Nhê vËy s¶n phÈm tiªu thô ®îc nhiÒu h¬n. H¬n n÷a nã cßn gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ cho Doanh nghiÖp nh chi phÝ kho tµng, b¶o qu¶n. Tõ tÊt c¶ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy: kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ môc tiªu hµng ®Çu vµ lµ íc väng cña mçi Doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p, phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p phï hîp, mang tÇn chiÕn lîc xuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi cña Doanh nghiÖp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu trong thêi gian qua. I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi. 1- Hoµn c¶nh ra ®êi C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi. TiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp th¬ng binh 27/7 Hµ Néi. §îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 268/CV ngµy 22/8/1975 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ ®îc Thµnh phè giao cho tiÕp nhËn sè anh chÞ em th¬ng binh sau chiÕn tranh kÕt thóc. Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong c¸c c¬ quan Nhµ níc (t×nh tr¹ng søc khoÎ, tr×nh ®é v¨n ho¸, tay nghÒ.. ) cña 4 quËn, huyÖn n¬i ngo¹i thµnh ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt lµm ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ tù nu«i sèng b¶n th©n m×nh. §ång thêi thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi cña §¶ng vµ Nhµ níc sau chiÕn tranh. Giai ®o¹n ®Çu cña C«ng ty s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng d©y chun vµ chØ kh©u cung cÊp cho ngµnh néi th¬ng vµ qu©n ®éi. 2-Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Tõ n¨m 1987 Nhµ níc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Sè lao ®éng lµ th¬ng binh chiÕm 70% tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt rÊt nghÌo nµn, kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cßn Ýt ái l¹i cha hiÓu biÕt víi c¬ chÕ thÞ trêng lµ bao nhiªu. Víi nh÷ng khã kh¨n trªn c©u hái ®Çu tiªn ®Æt ra cho C«ng ty lµ lµm g× ®©y ®Ó duy tr× cuéc sèng cho anh em, lµm mÆt hµng g× ®©y cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp víi søc khoÎ cña th¬ng binh, nguån vèn lÊy ë ®©u? §µo t¹o vµ híng dÉn c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh thÕ nµo? C¸c vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y ph¶i mÊt 3 n¨m (1988 1990) th× Ban l·nh ®¹o C«ng ty míi gi¶i quyÕt ®îc. Sau khi tiÕp cËn víi thÞ trêng khu vùc phÝa Nam vµ tham kh¶o tµi liÖu khoa häc kü thuËt cña mét sè níc. Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Þnh híng ®îc mÆt hµng ®Ó thay thÕ cho mÆt hµng d©y chun vµ chØ kh©u ®ã lµ: S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× mÒm LDPE, HDPE, PP vµ bao b× hîp Carton sãng cã in nhiÒu mµu s¾c, tói xèp siªu thÞ c¸c lo¹i ®Ó phôc vô nhu cÇu thÞ trêng. Th¸ng 5/1992 C«ng ty ®îc thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ níc theo quyÕt ®Þnh sè 388. Do n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nhu cÇu mÊt c©n ®èi (cung Ýt h¬n cÇu) nªn C«ng ty vÉn tiÕp tôc ®Çu t vµo c¸c n¨m tiÕp theo víi c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ C«ng nghÖ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i. Trong 26 n¨m qua, C«ng ty ®· trëng thµnh vÒ mäi mÆt, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty g¾n liÒn víi sù ®æi míi kh«ng ngõng vÒ tr×nh ®é qu¶n lý, vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ... Mét niÒm vinh dù to lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ trëng thµnh cña C«ng ty lµ ngµy 31/10/1997 Chñ tÞch níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TrÇn §øc L¬ng ®· ký quyÕt ®Þnh tÆng thëng danh hiÖu "§¬n vÞ anh hïng" cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. II – mét sè gi¶i ph¸p cña C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1- §µo t¹o con ngêi : 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lu«n chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh néi bé ®Ó cho ngêi lao ®éng lu«n yªn t©m g¾n bã víi sù nghiÖp cña C«ng ty. Tæ chøc ®µo t¹o kiÖn toµn ®é ngò kÕ cËn m¸y, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng ®iÒu khiÓn m¸y víi thao t¸c thuÇn thôc mau lÑ cã thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng sù cè háng hãc nhÑ cña m¸y. Cö mét sè ®ång chÝ cã n¨ng lùc ®i häc vÒ qu¶n lý. Hµng n¨m thêng xuyªn tæ chøc rÌn luyÖn thi tay nghÒ, thi thî giái ®Ó b×nh xÐt xÕp bËc thî. 2 §æi míi c«ng nghÖ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. §©y lµ vÊn ®Ò mÊu chèt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty lÊy ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt lµm träng t©m ®Ó x©y dùng ®iÒu tiÕt gi¸ thµnh, kÞp thêi ®¶m b¶o ®Çu vµo vµ ®Çu ra hîp lý, ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã l·i: Cã thÓ hiÓu c«ng nghÖ lµ tæng hîp c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt, kü n¨ng, ph¬ng ph¸p ®îc dïng ®Ó chuyÓn ho¸ c¸c nguån lùc thµnh s¶n phÈm. §æi míi c«ng nghÖ lµ qu¸ tr×nh ph¸t minh, ph¸t triÓn vµ dùa vµo thÞ trêng ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ míi. 3 Thùc hiÖn tÝch luü vèn, n©ng cao vèn tù cã. Trªn c¬ së s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. Trªn c¬ së tÝch luü c¸c quü cña xÝ nghiÖp, ®©y lµ c¬ së ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng ®Æc biÖt lµ th¬ng bÖnh binh. 4 Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua: Ph¸t huy phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt lµm chñ c«ng nghÖ míi, tiÕt kiÖm vËt t, gi÷ g×n trang thiÕt bÞ. Hµng th¸ng cã b×nh xÐt khen thëng kÞp thêi b»ng vËt chÊt. Do ®ã ®· thóc ®Èy, khuyÕn khÝch c¸n bé, c«ng nh©n viªn tÝch cùc trong lao ®éng s¶n xuÊt. 5 C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh: Bé m¸y cña C«ng ty gän nhÑ, linh ho¹t, thñ tôc hµnh chÝnh ®¬n gi¶n kh«ng g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng còng nh ngêi lao ®éng 6 Kh«ng ngõng chiÕm lÜnh thÞ trêng : 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó më réng thÞ trêng vµ t¹o thÕ c¹nh tranh th× ph¶i më réng hîp t¸c víi c¸c c¬ quan, Doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc, më thªm c¸c ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm. Ch¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ néi I- T¨ng cêng sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng Lao ®éng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng SXKD cña Doanh nghiÖp, víi viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng sÏ lµm cho Doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ SXKD ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®øng v÷ng trªn thÞ trêng c¹nh tranh ®Çy gay g¾t. 1- T¨ng cêng ph©n c«ng lao ®éng, bè trÝ lao ®éng hîp lý Ph©n c«ng lao ®éng, bè trÝ lao ®éng hîp lý sÏ lµm cho C«ng ty khai th¸c ®îc triÖt ®Ó n¨ng lùc vµ søc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng tiÕn tíi n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông nguån lao ®éng. §èi víi C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi th× thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau ®Ó sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶. C¸c phßng ban ph¶i x©y dùng l¹i quy ®Þnh ph©n giao nhiÖm vô cô thÓ, c¸c mèi quan hÖ cña tõng thµnh viªn trong nhãm, phßng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm. Kiªn quyÕt dïng c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, thuyªn chuyÓn, cho th«i viÖc ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ thõa trong c¸c phßng ban, d©y chuyÒn s¶n xuÊt. 2- Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n: Lùc lîng c«ng nh©n cña C«ng ty vÒ tr×nh ®é cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tr×nh ®é lao ®éng phæ th«ng chiÕm tØ lÖ cao 92,8% trong tæng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sè lao ®éng. Cïng víi yªu cÇu s¶n xuÊt cña C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty thêng xuyªn ®îc kiÓm tra vµ ®µo t¹o l¹i tay nghÒ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n cña C«ng ty thêng ®îc tæ chøc díi h×nh thøc sau: §µo t¹o t¹i chç tøc lµ ®µo t¹o kü thuËt trong ph¹m vi nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn, díi sù chØ ®¹o cña gi¸m s¸t viªn hoÆc gi¸m s¸t bé phËn. Më líp ®µo t¹o trong C«ng ty, m«n häc chung cho tÊt c¶ c¸c bé phËn sÏ theo quy ®Þnh vµ híng dÉn cña C«ng ty. §µo t¹o ngoµi C«ng ty, C«ng ty cã thÓ cö nh©n viªn dù c¸c kho¸ huÊn luyÖn hoÆc lµ héi th¶o cña c¸c C«ng ty vµ cña c¸c trêng ®µo t¹o khi cã ®iÒu kiÖn. ViÖc cö ®i häc ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ cã ®Þnh híng râ rµng, cè g¾ng kÕ thõa kinh nghiÖm, nghÒ nghiÖp cò. KhuyÕn khÝch ngêi lao ®éng sö dông thêi gian cña m×nh ®Ó tù trau dåi kiÕn thøc. C«ng ty sÏ tr¶ häc phÝ mét phÇn hay trî cÊp cho c¸c khoa häc nghiÖp vô nÕu ®îc Ban gi¸m ®èc phª chuÈn. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña C«ng ty cã rÊt nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau vµ môc tiªu ®µo t¹o cho tõng n¨m ®îc ®Ò ra theo yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc thùc tÕ. §èi víi c¸n bé kü thuËt ®· c«ng t¸c l©u n¨m cÇn cã kÕ ho¹ch lu©n phiªn ®a ®i ®µo t¹o l¹i vÒ khoa häc c«ng nghÖ míi, vÒ tin häc vµ ngo¹i ng÷. §èi víi c¸n bé míi ra trêng nªn ¸p dông h×nh thøc kÌm cÆp, båi dìng kinh nghiÖm t¹i chç. §èi víi c«ng nh©n ®Þnh kú hµng n¨m cã ch¬ng tr×nh bæ tóc vÒ nghÒ nghiÖp nhÊt lµ c¸c d©y chuyÒn vÒ c«ng nghÖ míi. Ph¶i më réng chiÕn dÞch ®µo t¹o cho toµn bé lao ®éng trong C«ng ty. NghÜa lµ ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nhu cÇu c«ng viÖc ë møc ®é nhÊt ®Þnh vÉn cÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n h¬n n÷a ®Ó hä cã thÓ thÝch øng víi c«ng viÖc ë møc ®é cao h¬n, tù chñ v÷ng tin trong c«ng viÖc ®îc giao. §©y lµ biÖn ph¸p n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ¸n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nµy hµng n¨m C«ng ty ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ kh«ng nhá. Nhng kh«ng thÓ kh«ng cã v× nã liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t¬ng lai. II- §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ThÞ trêng tiªu thô lµ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi C«ng ty v× tõ tríc tíi nay kh¸ch hµng ®Æt s¶n xuÊt chÝnh lµ ngêi t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Do vËy ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu vµ më réng thÞ trêng bao gåm: 1- T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng vµ x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu: NÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng cã c¹nh tranh nªn mét Doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ph¶i ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu thÞ trêng nh»m thu vÒ lîi nhuËn lín nhÊt. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cÇn ph¶i ®îc thêng xuyªn coi träng v× nã lµ kh©u cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Qua viÖc nghiªn cøu thÞ trêng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thÞ trêng träng ®iÓm ®Ó quyÕt ®Þnh sù t¨ng gi¶m s¶n xuÊt ë thÞ trêng. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i nghiªn cøu cô thÓ ë tõng lo¹i kh¸ch hµng, tõng lo¹i hµng dùa trªn kh¶ n¨ng cã thÓ cña Doanh nghiÖp mµ cßn chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý. §Ó cã ®îc sù nghiªn cøu ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, C«ng ty cÇn ®µo t¹o vµ cö nh÷ng chuyªn gia cã kinh nghiÖm ®i t×m hiÓu thùc tÕ, n¾m b¾t th«ng tin, xö lý d÷ liÖu, dù b¸o chÝnh x¸c vµ nÕu cã thÓ t×m vµ b¾t mèi víi kh¸ch hµng. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng ty tõ n¨m 1998 vÉn lµ t×m kiÕm vµ t×m hiÓu thÞ trêng, n©ng cao gi¸ trÞ tæng s¶n lîng hµng bao b×. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng ty ®ßi hái ph¶i n¾m ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c Doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt hµng bao b×, xu híng thÞ trêng hµng ho¸ bao b× trong níc vµ thÕ giíi. Kh¶ n¨ng tiªu thô cña C«ng ty. §èi víi mçi thÞ trêng cô thÓ C«ng ty ph¶i cã c¸ch tiÕp cËn riªng ®Ó ®Ò ra hÖ thèng chØ tiªu kü thuËt phï hîp. MÆt kh¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cÇn ®îc kÐo dµi vµ thêng xuyªn, liªn tôc, cÇn ph¶i quan t©m tíi nhiÒu th«ng tin kh¸c nhau, th«ng qua ®ã C«ng ty cã thÓ tr¸ch ®îc nh÷ng tæn thÊt trong qóa tr×nh kinh doanh. H¬n n÷a cßn ph¶i ®11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 îc tiÕn hµnh trªn c¶ 2 lÜnh vùc thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng níc ngoµi. Nghiªn cøu thÞ trêng níc ngoµi g¾n liÒn víi c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ nhËp khÈu vËt t thiÕt bÞ. Bé ph©n nghiªn cøu thÞ trêng xuÊt khÈu, nhËp khÈu cÇn cã c¸c c¸n bé cã kh¶ n¨ng nghiÖp vô ngo¹i th¬ng, ngo¹i ng÷ ®Ó theo dâi c¸c thÞ trêng níc ngoµi theo tõng khu vùc nh: thÞ trêng §«ng Nam ¸, thÞ trêng T©y ¢u, §«ng ¢u vµ c¸c thÞ trêng míi nh Trung ¸, B¾c Mü vµ Ch©y Mü. Khi cã ®iÒu kiÖn C«ng ty nªn t¹o c¬ héi cho c¸c c¸n bé tiÕp cËn c¸c thÞ trêng nãi trªn ®Ó cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, ®¸nh gi¸ ®óng thÞ trêng tõ ®ã gióp C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng ra níc ngoµi. Cßn ®èi víi thÞ trêng trong níc ®ang lµ tiÒm n¨ng to lín cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña C«ng ty nãi riªng vµ cña toµn ngµnh nãi chung. V× thÕ ®ßi hái ph¶i cã c¬ chÕ kinh doanh hiÖn nay, ph¶i coi träng thÞ trêng trong níc víi h¬n 78 triÖu d©n lµ then chèt cho viÖc ®Çu t kinh doanh s¸t víi nhu cÇu thÞ trêng. §Ó c«ng t¸c thu nhËp th«ng tin, ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng néi ®Þa thµnh c¸c vïng hÑp (cã thÓ theo vïng ®Þa lý nh: vïng §ång b»ng miÒn Nói, thµnh phè hay n«ng th«n). §èi víi nh÷ng vïng nh thµnh phè cã thu nhËp cao, sèng trang träng, thÝch ®i mua s¾m th× ®©y qu¶ lµ mét thÞ trêng lín ®èi víi C«ng ty. V× thÕ trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇu thµnh lËp phßng Marketing víi chøc n¨ng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ trêng, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch marketing (s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn), phèi hîp chÆt chÏ víi phßng xuÊt nhËp khÈu ®Ó ho¹t ®éng SXKD hµng bao b× cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. 2- Sö dông chÝnh s¸ch khuyÕch tr¬ng qu¶ng c¸o Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø h×nh thøc tr×nh bÇy ®îc chi tr¶ nµo cña tr×nh bÇy vµ xóc tiÕn phi c¸ nh©n vÒ ý tëng c¸c hµng ho¸, c¸c dÞch vô cho mét ngêi b¶o trî nhÊt ®Þnh. Qu¶ng c¸o lµ ®Ó dÔ dµng cho ngêi tiªu dïng n¾m b¾t th«ng tin vÒ hµng ho¸, thóc ®Èy kh¸ch hµng do dù ®Õn víi m×nh nhanh h¬n, tõ ®ã C«ng ty míi cã ®îc chiÕn lîc ®Ó ®Èy m¹ch tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ mét trong nh÷ng vò khÝ lîi h¹i nhÊt ®Ó thu hót kh¸ch hµng. V× nhËn thøc râ ®iÒu nµy nªn C«ng ty kh«ng tiÕc chi nh÷ng kho¶n tiÒn khæng lå cho viÖc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm cña 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m×nh. Tuy nhiªn qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n, mµ nã lµ c¶ mét nghÖ thuËt, mét kü n¨ng mang tÝnh tiÓu s¶o. Qu¶ng c¸o ph¶i lµm sao cho ngêi tiªu dïng hiÓu ®îc thÕ m¹ch cña C«ng ty lµ mét Doanh nghiÖp lín cã lÞch sö kinh doanh l©u dµi, cã thÞ trêng réng, cã ch÷ tÝn trong quan hÖ bu«n b¸n, mÆt hµng kinh doanh cã chÊt lîng, ®¶m b¶o ®óng nh·n m¸c, xuÊt xø, s¶n xuÊt víi gi¸ thµnh hîp lý, dÞch vô tríc vµ sau khi b¸n hµng ®¸p øng nhu cÇu tèi ®· cho kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ngay trªn bao b× s¶n phÈm, qua ti vi, ®µi, b¸o. Thêng xuyªn qu¶ng c¸o ë c¸c mÆt b¸o cã nhiÒu ®éc gi¶ quan t©m nh thêi b¸o kinh tÕ, ®Çu t, Doanh nghiÖp... nh÷ng b¸o nµy lµ ph¬ng tiÖn gi¸n tiÕp ®a ngêi tiªu dïng ®Õn víi C«ng ty. C«ng ty nªn duy tr× qu¶ng c¸o mét c¸ch ®Òu ®Æn. C«ng ty nªn tæ chøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn ngêi tiªu dïng. Tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng tiªu dïng vµ kh¸ch hµng trung gian kho¶ng 3 th¸ng mét lÇn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay muèn tiªu thô ®îc s¶n phÈm, C«ng ty ph¶i biÕt chiÒu kh¸ch hµng b»ng c¸ch n©ng cao chÊt lîng phôc vô th«ng qua viÖc ®¸p øng ®Çy ®ñ sè lîng, chÊt lîng vµ mÆt hµng sao cho phï hîp víi c¸c nhu cÇu cña nhiÒu ®èi tîng tiªu dïng kh¸c nhau, ph¬ng thøc tiªu thô ph¶i ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô ph¶i tiÖn lîi vµ hiÖn ®¹i. Ngoµi ra C«ng ty còng cÇn quan t©m ®Æc biÖt ®Õn th¸i ®é b¸n hµng. Nªn nhí r»ng th©n mËt, cëi më vµ chu ®¸o trong qu¸ tr×nh phôc vô lµ thø nam ch©m thu hót kh¸ch hµng. Muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD C«ng ty cÇn qu¸n triÖt ph¬ng ch©m “kh¸ch hµng lµ tÊt c¶” III- §Çu t cho c«ng nghÖ míi nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m qua víi nh÷ng nç lùc vµ cè g¾ng, C«ng ty ®· mua s¾m mét sè m¸y mãc chuyªn dïng hiÖn ®¹i vµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi thay thÕ cho c¸c m¸y mãc cò ®· qu¸ l¹c hËu. Nhng so víi tr×nh ®é cña c¸c níc ph¸t triÓn hay ngay c¶ víi nh÷ng níc c¹nh tranh víi níc ta vÒ hµng bao b× nh §µi Loan, Singapro, NhËt b¶n... th× m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty vÉn l¹c hËu h¬n. Do ®ã 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm trong gian ®o¹n hiÖn nay th× C«ng ty vÇn ph¶i ®Çu t thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i cña c¸c níc ph¸t triÓn. §Æc biÖt nhu cÇu cña thÞ trêng ®èi víi s¶n phÈm bao b× cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi trung b×nh lµ 1400 tÊn/n¨m. Trong khi n¨ng lùc hiÖn t¹i n¨m 2000 cña c¸c ph©n xëng chØ ®¹t 1200tÊn/n¨m. V× thÕ ®Ó ®¹t chØ tiªu trªn th× c¸c ph©n xëng bao b× nhùa 12ngêi/ ca dù tÝnh ph¶i ®îc ®Çu t ®Ó c¶i tiÕn vµ mua míi thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ trÞ gi¸ 1,5 tû ®ång, gåm m¸y in liªn hoµn... DÜ nhiªn khi mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, ngoµi viÖc lùa chän c¸c m¸y phï hîp víi nhu cÇu, ®¶m b¶o n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, C«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t vµo m¸y mãc thiÕt bÞ. IV- Sö dông hîp lý nguyªn vËt liÖu vµ ®¶m b¶o vËt t cho s¶n xuÊt. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm th× C«ng ty ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gi¸ thµnh nh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu s¸t sao, triÖt ®Ó tËn dông nguån nguyªn liÖu trong níc. Tríc ®©y nguyªn vËt liÖu trong níc chØ ®îc C«ng ty dïng vµo s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng phô. Nay mÆt hµng ®ang ®îc ®a d¹ng ho¸, nguån nguyªn liÖu trong níc ®· vµ ®ang ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng tèt cho ngµnh s¶n xuÊt bao b× ®îc ®Çu t kh¸ lín. C«ng ty sÏ sö dông nguån nguyªn liÖu trong níc nh lµ: thu mua phÕ liÖu, dung m«i in l«... ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao vµ ®Æc trng. C«ng ty cã kÕ ho¹ch thay thÕ vµ sö dông réng r·i nguyªn vËt liÖu trong níc tõ c¸c nhµ m¸y nhùa nh lµ: TiÒn Phong ...... Thay v× tríc ®©y ph¶i nhËp khÇu, c¸c mÆt hµng cao cÊp mµ buéc ph¶i nhËp nguyªn vËt liÖu ngo¹i th× C«ng ty còng cè g¾ng sö dông thªm nguån nguyªn liÖu trong níc. Khi C«ng ty ®i vµo s¶n xuÊt cho c¸c thÞ trêng th× C«ng ty ph¶i quan t©m ®ªn viÖc ®¶m b¶o vËt t c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chiÕn lîc c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t cho s¶n xuÊt lµ: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - T×m chän nh÷ng b¹n hµng cã uy tÝn trªn thÞ trêng ®¶m b¶o cung cÊp cho C«ng ty ®óng sè lîng, chÊt lîng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao hµng víi møc gi¸ hîp lý nhÊt. - TÝnh to¸n hîp lý sè lîng vËt t cÇn nhËp mçi lÉn vµ thêi gian gi÷a hai lÇn nhËp nh»m ®¶m b¶o cho qóa tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc ®ång thêi lîng vËt t dù tr÷ còng kh«ng qu¸ lín, nÕu kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng vèn bÞ ø ®äng, lµm gi¶m vßng quay cña vèn dÉn ®Õn SXKD kÐm hiÖu qu¶. - Qu¶n lý vµ tæ chøc tèt viÖc vËn chuyÓn, tiÕp nhËn hµng ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn cung øng vËt t kÞp thêi vµ ®ång bé cho SXKD cña C«ng ty. Gi÷ g×n tèt sè lîng vµ chÊt lîng vËt t hµng ho¸. ®¶m b¶o sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng, gi¶m chi phÝ trong c¹nh tranh. V- T¨ng cêng quan hÖ hîp t¸c víi ®èi t¸c. Mèi quan hÖ víi ®èi t¸c lµ mét tµi s¶n v« gi¸ ®èi víi bÊt kú Doanh nghiÖp nµo. Doanh nghiÖp cã tån t¹i hay kh«ng phô thuéc phÇn lín vµo mèi quan hÖ nh ngêi ta thêng nãi “Bu«n cã b¹n, b¸n cã phêng”. Mèi quan hÖ muèn chÆt chÏ th× c¸c bªn ph¶i gi÷ ch÷ tÝn víi nhau, ®ã lµ th¸i ®é sßng ph¼ng vµ chiÕu cè lÉn nhau trong quan hÖ bu«n b¸n kinh doanh. Khi thùc hiÖn hîp ®ång, C«ng ty cã ®èi t¸c trong níc lµ c¸c xÝ nghiÖp may, C«ng ty thùc phÈm, c¸c C«ng ty s¶n xuÊt bét ngät, c¸c siªu thÞ... vµ c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu. C¸c mèi quan hÖ nµy mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕn hµnh s¶n xuÊt thuËn tiÖn h¬n mét mÆt cã ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt theo hîp ®ång cña C«ng ty. §Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo hîp ®ång cã hiÖu qu¶ C«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p vÒ quan hÖ víi ®èi t¸c nh sau: 1- Quan hÖ trùc tiÕp víi ngêi ®Æt s¶n xuÊt theo hîp ®ång. HÇu hÕt c¸c hîp ®ång cña C«ng ty ®Òu ®îc ký trùc tiÕp kh«ng ph¶i qua kh©u trung gian nªn lîi nhuËn kh«ng bÞ chia sÏ, kÕt qu¶ lîi Ých kinh tÕ cña C«ng ty kh«ng bÞ h¹n chÕ. C¸c C«ng ty trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång, hä cung cÊp tµi liÖu kü thuËt c¸c mÉu hµng...®Ó C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt. §Ó tiÕn hµnh quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®Æt s¶n xuÊt theo hîp ®ång th× C«ng ty cÇn thùc hiÖn. TiÕn hµnh t¹o mÉu m· riªng cña C«ng ty cã thÓ b»ng c¸ch hîp t¸c víi ®èi t¸c ®Ó cïng t¹o kiÓu d¸ng s¶n phÈm bao b× tói ®Ñp, thÝch hîp sÏ lµ c¬ së ®Ó cho ®èi t¸c quyÕt ®Þnh ®Æt s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. Bëi v× mÉu m· s¶n phÈm ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt, thÓ hiÖn chÊt lîng cã ®¸p ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt theo 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hîp ®ång hay kh«ng. Th«ng thêng khi ký kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt, kh¸ch hµng thêng trùc tiÕp cung cÊp mÉu m·, c¸c tµi liÖu kü thuËt.. 2- Quan hÖ víi c¸c C«ng ty cïng s¶n xuÊt bao b×. Mét mÆt ph¸t triÓn thªm quan hÖ hîp ®ång s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· cã tõ tríc mÆt kh¸c lµ ph¸t triÓn sù liªn kÕt vÏ kü thuËt gåm: - Cïng gióp ®ì nhau vÒ vÊn ®Ò t¹o mÉu tói, bao b×. - Gióp ®ì nhau vÒ ®µo t¹o vµ tuyÓn chän c«ng nh©n. - Trao ®æi kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt. Xu híng ngµy nay lµ c¸c C«ng ty kinh doanh quèc tÕ thêng liªn kÕt víi nhau ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ. Bëi v× khi ®· lµ thµnh viªn cña mét hiÖp héi nµo ®ã th× viÖc c¹nh tranh lµ c¹nh tranh cña c¶ khèi. HiÖn t¹i C«ng ty cha thÓ liªn kÕt ®îc víi c¸c Doanh nghiÖp níc ngoµi th× gi¶i ph¸p tríc m¾t lµ liªn kÕt víi c¸c Doanh nghiÖp néi ®Þa. 3- Quan hÖ víi ngêi cung cÊp nguyªn vËt liÖu Tõ tríc tíi nay khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, C«ng ty ph¶i nhËp hÇu hÕt nguyªn vËt liÖu tõ phÝa kh¸ch hµng níc ngoµi. Do vËy C«ng ty rÊt phô thuéc vµo hä. V× vËy C«ng ty ph¶i chñ tr¬ng më réng mèi quan hÖ víi c¸c Doanh nghiÖp cung cÊp vËt liÖu, mèi quan hÖ nµy ph¶i ®îc liªn kÕt chÆt chÏ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh. - Khi cã ®¬n ®Æt hµng th× C«ng ty ph¶i ký kÕt hîp ®ång chÆt chÏ víi nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu. - Cung cÊp th«ng tin vÒ nguyªn vËt liÖu cho nhµ cung cÊp ®Ó lÇn sau cung cÊp ®îc tèt h¬n. - Cã sù ®Çu t gióp ®ì vÒ vèn cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt cho C«ng ty m×nh. Chñ tr¬ng më réng quan hÖ nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña C«ng ty ®ã lµ SXKD ®Ó më réng thÞ trêng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn XuÊt khÈu cña níc ta hiÖn nay ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n. Mét sè níc cã ®ång tiÒn gi¶m gi¸ nªn hµng xuÊt khÈu cña hä rÎ h¬n, lÊn s©n mét sè thÞ trêng cña ViÖt Nam. Chóng ta kh«ng thiÕu c¸c tæ chøc cho vay ®Ó thùc hiÖn viÖc xuÊt khÈu nhng vÊn ®Ò chñ yÕu cÇu gi¶i quyÕt hiÖn nay ®èi víi tÝn dông u ®·i lµ thiÕu nguån vèn. Trong khi ®ã, chóng ta l¹i cha cã mét tæ chøc hç trî vÒ vån tho¶ ®¸ng cho Doanh nghiÖp ho¹t ®éng ch¼ng h¹n nh b¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu, b¶o hiÓm rñi ro xuÊt khÈu, hç trî vèn cho b¸n hµng tr¶ chËm. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ vµ ®ßi hái trªn, níc ta cÇn thµnh lËp mét quü hç trî xuÊt khÈu. Tríc m¾t quü nµy lµm nhiÖm vô cÊp tÝn dông u ®·i vµ lµm mÊy viÖc chñ yÕu sau: - B¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu. - B¶o hiÓm rñi ro cho hµng xuÊt khÈu. - Bï l·i suÊt cho tÝn dông xuÊt khÈu. - Hç trî vèn cho c¸c Doanh nghiÖp xuÊt khÈu b¸n hµng tr¶ chËm. ViÖc nhµ níc lËp ra quü hç trî xuÊt khÈu sÏ gióp cho Doanh nghiÖp m¹nh d¹n b¸n hµng tr¶ chËm víi l·i xuÊt thÊp nhê vËy mµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu, bªn c¹nh ®ã cßn n©ng cao ®îc gi¸ b¸n hµng. Th«ng qua viÖc xuÊt khÈu nhiÒu, m¹nh cña c¸c C«ng ty th× s¶n phÈm cña hä ph¶i cã bao b× ®ãng gãi víi mÉu m· ®Ñp ®Ó t¨ng sù kÝch thÝch vÒ s¶n phÈm vµ ®îc tiªu thô nhiÒu h¬n th× C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi sÏ cung cÊp ®îc cho hä s¶n phÈm bao gãi cña m×nh víi môc ®Ých lµ më réng thÞ trêng t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. 17
- Xem thêm -