Tài liệu Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo hải hà

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, ®èi ngo¹i, an ninh quèc phßng … ®Æc biÖt lµ ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Tõ chç c¸c doanh nghiÖp nhµ nuíc gi÷ vÞ trÝ ®éc t«n trong s¶n xuÊt kinh doanh, theo mÖnh lÖnh hµnh chÝnh, kh«ng cã c¹nh tranh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ chØ lµ h×nh thøc, sang ph¸t triÓn mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n, ph¶i tù lo mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh danh theo c¬ chÕ thÞ trêng. Ngµy nay m«i trêng kinh doanh cã sù ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, nã lu«n thay ®æi, ph¸ vì sù cøng nh¾c cña c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai mét c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ h÷u hiÖu ®ñ linh ho¹t øng phã víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng kinh doanh, ®ã lµ chiÕn lîc kinh doanh. §Æc biÖt trong xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi th× muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa mµ ph¶i cã kh¶ n¨ng v¬n ra thÞ trêng quèc tÕ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã u thÕ c¹nh tranh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi thñ khi hä cã lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n mµ m×nh kh«ng cã? Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ c¶ ®èi víi c¸c c«ng ty lín trªn thÕ giíi trong suèt qóa tr×nh ®Æt t×nh huèng vµ t×m gi¶i ph¸p, cã mét c©u hái lu«n ®Æt ra lµ: lµm sao doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn gi÷a mét bªn lµ kh¶ n¨ng cã h¹n cña m×nh vµ ®ßi hái v« h¹n cña thÞ trêng kh«ng chØ b©y giê mµ c¶ cho t¬ng lai. Gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn Êy lµ môc tiªu cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh. Trong chiÕn lîc chung cña toµn doanh nghiÖp, chiÕn lîc s¶n phÈm cã vÞ trÝ, vai trß v« cïng quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kh¸c nh: chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn, chiÕn lîc gi¸, chiÕn lîc ph©n phèi vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp… C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· biÕt ch¨m lo ph¸t huy c¸c nh©n tè néi lùc ®Ó vît qua c¸c thö th¸ch cña thêi kú chuyÓn ®æi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Víi môc tiªu trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nhÊt t¹i ViÖt Nam th× c«ng ty ph¶i nhanh chãng x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc ph¸t triÓn toµn diÖn, trong ®ã ®Æc biÖt quan t©m ®Õn chiÕn lîc s¶n phÈm. Thùc tÕ ë níc ta hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cßn xa l¹ víi m« h×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc nªn cha x©y dùng ®îc c¸c chiÕn lîc hoµn chØnh, h÷u Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp hiÖu vµ cha cã c¸c ph¬ng ph¸p ®ñ tin cËy ®Ó lùa chän chiÕn lîc s¶n phÈm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Víi thùc tÕ trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ qua kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®îc sù híng dÉn cña c« gi¸o Th¹c sÜ Vò Anh Träng vµ sù gióp ®ì cña nh©n viªn phßng kinh doanh còng nh c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Em ®· chän ®Ò tµi: “Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai ®o¹n 2005- 2008” víi nh÷ng mong muèn gãp mét phÇn nhá thiÕt thùc cho c«ng ty vµ còng lµ ®Ó b¶n th©n cã thªm kinh nghiÖm thùc tÕ khi ra trêng. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp phÇn i kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty b¸nh kÑo h¶i hµ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, t ®iÒu chØnh vÒ kinh tÕ, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã trô së æn ®Þnh, cã con dÊu riªng, trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp. C«ng ty ®îc chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 216/CN/CL§ ngµy 24/12/1993 cua Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nhÑ. §¨ng ký kinh doanh sè 106286 do trong tµi kinhtÕ thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 7/4/1993. Ngµy 12/4/1997 C«ng ty ®· ®îc Bé th¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu sè1011001. 1.1.Tªn ®Þa chØ cña C«ng ty. Tªn C«ng ty: C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ Tªn giao dÞch: Hai Ha Confectionery Company ViÕt t¾t: HAIHACO C«ng ty nhµ níc Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vÒ b¸nh kÑo vµ thùc phÈm Trô së: Sè 25 ®êng Tr¬ng §Þnh Hµ Néi 1.2. Thêi ®iÓm thµnh lËp vµ c¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn + Giai ®o¹n 1959 ®Õn 1960: Trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë MiÒn B¾c vµ ®Êu tranh gi¶i phãng MiÒn Nam, xuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch 3 n¨m (19581960) cña §¶ng ®Ò ra ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ “C¶i t¹o vµ ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ®ång thêi híng C«ng nghiÖp phôc vô N«ng nghiÖp vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng tiªu dïng”. Ngµy 1/1/1959 Tæng c«ng ty N«ng thæ s¶n MiÒn B¾c (trùc thuéc Bé néi th¬ng) ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng mét c¬ së thÝ nghiÖm cã tªn lµ: “Xëng thùc nghiÖm” sau nµy chuyÓn sang Côc thùc phÈm-Bé c«ng nghiÖp nhÑ, lµm nhiÖm vô võa x©y dùng võa thùc nghiÖm. Tõ gi÷a n¨m 1959 ®Õn th¸ng 4/1960 thùc hiÖn chñ tr¬ng cña tæng c«ng ty N«ng thæ s¶n, anh chÞ em ®· b¾t tay vµo viÖc nghiªn cøu thö nghiÖm s¶n xuÊt mÆt hµng MiÕn (s¶n phÈm ®Çu tay) nguyªn liÖu s¶n xuÊt cña N«ng nghiÖp ®Ó cung cÊp miÕn cho nhu cÇu tiªu dïng miÕn cña nh©n d©n. Ngµy 25/12/1960 xëng miÕn Hoµng Mai ra ®êi, ®i vµo ho¹t ®éng víi m¸y mãc vµ thiÕt bÞ th« s¬, s¶n phÈm chØ cã MiÕn vµ níc chÊm. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + Giai ®o¹n 1960 ®Õn 1970: Trong giai ®o¹n nµy ®· thÝ nghiÖm thµnh c«ng vµ ®a vµo s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng nh: DÇu, tinh bét ng«. N¨m 1966, viÖn thùc vËt ®· lÊy n¬i nµy lµm c¬ së võa s¶n xuÊt võa thö nghiÖm c¸c ®Ò tµi thùc phÈm tõ ®ã phæ biÕn cho c¸c ®Þa ph¬ng s¶n xuÊt nh»m gi¶i quyÕt hËu cÇn t¹i chç tr¸nh ¶nh hëng do chiÕn tranh g©y ra. Tõ ®ã nhµ m¸y ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y thùc nghiÖm thùc phÈm H¶i Hµ”. §îc sù hç trî cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ, nhµ m¸y ®· trang bÞ thªm m«t sè thiÕt bÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng vµ s¶n xuÊt thªm mét sè s¶n phÈm míi. Th¸ng 6/1970, nhµ m¸y chÝnh thøc tiÕp nhËn ph©n xëng s¶n xuÊt kÑo cña nhµ m¸y H¶i Ch©u bµn giao sang víi c«ng suÊt 900tÊn/n¨m vµ ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y thùc phÈm H¶i Hµ”. Sèc¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y lóc nµy lµ 550 ngêi s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kÑo, m¹ch nha, giÊy tinh bét, bét dinh dìng trÎ em. + Giai ®o¹n 1971 ®Õn 1985: Nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt thªm ®îc nhiÒu s¶n phÈm míi vµ trang bÞ mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt tõ c¸c níc nh: Trung Quèc, Ba lan, Céng hoµ d©n chñ §øc. Th¸ng 12/1976 nhµ m¸y ®îc nhµ níc phª chuÈn më réng diÖn tÝch mÆt b»ng lªn 300.000m2 v¬i c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 6000 tÊn/n¨m. + Giai ®o¹n 1986 ®Õn 1970: §©y lµ giai ®o¹n nhµ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n. N¨m 1987 nhµ m¸y ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Hµ”. N¨m ®ã nhµ m¸y tån kho 250 tÊn kÑo trÞ gi¸ trªn 1 tû ®ång, ph¶i ®ãng cöa mét ph©n xëng kÑo cøng, cho 250 c«ng nh©n nghØ viÖc, nî ng©n hµng trªn 2 tû ®ång, vèn bÞ chiÕm dông lªn ®Õn 500 triÖu ®ång. + Giai ®o¹n 1991 ®Õn nay: Th¸ng 1/1992 nhµ m¸y chuyÓn vÒ trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp qu¶n lý. Nhµ m¸y nhËn thªm c¸c ®¬n vÞ: Nhµ m¸y thùc phÈm ViÖt Tr×, Nhµ m¸y bét dinh dìng trÎ em Nam §Þnh. + Th¸ng 5/1993 C«ng ty t¸ch mét bé phËn s¶n xuÊt ®Ó thµnh lËp liªn doanh “H¶i Hµ-Kotobuki” víi c«ng ty Kotobuki NhËt B¶n, víi tû lÖ gãp vèn: - Bªn ViÖt Nam: 30% t¬ng ®¬ng 12 tû ®ång - Bªn NhËt B¶n: 70% t¬ng ®¬ng28 tû ®ång + N¨m 1995 c«ng ty liªn doanh víi h·ng Miwon cña Hµn Quèc thµnh lËp liªn doanh “H¶i Hµ-Miwon” t¹i ViÖt Tr× vèn gãp chiÕm 16,5% t¬ng ®¬ng 1 tû ®ång. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + N¨m 1996 thµnh lËp liªn doanh “H¶i Hµ-Kamenda” t¹i Nam §Þnh víi sè vèn gãp cña C«ng ty lµ 4,7 tû ®ång. Tuy nhiªn do ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ nªn vµo th¸ng 12/1998 liªn doanh nµy bÞ gi¶i thÓ. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ ®îc thµnh lËp víi chøc n¨ng lµ s¶n xuÊt b¸nh kÑo phôc vô mäi tÇng líp nh©n d©n vµ mét phÇn ®Ó xuÊt khÈu. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc giao ban gi¸m ®èc cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Thø nhÊt, t¨ng cêng ®Çu t chiÒu s©u víi môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m më réng thÞ trêng ®¸p øng nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cho tõng khu vùc thÞ trêng. Thø hai, x©y dùng ph¸t triÓn chiÕn lîc c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¸nh kÑo vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2010, t¨ng cêng c«ng t¸c ®æi míi c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. Thø ba, x¸c ®Þnh râ thÞ trêng chÝnh, thÞ trêng phô, tËp trung nghiªn cøu thÞ trêng míi, chó träng h¬n n÷a ®Õn thÞ trêng xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ thÞ trêng c¸c níc l¸ng giÒng, cñng cè thÞ trêng Trung Quèc. Thø t, nghiªn cøu s¾p xÕp l¹i bé m¸y s¶n xuÊt, tæ chøc trong doanh nghiÖp, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý tõ trªn xuèng, vËn hµnh nhanh chãng th«ng suèt. Tríc m¾t ph¶i ph¸t triÓn bé phËn Marketing trong phßng kinh doanh thµnh mét phßng Marketing riªng biÖt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong khai th¸c thÞ trêng cò vµ ph¸t triÓn thÞ trêng míi nhÊt lµ thÞ trêng c¸c tØnh phÝa Nam vµ thÞ trêng xuÊt khÈu. Thø n¨m, kh«ng ngõng n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n viªn. Thø s¸u, t¨ng cêng c«ng t¸c x©y dùng §¶ng trong doanh nghiÖp, thêng xuyªn tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t §¶ng ®Ó qu¸n triÖt nghÞ quyÕt cña §¶ng, tæ chøc §¶ng ph¶i thùc sù l·nh ®¹o kiÓm tra ®îc ho¹t ®éng kinh doanh, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng ®êng lèi cña §¶ng, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Thø b¶y, qu¶n lý sö dông vèn cã hiÖu qu¶, kh«ng ngõng ph¸t triÓn nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, huy ®éng thªm c¸c nguån vèn kh¸c, tiÕn tíi t¨ng vèn chñ së h÷u. Thø t¸m, kh«ng ngõng ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, tham gia c¸c c«ng t¸c x· héi. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1 . §Æc ®iÓm tæ chøc S¬ ®å1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tæng gi¸m ®èc Phã TG§ tµi chÝnh XN kÑo Che w XN kÑo mÒ m XN kÑo cøn g Chi nh¸nh TP HCM XN B¸n h XN phô trî XN thùc phÈ m ViÖt Tr× NM Bét DD Nam §Þnh Phã TG§ kinh doanh Phßng Tµi vô Phßn g kinh doan h V¨n phßn g Phßng B¶o vÖ Phßn g KCS Phßn g Kü thuËt Chi nh¸nh §µ N½ng Cöa Nghiªn hµng cøu thÞ §éi xe Kho giíi thiÖu trêng 1.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vôs¶n cña tõng tiÕp phßng thÞ ban, xÝ nghiÖp: phÈm Bé m¸y cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng:§øng ®Çu c«ng ty lµ Tæng gi¸m ®èc do cÊp trªn bæ nhiÖm sau khi ®· tham kh¶o ý kiÕn cña §¶ng bé, phiÕu tÝn nhiÖm cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc qu¶n trÞ theo chÕ ®é mét thñ trëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc, NghÞ quyÕt ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn toµn quyÒn cña Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, v¨n phßng, phßng b¶o vÖ, phßng KCS, phßng kü thuËt. Vµ ®iÒu hµnh gi¸n tiÕp phßng Tµi vô vµ phßng kinh doanh th«ng qua hai phã tæng gi¸m ®èc. Díi tæng gi¸m ®èc lµ hai phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc chuyªn m«n. Phã tæng gi¸m ®èc tµi chÝnh trùc tiÕp ®iÒu hµnh phßng tµi vô, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc huy ®éng vèn xem xÐt viÖc tÝnh gi¸ thµnh, l·i, lç. Phã Tæng gi¸m ®èc kinh doanh trùc tiÕp ®iÒu hµnh phßng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý vËt t vµ tiªu thô s¶n phÈm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 1.1.1. HÖ thèng c¸c phßng ban: +. Phßng tµi vô cã chøc n¨ng huy ®éng vèn s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh, lç, l·i, thanh to¸n trong néi bé c«ng ty vµ víi bªn ngoµi. +. Phßng kinh doanh cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi kÕ ho¹ch, ®iÒu ®é s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t, ký hîp ®ång thu mua vËt t thiÕt bÞ, theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång, tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc ho¹t ®éng marketing tõ qu¸ tr×nh tiªu thô, th¨m dß thÞ trêng, qu¶ng c¸o… lËp dù ¸n ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. +. V¨n phßng cã chøc n¨ng lËp ®Þnh møc thêi gian cho c¸c lo¹i s¶n phÈm tÝnh l¬ng tÝnh thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tuyÓn dông lao ®éng, phô tr¸ch nh÷ng vÊn ®Ò b¶o hiÓm, an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, phôc vô tiÕp kh¸ch. +. Phßng b¶o vÖ cã chøc n¨ng b¶o vÖ kiÓm tra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty. +. Phßng KCS cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt lîng nguyªn liÖu ®Çu vµo nÕu ®¹t tiªu chuÈn tiÕn hµnh nhËp kho ®a vµo s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt lîng cña thµnh phÈm ®Çu vµo. +. Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¸nh hoÆc kÑo phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng vµ khÝ hËu ViÖt Nam. Sau ®ã phßng kü thuËt chuyÓn c«ng nghÖ cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm theo dâi s¶n phÈm trªn d©y truyÒn. 1.1.2. HÖ thèng xÝ nghiÖp thµnh viªn: C«ng ty cã 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn: +. XÝ nghiÖp kÑo Chew: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo nh kÑo Chew d©u, Chew cam, Chew chuèi, Chew nho, Chew s«c«la... +. XÝ nghiÖp kÑo mÒm: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo mÒm nh xèp cam, xèp chanh, xèp chuèi, xèp xoµi, xèp cèm, xèp me... Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp +. XÝ nghiÖp kÑo cøng: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo cøng nh kÑo cøng nh©n s«c«la, nh©n døa, nh©n cam, nh©n d©u... +. XÝ nghiÖp b¸nh: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh nh b¸nh Craker, b¸nh kem xèp, b¸nh buiscuit... +. XÝ nghiÖp ViÖt Tr×: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo nh kÑo Jelly, kÑo mÒm, kÑo dÎo, kÑo g«m, gluc«, giÊy tinh bét... +. XÝ nghiÖp Nam §Þnh: Chuyªn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp... C¸c xÝ nghiÖp ®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty ®Òu h¹ch to¸n phô thuéc,Tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp, ®èi víi xÝ nghiÖp ë ViÖt Tr× vµ Nam §Þnh h¹ch to¸n ®éc lËp t¬ng ®èi, cô thÓ: C«ng ty b¸n nguyªn vËt liÖu cho c¸c xÝ nghiÖp vµ mua l¹i thµnh phÈm cña c¸c xÝ nghiÖp theo gi¸ Ên ®Þnh. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Òu cã c¸c kÕ to¸n viªn. Hµng quý c¸c kÕ to¸n t¹i c¸c xÝ nghiÖp tiÕn hµnh göi b¸o c¸o lªn ®Ó c«ng ty tæng hîp. HÖ thãng b¸o c¸o néi bé cña c«ng ty bao gåm 2 lo¹i lµ b¸o c¸o cña xÝ nghiÖp ®ãng t¹i trô së chÝnh cña c«ng ty vµ b¸o c¸o cña c¸c xÝ nghiÖp ViÖt Tr×, Nam §Þnh. Trªn c¬ së b¸o c¸o cña c¸c xÝ nghiÖp göi lªn c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng hiÖu qu¶, mÆt hµng cña c«ng ty ®îc xÕp vµo d¹ng ®a d¹ng vµ phong phó so víi c¸c c«ng ty b¸nh kÑo kh¸c trªn thÞ trêng. C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®a ra thÞ tr¬ngg nhiÒu s¶n phÈm míi, ®©y còng lµ c¸ch ®Ó thÝch øng víi c¸c yªu cÇu cña tõng vïng thÞ trêng trong c¶ níc vµ thÝch øng víi mäi tÇng líp ngêi tiªu dïng. Do ®Æc ®IÓm cña s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊtt ra ®îc chÕ biÕn tõ nguyªn vËt liÖu h÷u c¬ dÔ bÞ vi sinh vËt ph¸ huû nªn thêi gian b¶o qu¶n ng¾n vµ yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp cao. V× vËy s¶n xuÊt ph¶i g¾n liÒn víi tiªu dïng nªn c«ng ty ®· chó träng ®Õn viÖc t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, t¹o ra mét m¹ng líi tiªu thô réng kh¾p trªn c¶ níc, c¸c ho¹t ®éng marketing, qu¶ng b¸ s¶n phÈm còng ®îc c«ng ty coi träng. Trong ®ît thùc tËp võa qua chñ yÕu em quan s¸t vµ thu thËp sè liÖu tõ phßng kinh doanh cña c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty ®· kh«ng ngõng chó träng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng. Sè lao ®éng toµn c«ng ty tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004 lµ 2055 ngêi vµ ®îc chia thµnh 3 lo¹i: Lao ®éng dµi h¹n, lao ®éng hîp ®ång (tõ 1 ®Õn 3 n¨m) vµ lao ®éng thêi vô. V× tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña c«ng ty mang tÝnh thêi vô nªn c«ng ty më réng chÝnh s¸ch lao ®éng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp hîp lý ®ã lµ chÕ ®é tuyÓn dông hîp ®ång lao ®éng theo thêi vô. HÕt thêi h¹n hîp ®ång, ngêi lao ®éng t¹m nghØ cho tíi mïa vô sau. C¬ cÊu lao ®éng toµn c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng Lo¹i lao ®éng Lao ®éng dµi h¹n Lao ®éng hîp ®ång Lao ®éng thêi vô Tæng Hµnh XN chÝnh b¸nh XN kÑo chew 10 XN phô trî 42 XN` ViÖt Tr× 363 §¬n vÞ: Ngêi 94 59 XN XN kÑo kÑo mÒm cøng 254 81 NM Tæng Nam céng §Þnh 51 954 90 192 137 95 20 11 24 27 596 0 106 24 10 93 1 260 11 505 184 357 415 186 123 54 647 89 2055 Trong tæng sè lao ®éng cña toµn c«ng ty th× n÷ giíi chiÕm kho¶ng 80%. V× vËy mµ c«ng ty rÊt chó träng ®Õn c¸c chÕ ®é ®·i ngé vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cho hä yªn t©m lµm viÖc. Cô thÓ nh gi¶i quyÕt hîp lý c¸c vÊn ®Ò nghØ thai s¶n, con èm, bÖnh tËt... Qua b¶ng trªn ta thÊy: - VÒ mÆt sè lîng: Tõ mét xÝ nghiÖp chØ cã 9 c¸n bé c«g nh©n viªn th× ®Õn n¨m 2004C«ng ty ®· cã 2055 lao ®éng. - VÒ mÆt chÊt lîng: C«ng ty cã 148 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 7,2%, cã 318 ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp chiÕm 15,5% trong ®ã c¸n bé qu¶n lý vµ kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ70 ngêi chiÕm 43,5%, tr×nh ®é trung cÊp cã 101 ngêi chiÕm 62,7%. §iÒu ®ã cho thÊy nguån lao ®éng cña C«ng ty ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng, nh÷ng ngêi n¾m gi÷ chøc vô chñ chèt ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi cñ c¬ chÕ thÞ trêng t¹o nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. 3. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm HiÖn t¹i c«ng ty ®ang cung øng ra thÞ trêng b¸nh kÑo kho¶ng 140 chñng lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo kh¸c nhau, víi nh÷ng nh·n hiÖu, bao b×, ®Æc tÝnh riªng: + NÕu c¨n cø vµo ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm cã thÓ chia s¶n phÈm cña c«ng ty thµnh 3 chñng lo¹i: - Chñng lo¹i b¸nh gåm 2 mÆt hµng: B¸nh ngät vµ b¸nh mÆn - Chñng lo¹i kÑo bao gåm 3 mÆt hµng: KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo dÎo Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Chñng lo¹i bét gia vÞ gåm: Lo¹i th«ng thêng vµ lo¹i cao cÊp (mÆt hµng nµy chñ yÕu s¶n xuÊt dïng ®Ó khuyÕn m¹i) + C¨n cø vµo chÊt lîng vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm: - S¶n phÈm chÊt lîng cao: B¸nh kem xèp phñ S«c«la, kem xèp thái, b¸nh d¹ lan h¬ng, kÑo Jelly, keä Caramen, kÑo Chew... - S¶n phÈm cã chÊt lîng trung b×nh: Mét sè kÑo cøng, kÑo mÒm, b¸nh Biscuit... - S¶n phÈm cÊp thÊp: B¸nh quy vì ®èng c©n, kÑo c©n... + C¨n cø vµo tÝnh chÊt bao b×: Lo¹i ®ãng hép (hép kim lo¹i, hép nhùa, hép b×a cøng...), lo¹i ®ãng tói (s¶n phÈm ®îc gãi b»ng giÊy kim lo¹i, gãi b»ng nylon, gãi b»ng giÊy...). + C¨n cø vµo h¬ng vÞ: C¸c lo¹i b¸nh kÑo cã h¬ng vÞ tr¸i c©y, h¬ng vi s«c«la, cµ phª, s÷a... Ngoµi ra c«ng ty cßn ®ãng gãi víi träng lîng kh¸c nhau tõ 50g ®Õn1000g tuú theo së thÝch cña kh¸ch hµng. B¶ng 2: C¸c nhãm s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty n¨m 2004 Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chñng lo¹i s¶n phÈm B¸nh kem xèp B¸nh mÆn B¸nh Biscuit B¸nh hép KÑo Jelly KÑo Caramen KÑo cøng cã nh©n KÑo mÒm KÑo Chew KÑo c©n Sè lo¹i s¶n phÈm 12 10 17 12 14 9 25 21 8 6 4. ThÞ trêng Trong nh÷ng n¨m qua nh×n chung s¶n lîng cña c«ng ty ®îc tiªu thô ë MiÒn B¾c. + S¶n lîng tiªu thô n¨m 2003 lµ 1015 tÊn n¨m 2004 t¨ng lªn 10893 tøc lµ t¨ng 739 tÊn trong ®ã thÞ trêng: H¶i D¬n + Hng Yªn t¨ng 210 tÊn; Th¸i B×nh t¨ng 201 tÊn; Tuyªn Quang t¨ng 105 tÊn; Ninh B×nh t¨ng 103 tÊn; S¬n La t¨ng 95 tÊ; Hoµ B×nh t¨ng 22 tÊn; Lai Ch©u t¨ng 10 tÊn; Hµ Néi t»ng 95 tÊn ®©y lµ nh÷ng thÞ têng truyÒn thèng cña c«ng ty. So víi thÞ trêng miÒn B¾c th× thÞ trêng miÒn Trung vµ miÒn Nam cßn khiªm tèn h¬n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + ThÞ trêng miÒn Trung tæng s¶n lîng tiªu thô n¨m 2003lµ 2710 tÊn, n¨m 2004 t¨ng lªn 3350 tÊn trong ®ã NghÖ An t¨ng 175 tÊn; Thanh Ho¸ t¨ng 102 tÊn; Qu¶ng Ng·i t¨ng 213 tÊn. Thi trêng MiÒn Nam:N¨m 2004 s¶n lîng tiªu thô t¨ng so víi 2003 lµ 140 tÊn trong ®ã: Phó yªn t¨ng 6 tÊn; Thµnh Phè H« ChÝ Minh t¨ng 105 tÊn; L©m §ång t¨ng 12 tÊn; Gia Lai t¨ng 20 tÊn. §©ylµ thÞ trêng mµ c«ng ty cÇn ph¶i më réngvµ chiÕm lÜnh, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng vïng s©u, vïng xa. Sau ®©y lµ b¶ng thèng kª s¶n lîng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ë mét sè thÞ trêng: B¶ng 3: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trªn c¸c thÞ trêng (®¬n vÞ: TÊn) N¨m Tªn thÞ trêng I. ThÞ trêng MiÒn B¾c Hµ Néi H¶i D¬ng+Hng Yªn Hoµ B×nh S¬n La Tuyªn Quang Th¸i B×nh H¶i Phßng Hµ T©y Qu¶ng Ninh B¾c Ninh Lai Ch©u Ninh B×nh L¹ng S¬n II. MiÒn Trung NghÖ An Thanh Ho¸ Hµ TÜnh HuÕ Quy Nh¬n Kh¸nh Hoµ §µ N½ng Qu¶ng Ng·i III. MiÒn Nam TP. Hå ChÝ Minh Phó Yªn §¾c L¾c CÇn Th¬ L©m §ång Gia Lai IV. XuÊt KhÈu 2001 2002 2003 2004 7632 8349 10154 104893 4602 145 281 25 310 391 338 290 398 277 77 381 117 3083 733 810 801 191 55 131 37 325 495 354 55 29 30 20 7 350 5390 250 285 37 112 354 340 294 305 287 87 387 221 3166 845 838 750 314 50 125 52 192 695 523 80 20 45 17 10 570 6875 190 28 320 350 346 290 410 295 80 390 420 160 2710 800 890 350 75 200 50 250 95 853 620 109 31 46 25 22 500 6970 400 50 423 455 547 280 310 295 80 400 523 160 3350 975 992 640 50 150 45 190 308 993 725 115 29 45 37 42 750 Nguån sè liÖu: Phßng kinh doanh Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nh vËy ®èi víi thÞ trêng trong níc, c«ng ty cÇn ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng ®Ó më réng vµ t¹o uy tÝn, vÞ thÕ trªn thÞ trêng nµy. 5. §¨c ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ - XÝ nghiÖp b¸nh cã 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp b¸nh Biscuit vµ b¸nh Cracker. - XÝ nghiÖp kÑo gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng vµ kÑo mÒm. N¨m 2002 C«ng ty ®Çu t thª d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Chew vµ kÑo Caramen cña §øc, ®©y lµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt cua c«ng ty.Sau ®©y lµ mét sè thèng kª m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. B¶ng 4: Thèng kª n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 C«ng suÊt Tªn thiÕt bÞ Tr×nh ®é s¶n xuÊt (tÊn/n¨m) D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh 1600 ThiÕt bÞ míi, c¬ gi¬i, tù Biscuit (§an M¹ch) ®éng ho¸ D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh 2300 ThiÕt bÞ míi, c¬ gi¬i, tù Biscuit (Italia) ®éng ho¸ D©y chuyÒn s¶n xuÊt kem xèp 150 C¬ giíi vµ thñ c«ng D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng 1400 C¬ giíi vµ tù ®éng ho¸ D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm 1200 C¬ giíi ho¸, mét phÇn tù chÊt lîng cao ®éng ho¸ D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm 6700 C¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng kh¸c ho¸ D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo 2500 ThiÕt bÞ míi tù ®éng ho¸ Caramen, kÑo Chew D©y chuyÒn s¶n xuÊt Glucoza 1500 C¬ giíi ho¸ s¶n xuÊt kÑo Nguån sè liÖu: Phßng kü thuËt Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 5: Thèng kª m¸y mãc ®ang sö dông ë C«ng ty Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tªn thiÕt bÞ M¸y trén nguyªn liÖu, m¸y quÊt kÑo, m¸y c¸n M¸y c¾t, m¸y sµng, m¸y n©ng khay M¸y sÊyWKA4 Nåi hoµ ®êngCK22 Nåi nÊu liªn tôc s¶n xuÊt kÑo cøng Nåi nÊu nh©n CK22 Nåi nÊu kÑo mÒm CK20 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng cã nh©n, ®Æc Nåi nÊu kÑo ch©n kh«ng D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh ngät D©y chuyÒn phñ s«c«la D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh Cracker D©y chuyÒn ®ãng gãi b¸nh M¸y gãi kÑo cøng kiÓu gËp xo¾n tai D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Jelly ®æ khu«n D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Jelly ®æ cèc D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Caramen, kÑo Chew Níc s¶n xuÊt Trung Quèc ViÖt Nam Ba Lan Ba Lan Ba Lan Ba Lan §µi Loan Ba Lan §µi Loan §an M¹ch §an M¹ch Italia Nh©t B¶n Italia Australia Indonesia §øc N¨m s¶n xuÊt 1960 1960 1966 1977 1978 1978 1978 1979 1980 1990 1992 1992 1995 1995 1996 1997 1998 Nguån sè liÖu: Phßng kü thuËt Tõ b¶ng thèng kª ta thÊy m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty cßn thiÕu ®ång bé, bªn c¹nh c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt kh¸ hiÖn ®¹i th× vÉn cßn tån t¹i c¸c m¸y mãc l¹c hËu ®îc s¶n xuÊt tõ nh÷n n¨m 1960. 6. §Æc ®iÓm vÒ vèn: Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp qu¶n lý nªn tµi s¶n cña C«ng ty thuéc së h÷u nhµ níc. C«ng ty ®îc giao vèn vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 6: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty ChØ tiªu I.Theo c¬ cÊu Vèn lu ®éng Vèn cè ®Þnh Tæng sè II.Theo nguånvèn Chñ së h÷u Vay ng©n hµng Vay nguån kh¸c Tæng sè 2002 2003 2004 Tû Tû lÖ % Tû ®ång Tû lÖ % Tû ®ång Tû lÖ% ®ång 40,350 70,400 110,750 36,43 63,57 100 46,343 75,825 122,168 37,89 62,11 100 53,1358 81,025 134,160 39,61 60,9 100 73,550 33,455 9,185 110,750 61,50 30,22 8,28 100 75,602 37,610 8956 122,168 61,82 30,83 7,37 100 81,147 41,795 11,218 134,160 60,49 31,15 8,36 100 Nguån sè liÖu: Phßng kÕ to¸n B¶ng c¬ cÊu vèn cho thÊy: So víi c¸c doanh nghiÖp kh¸ch trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo th× quy m« vèn cña c«ng ty t¬ng ®èi lín nhng tû trong vè lu ®éng l¹i thÊp. N¨m 2004 vèn lu ®éng chØ cã 53,135 tû ®ång chiÕm 39,61% trong khi ®ã vèn cã ®Þnh lµ 81,147 tû ®ång chiÕm 60,39% trong tæng sè v«n cña c«ng ty. Do ®ã C«ng ty còng gÆp hiÒu khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, giao dÞch víi c¸c nhµ cung øng vµ c¸c ®¹i lý ®Ó ®¸p øng nhu cÇu dù tr÷ vµ s¶n xuÊt tiªu thu theo mïa vu Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp phÇn iii thùc tr¹ng vÒ chiÕn lîc s¶n phÈm t¹i c«ng ty I. Kh¸i qu¸t chung vÒ chiÕn lîc kinh doanh ChiÕn lîc lµ thuËt ng÷ ®îc sö dông ®Çu tiªn trong lÜnh vùc qu©n sù. M·i ®Õn thËp niªn 50 cña thÕ kû 20, trong kinh doanh míi xuÊt hiÖn thuËt ng÷ nµy vµ sau ®ã nã ®îc sö dông kh¸ réng r·i. Ngµy nay, trong kinh doanh chiÕn lîc ®îc g¾n víi c¸c môc tiªu cô thÓ nh chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc gi¸, chiÕn lîc kh¸ch hµng… tÊt c¶ c¸c chiÕn lîc nµy gép chung thµnh chiÕn lîc kinh doanh. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, chiÕn lîc kinh doanh cµng tá râ vai trß vµ cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Cã vai trß nh vËy nhng chiÕn lîc kinh doanh kh«ng ®îc ®Þnh nghÜa mét c¸ch thèng nhÊt, cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy. Theo Alfred Chandler: ChiÕn lîc bao hµm viÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n, dµi h¹n cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lùa chän c¸ch thøc hoÆc tiÕn tr×nh hµnh ®éng vµ ph©n bæ c¸c tµi nguyªn thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Theo gi¸o tr×nh ChiÕn lîc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña Bé m«n qu¶n trÞ kinh doanh trêng §H KTQD: chiÕn lîc kinh doanh lµ mét b¶ng ph¸c th¶o t¬ng lai bao gåm c¸c môc tiªu mµ doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®îc còng nh c¸c ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã. Nh vËy hiÓu ®¬n gi¶n th× chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh lµ viÖc thiÕt lËp c¸c môc tiªu dµi h¹n vµ c¸ch thøc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Tõ c¸c kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ thÊy chiÕn lîc kinh doanh cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: Thø nhÊt, chiÕn lîc kinh doanh lu«n mang tÝnh ®Þnh híng. Bëi v× chiÕn lîc kinh doanh lu«n mang tÝnh dµi h¹n mµ m«i trêng kinh doanh th× lu«n lu«n biÕn ®éng khiÕn cho c¸c dù ®o¸n, tÝnh to¸n cã thÓ trë thµnh l¹c hËu ngay sau khi nã ®îc x©y dùng. Thø hai, chiÕn lîc kinh doanh lu«n tËp trung vÒ ban l·nh ®¹o cña c«ng ty hay ngêi ®øng ®Çu cña c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®îc coi lµ lín vµ quan träng nhÊt ®èi víi c«ng ty. Thø ba, chiÕn lîc kinh doanh lu«n ®îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng lîi thÕ so s¸nh ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Bëi v× chiÕn lîc mang tÝnh chÊt ®éng, tÊn c«ng chñ ®éng tËn dông thêi c¬, ®iÓm m¹nh cña m×nh ®Ó h¹n chÕ rñi ro vµ ®iÓm yÕu. Do vËy ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c lîi thÕ cña m×nh so Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®èi thñ, tr¶ lêi c©u hái “Chóng ta ®ang ë ®©u”, tõ ®ã ®a ra c¸c ph¬ng ¸n hîp lý. 1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc s¶n phÈm Muèn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh th× ph¶i lµm chñ ®îc c¹nh tranh. NÕu mét c«ng ty cã thÓ cho r»ng cø tËp trung mäi cè g¾ng cña m×nh ®Ó s¶n xuÊt ra thËt nhiÒu s¶n phÈm, chÊt lîng cao lµ ch¾c ch¾n thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn, ®iÒu nµy ch¼ng cã g× lµ ch¾c ch¾n. Bëi v× ®»ng sau nã cßn cã hai vÊn ®Ò lín mµ nÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®îc th× mäi cè g¾ng cña c«ng ty ®Òu v« nghÜa. Mét lµ, thÞ trêng cã cÇn vµ cÇn hÕt sè s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra hay kh«ng? Hai lµ, gi¸ thÞ trêng mµ c«ng ty ®Þnh b¸n ngêi tiªu dïng cã ®ñ tiÒn mua hay kh«ng? NÕu doanh nghiÖp kh«ng tr¶ lêi chÝnh x¸c hai c©u hái nµy th× cã nghÜa lµ doanh nghiÖp vµ thÞ truêng cha cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt. Tr¸i víi h×nh thøc kinh doanh trªn, nghÜa lµ híng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµo thÞ trêng ®ã lµ môc tiªu cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc s¶n phÈm. ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ c¸ch thøc duy tr× hoÆc t¹o ra mét c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ trêng vµ cña kh¸ch hµng, phï hîp víi c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c«ng ty, chiÕm u thÕ h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong tõng thêi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2. Ph©n lo¹i chiÕn lîc s¶n phÈm ChiÕn lîc s¶n phÈm cã thÓ ph©n chia thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau:  NÕu c¨n cø vµo b¶n th©n s¶n phÈm, chiÕn lîc s¶n phÈm ®îc chia thµnh 5 lo¹i: - ChiÕn lîc duy tr× chñng lo¹i: néi dung c¬ b¶n cña chiÕn lîc nµy lµ tiÕp tôc duy tr× c¬ cÊu mÆt hµng ®ang s¶n xuÊt, ®¶m b¶o gi÷ cho ®îc vÞ trÝ vèn cã cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng b»ng viÖc b¶o vÖ uy tÝn mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc. ChiÕn lîc nµy ®îc ¸p dông khi ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty kh¸ m¹nh vµ cã xu híng chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña s¶n phÈm hiÖn cã cña c«ng ty. - ChiÕn lîc h¹n chÕ chñng lo¹i: ®©y lµ chiÕn lîc ®¬n gi¶n ho¸ c¬ cÊu chñng lo¹i, lo¹i trõ mét sè s¶n phÈm kh«ng hiÖu qu¶, tËp trung ph¸t triÓn mét sè Ýt s¶n phÈm cã triÓn väng. Sau mét thêi gian tung s¶n phÈm ra thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh nghiªn cøu, hiÖu chØnh l¹i c¸c th«ng sè cña s¶n phÈm theo yªu cÇu cña thÞ trêng, qua ®ã doanh nghiÖp biÕt ®îc s¶n phÈm nµo mµ thÞ trêng a chuéng vµ s¶n phÈm nµo kh«ng. Tõ ®ã doanh nghiÖp tËp trung vµo mét sè lo¹i s¶n phÈm cã u thÕ nh: dÔ sö dông, gi¶m tiªu hao NVL trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ sö dông… ViÖc h¹n chÕ chñng lo¹i gióp doanh nghiÖp chuyªn m«n ho¸ s©u vµo tËp hîp mét nhãm nhá s¶n phÈm ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng nhÊt trªn thÞ trêng. - ChiÕn lîc ph¸t triÓn chñng lo¹i vµ ®æi míi chñng lo¹i: lµ chiÕn lîc c¶i tiÕn s¶n phÈm hiÖn t¹i nh»m n©ng cao sè lîng kh¸ch hµng. Khi tiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ trêng doanh nghiÖp thÊy r»ng cã nhiÒu ph©n ®o¹n, ®Ó th©m nhËp vµo nh÷ng ®o¹n thÞ trêng nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph¸t triÓn thªm nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nhµm ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. ¦u ®iÓm cña nã lµ ®¸p øng tèt hÇu nh tÊt c¶ c¸c phËn ®o¹n nhng nhîc ®iÓm lµ qui m« s¶n xuÊt lín, phøc t¹p nÕu kh«ng kiÓm so¸t ®îc th× rÊt dÔ dÉn ®Õn kÐm hiÖu qu¶. Ph¸t triÓn chñng lo¹i cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c c¸ch sau: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + Ph¸t triÓn híng xuèng díi + Ph¸t triÓn híng lªn trªn + Ph¸t triÓn theo c¶ hai híng trªn - ChiÕn lîc hoµn thiÖn s¶n phÈm: lµ chiÕn lîc ®Þnh kú c¶i tiÕn c¸c th«ng sè chÊt lîng s¶n phÈm. Khi s¶n phÈm ®a ra thÞ trêng mµ th«ng tin ph¶n håi vÒ s¶n phÈm cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¶i tiÕn l¹i s¶n phÈm nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ trêng. - ChiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm: lµ chiÕn lîc t¸ch c¸c s¶n phÈm ®ang s¶n xuÊt cña c«ng ty víi c¸c s¶n phÈm t¬ng tù hay gÇn gièng nhau hiÖn ®ang cã trªn thÞ trêng b»ng c¸ch t¹o cho s¶n phÈm cña m×nh nh÷ng kh¸c biÖt mang tÝnh tèt h¬n s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. Khi mµ trªn thÞ trêng cã nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt gièng, gÇn gièng s¶n phÈm cña m×nh th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm ®Ó t¹o lîi thÕ c¹nh tranh.  NÕu c¨n cø vµo cÆp s¶n phÈm/ thÞ trêng th× ngêi ta chia chiÕn lîc s¶n phÈm thµnh c¸c lo¹i: - ChiÕn lîc s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ trêng hiÖn cã: chiÕn lîc nµy thêng ¸p dông trong giai ®o¹n ®Çu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nh÷ng doanh nghiÖp míi thµnh lËp. Nhµ kinh doanh b¾t ®Çu víi mét s¶n phÈm sau ®ã ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh theo 3 ph¬ng thøc: mét lµ, khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch hµng ®· cã cña m×nh tiªu thô s¶n phÈm thêng xuyªn h¬n; hai lµ, ph¸t triÓn thªm kh¸ch hµng trong cïng mét thÞ trêng ®Ó t¨ng thªm møc tiªu thô s¶n phÈm; ba lµ kÝch ®éng kh¸ch hµng ®Ó t¨ng thªm møc tiªu thô s¶n phÈm. - ChiÕn lîc s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ trêng míi: chiÕn lîc nµy nh»m më réng thÞ trêng b»ng c¸ch ®a s¶n phÈm hiÖn cã vµo thÞ trêng míi ®Ó t¨ng møc tiªu thô. Nã ®îc ¸p dông khi mµ thÞ trêng míi cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm t¬ng tù thÞ trêng hiÖn t¹i. - ChiÕn lîc s¶n phÈm c¶i biÕn trªn thÞ trêng hiÖn cã: trong chiÕn lîc nµy s¶n phÈm ®îc thay thÕ mét phÇn hay hoµn toµn trong tËp hîp s¶n phÈm cña c«ng ty víi chÊt lîng tèt h¬n, ®Ñp h¬n, rÎ h¬n… ®Ó b¶o vÖ thÞ tr êng vµ tÊn c«ng thÞ phÇn cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng hiÖn t¹i. - ChiÕn lîc s¶n phÈm c¶i biÕn trªn thÞ trêng míi: chiÕn lîc nµy dïng s¶n phÈm c¶i tiÕn ®Ó t¹o ra thÞ trêng míi. Khi s¶n pphÈm cña c«ng ty chØ ®¸p øng ®îc mét bé phËn kh¸ch hµng trong thÞ trêng hiÖn t¹i th× doanh nghiÖp nªn c¶i tiÕn s¶n phÈm nh»m t¹o ra mét thÞ trêng míi trong lßng thÞ trêng hiÖn t¹i. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - ChiÕn lîc s¶n phÈm míi trªn thÞ trêng hiÖn cã: chiÕn lîc nµy ¸p dông khi doanh nghiÖp ®a ra mét lo¹i s¶n phÈm cha cã trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých më réng thÞ trêng, t¹o ra nhu cÇu míi. - ChiÕn lîc s¶n phÈm míi trªn thÞ trêng míi. Khi mµ doanh nghiÖp th©m nhËp vµo mét trêng hoµn toµn míi th× ph¶i x©y dùng mét chiÕn lyùc s¶n phÈm míi cho phï hîp víi thÞ trêng nµy. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc s¶n phÈm HiÖn nay trªn c¶ níc cã h¬n 30 c¬ së s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín vµ võa vµ hµng tr¨m c¬ së s¶n xuÊt nhá. ThÞ trêng b¸nh kÑo ®îc coi lµ cã tiÒm n¨ng nhng cha ®îc khai th¸c hÕt. Hµng n¨m lîng b¸nh kÑo s¶n xuÊt trong níc kho¶ng 100.000 tÊn, nhËp khÈu kho¶ng 30.000 tÊn, doanh thu toµn ngµnh trªn 1.200 tû ®ång/ n¨m, b¸nh kÑo néi ®· chiÕm 80% thÞ phÇn trong níc. Trªn thÞ trêng hiÖn nay cã thÓ kÓ ®Õn mét sè ®èi thñ c¹nh tranh lín chñ yÕu cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ: H¶i Ch©u, Biªn Hoµ, Qu¶ng Ng·i, Trµng An, Kinh §«, H¶i Hµ- Kotobuki…, cßn c¸c c¬ së nhá, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng th×: B¸nh ®Ëu xanh Rång Vµng, Nguyªn H¬ng ë H¶i D¬ng, kÑo dõa BÕn Tre, b¸nh cèm Hµng Than… Bªn c¹nh ®ã, trªn thÞ trêng cßn cã sù xuÊt hiÖn cña b¸nh kÑo ngo¹i, b¸nh kÑo lµm gi¶ nh·n hiÖu cña c«ng ty lµm mÊt uy tÝn cña c«ng ty. §©y lµ mét khã kh¨n trªn con ®êng kinh doanh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ. Trong nh÷ng n¨m tíi khi hiÖp ®Þnh vÒ u ®·i thuÕ quan (CEPT) cã hiÖu lùc hoµn toµn, thuÕ nhËp khÈu sÏ gi¶m tõ 20% n¨m 2003 xuèng cßn 0- 5% n¨m 2006, th× t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng b¸nh kÑo níc ta sÏ rÊt quyÕt liÖt, sù c¹nh tranh kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c c«ng ty trong níc mµ c¶ víi c¸c c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña c¸c níc §«ng Nam ¸,®©y lµ mét trë ng¹i rÊt lín. Tuy nhiªn hiÖn nay c«ng ty cha cã chiÕn lîc s¶n phÈm hoµn chØnh, thùc sù míi chØ dõng l¹i ë viÖc h×nh thµnh nh÷ng t tëng, gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn lîc nh: ®a d¹ng ho¸, dÞ biÖt ho¸ s¶n phÈm, t¹o ra c¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm phong phó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng. Nhng c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty cha hîp lý, s¶n phÈm chñ yÕu thuéc lo¹i b×nh d©n, cha cã nhiÒu s¶n phÈm cao cÊp phôc vô nhu cÇu cña nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao. Nh vËy, ®Ó x©y dùng mét lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n, kÞp thêi thÝch øng víi lÞch tr×nh dì bá thuÕ quan (CEPT) vµ héi nhËp quèc tÕ th× ban l·nh ®¹o cña c«ng ty ph¶i x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh dµi h¹n, trong ®ã ph¶i tËp trung x©y dùng hoµn chØnh chiÕn lîc s¶n phÈm, mét trong nh÷ng chiÕn lîc Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp chøc n¨ng quan träng nhÊt cña chiÕn lîc kinh doanh, ®Ó lµm trung t©m cho c¸c chiÕn lîc chøc n¨ng kh¸c. Bëi v×: - Trong thêi gian tíi thÞ trêng b¸nh kÑo sÏ cã nh÷ng biÕn ®éng rÊt lín, víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hiÖn nay nÕu coi ®ã lµ ph¬ng tiÖn ®Ó cã thÓ c¹nh tranh trong thêi gian tíi th× qu¶ lµ sai lÇm. Do vËy, viÖc ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm… sÏ kh«ng cã träng t©m ®Ó t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n. Nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô khã ®¹t ®ùoc kÕt qu¶ cao. - ChiÕn lîc s¶n phÈm ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së lîi thÕ so s¸nh cña c«ng ty, chiÕn lîc s¶n phÈm tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu nh: x¸c ®Þnh lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n dùa vµo kh¸ch hµng, ®èi thñ vµ nguån tµi nguyªn cña c«ng ty. X¸c ®Þnh s¶n phÈm cã tû suÊt lîi nhuËn cao, cã lîi thÕ c¹nh tranh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n trong níc vµ quèc tÕ, ®Ó tËp trung nguån lùc vµo ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ, nghiªn cøu s¶n phÈm míi ®¶m b¶o cã thÓ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ b¸n thÊp vµ phï hîp víi kh¸ch hµng. §ång thêi víi viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm c«ng ty cã thÓ chñ ®éng thÝch øng tèt víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng. Tãm l¹i, nÕu c«ng ty ho¹ch ®Þnh ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm ®óng ®¾n sÏ lµ c¬ së ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch kinh doanh, gi÷a chiÕn lîc chøc n¨ng víi chiÕn lîc chung toµn c«ng ty. ChiÕn lîc s¶n phÈm cho phÐp c«ng ty kÕt hîp c¸c môc tiªu chiÕn lîc víi môc tiªu t×nh thÕ, gi÷a môc tiªu ng¾n h¹n víi môc tiªu dµi h¹n, ®©y chÝnh lµ ®iÓm cèt lâi trong viÖc ®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh. II. Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lín trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo ë níc ta, tèc ®é t¨ng s¶n lîng b×nh qu©n vµi n¨m gÇn ®©y ®¹t kho¶ng 10%. N¨m 2004, doanh thu ®¹t 193,319 tû ®ång, nép ng©n s¸ch nhµ níc 23,07 tû ®ång, nhiÒu s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc tÝn nhiÖm cao ë thÞ trêng trong níc vµ mét sè thÞ trêng níc ngoµi. KÕt qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 7: B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tõ 2001 ®Õn 2004 Tèc ®é t¨ng trëng (%) ChØ tiªu S¶n lîng (tÊn) 2001 2002 2003 2004 02/01 03/02 04/03 11560 12780 14217 15986 10,55 11,24 12,44
- Xem thêm -