Tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng tmcp an bình đến năm 2020

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 531 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Tham gia: 10/08/2015

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH  TRAÀN THÒ PHÖÔNG THAÛO XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NGAÂN HAØNG TMCP AN BÌNH ÑEÁN NAÊM 2020 Chuyeân ngaønh: Quaûn trò kinh doanh Maõ soá: 60.34.05 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS PHAÏM THÒ HAØ TP.HCM – NAÊM 2010 L I CAM OAN Tôi xin cam đoan lu n v n này do chính tôi nghiên c u và th c hi n. Các s li u và thông tin s d ng trong lu n v n này đ u có ngu n g c, trung th c và đ c phép công b . Tác gi lu n v n Tr n Th Ph ng Th o DANH M C CH VI T T T ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK AMC Công ty qu n lý n và khai thác tài s n An Bình ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hi p h i các qu c gia ông Nam Á ATM Máy rút ti n t đ ng CNTT Công ngh thông tin CB-CNV Cán b - công nhân viên DVNH D ch v ngân hàng H ih c Eximbank Ngân hàng TMCP xu t nh p kh u Vi t Nam EVN T p đoàn đi n l c Vi t Nam EVNFC Công ty Tài chính đi n l c GDP (Gross Domestic Product): T ng s n ph m qu c n i GELEXIMCO T ng công ty xu t nh p kh u Hà N i ISO (International Organization for Standardization): T ch c tiêu chu n hóa qu c t IBPS H th ng thanh toán bù tr qua ngân hàng nhà n IT (Information Technology): Công ngh thông tin ODA (Official Development Assistance) H tr phát tri n chính th c POS (Point of Sale) Máy thanh toán ti n t i qu y PVFC Công ty Tài chính d u khí Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th STK S ti t ki m TCKT T ch c kinh t TCTD T ch c tín d ng Techcombank Ngân hàng TMCP K Th TMCP Th USD Dollar M ng m i c ph n ng ng Tín c M CL C Trang ph bìa L i cam đoan M cl c Danh m c các ký hi u, ch vi t t t Danh m c các b ng, bi u Danh m c các hình v , đ th L IM CH U NG 1: C S LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L C...…...03 1.1 KHÁI NI M CHI N L C…………………………….…………………...03 1.2 PHÂN LO I CHI N L C……………………………….………………...03 1.3 QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L C…………………..……….....05 1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu……………………..……...................06 1.3.2 Phân tích môi tr ng bên ngoài……………...…………...............07 1.3.2.1 Phân tích môi tr ng v mô…………………….............07 1.3.2.2 Phân tích môi tr ng vi mô…………..…………............08 1.3.3 Phân tích môi tr ng bên trong……………………………...........09 1.3.3.1 Tài chính……………………..…………….....…............09 1.3.3.2 Ch t l 1.3.3.3 Ngu n nhân l c……………………………..…………..10 1.3.3.4 Trình đ t ch c…………………………..………….....10 1.3.3.5 Ho t đ ng marketing………………………..…………..10 1.3.3.6 Công ngh thông tin…………………………….............11 ng s n ph m, d ch v ……………………..........10 1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n……………………..…………………..11 1.3.5 Xây d ng và l a ch n chi n l 1.4 CÁC CÔNG C L S D NG c…………………………… …....12 XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N C………………………………………………..………………...…...12 1.4.1 Chu i giá tr c a ngân hàng……………………………….………12 1.4.2 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE………………..…..12 1.4.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên trong – IFE…………….............13 1.4.4 Ma tr n SWOT…………………………………………...………...14 1.4.5 Ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th l a ch n (QSPM)……......15 1.5 T M QUAN TR NG C A VI C XÂY D NG CHI N L C I V I DOANH NGHI P………………………………...………………..16 K T LU N CH CH NG 1……………………………………………...………….18 NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA………………………………………………………………………….19 2.1 GI I THI U NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH …………………...…….19 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n………………..……………..............19 2.1.2 Ch c n ng – nhi m v và quy n h n c a ABBANK……………..…...21 2.1.3 S đ t ch c………………………………………..…………………...23 2.1.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh………………………………….............24 2.2 PHÂN TÍCH MÔI TR 2.2.1 Môi tr NG BÊN NGOÀI…………………...…………28 ng v mô………………………………………..……………….28 2.2.1.1 Y u t kinh t ……………………………………..……………….28 2.2.1.2 Y u t chính tr , chính sách và pháp lu t………………….............29 2.2.1.3 Y u t dân s , v n hóa – xã h i…………………………..……….30 2.2.1.4 Y u t công ngh ………………………………………..…………31 2.2.2 Môi tr ng vi mô……………………………………..………………….31 2.2.2.1 i th c nh tranh…………………………..…………………….31 2.2.2.2 Khách hàng………………………………………………..……...33 2.2.2.3 S n ph m thay th ………………………………………..………..33 2.2.2.4 Rào c n xâm nh p ngành…………………………………..……..34 2.2.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE…………………..……...36 2.3 PHÂN TÍCH MÔI TR NG BÊN TRONG ………………...………….37 2.3.1 Tài chính……………………………………..…………...……………...37 2.3.1.1 Kh n ng huy đ ng v n……………………………………..…....37 2.3.1.2 C c u ngu n v n huy đ ng……………………………..………..38 2.3.1.3 Các ch s t ng tr 2.3.1.4 Ch t l ng…………………………………..………...38 ng tín d ng…………………………………..…………...39 2.3.1.5 C c u c đông……………………………………..……………...39 2.3.2 Ch t l ng s n ph m, d ch v ………………………...………………….40 2.3.3 Ngu n nhân l c………………………………………….....……………...42 2.3.4 Trình đ t ch c………………………………………………….……….44 2.3.5 Công ngh thông tin……………………………………...…..…………...45 2.3.6 Ho t đ ng marketing………………………………..…………..………...47 2.3.7 Ma tr n đánh giá các y u t n i b - IFE………………………..………49 K T LU N CH CH NG 2………………………………………………………....51 NG 3: XÂY D NG CHI N L TRI N ABBANK 3.1 CÁC C N C 3.2 XÁC NH S C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT N N M 2020……………………………..…………52 XÂY D NG CHI N L C…………………….…..……...52 M NH, M C TIÊU ……………………………..…………54 3.2.1 S m nh………………………………………………..…...……………54 3.2.2 M c tiêu chi n l c……………………………………………..............54 3.2.3 Các ch tiêu phát tri n c th trong giai đo n 2010-2020……….……55 3.3 XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N L TIÊU C TH C HI N M C RA……………………………………………………………..……55 3.3.1 Ma tr n SWOT………………………….………………………………56 3.3.2 K t qu l a ch n chi n l 3.3.3 Phân tích các chi n l c thông qua ma tr n QSPM……..………57 c l a ch n……………………..……………….57 3.3.3.1- Chi n l c phát tri n th tr ng ……………………..……....57 3.3.3.2- Chi n l c đa d ng hóa…………………………..……………58 3.3.3.3- Chi n l c phát tri n s n ph m………………….…………...58 3.3.3.4- Chi n l c k t h p theo chi u ngang……………………..…..59 3.3.3.5- Chi n l 3.4 M T S c thâm nh p th tr ng……………………….....….59 GI I PHÁP TH C HI N CHI N L C ……………...………60 3.4.1 Gi i pháp qu n lý và phát tri n ngu n nhân l c……………....………60 3.4.2 Gi i pháp phát tri n m ng l i………………………….……………...61 3.4.3 Gi i pháp phát tri n s n ph m……………..…………..………………62 3.4.4 Gi i pháp marketing………………………………………..……...........64 3.4.5 Gi i pháp công ngh ……………………………………….……..……...64 3.4.6 Gi i pháp tài chính………………………………………...…………….65 3.4.7 Gi i pháp v c c u t ch c, qu n lý……………..…………………….65 3.5 KI N NGH ……………………………………………………..……………67 3.5.1. i v i Nhà n 3.5.2. i v i Ngân hàng Nhà n K T LU N CH c………………………………………………………..67 c…………………………………..………68 NG 3……………………………………………..….……….69 K T LU N……………………………………...…………………….…….70 Tài li u tham kh o Ph l c DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài………………………..………...13 Bảng 1.2: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên trong…………………………..……...14 Bảng 1.3: Ma trận SWOT…………………………………..……………………...15 Bảng 1.4: Ma trận QSPM………………………………………..…………………16 Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính ABBANK ñã ñạt ñược trong giai ñoạn 20042009………………...…………………………………………………...24 Bảng 2.2: Phân loại nợ năm 2008……………………………………………..…...25 Bảng 2.3: Tốc ñộ tăng GDP của Việt Nam giai ñoạn 2004-2009…………..……...28 Bảng 2.4: So sánh một số chỉ tiêu tài chính giữa ABBANK và Sacombank, Eximbank vào thời ñiểm 31/12/2009………………………..………….32 Bảng 2.5: Cơ hội – Thách thức của ABBANK……………………………..……...35 Bảng 2.6: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)…………..………………36 Bảng 2.7: Lượng vốn huy ñộng của ABBANK và Sacombank, Eximbank trong giai ñoạn 2005-2009………………………...…………………..…………...37 Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng của ABBANK trong giai ñoạn 2006-200...38 Bảng 2.9: Các chỉ số tăng trưởng của ABBANK giai ñoạn 2005-2009………..….38 Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu của ABBANK trong giai ñoạn 2006-2009…...……..39 Bảng 2.11: So sánh hiệu quả hoạt ñộng của ABBANK và Sacombank, Eximbank trong 2 năm 2008, 2009…………………………..…………………...42 Bảng 2.12: Năng suất lao ñộng của CB-CNV ABBANK trong giai ñoạn 20052009………………………………………………………………….....43 Bảng 2.13: Chi phí ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi (core – banking)……..…….47 Bảng 2.14: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên trong (IFE)……………..……………49 Bảng 3.1: Ma trận SWOT và các giải pháp kết hợp…………………..…………...56 Bảng 3.2: Ma trận QSPM nhóm S/O………………………………..…………….56i Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm W/O…………………………..………………..56ii Bảng 3.4: Ma trận QSPM nhóm S/T…………………..………………………...56iii Bảng 3.5: Ma trận QSPM nhóm W/T…………………………………..………..56iv Bảng 3.6: Tổng hợp ñiểm hấp dẫn của các chiến lược……………………..……...57 -1- L IM U 1. Lý do ch n đ tài Cùng v i s phát tri n c a kinh t đ t n nh ng phát tri n v ch c th c, ngành ngân hàng Vi t Nam đã có t b c trong th i gian qua. Vi t Nam đã chính th c gia nh p t ng m i th gi i (WTO) t n m 2006, th c hi n theo l trình đã cam k t bu c Vi t Nam ph i m c a hoàn toàn cho các ngân hàng n tr c ngoài ti n vào th ng n i đ a t n m 2011. Chúng ta s p ph i ch ng ki n s c nh tranh kh c li t th tr ng ngân hàng Vi t Nam trong th i gian s p t i. đ ng, sáng t o và h có nh ng b ng đi rõ ràng nh m phát tri n n đ nh, t ng tr đòi h i ngân hàng ph i xây d ng m t chi n l c đi ch ng b n v ng, c phát tri n c th . Ngân hàng TMCP An Bình là m t trong 10 ngân hàng có v n đi u l l n nh t Vi t Nam. Tuy có l i th v v n nh ng hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng v n thua kém so v i m t s ngân hàng b n. ABBANK c ng m i ch xây d ng đ ho ch kinh doanh ng n h n mà ch a xây d ng đ c chi n l c các k c phát tri n dài h n trong giai đo n 10 n m t i. Các ngân hàng trong n c đang g p rút th c hi n các ph ng án t ng v n đ đ m b o đ s v n theo quy đ nh c a Chính ph là 3,000 t đ ng tr lên, s có m t s ngân hàng không đáp ng đ c yêu c u và b bu c ph i ch m d t t cách pháp nhân sau ngày 31/12/2010, đó là c h i cho ABBANK b t phá và v Tôi mong mu n có th xây d ng m t chi n l n lên. c phát tri n phù h p cho ABBANK trong nh ng n m t i. Do đó, tôi ch n đ tài: “XÂY D NG CHI N L C PHÁT TRI N NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH N N M 2020” đ làm đ tài lu n v n t t nghi p Th c s kinh t . 2. M c tiêu c a đ tài Ch n đ tài này, tác gi mong mu n đ t đ - Xây d ng chi n l - c nh ng m c tiêu sau: c phát tri n ABBANK đ n n m 2020. a ra nh ng gi i pháp đ th c hi n thành công các chi n l c. -2- it 3. - it ng và ph m vi nghiên c u ng: nghiên c u ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK và m i quan h có tính c nh tranh v i các ngân hàng cùng ngành. - Ph m vi nghiên c u: tài t p trung nghiên c u tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK trong giai đo n t 2004-2009. 4. Ph ng pháp nghiên c u th c hi n đ tài này, tác gi đã thu th p d li u t nh ng ngu n: báo cáo tài chính, báo cáo n i b c a ABBANK, trang web c a m t s đ n v trong cùng ngành và các sách, t p chí chuyên ngành v qu n tr kinh doanh. Ph ph ng pháp nghiên c u ch y u s d ng ph ng pháp mô t th ng kê và ng pháp chuyên gia trên n n t ng c b n là lý thuy t v Qu n tr chi n l c. 5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a lu n v n - Lu n v n đã t ng h p đ chi n l - c các lý lu n liên quan đ n vi c xây d ng c phát tri n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng. V n d ng các lý thuy t vào vi c phân tích th c tr ng và xây d ng chi n l c phát tri n dài h n cho ABBANK. 6. K t c u c a lu n v n Ngoài l i m đ u và k t lu n, lu n v n đ c chia làm 03 ch CH NG 1: C S LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L CH NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T ng: C NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA CH NG 3: XÂY D NG CHI N L NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N N N M 2020 -3- CH C S NG 1: LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L 1.1 KHÁI NI M CHI N L C C Có nhi u khái ni m v chi n l c, trong khuôn kh lu n v n này tác gi nêu lên m t s khái ni m tiêu bi u. Theo Alfred Chandler (1962), “chi n l c là vi c xác đ nh m c tiêu c b n dài h n c a doanh nghi p, ch n l a ti n trình ho t đ ng và phân b các ngu n l c c n thi t đ th c hi n các m c tiêu đó” Theo tr ng phái c a Tr ng kinh doanh Harvard, trong tác ph m “chính sách kinh doanh: Bài h c và tình hu ng” (1965) v i ph n vi t chính c a Andrews, thì chi n l c là h th ng các m c tiêu, m c đích đ c tuyên b d i d ng xác đ nh ngành, l nh v c ho t đ ng kinh doanh mà công ty mu n tham gia, quy mô, v trí mà công ty mu n đ t đ c và các chính sách c n b n, các k ho ch đ th c hi n m c tiêu đã đ nh. Theo Fred R. David, chi n l c là nh ng ph ng ti n đ t t i nh ng m c tiêu dài h n. Theo Johnson G. và Scholes K. (1999), “chi n l c là đ nh h ng và ph m vi c a m t t ch c v dài h n, nh m dành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua vi c đ nh d ng các ngu n l c c a nó trong môi tr th tr ng và th a mãn mong đ i c a các bên h u quan” Theo tác gi , chi n l đ ng thay đ i, đ đáp ng nhu c u c là ph ng cách mà doanh nghi p s th c hi n đ đ t c m c tiêu. 1.2 PHÂN LO I CHI N L C Tùy theo tiêu th c phân lo i ng i ta có th chia chi n l c kinh doanh thành nhi u lo i: C n c vào ph m vi c a chi n l ฀ Chi n l c t ng quát: c: c p đ n nh ng m c tiêu chung, nh ng v n đ tr ng tâm có ý ngh a lâu dài quy t đ nh s s ng còn c a doanh nghi p. -4- ฀ Chi n l c b ph n: Ěây là chi n l nghi p, lo i chi n l chi n l c c p hai, thông th c này bao g m: chi n l c giá c , chi n l ng trong doanh c s n ph m và c phân ph i cho t ng giai đo n ng n h n hay trung h n c a chi n l c t ng quát. C n c vào s k t h p gi a s n ph m và th tr a) Chi n l Chi n l c t ng tr ng t p trung c này ch y u nh m c i thi n v th c nh tranh c a công ty v i nh ng s n ph m hi n có trên c s tĕng c chi n l c th tr chi n l c chính: - Chi n l ng: ng ho t đ ng Marketing ho c thay đ i ng hi n có mà không thay đ i s n ph m nào. Lo i này có ba c thâm nh p th tr ng: tìm ki m th ph n tĕng lên cho các s n ph m hi n t i và các d ch v trong các th tr ng hi n có qua nh ng n l c ti p th nhi u h n. - Chi n l tr c phát tri n th tr ng: đ a các s n ph m hi n có vào các khu v c th ng m i. - Chi n l c phát tri n s n ph m: tĕng doanh s b ng vi c c i ti n, s a đ i các s n ph m ho c d ch v hi n có. b) Chi n l Chi n l c phát tri n h i nh p c này nh m t i m c tiêu là ki m soát các nhà phân ph i, nhà cung c p ho c các đ i th c nh tranh. - H i nh p v phía tr c: nh m tĕng quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà phân ph i ho c bán l hàng hóa c a doanh nghi p. - H i nh p v phía sau: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà cung c p c a doanh nghi p. - H i nh p theo chi u ngang: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i các đ i th c nh tranh c a doanh nghi p. c) Chi n l Chi n l c đa d ng hóa c này th ng đ trí quan tr ng trong chi n l c s d ng trong các công ty đa ngành, chi m m t v c c p công ty. Nhóm chi n l c này t ng đ i uy n -5- chuy n và linh ho t tuy nhiên đòi h i ph i có c s h t ng v v t ch t, tài chính và kh n ng qu n tr phù h p. Nhóm chi n l - Chi n l c này bao g m: c đa d ng hóa đ ng tâm: nh m thêm vào các s n ph m m i nh ng có liên h v i nhau (nhóm hàng hóa thay th ho c b sung). - Chi n l c đa d ng hóa hàng ngang: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i (không có liên quan đ n s n ph m hi n t i) nh m vào khách hàng hi n có. - Chi n l c đa d ng hóa t ng h p: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i không có liên h gì v i nhau (nhóm hàng hóa đ c l p). d) Chi n l Chi n l c suy gi m c này đ c s d ng khi công ty c n s ch nh đ n sau nh ng nh h ng c a chu k kinh t hay c n ph i c ng c nh m tránh s suy thoái toàn di n c a công ty. Bao g m các chi n l c chính sau: - Thu h p ho t đ ng: c ng c l i t ch c thông qua c t gi m chi phí và tài s n đ t p trung ngu n l c vào m t s ngành. - C t b ho t đ ng: bán đi m t b ph n c a công ty nh ng v n đ m b o công ty ho t đ ng đ c. - Thanh lý: bán t t c tài s n c a công ty t ng ph n m t v i giá tr th c c a nó 1.3 QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L C Theo Fred R. David các giai đo n qu n tr chi n l hình thành chi n l tra chi n l c. c, giai đo n th c hi n chi n l c g m 3 giai đo n: giai đo n c và giai đo n đánh giá và ki m -6- S đ 1.1: Mô hình qu n tr chi n l c toàn di n 1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu S m nh là b n tuyên ngôn c a công ty đ i v i xã h i, nó th hi n m c đích ra đ i, t n t i phát tri n c a công ty đó, nó ch ng minh tính h u ích c a công ty đ i v i xã h i. B n tuyên b s m nh cho th y ý ngh a t n t i c a m t công ty, nh ng cái mà h mu n tr thành, nh ng khách hàng mà h mu n ph c v , ph mà h ho t đ ng,… Nh ng y u t chính nh h ng đ n vi c đ ra s m nh: - L ch s công ty - S thích hi n t i c a Ban lãnh đ o và các ch s h u - Các lý gi i v môi tr - Ngu n l c hi n có và các kh n ng đ c bi t ng, d báo nhu c u M c tiêu chính là c th hóa s m nh và t m nhìn. ng th c -7- 1.3.2 Phân tích môi tr ng bên ngoài M c đích c a vi c phân tích môi tr ng bên ngoài là đ th y nh ng c h i và m i đe d a quan tr ng mà m t t ch c g p ph i t đó nhà qu n lý có th đ a ra nh ng chi n l h c nh m t n d ng các c h i và né tránh ho c làm gi m đi nh ng c a các m i đe d a. Môi tr thành: môi tr ng bên ngoài c a doanh nghi p đ ng v mô và môi tr 1.3.2.1 Phân tích môi tr c phân chia ng vi mô. ng v mô Nh ng di n bi n c a môi tr ng v mô bao gi c ng ch a đ ng nh ng c h i và đe d a khác nhau đ i v i t ng doanh nghi p trong các ngành khác nhau. Có r t nhi u y u t c a môi tr ng v mô. Tuy nhiên, sau đây ch đ c p m t s y u t c b n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng. - Y u t kinh t : Xu h ng c a t ng s n ph m qu c n i và thu nh p bình quân đ u ng ng c a lãi su t, cán cân thanh toán qu c t , xu h i, lãi su t và xu h ng c a t giá h i đoái, m c đ l m phát, chính sách h i nh p kinh t qu c t ,… - Y u t chính tr và pháp lu t: bao g m h th ng các quan đi m, đ sách c a chính ph , h th ng pháp lu t hi n hành, các xu h c a chính ph và nh ng di n bi n chính tr trong n ng l i chính ng chính tr ngo i giao c, trong khu v c và trên toàn th gi i. - Y u t v n hóa – xã h i: đ c đi m tiêu dùng, phong cách s ng hay nét v n hóa c a t ng đ a ph ng s tác đ ng đ n nhu c u, th hi u c a ng i tiêu dùng. - Y u t dân s : quy mô dân s , t c đ t ng dân s , k t c u dân s ,… - Y u t công ngh : ngày càng có nhi u công ngh m i ra đ i t o ra các c h i c ng nh nh ng nguy c cho doanh nghi p. 1.3.2.2 Phân tích môi tr Môi tr ng vi mô ng vi mô hay còn g i là môi tr ng c nh tranh. Dùng mô hình 5 áp l c c nh tranh c a Michael Porter (1980) đ xem xét môi tr nghi p. ng vi mô c a doanh -8- S đ 1.2: Mô hình 5 áp l c c nh tranh ฀ i th c nh tranh: m c đ c nh tranh đ c đánh giá thông qua s l ng đ i th trong ngành, thành ph n đ i th c nh tranh, nh n d ng kh n ng c a đ i th , rào c n gây tr ng i cho vi c thoát ra. ฀ M i đe d a c a các s n ph m thay th : s n ph m thay th là nh ng s n ph m có ch c n ng g n gi ng ch c n ng c a s n ph m mà ngân hàng đang cung c p. S n ph m thay th có tác đ ng m nh đ n vòng đ i s n ph m đ ng th i có nh h ng đ n l i nhu n ti m n c a ngân hàng thông qua vi c áp đ t m c giá tr n cho các s n ph m. M i đe d a c a s n ph m thay th đ c đánh giá qua s đa d ng c a s n ph m thay th và m c đ đáp ng các nhu c u c a khách hàng. ฀ M i đe d a xâm nh p. M i đe d a xâm nh p đ c đánh giá thông qua rào c n xâm nh p c a ngành nh tính hi u qu kinh t theo quy mô, th ng hi u, quy mô -9- kênh phân ph i mà các ngân hàng đang kinh doanh đã t o l p, yêu c u v v n, chính sách c a Chính ph … ฀ S c m nh m c c c a nhà cung ng. S c m nh m c c c a nhà cung ng đ c đánh giá qua m c đ đ c quy n c a nhà cung ng. Nhà cung ng trong l nh v c ngân hàng đ c phân thành hai nhóm chính: Các nhà cung ng v n cho ho t đ ng: Nhà cung ng v n bao g m cá nhân, - t p th , công ty, t ch c xã h i và th m chí là các t ch c tín d ng đang c nh tranh tr c ti p và Ngân hàng nhà n c. Các nhà cung ng c s h t ng làm vi c: nh các nhà cung c p vi n thông, - ph n c ng vi tính, ph n m m qu n lý… ฀ S c m nh m c c c a ng i mua: Ng i mua trong l nh v c ngân hàng là nh ng ng i s d ng d ch v nh g i ti n, vay v n, chuy n ti n… S c m nh m c c c a ng i mua c ng đ c đánh giá qua m c đ đ c quy n trên th tr 1.3.3 Phân tích môi tr Môi tr ng. ng bên trong ng bên trong c a doanh nghi p bao g m các y u t mà doanh nghi p có th ki m soát đ c nh qu n tr , s n xu t, tài chính, k toán, cung ng v t t , marketing, quan h đ i ngo i (PR), ngu n nhân l c, h th ng thông tin,…Phân tích các y u t bên trong giúp cho doanh nghi p xác đ nh đ c a mình t đó đ a ra chi n l c đi m m nh, đi m y u c thích h p. 1.3.3.1 Tài chính Tình hình tài chính c a m t ngân hàng đ c ph n ánh qua: quy mô v n ch s h u c a ngân hàng, kh n ng huy đ ng v n c a ngân hàng so v i các đ i th c nh tranh, chi phí đ huy đ ng v n, c u trúc ngu n v n và c u trúc tài s n, các ch s t ng tr ng (t ng tr ng l i nhu n, t ng tr ng d n , t ng tr ng huy đ ng,…), l i nhu n và chính sách phân ph i l i nhu n, s cân đ i gi a ngu n v n và s d ng v n,… 1.3.3.2 Ch t l Ch t l ng s n ph m, d ch v ng s n ph m, d ch v c a m t ngân hàng đ c ph n nh qua: các tính n ng, l i ích s n ph m c a ngân hàng đem l i, tính khác bi t c a s n ph m ngân -10- hàng so v i các ngân hàng khác, kh n ng đáp ng nhu c u c a khách hàng, công ngh áp d ng trong quá trình cung ng d ch v cho khách hàng, thái đ , phong cách ph c v c a nhân viên ngân hàng,… 1.3.3.3 Ngu n nhân l c Ch t l ng ngu n nhân l c c a ngân hàng đ c ph n nh qua: - N ng l c, ph m ch t, trách nhi m c a ban lãnh đ o, - Chính sách tuy n d ng, - Trình đ , kinh nghi m, kh n ng sáng t o c a cán b nhân viên - Thái đ làm vi c c a cán b nhân viên - Môi tr - M c đ đ ng viên th a mãn c a cán b nhân viên - Các ch - … ng làm vi c c a cán b nhân viên ng trình đào t o, t p hu n b i d ng k n ng cho cán b nhân viên 1.3.3.4 Trình đ t ch c Trình đ t ch c c a ngân hàng đ c ph n nh qua: tính quy mô, c u trúc h p lý c a ngân hàng, tính rõ ràng trong vi c phân chia trách nhi m c a các phòng ban, tính linh ho t trong c c u t ch c, s trao quy n và phân quy n trong vi c đi u hành và lãnh đ o ngân hàng, … 1.3.3.5 Ho t đ ng marketing Nghiên c u marketing đ nh n di n các c h i th tr l a ch n th tr ng m c tiêu và đ nh v th tr ng, phân tích th tr ng, ng; đ ng th i phân tích khách hàng và các y u t có liên quan đ hình thành các chi n l c marketing. Ho t đ ng marketing trong ngân hàng bao g m: các ch ng trình qu ng cáo, khuy n mãi, ho t đ ng xã h i, các chính sách khách hàng, ho t đ ng nghiên c u th tr ng, đo l ng s th a mãn c a khách hàng,… 1.3.3.6 Công ngh thông tin H th ng CNTT c a ngân hàng bao g m: -11- H th ng h t ng CNTT: h th ng h t ng m ng và vi n thông, h th ng máy - ch và h th ng l u tr d li u, h th ng b o m t, h th ng call center, h th ng gi m sát và qu n tr . H th ng - ng d ng và d ch v : core banking, internet banking&phone banking, h th ng chuy n m ch tài chính. Theo các chuyên gia kinh t c a H c vi n Công ngh Châu á – AIT, d ch v ngân hàng bán l (NHBL) là cung ng s n ph m, d ch v ngân hàng t i t ng cá nhân riêng l , các doanh nghi p v a và nh thông qua m ng l i chi nhánh, khách hàng có th ti p c n tr c ti p v i s n ph m và d ch v ngân hàng thông qua các ph ng ti n đi n t vi n thông và công ngh thông tin. Theo đ nh ngh a trên, d ch v NHBL ch đ c th c hi n nh CNTT, c th là: - CNTT là ti n đ quan tr ng đ l u gi và x lý c s d li u t p trung, cho phép các giao d ch tr c tuy n đ c th c hi n; - CNTT h tr tri n khai các s n ph m d ch v NHBL tiên ti n nh chuy n ti n t đ ng, huy đ ng v n và cho vay dân c d i nhi u hình th c khác nhau. 1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n M c tiêu dài h n bi u th qua các k t qu mong đ i c a vi c theo đu i các chi n l c nào đó. Các chi n l c bi u th nh ng bi n pháp đ đ t đ Khung th i gian cho các m c tiêu và chi n l c m c đích lâu dài. c ph i phù h p nhau và th ng có th i h n t 02-05 n m. M i m c tiêu th m c t ng tr ng kèm theo m t th i gian và g n v i m t s ch tiêu nh ng v n, m c t ng tr ng doanh thu, th ph n,… 1.3.5 Xây d ng và l a ch n chi n l c Quy trình hình thành và l a ch n chi n l c g m 3 giai đo n: Giai đo n 1: nh p vào, giai đo n này tóm t t các thông tin c b n đã đ vào c n thi t cho vi c hình thành các chi n l c. c nh p đây ta s xây d ng các ma tr n: ma tr n đánh giá các y u t bên trong (IFE) và ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài (EFE) -12- Giai đo n 2: k t h p, các k thu t s d ng trong giai đo n 2 bao g m: ma tr n đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT). Ma tr n này s d ng các thông tin nh p vào đ c rút ra t các c h i và đe d a bên ngoài v i nh ng đi m m nh và đi m y u bên trong t đó hình thành nên các chi n l c kh thi có th l a ch n. Giai đo n 3: quy t đ nh, giai đo n này ch bao g m m t k thu t – ma tr n ho ch đ nh chi n l nh p vào đ c có th đ nh l ng (QSPM). Ma tr n QSPM s d ng thông tin c rút ra t giai đo n 1 đ đánh giá khách quan các chi n l có th ch n l a giai đo n 2. Ma tr n này bi u th s c h p d n t c kh thi ng đ i c a các chi n l c có th l a ch n, do đó cung c p c s khách quan cho vi c l a ch n chi n l c riêng bi t. 1.4 CÁC CÔNG C L S D NG XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N C 1.4.1 Chu i giá tr c a ngân hàng (Ho ch đ nh chi n l Các ho t đ ng h tr Các ho t đ ng đ u vào (C c u ngu n v n, chính sách nhà n c, các ngân hàng c nh tranh, các ngân hàng liên k t) C u trúc h t ng c, qu n lý r i ro, qu n lý tài s n n /có, pháp lý tuân th ) Qu n tr ngu n nhân l c (Tuy n d ng, hu n luy n, phát tri n) Phát tri n công ngh (Qu n lý m i quan h khách hàng, hi u qu ho t đ ng, m r ng th tr ng, v th c nh tranh) Mua s m (Ch n gi i pháp, ngu n l c chi n l V n hành (Ti n g i, cho vay, ho t đ ng ngân qu , ho t đ ng h tr , ho t đ ng thanh toán, báo cáo tuân th ) Kênh phân ph i (M ng l i chi nhánh, m ng l i ATM, internet, mobile banking, call center) c, ch n nhà cung c p) Marketing và bán hàng (Th ng hi u, quan h công chúng, ho t đ ng xã h i, qu ng cáo, bán chéo s n ph m, h tr bán hàng) Dòng doanh thu (D ch v ngân hàng truy n th ng, b o hi m, đ u t , d ch v h tr , ngân qu , qu n lý tài s n, t v n tài chính, l u ký) Các ho t đ ng ch y u S đ 1.3: Dây chuy n giá tr c a ngân hàng L i nhu n biên t
- Xem thêm -