Tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

-1- BỘ GIÁO VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ –&— PHAN THỊ THANH TÂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Lớp : 44QTKD MSSV : 44D4306 Giáo viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN THỊ KIM ANH Nha Trang, tháng 12 năm 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -2- LÔØI NOÙI ÑAÀU Trong boái caûnh nöôùc ta ñang chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng, cuøng vôùi söï hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi, söï caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp ngaøy caøng gay gaét. Haàu heát caùc doanh nghieäp phaûi ñoái maët vôùi moâi tröôøng kinh doanh ngaøy caøng bieán ñoäng, phöùc taïp vaø nhieàu ruûi ro. Trong boái caûnh ñoù, moät doanh nghieäp muoán toàn taïi vaø ñöùng vöõng treân thöông tröôøng thì phaûi xaây döïng cho mình moät höôùng ñi ñuùng ñaén, caùc doanh nghieäp phaûi vaän duïng trieät ñeå moïi nguoàn löïc cuûa mình vaøo quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Cheá bieán thuyû saûn laø moät ngaønh kinh doanh toàn taïi ñaõ khaù laâu vaø luoân ñöôïc chính phuû öu tieân phaùt trieån, hôn nöõa nöôùc maém laø moät saûn phaåm tieâu duøng thieát yeáu vaø moïi doanh nghieäp ñeàu coù theå saûn xuaát deã daøng. Vì vaäy, coâng ty phaûi thöïc söï naêng ñoäng ñeå phuø hôïp vôùi xu theá thò tröôøng hieän nay. Vaán ñeà ñaët ra cho coâng ty coå phaàn Cheá bieán Thuyû saûn 584 Nha Trang laø laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc moät chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh ñuùng ñaén coù theå giuùp coâng ty vöôït leân söï caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät cuûa thöông tröôøng, ñeå taïo ñieàu kieän cho coâng ty kinh doanh beàn vöõng treân thò tröôøng. Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Khoa Kinh teá vaø Ban laõnh ñaïo coâng ty, em ñaõ thöïc hieän ñeà taøi: “XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN THUYÛ SAÛN 584 NHA TRANG.” * Noäi dung cuûa ñeà taøi: goàm boán chöông Chöông I: Cô sôû lyù luaän veà chieán löôïc kinh doanh. Chöông II: Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty coå phaàn Thuyû saûn 584 Nha Trang. Chöông III: Hoaøn thieän chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty coå phaàn Thuyû saûn 584 Nha Trang. Chöông IV: Moät soá bieän phaùp nhaèm thöïc hieän hieäu quaû caùc phöông aùn chieán löôïc ñaõ ñeà xuaát. * Muïc ñích nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: Nghieân cöùu ñeà taøi naøy vôùi muïc ñích cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc ôû tröôøng, böôùc ñaàu laøm quen vôùi coâng taùc nghieân cöùu hoa hoïc, ñaëc bieät veà lónh vöïc quaûn trò chieán löôïc trong moät doanh nghieäp. Töø ñoù vaän duïng nhöõng lyù luaän veà chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh vaø quaûn trò chieán löôïc, tieán haønh phaân tích thöïc traïng vaø ñeà xuaát moät soá chieán löôïc PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -3- saûn xuaát kinh doanh maët haøng nöôùc maém môùi mang tính khaû thi, ñaùp öùng muïc tieâu phaùt trieån cuûa coâng ty coå phaàn Thuyû saûn 584 Nha Trang. * Nhöõng ñoùng goùp cuûa ñeà taøi: - Heä thoáng hoùa cô sôû lyù luaän coù lieân quan ñeán vieäc xaây döïng chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng. - Ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø thöïc traïng coâng taùc quaûn trò chieán löôïc cuûa coâng ty trong thôøi gian qua, qua ñoù phaùt hieän nhöõng haïn cheá ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc trong thôøi gian tôùi. - Heä thoáng hoùa caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng saûn xuaát kinh doanh coù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh maët haøng nöôùc maém cuûa coâng ty trong thôøi gian qua. - Keát hôïp göõa lyù luaän vaø thöïc tieãn saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty, ñeà taøi ñi saâu vaøo coâng taùc hoaøn thieän chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh maët haøng nöôùc maém taïi coâng ty trong thôøi gian tôùi. * Phöông phaùp nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: - Phöông phaùp ñieàu tra, thoáng keâ. - Phöông phaùp khaûo saùt thöïc teá. - Phöông phaùp heä thoáng. Do thôøi gian thöïc taäp coù haïn vaø kinh nghieäm thöïc teá coøn ít neân quaù trình nghieân cöùu khoâng theå khoâng coù thieáu soùt. Raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ, Ban laõnh ñaïo coâng ty cuøng caùc baïn sinh vieân. Cuoái cuøng, moät laàn nöõa em xin ñöôïc baøy toû loøng bieát ôn ñeán söï giuùp ñôõ taän tình cuûa Ban Giaùm ñoác, caùc phoøng ban cuûa coâng ty, taäp theå caùc thaày coâ Khoa Kinh teá cuøng caùc baïn sinh vieân ñaõ giuùp ñôõ em hoaøn thaønh baùo caùo naøy. Em xin toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán coâ NGUYEÃN THÒ KIM ANH, ngöôøi ñaõ höôùng daãn raát taän tình ñeå em hoaøn thaønh toát ñeà taøi naøy. Nha Trang, thaùng 11 naêm 2006 Sinh vieân thöïc hieän PHAN THÒ THANH TAÂM PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -4- CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH I. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC VAØ CHÍNH SAÙCH KINH DOANH PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -5- I.1 Khaùi nieäm, taàm quan troïng vaø lôïi ích cuûa chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh I.1.1 Caùc khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh Hieän nay, phaàn lôùn caùc doanh nghieäp phaûi tröïc dieän vôùi moâi tröôøng kinh doanh ngaøy caøng bieán ñoäng, phöùc taïp vaø coù nhieàu ruûi ro. Tröôùc ñaây, thöïc söï laø nhieàu doanh nghieäp ñaõ töøng thaønh coâng do taäp trung haàu nhö toaøn boä caùc noã löïc quaûn lyù vaøo vieäc kieán giaûi caùc chöùc naêng hoaït ñoäng noäi boä vaø do thöïc hieän caùc coâng vieäc haøng ngaøy cuûa mình moät caùch hieäu quaû nhaát. Maëc duø hieäu quaû hoaït ñoäng noäi boä coøn raát quan troïng, song vieäc laøm cho doanh nghieäp thích nghi vôùi nhöõng thay ñoåi veà ñieàu kieän moâi tröôøng ñaõ trôû thaønh yeáu toá heát söùc caàn thieát ñeå ñaûm baûo thaønh coâng. Söï phaùt trieån cuûa caùc quan nieäm chieán löôïc tieán trieån theo thôøi gian. Vaøo ñaàu theá kæ XX, muïc tieâu vaø cô sôû ñieån hình cuûa caùc toå chöùc kinh doanh chæ laø moät soá yù kieán veà thò tröôøng vaø laøm sao ñeå caïnh tranh trong ñoù mang tính tröïc giaùc. Khi caùc thò tröôøng ñòa phöông ñaõ baõo hoøa, caùc doanh nghieäp thaáy raèng caàn phaûi môû roäng phaïm vi ñòa lyù hoaït ñoäng ñeå ñaûm baûo cho doanh nghieäp lôùn maïnh. Chieán löôïc ñaõ ñöôïc chính thöùc hình thaønh ôû giai ñoaïn naøy. Tuy nhieân, tình hình thay ñoåi sau theá chieán thöù hai khi ña soá caùc coâng ty ñaõ ña daïng hoùa vaøo nhieàu ngaønh; ñoàng thôøi phaùt trieån maïnh meõ ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Veà phöông dieän toå chöùc, cô caáu chöùc naêng ñôn giaûn khoâng theå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp ñaõ ngaøy caøng trôû neân phöùc taïp neân noù ñöôïc thay theá baèng cô caáu phöùc hôïp. Töø thaäp nieân 1970, söï taäp trung, söï ña daïng hoùa vaø söï lôùn maïnh cuûa nhieàu coâng ty ñaõ cho ra ñôøi nhieàu coâng ty ña quoác gia vôùi nhieàu caáp trong heä thoáng quaûn trò toång quaùt. Trong caùc coâng ty naøy, quan nieäm chieán löôïc bao goàm hai chieán löôïc taùch bieät nhöng coù söï töông quan vôùi nhau. - Loaïi 1: Chieán löôïc coâng ty traû lôøi cho caâu hoûi “Chuùng ta seõ caïnh tranh trong ngaønh naøo?” - Loaïi 2: Chieán löôïc chöùc naêng vôùi caâu hoûi “Chuùng ta caïnh tranh vôùi doanh nghieäp naøo?” Ngaøy nay coù raát nhieàu taùc giaû ñeà caäp ñeán chieán löôïc vôùi nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau; ñoù laø do caùch tieáp caän khaùc nhau trong quaù trình nghieân cöùu. Theo töø ñieån Webster’s New World thì “Chieán löôïc laø khoa PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -6- hoïc veà hoaïch ñònh vaø ñieàu chænh caùc chieán löôïc quaân söï”. Coøn theo William trong giaùo trình “Bussiness Policy and Strategic Management” thì oâng cho raèng “Chieán löôïc laø moät khoa hoïc mang tính thoáng nhaát, toaøn dieän vaø tính phöùc hôïp, ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo raèng caùc muïc tieâu cô baûn cuûa doanh nghieäp ñaõ ñöôïc thöïc hieän” . Theo Alfred Chandelr thì “Chieán löôïc bao haøm vieäc aán ñònh caùc muïc tieâu cô baûn daøi haïn cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi löïa choïn caùch thöùc tieán haønh vaø phaân boá caùc nguoàn taøi nguyeân thieát yeáu ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu aáy”. Cho duø ñònh nghóa nhö theá naøo thì chung quy laïi: “Chieán löôïc kinh doanh laø nhöõng caùch thöùc maø nhôø ñoù nhöõng muïc tieâu daøi haïn coù theå thöïc hieän ñöôïc”. Quaûn lyù chieán löôïc laø quaù trình nghieân cöùu caùc moâi tröôøng hieän taïi vaø töông lai hoaïch ñònh caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc, xaây döïng, thöïc hieän vaø kieåm tra thöïc hieän caùc quyeát ñònh nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù trong moâi tröôøng hieän taïi cuõng nhö töông lai. Neáu chieán löôïc laø phöông chaâm ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu daøi haïn thì chính saùch kinh doanh ñöôïc xem laø moät phöông tieän ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù. Chính saùch bao goàm nhöõng höôùng daãn, quy ñònh, nhöõng phöông thöùc ñöôïc laäp ra ñeå phuï giuùp cho nhöõng noã löïc nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñeà ra. Nhöõng chính saùch naøy coøn giuùp cho vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh, vaïch ra nhöõng tình huoáng seõ xaûy ra thöôøng xuyeân hay xaûy ra theo ñònh kyø. Caùc chính saùch cho pheùp phoái hôïp trong caùc boä phaän cuõng nhö trong noäi töøng boä phaän. I.1.2 Taâàm quan troïng vaø lôïi ích cuûa chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh Trong thöïc teá kinh doanh, coù nhöõng toå chöùc doanh nghieäp raát thaønh coâng, moät soá thaønh coâng trung bình; moät soá khaùc laïi hoaøn toaøn thaát baïi. Ñoù laø do trong daøi haïn nhöõng toå chöùc naøo ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu xaõ hoäi moät caùch coù hieäu quaû vaø hieäu naêng nhaát môùi soáng coøn, coù nghóa laø cung caáp cho xaõ hoäi nhöõng tieän ích vôùi giaù ñuû ñeå traû phí toån saûn xuaát ra tieän ích ñoù. Hay noùi caùch khaùc, caùc doanh nghieäp chæ soáng coøn khi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh mang laïi lôïi nhuaän. Trong ñieàu kieän hieän nay, caùc doanh nghieäp ñang trôû neân lôùn hôn veà quy moâ vaø phaïm vi hoaït ñoäng. Chuùng caøng ngaøy phaûi ñoái phoù vôùi söï phöùc taïp gia taêng cuûa moâi tröôøng cuøng vôùi söï caïnh tranh gay gaét giöõa caùc toå chöùc vì söï toàn taïi cuûa chính mình. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -7- Chính trong ñieàu kieän bieán ñoäng cuûa moâi tröôøng kinh doanh hieän nay, hôn bao giôø heát chæ coù moät ñieàu maø caùc coâng ty bieát chaéc chaén ñoù laø söï thay ñoåi. Chieán löôïc kinh doanh nhö laø moät höôùng ñi, moät höôùng ñi giuùp caùc toå chöùc naøy vöôït qua soùng gioù trong thöông tröôøng, vöôn tôùi moät töông lai baèng chính noã löïc cuûa chuùng. Nhöng neáu doanh nghieäp khoâng coù chieán löôïc kinh doanh hoaëc chieán löôïc kinh doanh sai laàm thì caùi nhaän ñöôïc chaéc chaén laø söï thaát baïi cuûa doanh nghieäp ñoù. Vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh laø moät vieäc raát höõu ích ñoái vôùi baát kyø moät doanh nghieäp naøo muoán laøm aên coù hieäu quaû vaø thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän. Cuï theå laø: - Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh giuùp cho doanh nghieäp thaáy roõ höôùng ñi cuûa mình trong töông lai ñeå caùc nhaø quaûn trò xem xeùt vaø ra quyeát ñònh toå chöùc ñang ñi theo höôùng naøo vaø khi naøo thì ñaït tôùi muïc tieâu cuï theå nhaát ñònh. - Giuùp nhaø quaûn trò thaáy roõ cô hoäi vaø nguy cô xaûy ra trong kinh doanh hieän taïi vaø töông lai ñeå phaân tích, ñaùnh giaù, döï baùo caùc ñieàu kieän moâi tröôøng trong töông lai, taän duïng cô hoäi, giaûm thieåu nguy cô, ñöa doanh nghieäp vöôït qua khoù khaên, trôû ngaïi ñeå giaønh thaéng lôïi. - Giuùp doanh nghieäp taïo ra nhöõng chieán löôïc kinh doanh toát hôn thoâng qua phöông phaùp tieáp caän heä thoáng, taïo cô sôû ñeå taêng söï lieân keát vaø söï gaén boù cuûa nhaân vieân, quaûn trò vieân trong vieïc thöïc hieän muïc tieâu doanh nghieäp. - Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh giuùp taêng doanh soá baùn ra, taêng naêng suaát lao ñoäng, taêng hieäu quaû quaûn trò traùnh ñöôïc ruûi ro veà taøi chính, taêng khaû naêng phoøng ngöøa, ngaên chaën caùc vaán ñeà khoù khaên cuûa coâng ty. - Chieán löôïc kinh doanh giuùp cho nhaø quaûn trò coù ñöôïc caùi nhìn khaùch quan veà vaán ñeà quaûn trò. Noù cho pheùp töï nhaän thaáy öu tieân vaø taän duïng cô hoäi; töø ñoù giuùp nhaø quaûn trò coù nhöõng quyeát ñònh chính yeáu trong vieäc hoã trôï caùc muïc tieâu ñaõ thieát laäp. I.2 Caùc chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty I.2.1 Xeùt theo phaïm vi cuûa chieán löôïc Chieán löôïc ñöôïc tieán haønh taïi nhieàu caáp khaùc nhau trong moät toå chöùc. Tuy nhieân, ta coù theå chia chieán löôïc theo ba caáp sau: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -8- - Chieán löôïc caáp coâng ty: Xaùc ñònh ngaønh kinh doanh hoaëc caùc ngaønh kinh doanh maø doanh nghieäp ñang vaø seõ phaûi tieán haønh. Taïi moãi ngaønh kinh doanh, xeùt ñaëc tröng, ñeàø ra caùc chính saùch phaùt trieån vaø nhöõng traùch nhieäm ñoái vôùi coäng ñoàng cuûa doanh nghieäp. Chieán löôïc coâng ty phaûi ñeà ra ñöôïc höôùng phaùt trieån cho caùc ñôn vò kinh doanh ñôn ngaønh cuõng nhö ña ngaønh. Caùc ñôn vò kinh doanh ñôn ngaønh giôùi haïn lónh vöïc kinh doanh cuûa hoï trong moät ngaønh coâng nghieäp hoaëc thöông nghieäp chính. Caùc ñôn vò kinh doanh ña ngaønh hoaït ñoäâng trong hai ngaønh trôû leân, vì vaäy hoï gaëp phaûi moät nhieäm vuï phöùc taïp hôn laø quyeát ñònh tieáp tuïc caùc ngaønh hieän ñang kinh doanh, ñaùnh giaù caùc khaû naêng cuûa ngaønh môùi vaø quyeát ñònh moãi ñôn vò nghieäp vuï ñaõ löïa choïn caàn phaûi tieán haønh nhö theá naøo. - Chieán löôïc caáp cô sôû kinh doanh: Xaùc ñònh töøng cô sôû coù theå hoaøn thaønh chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa mình nhö theá naøo (vaø vì vaäy goùp phaàn hoaøn thaønh chieán löôïc coâng ty) trong lónh vöïc cuûa mình. Chieán löôïc caáp cô sôû kinh doanh cuõng caàn ñöôïc ñeà ra ñoái vôùi caùc ñôn vò kinh doanh ñôn ngaønh vaø ñoái vôùi moãi cô sôû trong caùc ñôn vò kinh doanh ña ngaønh. Phaûi laøm roõ ñòa vò tham gia caïnh tranh nhö theá naøo vaø lôïi theá caïnh tranh kyø voïng cuûa ñôn vò nhö theá naøo. Chieán löôïc caáp cô sôû kinh doanh coù möùc ñoä quan troïng nhö nhau ñoái vôùi caùc ñôn vò kinh doanh ñôn ngaønh vaø töøng doanh nghieäp rieâng bieät trong caùc ñôn vò kinh doanh ña ngaønh. - Chieán löôïc caáp boä phaän chöùc naêng: Taäp trung hoã trôï cho chieán löôïc coâng ty vaø chieán löôïc caáp cô sôû kinh doanh. Noù döïa treân toå hôïp caùc chieán löôïc khaùc nhau ôû caáp boä phaän chöùc naêng. Moãi chieán löôïc caáp cô sôû caàn töông thích vôùi chieán löôïc caáp coâng ty vaø chieán löôïc cuûa caùc cô sôû khaùc cuûa coâng ty. I.2.2 Caên cöù vaøo höôùng tieáp caän thò tröôøng - Nhoùm 1: Chieán löôïc taäp trung giaûi quyeát moät vaán ñeà then choát, khoâng daøn traûi nguoàn löïc maø taäp trung cho nhöõng nguoàn löïc coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. - Nhoùm 2: Chieán löôïc döïa treân söï phaân tích so saùnh caân ñoái caùc lôïi theá cuûa doanh nghieäp naøy vôùi doanh nghieäp khaùc cuøng loaïi saûn xuaát kinh doanh, töø ñoù tìm ñieåm maïnh cho mình ñeå kinh doanh. - Nhoùm 3: Chieán löôïc saùng taïo taán coâng khaùm phaù caùc saûn phaåm dòch vuï môùi, nhìn thaúng vaán ñeà. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -9- - Nhoùm 4: Chieán löôïc khai phaù caùc khaû naêng coù theå coù cuûa moâi tröôøng bao quanh ñeå tìm yeáu toá then choát. I.2.3 Caên cöù vaøo taàm quan troïng cuûa chieán löôïc Neáu caên cöù vaøo taàm quan troïng cuûa chieán löôïc thì coøn coù caùc loaïi chieán löôïc sau: - Caùc chieán löôïc kinh doanh ñaëc thuø: bao goàm keát hôïp veà phía tröôùc, keát hôïp veà phía sau, keát hôïp theo chieàu ngang, thaâm nhaäp thò tröôøng, phaùt trieån thò tröôøng, phaùt trieån saûn phaåm, ña daïng hoùa ñoàng taâm, ña daïng hoùa keát hôïp khoái, ña daïng hoùa hoaït ñoäng theo chieàu ngang, lieân doanh, thu heïp hoaït ñoäng, caét boû bôùt hoaït ñoäng, thanh lyù, … - Caùc chieán löôïc kinh doanh keát hôïp trong thöïc teá: bao goàm caùc chieán löôïc keát hôïp veà phía tröôùc, keát hôïp veà phía sau, keát hôïp theo chieàu ngang, keát hôïp theo chieàu doïc. - Caùc chieán löôïc chuyeân saâu trong thöïc tieãn: bao goàm thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng, phaùt trieån thò tröôøng, phaùt trieån saûn phaåm. - Caùc chieán löôïc môû roäng trong thöïc tieãn: ña daïng hoùa ñoàng taâm, ña daïng hoùa theo chieàu ngang, ña daïng hoùa hoaït ñoäng kieåu hoãn hôïp. Ngoaøi ra coøn coù caùc chieán löôïc khaùc nhö lieân doanh, thu heïp bôùt hoaït ñoäng, thanh lyù vaø chieán löôïc hoãn hôïp. II. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH CHIEÁN LÖÔÏC ÔÛ MOÄT DOANH NGHIEÄP Quy trình hình thaønh chieán löôïc coù theå coi nhö moät quy trình giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan tôùi hoaïch ñònh chieán löôïc coâng ty. Ngaøy nay, quy trình hình thaønh chieán löôïc thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc coâng ty ñöôïc vaän haønh theo moâ hình sau: Phaân tích moâi tröôøng Xaùc ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï vaø muïc tieâu Phaân tích vaø löïa choïn chieán löôïc Thöïc hieän chieán löôïc Ñaùnh giaù vaø kieåm tra chieán löôïc PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -10- Sô ñoà 1.1: Moâ hình hình thaønh chieán löôïc Sau ñaây chuùng ta seõ ñi saâu nghieân cöùu töøng böôùc trong quaù trình hình thaønh chieán löôïc ôû moät doanh nghieäp. II.1 Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng ñeå nhaän bieát caùc cô hoäi, nguy cô, ñieåm maïnh, ñieåm yeáu Moâi tröôøng laø caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán doanh nghieäp, aûnh höôûng tích cöïc ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñeán chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Nhaø quaûn trò phaûi nhaän thöùc ñaày ñuû vaø chính xaùc caùc yeáu toá moâi tröôøng ñeå soaïn thaûo chieán löôïc kinh doanh. Moâi tröôøng khoâng phaûi laø baát bieán maø ñaày bieán ñoäng. Moät soá yeáu toá cuûa moâi tröôøng thay ñoåi coù theå döï baùo tröôùc, moät soá khaùc thì khoâng theå döï ñoaùn tröôùc. Coù nhöõng yeáu toá trong moät thôøi gian raát daøi môùi thay ñoåi (nhö söï thay ñoåi veà daân soá); coù nhöõng yeáu toá thay ñoåi raát nhanh, chæ trong moät thôøi gian ngaén (nhö saùng kieán veà coâng ngheä). Chieán löôïc cuûa coâng ty cuõng nhö caùc ñoái thuû caïnh tranh luoân bò aûnh höôûng caûu caùc yeáu toá moâi tröôøng vaø chính baûn thaân caùc chieán löôïc cuûa ñoái thuû caïnh tranh cuõng laø moät yeáu toá taùc ñoäng leân doanh nghieäp. Trong tröôøng hôïp ñoù thì nhöõng thay ñoåi ñoù laø keát quaû cuûa chieán löôïc cuûa coâng ty hay coâng ty ñaõ kieåm soaùt ñöôïc moät boä phaän cuûa moâi tröôøng. Moâi tröôøng toång quaùt maø toå chöùc gaëp phaûi coù theå chia thaønh ba möùc ñoä: moâi tröôøng vó moâ, moâi tröôøng taùc nghieäp vaø moâi tröôøng noäi boä vaø söï töông quan giöõa chuùng ñöôïc theå hieän nhö sau: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -11Moâi tröôøng vó moâ 1. Caùc yeáu toá kinh teá 2. Caùc yeáu toá chính phuû vaø chính trò 3. Caùc yeáu toá xaõ hoäi 4. Caùc yeáu toá töï nhieân 5. Caùc yeáu toá coâng ngheä 6. Yeáu toá toaøn caàu Moâi tröôøng taùc nghieäp 1. Caùc ñoái thuû caïnh tranh 2. Khaùch haøng 3. Caùc nhaø cung öùng 4. Caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån 5. Saûn phaåm thay theá Moâi tröôøng beân trong 1. Nguoàn nhaân löïc 2. Saûn xuaát 3. Nghieân cöùu vaø phaùt trieån 4. Taøi chính, keá toaùn 5. Hoaït ñoäng Marketing 6. Vaên hoaù coâng ty Sô ñoà 1.2: Moái quan heä giöõa caùc caáp ñoä moâi tröôøng II.1.1 Caùc yeáu toá moâi tröôøng vó moâ Moâi tröôøng vó moâ bao goàm caùc yeáu toá naèm beân ngoaøi cuûa doanh nghieäp maø doanh nghieäp khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc nhöng chuùng laïi aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng taùc nghieäp, moâi tröôøng noäi boä vaø taïo ra cô hoäi cuõng nhö nguy cô cho doanh nghieäp. Caùc yeáu toá moâi tröôøng vó moâ bao goàm: - Caùc yeáu toá kinh teá Ñaây laø yeáu toá coù aûnh höôûng voâ cuøng to lôùn vaø khaù nhaïy caûm ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Caùc yeáu toá kinh teá quyeát ñònh söùc maïnh chung vaø söï thònh vöôïng cuûa neàn kinh teá. Noù aûnh höôûng ñeán khaû naêng kieám lôøi cuûa doanh nghieäp. Coù boán nhaân toá trong yeáu toá kinh teá; ñoù laø: toác ñoä taêng tröôûng kinh teá, laõi suaát ngaân haøng, tyû giaù hoái ñoaùi vaø tyû leä laïm phaùt. Noù höôùng daãn môû roäng nhu caàu tieâu duøng cuûa ngöôøi tieâu duøng, xu höôùng phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, mang laïi söï caïnh tranh laønh maïnh cho ngaønh. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -12- Moãi nhaân toá kinh teá coù theå laø cô hoäi hoaëc nguy cô cuûa moãi doanh nghieäp. - Yeáu toá chính trò - phaùp luaät Yeáu toá chính trò , phaùp luaät coù aûnh höôûng to lôùn ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Chuùng coù theå taïo ra cô hoäi, trôû ngaïi thaäm chí laø ruûi ro thaät söï cho doanh nghieäp. Vì vaäy, doanh nghieäp caàn phaûi naém cho ñöôïc nhöõng quan ñieåm, nhöõng quy ñònh, nhöõng chöông trình chæ tieâu cuûa Chính phuû nhö laø: caùc chính saùch veà thueá, veà xuaát nhaäp khaåu, chính saùch baûo veä moâi tröôøng, luaät lao ñoäng, … - Yeáu toá vaên hoaù xaõ hoäi Trong chieán löôïc trung vaø daøi haïn coù theå ñaây laø loaïi nhaân toá thay ñoåi lôùn nhaát. Chuùng bao goàm toác ñoä taêng tröôûng daân soá, phong caùch soáng, söï dòch chuyeån daân soá, vai troø cuûa nöõ giôùi taïi nôi laøm vieäc vaø gia ñình, … Nhöõng thay ñoåi cuûa yeáu toá xaõ hoäi taïo ra cô hoäi vaø nguy cô cho doanh nghieäp. Yeáu toá vaên hoaù cuõng taùc ñoäng, chi phoái haønh vi öùng xöû cuûa ngöôøi tieâu duøng, chi phoái haønh vi mua cuûa khaùch haøng. Vaø trình ñoä daân trí ngaøy caøng cao ñaõ, ñang vaø seõ laø moät thaùch thöùc ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát. - Yeáu toá ñieàu kieän töï nhieân Taùc ñoäng cuûa ñieàu kieän töï nhieân ñoái vôùi caùc quyeát saùch trong kinh doanh töø laâu ñaõ ñöôïc caùc doanh nghieäp thöøa nhaän. Hieän nay, moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi ñang bò oâ nhieãm, taøi nguyeân coù saün trong töï nhieân ñang ngaøy caøng caïn kieät. Caùc nhaø saûn xuaát kinh doanh söû duïng taøi nguyeân keùm hieäu quaû gaây söï laõng phí traàm troïng. Vaán ñeà laøm theá naøo ñeå söû duïng hieäu quaû caùc yeáu toá töï nhieân ñang ñaët ra vaø taùc ñoäng ñeán chieán löôïc cuûa caùc doanh nghieäp. Tuy nhieân, cho ñeán nay, vieäc duy trì moâi tröôøng töï nhieân haàu nhö chöa hoaøn toaøn ñöôïc ñeà caäp trong chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam. - Yeáu toá coâng ngheä Ít coù ngaønh coâng nghieäp vaø doanh nghieäp naøo laïi khoâng phuï thuoäc vaøo cô sôû coâng ngheä ngaøy caøng tinh vi. Coâng ngheä caøng hieän ñaïi caøng cho pheùp saûn xuaát haøng hoaù phuø hôïp vôùi nhu caàu hieän taïi. Nhieàu coâng ngheä tieân tieán lieân tieáp ra ñôøi taïo ra caùc cô hoäi cuõng nhö nguy cô ñoái vôùi taát caû caùc ngaønh coâng nghieäp vaø caùc doanh nghieäp nhaát ñònh. Cô hoäi laø PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -13- taïo ra saûn phaåm môùi coù söùc caïnh tranh cao, nguy cô laø coù theå laøm cho saûn phaåm cuûa doanh nghieäp bò laïc haäu moät caùch tröïc tieáp hay giaùn tieáp. Caùc coâng ngheä môùi ñoù xuaát hieän töø beân trong caùc ngaønh coâng nghieäp ñang hoaït ñoäng; töø ñoù ñoøi hoûi caùc nhaø chieán löôïc phaûi thöôøng xuyeân quan taâm ñeán söï thay ñoåi cuõng nhö nhöõng ñaàu tö cho tieán boä coâng ngheä. - Yeáu toá toaøn caàu Khu vöïc hoaù vaø toaøn caàu hoaù ñaõ, ñang vaø seõ laø moät xu höôùng taát yeáu maø moïi doanh nghieäp, moïi ngaønh, moïi chính phuû phaûi tính ñeán. Caùc nhaø chieán löôïc ñaõ goïi ñieàu naøy döôùi caùi teân “theá giôùi laø ngoâi nhaø chung”. Yeáu toá toaøn caàu taïo ra nhöõng xô hoäi vaø thaùch thöùc vôùi caùc doanh nghieäp nhöng moâi tröôøng kinh doanh quoác teá seõ phöùc taïp hôn, caïnh tranh hôn theo quan ñieåm cuûa nhöõng khaùc bieät veà vaên hoaù - xaõ hoäi, theå cheá, chính saùch vaø kinh teá, … II.1.2 Nghieân cöùu caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng taùc nghieäp Michael Porter, taùc giaû cuoán “Chieán löôïc caïnh tranh”, xaùc nhaän raèng moät doanh nghieäp caàn quan taâm nhaát ñeán söï caïnh tranh khoác lieät trong chính ngaønh cuûa mình. Caùc yeáu toá trong ngaønh laø caùc yeáu toá ngoaïi caûnh ñoái vôùi doanh nghieäp, quyeát ñònh tính chaát vaø möùc ñoä caïnh tranh trong ngaønh kinh doanh ñoù. Coù naêm yeáu toá cô baûn, ñoù laø: ñoái thuû caïnh tranh, khaùch haøng, nhaø cung öùng, caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån vaø saûn phaåm thay theá. Moái quan heä giöõa caùc yeáu toá naøy ñöôïc phaûn aùnh nhö sau: Caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån Nguy cô coù caùc ñoái thuû caïnh tranh môùi Ñoái thuû caïnh tranh trong ngaønh Khaû naêng eùp giaù cuûa nhaø cung caáp Khaû naêng eùp giaù cuûa ngöôøi mua Nhaø cung caáp Khaùch haøng Söï caïnh tranh giöõa caùc haõng hieän coù trong ngaønh Nguy cô do caùc saûn phaåm vaø dòch vuï thay theá Saûn phaåm thay theá PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -14- Sô ñoà 1.3: Moâ hình 5 löïc löôïng caïnh tranh cuûa M.Porter - Caùc ñoái thuû caïnh tranh Hoaït ñoäng trong neàn kinh teá thò tröôøng taát yeáu xuaát hieän caïnh tranh. Trong caïnh tranh, coù doanh nghieäp vì coù lôïi theá so saùnh hôn doanh nghieäp khaùc veà giaù caû, veà phaân phoái, veà khuyeán maõi, … neân baùn ñöôïc haøng, ngaøy caøng môû roäng quy moâ. Coù doanh nghieäp seõ thua vì khoâng baùn ñöôïc haøng, do ñoù saûn xuaát kinh doanh bò thu heïp. Vì vaäy, söï hieåu bieát veà caùc ñoái thuû caïnh tranh coù moâït yù nghóa quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp. Doanh nghieäp caàn phaân tích töøng ñoái thuû caïnh tranh ñeå naém baét, hieåu ñöôïc caùc bieän phaùp phaûn öùng, haønh ñoäng maø hoï coù theå thoâng qua. Töø ñoù, nhaø quaûn trò coù theå ñöa ra caùc chieán löôïc, chieán thuaät caïnh tranh ñuùng ñaén vaø hôïp lyù nhaèm phaùt trieån doanh nghieäp. - Khaùch haøng Khaùch haøng laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi moâi tröôøng caïnh tranh. Söï tín nhieäm ñoù ñaït ñöôïc do doanh nghieäp bieát thoûa maõn toát hôn nhu caàu, thò hieáu cuûa khaùch haøng so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Trong moái quan heä vôùi khaùch haøng, doanh nghieäp thöôøng phaûi ñoái phoù vôùi aùp löïc maëc caû töø phía khaùch haøng. Ñoù laø vieäc khaùch haøng ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi giaûm giaù, chaát löôïng saûn phaåm - dòch vuï cao hôn, yeâu caàu dòch vuï haäu maõi phaûi hoaøn haûo, … Vì vaäy, trong nhöõng tröôøng hôïp khaùch haøng maïnh hôn doanh nghieäp thì ñoù laø nguy cô; ngöôïc laïi seõ laø cô hoäi cho doanh nghieäp. Tuy nhieân, trong neàn kinh teá thò tröôøng, söï phuï thuoäc cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi khaùch haøng laø khaù lôùn; do vaäy seõ raát khoù khaên trong vieäc taïo ra öu theá lôùn ñoái vôùi khaùch haøng. Doanh nghieäp caàn phaûi xaây döïng chính saùch khaùch haøng caân ñoái vaø phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån cuûa mình. - Caùc nhaø cung caáp Nhaø cung caáp laø nhöõng ngöôøi cung öùng caùc yeáu toá ñaàu vaøo cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhö nhaø cung caáp nguyeân vaät lieäu, voán, söùc lao ñoäng, … Nhaø cung caáp coù theå ñöôïc coi laø moät aùp löïc ñe doïa khi hoï coù khaû naêng taêng giaù baùn ñaàu vaøo hoaëc giaûm chaát löôïng cuûa caùc saûn phaåm, dòch vuï maø hoï cung caáp; qua ñoù laøm giaûm khaû naêng kieám lôøi cuûa doanh nghieäp. Treân moät phöông dieän naøo ñoù, söï ñe doïa ñoù taïo ra söï phuï thuoäc ít nhieàu ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -15- - Ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån Caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån laø caùc doanh nghieäp hieän taïi chöa caïnh tranh trong cuøng moät ngaønh saûn xuaát, nhöng coù khaû naêng caïnh tranh neáu hoï löïa choïn vaø quyeát ñònh gia nhaäp ngaønh. Ñaây laø ñe doïa cho caùc doanh nghieäp hieän taïi. Caùc doanh nghieäp hieän taïi coá gaéng ngaên caûn caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån muoán gia nhaäp ngaønh bôûi vì, caøng nhieàu doanh nghieäp coù trong ngaønh thì caïnh tranh seõ caøng khoác lieät hôn, thò tröôøng vaø lôïi nhuaän seõ bò chia seû, vò trí cuûa doanh nghieäp seõ bò thay ñoåi. Möùc ñoä thuaän lôïi, khoù khaên cho vieäc gia nhaäp ngaønh cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån phuï thuoäc phaàn lôùn vaøo haøng raøo loái vaøo cuûa moät ngaønh. Noù bao goàm nhöõng öu theá tuyeät ñoái veà chi phí, khaùc bieät hoaù saûn phaåm, kinh teá quy moâ, keânh phaân phoái chuû yeáu ñaõ ñöôïc thieát laäp, phaûn öùng laïi cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh. - Saûn phaåm thay theá Nhöõng saûn phaåm thay theá laø nhöõng saûn phaåm maø hình daùng beân ngoaøi coù theå khaùc nhau, nhöng coù theå thoûa maõn ñöôïc nhu caàu töông töï nhöõng saûn phaåm khaùc. Theo M.Porter, “Nhöõng saûn phaåm, dòch vuï thay theá laøm haïn cheá tieàm naêng lôïi nhuaän cuûa ngaønh do möùc giaù cao nhaát bò khoáng cheá”. ÔÛ thò tröôøng maø chi phí chuyeån ñoåi sang saûn phaåm khaùc thaáp thì nhöõng saûn phaåm, dòch vuï thay theá seõ ñaït ñöôïc keát quaû toát. Söï ñe doïa cuûa caùc saûn phaåm thay theá ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi coù söï phaân tích, theo doõi thöôøng xuyeân nhöõng tieán boä kyõ thuaät - coâng ngheä, trong ñoù lieân quan tröïc tieáp laø ñoåi môùi coâng ngheä, ñoåi môùi saûn phaåm. ¯ Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi EFE (EFE Matrix - External Factor Evaluation Matrix) Ma traän naøy naøy giuùp chuùng ta toùm taét vaø ñaùnh giaù taàm aûnh höôûng cuûa caùc taùc löïc ngoaïi vi ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Ñeå laäp ñöôïc ma traän naøy, tröôùc heát ta laäp baûng toång hôïp moâi tröôøng kinh doanh. Hình thöùc cô baûn cuûa baûng toång hôïp moâi tröôøng ñöôïc trình baøy trong baûng sau: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -16- Baûng 1.1: Baûng toång hôïp moâi tröôøng kinh doanh 1 2 3 Möùc ñoä quan Taùc ñoäng ñoái troïng cuûa Caùc yeáu toá vôùi doanh caùc yeáu toá moâi tröôøng nghieäp ñoái vôùi ngaønh Lieät keâ caùc yeáu toá moâi tröôøng cô baûn vaø caùc thaønh toá cuûa chuùng Phaân loaïi möùc ñoä quan troïng töông ñoái cuûa moãi yeáu toá 4 5 Tính chaát taùc ñoäng Ñieåm Phaân loaïi möùc ñoä taùc ñoäng cuûa moãi yeáu toá ñoái vôùi doanh nghieäp Moâ taû tính Nhaân trò soá chaát taùc coät 2 (möùc ñoä ñoäng quan troïng) (+): Cô hoäi vôùi coät 3 (möùc ñoä taùc ñoäng) (-): Ñe doïa vaø ñaët daáu (+) 3: Cao 3: Nhieàu hoaëc daáu (-) 2: Trung 2: Trung bình vaøo keát quaû bình 1: Ít thu ñöôïc 1: Thaáp 0: Khoâng taùc ñoäng Töø baûng treân, neáu coù nhieàu yeáu toá coù soá ñieåm “+” vaø soá ñieåm “-” cao thì phaûi löu yù ñeán caùc yeáu toá ñoù tröôùc nhaát, bôûi leõ ñoù laø cô hoäi (+) vaø nguy cô (-) chính ñoái vôùi doanh nghieäp. Sau khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc caùc cô hoäi vaø nguy cô chính ñoái vôùi söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp, ta xaây döïng ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi EFE. Xaây döïng ma traän EFE phaûi traûi qua 5 böôùc nhö sau: - Böôùc 1: Lieät keâ caùc yeáu toá moâi tröôøng quan troïng aûnh höôûng ñeán söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp (bao goàm töø 10 - 20 yeáu toá). - Böôùc 2: Xaùc ñònh möùc ñoä quan troïng baèng caùch phaân loaïi töø 0.00 (laø khoâng quan troïng) ñeán 1.00 (laø raát quan troïng) cho moät yeáu toá. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -17- - Böôùc 3: Xaùc ñònh heä soá töø 1 ñeán 4 cho caùc yeáu toá. Caùch xaùc ñònh naøy döïa vaøo hieäu quaû cuûa chieán löôïc hieän taïi ñoái vôùi caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng kinh doanh. Trong ñoù: 4: Phaûn öùng maïnh nhaát 3: Phaûn öùng treân trung bình 2: Phaûn öùng ôû möùc trung bình 1: Phaûn öùng döôùi möùc trung bình - Böôùc 4: Tính ñieåm cho töøng yeáu toá baèng caùch laáy heä soá nhaân vôùi möùc ñoä quan troïng cuûa moãi nhaân toá. - Böôùc 5: Tính toång ñieåm cho toaøn boä caùc yeáu toá trong ma traän EFE. + Neáu toång ñieåm baèng 4 theå hieän chieán löôïc hieän taïi phaûn öùng toát nhaát vôùi caùc yeáu toá moâi tröôøng. + Neáu toång ñieåm baèng 2.5 theå hieän chieán löôïc hieän taïi phaûn öùng ôû möùc trung bình. + Neáu toång ñieåm baèng 1 theå hieän chieán löôïc hieän taïi phaûn öùng keùm vôùi caùc yeáu toá moâi tröôøng. II.1.3 Caùc yeáu toá beân trong cuûa doanh nghieäp Caùc yeáu toá beân trong doanh nghieäp bao goàm taát caû caùc yeáu toá vaø heä thoáng beân trong cuûa doanh nghieäp. Caùc doanh nghieäp caàn coá gaéng phaân tích moät caùch caën keõ caùc yeáu toá noäi boä ñoù nhaèm xaùc ñònh roõ caùc öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm cuûa mình. Treân cô sôû ñoù, doanh nghieäp coù theå ñöa ra caùc bieän phaùp nhaèm giaûm bôùt nhöôïc ñieåm vaø phaùt huy öu ñieåm ñeå ñaït ñöôïc lôïi theá toái ña. Caùc yeáu toá noäi boä chuû yeáu bao goàm: - Caùc yeáu toá lieân quan ñeán nhaân söï: Nhaân coâng coù vai troø heát söùc quan troïng ñoái vôùi söï thaønh coâng cuûa moät doanh nghieäp. Con ngöôøi cung caáp döõ lieäu ñaàu vaøo ñeå hoaïch ñònh muïc tieâu, phaân tích boái caûnh moâi tröôøng, löïa choïn thöïc hieän vaø kieåm tra caùc chieán löôïc cuûa doanh nghieäp. Duø chieán löôïc, chính saùch, keá hoaïch coù ñuùng ñaén ñeán möùc ñoä naøo ñi nöõa thì cuõng khoâng mang laïi hieäu quaû neáu khoâng coù nhöõng con ngöôøi laøm vieäc coù hieäu quaû. - Yeáu toá nghieân cöùu vaø phaùt trieån: Chaát löôïng cuûa caùc noã löïc nghieân cöùu, phaùt trieån cuûa doanh nghieäp coù theå giiuùp cho doanh nghieäp giöõ vöõng vò trí ñi ñaàu trong ngaønh hoaëc laøm ngöôïc laïi, laøm cho doanh nghieäp tuït haäu so vôùi caùc doanh nghieäp ñaàu ngaønh trong caùc lónh vöïc nhö phaùt PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -18- trieån saûn phaåm môùi, chaát löôïng saûn phaåm, kieåm soaùt giaù thaønh vaø coâng ngheä saûn xuaát. - Yeáu toá saûn xuaát: Saûn xuaát laø lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp gaén lieàn vôùi vieäc taïo ra saûn phaåm. Ñaây laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng chính yeáu cuûa doanh nghieäp vaø coù aûnh höôûng maïnh ñeán söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. - Yeáu toá taøi chính, keá toaùn: Taøi chính coù aûnh höôûng saâu roäng trong toaøn doanh nghieäp. Boä phaän taøi chính cung caáp cho taát caû caùc lónh vöïc khaùc thoâng tin roäng raõi thoâng qua heä thoáng keá toaùn, soå saùch bình thöôøng, ñoàng thôøi coù moái töông taùc tröïc tieáp ñeán caùc lónh vöïc khaùc. - Yeáu toá Marketing: Boä phaän Marketing bao goàm vieäc phaân tích, laäp keá hoaïch, thöïc hieän vaø kieåm tra caùc chöông trình, trong ñoù ñaët troïng taâm vaøo vieäc duy trì caùc moái quan heä vaø trao ñoåi vôùi khaùch haøng theo nguyeân taéc ñoâi beân cuøng coù lôïi. - Vaên hoùa cuûa doanh nghieäp: Moãi doanh nghieäp ñeàu coù moät vaên hoùa, neà neáp toå chöùc rieâng ñònh höôùng cho phaàn lôùn coâng vieäc trong doanh nghieäp. Noù laø nhöôïc ñieåm gaây caûn trôû cho vieäc hoaïch ñònh vaø thöïc hieän chieán löôïc hoaëc laø öu ñieåm thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng. Doanh nghieäp coù vaên hoùa , neà neáp maïnh, tích cöïc coù nhieàu cô hoäi ñeå thaønh coâng hôn so vôùi caùc doanh nghieäp coù neàn neáp yeáu keùm. ¯ Xaây döïng ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá moâi tröôøng noäi boä IFE (IFE Matrix - Internal Factor Evaluation Matrix) Cuõng töông töï nhö xaây döïng ma traän EFE, coâng vieäc ñaàu tieân ta laäp baûng toång hôïp moâi tröôøng noäi boä ñeå tìm ra caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu chính taùc ñoäng ñeán söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa doanh nghieäp. Baûng 1.2: Baûng toång hôïp moâi tröôøng noäi boä PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -19- 1 Caùc yeáu toá moâi tröôøng noäi boä Lieät keâ caùc yeáu toá moâi tröôøng noäi boä cô baûn vaø caùc thaønh toá cuûa chuùng 2 Möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá ñoái vôùi ngaønh Phaân loaïi möùc ñoä quan troïng töông ñoái cuûa moãi yeáu toá 3: Cao 2: Trung bình 1: Thaáp 3 Taùc ñoäng ñoái vôùi doanh nghieäp 4 Tính chaát taùc ñoäng 5 Ñieåm Phaân loaïi möùc ñoä taùc ñoäng cuûa moãi yeáu toá ñoái vôùi doanh nghieäp 3: Nhieàu 2: Trung bình 1: Ít 0: Khoâng taùc ñoäng Moâ taû tính chaát taùc ñoäng (+): Ñieåm maïnh (-): Ñieåm yeáu Nhaân trò soá coät 2 (möùc ñoä quan troïng) vôùi coät 3 (möùc ñoä taùc ñoäng) vaø ñaët daáu (+) hoaëc daáu (-) vaøo keát quaû thu ñöôïc Töø baûng treân, neáu coù nhieàu yeáu toá coù soá ñieåm “+” vaø soá ñieåm “-” cao thì phaûi löu yù ñeán caùc yeáu toá naøy tröôùc nhaát, bôùi ñoù laø ñieåm maïnh (+) vaø ñieåm yeáu (-) chính ñoái vôùi doanh nghieäp. Xaây döïng ma traän IFE goàm 5 böôùc nhö sau: - Böôùc 1: Lieät keâ caùc yeáu toá noäi boä cuûa doanh nghieäp bao goàm caû ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu (thöôøng ít nhaát laø 10 yeáu toá). - Böôùc 2: AÁn ñònh taàm quan troïng baèng caùch phaân loaïi töø 0.00 (laø khoâng quan troïng) ñeán 1.00 (laø raát quan troïng) cho moãi yeáu toá. Taàm quan troïng töông ñoái cuûa caùc yeáu toá naøy ñoái vôùi söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp trong ngaønh. - Böôùc 3: Xaùc ñònh heä soá töø 1 - 4 cho moãi yeáu toá, trong ñoù: 1: Ñieåm yeáu lôùn nhaát 2: Ñieåm yeáu nhoû nhaát 3: Ñieåm maïnh nhoû nhaát 4: Ñieåm maïnh lôùn nhaát - Böôùc 4: Tính ñieåm cho töøng yeáu toá baèng caùch laáy taàm quan troïng nhaân vôùi heä soá cuûa töøng yeáu toá. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -20- - Böôùc 5: Tính toång ñieåm cho toaøn boä caùc yeáu toá. Toång ñieåm theå hieän doanh nghieäp maïnh hay yeáu. Ñieåm 1: Doanh nghieäp ñang yeáu Ñieåm 2.5: Doanh nghieäp ñang ôû möùc trung bình Ñieåm 4: Doanh nghieäp maïnh ôû caùc yeáu toá noäi boä Toùm laïi, chieán löôïc kinh doanh laø keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh daøi haïn cuûa doanh nghieäp nhaèm xaùc ñònh muïc tieâu maø doanh nghieäp phaûi ñaït ñöôïc trong töông lai, xaùc ñònh con ñöôøng ñeå ñi tôùi muïc tieâu ñoù vaø caùc phöông tieän ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù. Ñeå xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu treân ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn trò phaûi thaáu hieåu caùc moâi tröôøng vó moâ, moâi tröôøng noäi boä, moâi tröôøng taùc nghieäp. Doanh nghieäp naøo cuõng chòu söï taùc ñoäng cuûa caùc moâi tröôøng treân. Tuy nhieân, moãi doanh nghieäp cuï theå khaùc nhau neân möùc ñoä taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá moâi tröôøng cuõng khaùc nhau. Vieäc phaân tích kyõ löôõng caùc yeáu toá moâi tröôøng cho pheùp nhaø quaûn trò doanh nghieäp nhaän bieát ñöôïc cô hoäi saûn xuaát kinh doanh ñöa doanh nghieäp tieán leân, ñoàng thôøi nhaän bieát nguy cô ñeå giaûm ruûi ro trong saûn xuaát kinh doanh. II.1.4 Caùc yeáu toá moâi tröôøng quoác teá Söï thay ñoåi ngoaïi caûnh quoác teá coù theå daãn ñeán khaû naêng môû roäng hoaëc thu heïp thò tröôøng ñoái vôùi doanh nghieäp. Nhöõng naêm gaàn ñaây, caùc nöôùc ñang phaùt trieån ñaõ taïo cô hoäi cho caùc nöôùc phaùt trieån baùn caùc thieát bò vaø coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi; nhöng ñoàng thôøi ôû chính caùc nöôùc phaùt trieån aáy cuõng phaûi chaáp nhaän nguy cô ñe doaï cuûa haøng hoùa giaù reû töø caùc nöôùc ñang phaùt trieån ñöa vaøo daãn ñeán söï caïnh tranh quyeát lieät ñoái vôùi caùc doanh nghieäp cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån naøy. Moät baèng chöùng cuûa söï aûnh höôûng quoác teá daãn ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp nöôùc ta, ñaëc bieät laø lónh vöïc deät may, töø ñaàu nhöõng naêm 90 ñeán nay laø raát roõ neùt. Do caûi caùch heä thoáng kinh teá dieãn ra ôû caùc nöôùc XHCN ôû Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ tröôùc ñaây ñaõ taïo ra cô hoäi xuaát khaåu haøng hoaù lôùn chöa töøng coù cho caùc doanh nghieäp deät - may vaø giaøy da Vieät Nam. Ñoàng thôøi keøm theo noù laø haøng loaït caùc doanh nghieäp cung caáp dòch vuï trong lónh vöïc naøy cuõng phaùt trieån raát maïnh meõ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- Xem thêm -