Tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nữ trang vàng sjc tại tp hồ chí minh năm 2010 - 2013

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRNG !I H"C C#N TH$ KHOA KINH T% – QU&N TR' KINH DOANH ______ ! "#______ LU(N V)N T*T NGHI+P XÂY D,NG CHI%N L-C MARKETING CHO VÀNG VÀ N. TRANG SJC T!I THÀNH PH* H/ CHÍ MINH N)M 2010- 2013 Sinh viên th!c hi"n: Giáo viên hng d n: Nguy3n Th4 C5m H6ng TR#N TH2Y ÁI ÔNG MSSV: 4053921 Lp: QT Marketing Khóa 31 C0n Th1 - 2009 LI C M T! Sau bn n m h!c t"p và nghiên c#u t$i tr%&ng '$i H!c C(n Th), em *ã *%+c các th(y cô trong tr%&ng và *,c bi-t là quý th(y cô khoa Kinh t. - Qu/n tr0 kinh doanh *ã t"n tình ch1 b/o, truy2n *$t nh3ng kinh nghi-m quý báo v2 ki.n th#c chuyên môn c4ng nh% trong cu5c sng. '6 hoàn thành *2 tài tt nghi-p này, ngoài s7 c g8ng c9a b/n thân em, em xin chân thành cám )n quý th(y cô và các anh ch0 ; c) quan th7c t"p *ã t"n tình giúp *< em trong th&i gian qua. Tr%=c h.t em xin c/m )n cô Tr(n Th>y Ái 'ông, ng%&i *ã t"n tình truy2n *$t, h%=ng d?n em v2 ki.n th#c chuyên môn, *óng góp ý ki.n và nh3ng l&i khuyên vô cùng b@ ích. K. *.n em xin c/m )n s7 giúp *< c9a anh Nhân, phòng ti.p th0 công ty vàng b$c *á quý Sài Gòn – SJC, *ã t$o *i2u ki-n cho em *%+c thu th"p thông tin, h!c hAi kinh nghi-m trong th&i gian qua. Em c4ng xin chân thành cám )n các anh ch0 và nhBt là anh H3u ; công ty Sao Ph%)ng Nam *ã giúp cho em có th6 ti.p c"n m5t cách th#c t. nh3ng ki.n th#c mà mình *ã *%+c h!c, *ã t$o *i2u ki-n tt nhBt và giúp *< em t"n tình *6 hoàn thành tt lu"n v n này. Cui cùng, em c4ng xin *%+c cám )n gia *ình và tBt c/ b$n bè *ã nhi-t tình giúp *< em trong th&i gian h!c t"p c4ng nh% trong th&i gian th7c hi-n *2 tài này. Tuy nhiên, do h$n ch. v2 th&i gian và ki.n th#c nên *2 tài này không tránh khAi nh3ng thi.u sót, v?n còn nhi2u h$n ch.. Vì v"y, em kính mong s7 *óng góp ý ki.n c9a quý th(y cô và b$n bè *6 lu"n v n này *%+c hoàn thi-n h)n. Cui l&i, em xin kính chúc s#c khAe, chúc thành công *.n quý th(y cô và các anh ch0 *ã giúp *< em trong th&i gian qua. Trân tr!ng! Sinh viên th7c hi-n NguyCn Th0 CDm HEng i LI CAM "OAN Tôi xin cam *oan *2 tài này là do tôi th7c hi-n, các s li-u thu th"p và k.t qu/ phân tích trong *2 tài là trung th7c, *2 tài này không trùng v=i bBt c# lu"n v n hay *2 tài nghiên c#u khoa h!c nào khác. Ngày 20 tháng 4 n m 2009 Sinh viên th7c hi-n NguyCn Th0 CDm HEng ii M#C L#C Trang CH$%NG 1: GI&I THI'U............................................................................. 1 1.1. 'FT VGN 'H............................................................................................ 1 1.1.1. S7 c(n thi.t c9a *2 tài .......................................................................... 1 1.1.2. C n c# khoa h!c và th7c tiCn ............................................................... 2 1.1.2.1. C n c# khoa h!c .......................................................................... 2 1.1.2.2. C n c# th7c tiCn........................................................................... 2 1.2. MIC TIÊU CJA 'H TÀI.......................................................................... 3 1.2.1. M>c tiêu chung .................................................................................... 3 1.2.2. M>c tiêu c> th6 .................................................................................... 3 1.3. CÂU HKI NGHIÊN CLU .......................................................................... 3 1.4. PHMM VI NGHIÊN CLU.......................................................................... 4 1.4.1. Ph$m vi v2 không gian ........................................................................ 4 1.4.2. Ph$m vi v2 th&i gian ........................................................................... 4 1.4.3. 'i t%+ng nghiên c#u .......................................................................... 4 1.5. LNOC KHPO TÀI LIQU LIÊN QUAN 'RN 'H TÀI .............................. 4 CH$%NG 2: PH$%NG PHÁP LU(N VÀ PH$%NG PHÁP NGHIÊN C)U ......................................................................... 7 2.1. PHNSNG PHÁP LUTN ............................................................................ 7 2.1.1. Khái ni-m ............................................................................................ 7 2.1.1.1. Khái ni-m v2 Marketing ................................................................ 7 2.1.1.2. Vai trò c9a Marketing.................................................................... 7 2.1.2. Khái quát v2 chi.n l%+c Marketing ...................................................... 7 2.1.2.1. Khái ni-m v2 qu/n tr0 Marketing ................................................... 7 2.1.2.2. Khái ni-m v2 chi.n l%+c Marketing ............................................... 8 2.1.2.3. Quá trình xây d7ng chi.n l%+c Marketing...................................... 9 2.1.2.3.1.Phân tích môi trng v mô ......................................................... 9 a. Y.u t chính tr0 pháp lu"t ....................................................................... 9 b. Y.u t kinh t.......................................................................................... 9 c. Y.u t v n hoá xã h5i........................................................................... 10 iii d. Y.u t công ngh- ................................................................................. 10 e. Y.u t môi tr%&ng quc t. .................................................................... 11 2.1.2.3.2. Phân tích môi trng tác nghi!p............................................... 11 a. Các *i th9 c$nh tranh .......................................................................... 12 b. Khách hàng .......................................................................................... 12 c. Nhà cung #ng ...................................................................................... 13 d. S/n phDm thay th. ............................................................................... 14 2.1.2.3.3. Phân tích môi trng n"i b" ..................................................... 14 a. NguEn nhân l7c ................................................................................... 14 b. V n hoá doanh nghi-p ......................................................................... 14 c. Y.u t Marketing ................................................................................. 15 d. Y.u t tài chính k. toán ....................................................................... 15 2.2. PHNSNG PHÁP NGHIÊN CLU............................................................. 15 2.2.1. Ph%)ng pháp thu th"p s li-u ............................................................. 15 2.2.1. Ph%)ng pháp xU lý s li-u.................................................................. 15 CH$%NG 3: GI&I THI'U T*NG QUAN V+ CÔNG TY ........................ 17 3.1. SS LNOC VH CÔNG TY ........................................................................ 17 3.1.1. Lich sU hình thành và phát tri6n ......................................................... 17 3.1.2. S/n phDm và th0 tr%&ng ho$t *5ng c9a công ty ................................... 19 3.1.2.1. S/n phDm c9a công ty .................................................................. 19 3.1.2.2. Th0 tr%&ng ho$t *5ng c9a công ty ................................................ 19 3.2. HÌNH THLC TV CHLC VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH..................... 20 3.2.1. S) *E c) cBu t@ ch#c .......................................................................... 20 3.2.2. Ch#c n ng và nhi-m v> các phòng ban .............................................. 21 3.2.3. Khái quát tình hình kinh doanh tW 2006 - 2008................................... 23 3.2.3.1. Doanh thu.................................................................................... 23 3.2.3.2. Chi phí......................................................................................... 24 3.2.3.3. L+i nhu"n .................................................................................... 24 3.2.4. Nh3ng thu"n l+i và khó kh n trong quá trình phát tri6n c9a công ty... 26 3.2.4.1. Khó kh n .................................................................................... 26 3.2.4.2. Thu"n l+i .................................................................................... 26 iv CH$%NG 4: PHÂN TÍCH MÔI TR$NG KINH DOANH .................... 28 4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRNXNG BÊN TRONG CÔNG TY.......................... 28 4.1.1. Y.u t tài chính k. toán ..................................................................... 28 4.1.1.1. Các tY s v2 kh/ n ng thanh toán................................................. 28 1. TY s thanh toán hi-n hành................................................................... 28 2. TY s thanh toán nhanh ........................................................................ 29 4.1.1.2. Các tY s n+ và tài s/n ................................................................. 29 1. TY s n+ trên t@ng nguEn vn ............................................................... 29 2. TY s n+ trên nguEn vn ch9 s; h3u..................................................... 29 4.1.1.3. Các tY s v2 kh/ n ng sinh l+i ..................................................... 29 1. TY suBt l+i nhu"n trên t@ng tài s/n........................................................ 29 2. TY suBt l+i nhu"n trên vn ch9 s; h3u .................................................. 30 3. TY suBt l+i nhu"n trên doanh thu .......................................................... 30 4.1.2. Uy tín và Bn t%+ng *i v=i khách hàng .............................................. 30 4.1.3. NguEn nhân l7c ................................................................................ 32 4.1.4. T@ ch#c và qu/n lý ............................................................................ 34 4.1.4.1. T@ ch#c ..................................................................................... 34 4.1.4.2. T@ ch#c h- thng thông tin ........................................................ 34 4.1.4.3. V n hoá công ty........................................................................... 35 4.1.5. Các chi.n l%+c công ty *ã th7c hi-n .................................................. 36 4.1.6. Ma tr"n IFE ....................................................................................... 40 4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRNXNG BÊN NGOÀI CÔNG TY........................... 41 4.2.1. Tác *5ng c9a môi tr%&ng tác nghi-p ................................................. 41 4.2.1.1. Khách hàng ................................................................................. 41 4.2.1.2. 'i th9 c$nh tranh hi-n t$i .......................................................... 44 4.2.1.3. 'i th9 c$nh tranh ti2m Dn .......................................................... 51 4.2.1.4. Rào c/n gia nh"p ........................................................................ 52 4.2.1.5. S/n phDm thay th. ...................................................................... 53 4.2.1.6. T@ng h+p môi tr%&ng tác nghi-p ................................................. 54 4.2.2. Tác *5ng c9a môi tr%&ng vZ mô ......................................................... 56 4.2.2.1. Y.u t kinh t. ............................................................................. 56 v 4.2.2.2. Y.u t chính tr0 pháp lu"t ........................................................... 57 4.2.2.3. Y.u t v n hoá xã h5i ................................................................. 58 4.2.2.4. Y.u t công ngh- ........................................................................ 59 4.2.2.5. Y.u t quc t. ............................................................................. 59 4.2.2.6. B/ng t@ng h+p môi tr%&ng vZ mô ................................................. 60 4.2.3. Ma tr"n EFE ................................................................................... 62 4.3. PHÂN TÍCH SWOT ................................................................................ 63 4.3.1. Nh3ng *i6m m$nh ............................................................................. 63 4.3.2. Nh3ng *i6m y.u ................................................................................ 63 4.3.3. Nh3ng c) h5i ................................................................................... 64 4.3.4. Nh3ng *e do$ .................................................................................... 64 CH$%NG 5: CHI,N L$-C MARKETING CHO VÀNG, N. TRANG SJC T!I TP. H/ CHÍ MINH N0M 2010 - 2013 5.1. VH SPN PH[M ....................................................................................... 68 5.2. VH GIÁ CP.............................................................................................. 69 5.3. VH PHÂN PH\I ...................................................................................... 70 5.4. VH CHIÊU TH]........................................................................................ 70 5.5. VH CON NGNXI ..................................................................................... 75 5.6. D]CH VI KHÁCH HÀNG ...................................................................... 76 CH$%NG 6: K,T LU(N VÀ KI,N NGH1 ................................................ 77 6.1. KRT LUTN.............................................................................................. 77 6.2. KIRN NGH] ............................................................................................. 78 TÀI LIQU THAM KHPO ................................................................................. 79 vi DANH M#C B NG Trang B/ng 1: Các ch1 tiêu ho$t *5ng kinh doanh........................................................ 25 B/ng 2: Các ch1 tiêu tài chính c) b/n................................................................. 28 B/ng 3: M#c *5 nh"n bi.t vàng mi.ng, n3 trang SJC t$i TP. HE Chí Minh ....... 31 B/ng 4: C) cBu lao *5ng n m 2008 ................................................................... 33 B/ng 5: Ma tr"n IFE.......................................................................................... 40 B/ng 6: Ki6u dáng n3 trang yêu thích theo t(ng l=p kinh t. .............................. 42 B/ng 7: Mi quan h- gi3a nhóm tu@i và y.u t quy.t *0nh mua c9a ng%&i tiêu dùng ............................................................................. 42 B/ng 8: Th0 ph(n n3 trang SJC t$i Tp.HE Chí Minh .......................................... 45 B/ng 9: Ma tr"n hình /nh c$nh tranh ................................................................. 52 B/ng 10: B/ng t@ng h+p môi tr%&ng tác nghi-p ................................................ 55 B/ng 11: T1 l- l$m phát và tc *5 phát tri6n kinh t............................................ 56 B/ng 12: Thu nh"p bình quân c9a ng%&i dân Thành ph HE Chí Minh.............. 56 B/ng 13: B/ng t@ng h+p môi tr%&ng vZ mô ....................................................... 61 B/ng 14: Ma tr"n EFE....................................................................................... 62 vii DANH M#C BI2U "/ VÀ S% "/ BI2U "/ Trang Bi6u *E 1: Th0 tr%&ng phân phi c9a SJC .......................................................... 19 Bi6u *E 2: Doanh thu tW n m 2006 *.n 2008 .................................................... 23 Bi6u *E 3: Th0 ph(n SJC trong các n m 2006 - 2008 ......................................... 32 Bi6u *E 4: Các y.u t ch!n mua s/n phDm SJC ................................................. 41 Bi6u *E 5: N)i ch!n mua................................................................................... 43 Bi6u *E 6: '0a *i6m mua................................................................................... 44 Bi6u *E 7: Th0 ph(n vàng mi.ng SJC t$i Tp.HE Chí Minh................................. 45 S% "/ S) *E 1: Ti.n trình qu/n tr0 Marketing theo Philip Kotler.................................... 8 S) *E 2: Mô hình n m áp l7c c$nh tranh c9a Micheal E. Porter......................... 11 S) *E 3: S) *E c) cBu t@ ch#c c9a công ty......................................................... 20 viii DANH M#C CÁC T4 VI,T T5T M'QT: M#c *5 quan tr!ng 'V: 'i v=i Công ty SJC: Công ty vàng b$c *á quý Sài Gòn SJC Tp. HE Chí Minh: Thành ph HE Chí Minh T/c: tính chBt ix TÓM T5T N6I DUNG LU(N V0N - M>c tiêu c9a *2 tài: Phân tích các y.u t /nh h%;ng *.n ho$t *5ng c9a Công ty vàng b$c *á quý Sài Gòn SJC, trên c) s; *ó xây d7ng chi.n l%+c Marketing cho công ty t$i th0 tr%&ng Thành ph HE Chí Minh. - Ph%)ng pháp nghiên c#u: + Thu th"p s li-u th# cBp tW phòng ti.p th0 c9a công ty trong 3 n m tW 2006-2009 + Thu th"p s li-u s) cBp thông qua b/ng câu hAi phAng vBn khách hàng Thành ph HE Chí Minh v2 hành vi mua vàng mi.nh, n3 trang. + Ph%)ng pháp xU lý s li-u: ph%)ng pháp so sánh, thng kê bang bi6u b/ng, phân tích ma tr"n SWOT. - N5i dung: + Gi=i thi-u s) l%+c v2 Công ty vàng b$c *á quý Sài Gòn SJC, l0ch sU hình thành, các thành t7u *ã *$t *%+c, nh3ng khó kh n và thu"n l+i trong quá trình phát tri6n công ty. + Phân tích các y.u t môi tr%&ng n5i b5 doanh nghi-p, bao gEm y.u t k. toán – tài chính, nhân s7, uy tín công ty *i v=i khách hàng, v n hóa công ty và các ch%)ng trình marketing *ã th7c hi-n. Sau *ó *ánh giá môi tr%&ng n5i b5 doanh nghi-p thông qua ma tr"n IFE *6 tìm ra nh3ng *i6m m$nh c4ng nh% nh3ng *i6m y.u c9a công ty. + Phân tích môi tr%&ng tác nghi-p thông qua thói quen mua s8m c9a khách hàng, phân tích *i th9 c$nh tranh, rào c/n gia nh"p và s/n phDm thay th.. Phân tích các y.u t vZ mô tác *5ng *.n doanh nghi-p nh% chính tr0 pháp lu"t, kinh t., v n hóa xã h5i, công ngh-, môi tr%&ng quc t.. + T@ng h+p môi tr%&ng bên ngoài tác *5ng *.n doanh nghi-p thông qua ma tr"n EFE *6 tìm ra nh3ng c) h5i c4ng nh% nh3ng *e d!a tW th0 tr%&ng. Phân tích SWOT, tìm ra nh3ng chi.n l%+c Marketing mà công ty c(n th7c hi-n trong th&i gian t=i *6 ho$t *5ng kinh doanh có hi-u qu/ h)n. + Xây d7ng chi.n l%+c marketing cho s/n phDm vàng mi.ng và n3 trang SJC v2 s/n phDm, giá c/, phân phi, chiêu th0, con ng%&i và d0ch v> khách hàng. x CHNG 1 GI I THI!U 1.1. "#T V$N "% 1.1.1. S& c'n thi(t c)a *+ tài Nm 2008 !"c xem là th#i k$ suy thoái kinh t% n&ng n' trong nhi'u th(p k) qua. Có nhi'u d* báo cho r+ng s* suy thoái này còn ti%p di,n trong nm 2009 và ph-i m.t nhi'u nm sau n/a kinh t% th% gi0i m0i h1i ph2c. C3n l4c suy thoái này c5ng ã -nh h!6ng n&ng n' %n n'n kinh t% Vi8t Nam. Tuy nhiên m9c : -nh h!6ng không ph-i nh! nhau trong t.t c- các ngành. ;i'u ó !"c th< hi8n qua t4c : tng tr!6ng kinh t% c=a Vi8t Nam v>n tng trong nh/ng tháng cu4i nm 2008 và ?u 2009. K% %n Vi8t Nam !"c xem là th@ tr!#ng t!3ng 4i t4t cho các nhà ?u t! trong n!0c l>n n!0c ngoài. ;9ng tr!0c b4i c-nh ó các doanh nghi8p trong n!0c ph-i có chi%n l!"c kinh doanh phù h"p, &c bi8t là chi%n l!"c marketing < kéo doanh nghi8p v!"t qua nh/ng thách th9c c=a n'n kinh t%. Th*c ti,n hoAt :ng c=a nhi'u doanh nghi8p ã cho th.y, n%u doanh nghi8p có chi%n l!"c marketing úng Bn, có t?m nhìn r:ng, tAo !"c t! duy hành :ng, nh+m h!0ng t0i khách hàng m2c tiêu, thì doanh nghi8p 9ng v/ng và thành công trong cAnh tranh, còn n%u ng!"c lAi thì sC r3i vào tình trAng b% tBc, hoAt :ng không có hi8u qu- ho&c i %n phá s-n. Bài hDc tE kinh t% suy thoái c5ng chF ra trong suy thoái, khi mà ng!#i tiêu dùng càng cGn trDng h3n trong chi tiêu và l*a chDn th!3ng hi8u thì doanh nghi8p càng ph-i chú trDng vào marketing. Doanh nghi8p nào bi%t t(n d2ng và ?u t! marketing hi8u qu- sC thành công, doanh nghi8p nào bH qua marketing sC b@ c3n sóng suy thoái vùi l.p và th!3ng hi8u c=a doanh nghi8p ó sC d?n b@ ng!#i tiêu dùng lãng quên. Nh! v(y trong i'u ki8n thay Ii và phát triC KH?O TÀI LI!U LIÊN QUAN "@N "% TÀI PhAm Th@ Nguyên Ph!3ng (2003). HoAch @nh chi%n l!"c marketing gAo công ty ANGIMEX giai oAn 2004 – 2010. Lu(n vn t4t nghi8p, l0p tài chính, tr!#ng ;Ai HDc An Giang. ! M2c tiêu c=a ' tài: phân tích các y%u t4 môi tr!#ng -nh h!6ng %n doanh nghi8p trên c3 s6 ó hoAch @nh chi%n l!"c kinh doanh cho công ty. ! Ph!3ng pháp nghiên c9u: + Ph!3ng pháp thu th(p s4 li8u: thu th(p s4 li8u th9 c.p tE công ty trong 3 nm 2000 – 2001 – 2002. 4 + Ph!3ng pháp xJ lý s4 li8u: tác gi- sJ d2ng các ph!3ng pháp so sánh, tIng h"p, th4ng kê bin, chF Ao và ph4i h"p các hoAt :ng s-n xu.t kinh doanh, là c3 s6 < l(p k% hoAch và chF Ao các hoAt :ng. Vai trò c=a Marketing c5ng thay Ii theo th#i gian do có s* thay Ii quan i - Xem thêm -