Tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần dược phẩm - bến tre

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM - BẾN TRE Giáo viên hướng dẫn: Ths. LÊ QUANG VIẾT Sinh viên thực hiện: ĐOÀN THANH DUYÊN Mã số SV: 4053905 Lớp: Quản Trị Kinh Doanh Marketing Mã số lớp: KT0545A1 Khóa: 31 Cần Thơ, năm 2009 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..11 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu………………………………………………….…..11 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu……………………………………………….11 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn…………………………………………12 1.2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………….….13 1.2.1. Mục tiêu chung…………………………………………………….….13 1.2.2. Mục tiêu cụ thể…………………………………………………….….13 1.3. Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………...13 1.3.1. Không gian………………………………………………………….…13 1.3.2. Thời gian………………………………………………………….…...13 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………13 1.4. Lược khảo tài liệu nghiên cứu……………………………………………..14 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…….. …………………………………………………………………………………..15 2.1. Phương pháp luận…………………………………………………………..15 2.1.1. Khái quát về quản trị và chiến lược…………………………………...15 2.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược……………………………….……..16 2.1.3. Các giai đoạn quản trị chiến lược……………………………………..16 2.1.4. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược………………………………17 2.1.5. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp…………………...18 2.1.6. Phân tích nội bộ doanh nghiệp………………………………………...22 2.2. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………...24 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………24 2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu…………………………………………….24 Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE………………………………………………................ …………………………………………………………………………………..27 3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty……………………..27 GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 1 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 3.2. Lĩnh vực hoạt động…………………………………………………………28 3.3. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực………………………………….………29 3.3.1. Cơ cấu tổ chức…………………………………………………...……29 3.3.2. Nguồn nhân lực…………………………………………..……………31 3.4. Thị trường kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua………………..32 3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh……………………………………………...33 Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY…….. …………………………………………………………………………………..36 4.1. Phân tích môi trường kinh doanh………………………………………..…36 4.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô……………………………...……………36 4.1.2. Phân tích môi trường tác nghiệp………………………………………43 4.2. Phân tích môi trường nội bộ của công ty…………………………...………49 4.2.1. Yếu tố marketing……………………………………………...………49 4.2.2. Công tác nghiên cứu hợp tác và phát triển……………………………50 4.2.3. Phân tích tình hình tài chính doanh nghi ệp…………………...………51 4.3. Sứ mạng và mục tiêu đến năm 2012………………………………………62 4.3.1.. Sứ mạng của công ty…………………………………………………62 4.3.2. Mục tiêu đến năm 2012………………………………………….……62 4.4. Hình thành và lựa chọn chiến lược…………………………………………62 4.4.1. Các điểm mạnh của công ty……………………………………...……62 4.4.2. Các điểm yếu của công ty……………………………………………..63 4.4.3. Các cơ hội đối với công ty………………………………………….…64 4.4.4. Các mối đe doạ……………………………………………………..…65 4.4.5. Ma trận SWOT……………………………………………………..…66 4.4.6. Ma trận SPACE…………………………………………………….…67 4.4.7. Ma trận chiến lược chính……………………………………...………68 4.4.8. Lựa chọn chiến lược………………………………………………..…70 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2012…………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………..72 5.1. Vấn đề về quản trị………………………………………………………..…72 5.1.1. Các mục tiêu hàng năm………………………………………..………72 GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 2 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 5.1.2. Các chính sách thực hiện mục tiêu……………………………………74 5.2. Vấn đề marketing……………………………………………………...……75 5.3. Vấn đề tài chính…………………………………………………………….75 5.4. Vấn đề nghiên cứu và phát triển……………………………………………75 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………… …………………………………………………………………………………..76 6.1. Kết luận……………………………………………………………………..76 6.2. Kiến nghị………………………………………………………………...…76 6.2.1. Đối với công ty……………………………………………..…………76 6.2.2. Đối với nhà nước………………………………………………...……77 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………78 GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 3 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre LỜI CẢM TẠ Trải qua 4 năm được đào tạo và nghiên cứu tại trường Đại học Cần Thơ, dĩ nhiên có rất nhiều kiến thức quí báu do các giảng viên của trường đã cung cấp, mặc khác sau khoảng ba tháng thực tập tại công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tôi đã được sự hỗ trợ rất nhiều của các Ban lãnh đạo công ty. Tổng hợp các kiến thức từ các giảng viên của trường và những kinh nghiệm được rút kết từ phía cơ quan thực tập đã giúp tôi có thể hoàn thành bài nghiên cứu “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre” một cách hoàn chỉnh và mang tính chất khả thi trong thực tế. Với thành công đó ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến: - Trường Đại học Cần Thơ đã tạo mọi điều kiện cho tôi học tập, cám ơn các giảng viên của trường đã rèn luyện cho tôi các kỹ năng về chuyên môn. - Cám ơn đến Thạc sĩ Lê Quang Viết đã nhiệt tình trong quá trình hướng dẫn tôi làm đề tài. - Cám ơn Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, đặc biệt là các Ban lãnh đạo Phòng marketing đã cho tôi được thực tập và dành thời gian hỗ trợ cho tôi để có thể hoàn thành bài nghiên cứu của mình. Xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Đoàn Thanh Duyên GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 1 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Đoàn Thanh Duyên GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 2 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Bến Tre, ngày…. tháng…. năm 20…. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 3 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Cần Thơ, ngày…. tháng…. năm 20…. Giáo viên hướng dẫn (Ký và ghi họ tên) GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 4 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Cần Thơ, ngày…. tháng…. năm 20…. Giáo viên phản biện (Ký và ghi họ tên) GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 5 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..11 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu………………………………………………….…..11 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu……………………………………………….11 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn…………………………………………12 1.2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………….….13 1.2.1. Mục tiêu chung…………………………………………………….….13 1.2.2. Mục tiêu cụ thể…………………………………………………….….13 1.3. Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………...13 1.3.1. Không gian………………………………………………………….…13 1.3.2. Thời gian………………………………………………………….…...13 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………13 1.4. Lược khảo tài liệu nghiên cứu……………………………………………..14 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…….. …………………………………………………………………………………..15 2.1. Phương pháp luận…………………………………………………………..15 2.1.1. Khái quát về quản trị và chiến lược…………………………………...15 2.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược……………………………….……..16 2.1.3. Các giai đoạn quản trị chiến lược……………………………………..16 2.1.4. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược………………………………17 2.1.5. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp…………………...18 2.1.6. Phân tích nội bộ doanh nghiệp………………………………………...22 2.2. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………...24 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………24 2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu…………………………………………….24 Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE………………………………………………................ …………………………………………………………………………………..27 3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty……………………..27 GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 6 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 3.2. Lĩnh vực hoạt động…………………………………………………………28 3.3. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực………………………………….………29 3.3.1. Cơ cấu tổ chức…………………………………………………...……29 3.3.2. Nguồn nhân lực…………………………………………..……………31 3.4. Thị trường kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua………………..32 3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh……………………………………………...33 Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY…….. …………………………………………………………………………………..36 4.1. Phân tích môi trường kinh doanh………………………………………..…36 4.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô……………………………...……………36 4.1.2. Phân tích môi trường tác nghiệp………………………………………43 4.2. Phân tích môi trường nội bộ của công ty…………………………...………49 4.2.1. Yếu tố marketing……………………………………………...………49 4.2.2. Công tác nghiên cứu hợp tác và phát triển……………………………50 4.2.3. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp…………………...………51 4.3. Sứ mạng và mục tiêu đến năm 2012………………………………………62 4.3.1.. Sứ mạng của công ty…………………………………………………62 4.3.2. Mục tiêu đến năm 2012………………………………………….……62 4.4. Hình thành và lựa chọn chiến lược…………………………………………62 4.4.1. Các điểm mạnh của công ty……………………………………...……62 4.4.2. Các điểm yếu của công ty……………………………………………..63 4.4.3. Các cơ hội đối với công ty………………………………………….…64 4.4.4. Các mối đe doạ……………………………………………………..…65 4.4.5. Ma trận SWOT……………………………………………………..…66 4.4.6. Ma trận SPACE…………………………………………………….…67 4.4.7. Ma trận chiến lược chính……………………………………...………68 4.4.8. Lựa chọn chiến lược………………………………………………..…70 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2012…………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………..72 5.1. Vấn đề về quản trị………………………………………………………..…72 5.1.1. Các mục tiêu hàng năm………………………………………..………72 GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 7 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 5.1.2. Các chính sách thực hiện mục tiêu……………………………………74 5.2. Vấn đề marketing……………………………………………………...……75 5.3. Vấn đề tài chính…………………………………………………………….75 5.4. Vấn đề nghiên cứu và phát triển……………………………………………75 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………… …………………………………………………………………………………..76 6.1. Kết luận……………………………………………………………………..76 6.2. Kiến nghị………………………………………………………………...…76 6.2.1. Đối với công ty……………………………………………..…………76 6.2.2. Đối với nhà nước………………………………………………...……77 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………78 GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 8 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1:Mô hình thể hiện mối quan hệ giữa các ảnh hưởng chủ yếu của môi trường đối với tổ chức………………………….………………18 Hình 2: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter……...………………..21 Hình 3: Sơ đồ tư duy chiến lược về tình hình công ty đến lựa chọn chiến lược……………………………….………………………………23 Hình 4: Sơ đồ ma trận SWOT……………………………………….………….25 Hình 5: Sơ đồ ma trận chiến lược chính…………………..…………………….26 Hình 6: Sơ đồ cơ cấu bộ máy của công ty…………………...………………….29 Hình 7: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của công ty……………..……………….30 Hình 8: Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo trình độ……..……..33 Hình 9: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty………………...………………………………………..…..35 Hình 10: Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2003-2008…………………………………….37 Hình 11: Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 2005-2008…………………………….……………………..38 Hình 12: Biểu đồ thống kê doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty từ 2006-2008…………………………………………………………..51 Hình 13: Ma trận SWOT…………………..……………………………………67 Hình 14: Ma trận SPACE……………………………..………………………...68 Hình 15: Sơ đồ ma trận SPACE…………………………...……………………69 Hình 16: Ma trận chiến lược chính……………………………...………………70 Hình 17: Biểu đồ dự kiến doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2009-2012………………..…………………………………72 Hình 18: Biểu đồ thể hiện tỷ lệ chia cổ tức của công ty trong các năm qua và dự kiến cho các năm tiếp theo…………………...………………….72 GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 9 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Bảng thống kê số lượng cán bộ công nhân viên theo trình độ…………31 Bảng 2: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh……………………………………...33 Bảng 3: Bảng tổng hợp môi trường vĩ mô………………………………………42 Bảng 4: Ma trận hình ảnh canh tranh…………………………………………...44 Bảng 5: Bảng tổng hợp môi trường vi mô………………………………………47 Bảng 6: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)………………………….48 Bảng 7: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…………………………...51 Bảng 8: Bảng tính các tỷ số đo lường khả năng thanh khoản…………………...53 Bảng 9: Bảng tính các tỷ số hiệu quả hoạt động………………………………... 55 Bảng 10: Bảng tính các tỷ số quản trị nợ………………………………………..58 Bảng 11: Bảng tính các tỷ số khả năng sinh lời…………………………………60 Bảng 12: Bảng tổng hợp môi trường bên trong doanh nghiệp………………….61 Bảng 13: Bảng thống kê kế hoạch và chỉ tiêu phát triển của công ty cho các năm từ 2009-2012…………………………………………………71 GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 10 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Quản trị chiến lược (Strategic management) là nhiệm vụ hàng đầu của bất kỳ quản trị viên cấp cao nào, đôi khi được giao phó không chỉ cho một cá nhân mà cho cả một tập thể lãnh đạo trong tổ chức, doanh nghiệp. Thuật ngữ này, tuy thường xuyên được sử dụng và bàn luận, nhưng không phải nhà quản trị nào cũng hiểu về nó một cách đúng đắn, dẫn đến khi thực hiện thường mắc những sai lầm, có khi phải trả giá bằng cả sự sống còn của tổ chức doanh nghiệp. Nhiều công ty Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre nói riêng, thường bị cuốn hút vào vòng xoáy của công việc phát sinh hằng ngày_ những công việc liên quan đến sản xuất hoặc mua hàng, tìm kiếm khách hàng, bán hàng, giao hàng, thu tiền, quản lý hàng tồn, công nợ,…Hầu hết những công việc này được giải quyết theo yêu cầu phát sinh, xảy ra đến đâu, giải quyết đến đó, chứ không hề được hoạch định một cách bài bản, quản lý một cách có hệ thống hay đánh giá hiệu quả một cách khoa học. Việc thực hiện theo sự vụ đã chiếm hết thời gian của các cấp quản lý nhưng vẫn bị rối và luôn luôn bị động. Quản trị viên cấp cao, nhất là các giám đốc điều hành, thường bị công việc, sự vụ dẫn dắt đến mức lạc đường lúc nào không biết. Như người ta đang đi trong rừng, không có định hướng rõ ràng, chỉ thấy ở đâu có lối thì đi, dẫn đến càng đi, càng bị lạc. Quản trị chiến lược giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định rõ ràng được mục tiêu, hướng đi, vạch ra các con đường hợp lý và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu để đảm bảo đi đến mục tiêu đã định trong quỹ thời gian cho phép. Mục tiêu tổ chức được xác định trên cơ sở các phân tích rất cẩn trọng và khoa học về tình hình thị trường, khách hàng, xu thế tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi về công nghệ, môi trường pháp lý, tình hình kinh tế xã hội, những điểm mạnh yếu nội tại, các cơ hội và nguy cơ có thể có từ bên ngoài,…do vậy sẽ là những mục tiêu thách thức, nhưng khả thi, đáp ứng được sự mong đợi của cổ đông, của cấp quản lý và nhân viên. Mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp cũng bắt GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 11 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nguồn từ sứ mệnh, tầm nhìn, hoài bảo và các giá trị cốt lỗi của các tổ chức, doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa cái mong muốn và cái có thể làm được thông qua các phân tích khoa học sẽ giúp tổ chức không sa đà vào những ảo tưởng vô căn cứ hay ngược lại bỏ lỡ cơ hội phát triển do đặt ra yêu cầu tăng trưởng quá thấp ngay từ đầu. Đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre” nhằm giúp cho công ty có một hướng đi vững chắc trong tương lai. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Cốt yếu của chiến lược kinh doanh là cạnh tranh có lợi bằng nhận định về một thị trường với mục tiêu và các nhu cầu của đáp ứng cụ thể của việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Khám phá các đặc thù tổ chức của bạn để mang trở lại mức độ lợi nhuận tối ưu, trong lúc tiếp tục các phần của doanh nghiệp chưa thực hiện tốt vẫn phải đối mặt cạnh tranh với các yếu tố không thích hợp bên ngoài. Chiến lược sẽ bị xói mòn nhanh chóng nếu trong thời gian ngắn và thay đổi quá nhanh. Bởi vì sức cạnh tranh hôm qua đã chống đỡ thành công nhưng không thể tự động trông đợi thực hiện tương tự cho hôm nay hoặc ngày mai. Vì khách hàng, đối thủ và các yếu tố bên ngoài khác sẽ không cho phép điều đó. Một sức mạnh độc đáo hoặc đặc biệt mới phải được tìm ra và những cái tồn tại phải được tân trang để đảm bảo rằng sự lợi lộc đó được duy trì hoặc tăng thêm. Chiến lược kinh doanh là một ý niệm tổng quát bao gồm mọi chức năng trong kinh doanh: khách hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ, nghiên cứu và phát triển, tiếp thị, sản xuất, mua bán trao đổi hoạt động, quản trị, nhân viên, hệ thống thông tin và tài chính. Hầu hết tất cả các điều đó đều liên quan đến cách thức tổ chức các chức năng này và gộp lại với nhau để sinh ra lợi nhuận trọng tâm của bạn. Chiến lược kinh doanh không phải chỉ viết ra trong kế hoạch kinh doanh để hiện diện, mà mọi doanh nghiệp đều có một chiến lược, cho dù là ngấm ngầm, bởi họ phải nghiên cứu: - Khách hàng để họ bán hàng vào các thị trường đó. - Sản phẩm hoặc dịch vụ để họ bám vào các thị trường đó. - Tài nguyên của tổ chức để điều động hoạt động kinh doanh - Nguồn tài chính để chống đỡ mọi hoạt động này. GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 12 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Vì thế các hoạt động chủ yếu là: Chiến lược của bạn là gì? Nó đang hoạt động tốt như thế nào? Các mục tiêu đơn có được thực hiện không? Tính lợi nhuận có tăng lên do tinh chỉnh chiến lược hay không? Các nguồn hữu hiệu trên với các khách hàng phù hợp hay không? Giám đốc của các doanh nghiệp họ thừa nhận họ có thể có lợi hơn, và vấn đề độc nhất là: thế nào?. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Quá trình “ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Dược phẩm Bến tre” nhằm thực hiện mục tiêu sau: 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty nhằm không ngừng phát triển và tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường cho đến năm 2012. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhằm tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu. - Phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của công ty để nhận thức được các cơ hội và đe dọa. - Đưa ra chiến lược, lựa chọn và đề xuất biện pháp thực hiện thích hợp cho công ty. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Đề tài được nghiên cứu, phân tích và thực hiện tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre. 1.3.2. Thời gian Số liệu cung cấp để phục vụ cho đề tài được thu thập trong ba năm hoạt động gần nhất của công ty, cụ thể số liệu được lấy từ năm 2006-2008. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nhiên cứu lĩnh vực kinh doanh về Dược phẩm và vật tư y tế của công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre. GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 13 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu này là cả một quá trình tiếp thu trong quá trình học tập tại trường và thực tập tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Tuy nhiên để đề tài có thể được hoàn thiện và mang tính chất khả thi, ngoài việc được sự hỗ trợ ý kiến từ Ban lãnh đạo công ty, đề tài còn được tham khảo bởi các giáo trình, sách và luận văn của các khóa đào tạo trước. Cụ thể: - Giáo trình “Quản trị chiến lược” của Giảng viên Đỗ Thị Tuyết: qua cuốn này có thể có được các phương pháp làm một cách chặc chẽ. - Sách “Quản trị chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam” đây là tài liệu vô cùng quý giá và nó hỗ trợ cho đề tài này rất nhiều. Nó có thể cung cấp một số vấn đề để có quyết định đưa ra chiến lược. - Luận văn mẫu “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty thuê tài chính II- chi nhánh Cần Thơ” của tác giả Phạm Long khóa 30 của Trường Đại học Cần Thơ. Qua đề tài này chúng ta có thể nhìn nhận ra được từng bước làm cụ thể hơn. Tuy nhiên các tài liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, chúng có tác dụng làm cho đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre” được hoàn chỉnh và mang tính chất khả thi hơn. GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 14 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái quát về quản trị và chiến lược - Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra/ kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả những nguồn lực của tổ chức để đạt được mục tiêu đã đề ra. Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước. “Một nhà quản trị giỏi có thể biến gơm thành vàng và một nhà quản trị tồi sẽ làm ngược lại.” - Chiến lược: Đối với một quốc gia, một tổ chức mà không có chiến lược giống như một con tàu không có bánh lái, không biết đi về đâu. Chiến lược là một tập hợp những mục tiêu và các chính sách cũng như các kế hoạch chủ yếu để đạt được các mục tiêu đó, nó cho thấy rõ công ty hoặc sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh gì, và công ty sẽ hoặc sẽ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh gì. Những chiến lược chủ yếu của một doanh nghiệp chứa đựng những mục tiêu, những cam kết về nguồn lực để đạt được những mục tiêu này và những chính sách chủ yếu cần được tuân theo trong khi sử dụng các nguồn lực này. Ngoài ra, chiến lược là nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn, cụ thể như: Doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thị trường nào và những loại hoạt động nào doanh nghiệp thực hện trên thị trường đó (thị trường, quy mô); Doanh nghiệp sẽ làm thế nào để hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó (lợi thế). Chúng ta cũng có thể nói Chiến lược là “Kế hoạch chơi” của Ban quản lý để: - Thu hút và hài lòng khách hàng - Chiếm giữ một vị trí thị trường - Cạnh tranh thành công - Tăng trưởng kinh doanh GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 15 SVTH: Đoàn Thanh Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - Đạt được mục tiêu đã đề ra 2.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược: Quản trị chiến lược là quá trình quản trị việc theo đuổi chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức trong khi quản trị mối quan hệ của tổ chức đó với môi trường của nó, Quản trị chiến lược là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của công ty, Quản trị chiến lược là tập hượp các quyết định và biện pháp hành động dẫn đến việc hoạch định và thực hiện các chiến lược nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. 2.1.3. Các giai đoạn Quản trị chiến lược: Mục đích của một chiến lược là nhằm tìm kiếm những cơ hội, hay nói cách khác là nhằm gia tăng cơ hội và vươn lên tìm vị thế cạnh tranh. Do đó, quản trị chiến lược là một tiến trình gồm 3 giai đoạn chính: - Giai đoạn hình thành chiến lược: Hình thành chiến lược là quá trình thiết lập nhiệm vụ kinh doanh, thực hiện điều tra nghiên cứu để xác định các yếu tố mạnh, yếu tố bên trong; cơ hội, đe dọa bên ngoài, đề ra các mục tiêu dài hạn và lựa chọn giữa những chiến lược thay thế Hình thành chiến lược bao gồm ba hoạt động cơ bản là: tiến hành nghiên cứu, hòa hợp trực giác và phân tích, đưa ra quyết định. Quá trình tiến hành nghiên cứu nhằm xác đinh các điểm mạnh quan trọng và các điểm yếu trong các lĩnh vực kinh doanh chức năng. Các yếu tố bên trong có thể được xác định như tính toán các tỷ lệ, đo lường thành tích, so sánh với các giai đoạn trước và với trung bình ngành. Các loại điều tra khác nhau cũng có thể và thực hiện để khảo sát các yếu tố bên trong như tinh thần nhân viên, hiệu quả sản xuất, hiệu quả quảng cáo và sự trung thành của khách hàng. Quá trình hòa hợp trực giác nhằm hợp nhất trực giác với phân tích trong việc đưa ra và lực chọn các chiến lược thay thế khả thi, chẳng hạn: ma trận nhóm tư vấn Boston (BCG), Ma trận đánh giá hoạt đông và vị trí chiến lược (SPACE)… Quá trình đưa ra các quyết định: các quyết định trong giai đoạn hình thành chiến lược sẽ gắng tổ chức với các sản phẩm, các thị trường, nguồn tài nguyên và công nghệ cụ thể trong một thời gian kéo dài. GVHD:Ths. Lê Quang Viết Trang 16 SVTH: Đoàn Thanh Duyên
- Xem thêm -