Tài liệu Xay dung Chien luoc canh tranh

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 170 |
  • Lượt tải: 0
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Mô tả:

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH VAN NGUYEN TS. Hoàng Trung Dũng HTTP://VANNGUYEN.EDU.VN https://www.facebook.com/Vannguyendaotao CHIA NHÓM > CHIA GIỚI THIỆU > MONG ĐỢI SẺ NỘI DUNG 1 Chiến lược và Chiến lược cạnh tranh 2 BSC/KPI để hoạch định Chiến lược kinh doanh 3 Triển khai BSC và KPI để quản trị mục tiêu 4 BSC/KPI để trả lương, thưởng, tạo động lực VAN NGUYEN 1 CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THỜI HỘI NHẬP: KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 5 BỐI CẢNH THẾ GIỚI TÌNH HÌNH VIỆT NAM 6 CHÚNG TA NÊN TẬP TRUNG VÀO ĐÂU? Và ai, thực hiện các mong muốn ấy? CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Định hướng chiến lược & Mục tiêu chiến lược 1 • Định hướng đến từ đâu? • Ai là người trực tiếp định hướng? • Định hướng nhắm tới mục tiêu gì? • Mục tiêu cụ thể của Công ty? • Mục tiêu đó có khả thi? • Nếu không đạt mục tiêu, phương án B là gì? CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC: • Quy trình, cơ cấu tổ chức và văn hóa doanh nghiệp • Các chuẩn quy định của chính phủ, các ban ngành… • Cơ sở hạ tầng, các phương tiện, thiết bị hiện có của doanh nghiệp • Nguồn nhân lực, hệ thống QLNS • Điều kiện thị trường, yếu tố chính trị, hệ thống thông tin 1 CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Quy trình quản lý dự án chiến lược 1. Khởi sự dự án (Initiating) 2. Lập kế hoạch (Planning) 3. Thực thi (Executing) 4. Kiểm soát (Controlling) 5. Kết thúc dự án (Closing) 1 CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Quy trình quản lý dự án chiến lược 5 nhóm quy trình 42 quy trình 9 mảng kiến thức 1 CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Quy trình quản lý dự án chiến lược 3 NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH ĐẦU VÀO CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT ĐỂ XỬ LÝ ĐẦU VÀO ĐẦU RA 1 CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Lưu ý khi lựa chọn mô hình tổ chức dự án 1 • Sự rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí • Độ minh bạch về thông tin • Số lớp quản lý càng ít càng tốt • Nhu cầu, hiệu suất sử dụng nguồn lực • Tính linh hoạt • Tốc độ trao đổi thông tin giữa các vị trí • Chi phí hoạt động CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Dự án chiến lược sẽ có nhiều cấu phần Thị trường, khách hàng Quản lý RR Tổ chức và quản lý hiệu quả công việc Sản phẩm Dự án và giá cả tái cấu trúc Công ty Nhân sự, Vận hành tài chính và công nghệ 1 CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Lập kế hoạch là bước đầu tiên để đảm bảo hiệu quả dự án chiến lược HOẠT ĐỘNG Thúc đẩy kinh doanh Quản lý nghiệp vụ Quản lý con người và hiệu suất 1 CÂU HỎI CHÍNH ▪ ▪ ▪ ▪ Mục tiêu và chỉ tiêu của tôi là gì? ▪ Những hoạt động yêu cầu thực hiện trên những chỉ tiêu mà tôi đã đặt ra? Tôi quản lý nhóm của tôi như thế nào để đảm bảo rằng những hoạt động này sẽ được thực hiện tốt? ▪ Làm thế nào để tôi đạt được những mục tiêu và chỉ tiêu đó? Nguồn lực và năng lực mà tôi có là gì? Làm thế nào để tôi sử dụng những nguồn lực và năng lực ấy? ▪ Làm thế nào để tôi quản lý được hiệu suất của mỗi nhân viên trong nhóm của tôi? ▪ ▪ Làm thế nào để tôi có thể tạo dựng năng lực cho mỗi nhân viên? Làm thế nào để tạo động lực cho nhân viên? CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH 4 khâu giám sát chiến lược hiệu quả 1 Nếu không hiệu quả… 1 Hiểu mục tiêu cụ thể của Anh/Chị 2 Đặt mốc cho mục tiêu và theo dõi hiệu suất thực tế • Tiêu chí đánh giá hiệu suất • Chỉ tiêu ngắn hạn hơn • Chỉ tiêu trên mỗi tiêu chí đánh giá • Tiến độ và hiệu suất so với chỉ tiêu • Chia nhỏ các tiêu chí đánh giá • • • • 3 Xác định các hành động để có thể đạt được chỉ tiêu 4 Liên tục đánh giá mức độ hiệu quả và nguyên nhân cốt lõi của tình trạng hiệu suất thấp Kế hoạch hành• Xác định vấn đề qua động trên tiêu phân tích nguyên chí đánh giá nhân cốt lõi hiệu suất • Rà soát kế hoạch Nguồn lực với các chương yêu cầu trình được điều Khung thời gian chỉnh theo bối cảnh Tác động được đang thay đổi ước tính Câu chuyện Người thợ săn, Đàn chó săn và những Con thỏ VAN NGUYEN 2 ỨNG DỤNG BSC VÀ KPI TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH BSC VÀ KPI TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Tổng quan về BSC và KPI KPI 2 BSC VÀ KPI TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC BSC là gì? 2 • Là một hệ thống quản lý (chứ không chỉ là một hệ thống đo lường) giúp cho tổ chức xác định rõ tầm nhìn và chiến lược và chuyển chúng thành hành động
- Xem thêm -