Tài liệu Xây dựng biện pháp nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh olam

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Lôøi caûm ôn Lôøi môû ñaàu CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC I. Khaùi nieäm QTNNL ..................................................................................... 1 1. Khaùi nieäm, chöùc naêng & yù nghóa ............................................................... 1 2. Nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñeán QTNNL ......................................................... 5 3. Vai troø cuûa phoøng nhaân löïc........................................................................ 7 II. Sô löôïc veà QTNNL ................................................................................... 8 1. Döï baùo NNL....... ....................................................................................... 8 2. Hoaïch ñònh NNL ....................................................................................... 9 3. Tuyeån duïng nhaân vieân ............................................................................. 10 3.1 Khaùi nieäm ..... ..................................................................................... 10 3.2 Söï caàn thieát phaûi tuyeån duïng nhaân vieân............................................. 10 3.3 Quaù trình tuyeån duïng ......................................................................... 10 4. Phaân tích vaø ñaùnh giaù coâng vieäc .............................................................. 11 4.1 Khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa phaân tích coâng vieäc .................................. 11 4.2 Muïc tieâu ........ ..................................................................................... 12 5. Ñaøo taïo & phaùt trieån ................................................................................ 13 5.1 Muïc ñích ........ ..................................................................................... 13 5.2 Taàm quan troïng ................................................................................... 13 6. Quan heä nhaân söï ..................................................................................... 15 6.1 Thoõa öôùc lao ñoäng taäp theå................................................................... 15 6.2 Quaù trình kyù keát thoaõ öôùc lao ñoäng..................................................... 15 7. Xaây döïng heä thoáng tieàn löông ................................................................. 15 7.1 Ñònh nghóa .... ..................................................................................... 15 7.2 Cô caáu tieàn löông ............................................................................... 16 7.3 Trình töï xaây döïng heä thoáng tieàn löông .............................................. 16 8. Keát luaän ............. ..................................................................................... 17 CHÖÔNG II: PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG QTNNL TAÏI COÂNG TY TNHH OLAM I. Lòch söû hình thaønh, lónh vöïc hoaït ñoäng .................................................... 18 1. Lòch söû hình thaønh.................................................................................... 18 2. Lónh vöïc hoaït ñoäng .................................................................................. 19 II. Boä maùy toå chöùc, nhieäm vuï chöùc naêng cuûa caùc phoøng ban ..................... 20 1. Sô ñoà toå chöùc...... ..................................................................................... 20 2. Nhieäm vuï vaø chöùc naêng ........................................................................... 20 3. Chieán löôïc kinh doanh vaø chieán löôïc QTNNL taïi doanh nghieäp ............ 22 III. Phaân tích tình hình QTNNL taïi doanh nghieäp ....................................... 23 1. Phaân tích moâi tröôøng laøm vieäc, xaùc ñònh muïc tieâu vaø chieán löôïc cuûa doanh nghieäp.......... ..................................................................................... 23 2. So saùnh tình hình hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp vôùi caùc doanh nghieäp khaùc cuøng ngaønh. ... ..................................................................................... 27 3. Phaân tích heä thoáng löông vaø thaêng tieán trong Doanh nghieäp ................. 29 CHÖÔNG III: CAÙC BIEÄN PHAÙP XAÂY DÖÏNG QTNNL TAÏI COÂNG TY TNHH OLAM 1. Cô sôû cuûa caùc giaûi phaùp ........................................................................... 35 2. Yeâu caàu ñoái vôùi ñaùnh giaù keát quaû QTNNL ............................................. 35 3. Caùc giaûi phaùp cô baûn ñeåø xaây döïng QTNNL taïi doanh nghieäp ................ 37 a. Hieän taïi chính saùch NNL coâng ty coù gì ? .............................................. 37 b. Ñoái vôùi vieäc xaây döïng ñoäi nguõ NNL trong coâng ty .............................. 39 c. Ñoái vôùi coâng taùc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi taïi Doanh nghieäp ................... 40 d. Ñoái vôùi coâng taùc ñaùnh giaù keát quaû vaø quaûn lyù hieäu quaû thaønh tích laøm vieäc cuûa nhaân vieân. ............................................................................ 43 4. Khuyeán nghò....... ..................................................................................... 47 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO .......................................................................... 48 GHI CHUÙ: QTNNL: Quaûn Trò Nguoàn Nhaân Löïc QTNS: Quaûn Trò Nhaân söï NNL : Nguoàn Nhaân Löïc BLÑ : Ban Laõnh Ñaïo ATTP: An Toaøn Thöïc Phaåm THANG BẢNG LƢƠNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH OLAM I. Mức lƣơng tối thiểu làm cơ sở để tính các mức lƣơng trong thang lƣơng là 1,190,000 VNĐ II. Thang bảng lƣơng: STT Chức danh công việc Bậc lƣơng, hệ số lƣơng, mức lƣơng Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10 1,504,692 1,579,927 1,658,923 1,741,869 1,828,963 1,920,411 2,016,431 1,579,927 1,658,923 1,741,869 1,828,963 1,920,411 2,016,431 2,117,253 1,658,923 1,741,869 1,828,963 1,920,411 2,016,431 2,117,253 2,223,115 Công nhân 1 (tạp vụ vệ sinh, làm vƣờn) trình độ 12/12 1 Mức lương 1,190,000 1,364,800 1,433,040 Công nhân 2 (Công nhân sản xuất) trình độ trung cấp 2 Mức lương 1,364,800 1,433,040 1,504,692 Nhân viên xe nâng - trình độ trung cấp trở lên 3 Mức lương 1,433,040 1,504,692 1,579,927 Nhân viên (trƣởng chuyền, bảo trì, vận hành máy, kiểm tra chất lƣợng) - trình độ cao đẳng trở lên 4 Mức lương 1,741,869 1,828,962 1,920,411 2,016,431 2,117,253 2,223,115 2,334,271 2,450,984 2,573,534 2,702,210 Giám sát viên - trình độ Đại Học 5 Mức lương 2,500,000 2,625,000 2,756,250 2,894,063 3,038,766 3,190,704 3,350,239 3,517,751 3,693,639 3,878,321 2,625,000 2,756,250 2,894,063 3,038,766 3,190,704 3,350,239 3,517,751 3,693,639 3,878,321 4,072,237 4,072,237 4,275,848 4,489,641 4,714,123 4,949,829 5,197,320 5,457,186 5,730,046 6,016,548 Phiên dịch 6 Mức lương Trƣởng phòng ban 7 Mức lương 3,878,321 III. Chế độ nâng bậc lƣơng: 1. Thời gian nâng lương: 12 tháng công ty xét nâng bậc lương một lần, áp dụng cho toàn thể công nhân viên. 2. Tiêu chuẩn nâng lương: a) Có thời gian làm việc tại công ty ít nhất từ 1 năm trở lên. b) Không trong khoảng thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ lao động và nội quy của công ty. IV. Chế độ lên chức: a. Công ty xét lên chức mỗi năm một lần dựa vào sự đề cử của trưởng phòng ban, kỳ thi lên chức và quyết định của Ban giám đốc. b. Hệ thống thang, bảng lương này sẽ được thực hiện kể từ ngày được đăng ký tại sở lao động thương binh xã hội tỉnh Đồng Nai. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC I. Khaùi nieäm QTNNL 1. Khaùi nieäm, chöùc naêng & yù nghóa Khaùi nieäm “ Trong taát caû caùc nhieäm vuï cuûa quaûn trò, quaûn trò con ngöôøi laø nhieäm vuï trung taâm vaø quan troïng nhaát vì taát caû caùc vaán ñeà khaùc ñieàu phuï thuoäc vaøo möùc ñoä thaønh coâng cuûa quaûn trò con ngöôøi” Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø heä thoáng caùc trieát lyù, chính saùch vaø hoaït ñoäng chöùc naêng veà thu huùt, ñaøo taïo ‟ phaùt trieån vaø duy trì con ngöôøi cuûa moät toå chöùc nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû toái öu cho caû toå chöùc laãn nhaân vieân. NNL cuûa moät toå chöùc ñöôïc hình thaønh treân cô sôû cuûa caùc caù nhaân coù vai troø khaùc nhau vaø ñöôïc lieân keát vôùi nhau theo nhöõng muïc tieâu nhaát ñònh. NNL khaùc vôùi caùc nguoàn löïc khaùc cuûa doanh nghieäp do tính baûn chaát cuûa con ngöôøi. Nguoàn nhaân löïc trong moät toå chöùc ( coâng ty, xí nghieäp, cô quan nhaø nöôùc…) laø soá löôïng caùn boä, nhaân vieân cuøng vôùi cô caáu trình ñoä chuyeân moâ n kyõ thuaät, tuoåi vaø giôùi tính coù trong danh saùch cuûa moät toå chöùc, cuøng laøm vieäc theo muïc tieâu chung cuûa toå chöùc vaø ñöôïc toå chöùc traû löông. Ñaây laø nguoàn löïc chuû yeáu vaø quyeát ñònh nhaát trong caùc nguoàn löïc cuûa toå chöùc ( nguoàn nhaân löïc, nguoàn löïc veà taøi chính, khoa hoïc coâng ngheä, trang thieát bò, nguyeân nhieân vaät lieäu). Vì vaäy, toå chöùc quaûn lyù nguoàn nhaân löïc laø noäi dung haøng ñaàu trong quaûn lyù ñieàu haønh moät toå chöùc. Vì Nhaân vieân coù caùc nhaân löïc, ñaëc ñieåm caù nhaân khaùc nhau, coù tieàm naêng phaùt trieån, coù khaû naêng hình thaønh caùc nhoùm hoäi, caùc toå chöùc coâng ñoaøn ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa hoï. Hoï coù theå ñaùnh giaù vaø ñaët caâu hoûi ñoái vôùi hoaït ñoäng SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 1 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN cuûa caùc boä phaän quaûn lyù, haønh vi cuûa hoï coù theå thay ñoåi phuï thuoäc vaøo chính baûn thaân cuûa hoï hoaëc söï taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng xung quanh. Do ñoù QTNNL khoù khaên vaø phöùc taïp hôn nhieàu so vôùi quaûn trò caùc yeáu toá khaùc cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Do ñoù QTNNL nghieân cöùu caùc vaán ñeà veà quaûn trò con ngöôøi trong caùc toå chöùc ôû taàm vi moâ vaø coù hai muïc tieâu cô baûn:  Söû duïng coù hieäu quaû QTNNL nhaèm taêng naêng suaát lao ñoäng vaø naâng cao tính hieäu quaû cuûa toå chöùc.  Ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa nhaân vieân, taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân ñöôïc phaùt huy toái ña caùc naâng löïc cuûa caù nhaân, ñöôïc kích thích, ñoäng vieân nhieàu nhaát taïi nôi laøm vieäc vaø trung thaønh, taän taâm vôùi doanh nghieäp. Chöùc naêng QTNNL coù ba nhoùm chöùc naêng cô baûn: thu huùt, ñaøo taïo ‟ phaùt trieån, vaø duy trì NNL. Ñoàng thôøi chöùc naêng QTNNL coù hai khía caïnh löu yù Trong caùc ñôn vò coù quy moâ nhoû khoâng coù phoøng nhaân söï rieâng, caùc vò laõnh ñaïo tröïc tuyeán phaûi thöïc hieän moät traùch nhieäm vaø chöùc naêng quaûn trò nhaân söï:  Ñaët ñuùng ngöôøi vaøo ñuùng vieäc  Giuùp ñôõ nhaân vieân môùi laøm quen vôùi coâng vieäc vaø toå chöùc  Ñaøo taïo nhaân vieân  Naâng cao trình ñoä coâng taùc cuûa nhaân vieân  Phoái hôïp hoaït ñoäng vaø phaùt trieån caùc moái quan heä toát trong coâng vieäc  Giaûi thích caùc chính saùch vaø thuû tuïc cuûa ñôn vò cho nhaân vieân  Kieåm tra vieäc traû löông cho nhaân vieân  Baûo veä söùc khoeû cuûa nhaân vieân SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 2 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN Trong caùc ñôn vò coù phoøng nhaân söï rieâng thì Giaùm ñoác nhaân söï (hoaëc Tröôûng phoøng nhaân söï) coù traùch nhieäm thöïc hieän caùc chöùc naêng sau:  Hoaïch ñònh ‟ toå chöùc ‟ laõnh ñaïo ‟ kieåm tra  Laõnh ñaïo tröïc tieáp caùc nhaân vieân phoøng nhaân söï vaø coù quyeàn haønh maëc nhieân ñoái vôùi caùc Giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa coâng ty veà lónh vöïc nhaân söï nhö kieåm tra traùch nhieäm, pheâ chuaån nhaân vieân .  Phoái hôïp hoaït ñoäng veà nhaân söï, giaùm ñoác nhaân söï hoaëc tröôûng phoøng nhaân söï hoaït ñoäng nhö caùnh tay phaûi ñaéc löïc cuûa laõnh ñaïo cao nhaát coâng ty nhaèm baûo ñaûm chính saùch, muïc tieâu, thuû tuïc nhaân vieân cuûa coâng ty ñöôïc caùc quaûn trò gia tröïc tieáp thöïc hieän nghieâm chænh. Sô ñoà 1: Chöùc naêng cuûa phoøng nhaân söï TRÖÔÛNG BOÄ PHAÄN NHAÂN SÖÏ HAY PHOØNG NHAÂN SÖÏ Nghieân cöùu caùc taøi nguyeân nhaân söï Hoaïch ñònh taøi nguyeân nhaân söï Tuyeån duïng Ñaøo taïo vaø tuyeån duïng Quaûn trò tieàn löông Quan heä lao ñoäng Dòch vuï phuùc lôïi Y teá vaø an toaøn Nguoàn : PGS.Ts Traàn Kim Dung 12/09/2009 Human Resource Managemant NXB thoáng keâ SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 3 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN YÙnghóa Nghieân cöùu QTNNL giuùp cho nhaø quaûn trò ñaït ñöôïc muïc ñích, keát quaû thoâng qua ngöôøi khaùc. Moät quaûn trò gia coù theå laäp moät keá hoaïch hoaøn chænh, xaây döïng sô ñoà toå chöùc roõ raøng, coù heä thoáng kieåm tra hieän ñaïi, chính xaùc…nhöng nhaø quaûn trò ñoù vaãn coù theå that baïi neáu khoâng bieát tuyeån ñuùng ngöôøi cho ñuùng vieäc, hoaëc khoâng bieát caùch khuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc. Ñeå quaûn trò coù hieäu quaû, nhaø quaûn trò caàn bieát caùch laøm vieäc vaø hoøa hôïp vôùi ngöôøi khaùc, bieát caùch loâi keùo ngöôøi khaùc laøm theo mình, nhieàu khi caùc quaûn trò gia coù theå maïnh veà lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät nhöng laïi khoâng ñöôïc ñaøo taïo hoaøn chænh trong caùch laõnh ñaïo nhaân vieân. Hoï ñieàu khieån gioûi vaø daønh nhieàu thôøi gian laøm vieäc vôùi maùy moùc, trang bò kyõ thuaät hôn laøm vieäc vôùi con ngöôøi. Thöïc teá cho thaáy, moät laõnh ñaïo gioûi caàn phaûi daønh nhieàu thôøi gian nghieân cöùu giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhaân söï hôn caùc vaán ñeà khaùc. Nghieân cöùu quaûn trò nguoàn löïc giuùp cho caùc nhaø quaûn trò hoïc ñöôïc caùch giao dòch vôùi ngöôøi khaùc, bieát tìm ra ngoân ngöõ chung vaø bieát caùch nhaïy caûm vôùi nhu caàu nhaân vieân, bieát caùch ñaùnh giaù nhaân vieân chính xaùc, bieát loâi keùo nhaân vieân say meâ vôùi coâng vieäc, traùnh ñöôïc caùc sai laàm trong tuyeån choïn, söû duïng nhaân vieân, bieát caùch phoái hôïp thöïc hieän muïc tieâu cuûa toå chöùc vaø muïc tieâu cuûa caùc caù nhaân, naâng cao hieäu quaû cuûa toå chöùc vaø daàn daàn coù theå ñöa chieán löôïc con ngöôøi trôû thaønh moät boä phaän höõu cô trong chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Nhö vaäy, Veà maët kinh teá, QTNNL giuùp cho doanh nghieäp khai thaùc caùc khaû naêng tieàm taøng, naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp veà NNL. Veà maët xaõ hoäi, QTNNL theå hieän quan ñieåm raát nhaân baûn veà quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng, ñeà cao vò theá vaø giaù trò cuûa ngöôøi lao ñoäng, chuù troïng giaûi SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 4 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN quyeát haøi hoaø moái quan heä lôïi ích giöõa toå chöùc, doanh nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng, goùp phaàn giaûm bout maâu thuaãn tö baûn -lao ñoäng trong caùc doanh nghieäp. 2. Nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñeán QTNNL a. Thaùch thöùc töø moâi tröôøng beân ngoaøi, lieân quan ñeán caùc vaán ñeà: - Söï thay ñoåi nhanh choùng vaø ôû phaïm vi lôùn cuûa moâi tröôøng kinh doanh taïo ra aùp löïc taâm lyù cho caû doanh nghieäp laãn nhaân vieân phaûi linh hoaït thích öùng vaø bieát chaáp nhaän ruûi ro. - Internet vaø caùc thaønh töïc khaùc cuûa coâng ngheä thoâng tin ñaõ laøm thay ñoåi caùch thöùc tieán haønh kinh doanh vaø ñaët ra yeâu caàu cao hôn ñoái vôùi lao ñoäng tri thöùc, taïo ñieàu kieän cô sôû cho vieäc toå chöùc hôïp lyù vaø ñieàu haønh hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Internet taïo nhieàu cô hoäi trong giao löu, tieáp xuùc, môû roäng phaïm vi noäi dung coâng vieäc, phaù boû caùc haøng raøo ngaên caûn trong thò tröôøng lao ñoäng truyeàn thoáng. Vd: trong thöông maïi ñieän töû: caùc thöùc toå chöùc quaûn lyù nhaân vieân ( thôøi gian laøm vieäc linh hoaït), ñaøo taïo qua maïng, naâng cao chaát löôïng trong toaøn boä quaù trình saûn xuaát, marketing, dòch vuï,… Vieäc deå daøng söû duïng ñieän töû, internet vaø cô sôû döõ lieäu giuùp cho vieäc ra quyeát ñònh toát hôn, phaûn öùng nhanh hôn, toå chöùc coâng vieäc hôïp lyù vaø hieäu quaû hôn, ngay caû khi löïc löôïng phaân taùn veà maët ñòa lyù. Tuy nhieân, khi phöông thöùc laøm vieäc töø xa trôû neân phoå bieán laïi gaây ra aùp löïc caïnh tranh lôùn hôn trong vieäc thu huùt, duy trì nhöõng nhaân vieân gioûi. Vieäc quaûn lyù, khuyeán khích, khen thöôûng nhöõng ngöôøi laøm vieäc töø xa, giuùp hoï coù caûm nhaän nhö ñang laø thaønh vieân cuûa moät nhoùm, ñaøo taïo hoï vaø baûo maät thoâng tin laø nhöõng thaùch thöùc raát lôùn cho QTNNL. - Toaøn caàu hoùa ñaõ laøm giaûm caùc trôû ngaïi thöông maïi cho caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån, thöông maïi quoác teá .Tuy nhieân, toaøn caøu hoùa cuõng laøm caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp theâm khoác lieät. Caùc doanh nghieäp phaûi caïnh tranh SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 5 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN voâ cuøng khoù khaên vôùi caùc coâng ty trong vaø ngoaøi nöôùc. Vaên hoùa toaøn caàu baét ñaàu taùc ñoäng ñeán vaên hoùa toå chöùc trong caùc doanh nghieäp . Ñoäi nguõ nhaân vieân ñieàu khieån töø xa thoâng qua internet hoaëc caùc nhaân vieân laøm vieäc cho caùc coâng ty nöôùc ngoaøi nhöng vaãn soáng trong nöôùc taêng leân…Taát caû ñieàu gay söùc eùp buoäc caùc doanh nghieäp phaûi aùp duïng caùc phöông thöùc quaûn lyù hieän ñaïi, chuyeân nghieäp, hieäu quaû. - Heä thoáng luaät phaùp vôùi caùc quy ñònh veà: cô hoäi lao ñoäng bình ñaúng vaø quyeàn con ngöôøi, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán toaøn boä caùc hoaït ñoäng chöùc naêng QTNNL; tuoåi vaø khaû naêng lao ñoäng; tieàn löông, thôøi gian laøm vieäc, ngæ ngôi, thaát nghieäp, BHXH, BHYT, höu trí…; luaät phaùp veà an toaøn, ñieàu kieän lao ñoäng; coâng ñoaøn, quan heä lao ñoäng…ñaõ buoäc caùc doanh nghieäp ngaøy caøng phaûi quan taâm ñeán quyeàn lôïi cuûa nhaân vieân, quan taâm ñeán moâi tröôøng sinh thaùi vaø traùnh bò kieän ra toøa. Vd: nhö môùi ñaây vuï VEDAN laøm oâ nhieãm soâng Thò Vaûi vaø cuoäc soáng ngöôøi daân. -Thieáu lao ñoäng laønh ngheà: ÔÛ Vieät Nam tyû leä quaù thaáp cuûa lao ñoäng coù trình ñoä laønh ngheà cao ñaõ gaây ra khoù khaên lôùn cho caùc doanh nghieäp tuyeån nhaân vieân, ñaëc bieät laø caùc chuyeân vieân, caùn boä quaûn lyù gioûi hoaëc coâng nhaân kyõ thuaät laønh ngheà. Nhöõng naêm gaàn nay, coâng taùc giaùo duïc - ñaïo taøo ñöôïc nhaø nöôùc chuù troïng vaø nhaân vieân coù trình ñoä ngaøy caøng nhieàu vaø phaùt trieån. Ñoøi hoûi doanh nghieäp coù chính saùch toát ñeå thu huùt nhaân vieân. b. Thaùch thöùc cuûa toå chöùc lieân quan ñeán caùc vaán ñeà thuoäc noäi boä cuûa doanh nghieäp, thöôøng laø saûn phaåm cuûa caùc aùp löïc töø moâi tröôøng beân ngoaøi nhö: - Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp thoâng qua caùc bieän phaùp kieåm soaùt chi phí, naâng cao chaát löôïng vaø taïo moâi tröôøng laøm vieäc saùng taïo cho NNL. SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 6 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN - Taùi caáu truùc coâng ty, thöïc hieän tính giaûm bieân cheá, phaùt trieån caùc hình thöùc môû roäng lieân keát vôùi beân ngoaøi -Thöïc hieän caùc bieän phaùp naâng cao quyeàn löïc, traùch nhieäm cho caáp döôùi, phi taäp trung, phaân quyeàn vaø toå chöùc nhoùm töï quaûn. - Phaùt trieån vaên hoùa toå chöùc, ñaïo ñöùc kinh doanh thích öùng vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa moâi tröôøng vaø caùc giaù trò cuûa coâng ty. - AÙp duïng coâng ngheä khoa hoïc kyõ thuaät phuø hôïp. c. Thaùch thöùc töø caùc caù nhaân lieân quan ñeán taát caû caù c quyeát ñònh cuûa doanh nghieäp coù quan heä ñeán nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng, ñaëc bieät caùc quyeát ñònh veà: - Laøm cho nhaân vieân phuø hôïp vôùi toå chöùc - Naâng cao traùch nhieäm vaø ñaïo ñöùc trong kinh doanh - Naâng cao naêng suaát lao ñoäng - Ñaûm baûo coâng vieäc an toaøn vaø oå ñònh -Kích thích ñoäng vieân nhaân vieân trung thaønh vôùi doanh nghieäp, giaûm thieåu tyû leä thuyeân chuyeån vaø nghæ vieäc. 3. Vai troø cuûa phoøng nhaân löïc Muïc ñích cô baûn cuûa phoøng nhaân löïc laø baûo baûo cho NNL cuûa doanh nghieäp ñöôïc quaûn lyù vaø söû duïng coù hieäu quaû nhaát. Tuy nhieân, trong thöïc tieãn, boä phaän chuyeân traùch veà QTNNL coù theå coù nhieàu teân goïi, phaûi thöïc hieän caùc chöùc naêng khaùc nhau vaø coù vai troø raát khaùc bieät trong doanh nghieäp. Ñieàu naøy theå hieän tính chaát ñaëc thuø cuûa moãi doanh nghieäp. Gioáng nhö caùc phoøng chöùc naêng khaùc trong toå chöùc, phoøng nhaân löïc vöøa ñaûm baûo chöùc naêng quaûn trò veà nghieäp vuï, vöøa ñaûm nhaän chöùc naêng quaûn trò veà maët heä thoáng. SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 7 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN Veà phöông dieän nghieäp vuï, QTNNL goàm coù caùc chöùc naêng: thu huùt tuyeån duïng, ñaøo taïo-phaùt trieån, ñaùnh giaù keát quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân, quaûn trò heä thoáng traû coâng lao ñoäng, quan heä lao ñoäng. Veà phöông dieän heä thoáng, phoøng nhaân löïc phaûi thöïc hieän caùc chöùc naêng sau: - Thieát laäp chieán löôïc, chính saùch nhaân söï - Thöïc hieän hoaëc phoái hôïp côùi caùc phoøng ban khaùc cuøng thöïc hieän caùc chöùc naêng QTNNL - Coá vaán, höôùng daãn cho laõnh ñaïo tröïc tuyeán veà kyõ naêng vaø caùch thöùc thöïc hieän caùc chöùc naêng QTNNL - Kieåm tra, giaùm saùt tình hình thöïc hieän caùc caùc chöùc naêng QTNNL trong toaøn toå chöùc. II. Sô löôïc veà QTNNL 1. Döï baùo NNL Vaán ñeà döï baùo NNL cuûa doanh nghieäp thöôøng aùp duïng cho caùc muïc tieâu, keá hoaïch daøi haïn vaø ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû cuûa caùc döï baùo veà cung caàu nhaân löïc. Nhu caàu nhaân löïc cuûa doanh nghieäp phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá. - Khoái löôïng coâng vieäc caàn thieát phaûi thöïc hieän - Trình ñoä trang bò kyõ thuaät vaø khaû naêng thay ñoåi veà coâng ngheä kyõ thuaät - Söï thay ñoåi veà toå chöùc haønh chính laøm naâng cao naêng suaát lao ñoäng nhö: aùp duïng nhoùm chaát löôïng, nhoùm töï quaûn, luaân phieân thay ñoåi coâng vieäc, laøm phong phuù noäi dung coâng vieäc, thay ñoåi cô caáu toå chöùc… - Cô caáu ngaønh ngheà theo yeâu caàu coâng vieäc - Khaû naêng naâng cao chaát löôïng nhaân vieân - Tyû leä nghæ vieäc trong nhaân vieân - Yeâu caàu naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 8 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP - GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN Khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp coù theå thu huùt lao ñoäng laønh ngheà treân thò tröôøng lao ñoäng Khaû naêng thu huùt lao ñoäng töø thò tröôøng phuï thuoäc vaøo: - Khaû naêng cung caàu thò tröôøng lao ñoäng vaø möùc ñoä cheânh leäch cung caàu lao ñoäng treân thò tröôøng - Möùc ñoä phaùt trieån kinh teá trong vuøng/ khu vöïc - Uy tính, thöông hieäu cuûa doanh nghieäp - Chính saùch tuyeån duïng cuûa doanh nghieäp 2. Hoaïch ñònh NNL Hoaïch ñònh NNL laø quaù trình nghieân cöùu, xaùc ñònh nhu caàu NNL, ñöa ra caùc chính saùch vaø thöïc hieän caùc chöông trình, hoaït ñoäng ñaûm baûo cho doanh nghieäp coù ñuû NNL vôùi caùc phaåm chaát, kyõ naêng phuø hôïp ñeå thöïc hieän coâng vieäc coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû cao. Quaù trình hoaïch ñònh NNL caàn ñöôïc thöïc hieän trong moái lieân heä maät thieát vôùi quaù trình hoaïch ñònh vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Thoâng thöôøng quaù trình hoaïch ñònh thöïc hieän theo caùc böôùc sau: - Phaân tích moâi tröôøng, xaùc ñònh muïc tieâu vaø chieán löôïc phaùt trieån - Phaân tích hieän traïng QTNNL, ñöa ra chieán löôïc NNL phuø hôïp vôùi chieán löôïc kinh doanh - Döï baùo khoái löôïng coâng vieäc - Döï baùo nhu caàu NNL - Phaân tích quan heä cung caàu NNL - Thöïc hieän caùc chính saùch, keá hoaïch, chöông trình QTNNL trong name - Kieåm tra ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 9 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN 3. Tuyeån duïng nhaân vieân 3.1 Khaùi nieäm Tuyeån duïng laø moät vaán ñeà phöùc taïp maø tröôùc ñoù nhaø quaûn trò phaân tích coâng vieäc vaø hoaïch ñònh taøi nguyeân nhaân söï moät caùch cuï theå. Tuyeån duïng coøn laø moät vaán ñeà tuyeån moä, tuyeån choïn sao cho tìm ñöôïc ngöôøi phuø hôïp vôùi coâng vieäc khi toå chöùc coù nhu caàu 3.2 Söï caàn thieát phaûi tuyeån duïng nhaân vieân Caùc loaïi hình doanh nghieäp raát ña daïng vaø nhu caàu nhaân vieân raát lôùn vì vaäy phaûi tuyeån duïng ñeå taïo NNL. Chí phí tuyeån choïn raát cao, neáu tuyeån laàm seû gaây ra laõng phí raát lôùn, tuyeån ñoâng ñeå traùnh vieäc tuyeån laàm. Yeâu caàu veà nhaân vieân ngaøy caøng cao do ñoù phaûi tuyeån ñoâng ñeå löïa choïn ñuùng tieâu chuan. Do söï caûi tieán veà coâng ngheä, aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät môùi … maø xuaát hieän nhöõng coâng vieäc môùi . Do moät soá nôi coøn troáng, moät soá veà höu, chuyeån coâng taùc, sa thaûi … 3.3 Quaù trình tuyeån duïng Theo Lewis, tieâu chuaån tuyeån choïn caàn ñöôïc hieåu ôû ba khía caïnh: tieâu chuaån chung vôùi toå chöùc, doanh nghieäp; tieâu chuaån cuûa phoøng ban hoaëc boä phaän cô sôû; vaø tieâu chuaån ñoái vôùi caù nhaân thöïc hieän coâng vieäc . Tuyeån choïn nhaân vieân laø löïa choïn ñuùng ngöôøi boá trí hoï duùng vò trí vaøo ñuùng thôøi ñieåm caàn thieát laø moät vaán ñeà khaù phöùc taïp ñoøi hoûi phaûi coù trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät, muoán tuyeån choïn toát phaûi tieán haønh phaân tích coâng vieäc. Ngöôøi ñöôïc löïa choïn caàn coù kieán thöùc, kyõ naêng caàn thieát, tuyeån choïn phaûi tieán haønh qua hai giai ñoaïn: - Giai ñoaïn chuaån bò: ñaây laø giai ñoaïn caàn thieát ñöôïc chuaån bò trong tieán trình tuyeån moä SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 10 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN - Giai ñoaïn chính thöùc: tieán trình tuyeån duïng ñöôïc thöïc hieän qua 10 böôùc cuûa quaù trình tuyeån choïn: Sô ñoà 2: Quy trình tuyeån choïn nhaân vieân Chuaån bò tuyeån duïng Thoâng baùo tuyeån duïng Thu nhaän, nghieân cöùu hoà sô Phoûng vaán sô boä Kieåm tra, traéc nghieäm Phoûng vaán laàn hai Xaùc minh, ñieàu tra Khaùm söùc khoeû Ra quyeát ñònh tuyeån duïng Boá trí coâng vieäc Nguoàn : PGS.Ts Traàn Kim Dung 12/09/2009 Human Resource Managemant NXB thoáng keâ SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 11 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN 4. Phaân tích vaø ñaùnh giaù coâng vieäc 4.1 Khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa phaân tích coâng vieäc Phaân tích coâng vieäc laø quaù trình nghieân cöùu noäi dung coâng vieäc nhaèm xaùc ñònh ñieàu kieän tieán haønh, caùc nhieäm vuï, traùch nhieä m, quyeàn haïn, khi thöïc hieän coâng vieäc vaø caùc phaåm chaát, kyû naêng nhaân vieân caàn thieát phaûi coù ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc. Qua keát quaû phaân tích coâng vieäc coù theå xaây döïng thaønh hai vaên baûn chuû yeáu, ñoù laø baûng moâ taû coâng vieäc vaø baûng tieâu chuaån coâng vieäc: Baûng moâ taû coâng vieäc bao goàm caùc thoâng tin veà coâng vieäc: - Teân coâng vieäc - Noäi dung toùm taét cuûa coâng vieäc - Nhöõng phaàn vieäc chuû yeáu caàn phaûi laøm - Trình töï thöïc hieän caùc phaàn vieäc ñoù - Tieâu chuaån caàn ñaït ñöôïc cuûa töøng phaàn vieäc - Ñieàu kieän laøm vieäc - Moái quan heä trong coâng vieäc - Cheá ñoä löông boång, ñaøo taïo Baûng tieâu chuaån coâng vieäc laø vaên baûn bao goàm caùc tieâu chuaån veà moät söï thöïc hieän coâng vieäc ñoù: - Trình ñoä hoïc vaán - Trình ñoä hieåu bieát - Tuoåi taùc - Kinh nghieäm - Giôùi tính - Phaåm chaát caù nhaân vaø caù tính - Kyõ naêng 4.2 Muïc tieâu - Xaùc ñònh coâng taùc thöïc hieän - Thôøi gian caàn thieát coâng vieäc hoaøn taát - Xaùc ñònh nôi thöïc hieän coâng vieäc SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 12 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN - Phöông phaùp ñeå thöïc hieän coâng vieäc - Lyù do ñeå thöïc hieän coâng vieäc - Xaùc ñònh tieâu chuaån ñeå thöïc hieän coâng vieäc 5. Ñaøo taïo & phaùt trieån 5.1 Muïc ñích Trong moät toå chöùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaèm: - Tröïc tieáp giuùp nhaân vieân thöïc hieän coâng vieâc toát hôn, ñaëc bieät khi nhaân vieân thöïc hieän coâng vieäc khoâng ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån maãu, hoaëc khi nhaân vieân nhaän ñöôïc coâng vieäc môùi. - Caäp nhaät caùc kyõ naêng kieán thöùc môùi cho nhaân vieân. - Traùnh tình traïng quaûn lyù loãi thôøi “ñoäc quyeàn, ñoäc ñoaùn” - Giaûi quyeát caùc vaán ñeà toå chöùc; ñaøo taïo vaø phaùt trieån coù theå giuùp caùc nhaø quaûn trò giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà maâu thuaãn, xung ñoät giöõa caù c caù nhaân vaø giöõa coâng ñoaøn vôùi nhaø quaûn trò, ñeà ra chính saùch veà quaûn lyù nguoàn nhaân söï moät caùc coù hieäu quaû. - Höôùng daãn coâng vieäc cho nhaân vieân môùi. - Chuaån bò ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù chuyeân moân keá caän. - Thoaõ maõn nhu caàu phaùt trieån cho nhaân vieân. 5.2 Taàm quan troïng Ñaøo taïo ñöôïc söû duïng nhaèm naâng cao naâng suaát, hieäu quaû laøm vieäc cho nhaân vieân; söï caàn thieát phaûi ñaøo taïo ñöôïc ñaët ra khi nhaân vieân coù ñuû caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng vieäc. Ñeå xaùc ñònh chính xaùc söï caàn thieát phaûi ñaøo taïo caàn thöïc hieän caùc nghieân cöùu. - Doanh nghieäp thöïc hieän caùc muïc tieâu ôû möùc ñoä nhö theá naøo (phaân tích doanh nghieäp). - Ñoäi nguõ lao ñoäng caàn nhöõng kyõ naêng naøo ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc (phaân tích taùc nghieäp). SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 13 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN - Ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa ñoäi nguõ lao ñoäng trong doanh nghieäp laø gì (phaân tích nhaân vieân). Phaân tích nhaân vieân Laø ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñeå tìm ra nhöõng thieáu soùt, toài taïi, haïn cheá cuûa doanh nghieäp döôùi goùc ñoä quaûn lyù nhaân vieân; loaïi phaân tích naøy ñeå doanh nghieäp xaùc ñònh nguyeân nhaân naøo laøm haïn cheá keát quaû vaø naêng löïc laøm vieäc cuûa nhaân vieân, ñoøi hoûi ñaùnh giaù ñuùng khaû naêng vaø kyõ naêng ngheà nghieäp cuûa nhaân vieân. Phaân tích taùc nghieäp Laø phaân tích söï phuø hôïp giöõa trình ñoä cuûa nhaân vieân vaø yeâu caàu coâng vieäc; phaân tích taùc nghieäp chuù troïng xaùc ñònh loaïi kyõ naêng vaø haønh vi caàn thieát cho nhaân vieân ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc; loaïi phaân tích naøy thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh nhu caàu nhaân vieân môùi hoaëc caùc coâng vieäc môùi ñöôïc thöïc hieän laàn ñaàu ñoái vôùi nhaân vieân. Sô ñoà 3: Quy trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån Phaân tích thöïc hieän coâng vieäc Do khoâng naém vöõng coâng vieäc, phoå bieán tieâu chuaån Do chöa thöïc haønh, toå chöùc thöïc hieän Khoâng muoán laøm hay khoâng bieát laøm - Caûi thieän cheá ñoä tieàn löông - Caûi thieän baàu khoâng khí taïi nôi laømvieäc - Caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc Do thieáu phöông tieän laøm vieäc, trang bò theâm phöông tieän Do chöa ñaøo taïo, toå chöùc ñaøo taïo SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Do boá trí khoâng hôïp lyù. Boá trí laïi cho hôïp lyù Trang 14 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN Nguoàn : PGS.Ts Traàn Kim Dung 12/09/2009 Human Resource Managemant NXB thoáng keâ 6. Quan heä nhaân söï 6.1 Thoõa öôùc lao ñoäng taäp theå Laø vaên baûn thoaõ thuaän giöõa taäp theå ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïn g lao ñoäng, quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa hai beân trong quan heä lao ñoäng. 6.2 Quaù trình kyù keát thoaõ öôùc lao ñoäng Vieäc kyù keát thoaõ öôùc lao ñoäng ñöôïc tieán haønh theo trình töï boán böôùc sau ñaây: - Caùc beân ñöa ra yeâu caàu vaø noäi dung caàn thöông löôïng. - Tieán haønh thöông löôïng, treân cô sôû xem xeùt caùc yeâu caàu vaø noäi dung cuûa moãi beân. - Moãi beân toå chöùc laáy yù kieán veà döï thaûo thoaõ öôùc vaø coù theå tham khaûo yù kieán cuûa lieân ñoaøn lao ñoäng. - Caùc beân hoaøn thieän döï thaûo thoaõ öôùc taäp theå vaø tieán haønh kyù keát sau khi ñaïi dieän cuûa hai beân nhaát trí. 7. Xaây döïng heä thoáng tieàn löông 7.1 Ñònh nghóa Trong thöïc teá, khaùi nieäm vaø cô caáu tieàn löông raát ña daïng ôû caùc nöôùc treân theá giôùi. Tieàn löông coù theå coù nhieàu teân khaùc nhau nhö: thuø lao lao ñoäng, thu nhaäp lao ñoäng … ÔÛ Vieät Nam, hieän nay coù söï phaân bieät caùc yeáu toá trong toång thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng töø coâng vieäc nhö: tieàn löông (chæ löông cô baûn), phuï caáp, tieàn thöôûng vaø phuùc lôïi. Theo quan ñieåm caûi caùch naêm 1993, “tieàn löông laø giaù caû söùc lao ñoäng, ñöôïc hình thaønh qua thoaõ thuaän giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng phuø hôïp vôùi quan heä cung caàu söùc lao doäng trong neà kinh teá thò tröôøng”. SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 15 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD: Th.S TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN 7.2 Cô caáu tieàn löông - Tieàn löông cô baûn: tính ñuû Nhu caàu sinh hoïc, xaõ hoäi hoïc Möùc ñoä phöùc taïp, möùc tieâu hao lao ñoäng trong ñieàu kieän lao ñoäng trung bình - Phuï caáp löông: laø khoaûn tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng ñeå buø ñaép cho ñieàu kieän laøm vieäc khoâng oån ñònh, hoaëc trong moâi tröôøng laøm vieäc ñaëc bieät maø chöa tính ñeán trong möùc löông cô baûn. - Tieàn thöôûng: laø khoaûng tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng nhaèm khuyeát khít ngöôøi lao ñoäng phaán ñaáu laøm coâng vieäc toát hôn. - Phuùc lôïi: caên cöù Quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc Phong tuïc taäp quaùn Möùc ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá Khaû naêng taûi chính cuûa doanh nghieäp - Caùc khoaûng phuùc lôïi: Baûo hieåm xaõ hoäi Tieàn höu trí Ngaøy nghæ pheùp, nghæ leã Aên tröa, möøng sinh nhaät Cöôùi hoûi, möøng thoï cha meï Tham quan, nghæ maùt 7.3 Trình töï xaây döïng heä thoáng tieàn löông Sô doà 4: Trình töï xaây döïng caùc möùc löông SVTT: NGUYEÃN THANH TUAÁN Trang 16
- Xem thêm -