Tài liệu Xác lập mô hình dự toán và báo cáo dự toán ngân sách cho các loại hình doanh nghiệp trong khu công nghiệp biên hòa

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11399 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM ------------Y Z------------ NGUYỄN THÚY HẰNG XÁC LẬP MÔ HÌNH DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM Y Z NGUYỄN THÚY HẰNG XÁC LẬP MÔ HÌNH DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2 Chuyên ngành: Kế Toán – Kiểm Toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. PHẠM VĂN DƯỢC TP. Hồ Chí Minh - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN YWXZ Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát và dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Văn Dược. Các số liệu và những kết quả trong luận văn là trung thực, chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Tác giả luận văn Nguyễn Thúy Hằng LỜI CẢM ƠN YWXZ Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS.Phạm Văn Dược, người hướng dẫn khoa học, đã tận tình hướng dẫn, góp ý, động viên và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh văn phòng ban quản lý các Khu công nghiệp Đống Nai, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thực hiện khảo sát. Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến quý đồng nghiệp, bạn bè đã chia sẻ, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này. Tác giả luận văn Nguyễn Thúy Hằng LỜI CẢM ƠN YWXZ Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS.Phạm Văn Dược, người hướng dẫn khoa học, đã tận tình hướng dẫn, góp ý, động viên và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh văn phòng ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thực hiện khảo sát. Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến quý đồng nghiệp, bạn bè đã chia sẻ, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này. Tác giả luận văn Nguyễn Thúy Hằng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT YWXZ BLĐ Ban lãnh đạo CK Cuối kỳ CP Chi phí DN Doanh nghiệp KCN Khu công nghiệp NVL Nguyên vật liệu SP Sản phẩm SX Sản xuất TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT YWXZ BLĐ Ban lãnh đạo CK Cuối kỳ CP Chi phí DN Doanh nghiệp KCN Khu công nghiệp NVL Nguyên vật liệu SP Sản phẩm SX Sản xuất TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Loại hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 2. Bảng 2.2. Chức năng kinh doanh Bảng 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Bảng 2.4 Quy mô hoạt động của các doanh nghiệp Bảng 2.5. Kiểm định Cronbach Alpha Bảng 2.6. Kiểm định KMO và Bartlett của biến độc lập Bảng 2.7. Hệ số Eigenvalue và phương sai trích Bảng 2.8. Ma trận xoay thành phần Bảng 2.9. Kiểm định Cronbach Alpha của biến phụ thuộc Bảng 2.10. Kiểm định KMO và Barlett của biến phụ thuộc Bảng 2.11. Hệ số Eigenvalue và phương sai trích Bảng 2.12. Hệ số tải nhân tố của biến phụ thuộc Bảng 2.13. Ma trận hệ số tương quan Bảng 2.14. Tóm tắt mẫu Bảng 2.15. Anova Bảng 2.16. Hệ số Bảng 2.17. Tầm quan trọng của các biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc Bảng 2.18. Bảng thống kê số lượng DN không lập dự toán ngân sách DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ YWXZ • Danh mục các sơ đồ Sơ đồ 1.1. Quy trình lập dự toán ngân sách của Stephen Brookson Sơ đồ 1.2: Trình tự lập dự toán từ trên xuống Sơ đồ 1.3. Mô hình thông tin phản hồi Sơ đồ 1.4. Trình tự lập dự toán từ dưới lên Sơ đồ 3.1. Hệ thống dự toán trong doanh nghiệp sản xuất Sơ đồ 3.2. Hệ thống dự toán trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ Sơ đồ 3.3. Hệ thống dự toán trong doanh nghiệp dịch vụ • Danh mục các đồ thị Đồ thị 2.1. Phân loại DN theo chức năng kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Loại hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 2. Bảng 2.2. Chức năng kinh doanh Bảng 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Bảng 2.4 Quy mô hoạt động của các doanh nghiệp Bảng 2.5. Kiểm định Cronbach Alpha Bảng 2.6. Kiểm định KMO và Bartlett của biến độc lập Bảng 2.7. Hệ số Eigenvalue và phương sai trích Bảng 2.8. Ma trận xoay thành phần Bảng 2.9. Kiểm định Cronbach Alpha của biến phụ thuộc Bảng 2.10. Kiểm định KMO và Barlett của biến phụ thuộc Bảng 2.11. Hệ số Eigenvalue và phương sai trích Bảng 2.12. Hệ số tải nhân tố của biến phụ thuộc Bảng 2.13. Ma trận hệ số tương quan Bảng 2.14. Tóm tắt mẫu Bảng 2.15. Anova Bảng 2.16. Hệ số Bảng 2.17. Tầm quan trọng của các biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc Bảng 2.18. Bảng thống kê số lượng DN không lập dự toán ngân sách DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ YWXZ • Danh mục các sơ đồ Sơ đồ 1.1. Quy trình lập dự toán ngân sách của Stephen Brookson Sơ đồ 1.2: Trình tự lập dự toán từ trên xuống Sơ đồ 1.3. Mô hình thông tin phản hồi Sơ đồ 1.4. Trình tự lập dự toán từ dưới lên Sơ đồ 3.1. Hệ thống dự toán trong doanh nghiệp sản xuất Sơ đồ 3.2. Hệ thống dự toán trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ Sơ đồ 3.3. Hệ thống dự toán trong doanh nghiệp dịch vụ • Danh mục các đồ thị Đồ thị 2.1. Phân loại DN theo chức năng kinh doanh MỤC LỤC Lời mở đầu................................................................................................................ 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về dự toán ngân sách..................................................... 3 1.1 Khái niệm và mục tiêu của dự toán ..................................................................... 3 1.1.1. Khái niệm dự toán ........................................................................................... 3 1.1.2. Mục đích, chức năng và lợi ích của dự toán ngân sách ............................... 5 1.1.2.1. Mục đích ................................................................................................. 5 1.1.2.2. Chức năng ............................................................................................... 5 1.1.2.3. Lợi ích của việc lập dự toán ngân sách ................................................ 7 1.2. Quy trình lập dự toán ngân sách ngắn hạn ......................................................... 9 1.2.1. Dự toán ngân sách ngắn hạn .......................................................................... 9 1.2.2. Quy trình lập dự toán ngân sách ngắn hạn ................................................. 11 1.2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị ............................................................................... 12 1.2.2.2. Giai đoạn soạn thảo .............................................................................. 13 1.2.2.3. Giai đoạn kiểm soát.............................................................................. 13 1.3. Các mô hình dự toán ngân sách ......................................................................... 13 1.3.1. Mô hình ấn định thông tin từ trên xuống .................................................... 14 1.3.2. Mô hình thông tin phản hồi .......................................................................... 15 1.3.3. Mô hình thông tin từ dưới lên ...................................................................... 17 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự toán ngân sách ................................................ 18 1.4.1. Nguồn nhân lực ............................................................................................. 18 1.4.2. Cơ sở vật chất ................................................................................................ 20 1.4.3. Tổ chức công tác kế toán .............................................................................. 20 1.4.4. Quy trình dự toán .......................................................................................... 20 1.4.5. Chế độ chính sách nhà nước ........................................................................ 21 Kết luận chương 1 .................................................................................................. 22 Chương 2: Thực trạng công tác dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2..................................................................................23 2.1. Giới thiệu khái quát về Khu công nghiệp Biên Hòa 2 ..................................... 23 2.1.1. Giới thiệu chung Khu công nghiệp Biên Hòa 2 ......................................... 23 2.1.2. Đặc điểm chung ............................................................................................. 24 2.1.3. Vị trí giao thông............................................................................................. 25 2.1.4. Ngành nghề thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 ................... 26 2.1.5. Phân loại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2 .................... 26 2.2. Thực trạng lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2 ....................................................................................................... 27 2.2.1. Tổng quan về quá trình khảo sát .................................................................. 27 2.2.1.1. Mục tiêu khảo sát.................................................................................. 27 2.2.1.2. Nội dung khảo sát ................................................................................. 28 2.2.1.3. Đối tượng khảo sát và phạm vi khảo sát ............................................ 28 2.2.1.4. Phương pháp thiết kế bảng câu hỏi ..................................................... 29 2.2.1.5. Phương pháp phỏng vấn ...................................................................... 30 2.2.1.6. Phương pháp xử lý dữ liệu................................................................... 30 2.2.2. Thực trạng lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2 ................................................................................................... 31 2.2.2.1. Loại hình hoạt động và chức năng kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2. ................................................................... 32 2.2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh và quy mô của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2. ................................................................... 33 2.2.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến dự toán ngân sách ................. 34 2.2.2.4. Phân tích thực trạng lập dự toán ngân sách tại các DN trong KCN Biên Hòa 2 ............................................................................................................ 50 2.3. Đánh giá thực trạng lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 2 ................................................................................................................... 53 2.3.1. Ưu điểm .......................................................................................................... 53 2.3.2. Hạn chế .......................................................................................................... 54 2.3.3. Nguyên nhân .................................................................................................. 55 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan .................................................................... 55 2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan ........................................................................ 55 Kết luận chương 2 .................................................................................................. 57 Chương 3: Xác lập mô hình dự toán và báo cáo dự toán ngân sách cho các loại hình doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2 ..................................... 58 3.1. Quan điểm hoàn thiện ........................................................................................ 58 3.1.1. Phù hợp với môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trong KCN Biên Hòa 2...................................................................................................... 58 3.1.2. Phù hợp với đặc điểm và quy mô của các DN trong KCN Biên Hòa 2 ... 58 3.2. Mục tiêu và nguyên tắc hoàn thiện .................................................................. 59 3.2.1. Mục tiêu hoàn thiện ..................................................................................... 59 3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện ................................................................................. 59 3.3. Các giải pháp đề xuất.......................................................................................... 60 3.3.1. Hoàn thiện mô hình dự toán ......................................................................... 60 3.3.2. Hệ thống báo cáo dự toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2 ................................................................................. 61 3.3.2.1. Doanh nghiệp sản xuất......................................................................... 62 3.3.2.2. Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ ................................................ 62 3.3.2.3. Doanh nghiệp dịch vụ .......................................................................... 62 3.3.3. Quy trình dự toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2.......................................................................................... 63 3.3.3.1. Quy trình lập dự toán trong doanh nghiệp sản xuất (xem Phụ lục 6).. ................................................................................................................ 64 3.3.3.2. Quy trình lập dự toán trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.. 73 3.3.3.3. Quy trình lập dự toán trong doanh nghiệp dịch vụ ........................... 74 3.4. Các giải pháp hoàn thiện khác ........................................................................... 74 3.4.1. Đối với nhà nước........................................................................................... 74 3.4.2. Đối với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, tư vấn kế toán........................... 75 3.4.3. Đối với các doanh nghiệp ............................................................................. 75 3.4.3.1. Tổ chức nhân sự lập dự toán ................................................................. 75 3.4.3.2. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác lập dự toán ............................. 76 Kết luận chương 3 ...................................................................................................77 KẾT LUẬN ..............................................................................................................78 Phụ lục Lời mở đầu Tính cấp thiết của đề tài Kế toán quản trị đã xuất hiện từ rất lâu trong hệ thống kế toán doanh nghiệp của các nước và ngày càng được phát triển ở các loại hình doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp quản lý tốt hơn trong việc điều hành và ra quyết định. Trong đó, công tác dự toán ngân sách là một nội dung quan trọng của kế toán quản trị, đóng vai trò quan trọng trong công tác tài chính cũng như sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp. Nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đã có một bước tiến đáng kể. Chính vì thế, để có thể đứng vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có kế hoạch sản xuất và kế hoạch chi tiêu tài chính phù hợp. Dự toán ngân sách là công cụ quản lý khoa học nhằm hiểu rõ ưu và nhược điểm, tăng năng suất, giảm chi phí, tận dụng triệt để và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có để nâng cao năng lực cạnh tranh là một yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, theo khảo sát hiện nay không phải doanh nghiệp nào trong Khu Công nghiệp Biên Hòa II cũng sử dụng công cụ này một cách hiệu quả, các số liệu trình bày trong bảng dự toán thường không phản ánh đúng tiềm năng thực tế của các doanh nghiệp. Do đó, tác giả đã chọn đề tài “Xác lập mô hình dự toán và báo cáo dự toán ngân sách cho các loại hình doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2” với mong muốn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống dự toán ngân sách để nó thực sự là công cụ hữu ích cho nhà quản trị, từ đó nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Mục tiêu của đề tài Đề tài thực hiện nhằm: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dự toán ngân sách. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Biên Hòa 2. - Xác lập các mô hình và quy trình dự toán thích hợp giúp các doanh nghiệp hoàn thiện mô hình các dự toán và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. 1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu các vấn đề về dự toán ngân sách ngắn hạn - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 2 Phương pháp nghiên cứu - Đề tài thực hiện dựa trên các phương pháp: Phương pháp tiếp cận: phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp làm cơ sở xây dựng thang đo khảo sát. Phương pháp khảo sát: khảo sát các doanh nghiệp thông qua bảng câu hỏi. Phương pháp phân tích: thu thập và phân tích dữ liệu khảo sát. Phương pháp tổng hợp: tổng hợp dữ liệu phân tích và đề xuất các giải pháp. Kết cấu Gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về dự toán ngân sách Chương 2: Thực trạng công tác dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Biên Hòa 2. Chương 3: Hoàn thiện công tác dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Biên Hòa 2. 2 Chương 1 Cơ sở lý luận về dự toán ngân sách 1.1 Khái niệm và mục tiêu của dự toán 1.1.1. Khái niệm dự toán Dự toán là quá trình tính toán, dự kiến, phối hợp từ chi tiết đến toàn diện nguồn lực, nhằm huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện một khối lượng công việc trong một khoảng thời gian nhất định được biểu hiện bằng một hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị. Theo khái niệm trên, dự toán bao gồm các thành phần chủ yếu là sự tính toán, dự kiến; sự phối hợp chi tiết và toàn diện, các nguồn lực, thời gian thực hiện; hệ thống các chỉ tiêu về lượng và giá trị. a. Tính toán dự kiến hay kế hoạch: Thực chất đây là một sự ước tính hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai, chỉ rõ những khối lượng, những công việc cần phải thực hiện. Sự ước tính này chịu sự tác động của những nhân tố sau: - Nhóm nhân tố khách quan, tác động từ bên ngoài và vượt khỏi phạm vi kiểm soát của doanh nghiệp như điều kiện kinh doanh, chính sách, chế độ, thể lệ của nhà nước, quy mô các thành phần dân cư, sự biến động của nền kinh tế,… - Nhóm nhân tố chủ quan thuộc phạm vi kiểm soát và tuỳ thuộc vào doanh nghiệp như trình độ sử dụng lao động, trình độ sử dụng yếu tố vật chất của quá trình sản xuất, trình độ nhận thức và vận dụng các nhân tố khách quan,… b. Dự toán ngân sách là một sự tính toán, dự kiến hoạt động của doanh nghiệp trong sự tác động của hai nhóm nhân tố trên. Dự toán ngân sách không chỉ đề xuất 3 các công việc cần phải thực hiện mà còn chỉ rõ những ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến thực hiện công việc đó. c. Sự phối hợp chi tiết và toàn diện: Dự toán ngân sách phải được phối hợp giữa các chi tiết một cách toàn diện, nghĩa là mọi hoạt động giao dịch của doanh nghiệp cần phải được xem xét. Ngân sách được lập cho từng đơn vị, phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp phải nghiên cứu, căn cứ vào thực trạng của các bộ phận và phải lập một cách hài hoà tương đối với nhau. Tổng hợp dự toán ngân sách ở từng bộ phận sẽ hình thành dự toán ngân sách tổng thể cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. d. Các nguồn lực: Dự toán ngân sách phải chỉ rõ nguồn lực và cách thức huy động các nguồn lực cho các hoạt động. Nghĩa là phải lập kế hoạch về các nguồn lực, cách thức sử dụng các nguồn lực như: nguồn tài nguyên, nguồn vốn, nguồn nhân lực, điều kiện môi trường để phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp. e. Thời hạn xác định trong tương lai: Dự toán ngân sách thường gắn liền với một thời hạn cụ thể trong tương lai. Nếu không có yếu tố thời gian, dự toán ngân sách sẽ trở thành vô nghĩa. Mỗi một thời điểm, thời kỳ khác nhau, sự tác động của các nhân tố khách quan, chủ quan, nguồn lực đến hoạt động của doanh nghiệp sẽ khác nhau, nên những phương án, những giải pháp, những dự tính của doanh nghiệp cũng sẽ khác nhau. f. Hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị: Hệ thống các chỉ tiêu cho thấy dự toán ngân sách phải theo một trình tự và đảm bảo tính logic. Các hoạt động và giao dịch khác nhau được thể hiện bằng các đơn vị đo lường khác nhau, cụ thể như số lượng nguyên vật liệu, số lượng sản phẩm sản xuất, số lượng lao động,… Bên cạnh sử dụng chỉ tiêu về số lượng để đo lường các số tương đối cần gộp chúng vào một kế hoạch tổng thể, nên phải sử dụng thước đo tiền tệ làm mẫu chung quy đổi cho các đối tượng. Như vậy, dự toán ngân sách sẽ xác định một cách cụ thể các chỉ tiêu về số lượng giá trị. 4 1.1.2. Mục đích, chức năng và lợi ích của dự toán ngân sách 1.1.2.1. Mục đích Dự toán ngân sách rất quan trọng và cần thiết trong việc hỗ trợ các nhà quản trị quản lý để điều hành các hoạt động trong doanh nghiệp. Dự toán là quá trình tính toán chi tiết cho kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng các nguồn lực theo các mục tiêu kế hoạch đề ra trong từng thời kỳ cụ thể. Dự toán có năm mục đích chủ yếu: - Lập kế hoạch: Dự toán cung cấp cho doanh nghiệp kế hoạch hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định và yêu cầu các hoạt động cần diễn ra đúng kế hoạch, đem lại kết quả kinh doanh tốt nhất. - Thuận tiện hóa quá trình truyền đạt và phối hợp hoạt động trong tổ chức: Dự toán ngân sách giúp nhà quản trị cụ thể hoá các mục tiêu của doanh nghiệp bằng số liệu. - Phân bổ các nguồn lực: Dự toán ngân sách là căn cứ để khai thác, vận dụng các khả năng tiềm tàng về nguồn lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. - Kiểm soát lợi nhuận và các mặt hoạt động: Dự toán ngân sách là căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo đúng tiến độ. - Đánh giá kết quả và khen thưởng: Dự toán ngân sách giúp nhà quản trị kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp và đánh giá trách nhiệm quản lý của từng bộ phận, từng cá nhân trong tổ chức. 1.1.2.2. Chức năng Dự toán ngân sách trong một tổ chức có nhiều chức năng, về cơ bản dự toán có những chức năng sau: a. Dự báo Chức năng dự báo đề cập đến việc dự báo các tác động bên ngoài đến hoạt động của doanh nghiệp. Một vài bộ phận của dự toán không khác hơn là dự báo vì 5
- Xem thêm -