Tài liệu Xã hội việt nam hiện nay.

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay Mục lục Mục trang A. Tổng luận……………………………………………….. 4 1.Ly do chọn đề tài……………………………………...4 2.Mục đích nghiên cứu………………………………….4 3.Đối tượng nghiên cứu…………………………………4 4.Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………4 5.Giới hạn đề tài………………………………...............4 6.Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu..5 B. Nội dung………………………………………………...5 I. Cơ sở việc nghiên cứu………………………………..5 1. Cơ sở ly luận…………………………………………5 2. Cơ sở thực tiễn……………………………………….6 Ii. Thực trạng vấn đề nghiên cứu………………………..6 Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay 1. Nội dung chính của phép biện chứng duy vật……… 7 2. Vai trò trong đời sống Việt Nam……………………8 3. Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước……………….11 4. Hạn chế…………………………………………….1 3 III. Giải pháp đề xuất………………………………….14 C. Kết luận………………………........................... ...........15 Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay A.TỔNG LUẬN: 1. Ly do chon đề tài: Triết học – khoa học của mọi khoa học ra đời mang theo rất nhiều vấn đề c n bàn c i. Theo ngghen: Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học đ c biệt là của triết học hiện đại là vấn đề quan he gi a tư duy với t n tại . N i cách khác một trong nh ng c u h i lớn của triết học là: Gi a vật chất và thức thì cái nào c trước cái nào c sau cái nào quyết định cái nào? . Việc đi tìm c u trả lời cho c u h i h c búa này đ chia các nhà triết học thành hai trường phái lớn : chủ nghĩa duy vật- g m nh ng trường phái nh ng nh m người cho rằng vật chất giới tự nhiên là cái c trước van quyết định thức của con người. Ngược lại chủ nghĩa duy t m – nh ng trường phái cho rằng thức tinh th n là cái c trước vẫn quyết định hơn cả. Trong khi đ vấn đề cơ bản của triết học cũng được coi là vấn đề mà con người ta thường g p phải trong quá trình hoạt động. Vì vậy việc giải quyết các vấn đề cơ bản của triết học cũng c n thiết như việc giải quyết chình nh ng vấn đề của con người trong bất cứ hoạt đọng thực tiễn nào – dù chỉ là một khía cạnh nh - chủ nghĩa duy vật- mà trong bài tiểu luận này em sẽ trình bày. 2. Mục đích nghiên cứu: Như đ n i ở trên triết học là một bộ phận không thể tách rời trong bất cứ hoạt động thực tiễn nào cũng như việc x y dựng và phát triển x hội. Nếu xuất phát từ một lập trường triết học đúng đắn con người sẽ c nh ng Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay định hướng và cách giải quyết nh ng vấn đề g p phải trong cuộc sống một cách hợp ly nhất. Lênin cũng đ chỉ rõ chủ nghĩa duy vật biện chứng là chủ nghĩa của triết học Mác. Trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác Đảng và Nhà nước ta đ tiếp thu và c nh ng phương hướng chỉ đạo đúng đắn trong việc x y dựng cũng như cải tạo x hội phù hợp với tình hình thực tế đất nước. 3. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật cũng như của triết học Mác– Lênin nói chung là nh ng quy luật vận động phát triển chung nhất của tự nhiên y thức xã hội. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: X y dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng Việt Nam với chủ nghĩa duy vật . 5. Giới hạn đề tài: X hội Việt Nam hiện nay. 6. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu trong khoa học x hội bao g m phương pháp duy vật biện chứng van duy vật lịch sử phương pháp so sánh ph n tích và tổng hợp … B. Nội dung: I. Cơ sở việc nghiên cứu 1. Cơ sở ly luận: Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay Chủ nghĩa duy vật là gì? Trong triết học chủ nghĩa duy vật là một hình thức của thực h u luận (physicalism) với quan niệm rằng thứ duy nhất c thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng về căn bản mọi sự vật đều c cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất. Khoa học sử dụng một giả thuyết đôi khi được gọi là thuyết tự nhiên phương pháp luận rằng mọi sự kiện quan sát được trong thiên nhiên được giải thích chỉ bằng các nguyên nh n tự nhiên mà không c n giả thiết về sự t n tại ho c không t n tại của cái siêu nhiên. Với vai trò một học thuyết chủ nghĩa duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên. Như vậy n khác với các học thuyết bản thể học dựa trên thuyết nhị nguyên hay thuyết đa nguyên đối lập hoàn toàn với chủ nghĩ duy t m. 2. Cơ sở thực tiễn: Chủ nghĩa duy vật và sự t n tại phát triển của n c ngu n gốc từ sự phát triển của khoa học và thực tiễn đ ng thời thường gắn với lợi ích của gai cấp và lực lượng tiến bộ trong lịch sử. Là kết quả của quá trình đúc kết khái quát h a nh ng tri thức của nh n loại về nhiều linh vực. Chủ nghĩa duy vật chất phác là kết quả nhận thức của các nhà triết học duy vật thời cổ đại. Trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất chủ nghĩa duy vật giai đoạn này đ ly giải toàn bộ sự sinh thanh của thế giới tiừ một ho c một số dạng vật chất cụ thể cảm tính coi đ là thực thể đàu tiên là bản nguyên của thế giới. Nh ng ly giải về thế giới lúc này còn mang tính trực quan nên nh ng kết luận về thế giới còn ng y thơ chất phác. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay Chủ nghĩa duy vật siêu hình là hình thức cơ bản thứ hai của chủ nghĩa duy vật thể hiện khá rõ từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII và đạt đỉnh cao vào thế kỷ XIX. Chủ nghĩa duy vật giai đoạn này chịu sự tác động mạnh mẽ của phương pháp tư duy siêu hình máy m c của cơ học cổ điển tuy chưa hoàn thiện nhưng trong giai đoạn lịch sử chuyển tiếp từ thời Trung cổ sang thời phục hưng ở các nước T y Âu cũng g p ph n không nh vào việc chống lại thế giới quan duy t m và tôn giáo. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cơ bản thứ ba của chủ nghĩa duy vật do C.Mác và Ăngghen sáng lập từ nh ng năm 40 của thế kỷ XIX sau đ được Lênin và nh ng người kế tục ông bảo vệ và phát triển kế thừa tinh hoa của các học thuyết triết học trước đ và sử dụng triệt để nh ng thành tựu khoa hoc tự nhiên đương thời. Điều kiện kinh tế xã hội cho sự ra đời của phép biện chứng duy vật: Phép biện chứng duy vật ra đời trong điều kiện phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đang phát triển cuộc đấu tranh giai cấp gi a vô sản và tư sản đ cung cấp thực tiễn cho C.Mác và Ph.Ănghen để đúc kết và kiểm nghiệm lý luận về phép biện chứng. Dựa trên cơ sở thành tựu khoa học tự nhiên (cuối thế kỷ XVIII đ u thế kỷ XIX) đi vào hệ thống hoá tài liệu khoa học thực nghiệm. Đ y là hai tiền đề thực tiễn rất quan trọng cho sự ra đời của phép biện chứng duy vật. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay Tiền đề lý luận của phép biện chứng duy vật chính là phép biện chứng duy t m của Hêghen. Các ông đ tách ra cái hạt nh n hợp lý vốn c của n là phép biện chứng và vứt b cách giải thích hiện tượng tự nhiên x hội và tư duy một cách th n thánh hoá tư duy n i cách khác các ông đ cải tạo một cách duy vật phép biện chứng duy t m Hêghen. II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu: 1. Nội dung chính của phép biện chứng duy vật: Ph. ngghen cho rằng: Phép biện chứng ... là môn khoa học về nh ng quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên của x hội lòai người và của tư duy . Theo C.Mác: Biện chứng khách quan là cái c trước còn biện chứng chủ quan (tư duy biện chứng) là cái c sau và là phản ánh của biện chứng khách quan đ y là sự khác nhau gi a phép biện chứng duy vật của ông với phép biện chứng duy t m của Hêghen. C.Mác cho rằng ông chỉ làm cái công việc là đ t phép biện chứng duy t m của Hêghen Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay "đứng trên hai ch n của mình" tức là đứng trên nền tảng duy vật. Theo C.Mác thì phép biện chứng chính là "khoa học về mối liên hệ phổ biến trong tự nhiên x hội và tự nhiên trong tư duy". Theo Lênin thì phép biện chứng là "học thuyết về sự phát triển đ y đủ s u sắc và toàn diện nhất học thuyết về tính tương đối của sự vật". Ba mối liên hệ chủ yếu trong phép biện chứng duy vật là: 1. Mối liên hệ cùng t n tại và phát triển; 2. Mối liên hệ th m nhập lẫn nhau tuy c sự khác nhau nhưng vẫn c sự giống nhau; 3. Mối liên hệ về sự chuyển hoá vận động và phát triển. Các mối liên hệ được khái quát thành các c p phạm trù ( ph n tử - hệ thống nguyên nh n - kết quả lượng - chất) và các quy luật (quy luật lượng - chất quy luật đấu tranh và thống nhất của các m t đối lập quy luật phủ định của phủ định). L n đ u tiên trong lịch sử triết học Mác đ công khai tính giai cấp của để bảo vệ lợi ích của giai cấp công nh n và toàn thể nh n d n lao động. Trong khi đ các nền triết học trước Mác che giấu lợi ích của n Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông bảo vệ lợi ích của 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay giai cấp thống trị của một nh m người thiểu số trong x hội. Triết học C.Mác là một hệ thống sáng tạo là một hệ thống mở không ngừng được bổ sung được làm phong phú thêm bởi chính thực tiễn và phát triển. Cùng với chính sự phát triển thực tiễn học thuyết của C.Mác là kim chỉ nam cho hành động. Nh ng nội dung chính của phép biện chứng được C.Mác và Ph.Ănghen luận chứng trong tác phẩm: "Biện chứng của tự nhiên" (1873 - 1883) "Chống Đuy - rinh" (1876 - 1878), "Lút-vich Phoiơ Bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức" và một số tác phẩm do V.I.Lênin viết như: "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" (1908 - 1909) "Bút ký triết học". T m lại phép biện chứng duy vật Mác - xít là kết quả của sự chín mu i về m t lịch sử của nhận thức khoa học và của thực tiễn x hội. Sự ra đời của n đáp ứng nhu c u về m t lý luận của giai cấp công nh n. Giai đoạn mới trong sự phát triển của phép biện chứng gắn với tên tuổi của V.I.Lênin đ vận dụng thành công phép biện chứng Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay Mác-xít trong cuộc cách mạng x hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917. Sự phát triển của V.I.Lênin về phép biện chứng duy vật thể hiện trong lý luận cách mạng x hội chủ nghĩa như là một công cụ sắc bén để cải tạo thế giới một cách cách mạng nhất. 2. Vai trò của chủ nghĩa duy vật trong đời sống xã hội Việt Nam Phép biện chứng là một phương pháp nghiên cứu xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ gi a các m t và gi a các sự vật hiện tượng đ và trong sự đứng im tương đối. Việt Nam quá độ đi lên chủ nghĩa x hội (CNXH) b qua sự phát triển của CNTB xuất phát từ một nền kinh tế lạc hậu chậm phát triển. Đ là con đường quá độ l u dài mà c thể n i m u thuẫn cơ bản của thời kỳ này là m u thuẫn gi a xu hướng tự phát lên chủ nghĩa tư bản với xu hướng tự giác lên chủ nghĩa x hội. Quá trình đấu tranh giải quyết m u thuẫn cơ bản trên đ y của cách mạng nước ta là quá trình vừa phải kế thừa nh ng m t c n thiết hợp lý của chủ nghĩa tư bản để phát triển lực lượng sản xuất lại Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay vừa phải đấu tranh loại b nh ng m t tiêu cực mất nh n tính của chủ nghĩa tư bản. Con đường quá độ lên CNXH ở nước ta đòi h i phải chủ động và tự giác phát triển và sử dụng CNTB làm kh u trung gian làm phương tiện để đi lên CNXH nhất là hướng tư bản đi vào con đường tư bản Nhà nước. Đ chính là sự thống nhất của các m t đối lập thông qua các biện pháp trung gian và quá độ. Trong công cuộc x y dựng CNXH chúng ta không thể phủ định sạch trơn CNTB không thể cho rằng cái gì đ c trong CNTB là không thể c trong CNXH càng không thể áp dụng nguyên vẹn mô hình CNXH ở nước khác để x y dựng nước ta. Chúng ta phải nhận thức được tính tất yếu của sự phát triển. Do đ để x y dựng thành công CNXH chúng ta phải lấy lý luận của C.Mác - Lênin làm kim chi nam cho hành động đ ng thời phải học h i nghiên cứu tình hình thực tế của các XHCN TBCN trên thế giới để áp dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Trong quá trình vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường chúng ta lại g p phải một m u thuẫn c n phải giải quyết đ là: M u thuẫn gi a phát triển kinh tế và phát triển x hội. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay hoá hoạt động theo cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết của thị trường thông qua hoạt động của các quy luật kinh tế vốn c của n . Cơ chế thị trường c ưu điểm ở chỗ là phát huy được tính năng động sáng tạo của mọi chủ thể kinh tế trong việc đáp ứng nhu c u ngày càng phong phú của x hội. Tuy nhiên cơ chế thị trường đ ng thời kích thích đ u cơ làm sai lệch các quan hệ thị trường g y ra khủng hoảng kinh tế thất nghiệp ô nhiễm môi trường tệ nạn x hội. Một trong nh ng đ c điểm của nền kinh tế XHCN là x y dựng một Nhà nước "của d n do d n vì d n" x y dựng một x hội "công bằng văn minh". Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam l n thứ VIII đ khẳng định: "Sản xuất hàng hoá không đối lập với chủ nghĩa x hội mà là thành tựu của nền văn minh nh n loại t n tại khách quan c n thiết cho công cuộc x y dựng chủ nghĩa x hội và ngay cả khi chủ nghĩa x hội đ được x y dựng". Để gi v ng bản chất CNXH trong phát triển kinh tế Nhà nước c n sử dụng các công cụ của mình để tiến hành điều tiết lợi ích gi a các thành ph n kinh tế đảm bảo mọi thành viên trong x hội được hưởng thành quả trong phát triển kinh tế. Nhà Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay nước c thể sử dụng các công cụ như thuế thu nhập cao trợ cấp bảo hiểm để tiến hành ph n phối lại thu nhập x hội; x y dựng kế hoạch phát triển kinh tế đi liền với x y dựng kế hoạch phát triển x hội. Đ y chính là công cụ phương tiện quan trọng để tác động giải quyết m u thuẫn trên làm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng XHCN. 3. Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta trong đường lối phát triển kinh tế xã hội: a Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành ph n Sau độc lập nền kinh tế nước ta còn g p vô vàn kh khăn do th i quen lao động tự cung tự cấp nền sản xuất nh lẻ trình độ khoa học kém phát triển đời sống x hội vô cùng kh khăn… Với hoàn cảnh mới đất nước tiến lên CNXH đòi h i nước ta phải c một chế độ kinh tế phù hợp đ là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành ph n. Thời gian qua chúng ta quá coi trọng vai trò của quan hệ sản xuất cho rằng c thể đưa quan hệ sản xuất đi trước để mở đường san đất thúc đẩy lực lượng sản xuất Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay phát triển. Quan niệm ấy là sai l m sự phát triển của lực lượng sản xuất trong thời gian qua là minh chứng cho điều ấy và do đ g y ra sự m u thuẫn gi a yêu c u phát triển lực lượng sản xuất với hình thức kinh tế - x hội được áp đ t một cách chủ quan trên đất nước ta. Mối m u thuẫn ấy đ đem theo nhiều hậu quả ngoài ý muốn: Kinh tế kém phát triển x hội nảy sinh nhiều tiêu cực tệ nạn trình độ quản lý yếu kém… yêu c u cấp thiết là phải giải quyết đúng đắn m u thuẫn gi a lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất từ đ khắc phục kh khăn và tiêu cực của nền kinh tế - x hội. Thiết lập quan hệ sản xuất mới với nh ng bước đi phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để thúc đẩy sản xuất phát triển với hiệu quả kinh tế cao. Đ là sự cho phép phục h i và phát triển chủ nghĩa tư bản buôn bán tự do rộng r i n ng cao đời sống x hội … Như lời của đ ng chí Lê Khả Phiêu n i: "… không chất nhận Việt Nam theo con đường chủ quan của tư bản nhưng không phải triệt tiêu tư bản trên đất nước Việt Nam và vẫn quan hệ với CNTB trên cơ sở c lợi cho đôi bên và như vậy cho phép phát triển thành ph n kinh tế tư bản là sáng suốt". Hay quan điểm từ Đại hội Đảng VI cũng khẳng Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay định: không nh ng khôi phục thành ph n kinh tế tư bản tư nh n và kinh tế cá thể mà còn phải phát triển chúng rộng rãi theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được vai trò của thành ph n kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ. b Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong công cuộc Công nghiệp h a- Hiện đại h a: CNH- HĐH được xem xét từ tư duy triết học là thuộc phạm trù của lực lượng sản xuất trong mối quan hệ biện chứng của phương thức sản xuất. Muốn CNH-HĐH đất nước c n phải c tiềm lực về kinh tế con người trong đ lực lượng sản xuất là yếu tố vô cùng quan trọng. Ngoài ra phải c sự phù hợp gi a quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Với tiềm năng lao động lớn nhưng công cụ lao động lại hết sức thô sơ lạc hậu CNH-HĐH đứng trước kh khăn lớn c n nhanh ch ng khắc phục. Đảng ta đ thực hiện một cơ cấu sở h u hợp quy luật gắn liền với một cơ cấu thành ph n kinh tế hợp lí và trong thời cơ cũng như thách thức to lớn hiện nay đất nước ta đang c rất nhiều tiềm năng phát triển mà cốt lõi của sự phát triển ấy vẫn là Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Mục tiêu CNH-HĐH đất nước đang được nỗ lực thực hiện và đ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Cùng với n vẫn là nh ng kh khăn hạn chế song tương lai phát triển đất nước vẫn mang nhiều yếu tố khả quan. 4. Hạn chế: M c dù trải qua quá trình l u dài ra đời trong nhiều lĩnh vực thưc tiễn nhưng chủ nghĩa duy vật n i riêng cũng như khoa học triết học n i chung vẫn còn nhiều m t hạn chế c n hoàn thiện hơn trong tương lai. Và nh ng thế hệ sau Lênin vẫn còn tiếp nối con đường Chủ nghĩa x hội mà ông đ g y dựng một cách bền bỉ không ngừng. Chính vì vậy sự ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật đối với x hội Việt Nam cũng còn chưa s u rộng. Do nền kinh tế nước ta chủ yếu vẫn là nông nghiệp công nghiệp còn nh bé kết cấu hạ t ng kém phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật chưa xác được nhiều. M c dù cơ cấu các ngành trong GDP c chuyển dịch rõ rệt nhưng cơ cấu lao động chậm biến đổi. Hiện nay hơn 75% d n số vẫn sống ở nông thôn lao động nông nghiệp vẫn chiếm > 60% tổng số lao động x hội. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay Nền kinh tế c mức tăng trưởng khá nhưng năng suất chất lượng hiệu quả còn thấp. Đất nước Việt Nam vẫn thuộc 20 nước nghèo nhất thế giới. Đ y là thách thức cực kì to lớn c n phát huy mọi tiềm năng để giải quyết. Vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế - xã hội còn yếu: khả năng kiềm chế lạm phát còn chưa v ng chắc. Ng n sách thu không đủ chi tỉ lệ bội chi ng n sách còn cao. Tình trạng bất công x hội tham nhũng buôn lậu vi phạm kỉ cương còn n ng và phổ biến. Nạn buôn lậu và tệ quan liệu được coi là quốc nạn được đưa vào chương trình nghị sự quan trọng hàng đ u của Việt Nam. Song hiện nay vẫn chưa chống được thậm chí còn c ph n nghiêm trọng hơ Hạn chế trong nền kinh tế x hội nước ta còn nhiều. Nguyên nh n của nh ng yếu kém đ là do hậu quả của nhiều năm trước để lại khi không hiểu rõ mối quan hệ biện chứng gi a quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất sự phù hợp mang tính tất yếu của chúng đòng thời nh ng bất lợi của tình hình thế giới hiện nay và nh ng khuyết Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay điểm còn mang tính chủ quan duy ý chí trong công tác l nh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta. III. Giải pháp đề xuất: Sức mạnh của chủ nghĩa Mác - Lê nin là ở chỗ trong khi khái quát thực tiễn cách mạng lịch sử x hội n vạch rõ quy luật khách quan của sự phát triển dự kiến nh ng khuynh hướng cơ bản của sự tiến hoá x hội. Trong giai đoạn hiện nay của sự nghiệp x y dựng kinh tế x hội đòi h i phải nắm v ng và vận dụng sáng tạo và g p ph n phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin. Để khắc phục nh ng quan niệm lạc hậu trước đ y c n chúng ta phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận tổng kết c hệ thống sự nghiệp x y dựng chủ nghĩa x hội đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. C như vậy lý luận mới thực hiện vai trò tích cực của mình đối với thực tiễn. Đổi mới nhận thức lý luận và công tác lý luận là một quá trình phức tạp đòi h i phải đấu tranh với tính bảo thủ và sức ỳ của nh ng quan niệm lý luận cũ. đ ng thời đấu tranh với nh ng tư tưởng quan niệm cực đoan từ b nh ng nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phủ Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay định sạch trơn mọi giá trị mọi thành tựu của chủ nghĩa x hội. Trong công cuộc x y dựng đất nước vai trò của Đảng là vô cùng quan trọng. Vì vậy để nền kinh tế- x hội phát triển Đảng c n nắm r các quy luật nguyên ly cơ bản để c định hướng đúng đắn cho các hoạt động. Tuyệt đối không quá cứng nhắc mà phải biết vận dụng linh hoạt kết hợp gi a tất cả các trường phái triết học để c được cái nhìn tổng quan c thể hoạch định một số vấn đề của đất nước trong tương lai g n. Phải kiên định mục tiêu độc lập d n tộc van chủ nghĩa x hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin van tư tưởng H Chí Minh phải Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng H Chí Minh trong hoạt động của đảng. Thường xuyên tổng kết thực tiễn bổ sung phát triển ly luận giải quyết đúng đắn nh ng vấn đề do cuộc sống đ t ra - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc l n thứ X T m lại đổi mới tư duy chỉ đạo trong sự nghiệp đổi mới n i chung là một bộ phận không thể thiếu được của sự phát triển x hội cũng như sự phát triển kinh tế x hội nước ta hiện nay. Điều đ còn cho thấy rằng chỉ c gắn lý Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong xã hội VN hiện nay luận với thực tiễn mới c thể hành động đúng đắn và phù hợp với quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay. Sự khám phá về lý luận phải trở thành tiền đề và làm cơ sở cho sự đổi mới trong hoạt động thực tiễn. Thực tiễn chính là động lực là cơ sở của nhận thức lý luận. Vì vậy c n khắc phục ngay nh ng khiếm khuyết sai l m song cũng phải tìm ra giải pháp khắc phục để hạn chế sự sai s t và thiệt hại C. KẾT LUẬN: Triết học Mác - Lênin về vật chất vận động trong không gian thời gian và về sự thống nhất vật chất của thế giới đ g p ph n xác lập thế giới quan duy vật khoa học và c ý nghĩa về phương pháp luận to lớn trong nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn. Triết học không phải là một cái gì quá xa xôi viển vông ngược lại n gắn b hết sức ch t chẽ với cuộc sống thực tiễn chỉ đạo cho con người hành động. Nắm v ng được mọi nội dung của triết học đ c biệt là lý luận nhận thức và cải tạo thực tiễn sẽ làm cho con người làm chủ thế giới chinh phục thiên nhiên, cải tạo được x hội phát triển kinh tế mạnh mẽ. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân Hướng dẫn khoa học: giảng viên Lê Ngọc Thông 22
- Xem thêm -