Tài liệu X window – rpm

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 243 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

X Window – RPM Lịch sử X-Window    Hệ thống X Window được phát triển trong Laboratory for Computer Science tại MIT (Massachusetts Institute of Technology) như là một phần trong dự án Athena hợp tác với DEC, và được phát hành lần đầu vào năm 1984. Người chủ trì dự án là Robert Scheifler, và phiên bản X đầu tiên chịu ơn “W” Windowing package (“W” Windowing package được phát triển bởi Paul Asente tại Stanford). Tháng 9 ,1987, MIT xuất phiên bản X11 đầu tiên mà chúng ta còn sử dụng đến ngày nay X Window là gì ?    A network-transparent window system Phần mềm có thể chạy trên 1 máy tính và truyền hình ảnh của nó sang 1 máy tính khác. X servers   Chạy trên máy tính với màn hình đồ hoạ. X clients  Chúng có thể chạy trên các máy khác với mọi tương tác xuyên qua một server. Việc tương tác bao gồm text và graphics input/output Biến $DISPLAY  Hostname:displaynumber.screennum ber  Ví     dụ: alibaba.citd.edu.vn:0.0 Dùng bởi một ứng dụng để xác định nó kết nối vào server nào và màn hình nào Hostname: tên máy hoặc ip address. Displaynumber: bắt đầu từ 0 (hầu hết các máy hiện nay chỉ có 1 màn hình) Screennumber: Một vài màn hình chia sẽ 1 bàn phím và pointer giữa hai hay nhiều monitors Khởi động X Window   Để khởi động mặc định ta chọn id:5:initdefault trong tập tin /etc/inittab Nếu trong chế độ text, ta dùng lệnh  startx xhost X - Client XServer Computer A Computer B ip address 172.16.10.2 $DISPLAY=172.16.10.25:0.0 $export DISPLAY ip address 172.16.10.25 $ xhost +172.16.10.2 Cấu hình MS Windows hiển thị X-window   Sử dụng X-server chạy trên Windows là X-WinPro cài đặt x-winpro. Chọn các options mặc định ( không cần thay đổi hay chỉnh sửa cấu hình gì hết) Cấu hình MS Windows hiển thị X-window (tiếp theo)  Sau đó login vào máy Linux export DISPLAY sang máy Windows có chạy X-WinPro bằng lệnh:    export DISPLAY=ip_addr_máy_Win:0.0 Chạy thử 1 chương trình ứng dụng xterm & sau đó đánh lệnh startkde & để tiến hành sử dụng giao diện GUI của KDE Chọn Window Manager  Thông thường khi cài đặt Linux có rất nhiều Window manager cho chúng ta chọn lựa. Nhưng đối với các version Linux sau này người ta thường chọn GNOME mặc định cho chúng ta. Khiến đôi khi ta lầm tưởng màn hình X Window chỉ có GNOME. Để chọn các kiểu X Window ta có thể vào tập tin /etc/X11/prefdm để thay đổi KDE Desktop xterm Control Center File Manager Các mode X Window     Đối với các người dùng đã quen thuộc với các môi trường window trên các OS khác có rất nhiều window managers để emulate desktop mà họ đã quen thuộc. http://www.ezskins.com/top10.phtml?Lin uxKDEthemes http://www.lysator.liu.se/~marcus/amiw m.html là một kiểu Amiga Workbench window manager. dfm http://www.kaisersite.de/dfm/, mô phỏng OS/2 Workplace Shell. X Graphical Interfaces   Open Look và Motif đã sớm cố gắng chuẩn hoá X Window và làm cho nó trở nên hữu dụng trong các môi trường khác nhau, không chỉ trên các workstations. Cả hai đều thành công theo một nghĩa nào đó ( look and feel) và có thể được dùnng dưới các hệ Linux mới . Khởi đầu với X11 Release 5, Sun Microsystem's OpenWindows graphical interface được phát triển cho X users. Nó bao goàm 2 phiên bản của Open Look Window Manager, olwm và olvwm (with a virtual desktop). Nó được phát triển bởi Sun trong sự hy vọng chuẩn hoá môi trường window, và thực tế đã chứng minh được đó là chuẩn cho Solaris trong nhiều năm. Cmdtool on Solaris File Manager on Solaris KDE  KDE is a powerful Open Source graphical desktop environment for Unix workstations. It combines ease of use, contemporary functionality, and outstanding graphical design with the technological superiority of the Unix operating system  http://www.kde.org KDE Project Overview    The KDE project is a large open group of developers consisting of several hundred software engineers from all over the world committed to free software development. The KDE project is a free software project. Each and every line of KDE code is made available under the LGPL/GPL licenses. Why is there a need for KDE?  The traditional X11 desktop exhibits among others the following shortcomings:       No easy dialog based desktop configuration No unified application help system No common application development framework No compound document framework Lack of network transparency on the application level Authoring of X11 applications extremely difficult and tedious
- Xem thêm -