Tài liệu X quang

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

X QUANG
X QUANG PHOÅI QUY ÖÔÙC Phim phoåi thaúng vaø nghieâng Kyõ thuaät Kyõ thuaät quy öôùc Choïn löïa hieäu ñieän theá (KV) KV thaáp: < 80KV KV cao : > 120KV Thôøi gian chuïp 5/1000 giaây: nhaèm giaûm aûnh höôûng cuûa caùc cöû ñoäng Khoaûng caùch 1.6 ñeán 2m. KYÕ THUAÄT Hình aûnh bình thöôøng cuûa phim X quang phoåi thaúng vaø nghieâng Thaønh ngöïc Trung thaát Roán phoåi Maøng phoåi Nhu moâ phoåi Thaønh ngöïc Vuøng treân ñoøn Bôø ngoaøi cô öùc ñoøn chuõm Thaønh ngöïc Vuøng treân ñoøn Hình aûnh giaû khí Thaønh ngöïc Hoác naùch Ñænh hoác naùch Cô troøn lôùn Cô ngöïc lôùn Thaønh ngöïc Boùng vuù Thaønh ngöïc Cô hoaønh Cô hoaønh phaûi luoâng cao hôn cô hoaønh traùi khoaûng 2 ñeán 3cm. Thaønh ngöïc Cô hoaønh Cô hoaønh phaûi luoâng cao hôn cô hoaønh traùi khoaûng 2 ñeán 3cm. Loài höôùng veà ñænh phoåi vôùi chieàu cao khoaûng 1.5cm Thaønh ngöïc Xöông Xöông ñoøn Naèm ngang möùc cung sau xöông söôøn 3, 4 Thaønh ngöïc Xöông Xöông söôøn Thaønh ngöïc Xöông Xöông söôøn Thaønh ngöïc Xöông Xöông söôøn Thaønh ngöïc Xöông Xöông söôøn coå Thaønh ngöïc Xöông Xöông söôøn coå
- Xem thêm -