Tài liệu Windows server 2012

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 196 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC ĐỀ SỐ 1 Môn thi: Quản trị mạng Windows Server 2012 Thời gian: 60 phút Lớp: K1C3 – Khóa: Cử nhân ĐTTXQM khóa 1-CITD ĐỀ BÀI (Anh/chị làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm) Câu 1: Nhóm logic các máy tính nào sau đây được đặc trưng bởi tính chất quản trị và bảo mật tập trung? a) Forest c) Domain b) Tree d) Directory Câu 2: Phát biểu nào sau đây liên quan đến Domain controller là đúng? a) Domain controller chỉ có vai trò duy nhất là nơi nối kết các máy tính lại với nhau. b) Domain controller lưu một bản copy của Active Directory. c) Domain controller chỉ có thể được cấu hình trong phiên bản Web server. d) Domain controller lưu giữ một số thuộc tính của mọi đối tượng trong forest. Câu 3: Mục tiêu của việc tạo và quản lý các đối tượng Group Policy? a) Để điều khiển các thiết lập desktop, thiết lập chiến lược bảo mật, thiết lập các script và tái điều hướng thư mục b) Quản lý và xử lý sự cố đối với Group và User c) Để quản lý cài đặt và sử dụng phần mềm d) Cả a), b) và c) đều đúng Câu 4: Sự khác nhau giữa chứng thực (authentication) và cấp phép (authorization)? 1 a) Authentication nhận diện user còn authorization quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định. b) Authorization nhận diện user còn authentication quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định. c) Authentication chỉ xảy ra trong mô hình bảo mật domain. d) Một user phải được cấp phép (authorization) trước khi họ có thể được chứng thực (authentication). Câu 5: Anh/chị có thể log on vào mọi server trong cơ quan. Anh Dũng cũng thuộc nhóm Administrator nhưng lại không thể log on vào bất kỳ server nào mà chỉ có thể log on vào các máy trạm mà không bị trục trặc gì. Anh/chị đã kiểm tra lại và thấy Dũng có đủ quyền thực hiện log on vào mọi server. Như vậy vấn đề trục trặc xảy ra do nguyên nhân? a) Khoảng thời gian log on vào mạng của Dũng đã bị thay đổi. b) Tài khoản của Dũng đã bị disabled. c) Tài khoản của Dũng đã bị hết hạn sau 2 tuần. d) Quyền log on vào máy trạm của Dũng mới thay đổi. Câu 6: Khi đăng nhập cục bộ (locally log on), phương pháp chứng thực được sử dụng sẽ dựa trên? a) Cơ sở dữ liệu SAM c) Một Domain controller tại b) Cơ sở dữ Directory liệu Active site này d) Một globalcatalog tại site này Câu 7: Phiên bản nào của Windows Server 2012 không thể cấu hình cài đặt thành một Domain controller? a) Web Edition b) Standard Edition c) Enterprise Edition d) Datacenter Edition Câu 8: Trong mô hình bảo mật domain, các account được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu domain được gọi là? a) Local account c) Directory account b) Domain account d) Shared account 2 Câu 9: Để thiết lập hệ thống có chiến lược chịu được (khắc phục) lỗi đĩa thì sử dụng chế độ RAID nào sau đây? a) RAID mức 0 b) RAID mức 0, 2, 4. c) RAID mức 0, 2. d) RAID mức 1, 5. Câu 10: Phát biểu nào dưới đây mô tả chính xác nhất về một Active Directory tree? a) Một tập hợp các OU (organizational unit). b) Một tập hợp các user với các thiết kế (setting) chung. c) Một tập hợp các domain với các cấu trúc tổ chức (schema) khác nhau. d) Một tập hợp các domain chia sẻ một không gian tên DNS (DNS namespace). Câu 11: Anh/chị vừa tiếp nhận việc quản trị một server. Anh/chị sửa quyền của các user trong Group Policy để ngăn những user này log in vào server từ máy trạm của họ. Sau khi tạo những thay đổi đó, anh/chị cũng không thể log in vào server từ console. Việc anh/chị vừa làm đó tương đương với thao tác nào sau đây? a) Gỡ bỏ tài khoản của anh/chị ra khỏi nhóm Administrator. b) Thêm quyền “Deny access to this computer from the network user” vào nhóm Everybody. c) Thêm quyền “Deny log on locally” vào nhóm Everybody. d) Cài giá trị Deny vào quyền Log on locally của user. Câu 12: Phòng tiếp thị vừa tạo một thư mục mới Marketing Management trong thư mục chia sẻ cuả họ. Tên chia sẻ cũng chính là tên thư mục. Một user trong phòng tiếp thị này không thể truy xuất vào thư mục này từ máy của họ. Khi user ấy log on vào từ một máy khác thì lại có thể truy xuất được. Nguyên nhân của vấn đề là? 3 a) Máy tính của user có một local policy cho phép ngăn cản user này nhìn thấy thư mục chia sẻ. b) User không log on vào mạng nên họ không thể nhìn thấy thư mục chia sẻ. c) User không có quyền truy xuất. d) User đang chạy Windows 98 tại trạm làm việc và các máy khác trong mạng dùng Windows 2000 trở lên. Câu 13: Câu lệnh dưới đây làm công việc gì? Convert C: /fs: NTFS a) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang FAT64 b) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ NTFS sang FAT32 c) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang NTFS d) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT16 sang FAT32 Câu 14: Để cài đặt một Web site an toàn trên Windows Server 2012 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? a) FAT16 c) NTFS b) FAT32 d) FAT64 Câu 15: Server hiện tại có 1 đĩa cứng dùng để boot hệ thống và bây giờ anh/chị muốn dùng RAID-5 volume để lưu trữ dữ liệu. Anh/chị tắt (shutdown) server và thêm vào 2 đĩa cứng mới. Sau khi khởi động lại, anh/chị vào MMC và chuyển đổi cả các đĩa thành dynamic. Anh/chị sẽ gặp tình trạng là tùy chọn RAID-5 không cho phép. Anh/chị cần phải làm điều gì để tạo volume mới theo nhu cầu? a) Format tất cả các đĩa về dạng NTFS. b) Format một đĩa về dạng NTFS. c) Thêm 1 đĩa cứng mới nữa. d) Chuyển đổi ngược từ dynamic về dạng basic. Câu 16: Anh/chị có 2 ổ đĩa dung lượng 20GB/đĩa và 3 ổ đĩa dung lượng 5GB/đĩa. Anh/chị muốn xây dựng một cấu trúc lưu trữ dung lượng tối đa 4 dựa trên các ổ đĩa này mà không lo lắng lắm về sự mất mát dữ liệu. Vậy kiểu volume nào sau đây là phù hợp nhất? a) Simple c) Striped b) Spanned d) Mirrored Câu 17: Chọn định nghĩa đúng trong những gợi ý bên dưới: a) Các đĩa Basic có tối đa là 4 phân vùng primary hoặc 3 phân vùng primary + 1 phân vùng extended trên một ổ đĩa b) Một ổ đĩa Basic có thể được nhiều hơn 4 phân vùng primary c) Các đĩa Dynamic: không dùng các công nghệ quản lý đĩa cổ điển d) Các đĩa Dynamic: không giới hạn số lượng các volume được hiện thực trên đĩa Câu 18: Printer pool là gì? a) Một nhóm các máy in vật lý b) Một nhóm các máy in logic c) Một nhóm các máy in vật lý được xem như một máy in logic d) Là một thao tác in ấn Câu 19: Lợi ích của việc sử dụng Printer pooling là: a) Chia sẻ công việc in ấn cho một nhóm các máy in vật lý b) Giúp một máy in vật lý in nhanh hơn c) Giúp tiết kiệm giấy in Câu 20: Domain của bạn gồm 1 domain controller và 3 server thành viên. Anh/chị lo lắng rằng domain controller có thể bị lỗi và làm mất domain của mình. Anh/chị muốn nâng cấp một server thành viên thành một domain controller. Anh/chị sẽ dùng lệnh nào sau đây? a) Active Directory Users and Computers b) dsadd c) dcpromo d) Active Directory Domains and Trusts 5 Câu 21: Anh/chị vừa mã hóa các tập tin trong một thư mục trên mạng. Anh/chị có thể truy xuất các tập tin này từ máy tính khác trên mạng này không? a) Không b) Được, với điều kiện log in bằng tài khoản Administrator. c) Được, với điều kiện log in bằng tài khoản nào đã dùng để mã hóa các tập tin ấy. d) Được, không cần điều kiện nào kèm theo Câu 22: Một user cố gắng truy xuất một tập tin trong mạng. User đó không có trong danh sách SACL (System Access Control Lists), cũng như không thuộc vào bất kỳ nhóm nào có quyền này. Điều gì sẽ xảy ra? Lưu ý: SACL khác với ACL (Access Control Lists) là danh sách liên kết với một đối tượng xác định các user hoặc nhóm nào có quyền truy xuất đến đối tượng. a) User bị từ chối truy xuất. b) User được chấp nhận truy xuất và một audit (kiểm toán) được kích hoạt trên truy xuất ấy. c) User được chấp nhận truy xuất và không có audit (kiểm toán) nào được kích hoạt trên truy xuất ấy. d) User được chấp nhận truy xuất read-only. Câu 23: Cơ quan của anh/chị có một máy in laser làm việc quá công suất của nó. Lãnh đạo cơ quan đã đồng ý mua một máy in mới giống hệt như cái đã có. Chỉ có 1 Printer server làm nhiệm vụ quản lý cả hai máy in này. Máy cũ gắn trên cổng LPT1, máy mới gắn trên cổng LPT2. Cách triển khai máy in mới hiệu quả nhất là? a) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để gửi công việc in ấn sang máy in mới nếu nó bận. b) Sửa hàng đợi máy in hiện tại để cho phép khả năng printer pooling và cấu hình máy in dùng cả LPT1 và LPT2. 6 c) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Cấu hình máy tính của user sao cho một nửa công việc in ấn được thực hiện trên máy in hiện tại, một nửa in ấn sang máy in mới. d) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Tạo một printer pool chứa cả máy in mới và cũ. Câu 24: Cơ quan của anh/chị mới mua một máy in và anh/chị được yêu cầu cài đặt máy in này để sử dụng. Anh/chị xác định cài máy in này vào server để quản lý tập trung việc in ấn. Việc cài đặt và in thử trang test thành công. Nhưng có vấn đề là các user khác không kết nối vào máy in này được. Lý do là gì? a) File Server role chưa được cài đặt. b) File & Print Server role chưa được cài đặt. c) Print Server role chưa được cài đặt. d) Anh/chị quên chia sẻ máy in. Câu 25: Ứng dụng dòng lệnh nào sau đây có thể dùng để tạo các tài khoản user và group mới? a) dsmod group|user b) dsadd group|user c) dsquery group * d) dsmove group|user Câu 26: Khi đăng nhập cục bộ (locally logon), phương pháp chứng thực được sử dụng sẽ dựa trên? a) Cơ sở dữ liệu SAM b) Cơ sở dữ liệu Active Directory c) Một Domain controller tại site này d) Một globalcatalog tại site này Câu 27: Trong một Active Directory mỗi user cần có mật khẩu khác nhau cho mỗi Domain controller? a) Đúng b) Sai 7 Câu 28: Một nhóm người có độ ưu tiên máy in (Printer priority) là 1 và 2; một nhóm khác có độ ưu tiên là 3 và 8. Thứ tự ưu tiên in trước của các thao tác in sẽ là: a) 1  3  2  8 c) 8  3  2  1 b) 2  8  1  3 d) 1  2  3  8 Câu 29: Khi cài đặt Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? a) FAT16 c) NTFS b) FAT32 d) FAT64 Câu 30: Port mặc định của một Web site trên server là? a) 21 c) 8080 b) 1001 d) 80 Câu 31: Port mặc định của một FTP site trên server là? a) 21 c) 8080 b) 1001 d) 80 Câu 32: Cho địa chỉ IP: 192.168.5.49/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này: a) 192.168.5.60 b) 192.168.5.32 c) 192.168.5.16 d) 192.168.5.48 Câu 33: Một địa chỉ mạng lớp C được chia thành 4 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng? a) 255.255.255.192 b) 255.255.255.240 c) 255.255.255.0 d) 255.255.255.128 Câu 34: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số: a) 110 b) 25 c) 23 d) 53 8 Câu 35: Cho địa chỉ 192.64.10.0/26. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con? a) 2 mạng con, mỗi mạng con có 60 máy b) 2 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy c) 2 mạng con, mỗi mạng con có 126 máy d) 4 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy e) 4 mạng con, mỗi mạng con có 62 máy Câu 36: Các loại user profile gồm: a) Local profile và Domain profile b) Active Directory Users và Domain Controller profile c) Mandatory Profile, Roaming Profile và Local Profile d) Local profile và Network profile Câu 37: Công cụ để tạo và quản lý các tài khoản user: a) Active Directory Users and Computers b) Microsoft Management Console c) Chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) d) Active Directory Users and Computers hoặc chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) Câu 38: Các phạm vi Group bao gồm: a) Global, Domain Local và Universal b) Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 c) Câu a) và b) đều đúng d) Câu a) và b) đều sai Câu 39: Các kiểu Group bao gồm: a) Global, Domain Local và Universal b) Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 c) Group Security và Group Distribution d) Câu a), b) và c) đều đúng e) Câu a), b) và c) đều sai Câu 40: Cho một định nghĩa khái quát về Group (chọn 2 trả lời): a) Một group là 1 đối tượng container 9 b) Một group là 1 đối tượng user c) Một group là 1 đối tượng giống như OU d) Một group là 1 đối tượng container, dùng để tổ chức tập hợp các user, computer, contacts, các group khác và để đơn giản hóa việc quản trị e) Một group là 1 đối tượng giống như OU, ngoại trừ: Các OU không có nguyên lý bảo mật, các group có và các OU chỉ chứa các đối tượng từ domain cha của chúng, các group có thể chứa cả các đối tượng từ trong forest ---------------------Hết--------------------- 10 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC ĐỀ SỐ 2 Môn thi: Quản trị mạng Windows Server 2012 Thời gian: 60 phút Lớp: K1C3 – Khóa: Cử nhân ĐTTXQM khóa 1-CITD ĐỀ BÀI (Anh/chị làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm) Câu 1: Trong mô hình bảo mật domain, các account được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu domain được gọi là? e) Local account g) Directory account f) Domain account h) Shared account Câu 2: Để thiết lập hệ thống có chiến lược chịu được (khắc phục) lỗi đĩa thì sử dụng chế độ RAID nào sau đây? e) RAID mức 0 f) RAID mức 0, 2, 4. g) RAID mức 0, 2. h) RAID mức 1, 5. Câu 3: Anh/chị có thể log on vào mọi server trong cơ quan. Anh Dũng cũng thuộc nhóm Administrator nhưng lại không thể log on vào bất kỳ server nào mà chỉ có thể log on vào các máy trạm mà không bị trục trặc gì. Anh/chị đã kiểm tra lại và thấy Dũng có đủ quyền thực hiện log on vào mọi server. Như vậy vấn đề trục trặc xảy ra do nguyên nhân? e) Khoảng thời gian log on vào mạng của Dũng đã bị thay đổi. f) Tài khoản của Dũng đã bị disabled. g) Tài khoản của Dũng đã bị hết hạn sau 2 tuần. h) Quyền log on vào máy trạm của Dũng mới thay đổi. Câu 4: Cơ quan của anh/chị có một máy in laser làm việc quá công suất của nó. Lãnh đạo cơ quan đã đồng ý mua một máy in mới giống hệt như cái đã có. Chỉ có 1 Printer server làm nhiệm vụ quản lý cả hai máy in này. 11 Máy cũ gắn trên cổng LPT1, máy mới gắn trên cổng LPT2. Cách triển khai máy in mới hiệu quả nhất là? e) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để gửi công việc in ấn sang máy in mới nếu nó bận. f) Sửa hàng đợi máy in hiện tại để cho phép khả năng printer pooling và cấu hình máy in dùng cả LPT1 và LPT2. g) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Cấu hình máy tính của user sao cho một nửa công việc in ấn được thực hiện trên máy in hiện tại, một nửa in ấn sang máy in mới. h) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Tạo một printer pool chứa cả máy in mới và cũ. Câu 5: Cơ quan của anh/chị mới mua một máy in và anh/chị được yêu cầu cài đặt máy in này để sử dụng. Anh/chị xác định cài máy in này vào server để quản lý tập trung việc in ấn. Việc cài đặt và in thử trang test thành công. Nhưng có vấn đề là các user khác không kết nối vào máy in này được. Lý do là gì? e) File Server role chưa được cài đặt. f) File & Print Server role chưa được cài đặt. g) Print Server role chưa được cài đặt. h) Anh/chị quên chia sẻ máy in. Câu 6: Phát biểu nào dưới đây mô tả chính xác nhất về một Active Directory tree? e) Một tập hợp các OU (organizational unit). f) Một tập hợp các user với các thiết kế (setting) chung. g) Một tập hợp các domain với các cấu trúc tổ chức (schema) khác nhau. h) Một tập hợp các domain chia sẻ một không gian tên DNS (DNS namespace). 12 Câu 7: Anh/chị vừa tiếp nhận việc quản trị một server. Anh/chị sửa quyền của các user trong Group Policy để ngăn những user này log in vào server từ máy trạm của họ. Sau khi tạo những thay đổi đó, anh/chị cũng không thể log in vào server từ console. Việc anh/chị vừa làm đó tương đương với thao tác nào sau đây? e) Gỡ bỏ tài khoản của anh/chị ra khỏi nhóm Administrator. f) Thêm quyền “Deny access to this computer from the network user” vào nhóm Everybody. g) Thêm quyền “Deny log on locally” vào nhóm Everybody. h) Cài giá trị Deny vào quyền Log on locally của user. Câu 8: Khi đăng nhập cục bộ (locally log on), phương pháp chứng thực được sử dụng sẽ dựa trên? e) Cơ sở dữ liệu SAM g) Một Domain controller tại f) Cơ sở dữ Directory liệu Active site này h) Một globalcatalog tại site này Câu 9: Phiên bản nào của Windows Server 2003 không thể cấu hình cài đặt thành một Domain controller? e) Web Edition g) Enterprise Edition f) Standard Edition h) Datacenter Edition Câu 10: Phòng tiếp thị vừa tạo một thư mục mới Marketing Management trong thư mục chia sẻ cuả họ. Tên chia sẻ cũng chính là tên thư mục. Một user trong phòng tiếp thị này không thể truy xuất vào thư mục này từ máy của họ. Khi user ấy log on vào từ một máy khác thì lại có thể truy xuất được. Nguyên nhân của vấn đề là? e) Máy tính của user có một local policy cho phép ngăn cản user này nhìn thấy thư mục chia sẻ. f) User không log on vào mạng nên họ không thể nhìn thấy thư mục chia sẻ. g) User không có quyền truy xuất. 13 h) User đang chạy Windows 98 tại trạm làm việc và các máy khác trong mạng dùng Windows 2000 trở lên. Câu 11: Câu lệnh dưới đây làm công việc gì? Convert C: /fs: NTFS e) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang FAT64 f) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ NTFS sang FAT32 g) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang NTFS h) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT16 sang FAT32 Câu 12: Để cài đặt một Web site an toàn trên Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? e) FAT16 g) NTFS f) FAT32 h) FAT64 Câu 13: Nhóm logic các máy tính nào sau đây được đặc trưng bởi tính chất quản trị và bảo mật tập trung? e) Forest f) Tree g) Domain h) Directory Câu 14: Phát biểu nào sau đây liên quan đến Domain controller là đúng? e) Domain controller chỉ có vai trò duy nhất là nơi nối kết các máy tính lại với nhau. f) Domain controller lưu một bản copy của Active Directory. g) Domain controller chỉ có thể được cấu hình trong phiên bản Web server. h) Domain controller lưu giữ một số thuộc tính của mọi đối tượng trong forest. Câu 15: Mục tiêu của việc tạo và quản lý các đối tượng Group Policy? e) Để điều khiển các thiết lập desktop, thiết lập chiến lược bảo mật, thiết lập các script và tái điều hướng thư mục f) Quản lý và xử lý sự cố đối với Group và User g) Để quản lý cài đặt và sử dụng phần mềm h) Cả a), b) và c) đều đúng 14 Câu 16: Sự khác nhau giữa chứng thực (authentication) và cấp phép (authorization)? e) Authentication nhận diện user còn authorization quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định. f) Authorization nhận diện user còn authentication quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định. g) Authentication chỉ xảy ra trong mô hình bảo mật domain. h) Một user phải được cấp phép (authorization) trước khi họ có thể được chứng thực (authentication). Câu 17: Server hiện tại có 1 đĩa cứng dùng để boot hệ thống và bây giờ anh/chị muốn dùng RAID-5 volume để lưu trữ dữ liệu. Anh/chị tắt (shutdown) server và thêm vào 2 đĩa cứng mới. Sau khi khởi động lại, anh/chị vào MMC và chuyển đổi cả các đĩa thành dynamic. Anh/chị sẽ gặp tình trạng là tùy chọn RAID-5 không cho phép. Anh/chị cần phải làm điều gì để tạo volume mới theo nhu cầu? e) Format tất cả các đĩa về dạng NTFS. f) Format một đĩa về dạng NTFS. g) Thêm 1 đĩa cứng mới nữa. h) Chuyển đổi ngược từ dynamic về dạng basic. Câu 18: Anh/chị có 2 ổ đĩa dung lượng 20GB/đĩa và 3 ổ đĩa dung lượng 5GB/đĩa. Anh/chị muốn xây dựng một cấu trúc lưu trữ dung lượng tối đa dựa trên các ổ đĩa này mà không lo lắng lắm về sự mất mát dữ liệu. Vậy kiểu volume nào sau đây là phù hợp nhất? e) Simple g) Striped f) Spanned h) Mirrored Câu 19: Domain của bạn gồm 1 domain controller và 3 server thành viên. Anh/chị lo lắng rằng domain controller có thể bị lỗi và làm mất domain của mình. Anh/chị muốn nâng cấp một server thành viên thành một domain controller. Anh/chị sẽ dùng lệnh nào sau đây? e) Active Directory Users and Computers 15 f) dsadd g) dcpromo h) Active Directory Domains and Trusts Câu 20: Anh/chị vừa mã hóa các tập tin trong một thư mục trên mạng. Anh/chị có thể truy xuất các tập tin này từ máy tính khác trên mạng này không? e) Không f) Được, với điều kiện log in bằng tài khoản Administrator. g) Được, với điều kiện log in bằng tài khoản nào đã dùng để mã hóa các tập tin ấy. h) Được, không cần điều kiện nào kèm theo Câu 21: Ứng dụng dòng lệnh nào sau đây có thể dùng để tạo các tài khoản user và group mới? e) dsmod group|user f) dsadd group|user g) dsquery group * h) dsmove group|user Câu 22: Khi đăng nhập cục bộ (locally logon), phương pháp chứng thực được sử dụng sẽ dựa trên? e) Cơ sở dữ liệu SAM f) Cơ sở dữ liệu Active Directory g) Một Domain controller tại site này h) Một globalcatalog tại site này Câu 23: Chọn định nghĩa đúng trong những gợi ý bên dưới: a) Các đĩa Basic có tối đa là 4 phân vùng primary hoặc 3 phân vùng primary + 1 phân vùng extended trên một ổ đĩa b) Một ổ đĩa Basic có thể được nhiều hơn 4 phân vùng primary c) Các đĩa Dynamic: không dùng các công nghệ quản lý đĩa cổ điển d) Các đĩa Dynamic: không giới hạn số lượng các volume được hiện thực trên đĩa 16 Câu 24: Printer pool là gì? a) Một nhóm các máy in vật lý b) Một nhóm các máy in logic c) Một nhóm các máy in vật lý được xem như một máy in logic d) Là một thao tác in ấn Câu 25: Một user cố gắng truy xuất một tập tin trong mạng. User đó không có trong danh sách SACL (System Access Control Lists), cũng như không thuộc vào bất kỳ nhóm nào có quyền này. Điều gì sẽ xảy ra? Lưu ý: SACL khác với ACL (Access Control Lists) là danh sách liên kết với một đối tượng xác định các user hoặc nhóm nào có quyền truy xuất đến đối tượng. e) User bị từ chối truy xuất. f) User được chấp nhận truy xuất và một audit (kiểm toán) được kích hoạt trên truy xuất ấy. g) User được chấp nhận truy xuất và không có audit (kiểm toán) nào được kích hoạt trên truy xuất ấy. h) User được chấp nhận truy xuất read-only. Câu 26: Khi cài đặt Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? e) FAT16 g) NTFS f) FAT32 h) FAT64 Câu 27: Port mặc định của một Web site trên server là? e) 21 g) 8080 f) 1001 h) 80 Câu 28: Công cụ để tạo và quản lý các tài khoản user: e) Active Directory Users and Computers f) Microsoft Management Console g) Chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) h) Active Directory Users and Computers hoặc chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) 17 Câu 29: Một nhóm người có độ ưu tiên máy in (Printer priority) là 1 và 2; một nhóm khác có độ ưu tiên là 3 và 8. Thứ tự ưu tiên in trước của các thao tác in sẽ là: e) 1  3  2  8 g) 8  3  2  1 f) 2  8  1  3 h) 1  2  3  8 Câu 30: Các kiểu Group bao gồm: f) Global, Domain Local và Universal g) Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 h) Group Security và Group Distribution i) Câu a), b) và c) đều đúng j) Câu a), b) và c) đều sai Câu 31: Cho một định nghĩa khái quát về Group (chọn 2 trả lời): f) Một group là 1 đối tượng container g) Một group là 1 đối tượng user h) Một group là 1 đối tượng giống như OU i) Một group là 1 đối tượng container, dùng để tổ chức tập hợp các user, computer, contacts, các group khác và để đơn giản hóa việc quản trị j) Một group là 1 đối tượng giống như OU, ngoại trừ: Các OU không có nguyên lý bảo mật, các group có và các OU chỉ chứa các đối tượng từ domain cha của chúng, các group có thể chứa cả các đối tượng từ trong forest Câu 32: Các phạm vi Group bao gồm: e) Global, Domain Local và Universal f) Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 g) Câu a) và b) đều đúng h) Câu a) và b) đều sai Câu 33: Port mặc định của một FTP site trên server là? e) 21 g) 8080 f) 1001 h) 80 18 Câu 34: Cho địa chỉ IP: 192.168.5.49/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này: e) 192.168.5.60 f) 192.168.5.32 g) 192.168.5.16 h) 192.168.5.48 Câu 35: Một địa chỉ mạng lớp C được chia thành 4 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng? e) 255.255.255.192 f) 255.255.255.240 g) 255.255.255.0 h) 255.255.255.128 Câu 36: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số: e) 110 f) 25 g) 23 h) 53 Câu 37: Cho địa chỉ 192.64.10.0/26. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con? f) 2 mạng con, mỗi mạng con có 60 máy g) 2 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy h) 2 mạng con, mỗi mạng con có 126 máy i) 4 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy j) 4 mạng con, mỗi mạng con có 62 máy Câu 38: Các loại user profile gồm: e) Local profile và Domain profile f) Active Directory Users và Domain Controller profile g) Mandatory Profile, Roaming Profile và Local Profile h) Local profile và Network profile Câu 39: Trong một Active Directory mỗi user cần có mật khẩu khác nhau cho mỗi Domain controller? a) Đúng 19 b) Sai Câu 40: Lợi ích của việc sử dụng Printer pooling là: a) Chia sẻ công việc in ấn cho một nhóm các máy in vật lý b) Giúp một máy in vật lý in nhanh hơn c) Giúp tiết kiệm giấy in ĐỀ THI MÔN: QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2012 Thời gian: 60 phút (Không tham khảo tài liệu) ĐỀ BÀI (Anh/chị khoanh tròn vào câu trả lời đúng, A: Chọn, A: bỏ, A: Chọn lại) Câu 1: Công ty của bạn có tất cả các Web server đã cài đặt IIS 6.0 trên Windows Server 2003 Enterprise Edition, bạn muốn chia sẻ tải để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng. Như vậy cần dùng tính năng nào sau đây: A. Network Load Balancing B. Microsoft Clustering Service C. DNS Round Robin D. Windows Media Services Câu 2: Công ty của bạn có 2 e-mail server mới, bạn muốn cấu hình các email server có khả năng chịu được lỗi (fault tolerant). Như vậy cần dùng đặc trưng nào sau đây: A. Network Load Balancing B. Microsoft Clustering Service C. DNS Round Robin D. Windows Media Services Câu 3: Bạn được thuê để cấu trúc lại forest cho một công ty. Chúng vừa được mở rộng khi sáp nhập với công ty khác và thay đổi tên. Bạn phải nâng cấp tất cả các DC lên Windows Server 2003. Bạn dự định sẽ dùng Rename tool (rendom.exe) từ server CD. Nhiệm vụ nào không thể thực hiện được với công cụ này: A. Đổi tên các domain B. Gỡ bỏ domain C. Tạo các tree mới D. Đổi tên domain Câu 4: Công ty của bạn quyết định nâng cấp Windows 2000 lên Windows Server 2003. Tuy nhiên không thể truy cập vào trang Web printer trên Print server. Nguyên nhân của vấn đề là gì? A. Printers Web page không có trong phiên bản Windows Server 2003. 20
- Xem thêm -