Tài liệu Week 4 - ky thuat ghep kenh pdh

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 409 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Chöông 3: Gheùp luoàng baäc cao PDH 1 2010-12-03 NOÄI DUNG CHÖÔNG 3  Phaân caáp gheùp luoàng thöù caáp PDH.  Chuaån chaâu aâu  Chuaån Baéc myõ  Chuaån Nhaät baûn      Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp Kyõ thuaät cheøn. Caáu truùc khung caùc luoàng E2, E3, E4, E5 Kyõ thuaät xen reõ Maõ ñöôøng truyeàn. 2 2010-12-03 Mức 1 Mức 2 Mức 3 672CH ×7 24CH ×4 96CH Mức 4 ×6 Mức 5 4032CH BẮC MỸ DS5 44,736 Mb/s 274,176 Mb/s G.752 ×24 1CH 1,544 Mb/s 6,312 Mb/s G.733 G.734 G.743 G.746 480CH ×3 ×5 32,064 Mb/s ×30 30CH 2,048 Mb/s G.732 G.735 G.736 G.737 ×4 120CH 8,448 Mb/s G.742 G.744 G.745 480CH ×4 34,368 Mb/s G.751 G.753 3 ×4 97,728 Mb/s G.752 64 kb/s 5760CH 1440CH NHẬT BẢN 257,2 Mb/s G.752 ×4 1920CH 139.264 Mb/s G.751 G.754 ×4 7680CH CHÂU ÂU 564,992 Mb/s 2010-12-03 Caùc caáp gheùp theo chuaån Chaâu AÂu Ứ Ố Ố ĐỘ ĐƯỜ 4 Ề 2010-12-03 Caùc caáp gheùp theo chuaån Baéc myõ Ứ Ố Ố ĐỘ ĐƯỜ Ề ưỡ 5 ự ưỡ ự ưỡ ự 2010-12-03 6 2010-12-03 Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp 7 2010-12-03 Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp ··· ··· ··· ··· A0 B0 C0 D0 A1 ··· A2 B1 t + t + ··· C2 D1 + ··· B2 C1 t ··· D2 t = T ··· A B C D A B C D A B C D 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 T ··· t T  N·T0 T0 8 2010-12-03 Söï khoâng ñoàng boä ñoàng hoà 9 2010-12-03 Ñoàng boä ñoàng hoà & tröôït bit  Caùc luoàng soá ñeán khoâng hoaøn toaøn ñoàng boä vôùi nhau  Xuaát hieän hieän töôïng tröôït bit taïi khoái gheùp keânh Ñoàng hoä chaäm do caùc bit ñeán chaäm hôn vaø tröôït MUX 5 4 3 2 1 t 5 10 4 3 2 1 2010-12-03 Kyõ thuaät cheøn Coù 2 kyõ thuaät cheøn cô baûn:  Cheøn döông: cheøn theâm xung cho luoàng ñeán chaäm so vôùi ñoàng hoà gheùp keânh.  ÔÛ kyõ thuaät naøy, trong töøng khung caáp cao daønh cho moãi luoàng caáp thaáp moät vò trí goïi laø bit cheøn. Bình thöôøng, bit naøy mang thoâng tin, neáu luoàng caáp thaáp ñeán chaäm, moät bit troáng ñöôïc cheøn vaøo vò trí naøy. (Söû duïng roäng raõi)  Cheøn aâm: ruùt bôùt bit troáng ra khoûi luoàng ñeán nhanh so vôùi ñoàng hoà gheùp keânh.  ÔÛ kyõ thuaät naøy, trong töøng khung caáp cao daønh cho moãi luoàng caáp thaáp moät vò trí goïi laø bit cheøn. Bình thöôøng, bit naøy laø bit troáng, neáu luoàng caáp thaáp ñeán nhanh, bit troáng naøy ñöôïc ruùt ra vaø thay vaøo ñoù laø moät bit thoâng tin. 11 2010-12-03 So saùnh ñoàng hoà ñeå cheøn 12 2010-12-03 Kyõ thuaät Cheøn döông  Cheøn: söï ñoàng boä nhaèm choáng laïi vieäc maát soá lieäu do tröôït.  Toác ñoä ra R > R1+R2  i.e. E2, 8.448Mbps = 4x2.048Mbps + 256 Kbps  Bit cheøn vaø chæ thò cheøn  Vôùi caùc khung baäc cao, moãi moät luoàng baäc thaáp ñöôïc pheùp cheøn hoaëc khoâng cheøn 1 bit ñôn vaøo moãi khung baäc cao (bit cheøn).  Caàn chæ roõ coù cheøn hay khoâng ñeà ñaàu phaân keânh nhaän bieát.  Caàn moät soá bit ñeå laøm coân gvieäc naøy (caùc bit chæ thò cheøn). Mux cuûa caùc tín hieäu coù toác ñoä baèng nhau Bit cheøn 13 2010-12-03 Caáu truùc khung caáp 2 – E2 (8Mbps) FAW Bit nghieäp vuï 1111010000 12 200 Ñoaïn 1 212 xx 4 Bit cheøn Caùc bit chæ thò cheøn 4 208 208 4 4 Ñoaïn 3 Ñoaïn 2 212 204 Ñoaïn 4 212 212 848 Khoaûng 100µs Cj1 Cj2 1 10 0 10 0 0 Cj3 Sj 10 10 S I I I S: bít chèn I: bit thông tin 14 2010-12-03 Caáu truùc khung caáp 2 – E2 (8Mbps) ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT 1  FAW:1111010000  Bit ngheäp vuï Data 10 2 200 1 – 10 11 – 12 13 – 212 2 Bit chæ thò cheøn Data 4 208 213 – 216 217 – 424 3 Bit chæ thò cheøn Data 4 208 425 – 428 429 – 636 Bit chæ thò cheøn Bit cheøn Data 4 4 204 637 – 640 641 – 644 645 - 848 4 15 2010-12-03 Caáu truùc khung caáp 3 – E3 (34Mbps) FAW Bit nghieäp vuï 1111010000 1 2 372 Ñoaïn 1 384 xx 4 Bit cheøn Caùc bit chæ thò cheøn 380 4 Ñoaïn 2 384 38 0 Ñoaïn 3 384 4 4 376 Ñoaïn 4 384 1536 Khoaûng 44,69µs 16 2010-12-03 Caáu truùc khung caáp 3 – E3 (34Mbps) ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT 1  FAW:1111010000  Bit ngheäp vuï Data 10 2 372 1 – 10 11 – 12 13 – 384 2 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 385 – 388 389 – 768 3 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 769 – 772 773 – 1152 Bit chæ thò cheøn Bit cheøn Data 4 4 376 1153 – 1156 1157 – 1160 1161 - 1536 4 17 2010-12-03 Caáu truùc khung caáp 4 – E4 (140Mbps) Bit nghieäp FAW vuï 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 xxxx 16 472 4 484 Bit chæ thò cheøn 4 484 1 2 3 488 488 488 4 484 4 488 4 Bit cheøn 484 4 4 5 488 480 6 488 2928 Khoaûng 21,02 µs 18 2010-12-03 Caáu truùc khung caáp 4 – E4 (140Mbps) ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT 1  FAW:111110100000  Bit ngheäp vuï Data 12 4 472 1 – 12 13 – 16 17 – 488 2 Bit chæ thò cheøn Data 4 484 489 – 492 493 – 976 3 Bit chæ thò cheøn Data 4 484 977 – 980 981 – 1464 4 Bit chæ thò cheøn Data 4 484 1465– 1468 1469 – 1952 5 Bit chæ thò cheøn Data 4 484 1953 – 1956 1957 - 2440 Bit chæ thò cheøn Bit cheøn Data 4 4 480 2441 – 2444 2445 – 2448 2449 - 2928 6 19 2010-12-03 Caáu truùc khung caáp 5 – E5 (565Mbps) FAW 111110100000 12 372 Bit nghieäp vuï Bit chæ thò cheøn 4 380 4 380 1 2 3 384 384 384 4 380 4 384 4 Bit cheøn 380 4 380 4 4 5 6 384 384 376 7 384 2688 Khoaûng 4,75 µs Khung E5 chæ coù trong phoøng thí nghieäm, khoâng toàn taïi trong thöïc teá. 20 2010-12-03
- Xem thêm -