Tài liệu Week 4 - ky thuat ghep kenh - ghep kenh co so

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 273 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Chöông 2: Gheùp keânh cô sôû 1 2010-12-03 NOÄI DUNG CHÖÔNG 2        Nguyeân lyù gheùp keânh theo thôøi gian Ñieàu xung maõ. Nguyeân lyù gheùp keânh cô sôû Caáu truùc khung PCM30/32. Nguyeân lyù ñoàng boä trong gheùp keânh cô sôû Caáu truùc khung PCM24. Gheùp keânh tín hieäu TV. 2 2010-12-03 Lòch söû cuûa PCM  Trong PSTN analog (SSB-FDM) laø vieäc truyeàn daãn nhieàu keânh raát khoù khaên do tính phi tuyeán cuûa moâi tröôøng daãn ñeán nhieãu xuyeân keânh (cross-talk)  1937 Reeves vaø Delorane (ITT labs) ñaõ thöû nghieäm coâng ngheä TDM.  1948 PCM ñöôïc thöû nghieäm taïi Bell Labs: Söû duïng phöông thöùc chuyeån ñoåi caùc keânh thoaïi Analog 4Khz coù saün thaønh luoàng tín hieäu soá 64 kbit/s.  TDM ñöôïc ñöa vaøo söû duïng vaøo naêm 1962 vôùi ñöôøng truyeàn 24 keânh thoaïi PCM.  Heä thoáng PCM 30 keânh thoaïi ñaàu tieân ñöôïc söû duïng taïi Phaàn lan naêm 1969 3 2010-12-03 4 2010-12-03 Some important ITU-T speech/video coding standards Nguyeân lyù TDM 5 2010-12-03 Nguyeân lyù TDM 6 2010-12-03 Nguyeân lyù TDM 7 2010-12-03 Nguyeân lyù TDM 8 2010-12-03 Nguyeân lyù TDM 9 2010-12-03 Pulse Coded Modulation (PCM)  PCM laø phöông phaùp bieán ñoåi caùc baûn tin Analog ñeå coù theå truyeàn daãn döôùi daïng soá vaø sau ñoù giaûi maõ taïi ñaàu thu. transmitter LP-filtering sampling quantization encode Channel receiver LP-filtering decode 10 Pulse regeneration 2010-12-03 Pulse Coded Modulation (PCM)  Baûn chaát cuûa PCM laø chuyeån ñoåi A/D tín hieäu (ôû ñaây laø tín hieäu thoaïi), goàm 3 böôùc:  Laáy maãu (sampling)  Löôïng töû hoaù (quantization), vaø  Maõ hoaù (encode)  Khoâi phuïc tín hieäu taïi ñaàu thu laø bieán ñoåi ngöôïc laïi (D/A), bao goàm 2 böôùc:  Giaûi maõ (decode)  Loïc thoâng thaáp (khoâi phuïc) 11 2010-12-03 Laáy maãu vaø khoâi phuïc tín hieäu 12 2010-12-03 Lấy Mẫu Bieân ñoä Tín hiệu nguồn Tín hiệu lấy mẫu t 13 2010-12-03 Laáy maãu  Baûn chaát cuûa laáy maãu laø nhaân tín hieäu caàn truyeàn vôùi daõy xung diraêc, hay coøn goïi laø ñieàu cheá bieân ñoä xung (PAM).  Coù moät soá phöông phaùp laáy maãu: 14 2010-12-03 Bieãu dieãn toaùn hoïc Laáy maãu Chuoãi xung vuoâng: Chuoãi xung vuoâng lyù töôûng: Tín hieäu laáy maãu lyù töôûng laø 1 chuoãi xung ñöôïc ñieàu bieân xung: Bieán ñoåi Fourier: Tín hieäu laáy maãu lyù töôûng: 15 2010-12-03 Laáy maãu lyù töôûng: khoâi phuïc tín hieäu 16 2010-12-03 Laáy maãu bò loãi - Aliasing  Taàn soá laáy maãu quaù thaáp seõ gaây ra hieän töôïng choàng phoå (aliasing)  Hai hình beân: moät laáy maãu ñuùng vaø moät bò loãi Aliasing. 17 2010-12-03 Ñònh lyù Laáy maãu Shannon  Taàn soá laáy maãu phaûi lôùn hôn hoaëc baèng 2 laàn taàn soá cöïc ñaïi cuûa tín hieäu: Fs >= 2 Fmax  Vôùi tín hieäu thoaïi:  Baêng taàn: 300 Hz ñeán 3400 Hz.  Taán soá laáy maãu: 8000 Hz. 18 2010-12-03 Laáy maãu tín hieäu thoaïi 19 2010-12-03 Phổ của tín hiệu lấy mẫu Tín Tín hiệu hiệu lấy vào mẫu B fs-B fs fs+B Tần số (Hz) Tín hiệu lấy mẫu fs-B fs 20 fs+B Tần số (Hz) 2010-12-03
- Xem thêm -