Tài liệu Week 2 - cong nghe truyen dan viba [compatibility mode]

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 349 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

MON MO N HOÏ HOC: C: COÂNG NGHEÄ VIEÃN THOÂNG PHAÀN 1: CAÙC HEÄÄ THOÁNG TRUYEÀN DAÃN VIEÃN THOÂNG 1 2011-09-26 TOÅNG QUAN Truyeàn daãn Thoâng tin quang Heä thoáng Veä tinh Heä thoángViba Chuyeån maïïch Coâng ngheä Vieãn thoâng ThS.Voõ Tröôøng Sôn-Th.S Ngoâ Haùn Chieâu 2 Truy nhaäp 2011-09-26 NOÄI DUNG PHAÀN 1 ƒ Heä thoáng truyeàn daãn vi ba soá ƒ Heä thong thoáng thoâ thong ng tin veä tinh ƒ Heä thoáng thoâng tin sôïi quang ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 3 2011-09-26 NOÄI DUNG PHAÀN 1 ƒ Heä thoáng truyeàn daãn vi ba soá ƒ Heä thong thoáng thoâ thong ng tin veä tinh ƒ Heä thoáng thoâng tin sôïi quang ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 4 2011-09-26 NOÄI DUNG ƒ ƒ ƒ ƒ Vi ba soá laø gì? Caáu truù Cau truc c moät tuyen tuyeán vi ba soá so tong toång quaù quat. t Kyõ thuaät ñieàu cheá soá. M âi ttröông Moi öôø truyen t à dan d ã vii b ba soá ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 5 2011-09-26 Vi ba soá laø gì? ƒ Vi ba so soá la laø heä thoá thong ng thoâ thong ng tin chuyen chuyeån tiep tieáp maët ñaát söû duïng soùng ñieän töø ôû taàn soá GHz ñeå truyen ñe truyeàn daã dan n thoâ thong ng tin so. soá ƒ Löôïng thoâng tin ñöôïc truyeàn daãn bôûi heä thoáng vi ba thöôø thong thöông ng laø la kha khaù lôn lôùn (ví duï du:: cac caùc luoàng E1, E3, E4, STM1. . .) ƒ Vi ba soá thuoääc nhoùm caùc heää thoáng thoâng tin nhieàu keânh. ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 6 2011-09-26 Caáu truùc moät tuyeán vi ba soá ƒ Tuyeán vi ba ñôn giaûn nhaát bao goàm 2 traïm ñaàu cuoái thu phaùt tröïc tieáp vôùi nhau. ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 7 2011-09-26 Tuyeán vi ba soá coù chuyeån tieáp Traïm Ñaàu cuoá Ñau cuoii Traïm Traïm Chuyeå y n tieáp Ñaàu cuoái ƒ Khi khoaûng caùch giöõa 2 traïm taêng leân (thöôøng > 60 k )thì can km)thì à coù cac ù traï t m trung t gian i ñ ñeå khuech kh á h ñ ñaïi tín tí hieäu, ñöôïc goïi laø traïm chuyeån tieáp. ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 8 2011-09-26 Tuyeán vi ba soá coù xen reõ Traïm Xen / reõ Thieát bò X / õ Xen/reõ ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 9 2011-09-26 Tuyeán vi ba soá ñôn giaûn M U X M O D D E M U X D E M O D Tx M O D M U X Rx D E M O D D E M U X Tx Rx MUX/DEMUX : Thieát bò gheùp keânh/ phaân keânh MOD/DEMOD : Thieát bò ñieàu cheá / giaûi ñieàu cheá Tx/Rx : Maùy phaùt / thu voâ tuyeán ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 10 2011-09-26 Ñieàu cheá soá ƒ Ñeå e co coù theå e truyeà uye n da daãn cac caùc thoâ o ng tin so soá ba baèng soùng ñieän töø, caàn phaûi tieán haønh ñieàu cheá soá. y thuaäät bieán ñoåi tín hieääu soá ƒ Ñieàu cheá soá laø kyõ veà daïng töông töï. ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 11 2011-09-26 Caùc phöông phaùp ñieàu cheá soá Coù caùc p phöông g phaù p p ñieàu cheá sau: ƒ Amplitude-shift keying (ASK): ñieàu cheá khoaù – dòch bieân ñoä. ƒ Frequency-shift keying (FSK) : ñieààu cheáá khoaù – dòch taàn soá. ƒ Phase Phase-shift shift keying (PSK) : ñieu ñieàu che cheá khoa khoaù – dòch pha. ƒ Quadrature Amplitude Modulation (QAM): Ñieàu cheá bieân ñoä caààu phöông. Ñaây laø phöông phaùp keát hôïp giöõa ASK vaø PSK. ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 12 2011-09-26 Moâi tröôøng truyeàn daãn vi ba ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Anten Truyeàn soùng trong khoâng gian töï do Caùc hieäu öng Cac öùng khí quyeå quyen n Caùc hieäu öùng ñòa hình Hieän töôï töông ng Fading Kyõ thuaät phaân taäp ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 13 2011-09-26 Anten ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 14 2011-09-26 Caáu truùc cuûa Anten ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 15 2011-09-26 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa Anten ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 16 2011-09-26 Ñoä lôïi cuûa Anten ((Antenna Gain)) ƒ Ñoä lôïi cuûa Anten laø coâng suaát böùc xaï theo moä oät höôù öô ng so vôù ô i coâ co ng sua suaát böc böùc xa aï theo eo moä oät höôùng baát kyø baèng anten ñaúng höôùng. p ï thuoääc vaøo hình daïïng vaø ƒ Ñoää lôïïi cuûa anten phuï kích thöôùc cuûa anten. ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 17 2011-09-26 Ñoä lôïi cuûa anten ƒ Ñoä lôï lôii cua cuûa anten ñöôc ñöôïc tính: G= ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 4πAe λ 2 4πf 2 Ae = 2 c G = Ñoä lôïi cuûa Anten Ae = Dieän tích hieäu duï dung ng cua cuûa Anten f = Taàn soá soùng mang c = Vaän toác aùnh saùng (≈ 3 x 108 m/s) λ = Böôc Böôùc soù song ng cuû cua a soù song ng ñieän tö töø ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 18 2011-09-26 Ñöôøng truyeàn taàm nhìn thaúng (Line-of-Sight Propagation) ƒ Coù 3 yeáu toá aûnh höôûng chính ñeán ñöôøng truyeàn vi ba soá so:: ƒ Suy hao trong khoâng gian töï do q y n ƒ Caùc aûnh höôûng cuûa khí quyeå ƒ Caùc aûnh höôûng cuûa ñòa hình ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 19 2011-09-26 Truyeàn soùng trong khoâng gian töï do ƒ Khi soùng ñieän töø lan truyeàn trong khoâng gian, naêng l ng cuûûa noùù bò suy giaû löôï i ûm, goïi laø l ø suy h hao trong khoâ kh âng gian töï do: ( Pt (4πd ) 4πfd ) = = 2 2 Pr λ c 2 2 ƒ Pt = Coâng suaát tín hieäu taïi Anten phaùt ƒ Pr = Coâng suaáát tín hieäu taïi Anten thu ƒ λ = Böôùc soùng cuûa soùng ñieän töø ƒ d = Khoaûng caùch giöõa 2 anten ƒ c = vaän toáác aùnh saùng (≈ 3 x 108 m/s) Trong ñoù d vaø λ ñöôïc ño cuøng ñôn vò (ví duï: met) ThS.Voõ Tröôøng Sôn-ThS.Ngoâ Haùn Chieâu 20 2011-09-26
- Xem thêm -