Tài liệu Website quản lý hội sinh viên

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC WEBSITE QUẢN LÝ HỘI SINH VIÊN Sinh viên thực hiện: Cán bộ hướng dẫn: Đàm Thuận Hoài Nam Ths. Phan Phƣơng Lan MSSV: 1081671 MSCB: 1232 Cần Thơ, 2012 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC WEBSITE QUẢN LÝ HỘI SINH VIÊN Cán bộ hướng dẫn: Ths. Phan Phƣơng Lan Sinh viên thực hiện: Đàm Thuận Hoài Nam MSSV: 1081671 Cán bộ phản biện: TS. Huỳnh Xuân Hiệp Ks. Trần Văn Hoàng Luận văn được bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 10 tháng 05 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Cần Thơ  Website: http://www.cit.ctu.edu.vn/ Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình từ phía thầy cô, bạn bè, cũng như sự hổ trợ từ phía gia đình. Đầu tiên, em xin cảm ơn cha mẹ, những người đã quan tâm và tạo điều kiện đầy đủ cho chúng em được học tập tại trường Đại học Cần Thơ trong suốt 4 năm qua. Em rất biết ơn sự chỉ dạy của các thầy cô, sự chia sẻ của bạn bè trong thời gian qua về các học phần tiên quyết giúp chúng em có kiến thức vững vàng. Em cũng xin chân thành cảm ơn các bạn vì sự giúp đỡ tận tình của các bạn khi chúng em gặp phải một số vướng mắc khó khăn. Trong thời gian qua cùng với sự hướng dẫn của cô Phan Phương Lan mà em đã hoàn thành luận văn luận văn của mình. Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cô Phan Phương Lan. Dù đã rất cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất. Nhưng sai sót là điều không tránh khỏi. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan MỤC LỤC PHẦN I. I.1. I.2. I.3. I.4. TỔNG QUAN ........................................................................................................................ 1 ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................................... 1 LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT ................................................................................................................ 1 PHẠM VI ĐỀ TÀI ......................................................................................................................... 1 HƢỚNG GIẢI QUYẾT ................................................................................................................. 1 PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................................................................. 2 I. PHP- HYPERTEXT PREPROCESSOR ...................................................................................... 2 I.1. Giới thiệu ............................................................................................................................. 2 I.2. Cú pháp ................................................................................................................................ 2 II. MYSQL ........................................................................................................................................ 5 II.1. MySQL:................................................................................................................................. 5 II.2. Cú pháp cơ bản ................................................................................................................... 5 II.3. PHP và MySQL .................................................................................................................... 5 III. AJAX - ASYNCHRONOUS JAVASCRIPT AND XML ............................................................... 6 III.1. Giới thiệu ............................................................................................................................. 6 III.2. Các bƣớc thực hiện: .......................................................................................................... 6 III.3. Thuộc tính readyState và Status ....................................................................................... 7 IV. YUI – YAHOO ! USER INTERFACE .......................................................................................... 7 IV.1. Giới thiệu ............................................................................................................................. 7 IV.2. Ví dụ ..................................................................................................................................... 7 PHẦN III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................................ 9 CHƢƠNG I. ĐẶC TẢ ............................................................................................................................ 9 I. GIỚI THIỆU ................................................................................................................................. 9 I.1. Mục tiêu................................................................................................................................ 9 I.2. Phạm vi ................................................................................................................................ 9 II. MÔI TRƢỜNG NGƢỜI SỬ DỤNG ............................................................................................. 9 III.1. Đặc điểm công nghệ thông tin .......................................................................................... 9 III.2. Danh sách ngƣời sử dụng ................................................................................................. 9 III. YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG ................................................................................................ 10 IV.1. Quy trình quản lý .............................................................................................................. 10 IV.2. Yêu cầu chức năng ........................................................................................................... 11 IV.3. Yêu cầu phi chức năng .................................................................................................... 25 CHƢƠNG II. THIẾT KẾ ....................................................................................................................... 27 GIỚI THIỆU ............................................................................................................................... 27 I.1. Mục tiêu.............................................................................................................................. 27 I.2. Phạm vi .............................................................................................................................. 27 II. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC.............................................................................................................. 27 II.1. Mô hình tổng thể hệ thống ............................................................................................... 27 II.2. Mô hình triển khai ứng dụng ........................................................................................... 28 III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ..................................................................................................... 29 III.1. Mô hình dữ liệu ................................................................................................................. 29 III.2. Danh sách bảng dữ liệu ................................................................................................... 31 IV. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ........................................................................................................... 40 IV.1. Danh sách các thiết kế chức năng .................................................................................. 40 IV.2. Một số thiết kế chức năng chọn lọc ............................................................................... 41 I. SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan CHƢƠNG III. KIỂM THỬ ..................................................................................................................... 74 I. GIỚI THIỆU ............................................................................................................................... 74 I.1. Mục tiêu.............................................................................................................................. 74 I.2. Phạm vi .............................................................................................................................. 74 II. MÔI TRƢỜNG KIỂM THỬ ........................................................................................................ 74 II.1. Phần mềm .......................................................................................................................... 74 II.2. Phần cứng ......................................................................................................................... 74 III. DANH SÁCH CÁC KIỂM THỬ ................................................................................................. 74 IV. MỘT SỐ KIỂM THỬ CHỌN LỌC ............................................................................................. 75 IV.1. Cập nhật ............................................................................................................................. 75 IV.2. Thống kê ............................................................................................................................ 86 IV.3. Tìm kiếm............................................................................................................................. 89 IV.4. In Báo biểu ......................................................................................................................... 94 PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................................................................. 103 I. KẾT LUẬN .............................................................................................................................. 103 I.1. Kết quả đạt đƣợc ............................................................................................................ 103 I.2. Hạn chế ............................................................................................................................ 103 II. ĐỀ NGHỊ .................................................................................................................................. 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................................... 104 SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Từ khóa HSVT LCHSV CHSV CLB NHHK BCH BCN CSDL SLHV DSHV Giải thích Hội sinh viên trường Liên chi hội sinh viên. Chi hội sinh viên Câu lạc bộ Năm học – Học kì Ban chấp hành Ban chủ nhiệm Cơ sở dữ liệu Số lượng hội viên Danh sách hội viên SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan TÓM TẮT Website Quản lý Hội sinh viên được xây dựng nhằm tin học hóa công tác quản lý hội viên Hội sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Hệ thống cung cấp 4 nhóm chức năng chính: Cập nhật, thống kê, tìm kiếm và in báo biểu cho 6 nhóm người dùng: Admin, BCH HSVT, BCH LCHSV, BCH CHSV, Ban chủ nhiệm CLB và Hội viên. Hệ thống được xây dựng trền Web, ứng dụng công nghệ Ajax, với sự hỗ trợ của thư viện Yahoo! User Interface (Phiên bản 3.5) và được lưu trữ trên hệ quản trị CSDL MySQL. Abstract Website Managing student union' members of Can Tho university is built to computerize the management. System provides four groups of main features: update, search, statistics and print for six user groups: BCH HSVT, BCH LCHSV, BCH CHSV, BCN CLB and HV. System is built on web-base, uses web programming language PHP, Ajax technology and the support of Yahoo! user Interface libraries (Version 3.5). Database is stored on the database management system MySQL. TỪ KHÓA STT Từ khóa 1 Hội viên 2 CHSV 3 LCHSV 4 CLB 5 BCH CHSV 6 BCH LCHSV 7 BCN CLB 8 Liên chi hội trưởng 9 Liên chi hội phó 10 Chi hội trưởng 11 Chi hội phó 12 Chủ tịch CLB 13 Phó chủ tịch CLB Giải thích Là người đang tham gia vào một CHSV nào đó Là đơn vị nhỏ nhất trực thuộc một LCHSV Là đơn vị trực thuộc HSVT, một LCHSV quản lý nhiều CHSV Là đơn vị trực thuộc HSVT, CLB ở đây có phạm vi toàn trường chứ không phải CLB trực thuộc CHSV Là nhóm hội viên điều hành mọi hoạt động của một CHSV Là nhóm hội viên điều hành mọi hoạt động của một LCHSV Là nhóm hội viên điều hành mọi hoạt động của một CLB Là người đứng đầu trong BCH LCHSV Hỗ trợ Liên chi hội trưởng trong các công việc của BCH LCHSV Là người đứng đầu trong BCH CHSV Hỗ trợ Chi hội trưởng trong các công việc của BCH CHSV Là người đứng đầu trong BCN CLB Hỗ trợ Chủ tịch trong các công việc của BCN CLB SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan PHẦN I. TỔNG QUAN I.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hội sinh viên Trường Đại Học Cần Thơ ngày càng phát triển, lực lượng hội viên ngày càng đông. Bên cạnh đó tổ chức phân cấp của Hội cũng rất phức tạp, nên việc quản lý hội viên một cách thủ công mất rất nhiều thời gian và công sức. Hệ thống Quản lý hội viên Hội sinh viên được xây dựng như là một yêu cầu tất yếu. I.2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT Từ lúc bắt đầu làm luận văn theo đề tài đề xuất, website Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ ở dạng rất đơn giản, không có các chức năng quản lý. Gần đây website Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ đang được xây dựng, theo những gì hiển thị trên trang chủ, nó không chỉ quản lý Hội viên mà còn quản lý các mặt khác như: quản lý Tin tức, quản lý Giả trí, …, để biết chi tiết, các bạn có thể truy cập địa chỉ sau: http://www.ctu.edu.vn/associations/youth/hsv/. Tuy nhiên vì tôi không có quyền truy cập các chức năng quản lý nên tôi không rõ các chức năng này đã hoàn thành hay chưa, mức độ đến đâu, giao diện có thân thiện với người dùng không. Hơn nữa mã nguồn của nó không được chia sẻ, nên việc xây dựng một hệ thống quản lý Hội viên độc lập có thể nói là một vấn đề hoàn toàn mới. I.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI Quản lý về mặt con người, tức là hội viên. Không quản lý các mặt khác như: Tin tức, Tài chính, Cơ sở vật chất,…..Hệ thống hoạt động độc lập, bao gồm 6 nhóm người dùng: Admin, BCH HSVT, BCH LCHSV, BCH CHSV, Ban chủ nhiệm CLB và Hội viên. Hệ thống cung cấp 4 nhóm chức năng cơ bản: Cập nhật, Tìm kiếm hội viên, Thống kê số lượng hội viên và In báo biểu. I.4. HƢỚNG GIẢI QUYẾT Đề tài được thực hiện qua các giai đoạn sau:  Tìm hiểu công tác quản lý hội viên của Hội sinh viên trường và viết đặc tả.  Tìm hiểu những công nghệ của YUI: Tạo menu với MenuNav Node Plugin, hiển thị bảng với Datatable, tạo các popup động với Panel, tự động gợi nhớ với AutoComplete.  Xây dựng các mô hình: Dữ liệu quan niệm (CDM), Dữ liệu vật lý (PDM), Usecase.  Thiết kế tổng thể và chi tiết các chức năng hệ thống.  Lập trình  Kiểm thử.  Tổng hợp tài liệu và viết báo cáo. SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 1 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT I. PHP- HYPERTEXT PREPROCESSOR I.1. Giới thiệu  PHP là ngôn ngữ cript thực thi phía server, mã nguồn mở, miễn phí, hỗ trợ làm việc với nhiều Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Postgre SQL,..).  File PHP có thể chứa text, các thẻ HTML, các cript nhưng kết quả trả về cho trình duyệt là plain HTML. File PHP có phần mở rông là .php, .php3 hoặc .phtml.  Ưu điểm của PHP là chạy trên nhiều platforms: Windows, Linux,…, tương thích với hầu hết các server (Apache, IIS, …) I.2. Cú pháp I.2.1. Cú pháp chung     Khối lệnh PHP có thể đặt bất cứ nới nào trong tài liệu. Mỗi lệnh cách nhau bởi dấu ; . Để in ra màn hình, dùng 2 lệnh cơ bản: echo và print. Chú thích trong câu lệnh:  // chú thích là 1 dòng đơn  /* chú thích là một đoạn văn bản */ I.2.2. Biến  Biến được dùng để chứa dữ liệu, bắt đầu bằng $. Tên biến bắt đầu bằng một ký tự chữ cái hoặc _. Biến phân biệt ký tự thường và hoa. Kiểu được tính ở thời điểm gán dữ liệu.  Các biến có sẵn trong PHP:  $GLOBALS: tất cả các biến trong phạm vi toàn cục của script.  $_SERVER: tập hợp các biến môi trường của Web server  $_GET, $_POST: biến được cung cấp các chuỗi query cho script SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 2 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  $_COOKIE: biến cung cấp HTTP_cookies cho script  $_FILES: biến cung cấp HTTP POST file uploads cho script  $_ENV: biến cung cấp môi trường cho script  $_REQUEST: cung cấp các $_GET, $_POST, $_COOKIE. I.2.3. Php và Forms:  Đa số các thành phần của HTML Form đều được sẵn dùng trong các PHP script. Sử dụng biến $_GET hay $_POST để truy xuất đến các thành phần của HTML Form.  Ví dụ: trang HTML là welcome.html có hội dung như sau:
Nhập tên : Nhập địa chỉ:
 PHP script welcome.php sử dụng biến $_POST để truy xuất đến các thành phần của HTML Form do sử dụng method “POST”. PHP script welcome.php có nội dung như sau: Xin chào .
Địa chỉ của bạn: I.2.4. Sessions  Sessions thường được sử dụng để xác định một user. Mỗi session được cấp một ID khác nhau và nội dung được lưu trong thư mục thiết lập trong file php.ini (tham số session.save_path).  Khởi tạo sessions: session_start().  Ví dụ: trang session1.php Click here SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 3 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  Trang session2.php ”; echo $_SESSION[“password”]; ?>  Hủy bỏ session: unset() hoặc session_destroy() I.2.5. Sử dụng include() trong PHP Giả sử file menu.php được sử dụng cho tất cả các trang web khác có nội dung như sau: Trang chủ Cập nhật Liên chi hội sinh viên Cập nhật Chi hội sinh viên Cập nhật Khoa Cập nhật chuyên ngành Thông tin cá nhân Các trang web khác sử dụng file menu.php như sau:

Nội dung khác

SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 4 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan II. MYSQL II.1. MySQL: là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dạng server-base, dùng cho các ứng dụng vừa và nhỏ, hỗ trợ chuẩn SQL, mã nguồn mở, miễn phí nằm trong nhóm LAMP (Linux – Apache – MySQL – PHP). II.2. Cú pháp cơ bản  Giả sử ta có một bảng tên user như sau: 1081671 user_id user_name Đàm Thuận Hoài Nam user_email dthnam71@student.ctu.edu.vn user_address Số 88A, Phi Trường 31, P. An Hòa  Thêm một cột vào bảng:  Cú pháp: INSERT INTO tên_bảng(tên_cột) VALUES(giá_trị_tương_ứng)  Ví dụ: INSERT INTO user(user_id, user_name, user_email, user_address) VALUES (“1081672”, “Nguyễn Văn”, nva@gmail.com, “Số 89, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa” )  Truy xuất dữ liệu:  Cú pháp: SELECT tên_cột FROM tên_bảng  Ví dụ: SELECT user_id, user_name FROM user  Truy xuất dữ liệu theo điều kiện:  Cú pháp: SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE điều_kiện  Ví dụ: SELECT user_id, user_name FROM user WHERE user_id = “1081671”  Truy xuất dữ liệu có giới hạn:  Cú pháp: SELECT tên_cột FROM tên_bảng LIMIT vị_trí_bắt_đầu, số_record_muốn_lấy.  Ví dụ: SELECT user_id, user_name FROM user LIMIT 0,10  Cập nhật dữ liệu trong bảng:  Cú pháp: UPDATE tên_bảng SET tên_cột = giá_trị_mới  Ví dụ: UPDATE user SET user_address = “Số 233, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa”  Xóa dữ liệu trong bảng:  Cú pháp: DELETE FROM tên_bảng WHERE điều_kiện  Ví dụ: DELETE FROM user where user_id = “1081671” II.3. PHP và MySQL  PHP kết hợp MySQL : Web động chạy trên nhiều platforms khác nhau.  Tạo kết nối: $conn = mysql_connect(“ip_db_serv”, “username”, “password”);  ip_db_serv: tên miền hoặc IP của server cần kết nối. Ví dụ: 127.0.0.1, localhost,…  username: tên tài khoản đăng nhập vào server.  password: mật khẩu đăng nhập vào server.  Chọn CSDL để kết nối: $db = mysql_select_db(“dbname”, $conn);  dbname: database được sử dụng.  Thực hiện SQl: $result = mysql_query(“SQL command”, $conn);  SQL command: Câu truy vấn để lấy thông tin.  Lấy một dòng kết quả: $row = mysql_fetch_array($result);  Đọc giá trị một trường của mẫu tin: $val = $row[“col-name”]; SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 5 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  col-name: cột cần lấy dữ liệu.  Giải phóng tài nguyên của kết quả: mysql_free_result($result);  Đóng kết nối: mysql_close($conn); III. AJAX - ASYNCHRONOUS JAVASCRIPT AND XML III.1. Giới thiệu  Ajax cho phép client tương tác với server bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest, nhận kết quả về dưới dạng XML và phân tích kết quả bằng công nghệ DOM, cho phép thay đổi nội dung trang web mà không cần phải load lại trang.  Đối tượng XMLHttpRequest để trao đổi dữ liệu một cách không đồng bộ với máy chủ web. III.2. Các bƣớc thực hiện:  Bƣớc 1 : Khởi tạo đối tượng XmlHttpRequest function GetXmlHttpObject(){ var xmlhttp; if (window.XMLHttpRequest){ xmlhttp=new XMLHttpRequest();// dùng cho IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari } else{ xmlhttp=new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”); //dùng cho IE6 trở xuống } return xmlhttp; }  Bƣớc 2 : Gán giá trị cho đối tượng XmlHttpRequest và gửi về Web Server, có 2 phương thức gửi yêu cầu:  Phương thức GET http=GetXmlHttpObject(); //Tạo đối tượng XmlHttpRequest var request = “themLchsv.php?lchsv_ten”= + lchsv_ten; http.open(“GET”, filephp, false); //Gửi yêu cầu bằng GET http.onreadystatechange = display; //Tham chiếu đến hàm xử lý kết quả trả về Bước 3 http.send(); //Gửi yêu cầu về server  Phương thức POST SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 6 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan http=GetXmlHttpObject(); //Tạo đối tượng XmlHttpRequest var params = “lchsv_ten=”+lchsv_ten; http.open(“POST”, “themLchsv.php”, false); //Gửi bằng phương thức POST nên phải gán Header cho Request http.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”); http.onreadystatechange = display; //Tham chiếu đến hàm xử lý kết quả trả về Bước 3 http.send(params); //Gửi yêu cầu về server có kèm theo tham số  Bƣớc 3 : Nhận phản hồi từ Web Server và xử lý kết quả nhận được function display(){ if (http.readyState == 4 && http.status == 200) { result = http.responseText; alert(result); } }  Bƣớc 4 : Viết xử lý ở Web Server III.3. Thuộc tính readyState và Status Giá trị 0 1 2 3 4 Thuộc tính readyState Ý nghĩa Request chưa được khởi tạo Request đã được thiết lập Request đã được gửi Request đang được xử lý Request đã được xử lý xong Giá trị 200 400 401 403 404 505 Thuộc tính status Ý nghĩa Ok Bad Request Unauthorized Forbidden Not found Internal Server Error IV. YUI – YAHOO ! USER INTERFACE IV.1. Giới thiệu  YUI là một tập hợp các tiện ích Web có khả năng tương tác cao, được xây dựng bằng javascript và css.  YUI hỗ trợ rất nhiều tiện ích, trong phạm vi đề tài chỉ trình bày ví dụ các tiện ích sau : Datatable, Autocomplete. Đầu tiên, bạn tải thư viện YUI tại địa chỉ : http://yui.yahooapis.com/3.5.0pr2/build/yui/yui-min.js. IV.2. Ví dụ  DataTable : Để sử dụng DataTable, bạn khai báo như sau : SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 7 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan YUI().use(„datatable‟, function (Y) { …//Cài đặt datatable ở đây });  datatable : tham số của YUI().use(). Dựa vào tham số này, YUI sẽ tự động load các modules cần thiết khác để cài đặt DataTable.  Một datatable bao gồm cột và dòng. Để định nghĩa các cột, bạn dùng thuộc tính columns. Còn nội dung của từng dòng thì dựa trên dữ liệu bạn cung cấp thông qua thuộc tính data. Ví dụ như sau : var data = [ { hoivien_id: „1081677‟, hoivien_ten: „Nguyễn Văn‟, hoivien_khoahoc: „34‟}, { hoivien_id: „1081678‟, hoivien_ten: „Trần Văn‟, hoivien_khoahoc: „34‟}, { hoivien_id: „1081679‟, hoivien_ten: „Trương Văn‟, hoivien_khoahoc: „34‟} ]; var table = new Y.DataTable({ //Bảng gồm 3 cột : Mã số, Họ tên và Khóa học columns: [„hoivien_id‟, „hoivien_ten‟, „hoivien_khoahoc‟], data: data, // Dữ liệu gồm 3 dòng đã định nghĩa ở trên // Tùy chọn cho thêm Tiêu đề bảng caption: „Danh sách hội viên‟, }); table.render(„#mytable‟);//Bảng được đặt vào thẻ
có id = „mytable‟  Autocomplete : Để sử dụng AutoComplete, bạn khai báo như sau : YUI().use(„autocomplete‟, function (Y) { …//Cài đặt AutoComplete ở đây });  autocomplete : tham số của YUI().use(). Dựa vào tham số này, YUI sẽ tự động load các modules cần thiết khác để cài đặt Autocomplete  Để hiểu cách sử dụng AutoComplete, bạn hãy xem ví dụ dưới đây : //Chuẩn bị dữ liệu cho gợi nhớ var hoivien = [„Nguyễn Văn A‟, „Nguyễn Văn B‟, „Nguyễn Văn C‟, „Nguyễn Văn D‟, „Nguyễn Văn E,…]; //Cài đặt AutoComplete YUI().use(„autocomplete‟, function (Y) { //Gắn AutoComplete vào trường có id = „hoivien_ten‟ Y.one('#hoivien_ten').plug(Y.Plugin.AutoComplete, { resultFilters : „phraseMatch‟, resultHighlighter: „phraseMatch‟, //tô đậm dãy ký tự trùng khớp source : hoivien //Dữ liệu chuẩn bị phía trên }); }); SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 8 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan PHẦN III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I. ĐẶC TẢ I. GIỚI THIỆU I.1. Mục tiêu Đặc tả yêu cầu người sử dụng một cách chi tiết và chính xác hơn so với điều tra ban đầu. Đưa ra cái nhìn rõ ràng về các chức năng hệ thống sẽ cung cấp và qui trình tác nghiệp tương ứng. Là nền tảng để thiết kế và xây dựng hệ thống. I.2. Phạm vi - Xác định lại yêu cầu thực tế cho hệ thống - Đề nghị hệ thống chức năng cho hệ thống - Sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giai đoạn thiết kế và xây dựng chương trình. II. MÔI TRƢỜNG NGƢỜI SỬ DỤNG III.1. Đặc điểm công nghệ thông tin  Phần mềm  Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7,…  Trình duyệt: Firefox, Chrome, Opera…  Các ứng dụng văn phòng: Microsoft Word, Microsoft Excel, Foxit Reader  Phần cứng Cấu hình máy tối thiểu Mục đích sử dụng Cấu hình mạng Không quy định Soạn thảo văn bản, truy cập internet - Internet: Có. - LAN: Sử dụng mạng để chia sẻ thông tin giữa các máy với nhau. III.2. Danh sách ngƣời sử dụng STT Nhóm ngƣời dung 1 Admin 2 3 4 5 6 7 BCH HSVT BCH LCHSV BCN CLB BCH CHSV Hội viên Khách SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 Mô tả Quản trị hệ thống, người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống Quản lý Hội viên trong phạm vi toàn trường Quản lý Hội viên trong phạm vi 1 LCHSV Quản lý Hội viên trong phạm vi 1 CLB Quản lý Hội viên trong phạm vi 1 CHSV Tìm kiếm trong phạm vi 1 CHSV Đăng ký tham gia CHSV, CLB 9 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan III. YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG IV.1.Quy trình quản lý Hội sinh viên trường ĐHCT là đơn vị trực thuộc Hội sinh viên thành phố, bao gồm các LCHSV (theo 13 Tỉnh/TP khu vực ĐBSCL: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang) và các Câu lạc bộ(CLB)/ đội nhóm (như Đội công tác xã hội, CLB Bốn phương, CLB Hiến máu nhân đạo, CLB Môi trường, CLB Văn hóa nghệ thuật, CLB Guitar, CLB Sinh viên khuyết tật). Trực thuộc mỗi LCHSV là các CHSV có tên là tên các Quận/Huyện trực thuộc ứng với mỗi Tỉnh/TP. Ví dụ: LCHSV Cần Thơ có các CHSV trực thuộc như: CHSV Ninh Kiều, Cái Răng, Cờ Đỏ, Thới Lai,… Mỗi CHSV gồm nhiều Hội viên: Đa số là Sinh viên (Đại học hoặc Cao đẳng), ngoài ra còn có Cán bộ, Giảng viên, các Nhà hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật đang học tập hoặc công tác tại trường tự nguyện tham gia vào Hội, những người đã học qua bậc đại học, cao đẳng nhưng vẫn muốn ở lại Hội. Mỗi Hội viên cần quản lý các thông tin: Họ tên, mã số (MSSV hoặc MSCB), giới tính, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo, là Đoàn viên hay Đảng viên, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email, khoa, chuyên ngành, năng khiếu(nếu có) và tài khoản sử dụng hệ thống. Mỗi Hội viên chỉ thuộc một CHSV duy nhất. Mỗi Hội viên đảm nhiệm một chức vụ duy nhất trong Hội, trực thuộc một Ban duy nhất (trong cùng một cấp: HSVT, LCHSV, CHSV). Ví dụ: Đối với HSVT gồm một số Ban sau: Ban Chấp hành – cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội của HSVT – bao gồm: Chi hội trưởng, các Chi hội phó và các Ủy viên Ban chấp hành; Ban Thư ký – cơ quan lãnh đạo của HSVT giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành – bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban thư ký; Thường trực Ban Thư ký – điều hành công việc hằng ngày giữa 2 kỳ họp Ban Thư ký – bao gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch,….Hội viên chỉ được đảm nhiệm chức vụ của mình trong một khoảng thời gian gọi là Nhiệm kỳ, khi hết Nhiệm kỳ Hội sẽ tổ chức bầu cử lại (HSVT và LCHSV có Nhiệm kỳ là 2,5 năm, CHSV có Nhiệm kỳ 1 năm). Lưu ý: Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng cấp. Tùy thuộc vào từng cấp mà có số lượng tối thiểu và tối đa Ủy viên Ban Chấp hành (bao gồm Chi hội Trưởng và các Chi hội Phó), Ủy viên ban Thư ký (bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch) khác nhau. Hội viên cũng có thể tham gia vào các CLB của HSVT. Mỗi Hội viên đảm nhiệm một chức vụ duy nhất trong CLB. Mỗi Hội viên có thể tham gia nhiều hơn 1 CLB. Nhằm đáp ứng các lễ hội hoặc chủ trương, chính sách của Hội cấp trên, các Cấp hội thường tổ chức các hoạt động. Ví dụ: Chương trình hội chợ, văn nghệ, trao học bổng “Nắng gió Phương Nam”; Hình ảnh Chương trình Bản lĩnh hội nhập lần II năm 2011,…. Các hoạt động này thường diễn ra tại một thời điểm nhất định, thành phần tham gia đa số là Hội viên của HSVT. SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 10 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan Hội sinh viên các cấp tổ chức khen thưởng theo từng học kỳ. Sau mỗi học kỳ, Ban chấp hành sẽ chọn ra những Hội viên hoàn thành xuất sắc các tiêu chí để tiến hành khen thưởng. Bên cạnh đó, việc khen thưởng có thể tổ chức nhiều hơn một lần trong một học kỳ, việc này còn tùy thuộc vào thời gian diễn ra các hoạt động (khen thưởng cho những Hội viên đoạt giải). Hình thức khen thưởng có thể là giấy khen, quà tặng, tiền mặt,….Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà có hình thức khen thưởng khác nhau. Ví dụ: Đối với Hội viên có hoàn cảnh khó khăn mà có thành tích cao trong học tập thì hình thức khen thưởng là những suất học bổng. Bên cạnh đó, BCH sẽ tiến hành kỷ luật đối với những Hội viên vi phạm Điều lệ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. IV.2.Yêu cầu chức năng IV.2.1. Danh sách các yêu cầu chức năng  Cập nhật Cập nhật LCHSV Cập nhật Năng khiếu Cập nhật CHSV Khen thưởng LCHSV Cập nhật CLB Khen thưởng CHSV Cập nhật Ban Khen thường Hội viên Cập nhật Chức vụ Kỷ luật LCHSV Cập nhật Khoa Kỷ luật CHSV Cập nhật Chuyên ngành Kỷ luật Hội viên Cập nhật Năm học – Học kì Thêm danh sách hội viên mới Cập nhật Khen thường Cập nhật chức vụ của hội viên Cập nhật Kỷ luật Thêm danh sách hội viên tham gia Cập nhật Hoạt động hoạt động  Thống kê hội viên - Thống kê hội viên theo LCHSV của từng Năm học – Học kì - Thống kê hội viên theo Năm học – Học kì của từng LCHSV – CHSV - Thống kê hội viên theo CLB của từng Năm học – Học kì - Thống kê hội viên hiện tại không còn tham gia theo LCHSV – CHSV của từng Năm học – Học kì - Thống kê hội viên theo Khoa – Chuyên ngành của từng Năm học – Học kì - Thống kê hội viên theo Hoạt động của từng Năm học – Học kì  Tìm kiếm hội viên - Tìm kiếm hội viên theo LCHSV – CHSV của từng Năm học – Học kì - Tìm kiếm hội viên theo CLB của từng Năm học – Học kì - Tìm kiếm hội viên hiện tại không còn tham gia theo LCHSV – CHSV của từng Năm học – Học kì SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 11 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan - Tìm kiếm hội viên được khen thưởng theo LCHSV – CHSV của từng Năm học – Học kì - Tìm kiếm hội viên bị kỷ luật theo LCHSV – CHSV của từng Năm học – Học kì - Tìm kiếm hội viên theo hoạt động của từng Năm học – Học kì - Tìm kiếm hội viên đảm nhiệm chức vụ trong một Ban.  In Báo biểu - In thẻ hội viên. - In phiếu thông tin tài khoản. IV.2.2. Usecase  Usecase của quyền Admin SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 12 Website Quản lý Hội sinh viên GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  Usecase của quyền BCH HSVT  Usecase của quyền BCH LCHSV SVTH: Đàm Thuận Hoài Nam - 1081671 13
- Xem thêm -