Tài liệu Webcourse - php & csdl

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 206 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Lập trình và Thiết kế Web 1 Bài 9 Thao tác CSDL với PHP Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP 1. Tạo Kết nối CSDL Connection Application Database ƒ Kết nối MySQL và Chọn CSDL – resource mysql_connect([string host], [string username], [string password]) – int mysql_select_db (string database, [resource connection]) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP 2. Xây dựng câu truy vấn www.example.com Webserver Textbox : txtDangnhap Password Box: txtMatkhau txtDangnhap = admin txtMatkhau = 123 strSQL = “SELECT * FROM Users WHERE UserName = ‘admin’ and Password = ‘123’ “ Yêu cầu trang xlDangnhap.php Database Server © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP 2. Xây dựng câu truy vấn (tt) SQL Ví dụ INSERT strSQL = "INSERT INTO Users (UserName, Password) VALUES (‘admin',‘123')“ DELETE strSQL = "DELETE FROM Users WHERE UserName = ‘minh'“ UPDATE strSQL = "UPDATE Users SET Password = ‘abc' WHERE UserName = ‘admin' “ SELECT strSQL = “SELECT * FROM Users WHERE UserName = ‘admin' “ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP 3. Thực thi câu truy vấn 011010011 Connection 011010011 Application Database query ƒ resource mysql_query(string SQL_command, [resource connection]) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP 4. Xử lý kết quả trả về ƒ Hiển thị dữ liệu trả về UserName Password A AA B BB C CC – Số lượng FIELD D DD $num = mysql_num_fields($result); … … X XX – Truy cập đến từng FIELD Y YY echo $row[“UserName”]; Z ZZ – Sử dụng hàm $row = mysql_fetch_array($result) cursor Hoặc echo $row[0]; Ví dụ: Xuất records từ CSDL ra trang HTML © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP 5. Ngắt kết nối dữ liệu ƒ int mysql_close([resource connection]) ƒ Tự động thực thi khi kết thúc mã lệnh © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Tổng hợp các bước thao tác CSDL MySQL © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Một số hàm thao tác với CSDL MySQL ƒ int mysql_data_seek(resource result_set, int row) ƒ array mysql_fetch_row(resource result_set) ƒ object mysql_fetch_object(resource result_set, [int result_type]) ƒ int mysql_free_result(resource result_set) ƒ int mysql_num_rows(resource result_set) ƒ resource mysql_pconnect([string host:port], [string user], [string password]) ƒ resource mysql_unbuffered_query(string query, [resource connection]) ƒ object mysql_fetch_field(resource result_set, [int attribute_number]) ƒ int mysql_affected_rows([resource connection]) ƒ int mysql_insert_id([resource connection]) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Một số vấn đề - MySQL & Font Unicode ƒ Font UNICODE Encode Decode © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP Một số vấn đề - Xử lý lỗi ƒ int mysql_errno(resource connection) ƒ string mysql_error(resource connection) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
- Xem thêm -