Tài liệu Webcourse - php ajax

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 202 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Lập trình và Thiết kế Web 1 AJAX Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX AJAX Asynchronous JavaScript And Xml AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX Ví dụ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX Không dùng ajax Server Trang web New page Submit Reload © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX Dùng ajax Server javascript Update Response Trang web © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX Code? function onClick()// Ajax function { var xmlHttp; Khỏi tạo đối tượng xmlHttp …… echo (“noidung”); ...... xmlHttp.open("GET",“serverURL“,true); xmlHttp.send(null); xmlHttp.onreadystatechange=function() { if(xmlHttp.readyState==4) { //xử lí dữ liệu response; } } } Client Server © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX Code? Các trạng thái của thuộc tính readyState State Description 0 Request chưa được khởi tạo 1 Request đã được thiết lập 2 Request đã được gửi 3 Request đang được xử lí 4 Request được xử lí xong xmlHttp.onreadystatechange=function() { if(xmlHttp.readyState==4) { //Xử lí dữ liệu nhận được } © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN } Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX Ví dụ testAjax.htm
Select a Customer:

Dữ liệu Server trả về sẽ được xử lý để hiện thị tại đây

Customer info will be listed here.

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX AJAX – Browser Support © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX AJAX – Đối tượng XMLHttpRequest xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged; Thiết lập hàm xử lý dữ liệu trả về từ Server function stateChanged() { if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete"){ document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText; } } Dữ liệu trả về từ Server © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX AJAX – Gửi Request lên Server function showCustomer(str){ xmlHttp=GetXmlHttpObject(); if (xmlHttp==null){ alert ("Browser does not support HTTP Request"); return; } xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged; var url=“getcustomer.php“; url=url+"?q="+str; url=url+"&sid="+Math.random(); xmlHttp.open("GET",url,true); xmlHttp.send(null); Gửi request lên server } © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX AJAX - The Server-Side ASP Script Getcustomer.php © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
- Xem thêm -