Tài liệu Webcourse - ngon ngu script - javascript vbscript

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 363 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Lập trình và Thiết kế Web 1 Bài 6 – Phần 1/2 Ngôn ngữ Script – Javascript & VBscript Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Nội dung ƒ DHTML ƒ Ngôn ngữ Script ƒ Javascript ƒ VBscript © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Nội dung ƒ DHTML ƒ Ngôn ngữ Script ƒ Javascript ƒ VBscript © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) DHTML ƒ DHTML = Dynamic HyperText Markup Language ƒ DHTML = HTML + CSS + ClientScript + HTML DOM ƒ Tích hợp các tính năng của các trình duyệt thế hệ thứ 4 (IEv5, Netscape 4, Firefox 2.0+, Opera 7.0, …) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Nội dung ƒ DHTML ƒ Ngôn ngữ Script ƒ Javascript ƒ VBscript © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Ngôn ngữ Script – Giới thiệu ƒ Là ngôn ngữ dạng thông dịch ƒ Giúp trang web có tính tương tác với người dùng ƒ Các ngôn ngữ script thông dụng – Javascript (Netscape) – Jscript (Microsoft) – VBScript (Microsoft) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Ngôn ngữ Script - Ứng dụng ClientSide và ServerSide ƒ Ứng dụng Client-Side: – Thực hiện tại Browser (Nescape Navigator, IE, Firefox, Safari, ...) – Script tại Client-Side (Thực hiện các tương tác với người dùng, thay đổi cấu trúc trang web, kiểm tra dữ liệu được nhập vào của người dùng, …) ƒ Ứng dụng Server-Side: – Thực hiện tại WebServer (IIS, Netscape Enterprise Server, ….) – Script tại Server-Side (kết nối CSDL, chia sẽ thông tin giữa các người duyệt web, truy cập hệ thống file trên server, …) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Ngôn ngữ Script – Quá trình thực hiện script tại server ƒ Quá trình thực hiện ứng dụng Server-Side gồm 2 giai đoạn: – Tạo trang Web có chứa cả Srcipt Client-Side và Script Server-Side – Khi Client browser yêu cầu thực hiện, server (run-time engine) sẽ thực hiện các lệnh Server-side Scipts và trả trang Web HTML về browser © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Ngôn ngữ script – Nhúng Script vào trang web ƒ Định nghĩa script trực tiếp ƒ Định nghĩa script trực tiếp ƒ Nhúng script từ 1 file khác ƒ Nhúng script từ 1 file khác © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Ngôn ngữ script – Vị trí đặt script trong HTML ƒ Đặt giữa tag và : đoạn script sẽ thực thi ngay khi trang web được mở. ƒ Đặt giữa tag và : Đoạn script trong phần body được thực thi khi trang web đang mở (sau khi thực thi các đoạn script có trong phần ). ƒ Số lượng đoạn script không hạn chế. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Nhúng Javascript vào trang web © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) VD: Nhúng Javascript vào trang web document.write(“Hello world!”); © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Nội dung ƒ DHTML ƒ Ngôn ngữ Script ƒ Javascript ƒ VBScript © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Javascript – Nội dung ƒ Cú pháp và quy ước ƒ Một số cấu trúc lập trình cơ bản – Khai báo biến – Kiểu dữ liệu – Toán tử – Một số đối tượng dữ liệu – Cấu trúc điều khiển – Hàm – Lớp đối tượng © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Javascript – Nội dung ƒ Cú pháp và quy ước ƒ Một số cấu trúc lập trình cơ bản – Khai báo biến – Kiểu dữ liệu – Toán tử – Một số đối tượng dữ liệu – Cấu trúc điều khiển – Hàm – Lớp đối tượng © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Javascript – Cú pháp và quy ước ƒ Javascript phân biệt chữ hoa – chữ thường – Ví dụ : Hai biến Java, java là khác nhau ƒ Tất cả các câu lệnh javascript đều cách nhau bởi dấu “;” ƒ Không phân biệt khoảng trắng, Tab, xuống dòng trong câu lệnh. ƒ Chuổi và dấu nháy – Chuổi trong javascript được đặt trong cặp nháy đơn (‘’) hoặc nháy kép (“”) – Ví dụ : - Xem thêm -