Tài liệu Vũ trụ thuở sơ khai - khuyết danh

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 226 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Vũ trụ thuở sơ khai - Khuyết Danh
tr t u s Khuyết Danh Khuyết Danh tr t u s C ào mừng các bạn đón đọc đầu sác từ dự án sác c o t ết bị d động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC tr t u s Khuyết Danh tr t u s Truyện cổ X Đăng Người khổng lồ: T u xư vùng nú Ngọc Ang (1) có ông Rờ X , vóc ngườ to lớn n ư trá nú . Ông đã đ ắp t ế g n này, c ỗ ông qu n ều lần mặt đất tr nên lồ lõm và đó là các vùng nú bây g ờ. Có một lần, ông Rờ X ngồ ăn trầu, rản r ng mớ lấy c ân mông u mặt đất, lập tức một vùng đồng bằng mên ện r . N ững dòng sông, dòng suố lớn là vết ngón t y ông Rờ X quờ tìm cá đán lử . Nếu ông có ông t ì bầu trờ đã c ùng xuống trùm sát mặt đất, b r p . Ông Rờ X đã đứng cú lưng để đỡ c o bầu trờ c ân ện còn Quy N vùng Đ vì bầu trờ là cá c ăn lớn g àng căng ỏ c ùng. Ông đứng lâu lắm. Một dấu T m lung (p í tây Trà M ), còn dấu c ân ng e nó mã vùng đất n sát b ển. Con người: Loà ngườ n ờ có mớ xuất ện có ìn vóc lạ lùng. Đó là n ững con ngườ c o, to và c ạy rất n n đầu gố qu y r đằng s u, vớ đầu gố này ngườ t có t ể đuổ nào. Loà t ú t ấy mìn có nguy c bị t êu d ệt mớ cùng n u lên ịp bất ỳ loạ t ú rừng ện g àng. G àng đàn p ả xo y đầu gố củ ngườ lạ n ư ngày n y. Lạ nó , lúc đầu vì có t ể ếm ăn rất dễ dàng n ờ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ đầu gố ỳ lạ , nên loà ngườ s n sô n n Nguồn truyện: vnthuquan.net tr t u s Khuyết Danh c óng. Cu và rắn là con vật được ngườ yêu t íc đã ết sức g úp ngườ ếm ăn rồ mà vẫn ông đủ. C uố bảo: "T ế t ì để t nuô c ọ..". T ế là n ờ có t ân c uố , củ c uố , o c uố , quả c uố mà loà ngườ sống được. à c ng c ín vì c uố nuô ngườ , nên ngườ p ả g ống n ư c uố : C uố r buồng, c uố g à, c uố c ết và ngườ đẻ con, ngườ g à, ngườ c ng c ết. Lửa: K mớ s n r , loà ngườ c ư có lử dùng. Họ p ả ăn sống nuốt tư , ổ lắm. Lúc bấy g ờ c ỉ có loà c uột là g ữ được lử , n ưng nó g ấu rất ín. Trờ t ư ng loà ngườ , mớ s ve đến x n ộ. e đến, c uột ông c o, c uột lạ bắt ve n ắm mắt lạ mỗ nó đán lử . ì có mắt nác nên ve vẫn dò b ết được các lấy lử củ c uột. Được ve bảo c o các lấy lử , từ đó loà ngườ mớ có lử dùng, ông p ả c ịu cản ăn sống nuốt tư n ư trước nữ . Cây lúa: Xư , lú sâu dướ b ển. ùng b ển này đầy g ó bão được đấy vì c úng có cá vò bám rất c ặt vào các ẽ đá. T ấy con ngườ đó n à cử , g eo trồng gì, loà c o ngườ . Mớ đầu vắt ến t ư ng lắm. Họ àng ông c ịu c o, ông đến nổ , c ỉ có loà vắt là sống ổ ông b ết làm ến quyết địn đ đến c ỗ vắt x n ạt quý về ến dỗ dàn t ế nào c ng ông được, về s u ến đàn p ả g ả vờ nó là c o mượn rồ sẽ trả, vắt mớ c ịu. Được ến đem ạt lạ về c o, ngườ mừng lắm. Họ đem các ạt ấy g eo t ử trên đất ướt. Cây lú mọc lên rất n n , c o n ư cây đ . Mù đến, cây lú r n ững trá to, dà n ư trá bí đ o, tỏ ngát. Ngườ mừng lắm, rủ n u c ăng n ững sợ c ỉ từ rẫy về o rồ ư ng t m ú gọ v ng rừng. Ng e t ếng ú củ ngườ , n ững trá lú tự t eo dây c ỉ l lượt éo n u về đầy sân, đầy n à. T ờ đấy, c ỉ cần một và ạt lú đập r n ều mản , mỗ mản nấu được một nồ bung lớn. Loà ngườ sung sướng lắm. Làng đông vu , c êng trống át ò v ng động ắp cả nú rừng. Có một năm t eo t ếng ú, lú tr về l lượt. T ấy lú về, có một con c ó tự n ên sủ ầm lên làm n ững ạt lú sợ ã r xuống đất vỡ nát ết r . Từ đó, ạt lú tr nên n ỏ n ư bây g ờ, cây lú c ng p ả g eo trồng vất vả lắm mớ có được. Lú c ín, nó ông tự về n à t eo dây nữ . N ưng c o đến n y, ngườ Xê Đăng vẫn còn t ó quen c ăng dây qu suố cầu mong lú về n ều mỗ mù gặt đến. Loà vắt n ớ nợ xư vẫn cứ bám r ết ngườ đò lạ lú quý. Ngườ ông trả được, c úng cứ út máu mã , út oà . Nhà: Ngày xư ngườ và ỉ là bạn t ân củ n u, n ưng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ỉ t ường r n mãn n. K ỉ c ếm ết các Nguồn truyện: vnthuquan.net tr t u s Khuyết Danh ng đẹp để , lạ làm c ò trên cây c o nữ . Nó (co om) c ng là bạn củ ông dạy ngườ các làm n à. T ờ ấy có con rù ỉ n ưng rất t ư ng ngườ . Rù đứng lên c o và bảo: ãy lấy lá c uố , càn cây làm n ư ngườ tô đây này; bốn cá c ân làm cột, cá m làm má , cá đuô làm cầu t ng và cá đầu làm cút (2). Ngườ t eo đó mà làm, quả n ên có cá n à t ật đẹp trông y n ư con rù . Lâu dần cá n à sàn bây g ờ r đờ . Cây mía: Cây mí buổ ấy n ều lắm. Mí mọc đầy rừng nú Tây Nguyên, cây to và c o, b và lớn n ư b lồ ô ông có bã có x . Dóng mí dà , rỗng bên trong, đầy nước ngọt lịm. Có một lần, l c ồn đ ăn đêm đ ng p ả mí , mí gãy, nước ngọt dín đầy mặt, đầy đầu. C úng g ận mí lắm. Một buổ , c ồn éo cả ọ àng vào các làng lượm p o n n đ n gù củ ngườ n ét vào ruột mí . Từ đó mí có bã, ăn p ả n . Củ mài: Ngày xư vùng ngườ Xê Đăng ngườ t gọ củ mà là quả mà . C ng n ư bầu bí, mà là g ống dây leo mọc đầy rừng, r quả c c ít. Bữ m Dạ Cró đ á quả mà . Quả mà n ều, á ông xuể. M tức lắm mớ đ cắm tất cả các quả mà xuống lòng đất sâu. à từ đấy quả mà tr t àn củ mà . Muốn có mà ăn, ngườ t p ả oét éo, đào t ật sâu xuống đất mớ tìm được. Quả bầu đựng nước (3): T u xư , ngườ Tây Nguyên s n sống c ủ yếu bằng quả bầu. Bầu bí mọc đầy rừng nú , n ất là bầu quả to tròn, ăn mát và t m lắm. ề s u, có l c ó só đ ếm mồ , vướng p ả dây bầu n ều, c úng tức lắm mớ đá vào tất cả các quả. Từ đó, bầu tr t àn đắng ông tà nào ăn nổ ruột. Ngườ t ếc mớ lấy về bỏ ruột lấy vỏ làm đồ đựng nước. T ế là bầu đắng vẫn mã mã bên ngườ (4). Chú giải (1) Ngọc Ang (Ngọ Ang): Tên đị p ư ng củ ngọn nú Ngọc L n tỉn G L - Kon Tum cao n ất Tây Nguyên (2.500m). (2) Cút: Hìn tr ng trí đầu nóc n à vùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Cút t ường được làm t eo ìn sừng trâu, ìn đầu c m... (3) Một loà bầu ruột đắng, vỏ dùng để đựng nước. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net tr t u s Khuyết Danh (4) Có truyện c o bầu đắng c ng là do Dạ Cró vắt sữ củ mìn vào. Lờ cuố : Cám n bạn đã t eo dõ Nguồn: http://vnthuquan.net P át àn : Nguyễn K m ỹ. Sưu tầm : Leo Nguồn: Được bạn: Ct.Ly đư lên vào ngày: 1 t áng 11 năm 2009 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ết cuốn truyện. Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -