Tài liệu Vto start the research, there are two research questions that help the researcher broaden the content of the topic.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C«ng t¸c kÕ to¸n lµ viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mäi doanh nghiÖp. KÕ to¸n trë thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhê cã hÖ thèng kÕ to¸n, doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh ®îc c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ dùa trªn môc tiªu ®Ò ra ®Ó h¹ chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sao cho cã lîi MÆt kh¸c, kÕ to¸n sæ s¸ch chøng tõ còng lµ mét ph¬ng tiÖn ®Ó Nhµ níc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp(trªn nguyªn t¾c l·i hëng, lç chÞu) sao cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng nghÜa vô ®ãng thuÕ ®èi víi níc nhµ vµ ®¶m b¶o r»ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ¶nh hëng ®Õn c¸ nh©n vµ ph¸p nh©n kh¸c Bëi vËy, hÖ thèng kÕ to¸n cÇn ph¶i phï hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong chuyªn ®Ò nµy, víi kiÕn thøc nhá bÐ cña m×nh, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy vÊn ®Ò:"Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Licogi." Néi dung chuyªn ®Ò gåm cã: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c¸c DN x©y dùng trong giai ®o¹n hiÖn nay PhÇn II: T×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt 1. T×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Licogi 2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë DN x©y dùng trong giai ®o¹n hiÖn nay I- §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cña s¶n phÈm x©y l¾p X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt cã chøc n¨ng t¹o ra trang thiÕt bÞ tµi s¶n cho tÊt c¶ ngµnh kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng x· héi. V× vËy phÇn lín thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ quÜ tÝch luü nãi riªng cïng víi vèn tµi trî tõ níc ngoµi ®îc sö dông trong lÜnh vùc c¬ b¶n. So víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt ®Æc trng thÓ hiÖn rÊt râ ë s¶n phÈm x©y l¾p vµ qu¸ tr×nh s¸ng t¹o ra s¶n phÈm cña ngµnh. Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm x©y l¾p, tõ khi khëi c«ng x©y dùng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông thêng dµi, phô thuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng nµy ®îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n l¹i bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. C¸c c«ng viÖc nµy chñ yÕu ®îc thùc hiÖn ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh hëng lín cña yÕu tè thiªn nhiªn nh: n¾ng, ma, giã, b·o, lôt... Do ®ã qu¸ tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cã tÝnh æn ®Þnh, ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm vµ theo tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc tæ chøc, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n kh¸c víi c¸c ngµnh kh¸c. Cô thÓ lµ mçi c«ng tr×nh ®Òu ®îc thi c«ng theo ®¬n ®Æt hµng riªng, phô thuéc yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng tr×nh ®ã. S¶n phÈm x©y l¾p ph¶i lËp dù to¸n, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i so s¸nh víi dù to¸n, lÊy dù to¸n lµm thíc ®o. Khi thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i ®¶m b¶o giao ®óng tiÕn ®é, ®óng thiÕt kÕ kÜ thuËt, ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh. II- Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ trong doanh nghiÖp x©y dùng. 1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi mét c¸ch cã ý thøc vµ cã môc ®Ých c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Çu vµo thµnh c¸c c«ng tr×nh, lao vô nhÊt ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c hao phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng: Trong doanh nghiÖp x©y dùng, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông kh¸c nhau, yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ còng kh¸c nhau. V× vËy ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc vµ thèng nhÊt kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn lµ tiÒn ®Ò rÊt quan träng cña kÕ ho¹ch ho¸, kiÓm tra vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp, thóc ®Èy kh«ng ngõng tiÕt kiÖm hîp lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý, ®èi tîng cung cÊp th«ng tin, gi¸c ngé xem xÐt chi phÝ... mµ chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ph©n lo¹i theo c¸ch sau: 1.2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè chi phÝ: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. - Chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc. - Chi phÝ l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng. - BHXH, BHYT, KPC§. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt thao c¸ch nµy cã t¸c cho biÕt kÕt cÊu, tû träng tõg lo¹i chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó lËp b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (phÇn chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè) phôc vô theo yªu cÇu th«ng tin vµ qu¶ng trÞ doanh nghiÖp ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ, lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cho kú sau. Nã lµ tµi liÖu quan träng dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt chÊt vµ thu nhËp quèc d©n. 1.2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ(kho¶n môc): Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: - Chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n xuÊt. Chi phÝ nµy chia thµnh: + Chi phÝ trùc tiÕp. + Chi phÝ gi¸n tiÕp. -Chi phÝ b¸n hµng. -Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm theo c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh ®· qui ®Þnh, ®ã lµ: Chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh, ngoµi ba lo¹i chi phÝ: Chi phÝ NVL trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cßn thªm chi phÝ m¸y sö dông thi c«ng lµ toµn bé nh÷ng chi phÝ phôc vô cho sö dông m¸y thi c«ng nh: chi phÝ nguyªn liÖu cho m¸y, chi phÝ nh©n c«ng sö dông m¸y, chi phÝ khÊu hao m¸y. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸ch nµy cã t¸c dông x¸c ®Þnh sè chi phÝ ®· chi ra cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. Ngoµi ra, nã cßn cho phÐp x¸c ®Þnh nh÷ng chi phÝ tÝnh trong gi¸ thµnh s¶n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm,lao vô hoµn thµnh, mµ chØ tÝnh cho sè s¶n phÈm, lao vô ®· tiªu thô, ®· b¸n cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ngoµi hai c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu trªn, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n, chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cßn cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc nh: C¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh víi sè khèi lîng s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh (chia thµnh chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi): C¨n cø vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ (chia thµnh chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ ph©n bæ gi¸n tiÕp)... Mçi c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa riªng, phôc vô cho tõng yªu cÇu qu¶n lý vµ tõng ®èi tîng cung cÊp th«ng tin cô thÓ nhng chóng lu«n bæ xung cho nhau nh»m qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nhÊt toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong toµn doanh nghiÖp trong tõng thêi k× nhÊt ®Þnh. 2. Gi¸ thµnh vµ c¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp x©y dùng. 2.1. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp x©y dùng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt (bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung) tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn giai ®o¹n qui íc ®· hoµn thµnh, nghiÖm thu, bµn giao vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Kh¸c víi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ë doanh nghiÖp x©y dùng, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh chÊt c¸ biÖt: mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p sau khi ®· hoµn thµnh ®Òu cã mét gi¸ riªng. H¬n n÷a, khi mét doanh nghiÖp ®îc nhËn thÇu mét c«ng tr×nh th× gi¸ b¸n (gi¸ nhËn thÇu) ®· cã ngay tríc khi thi c«ng c«ng tr×nh. Tøc lµ gi¸ b¸n cã tríc khi x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã. Do ®ã, gi¸ thµnh thùc tÕ cña mét c«ng tr×nh hoµn thµnh hay khèi lîng lao vô hoµn thµnh chØ quyÕt ®Þnh tíi l·i hoÆc lç cña doanh nghiÖp do thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh ®ã mµ th«i. Gi¸ thµnh lµ mét bé phËn gi¸ trÞ biÓu hiÖn b»ng tiÒn, do ®ã nã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan bëi sù chuyÓn dÞch cña gi¸ trÞ t liÖu s¶n xuÊt vµ lao ®éng sèng ®· hao phÝ vµo s¶n xuÊt ra lµ cÇn thiÕt tÊt yÕu. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TÝnh vµo gi¸ thµnh mét sè kho¶n môc chi phÝ mµ thùc chÊt lµ thu nhËp thuÇn tuý cña x· héi nh: b¶o hiÓm x· héi, c¸c kho¶n trÝch nép cho c¬ quan cÊp trªn, thuÕ vèn, thuÕ tµi nguyªn... - Mét sè kho¶n môc chi phÝ gi¸n tiÕp ®îc ph©n bæ vµo gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm hay tõng s¶n phÈm theo c¸c tiªu thøc phï hîp. 2.2. Ph©n biÖt kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó h×nh thµnh nªn gi¸ thµnh. Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã sù kh¸c nhau vÒ ph¹m vi, giíi h¹n vµ néi dung. Chi phÝ s¶n xuÊt chØ tÝnh trong mét thêi kú cßn gi¸ thµnh l¹i liªn quan ®Õn c¶ chi phÝ cña khèi lîng x©y l¾p kú tríc chuyÓn sang nhng l¹i kh«ng bao gåm chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú. Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo tõng thêi kú nhÊt ®Þnh cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tÝnh cho mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh. Tuy nhiªn, gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p l¹i cã nh÷ng ®iÓm gièng nhau. Chóng ®Òu ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng t¸c x©y l¾p thèng nhÊt vÒ m¾t lîng trong trêng hîp ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc hoµn thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh hoÆc gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú vµ ®Çu kú b»ng nhau. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Tµi liÖu kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së vµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. NÕu coi nh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng viÖc chñ yÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n th× c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 2.3 C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 2.3.1. Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p: Gi¸ thµnh dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh = Gi¸ thµnh dù to¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng + tr×nh 6 L·i ®Þnh møc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.2.Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p = Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p + Møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (TÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) 2.3.3.Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p: Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c chi phÝ trùc tiÕp thùc tÕ mµ doanh nghiÖp x©y l¾p ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh mét ®èi tîng x©y l¾p nhÊt ®Þnh vµ ®îc x¸c ®Þnh theo sèliÖu kÕ to¸n cung cÊp. Gi÷a ba lo¹i gi¸ thµnh trªn thêng cã mèi quan hÖ vÒ mÆt lîng nh sau: Gi¸ thµnh dù to¸n >=Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch >= Gi¸ thµnh thùc tÕ ViÖc so s¸nh c¸c lo¹i gi¸ thµnh nµy ®îc thùc hiÖn trªn cïng mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh (tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh nhÊt ®Þnh). 2.3.4. Gi¸ thµnh cña khèi lîng hoµn chØnh vµ gi¸ thµnh khèi lîng hoµn thµnh qui íc. Gi¸ thµnh khèi lîng hoµn chØnh lµ gi¸ thµnh cña nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, ®¶m b¶o kü thuËt, chÊt lîng ®óng thiÕt kÕ vµ hîp ®ång, bµn giao, ®îc bªn chñ ®Çu t nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Tuy nhiªn, chØ tiªu nµy kh«ng ®¸p øng ®îc mét c¸ch kÞp thêi c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thi c«ng c«ng tr×nh. Do ®ã, ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý vµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt kÞp thêi ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ thµnh khèi lîng hoµn thµnh qui íc. Khèi lîng x©y l¾p ®îc hoµn thµnh lµ khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i n»m trong thiÕt kÕ vµ ®¶m b¶o chÊt lîng kÜ thuËt. - Khèi lîng nµy ph¶i x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch cô thÓ vµ ®îc bªn chñ ®Çu t nghiÖm thu chÊp nhËn thanh to¸n. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¶i ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. Gi¸ thµnh khèi lîng hoµn thµnh qui íc ph¶n ¸nh ®îc kÞp thêi chi phÝ s¶n xuÊt cho ®èi tîng x©y l¾p trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp ph©n tÝch kÞp thêi c¸c chi phÝ ®· chi ra cho tõng ®èi tîng ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp vµ cô thÓ. Nhng nã l¹i kh«ng ph¶n ¸nh mét c¸ch toµn diÖn, chÝnh x¸c gi¸ thµnh toµn bé c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Dã ®ã, ®Ó ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ qu¶n lý gi¸ thµnh lµ kÞp thêi, chÝnh x¸c, toµn diÖn vµ cã hiÖu qu¶ th× ph¶i sö dông c¶ hai chØ tiªu trªn. III- Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.1. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®îc tËp hîp theo ph¹m vi, giíi h¹n ®ã. §Ó x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë tõng doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo c¸c yÕu tè sau: - TÝnh chÊt s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm... - C¨n cø vµo yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh, yªu cÇu qu¶n lý, kh¶ n¨ng tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp... Dùa vµo nh÷ng c¨n cø trªn, ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng thêng ®îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay theo tõng ®¬n ®Æt hµng. 1.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Còng nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, tuú thuéc vµo m« h×nh s¶n xuÊt lµ lín, võa hay nhá mµ chän cho m×nh mét trong hai ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nµo cho phï hîp. - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mçi doanh nghiÖp chØ ®îc sö dông mét trong hai ph¬ng ph¸p trªn, nh÷ng doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn thêng lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã qui m« s¶n xuÊt, kinh doanh lín, tiÕn hµnh nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau. Tr¸i l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã qui m« s¶n xuÊt, kinh doanh nhá, chØ tiÕn hµnh mét lo¹i s¶n xuÊt kinh doanh. 2- §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë trong doanh nghiÖp x©y dùng: S¶n phÈm lµm dë trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh dë danh cha hoµn thµnh hay khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang trong kú cha ®îc bªn chñ ®Çu t nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë lµ viÖc tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cho khèi lîng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo nh÷ng nguyªn nh©n nhÊt ®Þnh. §Ó x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng lµ ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c s¶n phÈm lµm dë cuèi kú, tøc lµ x¸c ®Þnh sè chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho s¶n phÈm cuèi kú ph¶i chÞu. Muèn nh vËy ph¶i tæ chøc kiÓm kª chÝnh x¸c khèi lîng x©y l¾p dë dang cã ¶nh hëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë vµ tÝnh gi¸ thµnh. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng lµ cã kÕt cÊu phøc t¹p, c«ng t¸c x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh cña nã lµ rÊt khã kh¨n nªn khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë, kÕ to¸n cÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi bé phËn kü thuËt vµ bé phËn tæ chøc lao ®éng. 3- Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 3.1. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y dùng: §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ cÇn ph¶i tÝnh ®îc gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ lao vô mµ doanh nghiÖp s¶n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt, tÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ cung cÊp sö dông chóng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cho thÝch hîp. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh thêng trïng hîp víi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®ã cã thÓ lµ: c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao. 3.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph¬ng ph¸p sö dông sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh to¸n ra tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh theo c¸c yÕu tè hoÆc kho¶n môc gi¸ thµnh trong thêi kú tÝnh gi¸ thµnh ®· ®îc x¸c ®Þnh. Kú gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. Tuú thuéc ®Æc ®iÓm cña tõng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ mèi quan hÖ gi÷a ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh mµ kÕ to¸n ¸p dông mét hay nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. PhÇn II T×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt I- T×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty. 1. §Æc ®iÓm cña C«ng ty. C«ng ty cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n tiÒn göi riªng t¹i Ng©n hµng nªn c«ng ty hoµn toµn chñ ®éng trong viÖc liªn hÖ, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng ty thèng nhÊt tæ chøc bé m¸y theo m« h×nh ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, díi cã 2 phã gi¸m ®èc, c¸c phßng ban vµ cã 2 ®éi trëng l·nh ®¹o trùc thuéc gi¸m ®èc qu¶n lý. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu: thay mÆt Nhµ níc qu¶n lý c«ng ty theo chÕ ®é thñ trëng chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Phã gi¸m ®èc kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ cung cÊp th«ng tin cho gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh: phô tr¸ch phßng tæ chøc- hµnh chÝnh gióp gi¸m ®èc n¾m ®îc t×nh h×nh vÒ nh©n sù, c¸n bé, ®µo t¹o, lao ®éng, tiÒn l¬ng, BHXH... Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc phô tr¸ch phßng, ph©n c«ng viÖc cho kÕ to¸n viªn, cã nhiÖm vô thu thËp xö lý vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty cho gi¸m ®èc. Víi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý nµy, c«ng ty cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý chÆt chÏ vÒ mÆt tµi chÝnh tíi tõng ®éi, c¸c phßng ban, ®ång thêi t¨ng ®îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt. Bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n viªn 1 Thñ quü KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n viªn 2 KÕ to¸n tiÒn göi NH KÕ to¸n TSC§ 11 §éi thi c«ng c«ng tr×nh KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tæng hîp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, mét h×nh thøc ®ang ®îc c¸c c«ng ty ¸p dông réng r·i v× gi¶m bít ®îc khèi lîng ghi chÐp, cung cÊp th«ng tin ®îc kÞp thêi l¹i thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c. 2. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty. a- §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, trong qu¸ tr×nh thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n v× ph¶i x©y l¾p hoÆc söa ch÷a trong thêi gian kh«ng cè ®Þnh, ®Þa ®iÓm còng thay ®æi. V× vËy ®èi tîng kÕ to¸n cña ngµnh x©y dùng cã ®Æc ®iÓm riªng, kh¸c víi c¸c ngµnh kh¸c. b- Néi dung chi phÝ vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt trong c«ng ty ®îc tËp hîp theo c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ NVL trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi phÝ gi¸n tiÕp Trong ®ã chi phÝ gi¸n tiÕp bao gåm: + L¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ BHXH cña nh©n viªn qu¶n lý trong c«ng ty + KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh + Chi phÝ tr¶ tríc + Chi phÝ hµnh chÝnh qu¶n trÞ + Chi phÝ kh¸c Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty lµ tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp kÕt hîp víi ph©n bæ gi¸n tiÕp, trong ®ã kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y, chi phÝ qu¶n lý c«ng ty còng ph©n bæ theo quý, cuèi mçi quý, dùa trªn c¸c b¶n ph©n bæ vµ tê kª chi tiÕt, kÕ to¸n ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan ®ång thêi tæng hîp sè liÖu vµ lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña quý lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong quý. * KÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp. Do chi phÝ NVL thêng chiÕm kho¶ng 50%- 70% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, do vËy viÖc qu¶n lý chÆt ch÷, tiÕt kiÖm vËt t lµ mét biÖn ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. VËt liÖu chÝnh cña c«ng ty bao gåm nhiÒu chñng lo¹i vµ ®îc chia thµnh: - NVL chÝnh (TK 1521): ®¸ héc, xi m¨ng, rä thÐp... - VËt liÖu phô (TK 1522): bao gåm v¸n khu«n, líi ch¾n... - Phô tïng thay thÕ (TK 1524). - Thuèc, y tÕ (TK 1526). - PhÕ liÖu thu håi (TK 1527). Khi vËt liÖu vÒ kho, phiÕu nhËp kho ®îc lËp 2 b¶n, mét bªn thñ kho c«ng tr×nh gi÷ theo dâi trªn sæ riªng cña c«ng tr×nh, mét bªn göi phßng kÕ to¸n kÌm theo ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n vµ phiÕu ®Ò nghÞ thanh to¸n cña ngêi mua vËt liÖu. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ to¸n C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng xuÊt. Gi¸ ë ®©y bao gåm gi¸ mua vµ chi phÝ thùc tÕ thu mua. C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc sö dông vËt liÖu, chñ nhiÖm c«ng tr×nh cho lËp phiÕu xuÊt vËt t, phßng kinh tÕ kü thuËt x¸c nhËn. PhiÕu xuÊt kho lËp thµnh 2 bªn, mét bªn do ngêi lÜnh vËt t, mét bªn thñ kho gi÷ ®Ó theo dâi vµ nép cho Ban qu¶n lý vËt t, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t ®Ó lÊy sè liÖu ghi vµo b¶ng tæng hîp vËt t. C«ng ty sö dông tµi kho¶n 621 "Chi phÝ NVL trùc tiÕp" ®Ó tËp hîp chi phÝ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, sau ®ã c¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp dïng ®îc kÕt chuyÓn vµo TK 154, dïng cho qu¶n lý c«ng ty kÕt chuyÓn vµo TK 642, dïng cho x©y dùng c¬ b¶n kÕt chuyÓn vµo TK 241 C«ng ty chØ sö dông gi¸ thùc tÕ mua NVL, kh«ng theo dâi gi¸ h¹ch to¸n, vµ sö dông ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc (FIFO) ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng. Trêng hîp xuÊt vËt t thõa so víi sö dông th× sè vËt t thõa ®ã ®îc nhËp l¹i kho. Trªn sæ chi tiÕt TK 152, lo¹i vËt liÖu nµo nhËp l¹i kho th× ghi t¨ng cho lo¹i vËt liÖu ®ã. §ång thêi ghi gi¶m chi phÝ cho c«ng tr×nh cã xuÊt thõa vËt liÖu. Sè liÖu ë c¸c b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t ®îc dïng ®Ó ghi vµo b¶ng ph©n bæ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tõng quý (BiÓu 1) STT Ghi cã TK Ghi nî TK 1 1521 1522 1523 TK 621 206475,7 25643,1 Phó Thä 26844,6 13407,3 2 TK 241 10167 3 TK 642 Tæng céng 1524 10558 Céng 242676,8 40251,9 10167 6320,7 243487,3 45371,1 6320,7 10558 2994164 Trêng hîp cã thÓ sö dông vËt liÖu ®îc gi¸m ®èc cho phÐp chñ nhiÖm c«ng tr×nh mua vËt liÖu t¹i chç vµ quyÕt to¸n vÒ c¬ quan chøc n¨ng cña C«ng ty lµ phßng kinh tÕ kü thuËt vµ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi quyÕt to¸n ®îc phª chuÈn, kÕ to¸n thanh to¸n c¨n cø vµo sè liÖu quyÕt to¸n ®· phª chuÈn, ®ång thêi ghi vµo c¸c nhËt ký cã liªn quan vµ göi b¶ng kª chi tiÕt cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. * KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. V× ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ ph¶i lµm viÖc ë nhiÒu n¬i, sè c«ng nh©n còng thay ®æi tuú theo quy m« c«ng tr×nh nªn c«ng ty ph¶i thuª thªm ngêi, tuú vµo mçi c«ng tr×nh.V× vËy viÖc tÝnh to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gãp phÇn ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng trêng ®îc chia nhiÒu tæ thùc hiÖn nh÷ng viÖc nhÊt ®Þnh, nhng qu¶n lý chung vÉn lµ ®éi trëng. §éi trëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c«ng nh©n ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ yªu cÇu kü thuËt, ®ång thêi theo dâi c«ng nh©n trong tæ lµm c¨n cø cho viÖc thanh to¸n tiÒn l¬ng sau nµy. C¨n cø b¶ng chÊm c«ng (x¸c nhËn khèi lîng c«ng viÖc ®· ®îc nghiÖm thu), quy chÕ l¬ng kho¸n vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c, ban lao ®éng tiÒn l¬ng lËp b¶ng tÝnh l¬ng göi cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Cïng víi b¶ng tÝnh l¬ng cho khèi qu¶n lý (b»ng 15% khèi s¶n xuÊt) còng do ban lao ®éng tiÒn l¬ng thùc hiÖn. Hai b¶ng l¬ng lµ c¨n cø ®Ó thñ quü vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ph¸t l¬ng. §©y lµ l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n viªn. §Õn cuèi quý, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ l¬ng (biÓu 2) bao gåm l¬ng chÝnh, l¬ng phô, BHXH cña c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty BiÓu 2: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH Quý 1/2001 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång. Ghi cã TK STT 1 2 Ghi nî TK TK 622 TK 334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" L¬ng chÝnh L¬ng phô Céng cã TK 334 270337 48468 318805 - c«ng tr×nh s«ng Thao 24636 2378 27014 - c«ng tr×nh Nèng Cèng 17249 1236 18485 - c«ng tr×nh VÜnh B¶o 78507 10157 88664 TK 642 TK 338 92768 92768 15 47820,75 13915,2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Céng 363105 48468 411573 61735,95 BHXH ®îc trÝch b»ng 15% tæng l¬ng, nép hÕt vÒ phßng BHXH n¬i c«ng ty ®Æt trô së lµ Thanh Xu©n NÕu díi ®éi cã ®Ò nghÞ thëng hoÆc thanh to¸n tiÌn lµm thªm cho c«ng nh©n th× ®éi trëng sÏ viÕt giÊy, thñ trëng ®¬n vÞ duyÖt vµ chuyÓn trëng phßng kÕ to¸n tµi chÝnh nhËn tiÒn tõ thñ quü. * KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y. Trong thi c«ng, m¸y mãc ®ãng vai trß quan träng.NÕu thiÕt bÞ m¸y mãc ®îc t¨ng cêng ®Çu t th× hiÖu qu¶ sÏ n©ng cao, gi¶m ®îc thuª c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp, n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh. Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng sö dông m¸y mãc ®îc tËp hîp hµng th¸ng vµo TK 621 vµ TK 622 theo chi tiÕt. C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh ®Ó tÝnh møc khÊu hao TSC§. Dùa vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ tû lÖ khÊu hao, møc khÊu hao hµng th¸ng, hµng quý ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi tîng. STT Tªn TSC§ Tû lÖ khÊu hao Nguyªn gi¸ Møc khÊu hao quý 1 1 CÇn cÈu 629952 11% 69294,74 2 Bóa m¸y 63000 10% 6300 3 M¸y hót bïn 42000 15% 6300 Cén 2153168 125485,17 g Chi phÝ cña lo¹i TSC§ dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt th× tËp hîp vµo TK 627, chi phÝ khÊu hao dïng trong qu¶n lý cña c«ng ty tËp hîp vµo TK 642. BiÓu 3: B¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Quý 1/2001 16 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 STT ChØ tiªu 1 Sè KH trÝch quü tríc 2 Sè KH trÝch quü nµy 3 Møc KH Tû lÖ KH 627 642 79694,342 63460,732 16233,610 M¸y mãc thiÕt bÞ 47907,200 46370,200 1537,000 4 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 13685,010 12747,634 937,376 5 Nhµ cöa 11307,239 6 Sè KH t¨ng quü nµy 7 Sè KH gi¶m quü nµy 02/2001 11307,239 * KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý. §©y lµ mét lo¹i chi phÝ gi¸n tiÕp ®îc chia thµnh c¸c kho¶n: - L¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ BHXH cña nh©n viªn qu¶n lý cña C«ng ty - L¬ng vµ BHXH cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt - KhÊu hao TSC§ (®å dïng v¨n phßng) - Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ - Chi phÝ hµnh chÝnh - Chi phÝ kh¸c Khi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t minh ®Õn chi phÝ ph¶i tr¶ ph¸t sinh, kÕ to¸n tæng hîp sÏ c¨n cø vµo c¸c sè liÖu chøng tõ ®Ó ghi vµo b¶ng kª 6 (biÓu 4) BiÓu 4. B¶ng kª 6 Quý 1/2001 17 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 STT Sè d Ghi nî TK 335 Ghi cã TK 335 Sè d §K Cè TK kh¸c Nî TK kh¸c Cuèi kú Chi tiÕt N C 331 Céng 642 Céng 1 L¬ng CN nghØ phÐp 3600 3600 2 B¶o hé lao ®éng 4700 4700 3 Söa ch÷a TSC§ 1920 1920 4 Chi phÝ söa ch÷a « t« 10220 10220 1537 N C 1537 Céng C¸c sè liÖu trªn b¶ng kª 6 phÇn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú tiÕp tôc ®îc ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7. Trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ mµ c«ng ty ®· ¸p dông tõ tríc tíi nay, chi phÝ gi¸n tiÕp ®îc coi lµ mét kho¶n môc gi¸ thµnh. Sè liÖu tæng chi phÝ qu¶n lý C«ng ty ®îc ghi theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 Cã TK 642 (chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) Sau ®ã kÕt chuyÓn sang TK Nî TK 154 Cã TK 627 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. * TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cuèi quý. Cuèi quý, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, céng tÊt c¶ c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong quý ®· ®îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh vµo sæ chi tiÕt chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh. Sæ chi tiÕt chi phÝ C«ng tr×nh VÜnh B¶o Quý 1/2001 ®ång 18 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DiÕn TK Ghi nî TK 154 gi¶i ®èi Chia ra theo c¸c kho¶n môc øng Tæng sè tiÒn NVL P/S 152 16510,4 Q1 153 9503,5 331 44297,3 141 1427,1 214 18331,7 642 56837,9 622 30370,6 621 73370,1 334 52504,0 338 6997,3 627 36496,6 346647,0 Nh©n c«ng M¸y Qu¶n lý CT 16510,4 56837,9 52504,0 36496,6 16510,4 52504,0 36496,6 56837,9 §ång thêi, tõ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. c- TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh ë c«ng ty ®îc thùc hiÖn trªn b¶ng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. * TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh Gi¸ thµnh thùc tÕ KL s¶n xuÊt dë hoµn thµnh bµn giao dang cuèi kú = Chi phÝ s¶n xuÊt + CP s¶n xuÊt thùc + CP dë dang ®Çu kú VÝ dô: C«ng tr×nh N«ng Cèng Q1/2001. - CP s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú: 136837243 ® 19 tÕ PS trong kú Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - CP s¶n xuÊt trùc tiÕp trong kú: 126917842 ® - CP s¶n xuÊt dë dang cuèi kú: 112206300 ® Th× gi¸ thµnh thùc tÕ khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh trong quý 1/2001 lµ: 136837243+126917842-112206300=151548785 * X¸c ®Þnh gi¸ thµnh bµn giao Theo khèi lîng thùc tÕ ®· thùc hiÖn, thêi ®iÓm dõng nh hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt, c«ng ty vµ bªn A tiÕn hµnh nghiÖm thu khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. - §èi víi c«ng ty ®Êu thÇu: gtrÞ bµn giao=®¬n gi¸ ®Êu thÇu*khèi lîng nghiÖm thu - §èi víi chØ tiªu chØ ®Þnh thÇu: Gi¸ trÞ bµn giao=®¬n gi¸ chi tiÕt ®îc duyÖt*khèi lîng hoµn thµnh * X¸c ®Þnh thuÕ doanh thu Sè thuÕ doanh thu c«ng ty ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh theo luËt thuÕ vµ biÓu thuÕ suÊt do Nhµ níc quy ®Þnh ThuÕ doanh thu=gi¸ trÞ bµn giao*thuÕ suÊt (%) *X¸c ®Þnh l·i, lç L·i (lç)=gi¸ trÞ bµn giao-gi¸ thµnh thùc tÕ- thuÕ doanh thu II- Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Licogi. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Licogi. C«ng ty ®· x©y dùng ®îc mét m« h×nh qu¶n lý kÕ to¸n hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Tríc hÕt C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý hÕt søc gän nhÑ, c¸c phßng, ban phôc vô tèt gióp l·nh ®¹o C«ng ty gi¸m s¸t thi c«ng, tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý kinh tÕ, tæ chøc kÕ to¸n kÞp thêi. C«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nh×n chung ®· ®i t×m vµo nÒ nÕp. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tõng quý lµ hoµn toµn hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n 20
- Xem thêm -