Tài liệu Vtín dụng hộ sản xuất, thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Më §Çu Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm lµ ho¹t ®éng quan träng hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp thùc hiÖn vµ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, qua ®ã ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp. KÕt qu¶ cña viÖc tiªu thô s¶n phÈm ¶nh hëng tíi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp vµ ngîc l¹i. Tiªu thô s¶n phÈm kh«ng chØ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp kh¶ n¨ng thu håi vèn, thùc hiÖn lîi nhuËn ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt kinh doanh mµ nã cßn gãp phÇn më réng thÞ trêng, n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. Trong thùc tÕ hiÖn nay, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vÉn cha ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®óng møc, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Trong khi ®ã thÞ trêng lu«n biÕn ®æi kh«ng ngõng cïng víi c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh. Trong c¬ chÕ thÞ trêng th× viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¹t ®îc møc t¨ng trëng trong nhiÒu n¨m lµ mét vÊn ®Ò v« cïng khã kh¨n mµ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng lµm ®îc. §øng tríc mèi quan t©m ®ã vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp, t«i ®· chän ®Ò tµi :"Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty ®iÖn tö Hµ Néi - Hanel" ®Ó nghiªn cøu trong luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Víi t c¸ch lµ sinh viªn thùc tËp t¹i c«ng ty, t«i viÕt luËn v¨n nµy víi môc ®Ých nh»m ph©n tÝch ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, ®¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cßn tån t¹i, ®Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty . Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung cña luËn v¨n ®îc chia lµm ba phÇn chÝnh : PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty §iÖn Tö Hanel PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty ®iÖn tö Hanel. PhÇn III: Ph¬ng híng vµ nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty ®iÖn tö Hanel . V× thêi gian vµ tr×nh ®é lý luËn còng nh kinh nghiÖm thùc tiÔn cßn h¹n chÕ , do vËy luËn v¨n nµy khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nªn rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó t«i cã thÓ hoµn thiÖn h¬n kiÕn thøc cña m×nh. Qua ®©y, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o híng dÉn Tõ Quang Ph¬ng, gi¶ng viªn khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp cïng c¸c c« chó c¸n bé trong c«ng ty ®iÖn tö Hanel ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Phan Trêng giang 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp PhÇn I Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty §iÖn Tö Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §iÖn Tö Hµ Néi C«ng ty §iÖn tö Hanel lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, trùc thuéc ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi, cã trô së chÝnh t¹i sè 02 – chïa Béc - §èng §a - Hµ Néi. Tªn giao dÞch quèc tÕ cña C«ng ty lµ: Hanel Electronics construction – viÕt t¾t lµ Hanel. C«ng ty ®iÖn tö Hanel ®· ®îc ra ®êi theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 8733/Q§ - TCCQ ngµy 17/12/1984 cña UBND thµnh phè Hµ Néi, ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt víi chøc n¨ng nhiÖm vô ban ®Çu lµ: - S¶n xuÊt c¸c chñng lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dông vµ d©n dông theo kÕ ho¹ch. - S¶n xuÊt c¸c chñng lo¹i phô tïng vµ c¸c chñng lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö theo kÕ ho¹ch cña thµnh phè vµ cña Nhµ níc. - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®iÖn tö chuyªn dông vµ d©n dông thuéc thµnh phè Hµ Néi. Sau khi thµnh lËp, C«ng ty thùc sù lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n ®éc lËp tõ cuèi 1985 vµ bíc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ ®Çu n¨m 1986. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty cã thÓ chia thµnh 2 giai ®o¹n chÝnh nh sau: * Giai ®o¹n tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1990: N¨m 1986, C«ng ty ®· thµnh lËp nªn bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, 8 phßng ban chøc n¨ng, 3 trung t©m nghiªn cøu khoa häc. Trong n¨m 1986, C«ng ty ®· l¾p r¸p ®îc 7144 chiÕc tivi ®en tr¾ng vµ mét sè s¶n phÈm th«ng tin kh¸c, tæng gi¸ trÞ s¶n lîng ®¹t 61,448 tû ®ång, doanh thu cña C«ng ty ®¹t 76,830 tû ®ång, nép ng©n s¸ch 6,373 tû ®ång, l¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n ®¹t 489.000®/c«ng nh©n. Tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1990, Hanel thùc hiÖn l¾p r¸p c¸c mÆt hµng ®iÖn tö d©n dông díi d¹ng SKD – d¹ng l¾p r¸p ®¬n gi¶n nhÊt, ®©y lµ bíc c«ng nghÖ cuèi cïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng nh©n chØ viÖc ghÐp nèi c¸c m¶ng lín, c¸c phÇn chÝnh ®· cã s½n cña s¶n phÈm l¹i víi nhau. S¶n lîng tiªu thô trung b×nh thêi kú nµy lµ 5917 chiÕc/n¨m vµ doanh thu ®¹t 58 tû/n¨m. HiÖn nay, tæ chÕ thö ®· ph¸t triÓn thµnh phßng nghiªn cøu vµ qu¶n lý kü thuËt. Víi nh÷ng ®Þnh híng vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn hîp lý, C«ng ty §iÖn tö Hanel ®· dÇn lín m¹nh ®ång thêi t¹o ®îc niÒm tin víi thµnh ñy còng nh UBND thµnh phè vµ thµnh phè ®· giao cho C«ng ty s¸t nhËp, qu¶n lý mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn bao gåm: Phan Trêng giang 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp - XÝ nghiÖp ®iÖn tö d©n dông. - XÝ nghiÖp vËt liÖu ®iÖn tö. - XÝ nghiÖp c¬ khÝ ®iÖn tö. * Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn nay ë thêi kú nµy, C«ng ty §iÖn tö Hanel ®· x©y dùng ®îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, kü thuËt vµ c«ng nh©n cã ®ñ nhiÖt t×nh víi tay nghÒ cao, cã kinh nghiÖm. HÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc, nhµ xëng qua nhiÒu n¨m tÝch lòy ®· ®îc trang bÞ vµ c¶i tiÕn ®¸ng kÓ. Mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ kü thuËt víi níc ngoµi ®îc thiÕt lËp vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn tèt. Tõ n¨m 1991 trë l¹i ®©y, Hanel b¾t ®Çu l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö d©n dông díi d¹ng CKD – tù l¾p r¸p c¸c linh kiÖn víi nhau, tr¶i qua nhiÒu kh©u: hµn, g¾n, c¨n chØnh … ®Ó cho s¶n phÈm cuèi cïng nªn ®ßi hái kü thuËt cao h¬n. §ång thêi C«ng ty ®· tõng bíc thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. Giai ®o¹n tõ 1994 – 1999 cã thÓ nãi lµ thêi kú ph¸t triÓn thÞnh vîng cña Hanel. S¶n phÈm tivi mang th¬ng hiÖu Hanel lÇn ®Çu tiªn ra ®êi ®· nhanh chãng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trªn thÞ trêng. N¨m 1994, s¶n lîng tivi ®¹t ë møc kû lôc lµ 114.700 chiÕc, doanh thu ®¹t 141 tû ®ång, l¬ng c«ng nh©n b×nh qu©n ®¹t 1.160.000®/th¸ng. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, C«ng ty còng cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn song còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nh ®éi ngò c¸n bé ®Æc biÖt lµ c¸n bé qu¶n lý cha ®îc trang bÞ tèt kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng. M« h×nh tæ chøc trong c¬ chÕ bao cÊp tríc ®©y kh«ng cßn phï hîp, t duy cò cßn tån t¹i vµ in ®Ëm trong ®éi ngò c¸n bé. Sù c¹nh tranh cña hµng ®iÖn tö ngo¹i nhËp còng lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, s¶n phÈm cña Hanel kh«ng nh÷ng ®øng v÷ng ë thÞ trêng trong níc mµ cßn xuÊt khÈu ra c¸c níc kh¸c. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, Hanel kh«ng ngõng lín m¹nh, ph¸t triÓn vµ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty ®Çu tiªn ë ViÖt Nam thÝ ®iÓm thµnh c«ng cæ phÇn hãa c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Ngoµi ra Hanel cßn thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi C«ng ty, tËp ®oµn níc ngoµi nh tËp ®oµn Daewoo, Orion… ®Ó s¶n xuÊt vµ ®æi míi c«ng nghÖ cña m×nh. Tæng sè vèn cña C«ng ty ®· lªn tíi 278,334 tû VN§, thùc hiÖn liªn doanh víi 9 liªn doanh, cã 12 C«ng ty thµnh viªn, 19 ®¬n vÞ trùc thuéc, víi 9 trung t©m nghiªn cøu… KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¨ng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn tõng bíc ®îc n©ng cao, lµm mäi ngêi yªn t©m g¾n bã c«ng t¸c, lµm viÖc. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng, Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty §iÖn tö Hanel tÝch cùc häc tËp vµ rÌn luyÖn, tõng bíc ®æi míi nh»m ®a C«ng ty §iÖn tö Hµ Néi lªn mét tÇm cao míi. Phan Trêng giang 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty LÜnh vùc ho¹t ®éng * S¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô - Hµng ®iÖn tö ®iÖn d©n dông - C¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin (PhÇn cøng, phÇn mÒm) - C¸c s¶n phÈm c¬ khÝ ®iÖn tö vµ tù ®éng ho¸ c«ng nghiÖp - C¸c s¶n phÈm xèp – nhùa * X©y dùng, ph¸t triÓn, kinh doanh vµ qu¶n lý c«ng tr×nh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp * Kinh doanh Nhµ, Kh¸ch s¹n vµ V¨n phßng *HÖ thèng c¸c Trung t©m th¬ng m¹i vµ DÞch vô * DÞch vô vËn t¶i ®êng bé, ®êng kh«ng vµ ®êng biÓn 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn tham mu vµ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ mét cÊp qu¶n lý. Theo c¬ chÕ tæ chøc nµy, Ban Gi¸m ®èc gåm Gi¸m ®èc vµ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt, Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh. Ngoµi ban gi¸m ®èc trong bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gåm cã: 1 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, 8 phßng ban chøc n¨ng, 3 trung t©m nghiªn cøu khoa häc, 6 C«ng ty liªn doanh h¹ch to¸n ®éc lËp. - XÝ nghiÖp ®iÖn tö Thµnh C«ng: lµ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty. XÝ nghiÖp nµy gåm cã 2 ph©n xëng lµ: ph©n xëng CKD, ph©n xëng SKD. - C¸c phßng ban chøc n¨ng: phßng Tæ chøc hµnh chÝnh, phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng Qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, phßng KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, phßng VËt t, phßng XuÊt nhËp khÈu, phßng Kinh doanh, phßng Qu¶n lý kü thuËt. - 6 C«ng ty liªn doanh: C«ng ty ®Ìn h×nh Orion – Hanel, C«ng ty TNHH §iÖn tö Daewoo – Hanel, C«ng ty TNHH th¬ng m¹i DAEHA, C«ng ty Sin – Hanel, C«ng ty CP Hanel Plastic, C«ng ty §iÖn tö Hµ Néi. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty §iÖn tö Hanel cã thÓ ®îc tãm t¾t qua s¬ ®å sau: Phan Trêng giang 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §iÖn tö Hanel Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt Phßng qu¶n lý vµ nghiªn cøu kü thuËt Phßng qu¶n lý chÊt l V¨n îng s¶n phßng phÈm vµ b¶o hµnh Phßng vËt t Ph©n xëng l¾p r¸p (CKD) Phã Gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng kinh doanh thÞ trêng Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Phßng xuÊt nhËp khÈu Ph©n xëng l¾p r¸p (SKD) - Gi¸m ®èc: lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty, chÞu sù qu¶n lý cña nhµ níc, cña c¬ quan thµnh phè Hµ Néi theo luËt ®Þnh. Gi¸m ®èc c«ng ty cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh hÖ thèng tæ chøc cña C«ng ty nh»m ®¶m b¶o hÖ thèng chÊt lîng cña C«ng ty lu«n ®îc duy tr× vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, x¸c lËp, phª duyÖt chÝnh s¸ch chÊt lîng vµ c¸c môc tiªu chÊt lîng, bæ nhiÖm ®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt lîng, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé thuéc quyÒn. Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. Phan Trêng giang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¬ së s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt nµy ®Æt t¹i khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B – Gia L©m - Hµ Néi. - Phã gi¸m phô tr¸ch kinh doanh: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty vµ lËp c¸c chiÕn lîc kinh doanh. - Phßng qu¶n lý vµ nghiªn cøu kü thuËt: cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý kü thuËt s¶n xuÊt, n¾m toµn bé chÊt lîng nguyªn liÖu ®Ó ®Ò xuÊt híng sö dông nguyªn liÖu vµ s¶n xuÊt. X©y dùng vµ hoµn chØnh c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt, híng dÉn cho c«ng nh©n thùc hiÖn, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a, lËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu thiÕt bÞ ®iÖn níc. X©y dùng híng dÉn quy tr×nh vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, qu¶n lý kü thuËt an toµn s¶n xuÊt vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. Vµ ®©y còng lµ trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, c¶i tiÕn c¸c s¶n phÈm ®ang s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu lu«n ®æi míi cña thÞ trêng. - Phßng qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm vµ b¶o hµnh: qu¶n lý chÊt lîng nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt, qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt, theo tÝnh chÊt ®· quy ®Þnh, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm míi, xö lý nh÷ng s¶n phÈm kh«ng phï hîp, nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm tèt h¬n, thùc hiÖn tæ chøc ®iÒu hµnh m¹ng líi b¶o hµnh C«ng ty. - Phßng cung øng vËt t: cung øng vËt t s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn hîp ®ång cung øng vËt t sau khi ®îc gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt, thùc hiÖn kiÓm kª lu gi÷ vµ giao nhËn vËt t t¹i kho vµ tõ c¸c nguån ®i ®Õn, qu¶n lý ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c kho vµ qu¶n lý c¸c lo¹i kho. - Phßng kinh doanh vµ thÞ trêng: giíi thiÖu chµo b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty, kh¶o s¸t vµ n¾m th«ng tin thÞ trêng nh»m phôc vô cho c«ng t¸c tiªu thô, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn kÞp thêi th«ng b¸o cho c¸c bé phËn liªn quan vµ b¸o c¸o cho l·nh ®¹o C«ng ty. X¸c ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n tiªu thô vµ thu tiÒn hµng, thùc hiÖn c¸c thñ tôc b¸n hµng vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch gi¸, thùc hiÖn ®µm ph¸n ®Ó mua vËt t linh kiÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu cña C«ng ty, thùc hiÖn triÓn khai c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyÕn m·i, lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh vµ ®óng h¹n. Bªn c¹nh ®ã, phßng còng cã nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - Phßng xuÊt nhËp khÈu: phßng cã nhiÖm vô thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng cã liªn quan tíi viÖc xuÊt nhËp khÈu vËt t hµng ho¸, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan, lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh… - Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t: lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho C«ng ty. LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, quý, n¨m… theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t trong níc vµ níc Phan Trêng giang 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp ngoµi, qu¶n lý theo dâi dù ¸n. §Ó lËp ®îc c¸c kÕ ho¹ch, phßng ph¶i dùa trªn c¬ së thu thËp c¸c th«ng tin, sè liÖu ®· ®îc tæng hîp tõ c¸c phßng ban kh¸c, ®Æc biÖt lµ th«ng tin tõ phßng kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh (v¨n phßng): gióp Gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn tuyÓn chän, ph©n bæ ®µo t¹o vµ qu¶n lý nh©n sù, lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o c¸n bé, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th lu tr÷. - Phßng kÕ to¸n - tµi vô: gióp gi¸m ®èc ®iÒu tra kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh trong C«ng ty, ®Ò xuÊt c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé cã liªn quan tr×nh Gi¸m ®èc ký ban hµnh, lËp thu chi tµi chÝnh, kÕ ho¹ch tÝn dông, qu¶n lý c¸c lo¹i vèn theo dâi c«ng nî… phèi hîp c¸c phßng ban trong viÖc tÝnh gi¸, kiÓm kª tµi s¶n theo ®Þnh kú, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh qu¶n lý thu chi vµ thanh to¸n… Nh×n chung, c¬ cÊu bé m¸y cña C«ng ty ®îc s¾p xÕp kh¸ ch¨t chÏ, ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o ®îc tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. 4. C¸c nguån lùc cña c«ng ty 4.1. Vèn BiÓu 1: C¬ cÊu vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m 2003 - 2005 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång N¨m 2003 Sè lîng Tæng vèn Chia theo së h÷u Vèn chñ së h÷u Vèn vay Chia theo tÝnh chÊt Vèn Cè ®Þnh Vèn lu ®éng Tû träng (%) 257.839 N¨m 2004 Sè lîng Tû träng N¨m 2005 Sè lîng (%) 265.347 Tû träng (%) 278.334 So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 Sè tuyÖt So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 % Sè tuyÖt ®èi % 7.508 2,91 12.987 4,89 ®èi 189.735 68.104 73,59 26,41 196.886 68.461 74,20 25,80 210.269 68.065 75,55 24,45 7.151 357 3,77 0,52 13.383 -396 6,80 -0,58 204.841 52.998 79,45 20,55 216.384 48.963 81,55 18,45 218.044 60.290 78,34 21,66 11.543 -4.035 5,64 -7,61 1.660 11.327 0,77 23,13 Nguån: Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc nguån vèn chñ yÕu cña c«ng ty lµ vèn ng©n s¸ch. Nguån vèn nµy liªn tôc ®îc bæ xung tõ lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty. Bëi vËy tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2005 Tæng vèn cña c«ng ty liªn tôc t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nh vay tÝn dông th¬ng m¹i, vay cña c«ng nh©n viªc chøc, thu hót vèn ODA ... Qua b¶n c¬ cÊu vÒ nguån vèn ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u t¨ng kh¸ æn ®Þnh tuy nhiªn vèn vay cña C«ng ty trong n¨m Phan Trêng giang 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp 2005 cã gi¶m nhÑ. Tû träng gi÷a vèn chñ së h÷u vµ vèn vay giao ®éng trong kho¶ng 70% - 74% ®èi víi vèn chñ së h÷u vµ 26% ®Õn 30% ®èi víi vèn vay, ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®iÖn tö Hanel hoµn toµn cã kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n (ng¾n h¹n, nhanh, tøc thêi). Tuy nhiªn C«ng ty nªn lËp kÕ ho¹ch ®Ó thu hót thªm vèn ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty. XÐt vÒ tÝnh chÊt vèn ta thÊy vèn cè ®Þnh t¨ng ®Òu vµ chiÕm tû träng rÊt lín trong nguån vèn cña c«ng ty. §iÒu nµy còng lµ hîp lý bëi C«ng ty ®iÖn tö Hanel ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp ®iÖn tö ®ßi hái ph¶i ®Çu t rÊt nhiÒu vµo c«ng nghÖ, m¸y mãc vµ nhµ xëng. Trong t¬ng lai C«ng ty cÇn chó träng h¬n vµo viÖc n©ng cao nguån vèn lu ®éng nh»m môc ®Ých c©n ®èi nguån vèn vµ t¨ng doanh thu, lîi nhuËn cho c«ng ty. 4.2. Nh©n lùc Lao ®éng lµ mét yÕu tè quan träng, kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §¶m b¶o ®ñ sè lîng, chÊt lîng lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Qua ®éi ngò lao ®éng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc, s¾p xÕp lao ®éng trong doanh nghiÖp. HiÖn nay c«ng ty ®iÖn tö Hanel ®· cã mét ®éi ngò lao ®éng m¹nh c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng. Sau ®©y lµ b¶ng sè liÖu t×nh h×nh lao ®éng qua c¸c n¨m 2003 – 2005 cña C«ng ty ®iÖn tö Hanel: Phan Trêng giang 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Qua b¶ng c¬ cÊu nh©n lùc qua c¸c n¨m ta thÊy C«ng ty ®iÖn tö Hanel cã ®éi ngò lao ®éng kh¸ æn ®Þnh Ýt cã sù biÕn ®éng lín vÒ sè lîng lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cã mét ®éi ngò lao ®éng trÎ cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®îc sù bæ trî cña líp ngêi lín tuæi ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong ngµnh rÊt thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. C¬ cÊu lao ®éng ph©n theo tÝnh chÊt cßn cã ®iÓm cha hîp lý ®ã lµ tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp kh¸ lín chiÕm kho¶ng 27% trong tæng sè lao ®éng trong c«ng ty. Tuy nhiªn cã thÓ lý gi¶i ®îc ®iÒu nµy v× theo tÝnh chÊt c«ng viÖc C«ng ty ®iÖn tö Hanel kh«ng chØ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn tö mµ cßn tham gia vµo rÊt nhiÒu ho¹t ®éng qu¶n lý vµ dÞch vô kh¸c nªn ®ßi hái lîng lao ®éng gi¸n tiÕp kh¸ lín. Nhng vÒ l©u dµi c«ng ty ph¶i t×m biÖn ph¸p gi¶m tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý cho C«ng ty. C¬ cÊu lao ®éng theo giíi tÝnh kh¸ ®é æn ®Þnh, tû träng lao ®éng nam lín h¬n so víi lao ®éng n÷, phÇn lín sè lao ®éng nam lµm viÖc t¹i c¸c khu s¶n xuÊt cßn lao ®éng n÷ chiÕm sè ®«ng trong khèi v¨n phßng. Theo biÓu 2 ta thÊy sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng chiÕm kho¶ng 38% trong tæng sè lao ®éng, ®iÒu nµy cho thÊy chÊt lîng lao ®éng cña C«ng ty kh¸ cao. Bªn c¹nh ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ ®éi ngò lao ®éng s¶n xuÊt phæ th«ng cã tay nghÒ kh¸ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®©y chÝnh lµ lùc lîng chñ yÕu t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ lµ nguån lùc t¹o ®µ ph¸t triÓn cho c«ng ty. 4.3. C¬ së h¹ tÇng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. VÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt c«ng ty ®iÖn tö Hanel cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 6700 m2, diÖn tÝch x©y dùng lµ 1100 m2 bao gåm : phÇn chÝnh lµ mét khu nhµ ba tÇng h×nh ch÷ U dµnh cho c¸c phßng ban, hai kho A (kho vËt t ) vµ B (kho thµnh phÈm) ë hai bªn vµ hai ph©n xëng l¾p r¸p CKD vµ SKD. PhÇn cßn l¹i lµ c¸c b·i ®Ó xe dµnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, phßng b¶o vÖ vµ khu«n viªn. Hai ph©n xëng l¾p r¸p CKD vµ SKD cña c«ng ty l¾p ®Æt hai d©y truyÒn c«ng nghÖ l¾p r¸p chÝnh víi c«ng suÊt 300.000 s¶n phÈm/n¨m víi chøc n¨ng riªng ®îc bè trÝ ë hai phßng riªng biÖt cã kÝch thíc trËt hÑp kho¶ng 360 m2 , cöa ra vµo cña phßng n»m ngay gi÷a lèi ®i g©y khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm. Trong c¸c ph©n xëng CKD vµ SKD ®îc ph©n nhá thµnh c¸c tæ ®¶m nhiÖm c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau theo tr×nh tù tõ ph©n xëng CKD sang ph©n xëng SKD ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh. Do vËy, m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu lµ phôc vô cho d©y chuyÒn vµ vËn chuyÓn ®Õn c¸c kho. Cô thÓ : Nh×n vµo danh môc trªn ta dÔ nhËn thÊy d©y chuyÒn c«ng nghÖ còng nh m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña c«ng ty cã chÊt lîng trung b×nh, ®a d¹ng vµ kh«ng ®ång bé Phan Trêng giang 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp do nhËp tõ nhiÒu níc kh¸c nhau. PhÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qua sö dông vµ l¹c hËu so víi tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn t¹i cña thÕ giíi g©y khã kh¨n trong viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nªn gi¸n tiÕp ¶nh hëng xÊu ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô cña c«ng ty. Song víi sù cè g¾ng næ lùc ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty vÉn vît qua khã kh¨n vÒ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®Ó duy tr× ®îc kh¶ n¨ng liªn tôc ®a ra nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng. 5. KÕt qu¶ s¶n xÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty BiÓu 4: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m 2003-2005 STT 1 2 3 4 C¸c chØ tiªu chñ yÕu Gi¸ trÞ tæng s¶n luîng theo gi¸ cè ®Þnh Doanh thu tiªu thô theo gi¸ hiÖn hµnh Tæng sè lao ®éng Tæng vèn kinh doanh b×nh qu©n 4a. Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 4b. Vèn lu ®éng b×nh qu©n 5 Lîi nhuËn 6 Nép ng©n s¸ch 7 Thu nhËp BQ 1 lao ®éng (V) 8 9 N¨ng suÊt lao ®éng BQ (W=1/3) Tû suÊt lîi nhuËn/ Doanh thu tiªu thô (5/2) 10 Tû suÊt lîi nhuËn/ Vèn KD (5/4) 11 Sè vßng quay vèn lu ®éng (2/4b) So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 Sè tuyÖt % ®èi So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 Sè tuyÖt % ®èi N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 219.099 225.600 237.500 6.501 2,97 11.900 5,27 214.833 221.568 234.998 6.735 3,13 13.430 6,06 428 431 433 3 0,70 2 0,46 257.839 265.347 278.334 7.508 2,91 12.987 4,89 204.841 52.998 216.384 55.963 218.044 60.290 11.543 2.965 5,64 5,59 1.660 4.327 0,77 7,73 22.680 25.348 29.845 2.668 11,76 4.497 17,74 12.376 13.001 14.770 625 5,05 1.769 13,61 1.050 1.327 1.785 277 26,38 458 34,51 511,91 523,43 548,50 11,52 2,25 25,06 4,79 % 10,56 11,44 12,70 0,88 8,37 1,26 11,01 % 8,80 9,55 10,72 0,76 8,60 1,17 12,25 Vßng 4,05 3,96 3,90 -0,09 -2,33 -0,06 -1,55 §¬n vÞ tÝnh TriÖu ®ång TriÖu ®ång Ngêi TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång 1000 ®/th¸ng TriÖu ®ång Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Tõ b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2003-2005 cã nh÷ng bíc tiÕn bé ®¸ng kÓ. S¶n lîng s¶n xuÊt liªn tôc t¨ng, n¨m sau t¨ng h¬n so víi n¨m tríc, ®Õn n¨m 2005 gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña C«ng ty ®¹t møc 237,5 tû ®ång. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng, nç lùc, kh¶ n¨ng qu¶n lý còng nh kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng, më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn tèt h¬n. Phan Trêng giang 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Cïng víi sù t¨ng trëng trong s¶n lîng s¶n xuÊt, trong nh÷ng n¨m qua doanh thu cña c«ng ty còng kh«ng ngõng t¨ng lªn n¨m 2005 t¨ng 6,06% so víi n¨m 2004. §©y lµ n¨m t¹o ra sù ®ét ph¸ trong tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Møc t¨ng cña tæng doanh thu tiªu thô vµ møc t¨ng cña tæng s¶n lîng ®Òu t¨ng trªn 5%. §iÒu ®ã chøng tá chiÕn lîc më réng thÞ trêng cña C«ng ty ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng vµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn, chÊt lîng ngµy cµng cao, th¬ng hiÖu Hanel kh«ng nh÷ng ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong níc mµ cßn v¬n ra chiÕm lÜnh thÞ trêng níc ngoµi. Cïng víi viÖc më réng thÞ trêng t¨ng doanh thu, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty còng ngµy cµng ®îc n©ng cao, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. §iÒu ®ã gióp phÇn khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc. N¨m 2003-2005 thu nhËp b×nh qu©n t¨ng lªn 1.785.000 ®/ngêi t¨ng 34,51% so víi n¨m 2004. Møc l¬ng trªn nÕu so víi mÆt b»ng chung th× kh«ng ph¶i lµ cao nhng ®ã lµ mét sù cè g¾ng rÊt lín cña C«ng ty trong viÖc ®¶m b¶o ®êi sèng cña ngêi lao ®éng nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh cßn nhiÒu khã kh¨n do C«ng ty cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, thÞ phÇn C«ng ty cßn nhá, song C«ng ty lu«n thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Gi¸ trÞ nép ng©n s¸ch còng t¨ng nhanh theo tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty. N¨m 2003 C«ng ty nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc 12,376 tû ®ång, ®Õn n¨m 2005 sè tiÒn nép vµo ng©n s¸ch cña C«ng ty lµ 14,77 tû ®ång t¨ng 13,61% so víi n¨m 2004. ChØ sè tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu tiªu thô vµ tû suÊt lîi nhuËn/ vèn kinh doanh tõ n¨m 2003 – 2005 cã xu híng t¨ng ®Òu vµ lu«n lín h¬n l·i suÊt göi ng©n hµng. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n, C«ng ty ®· hoµn thµnh tèt chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh. Cuèi cïng lµ chØ tiªu vÒ sè vßng quay cña vèn lu ®éng ta thÊy sè vßng quay vèn lu ®éng gi¶m dÇn qua c¸c n¨m 2003 – 2005. Nhng cã thÓ nãi víi chØ sè trung b×nh trªn 3 vßng trong mét n¨m còng ®· ®em l¹i rÊt nhiÒu doanh thu vµ lîi nhuËn cho C«ng ty. Song ®iÒu mµ Ban gi¸m ®èc C«ng ty cÇn lu ý ®ã lµ ph¶i t×m biÖn ph¸p æn ®Þnh vµ t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ®Ó ®¹t ®îc møc doanh thu vµ lîi nhuËn cao h¬n. Tãm l¹i, so víi n¨m 2003 vµ 2004 kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2005 tèt h¬n rÊt nhiÒu, c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu t¨ng cho thÊy C«ng ty ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Trong kÕ ho¹ch n¨m 2006 C«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vµ ph¸t huy tèi ®a nh÷ng tiÒm n¨ng vèn cã ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ kinh doanh tèt h¬n n¨m 2005. PhÇn II Phan Trêng giang 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty ®iÖn tö Hanel I. thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n ph¶m ë c«ng ty ®iÖn tö Hanel 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô theo chñng lo¹i mÆt hµng S¶n phÈm cña c«ng ty ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng cã thÓ ®îc chia thµnh 2 nhãm lín nh sau : S¶n phÈm mang th¬ng hiÖu Hanel, ch¼ng h¹n nh VCD, DVD Hanel, tivi Hanel DTC20S1, Hanel HFC2910 ... S¶n phÈm kh«ng mang th¬ng hiÖu Hanel, nh tivi Daewoo , tivi NEC, Darling ... Tuy nhiªn , chØ cã nh÷ng s¶n phÈm mang th¬ng hiÖu Hanel míi thùc sù lµ s¶n phÈm cña c«ng ty, ®¹i diÖn cho c«ng ty trªn thÞ trêng, h¬n n÷a l¹i chiÕm mét tû träng lín trong tæng khèi lîng tiªu thô. Do ®ã, ®Ó thÊy ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo chñng lo¹i s¶n phÈm, luËn v¨n nµy sÏ ®i s©u vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm mang th¬ng hiÖu Hanel . * T×nh h×nh tiªu thô theo nhãm s¶n phÈm cña c«ng ty nh sau : BiÓu 5: Tiªu thô theo nhãm s¶n phÈm Chñng lo¹i S¶n phÈm th¬ng hiÖu Hanel S¶n phÈm kh¸c Tæng tiªu thô §VT N¨m 2004 Tû träng Thùc hiÖn (%) N¨m 2005 Tû träng Thùc hiÖn (%) ChiÕc 68.445 83,03 77.088 85,09 ChiÕc ChiÕc 13.994 82.439 16,97 100 13.506 90.594 14,91 100 (Nguån: Phßng kinh doanh thÞ trêng) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô mang th¬ng hiÖu Hanel chiÕm tû träng lín trong tæng khèi lîng tiªu thô. N¨m 2004, tiªu thô ®îc 68.445 chiÕc c¸c lo¹i, chiÕm 83,03%. Vµ sang n¨m 2005, lîng s¶n phÈm mang nh·n hiÖu cña c«ng ty tiªu thô ®îc ®· t¨ng lªn 77.088 chiÕc, chiÕm tû träng 85,09%, cao h¬n so víi n¨m tríc 8.643 chiÕc, t¬ng øng t¨ng 12,63%. §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch ®îc, bëi v× chØ trong vßng 3 n¨m tõ 2003 ®Õn 2005, c«ng ty ®· ®a gÇn 40 lo¹i s¶n phÈm míi mang nh·n hiÖu cña c«ng ty ®em b¸n trªn thÞ trêng. N¨m 2003, s¶n phÈm mang th¬ng hiÖu Hanel chØ cã 3 lo¹i : Hanel HTC14, Hanel HTC 2060A vµ Hanel HTC 2160A , víi sè lîng b¸n ra h¹n chÕ. Vµ cho ®Õn nay, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã trªn 40 lo¹i ®ñ c¸c kÝch cì, ®Æc biÖt trong n¨m 2005 ®a ra h¬n 20 lo¹i mÉu m· míi, riªng tivi cã 14 lo¹i míi vµ 6 lo¹i ®Çu ®Üa VCD, DVD. Trong ®ã viÖc s¶n xuÊt thµnh c«ng vµ tiªu thô s¶n phÈm tivi mµu mµn h×nh ph¼ng Phan Trêng giang 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp tõ 21” ®Õn 29” thÓ hiÖn sù cè g¾ng lín cña c«ng ty trong viÖc ®a d¹ng hãa s¶n phÈm nh»m thóc ®Èy tiªu thô . * T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô theo chñng lo¹i mÆt hµng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau : Biªñ 6: T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô theo chñng lo¹i mÆt hµng MÆt hµng §VT Tivi 15” 2003 SX TT ChiÕc 35.500 Tivi 17” ChiÕc Tivi 20” 2004 TT 2005 % SX % SX TT % 34.915 98,35 37.000 37.515 101,39 29.000 26.079 89,92 22.600 21.590 95,53 23.000 22.509 97,86 14.500 15.113 104,23 ChiÕc 9.100 9.509 104,49 11.200 10.484 93,61 10.400 10.946 105,25 Tivi 21” ChiÕc 12.000 12.104 100,87 13.100 11.931 91,08 14.700 14.390 97,89 Tivi 29” ChiÕc - - - - - - 5.200 3.930 75,58 §Çu VCD, DVD ChiÕc - - - - - - 30.000 20.136 67,12 (Nguån: Phßng kinh doanh thÞ trêng) B¶ng sè liÖu trªn cho biÕt t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô theo mÆt hµng cña c«ng ty vµi n¨m qua kh¸ kh¶ quan, song tû träng cña tõng mÆt hµng trong tõng n¨m kh«ng ®Òu . §iÒu nµy thÓ hiÖn sù mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c kh©u s¶n xuÊt, dù tr÷ vµ tiªu thô còng nh viÖc nghiªn cøu n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng cha ®îc tèt . Bªn c¹nh ®ã, ®Ó thÊy ®îc chiÕn lîc tiªu thô mÆt hµng cña c«ng ty chóng ta cÇn xem xÐt nã trong mèi quan hÖ vÒ tû träng qua c¸c n¨m. B¶ng sè liÖu sau sÏ ph¶n ¸nh ®iÒu ®ã : BiÓu 7: TØ träng tiªu thô theo chñng lo¹i mÆt hµng Lo¹i s¶n phÈm Tivi 15” Tivi 17” Tivi 20” Tivi 21” Tivi 29” §Çu VCD, DVD Tæng N¨m 2003 Tû träng SL(chiÕc) (%) 34.915 44,70 21.590 27,64 9.509 12,17 12.104 15,49 78.118 100 N¨m 2004 N¨m 2005 Tû träng Tû träng SL(chiÕc) SL(chiÕc) (%) (%) 37.515 45,51 26.079 28,79 22.509 27,30 15.113 16,68 10.484 12,72 10.946 12,08 11.931 14,47 14.390 15,88 3.930 4,34 20.136 22,23 82.439 100 90.594 100 ( Nguån : Phßng kinh doanh thÞ trêng) Thùc tÕ cho thÊy, trong nh÷ng n¨m qua c¬ cÊu chñng lo¹i mÆt hµng ®· thay ®æi ®¸ng kÓ. Tivi vèn lµ s¶n phÈm tiªu thô chÝnh trong tæng sè, do mÆt hµng nµy ®îc sö dông réng r·i, tiªu thô m¹nh ë c¸c tØnh thµnh phè, thÞ x· ... Ta thÊy r»ng, tû träng tivi 15” vµ 17” ®· gi¶m dÇn, n¨m 2003 tivi 15” chiÕm 44,70%, th× n¨m 2005 tû träng ®· gi¶m xuèng cßn 28,79%, t¬ng øng gi¶m 11.436 chiÕc; vÒ mÆt hµng tivi 17” còng vËy, tõ 27,3% n¨m 2004 gi¶m xuèng 16,68% vµo n¨m 2005 (t¬ng øng gi¶m 7.396 chiÕc) nhng chóng vÉn chiÕm tû träng lín trong tæng sè . Phan Trêng giang 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Trong khi ®ã, chñng lo¹i tivi 20”, 21” vµ ®Çu ®Üa c¸c lo¹i chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong tæng lîng tiªu thô vµ cã xu híng t¨ng lªn. Ch¼ng h¹n, lîng tivi 21” tiªu thô trong n¨m 2005 ®· t¨ng h¬n n¨m 2004 lµ 2.459 chiÕc, t¬ng øng t¨ng 20,61% vµ chiÕm 15,88% tæng lîng tiªu thô. ViÖc thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng trªn kh«ng ph¶i lµ do nhu cÇu vÒ lo¹i s¶n phÈm ®ã gi¶m xuèng, v× phÇn lín s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ë giai ®o¹n ®Çu cña chu kú sèng. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do nh÷ng thay ®æi mang tÝnh chÊt chñ quan cña c«ng ty trong chiÕn lîc tiªu thô, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch gi¸ . Trong nh÷ng n¨m tríc, mÆt hµng tivi 15” vµ 17” vèn lµ nh÷ng mÆt hµng tiªu thô chÝnh cña c«ng ty, khèi lîng vÉn chiÕm tû lÖ lín. Song møc gi¸ b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy thÊp, th«ng thêng c«ng ty b¸n víi gi¸ hoµ vèn hoÆc l·i trªn ®¬n vÞ thÊp kh«ng ®¸ng kÓ. Nguån thu lín nhÊt tõ chñng lo¹i mÆt hµng nµy lµ c«ng ty ®îc hëng trî gi¸ cña Nhµ níc do phÇn lín s¶n phÈm tivi 15” vµ 17” ®îc ®em ®i tiªu thô ë c¸c khu vùc thÞ trÊn, thÞ x· hoÆc vïng s©u vïng xa theo chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ níc giao. H¬n n÷a chi phÝ lu th«ng ®¬n vÞ s¶n phÈm c¸c s¶n phÈm nµy kh¸ cao nªn lîi nhuËn, doanh thu kh«ng cao l¾m. ChØ cã nhãm mÆt hµng tivi 20” vµ 21” lµ nhãm tivi b¸n cã l·i cao vµ cã thÓ bï ®¾p chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n hµng. H¬n n÷a, do thu nhËp cña ngêi d©n cã phÇn t¨ng lªn qua c¸c n¨m, nhu cÇu cho viÖc thay ®æi lo¹i s¶n phÈm cao cÊp h¬n lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Xu híng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, c¸c lo¹i tivi 20”, 21”, 29” vµ ®Çu ®Üa c¸c lo¹i sÏ ®îc tiªu thô nhiÒu h¬n. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô theo c¸c h×nh thøc XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty lµ nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh kü thuËt cao, gi¸ trÞ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lín, quy m« s¶n suÊt lín vµ tiªu thô trªn thÞ trêng réng, do vËy viÖc thiÕt lËp vµ tæ chøc hÖ thèng kªnh tiªu thô kÕt hîp gi÷a h×nh thøc kªnh tiªu thô trùc tiÕp víi kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c trung gian lµ v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt . §Ó thÊy ®îc vÞ trÝ , kh¶ n¨ng tiªu thô cña tõng lo¹i kªnh trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ta cã thÓ xem xÐt kÕt qu¶ sau : Phan Trêng giang 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp BiÓu 8: KÕt qu¶ tiªu thô theo c¸c ph¬ng thøc Ph¬ng thøc tiªu thô B¸n trùc tiÕp B¸n qua c¸c trung gian Tæng Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp N¨m 2003 N¨m 2004 Tû Tû Lîng Lîng ( träng träng (chiÕc ) chiÕc ) (%) (%) 4.499 5,76 7.506 9,10 N¨m 2005 Tû Lîng träng (chiÕc ) (%) 7.918 8,74 73.619 94,24 74.933 90,90 82.676 91,26 78.118 82.439 90.594 100 100 100 (Nguån : Phßng kinh doanh thÞ trêng) Tõ b¶ng trªn ta thÊy hÖ thèng ®¹i lý vµ trung gian ph©n phèi ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. So s¸nh vÒ tû träng vµ sè lîng s¶n phÈm theo hai h×nh thøc nµy ®· cã sù thay ®æi qua tõng n¨m . H×nh thøc tiªu thô tiÕp cã ph¹m vi ho¹t ®éng hÑp, cho vÎn vÑn cã ba cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ mét sè trung t©m cña c«ng ty ®Æt t¹i thÞ trêng Hµ Néi. Nªn lîng tiªu thô chØ chiÕm phÇn nhá trong tæng sè. N¨m 2003 b¸n ®îc 4.499 chiÕc chiÕm 5,76%, n¨m 2004 b¸n ®îc 7.506 chiÕc t¬ng øng víi tû lÖ 9,1% vµ ®Õn n¨m 2005 tû träng chØ chiÕm cã 8,74% t¬ng øng víi 7.918 chiÕc . S¶n phÈm cña c«ng ty tiªu thô gi¸n tiÕp qua c¸c trung gian chiÕm mét tû träng lín trong tæng khèi lîng tiªu thô. N¨m 2004, tiªu thô qua trung gian chiÕm 90,9% tæng s¶n phÈm tiªu thô, cao h¬n n¨m 2003 lµ 1314 chiÕc, t¨ng 1,78% vµ sang n¨m 2005 tû lÖ nµy t¨ng lªn 91,26 cao h¬n n¨m 2004 lµ 7743 chiÕc t¬ng øng t¨ng10,33%. ViÖc thay ®æi, t¨ng gi¶m vÒ sè lîng, tû träng hµng hãa tiªu thô theo tõng ph¬ng qua tõng n¨m phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nhu cÇu cña tõng khu vùc thÞ trêng, sè lîng ®¬n ®Æt hµng tiªu thô cña c¸c trung gian còng nh nç lùc, cè g¾ng cña c«ng ty trong viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô. Ch¼ng h¹n, n¨m 2005, c¶ vÒ sè lîng lÉn tû träng hµng hãa tiªu thô gi¸n tiÕp ®Òu cao h¬n so víi n¨m 2004 lµ do c«ng ty tung ra nhiÒu s¶n phÈm mÉu m· míi nªn lîng ®Æt hµng t¨ng lªn, h¬n n÷a c«ng ty l¹i më réng kh¶ n¨ng tiªu thô b»ng viÖc thùc hiÖn b¸n ký göi t¹i mét sè thÞ trêng Hanel cßn trèng . Song song víi qu¸ tr×nh tiªu thô, dï theo ph¬ng thøc nµo c«ng ty còng ®ång thêi ¸p dông mét sè biÖn ph¸p xóc tiÕn hç trî nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng b¸n. §èi víi ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp, ngoµi viÖc qu¶ng c¸o giíi thiÖu, híng dÉn sö dông s¶n phÈm ®Ó b¸n ®îc hµng c«ng ty cãn ¸p dông mét sè ho¹t ®éng dÞch vô, khuyÕn m·i. Ch¼ng h¹n, nÕu mua nhiÒu sÏ ®îc gi¶m gi¸, vËn chuyÓn miÔn phÝ kÌm theo Phan Trêng giang 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp quµ tÆng nh quÇn ¸o, mò b¶o hiÓm. Tuy nhiªn, nh÷ng h×nh thøc khuyÕn m·i ®ã cha ®éc ®¸o vµ gi¸ trÞ cha cao ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng. Cßn ®èi víi hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c trung gian vµ ®¹i lý, c«ng ty cã hîp ®ång ®Æt hµng theo tõng ®ît víi sè lîng vµ chÊt lîng theo yªu cÇu cña trung gian vµ ®¹i lý víi møc gi¸ cã triÕt khÊu tho¶ thuËn. §Ó ®¶m b¶o vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm, còng nh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ trî gióp c¸c trung gian, c«ng ty ®· ký kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn víi c«ng ty vËn t¶i TrÊn Hng ®Ó ®¶m nhiÖm viÖc vËn chuyÓn s¶n phÈm an toµn. §ång thêi, c«ng ty cã chÝnh s¸ch khuyÕn m·i vµ hç trî theo tõng n¨m víi møc thëng 0,5 –1% trªn doanh sè b¸n. Ngîc l¹i, c¸c trung gian ph¶i cã nghÜa vô ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng, møc gi¸ b¸n ®óng cho ngêi tiªu dïng vµ tham gia thùc hiÖn qu¶ng c¸o n¾m b¾t t×nh h×nh gi¸ cña thÞ trêng ®Ó ph©n phèi víi c«ng ty . Trong hÖ thèng tiªu thô qua trung gian vµ ®¹i lý, c«ng ty cã 4 nhµ ph©n phèi lín vµ 3 ®¹i lý ®îc ph©n bè trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau. Tõ c¸c nhµ trung gian vµ ®¹i lý nµy s¶n phÈm sÏ ®îc sÏ ®îc ®a ®Õn c¸c ®¹i lý vµ c¸c cöa hµng b¸n lÎ cña hä ®Ó tiªu thô . Lîng tiªu thô s¶n phÈm qua tõng nhµ ph©n phèi vµ ®¹i lý ®îc thèng kª nh sau: BiÓu 9: Lîng tiªu thô cña c¸c trung gian C«ng ty ®iÖn tö Hoµn KiÕm (HN) N¨m 2004 (chiÕc) 74.413 (99,31%) 11.932 N¨m 2005 (chiÕc ) 81.923 (99,09%) 13.156 C«ng ty TNHH Hµ Nguyªn (TPHCM) 58.591 63.076 C«ng ty th¬ng m¹i TiÕn Lîi (HN) 2.790 3.811 C«ng ty Thuû ( NghÖ An ) 1.100 1.880 §¹i lý 520 (0,69%) 753 (0,91%) Hµ Khëi ( L¹ng S¬n ) 201 186 Cöa hµng sè 1 c¬ khÝ ®iÖn tö (HN) 174 152 §¹i lý cöa hµng «ng §¹i ( H¶i D¬ng ) 145 74.933 (100%) 105 82.676 (100%) Tªn trung gian ®¹i lý Nhµ ph©n phèi Tæng Phan Trêng giang 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Tõ kÕt qu¶ trªn ta thÊy, s¶n lîng tiªu thô theo c¸c nhµ ph©n phèi chiÕm phÇm lín (gÇn 100% tæng tiªu thô qua c¸c trung gian). N¨m 2005 so víi n¨m 2004, tiªu thô qua c¸c nhµ ph©n phèi t¨ng 7.743 chiÕc t¬ng øng t¨ng10,33%. Nh vËy, c«ng ty cã thÓ tËn dông ®îc nguån lùc, c¬ së h¹ tÇng cña c¸c nhµ ph©n phèi trung gian trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm . Cã thÓ nãi r»ng, viÖc kh«ng ngõng ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng tiªu thô, ®Æc biÖt coi träng h×nh thøc tiªu thô qua kh©u trung gian ®· chøng tá n¨ng lùc qu¶n lý ngµy cµng ®îc n©ng cao cña c«ng ty ®èi víi s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ cho thÊy râ chiÕn lîc më réng thÞ trêng cña c«ng ty . 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ trêng HiÖn nay, thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®iÖn tö Hanel ®ang cã dÊu hiÖu phôc håi theo xu híng ph¸t triÓn. ThÞ trêng cña c«ng ty gåm cã thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng níc ngoµi. Tríc ®©y, thÞ trêng xuÊt khÈu coi nh mÊt h¼n nhng trong 2 n¨m gÇn ®©y thÞ trêng nµy c«ng ty ®ang dÇn lÊy l¹i. Trªn thùc tÕ, tõ tríc n¨m 2004, c«ng ty ®· cã xuÊt khÈu song kh«ng ph¶i lµ xuÊt s¶n phÈm nguyªn chiÕc, kh«ng cã viÖc ký kÕt hîp ®ång chÝnh thøc gi÷a c¸c bªn ®èi t¸c. S¶n phÈm cña c«ng ty chØ thùc sù míi b¾t ®Çu xuÊt khÈu tõ n¨m 2004, mÆc dï vËy ®a sè s¶n phÈm xuÊt khÈu sang c¸c níc Nga, Cuba, Trung §«ng vµ ArËpxªót ®Òu mang tÝnh chÊt lµ hµng hãa tr¶ nî hoÆc hµng hãa theo ®¬n ®Æt hµng (s¶n phÈm ®îc bao tiªu), chÊt lîng hµng hãa kh«ng ®îc coi träng nhiÒu. §Ó thÊy ®îc thÞ trêng chÝnh cña c«ng ty ta xem b¶ng sau : BiÓu 10: Tiªu thô s¶n phÈm theo khu vùc thÞ trêng N¨m 2003 Khu vùc thÞ trêng DT (TriÖuVN§) ThÞ trêng trong níc 214.833 ThÞ trêng níc ngoµi Tæng 214.833 N¨m 2004 Tû träng (%) 100 - Tû träng (%) DT (TriÖuVN§) 214.666 96,88 229.025 97,46 5.973 2,54 DT (TriÖuVN§) 6.902 100 N¨m 2005 221.568 3,12 100 234.998 Tû träng (%) 100 (Nguån : Phßng kinh doanh thÞ trêng) Tõ b¶ng trªn cho ta thÊy tû träng s¶n phÈm tiªu thô trong níc chiÕm mét tû lÖ cao trong tæng doanh thu, cßn doanh thu xuÊt khÈu chiÕm mét tû lÖ nhá, n¨m 2004 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 6.902 triÖu ®ång chiÕm 3,12% tæng doanh thu, nhng sang n¨m 2005 tû lÖ nµy ®· gi¶m xuèng cßn 2,54%, t¬ng øng gi¶m vÒ sè tuyÖt ®èi lµ 929 triÖu ®ång . Møc suy gi¶m nµy cho thÊy tuy c«ng ty ®· phôc håi ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu nhng t×nh h×nh vÉn kh«ng c¶i thiÖn lµ mÊy do nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty t¹i c¸c thÞ trêng xuÊt khÈu nµy cha ®îc ®¶m b¶o . Phan Trêng giang 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp VÒ thÞ trêng trong níc cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ thÞ trêng tiªu thô chÝnh cña c«ng ty, thÓ hiÖn ë møc t¨ng trëng còng nh tû träng doanh thu néi ®Þa trªn tæng sè doanh thu ®· kh«ng ngõng t¨ng. N¨m 2005 so víi n¨m 2004, doanh thu néi ®Þa t¨ng 14.359 triÖu ®ång t¬ng øng 6,69%, chiÕm 97,46% trong tæng doanh thu. Nh vËy, kÕt qu¶ cho thÊy nh÷ng nç lùc cña c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng vµ më réng thÞ trêng, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh ®îc chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao, kh«ng chØ ®¸p øng ®îc nhu cÇu trong níc mµ cßn cã thÓ c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng quèc tÕ. §©y lµ mét tÝn hiÖu tèt cho sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cña c«ng ty ®iÖn tö Hanel. §èi víi thÞ trêng trong níc, c¬ cÊu thÞ trêng ®îc chia thµnh 3 vïng : thÞ trêng miÒn B¾c, miÒn Trung vµ miÒn Nam. KÕt qu¶ tiªu thô theo khu vùc thÞ trêng trong níc 2 n¨m qua thÓ hiÖn qua b¶ng sau : Phan Trêng giang 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp BiÓu 11: KÕt qu¶ tiªu thô theo khu vùc thÞ trêng trong níc ThÞ trêng MiÒn B¾c MiÒn Trung MiÒn Nam Tæng N¨m 2004 Doanh thu Tû träng (%) ( TriÖu VN§) 42.743 19,91 24.650 11,48 147.273 68,61 214.666 100 N¨m 2005 Doanh thu Tû träng (%) ( TriÖu VN§) 46.487 20,30 25.906 11,31 156.632 68,39 229.025 100 (Nguån:Phßng kinh doanh thÞ trêng) Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy thÞ trêng trong níc cña c«ng ty tËp trung chñ yÕu vµo thÞ trêng miÒn Nam. §©y lµ thÞ trêng cã sè d©n ®«ng, cã ho¹t ®éng kinh doanh còng nh m«i trêng c¹nh tranh s«i næi nhÊt trªn toµn quèc, song s¶n phÈm cña c«ng ty l¹i chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng nµy. N¨m 2004, tû phÇn thÞ trêng miÒn Nam chiÕm 68,61% vµ cã gi¶m sót nhÑ trong n¨m 2005 chiÕm tû träng 68,39%. §Ó cã ®îc thÞ trêng nh vËy lµ c¶ mét qu¸ tr×nh nç lùc nghiªn cøu vµ phÊn ®Êu cña c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc lùa chän thÞ trêng miÒn Nam lµm thÞ trêng träng ®iÓm cña c«ng ty ®ßi hái c«ng ty ph¶i hÕt søc cè g¾ng, tèn mét kho¶n chi phÝ lín cho viÖc vËn chuyÓn, hç trî b¸n, b¶o hµnh vµ kiÓm so¸t vÒ chÊt lîng. Cßn khu vùc thÞ trêng miÒn B¾c vµ miÒn Trung chiÕm kho¶ng 31% tæng s¶n lîng tiªu thô trong níc vµ hiÖn nay ®ang ®îc c«ng ty tËp trung khai th¸c nh»m kh«i phôc l¹i mét sè thÞ trêng truyÒn thèng trong khu vùc nµy. Bëi v×, thùc tÕ tríc ®©y thÞ trêng träng ®iÓm cña c«ng ty lµ thÞ trêng miÒn B¾c chø kh«ng ph¶i lµ thÞ trêng miÒn Nam . Do ®Æc ®iÓm c¸c khu vùc thÞ trêng nµy kh¸c nhau nªn ®Ó hiÓu râ vÒ t×nh h×nh tiªu thô trªn tõng lo¹i thÞ trêng, ta cÇn hiÓu ®îc mét sè ®Æc ®iÓm còng nh c¸c chÝnh s¸ch mµ c«ng ty ¸p dông nh»m khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng tiªu thô t¹i tõng khu vùc : * §èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu : Do ®Æc ®iÓm hµng hãa xuÊt khÈu do Nhµ níc bao tiªu mang tÝnh chÊt tr¶ nî, viÖc gÆp gì c¸c ®èi t¸c níc ngoµi Ýt ®îc coi träng , h¬n n÷a c«ng ty l¹i cha chñ tr¬ng kÕt hîp víi c¸c nhµ m«i giíi, ph©n phèi níc ngoµi nªn nh·n hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty cha ®îc b¶o hiÓm vµ cã søc hÊp dÉn ®èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu. Hµng hãa sau khi giao nhËn, tiÒn hµng sÏ ®îc thanh to¸n theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ, më LC(Letter credit) t¹i Ng©n hµng §Çu t hoÆc Vietcombank ®Ó ®¶m b¶o ®é an toµn. Møc gi¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu c«ng ty ®îc tÝnh theo gi¸ FOB vµ tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ m¹nh, thêng lµ USD . * §èi víi thÞ trêng trong níc : Phan Trêng giang 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn V¨n tèt nghiÖp Khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Tïy theo ®Æc ®iÓm cña tõng khu vùc thÞ trêng, c«ng ty thêng sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn hç trî nh»m thøc ®Èy tiªu thô nh : qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, dÞch vô b¶o hµnh, thanh to¸n mÒm dÎo víi chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t. HÇu hÕt, ®èi víi thÞ trêng trong níc c«ng ty ®Òu sö dông nhiÒu h×nh thøc qu¶ng c¸o qua s¸ch b¸o, tivi, héi chî triÓn l·m ... vµ khuyÕn m·i nh : thëng theo sè ®iÓm ,chiÕt khÊu gi¶m gi¸ theo sè lîng ... Trung b×nh mçi n¨m c«ng ty chi ra kho¶ng 300 - 400 triÖu ®ång dµnh cho qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, hç trî b¸n hµng chia lµm nhiÒu ®ît trong n¨m, ®Æc biÖt m¹nh vµo lóc c«ng ty tung ra s¶n phÈm míi . Tuy nhiªn , møc ®é cã kh¸c nhau tïy theo tõng thÞ trêng, ch¼ng h¹n khu vùc miÒn Nam sÏ ®îc chó träng h¬n do møc ®é c¹nh tranh ë ®©y kh¸ cao. Ngoµi ra, ®èi víi nh÷ng khu vùc xa, møc gi¸ b¸n s¶n phÈm cã cao h¬n mét chót, nh møc gi¸ b¸n s¶n phÈm t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh sÏ cao h¬n møc gi¸ cïng lo¹i s¶n phÈm t¹i Hµ Néi v× gi¸ b¸n cßn kÌm theo chi phÝ vËn chuyÓn. 4. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ s¶n phÈm Dùa trªn kÕt qu¶ cña nghiªn cøu thÞ trêng, chi phÝ cho s¶n phÈm kinh doanh còng nh môc tiªu cña c«ng ty trong tiªu thô lµ chiÕm lÜnh thÞ trêng ®a sè trªn ®Þa bµn réng kh¾p toµn quèc. Do ®ã, c«ng ty ®a ra s¶n phÈm víi møc gi¸ thÊp h¬n trong ®iÒu kiÖn so s¸nh vÒ gi¸ víi c¸c c«ng ty kh¸c. Ta xem xÐt b¶ng gi¸ nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty n¨m 2005 : Phan Trêng giang 20
- Xem thêm -