Tài liệu Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, nÒn kinh tÕ n−íc ta ®ang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc b»ng ph¸t luËt, theo ®Þnh h−íng XHCN. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, doanh nghiÖp tån t¹i d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nh÷ng ®Æc tr−ng kh¸c nhau xuÊt ph¸t tõ quan hÖ së h÷u vµ môc ®Ých kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nÕu coi nÒn kinh tÕ lµ mét c¬ thÓ sèng th× mçi doanh nghiÖp chÝnh lµ mét tÕ bµo sèng cña c¬ thÓ ®ã. C¸c tÕ bµo nµy lµ n¬i s¶n xuÊt vµ cung øng hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng cña nÒn kinh tÕ xF héi. Do ®ã, sù ph¸t triÓn, h−ng thÞnh, suy tho¸i hay tôt hËu cña nÒn kinh tÕ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nh−ng ®©y chØ lµ mét chiÒu trong mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. ë mét chiÒu kh¸c, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ m«i tr−êng kinh doanh còng cã t¸c dông rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh−ng ®Ó ®øng vøng trong c¬ chÕ c¹nh tranh gay g¾t nµy th× ®iÒu kiÖn ®ßi hái ®Çu tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ ph¶i cã vèn kinh doanh. Bëi vËy, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp vèn, qu¶n lý vµ sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt, nh»m ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc tæ chøc vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn kinh doanh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, lµ ®iÒu kiÖn tiªu quyÕt ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ trÝ cña m×nh, t×m chç ®øng v÷ng ch¾c trong c¬ chÕ míi. Trong c¬ chÕ bao cÊp tr−íc ®©y, vèn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc hÇu hÕt ®−îc nhµ n−íc tµi trî th«ng qua cÊp ph¸t vèn, ®ång thêi nhµ n−íc qu¶n lý vÒ gi¸ c¶ vµ qu¶n lý s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch, lFi nhµ n−íc thu, lç nhµ n−íc bï, do vËy c¸c doanh nghiÖp hÇu nh− kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qña sö dông ®ång vèn. NhiÒu doanh nghiÖp ®F kh«ng ph¸t triÓn vµ b¶o toµn ®−îc vèn, hiÖu qña sö dông vèn thÊp, t×nh tr¹ng lFi gi¶ lç thËt ¨n vµo vèn x¶y ra phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc. B−íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n−íc, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ song song cïng tån t¹, c¹nh tranh lÉn nhau gay g¾t. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi th× l¹i cã mét sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÐm Vò Minh §¹t 1 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp hiÖu qña dÉn ®Õn ph¸ s¶n hµng lo¹t. Bëi trong c¬ chÕ thÞ tr−êng kh«ng chØ riªng doanh nghiÖp nhµ n−íc mµ cßn nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c còng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ªï ph¶i tu©n thñ theo c¸c qui luËt kinh tÕ vèn cã: gi¸ trÞ, cung cÇu, c¹nh tranh... vµ khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tr¶ lêi 3 c©u hái lín: s¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh− thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? ®ång thêi dÓ tr¶ líi víi ®iÒu kiÖn rµng buéc ®Çu tiªn bao giê còng ph¶i lµ vèn kinh doanh. Qua ®ã, ta thÊy ®−îc viÖc b¶o toµn vèn kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cã ý nghÜa vµ tÇm quan träng rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc nãi riªng vµ toµn bé c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ nãi chung. Sau thêi gian häc tËp t¹i tr−êng, qua gÇn 3 th¸ng thùc tËp ë c«ng ty DÖt Minh Khai, ®−îc sù h−íng dÉn cña thÇy gi¸o bé m«n vµ sù gióp ®ì cña ban lFnh ®¹o ë c«ng ty. Em ®F vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®F häc vµo thùc tiÔn cña c«ng ty, ®«ng thêi tõ thùc tiÕn ®F lµm s¸ng tá nh÷ng lý luËn ®F häc. V× vËy, em ®F ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò: “Vèn kinh doanh vµ nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh”, tõ ®ã thÊy râ ®−îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý tµi chÝnh trong c«ng ty. Do tr×nh ®é lý luËn vµ nhËn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cña em kh«ng tr¸ch khái nh÷ng h¹n chÕ. Em rÊt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ ban lFnh ®¹o c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Vò Minh §¹t 2 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ch−¬ng I Lý luËn chung vÒ vèn kinh doanh vµ nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. I.1: Vèn kinh doanh vµ nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh trong doanh nghiÖp nghiÖp. iÖp I.1.1: Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp I.1.1.1: Kh¸i niÖm vèn kinh doanh: §Ó tiÕn hµnh bÊt cø ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo, doanh nghiÖp còng c©n ph¶i cã vèn. Vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Theo gi¸o tr×nh tµi chÝnh häc cña tr−êng §¹i häc tµi chÝnh kÕ to¸n Hµ Néi: “ vèn kinh doanh lµ mét lo¹i quÜ tiÒn tÖ ®Æc biÖt”. TiÒn ®−îc gäi lµ vèn khi ®ång thêi tho¶ mFn c¸c ®iÒu kiÖn sau: Mét lµ: TiÒn ph¶i ®¹i diÖn cho mét l−îng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh. Hay nãi c¸ch kh¸c, tiÒn ph¶i ®−îc ®¶m b¶o b»ng mét l−îng tµi s¶n cã thùc. Hai lµ: TiÒn ph¶i ®−îc tËp trung tÝch tô ®Õn mét l−îng nhÊt ®Þnh. Ba lµ: Khi cã ®ñ l−îng, tiÒn ph¶i ®−îc vËn ®éng nh»m môc ®Ých sinh lêi. Trong ®ã: ®iÒu kiÖn 1 vµ 2 ®−îc coi lµ ®iÒu kiÖn rµng buéc ®Ó tiÒn trë thµnh vèn; ®iÒu kiÖn 3 ®−îc coi lµ ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña vèn- nÕu tiÒn kh«ng vËn ®éng th× ®ã lµ ®ång tiÒn “chÕt”, cßn nÕu vËn ®éng kh«ng v× sinh lêi th× còng kh«ng ph¶i lµ vèn. C¸ch vËn ®éng vµ ph−¬ng thøc vËn ®éng cña vèn do ph−¬ng thøc ®Çu t− kinh doanh quyÕt ®Þnh. Trªn thùc tÕ cã 3 ph−¬ng thøc vËn ®éng cña vèn. T-T’: Lµ ph−¬ng thøc vËn ®éng cña vèn trong c¸c tæ chøc chu chuyÓn trung gian vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− cæ phiªó, tr¸i phiÕu. T-H-T’: Lµ ph−¬ng thøc vËn ®éng cña vèn trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i, dÞch vô. Vò Minh §¹t 3 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp T-H-SX-H’-T’: Lµ ph−¬ng thøc vËn ®éng cña vèn trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ë ®©y, chóng ta ®i s©u nghiªn cøu ph−¬ng thøc vËn ®éng cña vèn trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do sù lu©n chuyÓn kh«ng ngõng cña vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn cïng mét lóc vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp th−êng tån t¹i d−íi nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l−u th«ng. Sù vËn ®éng liªn tôc kh«ng ngõng cña vèn t¹o ra qóa tr×nh tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn vèn, trong chu tr×nh vËn ®éng Êy tiÕn øng ra ®Çu t− (T) råi trë vÒ ®iÓm xuÊt ph¸t cña nã víi gi¸ trÞ lín h¬n (T’), ®ã còng chÝnh lµ nguyªn lý ®Çu t−, sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, ta cã thÓ ®i ®Õn ®Þnh nghÜa tæng qu¸t vÒ vèn: “ Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n ®−îc ®Çu t− vµo s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých sinh lêi”. I.1.1.2:§Æc tr−ng cña vèn kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng: Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, doanh nghiÖp cã quyÒn sö dông ®ång vèn mét c¸ch linh ho¹t nh»m t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, ®Ó qu¶n lý tèt vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, nhµ qu¶n lý cÇn nhËn thøc râ nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña vèn: Mét lµ: Vèn ph¶i ®−îc ®¹i diÖn b»ng 1 l−îng gi¸ trÞ thùc vµ sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Hai lµ: Vèn ph¶i ®−îc vËn ®éng sinh lêi Ba lµ: Vèn ph¶i g¾n víi chñ së h÷u nhÊt ®Þnh Bèn lµ: Vèn ph¶i ®−îc quan niÖm lµ mét lo¹i: “Hµng ho¸ ®Æc biÖt”. N¨m lµ:Vèn kh«ng chØ ®−îc biÓu hiÖn ë d¹ng h÷u h×nh mµ cßn biÓu hiÖn ë d¹ng v« h×nh. V× thÕ, c¸c lo¹i tµi s¶n nµy cÇn ph¶i ®−îc l−îng ho¸ b»ng tiÒn, qui vÒ gi¸ trÞ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ph¹m trï vèn cÇn ph¶i ®−îc nhËn thøc mét c¸ch phï hîp. ViÖc nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ ®óng ®¾n nh÷ng ®Æc Vò Minh §¹t 4 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tr−ng cña vèn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng sÏ gãp phÇn gióp doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. I.1.1.3: C¸c bé phËn cÊu thµnh vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, cã thÓ lùa chän nh÷ng c¨n cø ph©n lo¹i vèn kh¸c nhau. Tuy nhiªn, xÐt mét c¸ch tæng thÓ, ®Ó ph©n tÝch hiÖu qña sö dông vèn th× cÇn c¨n cø vµo vai trß vµ ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Dùa vµo tiªu chÝ nµy, toµn bé vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®−îc chia thµnh hai bé phËn: vèn cè ®Þnh vµ vèn l−u ®éng. A.Vèn cè ®Þnh: Kh¸i niÖm: Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn vèn ®Çu t− øng tr−íc vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, mµ ®Æc ®iÓm cña nã lµ lu©n chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn trong nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn khi tµi s¶n cè ®Þnh hÕt thêi gian sö dông. * §Æc ®iÓm: - Vèn cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt - Vèn cè ®Þnh dÞch chuyÓn gi¸ trÞ dÇn dÇn tõng phÇn trong c¸c chu kú s¶n xuÊt, sau thêi gian dµi vèn cè ®Þnh míi hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn vèn. - Vèn cè ®Þnh lµ mét bé phËn quan träng th−êng chiÕm tû träng lín trong toµn bé vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Æc ®iÓm cña nã l¹i tu©n theo tÝnh qui luËt riªng, do ®ã viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B.Vèn l−u ®éng: Kh¸i niÖm: Vèn l−u ®éng trong doanh nghiÖp lµ sè tiÒn øng tr−íc vÒ tµi s¶n l−u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l−u ®éng l−u th«ng nh»m ®¶m b¶o cho qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn, liªn tôc. Vò Minh §¹t 5 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Æc ®iÓm: Vèn l−u ®éng cña doanh nghiÖp cã nh÷ng ®Æc ®iªm c¬ b¶n sau: - Vèn tiÒn tÖ øng ra lu«n vËn ®éng - Do vËn ®éng vèn lu«n thay ®æi h×nh th¸i vËn ®éng - §ång thêi tån t¹i d−íi mäi h×nh th¸i - Hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn khi kÕt thóc mét chu tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh: Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh lµ viÖc ph©n chia toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh nh»m phôc vô cho nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo h×nh th¸i biÓu hiÖn: theo tiªu thøc nµy tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc ph©n lµm 2 lo¹i: + Tµi s¶n cè ®Þnh cã h×nh th¸i vËt chÊt: lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®−îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn víi gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh nh−ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh−: nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ.... + Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt: lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc thÓ hiÖn b»ng mét l−îng gi¸ trÞ ®F ®−îc ®Çu t− cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nhiÒu chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp nh−: Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ vÒ b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, b¶n quyÒn t¸c gi¶, chi phÝ sö dông ®Êt... - Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo c«ng dông kinh tÕ: + Tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n: lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ v« h×nh tham gia trùc tiÕp vµo qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh−: nhµ cöa( x−ëng s¶n xuÊt, n¬i lµm viÖc...) vËt kiÕn tróc, thiÕt bÞ ®éng lùc, truyÒn dÉn... m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, c«ng cô dông cô thÝ nghiÖm s¶n xuÊt, gi¸ trÞ canh t¸c vµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cã liªn quan ®Õn qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Vò Minh §¹t 6 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Tµi s¶n cè ®Þnh dïng ngoµi s¶n xuÊt: lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh sö dông trong c¸c ho¹t ®éng phô trî cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tµi s¶n nµy kh«ng mang tÝnh s¶n xuÊt trùc tiÕp nh−:m¸y mãc, nhµ cöa, thiÕt bÞ kÌm theo phôc vô tiÕp kh¸ch, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi vµ tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª. - Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo t×nh h×nh sö dông: C¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông hiÖn t¹i cña tõng tµi s¶n mµ ng−êi ta ph©n ra thµnh 3 lo¹i: - Tµi s¶n cè ®Þnh ®ang dïng - Tµi s¶n cè ®Þnh ch−a dïng - Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng vµ ®ang chê thanh lý. Nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp: Trong qóa tr×nh tham gia vµo kinh doanh, do chÞu t¸c ®éng bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, nªn tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn. * Cã 2 lo¹i hao mßn: - Hao mßn h÷u h×nh: lµ sù gi¶m dÇn vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ gi¸ thµnh sö dông do chóng ®−îc sö dông trong kinh doanh hoÆc do t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè tù nhiªn g©y ra. - Hao mßn v« h×nh: lµ sù gi¶m dÇn thuÇn tuý mÆt gi¸ trÞ cña tµi s¶n do cã nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cïng lo¹i nh−ng ®−îc s¶n xuÊt ra víi gi¸ rÎ h¬n hoÆc hiÖn ®¹i h¬n. ViÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh nªn trªn nh»m huy ®éng tèi ®a n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh vµo ho¹t ®éng kinh doanh, mÆt kh¸c lùa chän nh÷ng ph−¬ng ph¸p khÊu hao thÝch hîp cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm cña tõng ngµnh. Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò chung vÒ vèn kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ, tuú thuéc vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ngµnh nghÒ kinh doanh, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh sÏ x¸c ®Þnh träng t©m qu¶n lý vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Nh×n chung, ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cao nhÊt th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¶n lý vµ sö dông tèt c¶ hai bé phËn Vò Minh §¹t 7 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp vèn cè ®Þnh vµ vèn l−u ®éng, ®¶m b¶o ®ång vèn ®em l¹i hiÖu qña tèi ®a trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Ph©n lo¹i vèn l−u ®éng: Dùa vµo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau th× vèn l−u ®éng còng ®−îc chia thµnh c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau. Dùa vµo vai trß cña vèn l−u ®éng trong qóa tr×nh s¶n xuÊt vèn l−u ®éng ®−îc chia thµnh: + Vèn l−u ®éng trong qóa tr×nh dù tr÷ s¶n xuÊt: ®©y lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña nh÷ng nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liªu, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô lao ®éng nhá nh÷ng kho¶n vèn nµy nh»m ®¶m b¶o cho qóa tr×nh s¶n xuÊt ®−îc liªn tôc. + Vèn l−u ®éng n»m trong qóa tr×nh trùc tiÕp s¶n xuÊt: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña s¶n phÈm ®F nhËp kho chuÈn bÞ tiªu thô vµ sè vèn b»ng tiÒn vèn trong thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy ta cã thÓ n¾m ®−îc kÕt cÊu vèn l−u ®éng n»m trong tõng kh©u tõ ®ã tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ cña doanh nghiÖp mµ ph©n bæ vèn cho c¸c kh©u ®¶m b¶o tû lÖ hîp lý tèi −u gãp phÇn t¨ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. - Dùa vµo h×nh th¸i biÓu hiÖn vµ chøc n¨ng cña c¸c thµnh phÇn: + Vèn tiÒn tÖ bao gåm tiÒn mÆt t¹i quÜ TGNH, tiÒn ®ang chuyÓn c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n vµ vèn trong thanh to¸n. + Vèn vËt t−, hµng ho¸ bao gåm nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô vèn s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o, vèn phÝ tæn vµ vèn chê ph©n bæ. Th«ng qua c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp doanh nghiÖp cã c¬ së tÝnh to¸n kiÓm tra kÕt cÊu vèn tèi −u cña c¸c doanh nghiÖp, mÆt kh¸c cã thÓ t×m mäi biÖn ph¸p ph¸t huy chøc n¨ng cña c¸c thµnh phÇn vèn l−u ®éng b»ng c¸ch x¸c ®Þnh møc dù d÷ tr÷ hîp lý ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l−u ®éng hîp lý. I.1.2: Nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®−îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Mçi nguån vèn ®Òu cã nh÷ng −u, nh−îc ®iÓm nhÊt ®Þnh. §Ó lùa chän vµ tæ chøc h×nh thøc Vò Minh §¹t 8 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp huy ®éng vèn thÝch hîp, cã hiÖu qu¶, cÇn ph¶i cã sù ph©n lo¹i nguån vèn. ViÖc ph©n lo¹i nguån vèn ®−îc thùc hiÖn, dùa vµo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. D−íi ®©y lµ 3 c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu: I.1.2.1: C¨n cø vµo quan hÖ së h÷u: A.Nguån vèn chñ së h÷u: Lµ phÇn vèn thuéc quyÒn së h÷u cña chñ doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã quyÒn chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t bao gåm: vèn ®iÒu lÖ, vèn tù bæ sung, vèn do nhµ n−íc tµi trî(nÕu cã). Nguån vèn chñ së h÷u lµ mét nguån vèn quan träng vµ cã tÝnh æn ®Þnh cao, thÓ hiÖn quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tû träng cña nguån vèn nµy trong c¬ cÊu nguån vèn cµng lín, sù ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ngµy cµng cao vµ ng−îc l¹i. Vèn chñ së h÷u t¹i mét thêi ®iÓm = Tæng nguån vèn - Nî ph¶i tr¶ B. Nî ph¶i tr¶: Lµ tÊt c¶ c¸c kho¶n nî ph¸t sinh trong qóa tr×nh kinh doanh mµ doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n cho c¸c t¸c nh©n kinh tÕ, bao gåm: vèn chiÕm dông vµ c¸c kho¶n nî vay. - Nguån vèn chiÕm dông: Trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®−¬ng nhiªn ph¸t sinh tõ quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c t¸c nh©n kinh tÕ kh¸c nh− víi nhµ n−íc, víi c¸n bé CNV, víi kh¸ch hµng, víi ng−êi b¸n... tõ ®ã mµ ph¸t sinh vèn chiÕm dông vµ vèn bÞ chiÕm dông. Thuéc vÒ vèn chiÕm dông hîp ph¸p cã c¸c kho¶n vèn: + C¸c kho¶n nî kh¸ch hµng ch−a ®Õn h¹n tr¶. + C¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ n−íc ch−a ®Õn h¹n nép. + C¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi c¸n bé CNV ch−a ®Õn h¹n thanh to¸n. Nguån vèn chiÕm dông chØ mang tÝnh chÊt t¹m thêi, doanh nghiÖp chØ cã thÓ sö dông trong thêi gian ng¾n nh−ng v× nã cã −u ®iÓm næi bËt lµ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i tr¶ chi phÝ sö dông vèn, ®ßn bÈy tµi chÝnh lu«n d−¬ng, nªn trong thùc tÕ doanh nghiÖp nªn triÖt ®Ó tËn Vò Minh §¹t 9 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp dông nguån vèn nµy trong giíi h¹n cho phÐp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn mµ vÉn ®¶m b¶o kû luËt thanh to¸n. - C¸c kho¶n nî vay:bao gåm tæng sè vèn vay ng¾n- trung- dµi h¹n ng©n hµng, nî tr¸i phiÕu vµ c¸c kho¶n nî kh¸c. + Vay ng¾n h¹n, dµi h¹n ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông cã ®Æc ®iÓm lµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ chi phÝ sö dông vèn d−íi h×nh thøc lFi vay vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc nh− ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp hay ph−¬ng ¸n kinh doanh kh¶ thi. NÕu doanh nghiÖp cã uy tÝn vµ cã mèi quan hÖ tèt víi ng©n hµng, viÖc thùc hiÖn c¸c kho¶n vay nî sÏ trë nªn dÔ dµng h¬n. Nî vay thùc sù lµ nguån vèn rÊt quan träng cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t− cña doanh nghiÖp ë møc ®é lín. + Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: Vay nî b»ng tr¸i phiÕu lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn ®Æc tr−ng cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. §©y lµ biÖn ph¸p t¹o vèn kinh doanh chñ yÕu ë c¸c n−íc ph¸t triÓn. ë n−íc ta, theo NghÞ ®Þnh 72/CP ngµy 26/7/1994, ChÝnh phñ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn vµ míi ®©y LuËt Doanh nghiÖp 1999 còng ®F më thªm kªnh huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cho lo¹i h×nh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. Nh−ng trªn thùc tÕ viÖc sö dông nguån vèn nµy ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cßn rÊt h¹n chÕ. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ nhu cÇu vèn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng gia t¨ng th× vai trß cña nguån vèn nî ph¶i tr¶ ngµy cµng trë nªn quan träng. Tuy nhiªn, khi sö dông nguån vèn nµy, cÇn ph¶i xem xÐt tÝnh hîp lý cña hÖ sè nî, kh«ng thÓ chñ tr−¬ng “ vay ®−îc cµng nhiÒu cµng tèt” hay “ vay víi bÊt kú gi¸ nµo” v× hÖ sè nî cµng lín, ®é rñi ro cµng cao. Khi hÖ sè nî lín, chñ së h÷u doanh nghiÖp cã lîi ë chç chØ ph¶i ®ãng gãp mét l−îng vèn nhá mµ ®−îc sö dông mét l−îng tµi s¶n lín, ®Æc biÖt trong tr−êng hîp ®ßn bÈy tµi chÝnh d−¬ng( tøc lµ khi doanh nghiÖp t¹o ra lîi nhuËn trªn tiÒn vay lín h¬n lFi vay ph¶i tr¶), doanh lîi vèn chñ së h÷u sÏ gia t¨ng rÊt nhanh. Ng−îc l¹i, nÕu tæng tµi s¶n kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh ra mét tû lÖ lFi ®ñ lín ®Ó bï ®¾p lFi vay th× doanh lîi vèn chñ së h÷u sÏ gi¶m sót rÊt m¹nh, khi ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ph¶i ®èi mÆt víi nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nguy c¬ ph¸ s¶n còng rÊt gÇn. Vò Minh §¹t 10 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Th«ng th−êng, mét doanh nghiÖp ph¶i phèi hîp c¶ hai nguån vèn chñ së h÷u vµ nî ph¶i tr¶ ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sù kÕt hîp gi÷a hai nguån nµy phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña ngµnh mµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng còng nh− quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cña ng−êi qu¶n lý trªn c¬ së ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Lµm thÕ nµo ®Ó lùa chän ®−îc mét c¬ cÊu tµi chÝnh tèi −u? §ã lµ c©u hái lu«n lµm tr¨n trë c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp bëi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo sù kh«n ngoan hay khê d¹i cña doanh nghiÖp ®ã khi lùa chän c¬ cÊu tµi chÝnh. I.1.2.2: C¨n cø vµo thêi gian huy ®éng vµ sö dông vèn: Theo tiªu thøc nµy, nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®−îc chia thµnh: nguån vèn th−êng xuyªn vµ nguån vèn t¹m thêi. Nguån vèn th−êng xuyªn: bao gåm Nguån vèn chñ së h÷u C¸c kho¶n nî dµi h¹n B. Nguån vèn t¹m thêi: Lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n d−íi mét n¨m, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cã tÝnh chÊt t¹m thêi, bÊt th−êng ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. I.1.2.3:C¨n cø vµo ph¹m vi huy ®éng vèn: Dùa vµo tiªu thøc nµy, nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp chia thµnh 2 lo¹i lµ: nguån vèn bªn trong vµ nguån vèn bªn ngoµi. A.Nguån vèn bªn trong: Lµ nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®−îc tõ b¶n th©n doanh nghiÖp bao gåm: tiÒn kh©u hao tµi s¶n cè ®Þnh, lîi nhuËn ®Ó l¹i, c¸c kho¶n dù phßng, thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh. B. Nguån vèn bªn ngoµi: Lµ nguån vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng tõ bªn ngoµi, gåm: vèn vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c, vèn liªn doanh, liªn kÕt, vèn huy ®éng tõ ph¸t sinh tr¸i phiÕu, nî ng−êi cung cÊp vµ c¸c kho¶n nî kh¸c. Vò Minh §¹t 11 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tõ viÖc nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i nguån vèn kinh doanh ta thÊy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ ®i ®«i víi viÖc t¨ng c−êng qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ sè vèn hiÖu cã, doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng t¹o lËp, khai th¸c vèn tõ c¸c nguån, kÕt hîp ®iÒu hoµ c¸c nguån vèn mét c¸ch hîp lý nh»m phôc vô tèt nhÊt cho qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. I.2: Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. I.2.1: TÇm quan träng cña viÖc tæ chøc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh trong doanh nghiÖp. Kh¸c víi nÒn kinh tÕ trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tr−íc ®©y vÒ c¸ch tæ chøc vµ n©ng cao hiÖu qña sö dông vèn th× trong c¬ chÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, mäi quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt ®Òu dùa vµo mÖnh lÖnh cÊp trªn hay chñ quan cña doanh nghiÖp vµ coi vèn lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d−. V× vËy, vÒ b¶n chÊt, hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ mét mÆt biÓu hiÖn cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ hiÖu qña sö dông vèn cã thÓ dùa vµo nhiÒu tiªu chuÈn kh¸c nhau tuú theo quan ®iÓm vµ gãc ®é ®¸nh gi¸ cña mçi ng−êi. MÆc dï, tån t¹i nhiÒu quan ®iªm kh¸c nhau, nh−ng ®øng trªn trªn gi¸c ®é chung nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ th× hiÖu qu¶ sö dông vèn ph¶i ®−îc xem xÐt trªn c¶ hai ph−¬ng diÖn. - Thø nhÊt lµ kÕt qu¶ (lîi Ých) do sö dông vèn ®−a l¹i ph¶i tho¶ mFn vµ ®¸p øng ®−îc lîi Ých kinh tÕ xF héi. - Thø hai lµ ph¶i tèi thiÓu ho¸ ®−îc l−îng vèn sö dông vµ thêi gian sö dông vèn. Nh− vËy: hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ chØ tiªu biÓu hiÖn mét mÆt vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong viÖc tèi ®a ho¸ kÕt qu¶ lîi Ých, tèi thiÓu ho¸ l−îng vèn vµ thêi gian sö dông theo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ nguån lùc x¸c ®Þnh, phï hîp víi môc tiªu kinh doanh. Vò Minh §¹t 12 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp I.2.2: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. I.2.2.1: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh:  C¸c chØ tiªu tæng hîp: + HiÖu suÊt sö dông Doanh thu thuÇn ®¹t ®−îc trong kú = vèn cè ®Þnh Sè vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú Trong ®ã: VC§ b×nh Sè vèn cè ®Þnh ®Çu kú + sè vèn cè ®Þnh cuèi kú = qu©n trong kú 2 ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn cè ®Þnh sö dông trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn trong kú. + Hµm l−îng vèn cè ®Þnh: lµ ®¹i l−îng nghÞch ®¶o cña chØ tiªu hiÖn suÊt sö dông vèn cè ®Þnh. + HÖ sè huy ®éng Vèn cè ®Þnh ®ang sö dông trong kú = vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh hiÖn cã cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é huy ®éng vèn cè ®Þnh vµo ho¹t ®éng vèn cè ®Þnh vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Tû suÊt lîi nhuËn Lîi nhuËn thuÇn H§KD = vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n sö dông trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn cè ®Þnh sö dông trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr−íc thuÕ (sau thuÕ)  C¸c chØ tiªu ph©n tÝch: + HÖ sè hao mßn Sè tiÒn KH luü kÕ TSC§ ë thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh = Nguyªn gi¸ TSC§ ë thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ ChØ tiªu nÇy ph¶n ¸nh møc ®é hao mßn TSC§ so víi thêi ®iÓm ban ®Çu hay n¨ng lùc cßn l¹i cña TSC§. Vò Minh §¹t 13 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + HÖ sè trang bÞ Nguyªn gi¸ TSC§ s¶n xuÊt b×nh qu©n trong kú = tµi s¶n cè ®Þnh Sè l−îng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt HÖ sè nµy ph¶n ¸nh møc ®é trang bÞ TSC§ cho mét c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. I.2.2.2: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng: Σ møc lu©n chuyÓn VL§ trong kú - Sè lÇn lu©n chuyÓn VL§ = Sè d− b×nh qu©n VL§ trong kú Trong ®ã: - Σ møc lu©n chuyªn VL§ trong kú = doanh thu thuÇn - Sè d− VL§ b×nh qu©n ( VL§ ) ®−îc tÝnh nh− sau: Vq1 + Vq2 + Vq3 + Vq4 VL§ = HoÆc: 4 V®q1 VL§ = + Vcq1 + Vcq2 + Vcq3 + Vcq4 2 2 4 Trong ®ã: + Vq1, Vq2, Vq3,Vq4: VL§ c¸c quÝ 1,2,3,4 + V®q1: VL§ ®Çu quÝ 1 + Vcq1, Vcq2, Vcq3, Vcq4: VL§ cuèi quÝ 1,2,3,4 ChØ tiªu sè lÇn lu©n chuyÓn VL§ thÓ hiªnh sè vßng quay VL§ ®−îc thùc hiÖn trong 1 kú nhÊt ®Þnh. - Kú lu©n chuyÓn VL§ = Sè ngµy trong kú (360 ngµy) Sè vßng quay VL§ trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó VL§ thùc hiÖn ®−îc 1 vßng quay trong kú. - Møc tiÕt kiÖm VL§ do t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn: Vò Minh §¹t 14 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Møc tiÕt kiÖm tuyÖt ®èi = VL§ n¨m kÕ ho¹ch – VL§ n¨m b¸o c¸o §Ó cã tiÕt kiÖm tuyÖt ®èi th× kÕt qu¶ trªn ph¶i lµ sè ©m + Møc tiÕt kiÖm t−¬ng ®èi = ( DTBH– thuÕ) KH - ( DTBH– thuÕ) BC Vßng quay VL§ BC Doanh thu thuÇn - HiÖu suÊt sö dông VL§ = Sè d− VL§ b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho thÊy ( 1®ång) VL§ sö dông trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. Lîi nhuËn tr−íc (sau) thuÕ thu nhËp - Tû suÊt lîi nhuËn VL§ = Sè d− VL§ b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång VL§ sö dông trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr−íc thuÕ (hoÆc sau thuÕ thu nhËp). I.2.2.3: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VKD: Doanh thu thuÇn - Vßng quay tæng sè VKD = Vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt toµn bé vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú lu©n chuyÓn ®−îc bao nhiªu vßng. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ vµ lFi vay - Tû suÊt lîi nhuËn VL§ = VKD b×nh qu©n sö dông trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh (1 ®ång) VKD sö dông trong kú t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr−íc thuÕ vµ lFi vay. - Tû suÊt lîi nhuËn thuÇn VKD = Vò Minh §¹t 15 Lîi nhuËn thuÇn H§KD VKD b×nh qu©n Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §©y lµ chØ tiªu ®o l−êng møc ®é sinh lêi cña ®ång vèn s¶n xuÊt kinh doanh, nã ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn kinh doanh tham gia lu©n chuyÓn trong kú mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn ho¹t ®éng kinh doanh. Lîi nhuËn thuÇn H§KD - Tû suÊt lîi nhuËn vèn CSH = Vèn CSH b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho thÊy vèn CSH sö dông trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn H§KD. I.2.3: Sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, viÖc tæ chøc, sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc vèn lµ yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do chñ yÕu sau: -Vai trß vµ tÇm quan träng cña vèn kinh doanh -ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh -Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Tãm l¹i: tõ nh÷ng lý do nµy khi ta nghiªn cøu s©u sÏ thÊy ®−îc r»ng: VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp ngµy nay lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ nã cã ý nghÜa t¸c ®éng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc nãi chung. Vò Minh §¹t 16 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ch−¬ng II Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty dÖt minh khai. II.1: Mét sè nÐt chÝnh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. II.1.1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty DÖt Minh Khai: C«ng ty DÖt Minh Khai lµ mét ®¬n vÞ lín cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi (tªn tr−íc ®©y khi thµnh lËp lµ nhµ m¸y dÖt kh¨n mÆt, kh¨n tay). C«ng ty ®−îc khëi c«ng x©y dùng tõ cuèi nh÷ng n¨m 1960, ®Çu nh÷ng n¨m 1970. Do sù gi¸n ®o¹n trong cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña Mü ®Õn mFi tËn 1974 c«ng ty c¬ b¶n míi ®−îc x©y dùng xong vµ ®−îc chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña uû Ban Nh©n D©n thµnh phè. Tõ 1975, c«ng ty chÝnh thøc nhËn kÕ ho¹ch nhµ n−íc giao: nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt kh¨n mÆt b«ng, kh¨n t¾m, kh¨n tay.... phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa. + Sè thiÕt bÞ ban ®Çu chØ cã 260 m¸y dÖt thoi cña Trung Quèc. + Tµi s¶n cè ®Þnh khi thµnh lËp chØ cã gÇn 3 triÖu ®ång (lóc bÊy giê). Nh÷ng n¨m ®Çu tiªn ®i vµo ho¹t ®éng c«ng ty míi chØ ®¹t ®−îc: + Gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng gÇn 2,5 triÖu ®ång + S¶n phÈm chñ yÕu gÇn 2 triÖu kh¨n c¸c lo¹i. Tõ n¨m 1981- 1989: c«ng ty ®−îc thµnh phè ®Çu t− thªm mét d©y chuyÒn dÖt kim ®an däc ®Ó dÖt c¸c lo¹i v¶i tuyn, valide vµ dÌm... vµ ®−îc giao qu¶n lý triÓn khai thùc hiÖn hai qóa tr×nh c«ng nghÖ dÖt kh¸c nhau lµ dÖt thoi vµ dÖt kim. N¨m 1981, th«ng qua TEXTIMEX, c«ng ty ®F ký hîp ®ång xuÊt khÈu dµi h¹n sang céng hoµ d©n chñ §øc vµ Liªn X« (cò). Vò Minh §¹t 17 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp N¨m 1983, c«ng ty b¾t ®Çu s¶n xuÊt kh¨n ¨n xuÊt khÈu cho thÞ tr−êng NhËt B¶n víi sù gióp ®ì cña UNIMEX Hµ Néi vµ ®F chiÕm thÞ phÇn ngµy cµng lín. Tõ n¨m 1988 ®Õn nay c«ng ty ®−îc nhµ n−íc cho phÐp lµm thÝ ®iÓm xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thi tr−êng n−íc ngoµi. B−íc vµo thêi kú nh÷ng n¨m 1990 nÒn kinh tÕ n−íc ta chuyÓn sang thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý míi theo tinh thÇn nghÞ quyÕt ®¹i héi VI vµ ®¹i héi VII cña §¶ng. T×nh h×nh chÝnh trÞ cã nhiªu biÕn ®éng, chñ nghÜa xF héi ë Liªn X« vµ §«ng ©u xôp ®æ, c«ng ty mÊt ®i c¸c quan hÖ b¹n hµng, mÊt ®i mét thÞ tr−êng quan träng vµ truyÒn thèng. Trong h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, cã thÓ nãi ®©y lµ thêi kú mµ c«ng ty gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nhÊt. Víi t×nh h×nh nh− vËy, ®−îc sù quan t©m cña ban lFnh ®¹o vµ cÊp trªn, sù gióp ®ì hç trî cña c¸c ®¬n vÞ b¹n, toµn thÓ c«ng ty ®F ph¸t huy tinh thÇn n¨ng ®éng s¸ng t¹o tËp trung th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, gi¶i quyÕt tõ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt vÒ thÞ tr−êng vÒ vèn vµ vÒ tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, lùa chän bè trÝ l¹i ®éi ngò lao ®éng.... Nhê ®ã, c«ng ty ®F tõng b−íc thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr−êng, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo h−íng xuÊt khÈu lµ chÝnh, hoµn thµnh c¸c nghÜa vô víi nhµ n−íc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®−îc vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé CNV. Sau ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ s¶n xuÊt chøng minh cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty tõ khi thµnh lËp: - Gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng: tõ 1975, c«ng ty chØ ®¹t 2,5 triÖu ®ång ®Õn n¨m 1990 ®F ®¹t h¬n 9,1 tû ®ång. - S¶n phÈm: chñ yÕu n¨m ®Çu ®¹t gÇn 2 triÖu kh¨n c¸c lo¹i cho nhu cÇu néi ®Þa, ®Õn n¨m 1995 ®F cã s¶n ph©m xuÊt khÈu (85% s¶n phÈm kh¨n) vµ s¶n xuÊt thªm mÆt hµng mµn tuyn. - Doanh thu: N¨m 1975: ®¹t 3,5 triÖu ®ång N¨m 1990: ®¹t 13,5 tû ®ång N¨m 1997: ®¹t 54,6 tû ®ång. - Kim g¹ch xuÊt khÈu: N¨m 1990: ®¹t 1.635.666 USD Vò Minh §¹t 18 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp N¨m 1997: ®¹t 3.588.397 USD. - Nép ng©n s¸ch: N¨m 1975: nép gÇn 68.000 ®ång N¨m 1990: nép 525,9 triÖu ®ång N¨m 1997: nép 1.534,8 triÖu ®ång. C«ng t¸c khoa häc kü thuËt ®−îc ®Æc biÖt chó ý: trong h¬n 20 n¨m c«ng ty ®F chÕ thö ®−îc h¬n 300 mÉu s¶n phÈm vµ ®−a vµo s¶n xuÊt kho¶ng 100 mÉu ®−îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. B−íc sang n¨m 1998, c«ng ty DÖt Minh Khai ®øng tr−íc thö th¸ch lín vÒ tµi chÝnh vµ thÞ tr−êng tiªu thô ë NhËt B¶n. HiÖn nay, c«ng ty ®ang nç lùc, cè g¾ng ®Ó v−ît qua nh÷ng khã kh¨n vÒ thÞ tr−êng tiªu thô vµ c«ng ty ®ang chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó më réng thÞ tr−êng sang khu vùc T©y ¢u. II.1.2: T×nh h×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ: II.1.2.1: §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ tr−êng s¶n phÈm cña c«ng ty. - S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty cã hai lo¹i: + Kh¨n b«ng c¸c lo¹i: s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu sîi b«ng 100% + V¶i mµn tuyn: s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu 100% sîi petex. * ThÞ tr−êng néi ®Þa: Chñ yÕu nhËn ®¬n ®Æt hµng cña c¸c kh¸ch s¹n ë c¸c thµnh phè lín lµ Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh... * ThÞ tr−êng xuÊt khÈu: Chñ yÕu lµ xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng NhËn B¶n. §Æc biÖt lµ cung cÊp cho nhiÒu kh¸ch s¹n t¹i NhËt th«ng qua c«ng ty th−¬ng m¹i NhËt B¶n ASAHI. II.1.2.2: §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc, c«ng ty DÖt Minh Khai tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo mét cÊp ®øng ®Çu lµ ban gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp Vò Minh §¹t 19 Kho¸ 34A3 - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c phßng ban nghiÖp vô. Ban gi¸m ®èc: gåm cã gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc: Lµ ng−êi ®øng ®Çu doanh nghiÖp, b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, phô tr¸ch chung vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh, ®èi néi, ®èi ngo¹i, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: -Tæ chøc bé m¸y, tæ chøc c¸n bé -LËp c¸c kÕ ho¹ch tæng thÓ dµi h¹n, ng¾n h¹n -§Çu t− x©y dùng c¬ b¶n. - Phã gi¸m ®èc: Lµ ng−êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc theo c¸c tr¸ch nhiÖm ®−îc giao. - Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Qu¶n lý ®iÒu hµnh qóa tr×nh s¶n xuÊt -ChØ ®¹o s¶n xuÊt theo kÕ h¹ch -ChØ ®¹o kÕ h¹ch t¸c nghiÖp t¹i c¸c ph©n x−ëng. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: -Qu¶n lý kü thuËt, chÊt l−îng s¶n phÈm -Qu¶n lý nguån cung cÊp: ®iÖn, n−íc, than phôc vô cho sx. -ChØ ®¹o viÖc x©y dùng c¸c ®Þnh møc vËt t−. -Qu¶n lý viÖc thùc hiÖn an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp. - Phßng tæ chøc- b¶o vÖ: Gióp gi¸m ®èc x©y dùng m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý trong c«ng ty. Qu¶n lý chÊt l−îng vµ sè l−îng c¸n bé CNV, quÜ tiÒn l−¬ng vµ c¸c ®Þnh møc lao ®éng, chØ ®¹o c«ng t¸c b¶o vÖ. - Phßng kü thuËt: Víi chøc n¨ng tham m−u gióp gi¸m ®èc qu¶n lý chung c¸c c«ng t¸c kü thuËt trong c«ng ty. Nghiªn cøu vµ ¸p dông khoa häc ®Ó ®−a c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, kiÓm tra chÊt l−îng c¸c chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. Vò Minh §¹t 20 Kho¸ 34A3 - KTHN
- Xem thêm -