Tài liệu Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp LêI Më §ÇU Sù nghiÖp ®æi míi do ®¶ng ta khëi x-íng vµ l·nh ®¹o, ®· ®-a n-íc ta tõ nÒn kinh tÕ mang nÆng tÝnh tù cung tù cÊp víi c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. C«ng cuéc ®æi míi ®ang ®Æt ra cho c¸c C«ng Ty nhiÒu th¸ch thøc bëi lÜnh vùc kinh doanh ®ang tõng b-íc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ quèc tÕ. Sù c¹nh tranh vµ kh¸t väng lîi nhuËn ®ã trë thà nh ®éng lùc th«i thóc c¸c C«ng Ty t¨ng c-êng ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, ®Çu t- vµo nh÷ng ngµnh, nghÒ míi vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. §Ó qu¶n lý tèt, cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay s¶n xuÊt dÞch vô cña mét C«ng Ty nãi riªng, mét nÒn kinh tÕ quèc d©n cña mét n-íc nãi chung ®Òu cÇn sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau, vµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý ®ã kh«ng thÓ thiÕu kÕ to¸n. Tõ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®ã, sau khi häc xong phÇn lý thuyÕt vÒ chuyªn ®Ò kÕ to¸n, l·nh ®¹o nhµ tr-êng ®· cho sinh viªn th©m nhËp và o thùc tÕ nh»m cñng cè, vËn dông nh÷ng lý thuyÕt chuyªn ngµnh kÕ to¸n vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc tay nghÒ chuyªn m«n, võa lµm chñ ®-îc c«ng viÖc sau khi tèt nghiÖp. C«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng Ty chia ra là m nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hà nh, gi÷a chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ t¹o thà nh mét hÖ thèng qu¶n lý thùc sù cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng tin kinh tÕ cã tÝnh hai mÆt cña mçi hiÖn t-îng, mçi qu¸ tr×nh, và kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn và c¸c kho¶n thanh to¸n còng vËy. Do ®ã, viÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n lµ ®-a ra nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt vÒ thùc tr¹ng nguån vèn, c¸c kho¶n thu – chi, c«ng nî cña C«ng Ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó nhµ qu¶n lý cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt ®Ó ®-a ra quyÕt ®Þnh tèi -u nhÊt vÒ ®Çu t-, chi tiªu trong t-¬ng lai. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty VËt LiÖu Và ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43, sau khi t×m hiÓu và nhËn thÊy tÇm quan träng cña Vèn b»ng tiÒn trong C«ng Ty, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc cã ®-îc tõ häc tËp, tõ nghiªn cøu em ®· lùa chän ®Ò tµi “ Vèn b»ng tiÒn và c¸c kho¶n thanh to¸n” t¹i C«ng Ty lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Néi dung b¸o c¸o gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng Ty Ch-¬ng II: NghiÖp vô chuyªn m«n Ch-¬ng III: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ ë phßng kÕ to¸n trong C«ng Ty và sù h-íng dÉn cña c« gi¸o NGUYÔN THÞ HUYÒN TRANG – gi¶ng viªn khoa kinh tÕ tr-êng C§CN ViÖt – Hung, nh-ng thêi gian thùc tËp vµ l-îng kiÕn thøc tÝch lòy cã h¹n, qu¸ tr×nh tiÕp cËn nh÷ng vÊn ®Ò míi mÆc dï rÊt cè g¾ng. Song, b¸o c¸o cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai xãt. V× vËy, em rÊt mong ®-îc sù gãp ý, gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o và c¸c c« chó, anh chÞ ë phßng kÕ to¸n trong C«ng Ty ®Ó em cã ®iÒu kiÖn bæ sung, n©ng cao kiÕn thøc ®Ó bµi b¸o c¸o ®-îc hoµn thiÖn tèt nhÊt vµ phôc vô cho c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn: §oµn ¸nh Hång Giang sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Ch-¬ng 1. §ÆC §IÓM T×NH CHUNG CñA C¤NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH¤NG 43. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty vËt liÖu vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng 43. 1.1.1 Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 lµ mét doanh nghiÖp qu©n ®éi thuéc bé Quèc phßng nªn C«ng Ty cã tªn gäi ban ®Çu lµ V143, ®-îc t¸ch ra tõ mét ph©n x-ëng s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö cña nhµ m¸y Z119 Tæng Côc HËu CÇn. QuyÕt ®Þnh 1987/Q§ ngµy 23/9/1972 cña chñ nhiÖm Tæng Côc HËu CÇn. N¨m 1993 Bé Tr-ëng Bé Quèc phßng quyÕt ®Þnh ®æi tªn nhµ m¸y V143 thµnh C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Tªn qu©n sù lµ nhà m¸y Z143 ngµy 16/05/2007 theo quyÕt ®Þnh sè 83 cña Bé Tr-ëng Bé Quèc Phßng ®æi tªn giao dÞch d©n sù cña nhµ m¸y thµnh C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Do vËy mµ C«ng Ty cã hai tªn - Tªn qu©n sù: Nhµ m¸y Z143 - Tªn giao dÞch: C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. - §Þa chØ giao dÞch: X· Thôy An – Ba V× - Hµ Néi. - Sè §T: 0433965390 - Fax: 0433965840 C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 ®-îc thµnh lËp ngµy 23/09/1972 theo quyÕt ®Þnh 1987 cña Tæng Côc HËu CÇn c¬ quan trùc thuéc cña C«ng Ty lµ tæng c«ng nghiÖp quèc phßng. C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 cã tæng diÖn tÝch 12,5 ha hiÖn cã 390 ng-êi n¨m 2010. Lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ®éc lËp, cã tc¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÒn vµ nghÜa vô trong ph¹m vÞ sè vèn, tµi s¶n nhµ n-íc giao, chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù khai th¸c ®Çu vµo, ®Çu ra trong ho¹t ®éng ®Çu t-. C«ng Ty cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn qu©n ®éi chi nh¸nh S¬n T©y vµ ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn S¬n T©y. §Þnh h-íng s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c ch-¬ng tr×nh kÕ ho¹ch dµi sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp h¹n, ng¾n h¹n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 cã tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n Tæng C«ng NghiÖp Quèc Phßng. * Sù Ph¸t triÓn qua c¸c thêi kú cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Sau khi ®-îc thµnh lËp c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, ®Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ nh- ngµy h«m nay C«ng Ty ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n: + Giai ®o¹n 1: tõ 1972 – 1976. Do ®iÒu kiÖn n-íc ta lóc nµy cßn nhiÒu khã kh¨n, khoa häc kü thuËt cßn l¹c hËu. Song, thêi kú nµy C«ng Ty æn ®Þnh c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®Ó khÈn tr-¬ng b¾t tay vµo s¶n xuÊt më réng vµ x©y dùng thªm nhµ x-ëng, l¾p ®Æt thªm m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt. NhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng Ty trong thêi gian nµy lµ s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn ®iÖn tö nh-: ChiÕt ¸p, c¸c tô ®iÖn vµ ®iÖn tö c¸c lo¹i phôc vô cho qu©n ®éi, söa ch÷a trang thiÕt bÞ khÝ tµi qu©n sù..… Trong thêi gian nµy C«ng Ty ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ®-a c¸c c«ng nh©n, c¸n bé ®i ®µo t¹o trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®¹t tr×nh ®é n¨ng lùc nghiÖp vô phôc vô cho C«ng Ty ®¹t hiÖu qu¶ tèt. + Giai ®o¹n 2: 1976 – 1986. N¨m 1976, C«ng Ty ®· ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, kh«i phôc, chuyÓn h-íng vµ më réng chiÕn l-îc kinh tÕ. C«ng Ty b¾t tay vµo chÕ t¹o thö nhiÒu mÆt hµng míi nh-: cÇu giao, b¸nh r¨ng, trôc c¸n cho c¸c lo¹i xe b-íc ®Çu ®· thµnh c«ng. + Giai ®o¹n 3: Tõ n¨m 1986 ®Õn nay. Do c¸c mÆt hµng qu©n sù – Quèc phßng chØ s¶n xuÊt theo qu©n lÖnh nªn nh÷ng n¨m 1986 trë ®i C«ng Ty chñ yÕu s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kinh tÕ nh-: cÇu dao, c«ng t¾c, æ c¾m, cÇu ch×, dông cô ®iÖn gia ®×nh (chiÕm 60%) cña C«ng Ty. N¨m 1990, C«ng Ty ®· ®i vµo s¶n xuÊt day th«ng tin theo ®¬n ®Æt hµng cña bé t- lÖnh th«ng tin. N¨m 1991, C«ng Ty b¾t ®Çu x©y dùng c¸c d©y truyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®-a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng nh-: D©y ®iÖn d©n dông, nhùa PVC, bäc d©y, c¸p ®iÖn ®éng lùc. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp N¨m 1992, C«ng Ty ®· b¾t ®Çu s¶n xuÊt d©y th«ng tin d· chiÕn phôc vô quèc phßng. §ång thêi nghiªn cøu s¶n xuÊt d©y c¸p th«ng tin tõ 1 ®«i cho ®Õn 10 ®«i phôc vô qu©n ®éi. N¨m 1994 – 2005, C«ng Ty ®· ®-îc ®Çu t- chiÒu s©u nghÞ quyÕt 05 cña bé chÝnh trÞ ®Çu t- hÖ thèng d©y truyÒn thiÕt bÞ ®iÖn tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y ®iÖn tho¹i mét vµ d©y c¸p th«ng tin 1 ®«i cho ®Õn 100 ®«i cã d©y treo. §ång thêi, ®Èy m¹nh x©y dùng t¨ng thªm nhµ x-ëng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¬ cÊu t¹i C«ng Ty, s¾p xÕp l¹i nh©n lùc lao ®éng, nghiªn cøu më réng thÞ tr-êng ®-a ra nh÷ng s¶n phÈm míi víi mÉu m· h×nh thøc phï hîp víi thÞ yÕu ng-êi tiªu dïng. Trong n¨m 2006, C«ng Ty ®· ®Çu t- x©y dùng më réng ph©n x-ëng s¶n xuÊt, víi d©y truyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó n©ng cao vÒ sè l-îng, chÊt l-îng s¶n phÈm. 1.1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô vµ t¸c dông cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Þa ph-¬ng vµ ®Êt n-íc: C«ng ty vËt liÖu vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng 43 cã c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng sau: - S¶n xuÊt c¸p ®ång trôc c¸c lo¹i. - S¶n xuÊt d©y vµ c¸p th«ng tin kinh tÕ c¸c lo¹i. - S¶n xuÊt d©y vµ c¸p dÉn c¸c lo¹i. - S¶n xuÊt s¶n phÈm khÝ cô ®iÖn, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, c¸c s¶n phÈm b»ng nhùa vµ gç. - D©y vµ c¸p dÉn ®iÖn c¸c lo¹i - Kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ chËm lu©n chuyÓn vµ hµng thanh lý. 1.1.3. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®-îc cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Trong n¨m 2008 – 2009 lµ hai n¨m ®Êt n-íc cã nhiÒu thay ®æi vÒ thÞ tr-êng hµng ho¸, cã nhiÒu C«ng Ty gÆp khã kh¨n vÒ nguån vèn s¶n xu©t vµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm. Do vËy, nhiÒu C«ng Ty cã xu h-íng cæ phÇn hãa. MÆc dï vËy, C«ng Ty vÉn ®øng v÷ng vµ v-ît qua ®¹t kÕt qu¶ tèt. T×nh h×nh tµi chÝnh chung cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 ®-îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c chØ tiªu d-íi ®©y: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp B¶ng 1: Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vËt liÖu vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng 43 n¨m 2008 – 2009 chØ tiªu §vt 2008 2009 So s¸nh 1. Vèn Tr® 31.542 33.084 TuyÖt ®èi 1.542 T-¬ng ®èi (%) 105 - cè ®Þnh - l-u ®éng 2.Sè lao Tr® Tr® Ng-êi 26.849 4.693 350 28.082 5.002 380 1.233 309 30 104,6 106,6 108,6 Tr® 51.000 59.532 8532 116,7 4.Lîi nhuËn Tr® 1.500 1.580 80 105,3 5.Lîi nhuËn Tr® 0,0475 0,0478 0,0003 100,6 ®éng 3.Doanh thu BQ ( Phßng kÕ to¸n cung cÊp sè liÖu) Nh- vËy, nh×n vµo b¶ng chØ tiªu trªn ta thÊy ®-îc trong n¨m 2009 C«ng Ty ®· hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. Do nhu cÇu cña thÞ tr-êng cïng víi sù s¸ng t¹o cña ban l·nh ®¹o, ho¹t ®éng kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn quy m« s¶n xuÊt ®-îc thÓ hiÖn ë mét sè chØ tiªu sau: * Vèn: Do nhu cÇu vÒ më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng, C«ng Ty ®· ®Çu t- thªm vèn vµo s¶n xuÊt, vèn trong n¨m 2009 ®ã t¨ng 105% t-¬ng øng víi 1,542 triÖu ®ång so víi n¨m 2008. Trong ®ã vèn cè ®Þnh t¨ng 104,6% t-¬ng øng víi 1,233 triÖu ®ång, vèn l-u ®éng t¨ng 106,6% t-¬ng øng víi 309 triÖu ®ång. * Doanh thu: Doanh thu N¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 116,78% t-¬ng øng víi chªnh lÖch 8.532 triÖu ®ång. C«ng Ty cã ®-îc kÕt qu¶ nh- vËy lµ nhê vµo kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù l·nh ®¹o cña Ban Gi¸m §èc, sù nç lùc cña 6 sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng Ty ®· là m viÖc hÕt m×nh. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vÉn ch-a cao. * Lîi nhuËn: Trong kinh doanh, bÊt cø C«ng Ty nµo còng ®Æt lîi nhuËn lªn hµng ®Çu, ®ã còng lµ môc tiªu quan träng nhÊt mµ c¸c nhµ ®Çu t- quan t©m. N¨m 2009, lîi nhuËn cña C«ng Ty V©t LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng t¨ng 105,3% t-¬ng øng víi chªnh lÖch lµ 80 triÖu ®ång so víi n¨m 20008. Nh- vËy, møc t¨ng chØ tiªu lîi nhuËn lµ b×nh th-êng kh«ng cã nhiÒu biÕn ®æi so víi n¨m tr-íc. * Lîi nhuËn b×nh qu©n: Nh×n chung lîi nhuËn b×nh qu©n cña C«ng Ty lµ t¨ng ®Òu ®Òu kh«ng cã g× næi bËt, n¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 100,6%. * Sè l-îng lao ®éng: C«ng Ty më réng quy m« s¶n xuÊt nªn nhu cÇu vÒ nh©n lùc trong C«ng Ty còng t¨ng lªn. Tû lÖ lao ®éng n¨m 2009 t¨ng 108,6% t-¬ng øng víi 30 lao ®éng so víi n¨m 2008. Trªn ®µ ph¸t triÓn cña C«ng Ty th× sè lao ®éng cña C«ng Ty trong c¸c n¨m tíi sÏ còng t¨ng thªm n÷a. 1.2. Tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. 1.2.1. Tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hiÖn nay cña C«ng Ty t-¬ng ®èi gän nhÑ phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®-îc bè trÝ theo h×nh thøc trùc tuyÕn. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung S¥ §å 1: B¸o c¸o tèt nghiÖp S¥ §å Bé M¸Y QU¶N Lý CñA C¤NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH¤NG 43. Gi¸m §èc C«ng Ty ChÝnh ñy kiªm PG§ hµnh chÝnh PG§ Kü thuËt Phßng kü thuËt PX s¶n xuÊt hà ng kinh tÕ Phßng kiÓm nghiÖ m Phßng tæ chøc lao ®éng PX s¶n xuÊt hà ng quèc phßng Phßng kÕ ho¹ch vËt tkinh doanh Phßng tà i chÝnh PX c¬ khÝ sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 Phßng chÝnh trÞ Phßng hà nh chÝnh PX khÝ cô ®iÖn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Ghi chó: Quan hÖ trùc tiÕp Quan hÖ gi¸n tiÕp C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ®éc lËp cã quy m« lín. Do vËy, c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng Ty ®-îc thiÕt kÕ trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc vµ thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty cô thÓ c¬ cÊu ho¹t ®éng bao gåm: Ban Gi¸m §èc, c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. Ban Gi¸m §èc cã chøc n¨ng nhiÖm vô: * Gi¸m §èc C«ng Ty: Lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng Ty cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong C«ng Ty. Tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng Ty theo ®óng ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc. ChÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty, lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc theo quy ®Þnh ®· ban hµnh. * ChÝnh ñy kiªm phã Gi¸m §èc hµnh chÝnh: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ trong toµn C«ng Ty. Lµ ng-êi trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc hµnh chÝnh, hËu cÇn, nhµ trÎ, qu©n y. * Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: Lµ ng-êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô quyÕt ®Þnh x©y dùng b¸o c¸o, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, Chñ tÞch héi ®ång n©ng bËc l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng Ty gåm 7 phßng víi chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc kh¸c nhau: - Phßng hµnh chÝnh hËu cÇn: Lµ bé m¸y gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh. Cã chøc n¨ng nhiÖm vô qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, nhµ ë, ®Êt ®ai. LËp kÕ ho¹ch ch¨m lo ®êi sèng cho toµn ®¬n vÞ, tæ chøc tuÇn tra, canh g¸c ®¶m b¶o an toµn trong ®¬n vÞ…… - phßng kÕ ho¹ch vËt t- kinh doanh : Cã chøc n¨ng nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch, cung øng vËt t- cho c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o chÊt l-îng sè l-îng ®Ó s¶n xuÊt ®óng tiÕn ®é, ®óng kü thuËt. Quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c ®Ó tiªu thô sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp s¶n phÈm. Tham m-u cho Ban Gi¸m §èc vÒ viÖc ®Ò ra quy chÕ, ®¶m b¶o vËt t- tõ khi mua vÒ ®Õn khi ®-a vµo s¶n xuÊt, chèng thÊt tho¸t hao hôt. - Phßng tæ chøc lao ®éng : Cã chøc n¨ng nhiªm vô : x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc c¬ cÊu biªn chÕ, c¸c bé phËn qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó tr¶ l-¬ng th-ëng ph¹t kû luËt. Gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c¸c nguyªn t¾c thñ tôc viÖc t¨ng , gi¶m nh©n sù, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch mµ nhµ n-íc quy ®Þnh nh- : Lao ®éng, b¶o hiÓm, phóc lîi. Qu¶n lý lùc l-îng lao ®éng còng cã hå s¬ lý lÞch, sæ BHXH ®iÒu phèi lao ®éng kÞp thêi theo yªu cÇu s¶n xuÊt. - Phßng tµi chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé thu chi tµi chÝnh cña C«ng Ty . Tæng hîp tÝnh to¸n tõng môc cho phÝ theo cÊu t¹o gi¸ thµnh. TiÕt kiÖm chi phÝ ®óng quy ®Þnh ph©n bæ vèn, ®óng ®èi t-ëng. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Cung cÊp sè liÖu kÞp thêi gióp Ban Gi¸m §èc ®-a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh hîp lý. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn kÕ ho¹ch, sö dông kü thuËt m¸y mãc trong s¶n xuÊt, thiÕt kÕ chÕ thö s¶n phÈm. Nghiªn cøu ph¸t minh nh÷ng s¶n phÈm míi cña C«ng Ty , ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, an toµn lao ®éng. - Phßng kiÓm nghiÖm: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l-îng nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ®Ó ®-a vµo ®ãng gãi, ph¸t hiÖn ra c¸c lçi cña s¶n phÈm ch-a ®¹t yªu cÇu, ph©n lo¹i s¶n phÈm, duy tr× chÊt l-îng s¶n phÈm tham m-u cho Ban Gi¸m §èc vÒ kÕ ho¹ch ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm tiÕt kiÖm ®¹t hiÖu qu¶ cao. - Phßng chÝnh trÞ: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô cËp nhËt th«ng tin, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ N-íc, c¸c b¶o mËt th«ng tin quèc phßng, tham m-u cho Ban Gi¸m §èc C«ng Ty thùc hiÖn ®-îng lèi chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ nhµ n-íc ban hµnh. Bé phËn s¶n xuÊt gåm 4 ph©n x-ëng: - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt khÝ cô ®iÖn: Chñ yÕu lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®å ®iÖn phôc vô nhu cÇu thÞ tr-êng, c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng. - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt hµng quèc phßng: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô côc c«ng nghiÖp quèc phßng. - Ph©n x-ëng s¶n c¬ khÝ: Chñ yÕu s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cho C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43, kh¸ch hµng ®Æt. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt hµng kinh tÕ: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c hµng ®å ®iÖn d©n dông, c¸c lo¹i d©y ®iÖn… 1.2.2: Tæ chøc s¶n xuÊt t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 lµ mét C«ng Ty nhµ n-íc, cã tc¸ch ph¸p nh©n, ®-îc nhµ n-íc giao vèn, giao tµi s¶n chñ ®éng s¶n xuÊt phôc vô cho quèc phßng, cho s¶n xuÊt kinh doanh. TÊt c¶ c¸c mÆt hà ng s¶n xuÊt ra ®Òu ®-îc tiªu thô trªn thÞ tr-êng vµ c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng theo kÕ ho¹ch. S¬ ®å 2: QUY TR×NH C«NG NGHÖ S¶N XUÊT CÁP TH«NG TIN KIM LO¹I KÐo ñ d©y ®ång VËt t- 1 1 2 1 3 1 KCS bao gãi, nhËp kho 7 Bäc nhùa d©y ruét Thu d©y s¶n phÈm 6 Bäc 1 nhùa vá ngoà i c¸p, vuèt nh«m, bäc nhùa d©y treo 5 §¸nh chÐo d©y 1 ®«i 1 4 1 sîi, Bã b«i dÇu cuèn mà ng chÞu nhiÖt VËt liÖu chuÈn bÞ lµ ®ång ®á, thiÕt bÞ chuÈn bÞ lµ m¸y kÐo ®¬n vµ mét sè vËt liÖu vµ thiÕt bÞ phô kh¸c. (1) Dïng m¸y vuèt d©y ®ång ®Ó luån d©y qua c¸c khu«n vµ puli bé phËn ñ mÒm thu vµo l« d©y thu. (2) Gi¸ l¾p l« d©y vµo ®Çu gi¸ l¾p ra d©y, ®iÒu chØnh ra d©y cho m¸y ho¹t ®éng, kiÓm tra ®é c¨ng cña ®«i d©y ®Ó ®iÒu chØnh ®Çu thu. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp (3) Bäc nhùa ®æ tõ tõ vµo phÔu n¹p liÖu, khi thÊy nhùa ®iÖn ra ®Çu vuèt th× kiÓm tra bÒ mÆt nhùa, khi thÊy nhùa cã ®é bãng mÞn kiÓm tra ®é ®ång t©m cña d©y, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®æ nhùa và o phÔu tiÕn hà nh ch¹y liªn tôc. (4) Thao t¸c: Bã sîi PP cã nhãm d©y thø nhÊt, thø hai và bã cho 2 tæ d©y cuèn l¹i và nhåi ®Çu bÖn mµng cho 4 tæ d©y. (5) Luån d©y thÐp qua hÖ thèng puli, n¾m d©y vµo ®Çu bäc nhùa luån lâi d©y cho nilon qua puli mà ng vuèt nh«m. kÐo lu«n c¶ phÇn ch©n và o ®Çu bäc nhùa. (6) Thu d©y s¶n phÈm hoà n thà nh và o « d©y (7) §em nhËp kho s¶n phÈm. 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. 1.3.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty, tr×nh ®é qu¶n lý tæ chøc bé m¸y h¹ch to¸n kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung, ®-îc tæ chøc ph©n nhiÖm vô tõng chøc danh râ rµng. KÕ to¸n tËp trung, tæng hîp c¸c sè liÖu, thu thËp chøng tõ ghi chÐp vµo sæ s¸ch vµ lËp b¸o c¸o tõng th¸ng, quý, n¨m. C«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc lËp vµ triÒn khai do tr-ëng phßng tµi chÝnh thùc hiÖn d-íi sù chØ ®¹o cña C«ng Ty. Phßng kÕ to¸n cã 3 thµnh viªn, mçi thµnh viªn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nh-ng thèng nhÊt vÒ bé m¸y kÕ to¸n. S¬ ®å 3: S¥ §å Tæ CHøC Bé M¸Y KÕ TO¸N sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr-ëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn,kÕ to¸n thanh to¸n, thuÕ, tæng hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh… KÕ to¸n vËt liÖu, TSC§, tiÒn l-¬ng, BHXH kiªm thñ quü… Ghi chó: Quan hÖ trùc tiÕp chØ ®¹o Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra Tr-ëng phßng kÕ to¸n: Lµ ng-êi ®iÒu hµnh mäi c«ng t¸c kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, qu¶n lý mäi chi phÝ ®-îc hµch to¸n lªn b¸o c¸o tµi chÝnh ban gi¸m ®èc kÝ duyÖt KÕ to¸n viªn: - KÕ to¸n vËt liÖu, TSC§, l-¬ng, BHXH kiªm thñ quü cã nhiÖm vô ghi phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt. TÝnh to¸n l-¬ng, tÝnh tæng hîp tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, qu¶n lý tiÒn mÆt. - KÕ to¸n viªn vèn b»ng tiÒn, kÕ to¸n thanh to¸n, thuÕ, quü doanh nghiÖp tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, cã nhiÖm vô ghi sæ sè vèn C«ng Ty cã, sè vèn ®i vay, sè thµnh phÈm göi b¸n, ®· b¸n. Theo dâi nguån vèn t¨ng gi¶m, doanh thu, gi¶m trõ ®Ó lµm b¸o c¸o. 1.3.2 H×nh thøc kÕ to¸n vµ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 * H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng Ty. §Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi, C«ng Ty sö dông sæ s¸ch kÕ to¸n lµ nhËt ký chøng tõ. H×nh thøc nµy yªu cÇu nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao so víi c¸c h×nh thøc kh¸c. H×nh thøc nµy gióp cho c«ng viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ cña C«ng Ty ®-îc x¸c ®Þnh chi tiÕt, chÝnh x¸c nhÊt. S¬ ®å 4: S¥ §å LU¢N CHUYÓN CñA H×NH THøC KÕ TOÁN NHËT KÝ CHøNG Tõ sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp B¶ng kª sè 1,2,11 Chøng tõ gèc: PhiÕu thu - chi GiÊy b¸o Nî - Cã Ho¸ ®¬n GTGT …………. NKCT sè 1,2,5,8 Sæ c¸i TK 111,112,131,331 Sæ quü Sæ chi tiÕt c¸c TK 111,112,131,331 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra Gi¶i thÝch quy tr×nh ghi sæ: Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· ®-îc kiÓm tra, lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ, b¶ng kª, sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. + §èi víi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh ph©n bæ th× c¸c chøng tõ gèc tr-íc hÕt ph¶i ®-îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã lÊy sè liÖu, kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. + §èi víi c¸c nhËt ký chøng tõ ®-îc ghi c¨n cø vµo b¶ng kª, sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt th× c¨n cø vµo sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt cuèi th¸ng chuyÓn sè liÖu vµo nhËt lý chøng tõ. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Cuèi th¸ng, céng sè liÖu trªn sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt, ®ång thêi tæng céng c¸c sè liÖu tõ b¶ng kª vµ sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó vµo c¸c sæ nhËt ký chøng tõ, tõ ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký chøng tõ là m c¨n cø ®Ó vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Sau khi vµo sæ c¸i xong, kÕ to¸n céng tæng sè liÖu chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sè liÖu trªn sæ c¸i, b¶ng kª, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cña c¸c tµi kho¶n ®-îc dïng lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.3.3 * ChÕ ®é kÕ to¸n ®ang ¸p dông t¹i C«ng Ty VËt LiÖu vµ ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 + Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®ång tiÒn sö dông trong ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng Ty: Niªn ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn hÕt ngµy 31/12 n¨m d-¬ng lÞch. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng Ty lµ: §ång ViÖt Nam(VN§) + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT t¹i C«ng Ty : C«ng Ty h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ v× khi mua vËt thµng ho¸ sè thuÕ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 133 vµ TK 511 lµ gi¸ ch-a thuÕ. + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho cña c«ng ty: Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn C«ng Ty tiÕn hµnh ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kª khai th-êng xuyªn vµ tÝnh gi¸ hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. ViÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy gióp C«ng Ty gi¸m s¸t chÆt chÏ kh¶ n¨ng biÕn ®éng hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng, còng nh- viÖc hµng ho¸ xuÊt b¸n cho nªn c«ng t¸c kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n ®-îc ¸p dông hîp lý chi tiÕt. C¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn chi phÝ, doanh thu, gi¸ vèn, hµng tån kho, phßng kÕ to¸n tiÕp tôc ph©n nhá theo mÆt hµng, gióp cho kÕ to¸n theo dâi sè liÖu, sè ph¸t sinh vµ tæng hé viÕt b¸o c¸o. + Ph-¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) t¹i C«ng Ty: C«ng Ty sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh sè 206 ngµy 12/12/2006 cña Bé tµi chÝnh,®ã lµ ph-¬ng ph¸p khÊu hao theo ®-êng th¼ng. §©y lµ ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt kh¸ phæ biÕn ®-îc nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông ®Ó tÝnh khÊu hao TSC§. sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp Ch-¬ng II: C¸C NGHIÖP Vô CHUY£N M¤N T¹I C¤NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH¤NG 43 2.1/ KÕ TO¸N VèN B»NG TIÒN Vµ C¸C KHO¶N THANH TO¸N T¹I C«NG TY VËT LIÖU Vµ THIÕT BÞ VIÔN TH«NG 43. 2.1.1/ Tæ chøc qu¶n lý vèn b»ng tiÒn và c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng Ty VËt LiÖu và ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43. 16 sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp * Néi dung Vèn b»ng tiÒn. Vèn b»ng tiÒn lµ mét bé phËn cña tµi s¶n l-u ®éng trong C«ng Ty, ®-îc h×nh thà nh chñ yÕu trong qu¸ tr×nh b¸n hà ng và c¸c quan hÖ thanh to¸n. Vèn b»ng tiÒn trong C«ng Ty bao gåm TiÒn MÆt tån quü vµ TiÒn göi ng©n hµng. §©y lµ hai h×nh thøc sö dông tiÒn chñ yÕu mà C«ng Ty ®ang sö dông, C«ng Ty kh«ng sö dông vµng b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ. Hai ng©n hµng chñ yÕu ®Ó C«ng Ty göi vµ rót tiÒn khi cÇn thiÕt lµ: + Ng©n hà ng th-¬ng m¹i cæ phÇn qu©n ®éi + Ng©n hà ng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn S¬n T©y C«ng t¸c qu¶n lý cña vèn b»ng tiÒn trong C«ng Ty ®-îc qu¶n lý hÕt søc chÆt chÏ và chi tiÕt th«ng qua c¸c nguyªn t¾c sau: + §¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt ®Ó ghi sæ kª to¸n lµ ®ång ViÖt Nam (VN§) + TiÒn mÆt thuéc mét bé phËn cña tµi s¶n l-u ®éng nªn nã rÊt dÔ bÞ hao hôt, mÊt m¸t, dÔ ch¸y, do ®ã lu«n ®-îc b¶o qu¶n trong kÐt s¾t do thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm cÊt gi÷. + Mäi kho¶n thu – chi hµng ngµy ®Òu ph¶i cã phiÕu thu, phiÕu chi vµ x¸c nhËn cña kÕ to¸n tr-ëng. + C«ng Ty h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn göi t¹i hai ng©n hµng vµ khi thùc hiÖn thanh to¸n qua ng©n hµng tuyÖt ®èi tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh vµ h-íng dÉn cña ng©n hµng, th-êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu sè tiÒn göi t¹i ng©n hµng vµ sæ s¸ch t¹i C«ng Ty. + Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô giao dÞch trªn tà i kho¶n cña ng©n hà ng và kh¸ch hà ng thi ph¶i cã giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã cña ng©n hà ng. Khi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó h¹ch to¸n vµ kiÓm tra ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ gèc kÌm theo. * Néi dung c¸c kho¶n thanh to¸n C¸c kho¶n thanh to¸n trong C«ng Ty bao gåm c¸c kho¶n ph¶i thu và c¸c kho¶n ph¶i tr¶. + Kho¶n ph¶i thu: C¸c kho¶n ph¶i thu trong C«ng Ty bao gåm: C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hà ng vÒ b¸n s¶n phÈm, hà ng hãa, thu tiÒn hoà n øng, thu tiÒn tõ cÊp trªn chuyÓn xuèng…….. + C¸c kho¶n ph¶i tr¶: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp C¸c kho¶n ph¶i tr¶ bao gåm: Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n vËt t-, hµng hãa, chi tr¶ l-¬ng, BHXH vµ c¸c chÕ ®é cña ng-êi lao ®éng, chi tr¶ t¹m øng, c«ng t¸c phÝ….. ViÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n còng ®-îc C«ng Ty qu¶n lý chÆt chÏ và chi tiÕt. + KÕ to¸n më sæ theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng ph¶i thu, ph¶i tr¶, tõng kho¶n nî vµ tõng lÇn thanh to¸n nî cña c¸c ®èi t-îng. + §Þnh kú, tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu tõng kho¶n nî ®· ph¸t sinh, ®· thu håi và sè cßn nî ®èi víi tõng ®èi t-îng. 2.1.2: KÕ to¸n tæng hîp vèn b»ng tiÒn và c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng Ty vËt liÖu và ThiÕt BÞ ViÔn Th«ng 43 a/ Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: - PhiÕu thu ( MÉu sè 01 – TT/BB) - PhiÕu chi ( MÉu sè 02 – TT/BB) - Biªn lai thu tiÒn( MÉu sè 06 – TT/HD) - B¶ng kiÓm kª quü( MÉu sè 07 – TT/HD) - GiÊy b¸o nî - GiÊy b¸o Cã - Uû nhiÖm thu - Uû nhiÖm chi - GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng ( MÉu sè 03 – TT) - B¶ng sao kª cña ng©n hà ng - GiÊy thanh to¸n t¹m øng ( MÉu sè 04 – TT) - Hãa ®¬n b¸n hµng ( MÉu sè 02 – GTGT – 3LL) - Hãa ®¬n GTGT ( MÉu sè 01 – GTGT – 3LL) - B¶ng kª chi tiÒn ( MÉu sè 09 – TT) Ngoà i ra cßn sö dông mét sè chøng tõ liªn quan kh¸c b/ Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông: - Sæ quü tiÒn mÆt ( MÉu sè S07 – DN) - B¶ng kª sè 1 (MÉu sè S04b1 – DN) - B¶ng kª sè 2 (MÉu sè S04b2 – DN) - NhËt ký chøng tõ sè 1( MÉu sè S04a1 – DN) - NhËt ký chøng tõ sè 2 (MÉu sè S04a2 – DN) sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung B¸o c¸o tèt nghiÖp - Sæ c¸i TK 111,112,131,331 ( MÉu sè S05 – DN) - Sæ chi tiÕt TK 131,331 ( MÉu sè S31 – DN) - NhËt ký chøng tõ sè 8 (MÉu sè S04a8 – DN) - B¶ng kª sè 11 (MÉu sè S04b11 - DN) - Sæ tiÒn göi ng©n hà ng ( MÉu sè S08 – DN) c/ Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông, néi dung, kÕt cÊu. - TK 111: TiÒn mÆt - TK 112 : TiÒn göi ng©n hµng - TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng - TK 331: Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n * TK 111: TiÒn mÆt T¸c dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu- chi - tån quü tiÒn mÆt cña C«ng Ty. Néi dung – KÕt cÊu: Nî - C¸c kho¶n tiÒn mÆt nhËp quü. - Sè tiÒn mÆt ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª TK 111 Cã - Sè tiÒn mÆt gi¶m khi xuÊt quü - Sè tiÒn mÆt ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª SD: Sè tiÒn mÆt tån quü cuèi kú * TK 112: TiÒn göi ng©n hµng: T¸c dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña c¸c kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng. Néi dung- kÕt cÊu: sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-êng C§CN ViÖt - Hung Nî B¸o c¸o tèt nghiÖp TK 112 - C¸c kho¶n tiÒn göi vµo ng©n hµng Cã - C¸c kho¶n tiÒn rót ra khái ng©n hµng SD: Sè tiÒn hiÖn cßn göi t¹i ng©n hµng * TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng T¸c dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nî ph¶I thu vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu víi kh¸ch hµng. Néi dung – KÕt cÊu Nî TK 131 +Sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng +Sè tiÒn thõa cho kh¸ch hµng tr¶ l¹i SD: Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã +Sè tiÒn do kh¸ch hµng tr¶ nî +Sè tiÒn nhËn øng tr-íc, tr¶ tr-íc cña kh¸ch hµng +Sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu th-¬ng m¹i, chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng. SD: Sè tiÒn ®· thu > Sè ph¶i thu hoÆc sè tiÒn øng tr-íc cña kh¸ch hµng sVTH: §oµn ¸nh Hång Giang - Líp: 31 C§N - KT2 20
- Xem thêm -