Tài liệu Võ quốc thắng nhà quản trị tài ba

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM …………………... .. …..………………. TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC Đề tài: VÕ QUỐC THẮNG NHÀ QUẢN TRỊ TÀI BA Giảng viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: TS. PHAN THỊ MINH CHÂU NHÓM 12 – ĐÊM 01 – CAO HỌC K19 1. Mai Thanh Chi 2. Nguyễn Đình Chinh 3. Trịnh Phạm Doanh 4. Đỗ Thái Dương (nhóm trưởng) 5. Đoàn Nguyễn Thùy Dương 6. Nguyễn Hải Đông 7. Huỳnh Minh Hải 8. Phạm Văn Hưng 9. Hồ Hữu Khoa 10. Võ Thị Phương Mai 11. Đào Duy Nam 12. Phạm Thị Xuân Phương HCM, THÁNG 04/2010 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu MỤC LỤC MỤC LỤC ........................................................................................................................... 1 LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 3 CHƢƠNG I .......................................................................................................................... 4 PHÁC HỌA CHÂN DUNG NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI ......................................................... 4 1.1. Phác họa chân dung nhà quản trị giỏi ........................................................................ 4 1.1.1. Những phẩm chất cốt yếu của nhà quản trị giỏi .............................................. 4 1.1.2. Những kỹ năng lãnh đạo.................................................................................. 5 1.1.3. Phƣơng pháp quản trị....................................................................................... 5 1.2. Những sai lầm thƣờng thấy của nhà quản trị ......................................................... 6 1.3. Những phẩm chất cần có của nhà quản trị hiện đại ............................................... 6 CHƢƠNG II......................................................................................................................... 8 CHÂN DUNG NHÀ QUẢN TRỊ TÀI BA – VÕ QUỐC THẮNG .................................... 8 2.1. Võ Quốc Thắng – Cuộc đời và sự nghiệp .............................................................. 8 2.1.1. 2.1.2. 2.2. Sơ lƣợc về tiểu sử cá nhân ............................................................................... 8 Triết lý kinh doanh và cuộc sống ...................................................................... 14 Những phẩm chất nổi bật của Võ Quốc Thắng .................................................... 16 2.2.1. Đem tƣ duy đột phá vào doanh nghiệp .......................................................... 16 2.2.2. “Sợ thời gian bị đánh cắp”............................................................................. 17 2.2.3. Con ngƣời của hành động .............................................................................. 17 2.2.4. Biết trả lời câu hỏi “cần phải làm gì?” .......................................................... 19 2.2.5. Biết trả lời câu hỏi “Điều gì đúng nhất cho tổ chức?” .................................. 20 2.2.6. Nghĩ nhiều đến cái “chúng ta” hơn là nghĩ đến cái “tôi” .............................. 21 CHƢƠNG III ..................................................................................................................... 22 HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 1 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ............................................................................... 22 3.1. Xác định đƣợc mục tiêu, con đƣờng đi của doanh nghiệp mình .......................... 22 3.2. Lên kế hoạch khả thi, kịp thời .............................................................................. 22 3.3. Tận dụng tối đa các cơ hội, xác định “thời gian là vàng” .................................... 23 3.4. Luôn nghĩ đến lợi ích của tập thể ......................................................................... 23 3.5. Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội .......................................................... 24 KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 27 PHỤ LỤC I ........................................................................................................................ 28 KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CÁ NHÂN VÕ QUỐC THẮNG ...................................... 28 PHỤ LỤC II ....................................................................................................................... 29 ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY ĐỒNG TÂM LONG AN ......................................................... 29 1. Tóm tắt những chặng đƣờng phát triển ................................................................... 29 2. Văn hóa doanh nghiệp ............................................................................................. 35 3. Định hƣớng phát triển .............................................................................................. 38 4. Thành tích công ty ................................................................................................... 39 HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 2 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu LỜI MỞ ĐẦU Lý thuyết quản trị hiện đại ngày càng đề cao vai trò của nhà quản trị tài ba, coi đó là “linh hồn” của doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự phát triển cũng nhƣ sự tồn – vong của chính bản thân doanh nghiệp đó, đặc là trong tình hình cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay. Mặt khác, những phẩm chất quản trị cũng nhƣ định hƣớng, tầm nhìn của nhà quản trị đóng vai trò kim chỉ nam, xuyên suốt toàn bộ “đời sống” của doanh nghiệp. Nhà quản trị là ngƣời có tố chất sáng tạo, có tƣ duy phân tích chiến lƣợc, quyết đoán và đặc biệt phải là ngƣời biết nhìn xa trông rộng và biết học hỏi những cái mới để hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó nhà quản trị luôn ra đƣợc những quyết định đúng đắn, sáng suốt trong mọi trƣờng hợp. Theo bà Mai Hƣơng Nội - TGĐ Cty CP Vincom thì " Có đầu óc bao quát, tính toán, có tư duy lãnh đạo, biết sẻ chia, chịu trách nhiệm thôi chưa đủ… người lãnh đạo còn cần có sự nhạy cảm và… rất nhiều thứ khác, trong đó bao gồm cả sự sáng tạo" Ngày nay, trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, việc học tập kinh nghiệm của các ngƣời thành công nói chung và các nhà quản trị nói riêng là vấn đề cần thiết. Đề tài “ Võ Quốc Thắng – nhà quản trị tài ba” nhóm chúng tôi trình bày đã góp phần nêu lên những thành công, những phẩm chất nổi bật của một nhà quản trị thành công gắn liền với thƣơng hiệu Gạch Đồng Tâm Long An nổi tiếng. Nhóm chúng tôi cũng hy vọng qua đề tài này, chúng ta ít nhiều rút ra đƣợc những bài học hữu ích, góp phần vào công tác quản trị nói chung cũng nhƣ công việc hiện tại của chính các bạn. Với những hạn chế về thời gian nghiên cứu, tƣ liệu tham khảo cũng nhƣ những ý kiến chủ quan của nhóm, chắc chắn đề tài này vẫn còn tồn đọng rất nhiều thiếu sót. Nhóm chúng tôi rất mong những ý kiến đóng góp của cô Châu và các bạn trong lớp để hoàn thiện đề tài này hơn. HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 3 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu CHƢƠNG I PHÁC HỌA CHÂN DUNG NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI 1.1. Phác họa chân dung nhà quản trị giỏi Không có một khuôn mẫu chung cho nhà quản trị giỏi, tùy thuộc vào môi trƣờng kinh doanh, đặc thù ngành và con ngƣời - đối tƣợng của quản trị ( đó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa) nhƣng tổng quát hóa để là một nhà quản trị giỏi cần có: phẩm chất cốt yếu của nhà quản trị giỏi + những kỹ năng lãnh đạo + phƣơng pháp quản trị. 1.1.1. Những phẩm chất cốt yếu của nhà quản trị giỏi  Là người nhìn xa, trông rộng: Phát hiện và tạo vận mệnh cho tổ chức mà ngƣời đó lãnh đạo và phải biết cách truyền tầm nhìn xa đó cho những ngƣời đi theo dƣới quyền.  Là người giải quyết vấn đề: Nhận biết những vấn đề nảy sinh trong tổ chức, doanh nghiệp. Sẵn sàng đối mặt với tƣ cách là ngƣời lãnh đạo, áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải quyết.  Là người xây dựng tập thể, có định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Mang ngƣời khác lại với nhau để tạo nên một tập thể và giúp họ phát huy hết tài năng và cá tính của mình. Cần xây dựng quy tắc hoạt động cho các thành viên tổ chức và tiếp thu các ý kiến phản hồi để xây dựng tập thể ngày một tốt hơn. Định hƣớng các giá trị văn hóa doanh nghiệp và tích cực theo đuổi.  Là một nhà quản lý giỏi: Là lãnh đạo giỏi phải là ngƣời biết quản lý thời gian (sắp xếp và phân bố thời gian), quản lý con ngƣời, quản lý cảm xúc (khả năng HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 4 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu kìm nén sự cáu giận), quản lý sự căng thẳng (giảm sự căng thẳng do áp lực công việc).  Là một người truyền đạt: lắng nghe tốt, nói tốt, viết tốt, phỏng vấn tốt, biết cách huấn luyện ngƣời khác tốt.  Là một người kiên định: Kiên định không phải là bƣớng bỉnh, ngang tàng và nhất định không phải là ngông cuồng. Tính kiên định hàm chứa một lý tƣởng mà ngƣời lãnh đạo và điều hành nhận lãnh nhƣ một sứ mệnh để phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, tập thể mà mình là ngƣời đứng đầu.  Là một người có lương tâm: Lƣơng tâm có thể nói vắn tắt là sống có đạo, đạo ở đây là đạo trời, đạo sƣ, đạo cha mẹ…Đây là một tƣ tƣởng thấm nhuần trong nền văn hóa của nhân loại. 1.1.2. Những kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng lãnh đạo là sự kết hợp của ít nhất 3 yếu tố:  Khả năng nhận thức động lực thúc đẩy con ngƣời ở những hoàn cảnh, điều kiện, không gian, và thời gian khác nhau.  Khả năng khích lệ: tạo sức hấp dẫn và sức cuốn hút để tạo lòng trung thành, sự tận tâm và ƣớc muốn mạnh mẽ làm theo nhà quản lý.  Phong cách và bầu không khí mà nhà quản lý tạo ra. 1.1.3. Phƣơng pháp quản trị Không có một phƣơng pháp quản trị nào đúng cho tất cả các tình huống, là một nhà quản trị giỏi cần phải linh hoạt áp dụng các phƣơng pháp quản trị trong từng tình HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 5 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu huống nhất định tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và con ngƣời mà nhà quản trị đối mặt. Một nhà quản trị thành công kết hợp và áp dụng đúng ba phƣơng pháp sau: Phương pháp kinh tế: Tác động vào đối tƣợng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế, cho họ quyền tự do lựa chọn phƣơng án hoạt động có hiệu quả nhất. Phương pháp hành chính: Tác động thông qua các hệ thống quản lý và kỷ luật của tổ chức, yêu cầu đối tƣợng quản lý phải chấp hành. Phương pháp giáo dục: Tác động vào nhận thức, tâm lý, tình cảm của đối tƣợng quản lý nhằm nâng cao tự chủ, nhiệt tình của họ trong công việc. 1.2. Những sai lầm thƣờng thấy của nhà quản trị Tổng kết lại từ những bài học đắt giá của các nhà quản trị ở các cấp, thông thƣờng những sai lầm của họ rơi vào các trƣờng hợp sau: Không nghe lời khuyên của cả nhóm. Không thay đổi suy nghĩ ngay cả khi đã sai. Rất ít khi ủy quyền cho ngƣời khác để tránh việc quyền lực của bản thân bị giảm đi và thƣờng hạ thấp những ngƣời đƣợc ủy quyền. Tuyển dụng những nhân viên có trình độ yếu để họ trở thành những mối đe dọa Thƣờng e ngại, nghi ngờ những ngƣời có trình độ tốt, chia tách nhân viên để dễ dàng kiểm soát nhằm tránh sự đe dọa đến quyền lực của họ. Xen lẫn tính chất cá nhân vào công việc. 1.3. Những phẩm chất cần có của nhà quản trị hiện đại Trong thời đại mà công nghệ phát triển nhanh nhƣ vũ bão, các giá trị thay đổi một cách nhanh chóng, thông tin đƣợc cập nhật với tốc độ chóng mặt, và khoảng cách địa lý HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 6 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu dƣờng nhƣ bị phá bỏ, một thế giới phẳng hóa, tốc độc tòan cầu hóa diễn ra trên diện rộng, thì mức độ đòi hỏi đối với một nhà quản trị hiện đại càng đƣợc điều chỉnh cho phù hợp. Theo nhà kinh tế học Marshall Goldsmith, Những phẩm chất mới của một lãnh đạo xuất sắc1 trong thời hiện đại ngày nay đó là: Điều khiển hiệu suất công việc của bạn. Hãy lƣu ý những vùng mà bạn thực sự xuất sắc và những vùng cần phải cải thiện. Hãy chia sẻ những điểm đó cho nhóm của bạn. Nhận ra rằng thất bại là mẹ thành công. Ý thức đƣợc tác động của các hành vi của bạn đối với ngƣời khác - đây chính là một kỹ năng lãnh đạo quan trọng. Ghi nhớ rằng mặc dù bị chỉ trích là rất khó chấp nhận, nhƣng có lẽ vẫn có ít nhiều sự thật trong đó. Và, cuối cùng, hãy học cách công nhận sự tiến bộ của chính mình và những ngƣời khác 1 http://blogs.hbr.org/goldsmith/2010/02/the_mark_of_a_great_leader.html HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 7 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu CHƢƠNG II CHÂN DUNG NHÀ QUẢN TRỊ TÀI BA – VÕ QUỐC THẮNG 2.1. Võ Quốc Thắng – Cuộc đời và sự nghiệp 2.1.1. Sơ lƣợc về tiểu sử cá nhân Tên thật: Võ Quốc Thắng Sinh ngày: 09/12/1967 Địa chỉ: 236 A Nguyễn Văn Luông, F11, Q6, TPHCM Chức vụ: Tổng Giám đốc, Công ty Đồng Tâm Thành tích nổi bật - Năm 1999 giải quyết việc làm cho hơn 1.000 thanh niên, doanh thu hơn 400 tỉ. HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 8 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu - Tham gia tích cực các hoạt động xã hội. - Là gƣơng mặt doanh nghiệp trẻ suất sắc nhất ASEAN năm 1999. - Sản phẩm đoạt tiêu chuẩn ISO 9001 Võ Quốc Thắng sinh ra và lớn lên tại Long An. Ngay từ nhỏ, Thắng đã có ý chí ham học hỏi và phụ giúp gia đình. Hàng ngày vừa đi học vừa phụ giúp gia đình làm gạch, ngay từ rất sớm Thắng đã biết nhiều kỹ thuật làm gạch bông, về pha màu, trộn xi măng theo tỷ lệ. Tuổi thơ của Thắng đã trải qua nhiều thăng trầm, có những lúc cùng gia đình buôn bán lênh đênh trên sông, trên biển, dãi dầm mƣa nắng, có những lúc đƣơng đầu với những cực nhọc trong nghề làm gạch bông thô sơ. Từ những vất vả đó, ngày nay đã tích lũy ở anh nhiều kinh nghiệm trong sự va chạm với cuộc sống. Năm 1969 thƣơng hiệu Đồng Tâm do ông Võ Thành Lân thành lập và hoạt động đến năm 1978 thì tạm ngừng hoạt động do khó khăn về nguồn nguyên liệu. Đến năm 1985-1986, thực hiện chủ trƣơng đa dạng hóa các thành phần kinh tế của Đảng tại Đại Hội VI, Võ Quốc Thắng đứng ra tái lập cơ sở gạch bông Đồng Tâm, một tổ hợp sản xuất nhỏ với 4 công nhân, trong đó, Võ Quốc Thắng vừa là chủ, vừa là công nhân trực tiếp sản xuất, vừa phụ trách bán. Từ đây, ông viết tiếp câu chuyện về Đồng Tâm. Tuy còn trẻ tuổi, nhƣng với kinh nghiệm quý giá từ lúc vừa học, vừa làm, cộng với niềm say mê công việc, ông đã định ra cho mình những bƣớc đi ổn định. Với chiếc xe đạp cọc cạch, ông đã đi khắp hang cùng, ngõ hẻm, những nơi có nhu cầu làm nhà và sử dụng gạch, để tiếp xúc, lắng nghe tâm tƣ nguyện vọng và học hỏi để có những mẫu mã đẹp theo thị hiếu của khách hàng. Từ những định hƣớng đúng đắn ban đầu, chú tâm phát triển ngành gạch bông truyền thống và kế tục sự nghiệp của ngƣời cha, qua những tháng năm thăng trầm và những khó khăn, cơ sở Đồng Tâm của ông đã có những bƣớc phát triển ổn HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 9 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu định. Trong thời gian này vừa làm việc, ông vừa tranh thủ học thêm các lớp học buổi tối, cập nhật các kiến thức về quản trị doanh nghiệp và các lớp nghiệp vụ Giám đốc. Đến năm 1993, ông thành lập Công ty TNHH SX-XD-TM Đồng Tâm. Ông nhận thấy nhu cầu về gạch ceramic đang lớn mạnh, gạch men ngoại nhập tiêu thụ mạnh trên thị trƣờng và cũng chính lúc đó, gạch bông gần nhƣ bị một sản phẩm mới thay thế trong tƣơng lai. Nhận thức và tiên liệu đƣợc nhu cầu thị trƣờng, bằng kinh nghiệm trong ngành, ông ra nƣớc ngoài học nghề sản xuất gạch ceramic. Ông say mê, thích thú khi đƣợc ngắm viên gạch men làm bằng máy, khác hoàn toàn với gạch bông sản xuất bằng tay thô sơ. Đến năm 1994, Đồng Tâm thành lập dự án xây dựng nhà máy gạch ceramic tƣ nhân đầu tiên tại việt Nam, với công suất 1,4 triệu m2/năm. Đến tháng 03/1996, gạch men Đồng Tâm chính thức có mặt trên thị trƣờng. Ngay từ khi ra đời, mẫu mã gạch men Đồng Tâm đã khá phù hợp với thị hiếu trên thị trƣờng, đƣợc chấp nhận một cách rộng rãi. Gạch men Đồng Tâm đáp ứng mẫu mã theo từng vùng, miền Tây, TPHCM, miền Bắc , miền Trung... làm dấy lên một phong trào sử dụng mạnh mẽ gạch men Đồng Tâm. Đi đôi với việc tăng năng suất là nâng cao chất lƣợng sản phẩm, vì vậy gạch Đồng Tâm đƣợc đánh giá cao tại thị trƣờng trong nƣớc, khu vực và quốc tế. Liên tiếp nhiều năm gạch Đồng Tâm đƣợc bình chọn vào TOPTEN sản phẩm hàng Việt Nam chất lƣợng cao và đặc biệt năm 2000 đứng đầu ngành vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại Việt Nam. Với phƣơng châm, chỉ làm những gì mình biết và biết những gì mình làm, công ty Đồng Tâm đã có sự phát triển ổn định đến ngày hôm nay. Ngoài công việc sản xuất kinh doanh, Võ Quốc Thắng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Quan niệm của Đồng Tâm là ngoài việc tạo ra sản phẩm tốt, lợi nhuận cần phải làm gì cho xã hội. Liên tục các năm qua, công ty Đồng Tâm có mức tăng trƣởng ổn định. Bên cạnh đó, Đồng Tâm tham gia tích cực vào công tác xã hội, đặc biệt việc HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 10 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu chăm lo cho các em học sinh, sinh viên nghèo có ý chí vƣợt khó, vƣơn lên trong học tập cũng nhƣ trong cuộc sống. 2.1.1.1 Ngƣời mê gạch Quần quật làm suốt ngày, say mê công việc đến nỗi gần nhƣ mất hẳn cuộc sống riêng tƣ, nhƣng trông Võ Quốc Thắng lúc nào cũng có vẻ tƣơi tỉnh, yêu đời, vẫn hát vang lời của một bài hát “tủ” của mình, bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Làm chủ bốn nhà máy gạch, một nhà máy ngói, sơn, một khu công nghiệp, một đội bóng; rồi còn làm công tác xã hội, làm “ông nghị”; đầu tƣ mua lại cổ phần nhà máy Thiên Thanh; làm một khu đô thị - hành chính Long An; mở rộng, hoàn chỉnh công việc sản xuất ở miền Trung, miền Nam, miền Bắc; có trong tay nhà máy gạch, bột trét, sơn, ngói… một khối lƣợng công việc thật khổng lồ, nhƣng Võ Quốc Thắng đã làm đƣợc. Có vẻ nhƣ từ “điểm dừng” không có trong tự điển của Võ Quốc Thắng. Ông làm việc quần quật suốt ngày. Hồi làm nhà máy gạch hiện đại nhất Đông Nam Á ở miền Trung, mỗi sáng cứ 4 - 5 giờ là ông thức dậy vô nhà máy, làm cho tới 12 giờ khuya mới về, rồi trăn trở một tí đến 1 - 2 giờ mới ngủ. Ngày này qua ngày nọ vẫn thế, ròng rã trong 10 tháng trời. Kết quả là nhà máy chỉ trong 10 tháng đã hoàn thành, một thời gian kỷ lục, đến nỗi các chuyên gia Ý còn phải ngạc nhiên. Tiền mình đã đầu tƣ, phải mau chóng đƣa nhà máy vào hoạt động để mau thu hồi vốn, anh em công nhân cũng mau có việc để làm. Có ngƣời hỏi ông sao không đầu tƣ vào lĩnh vực tài chính, nhƣng ông chủ trƣơng chỉ đi sâu phát triển những ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, vì nó thuộc lĩnh vực mà mình am hiểu. HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 11 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu Với số tiền hiện có, ông có thể mua vài chục căn hộ rồi cho thuê, sống ổn định, khoẻ hơn là làm kinh doanh nhƣng ông không tính đến chuyện làm giàu mà nghĩ trƣớc hết là tới việc làm thêm một cái gì đó tốt hơn cho xã hội, cho gần 3.000 công nhân viên của ông. Ông quan niệm làm cái gì đi nữa cuối cùng thì ngày cũng hai bữa cơm. Mới đây, trong đợt tiếp xúc với cử tri, vì không muốn để ngƣời dân chờ, ông cũng phải mua một ổ bánh mì 2.000 đồng để gặm cho đỡ đói… Mỗi năm, công ty ông bỏ ra trên hai tỉ đồng để làm công tác xã hội, trong đó chủ yếu là hỗ trợ cho học sinh, sinh viên. Có lần, trong một buổi giao lƣu cùng sinh viên, có một em đứng lên chất vấn: “Ông làm tất cả những điều đó có phải chỉ để quảng cáo thƣơng hiệu của mình?”. Ông trả lời rằng rất mong xã hội có đƣợc nhiều ngƣời quảng cáo theo cách tƣơng tự nhƣ ông. Vì thế sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội. Những lúc rảnh rỗi, ông lại về nhà thắp hƣơng cho mẹ, uống với ba một hai chai bia, chia sẻ thông tin công việc, thăm hỏi sức khoẻ… để ba yên tâm và không lo lắng. Ông đã xác định công việc chính là niềm vui. Hồi năm 1996, lúc ông làm mẻ gạch men đầu tiên, cầm đƣợc viên gạch mà ông ứa nƣớc mắt. Năm 2000, khi làm nhà máy gạch miền Trung, cầm viên gạch đầu ông cũng rớt nƣớc mắt, vì nó kết tinh bao nhiêu tâm lực của mình. Một lần, ở Mỹ, ngồi ở góc phố uống cà phê, tình cờ thấy xe chở pallet gạch của mình chạy ngang, cảm xúc sung sƣớng thật khó tả. Rồi cái cảm giác lâng lâng khi dẫm chân lên nền gạch lót bằng gạch của mình ở những ngôi nhà ngoại ô Atlanta… Thực ra, ông cũng muốn đến một ngày nào đó không tham gia quản lý trực tiếp nữa, để các anh em có trình độ chuyên môn, năng lực tốt hơn mình quản lý, điều hành công ty. Đến lúc đó ông có nhiều thời gian hơn cho gia đình và góp phần chia sẻ những khó khăn mà xã hội đang cần. HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 12 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu Thế nhƣng hiện nay còn quá nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện trong công việc. Có đôi lúc quá tải công việc, nhƣng công việc của đại biểu Quốc hội lại mang đến cho ông nguồn cảm hứng và niềm vui, đó là đƣợc tiếp xúc và ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của bà con cử tri về các chính sách Nhà nƣớc để phản ảnh lên Quốc hội. Mặt khác, trong công việc ông cũng nhận đƣợc sự quan tâm và động viên chân tình từ các cấp lãnh đạo cho nên khó khăn nào ông cũng cố gắng vƣợt qua để không phụ lòng tin tƣởng của mọi ngƣời. 2.1.1.2. Đến ông bầu bóng đá Vài năm gần đây, chuyện mua bán đội bóng không còn là riêng lẻ. Nhƣng không phải ông bầu nào cũng mát tay trong việc kinh doanh trên sân cỏ. Sau khi rớt hạng ở mùa giải 2005, lãnh đạo CLB Đông Á - Thép Pomina đã bán đội bóng cho Võ Quốc Thắng với giá gần 3 tỷ đồng. Đã có đội chuyên nghiệp Gạch Đồng Tâm - Long An thi đấu rất thành công, nhƣng ông Thắng vẫn mua đội hạng nhất này. Dù nhiều lời ca ngợi ông muốn đùm bọc các cầu thủ cũ của Đông Á, nhƣng ai cũng hiểu bóng đá là kênh quảng cáo hiệu quả để ông Thắng tung ra thị trƣờng sản phẩm mới Sơn Đồng Tâm. Vì vậy ngay mùa sau, thƣơng hiệu Đồng Tâm đã xuất hiện và bao phủ cả 3 mặt trận quốc gia (Ngói Đồng Tâm đã có trƣớc đó ở giải hạng nhì quốc gia). Sau mùa giải gây tiếng vang, ông đã bán lại đội Sơn Đồng Tâm với giá lời gấp 2-3 lần cho công ty xi măng Vinakansai Ninh Bình (thậm chí còn bán thêm tiền đạo Carlos Rodriguez với giá chuyển nhƣợng kỷ lục 70.000 USD). Đây cũng là cuộc mua bán mà ông Võ Quốc Thắng luôn nắm phần chủ động trong việc tạo lợi nhuận kinh doanh. HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 13 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu 2.1.1.3. Và các công trình khác Ngoài sản xuất, ông còn liên doanh với một công ty Hàn Quốc xây dựng kho đông lạnh hiện đại nhất VN, ký thoả thuận với một bệnh viện của Nhật Bản để xây dựng một bệnh viện tại Long An. Ý tƣởng này xuất phát từ quan sát thực tế, ông thấy nƣớc mình thiếu những bệnh viện cao cấp nên dân mình cứ đem tiền đi sang làm giàu cho các bệnh viện nƣớc ngoài. Bắt tay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án kinh tế mang đến sự thú vị, đầy cảm xúc nhƣ những ngƣời phát minh và sáng tạo nghệ thuật. 2.1.2. Triết lý kinh doanh và cuộc sống Ông từng suy nghĩ về cái sự giàu mà ngƣời đời luôn nghĩ đến. Thật khó nói rằng ai là ngƣời giàu nhất thế giới. Bởi vì xét cho cùng với thu nhập tƣơng đối thì biết thế nào là giàu hơn giàu thua. Cho dù ai đó có tiền thật nhiều thì họ cũng ăn, ngủ trong căn phòng có đủ tiện nghi mà nhiều ngƣời khác cũng có đƣợc, đi lại bằng xe hơi, máy bay cũng nhƣ thiên hạ mà thôi. Vậy thì giàu nhất hay không nhất có khác gì nhau đâu? Ông nghĩ mình phải sống thế nào để có thật nhiều bạn tốt thì mình đã là ngƣời giàu có. Triết lý về xây dựng cuộc sống cho ngƣời lao động của Đồng Tâm đƣợc tổ chức theo mô hình rất đơn giản: Một cụm nhà máy sản xuất kinh doanh, cụm nhà ở của cán bộ nhân viên, phƣơng tiện đi lại cho mọi ngƣời, cuối cùng là tham gia làm từ thiện. Điều này có ý nghĩa rằng, Đồng Tâm phải tạo đƣợc công ăn việc làm ổn định cho ngƣời lao động. Nhân viên của Đồng Tâm phải có căn nhà để ở, gia đình hạnh phúc, con cái đƣợc học hành tử tế. Nhân viên của Đồng Tâm phải có phƣơng tiện đi lại (có xe hơi càng tốt). Khi lo cho mình đƣợc rồi thì phải nghĩ đến những ngƣời nghèo khổ và có tấm lòng san sẻ. HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 14 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu Những mục tiêu đặt ra đó Đồng Tâm đang làm và cố gắng làm thành công. Ngoài tất bật lo chuyện làm ăn, ông cũng có những hoài bão điên rồ là làm sao cho tất cả các trẻ em VN đừng phải bỏ học vì nghèo. Nhƣng sức mình làm chuyện lớn không đƣợc nên đành phải làm chuyện nho nhỏ, có làm mới an lòng. Đôi khi ông cũng hay suy nghĩ vu vơ về xã hội, chƣa làm đƣợc gì để thay đổi những điều chƣa tốt nhƣng ông cho rằng hãy cứ suy nghĩ còn hơn chai lì cảm xúc và rã rời tƣ duy. Nhìn thấy thanh thiếu niên nƣớc mình thất học, nhiều trẻ em vì có hoàn cảnh khó khăn không đến trƣờng đƣợc ông không đành long, cảm thấy sốt ruột không chịu đƣợc. Và ông luôn cố gắng để hỗ trợ quỹ tiếp sức cho các em đến trƣờng. Đồng Tâm đã cấp học bổng cho hơn 130 em học đại học và đã ra trƣờng, hiện nay tiếp tục cấp học bổng cho khoảng 30 em, mỗi em đƣợc 300.000đ/tháng. Có năm tình hình khó khăn, toàn công ty thực hành tiết kiệm, nhƣng ông cũng cố gắng dành 2 tỉ đồng để giúp trẻ em nghèo đi học. Cán bộ nhân viên Đồng Tâm đồng lòng với quyết định này, mọi ngƣời đều hiểu còn có rất nhiều ngƣời nghèo khổ đang cần đƣợc giúp đỡ. Ông còn nghĩ thói quen vứt rác ra đƣờng của ngƣời Việt Nam, điều này để từ bỏ không dễ, phải xây dựng nhận thức đó từ nhỏ, trong môi trƣờng giáo dục học đƣờng và nền nếp gia đình. Ông nghĩ phải bắt đầu tƣ doanh nghiệp mình và mời chuyên gia Nhật Bản huấn luyện, tổ chức lại quy trình về an toàn, vệ sinh và thân thiện với môi trƣờng. Từ khi thực hiện đến nay, bộ mặt của các nhà máy, phòng ban thay đổi hẳn, ý thức giữ gìn vệ sinh của cán bộ nhân viên đƣợc nâng cao. Nếu nhƣ nhà máy, công sở nào cũng làm đƣợc việc giữ gìn vệ sinh thì sẽ có sự lan toả trong xã hội, đến với từng ngƣời dân. Thực hiện việc này tất nhiên phải tốn kém kinh phí, nhƣng lợi ích mà nó mang lại không thể tính hết nhất là giảm bệnh tật cho con ngƣời. HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 15 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu 2.2. Những phẩm chất nổi bật của Võ Quốc Thắng 2.2.1. Đem tƣ duy đột phá vào doanh nghiệp Tháng 1-2007, trong chuyến đi nâng cao kỹ năng về quản lý tại Nhật, Võ Quốc Thắng có dịp gặp giáo sƣ- tiến sĩ Shozo Hibino chuyên về quản trị nhân lực. Những buổi đƣợc nghe giáo sƣ thuyết trình, anh bị lôi cuốn bởi thuyết suy nghĩ và những tƣ duy đột phá từ thầy. Anh tự nhủ: “Sao lâu nay mình không dám nghĩ lớn, làm lớn”. Sau hai tuần theo học tại Nhật, anh ngỏ ý mời giáo sƣ Shozo Hibino sang Việt Nam thuyết trình về thuyết tƣ duy đột phá cho CB-CNV công ty và lãnh đạo tỉnh, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện thị trong tỉnh Long An. Ít lâu sau, giáo sƣ Shozo Hibino sang Việt Nam có buổi diễn thuyết về đề tài trên. Tại buổi trao đổi ấy, một vị khách tham dự hỏi: “Làm sao để Long An phát triển theo kịp TPHCM?”. Giáo sƣ trả lời: “Nếu anh nghĩ Long An sẽ không theo kịp TPHCM hoặc bằng TPHCM thì mãi mãi Long An sẽ không bao giờ phát triển”. Câu nói của giáo sƣ càng gieo trong anh ý tƣởng: Phải thay đổi mô hình quản lý tại công ty lúc bấy giờ đang hoạt động theo quy mô nhỏ, lẻ. “Tôi quyết định thực hiện bƣớc đột phá: thay đổi mô hình quản trị, hợp nhất các công ty lại. Và khát khao, mong muốn của tập thể ban lãnh đạo cùng toàn thể CB-CNV Đồng Tâm sau năm 2010 thu nhập bình quân của CB-CNV nằm trong Top 10 doanh nghiệp của ngành sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam” - anh tâm sự. Chuẩn bị cho sự thay đổi trong chặn đƣờng phát triển trong tƣơng lai, anh đã mời hai chuyên gia Nhật là ông Ohyatsu Yukiyoshi (chuyên về sản xuất) và ông Nakagawa Sumao (hành chính) tƣ vấn chiến lƣợc phát triển. Hàng loạt các chƣơng trình đào tạo đặt ra cho nhân viên nhƣ: mời chuyên gia về đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên, cử HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 16 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu các cán bộ quản lý đi học tập kinh nghiệm quản lý ở các nƣớc nhƣ: Nhật Bản, Thái Lan, Ý và Tây Ban Nha. Để đầu tƣ cho nguồn nhân lực, hằng năm công ty dành khoảng hơn 2 tỉ đồng cho công tác đào tạo. 2.2.2. “Sợ thời gian bị đánh cắp” Và có v ẻ nhƣ từ “điểm dừng” không có trong tự điển của Võ Quốc Thắng. Ông làm việc quần quật suốt ngày. Hồi làm nhà máy gạch hiện đại nhất Đông Nam Á ở miền Trung, mỗi sáng cứ 4 - 5 giờ là ông thức dậy vô nhà máy, làm cho tới 12 giờ khuya mới về, rồi trăn trở một tí đến 1 - 2 giờ mới ngủ. Ngày này qua ngày nọ vẫn thế, ròng rã trong 10 tháng trời. Kết quả là nhà máy chỉ trong 10 tháng đã hoàn thành, một thời gian kỷ lục, đến nỗi các chuyên gia Ý còn phải ngạc nhiên. Tiền mình đã đầu tƣ, phải mau chóng đƣa nhà máy vào hoạt động để mau thu hồi vốn, anh em công nhân cũng mau có việc để làm. 2.2.3. Con ngƣời của hành động Nhà quản lý giỏi là con ngƣời của hành động. Kiến thức sẽ vô nghĩa nếu không đƣợc chuyển thành hành động cụ thể. Với những hành động táo bạo nhƣng đúng đắn, Võ Quốc Thắng đã tạo nên những mốc son đáng nhớ cho thƣơng hiệu Đồng Tâm Năm 1985-1986, thực hiện chủ trƣơng đa dạng hóa các thành phần kinh tế của Đảng tại Đại Hội VI, Thắng đứng ra tái lập cơ sở gạch bông Đồng Tâm chỉ là một tổ hợp sản xuất nhỏ với 4 công nhân, trong đó, Thắng vừa là chủ, vừa là công nhân trực tiếp sản xuất, vừa phụ trách bán hàng. Tuy còn trẻ tuổi, nhƣng với kinh nghiệm quý giá từ lúc vừa học, vừa làm, cộng với niềm say mê công việc, Thắng đã định ra cho mình những bƣớc đi HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 17 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu ổn định. Chính những lúc này, với chiếc xe đạp cọc cạch, Thắng đã đi mọi "hang cùng, ngõ hẻm", những nơi có nhu cầu làm nhà và sử dụng gạch, để tiếp xúc với khách hàng, lắng nghe tâm tƣ nguyện vọng của khách và học hỏi làm thế nào để có những mẫu mã đẹp theo thị hiếu khách hàng. Từ những định hƣớng đúng đắn ban đầu, chú tâm phát triển ngành gạch bông truyền thống và kế tục sự nghiệp của ngƣời cha, qua những tháng năm thăng trầm và những khó khăn, cơ sở gạch bông Đồng Tâm của Thắng đã có những bƣớc phát triển ổn định. Đến năm 1993, Thắng đứng ra thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xây dựng - thƣơng mại Đồng Tâm, chuyên sản xuất các mặt hàng vật liệu xây dựng nhƣ gạch bông, ván ép, ngói màu, tole lợp nhà... với thƣơng hiệu Đồng Tâm nổi tiếng. Sau thời gian bôn ba ra nƣớc ngoài học nghề sản xuất gạch ceramic của xứ lạ. Sau 2 năm tìm tòi ngành gạch ceramic ứng dụng vào sản xuất trong nƣớc, đến năm 1994, Đồng Tâm thành lập dự án xây dựng nhà máy gạch ceramic. Năm 1995, nhà máy xây dựng và đến tháng 3-1996, gạch men Đồng Tâm chính thức có mặt trên thị trƣờng. Ngay từ khi mới ra hàng, gạch Đồng Tâm đã đƣợc các cửa hàng và ngƣời tiêu dùng chấp nhận một cách rộng rãi về chất lƣợng và tên tuổi của hãng hiệu Đồng Tâm. Năm 1997, Nhà máy gạch men Đồng Tâm của Thắng tăng công suất lên gấp đôi, đạt công suất gạch men lát nền 2,8 triệu m2/năm và tiến hành xây dựng nhà máy gạch ốp tƣờng và trang trí bên ngoài . Đến năm 1998, Đồng Tâm có ba dây chuyền sản xuất gạch lát nền và một dây chuyền sản xuất gạch ốp tƣờng. Đến cuối năm 1999, Đồng Tâm hoàn thành dây chuyền sản xuất thứ 4 và nâng tổng công suất gạch lên 6 triệu m2/năm. Năm 1999, bằng nguồn lợi nhuận tái đầu tƣ và sự huy động nội lực của gia đình, bạn bè, đƣợc sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan chính quyền, Đồng Tâm đã khởi công xây dựng 1 nhà máy gạch men có công suất 6 triệu m2/năm và thiết bị công nghệ hiện đại HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 18 Đề tài: Võ Quốc Thắng – Nhà quản trị tài ba GVHD: TS. Phan Thị Minh Châu tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam. Nhà máy đƣợc dƣ luận Italia đánh giá là hiện đại nhất Đông Nam Á hiện nay. 2.2.4. Biết trả lời câu hỏi “cần phải làm gì?” Đặt vấn đề cần phải làm gì, xem trả lời một cách nghiêm túc câu hỏi đó là điểm mấu chốt để quản lý thành công. Với phƣơng châm, chỉ làm những gì mình biết và biết những gì mình làm, công ty Đồng Tâm đã có sự phát triển ổn định đến ngày hôm nay. Am hiểu về ngành nghề sẽ tạo ra những sản phẩm chất lƣợng cao, am hiểu về thị trƣờng sẽ đẩy mạnh công tác phục vụ ngày một tốt hơn. Ngoài công việc sản xuất kinh doanh, ông Thắng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Quan niệm của Đồng Tâm là ngoài việc tạo ra sản phẩm tốt, lợi nhuận cần phải làm gì cho xã hội. Liên tục các năm qua, công ty Đồng Tâm có mức tăng trƣởng ổn định, trong đó, doanh số 1999 đạt hơn 453 tỉ đồng, mức nộp ngân sách hơn 30 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Đồng Tâm tham gia tích cực vào công tác xã hội, đặc biệt việc chăm lo cho các em học sinh, sinh viên nghèo có ý chí vƣợt khó, vƣơn lên trong học tập cũng nhƣ trong cuộc sống. Có ngƣời hỏi ông sao không đầu tƣ vào lĩnh vực tài chính, nhƣng ông chủ trƣơng chỉ đi sâu phát triển những ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, vì nó thuộc lĩnh vực mà mình am hiểu. Nhƣ vậy có quá nhiều, quá ôm đồm? Thời buổi này kinh doanh phải nhanh nhạy, không thể chậm vì cơ hội nó đâu có chờ mình. Thật ra ông đã cải cách trong quản lý rất nhiều, cũng phân công phân quyền, nhƣng công việc nó còn chạy nhanh hơn tốc độ mà ông đã cải cách, nó cứ cuốn mình theo. HVTH: Nhóm 12 – Cao Học K19 – Đêm 1 Page 19
- Xem thêm -