Tài liệu Vô lại và quyến rũ

  • Số trang: 255 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 490 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

LORD OF SCOUNDRELS. Copyright © 1994 by Loretta Chekani. Published by arrangement with the Author through Nancy Yost Literary Agency. Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Anh Lord of Scoundrels cuãa Loretta Chase, NXB Avon. Baãn quyïìn baãn tiïëng Viïåt © Cöng ty Vùn hoáa & Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2011. Baãn quyïìn taác phêím àaä àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc vùn baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. Biïn muåc trïn xuêët baãn phêím cuãa Thû viïån Quöëc gia Viïåt Nam Chase, Loretta Vö laåi vaâ quyïën ruä / Loretta Chase ; Miel G. dõch. - H. : Thanh niïn ; Cöng ty Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2011. - 508tr. ; 21cm Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Anh: Lord of scoundrels 1. Vùn hoåc hiïån àaåi 2. Tiïíu thuyïët 3. Myä 813 - dc14 TNC0001p-CIP MIEL G. dõch Xin gûãi lúâi caãm ún àïën: Sal Raciti, vò àaä choån loåc nhûäng cêu tiïëng YÁ àïí àûa vaâo taác phêím; Carol Proko Easton, vò àaä cho mûúån quyïín saách tuyïåt vúâi noái vïì caác bûác tranh thaánh hoåa cuãa Nga; Cynthia Drelinger, vò àaä chuyïín baãn thaão viïët tay cuãa töi sang daång tïåp tin trïn maáy tñnh; chöìng cuãa töi, Walter, vaâ baån cuãa chuáng töi, Owen Halpern, vò chuyïën haânh trònh thuá võ qua miïìn têy nûúác Anh xinh àeåp. Phêìn múã àêìu M uâa xuên nùm 1792, Dominick Edward Guy de Ath Ballister, Hêìu tûúác thûá ba xûá Dain, Baá tûúác vuâng Blackmoor, Tûã tûúác vuâng Launcells, Nam tûúác vuâng Ballister vaâ Launcells, àaä mêët vúå vaâ böën ngûúâi con vò söët phaát ban. Mùåc duâ hön nhên cuãa ngaâi laâ do ngûúâi cha sùæp àùåt nhûng ngaâi vêîn daânh tònh caãm úã möåt mûác àöå nhêët àõnh cho vúå mònh, ngûúâi àaä laâm troân böín phêån khi sinh cho ngaâi ba cêåu con trai xinh xùæn vaâ möåt cö con gaái àaáng yïu. Ngaâi àaä hïët sûác yïu thûúng caác con; duâ theo chuêín mûåc thöng thûúâng thò tònh caãm naây khöng àaáng kïí gò cho lùæm. Tuy nhiïn, baãn chêët cuãa ngaâi Dain laâ khöng yïu thûúng ai hïët. Ngaâi àaä dêng hiïën caã traái tim cho àiïìn thöí cuãa mònh, àùåc biïåt laâ cho Athcourt, khu àiïìn trang cuãa töí tiïn àïí laåi úã Devon. Gia saãn chñnh laâ ngûúâi tònh cuãa ngaâi. Mùåc duâ vêåy, ngûúâi tònh cuãa ngaâi khaá töën keám, maâ ngaâi thò khöng phaãi laâ ngûúâi giaâu coá gò. Vò thïë, tuy àaä úã LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ tuöíi böën mûúi hai nhûng ngaâi buöåc phaãi ài bûúác nûäa, vaâ àïí thoãa maän nhu cêìu cuãa ngûúâi tònh, ngaâi phaãi cûúái möåt huä tiïìn. Cuöëi nùm 1793, ngaâi àaä gùåp, theo àuöíi vaâ kïët hön vúái cö gaái mûúâi baãy tuöíi Lucia Usignuolo, con gaái cuãa möåt àûác öng giaâu coá thaânh Florence. Ngûúâi trong vuâng sûãng söët. Doâng hoå Ballister bùæt nguöìn tûâ thúâi Saxon. Baãy thïë kyã trûúác, möåt ngûúâi trong doâng hoå àaä kïët hön vúái möåt cöng nûúng ngûúâi Norman(1) vaâ nhúâ àoá àaä àûúåc vua William Àïå nhêët phong laâm Hêìu tûúác. Kïí tûâ àoá, khöng möåt ngûúâi naâo trong doâng hoå Ballister laåi kïët hön vúái ngûúâi ngoaåi quöëc. Moåi ngûúâi kïët luêån rùçng àau thûúng àaä khiïën àêìu oác cuãa ngaâi Hêìu tûúác xûá Dain luá lêîn. Chó vaâi thaáng sau àoá, ngay caã àûác ngaâi cuäng u sêìu nghi hoùåc baãn thên mònh àaä bõ àiïìu gò àoá laâm cho luá lêîn thêåt. Ngaâi nghô rùçng mònh àaä cûúái àûúåc möåt thiïëu nûä xinh àeåp coá maái toác àen huyïìn, luön ngûúác nhòn ngaâi àêìy ngûúäng möå, móm cûúâi vaâ àöìng yá vúái bêët cûá lúâi naâo ngaâi noái. Nhûng röìi ngaâi phaát hiïån ra, ngûúâi mònh cûúái hoáa ra laåi laâ möåt hoãa diïåm sún àang say nguã. Khi neát mûåc coân chûa kõp raáo trïn túâ hön thuá, hoãa diïåm sún êëy àaä buâng nöí. Phu nhên vöën àûúåc nuöng chiïìu quaá mûác, àêìy kiïu haänh, nhiïìu àam mï vaâ vö cuâng noáng naãy. Naâng vung tiïìn khöng cêìn nghô, noái quaá to quaá nhiïìu vaâ cûúâi nhaåo caác yïu cêìu cuãa ngaâi. Tïå hún caã, caách haânh xûã phoáng àaäng cuãa naâng trïn giûúâng khiïën ngaâi kinh túãm. Ngaâi chó lïn giûúâng vúái phu nhên vò súå doâng hoå Ballister khöng coá ngûúâi nöëi doäi. Möîi lêìn nhû thïë, ngaâi nghiïën rùng thûåc hiïån cho xong nghôa vuå. Khi maâ röët cuöåc phu nhên cuäng coá mang thò ngaâi chêëm dûát ngay, vaâ bùæt àêìu thiïët tha cêìu nguyïån rùçng àoá seä laâ möåt beá trai àïí ngaâi khoãi phaãi laâm viïåc àoá thïm lêìn naâo nûäa. Thaáng Nùm nùm 1795, Thûúång àïë àaä àaáp laåi nhûäng lúâi cêìu nguyïån cuãa ngaâi. Nhûng ngay lêìn àêìu tiïn nhòn thêëy àûáa beá, ngaâi àaä ngúâ rùçng chñnh quyã Satan múái laâ ngûúâi àaáp laåi chuáng. Keã thûâa tûå cuãa ngaâi laâ möåt thûá nhùn nheo nêu nêu vaâng vaâng vúái cùåp mùæt öëc nhöìi, tûá chi ngùæn nguãn cuâng möåt caái muäi quaá khöí vô àaåi, luön miïång gaâo khoác suöët ngaây àïm. Giaá nhû coá thïí chöëi boã caái thûá kia khöng phaãi laâ con mònh thò ùæt hùèn ngaâi àaä chöëi röìi. Nhûng khöng thïí àûúåc vò trïn möng traái cuãa noá laâ möåt caái búát beá xñu maâu nêu hònh caánh cung maâ ngaâi Hêìu tûúác xûá Dain cuäng mang trïn cú thïí mònh. Caác thïë hïå Ballister àïìu coá dêëu hiïåu êëy. Khöng thïí chöëi boã con quaái vêåt êëy laâ àûáa con thûâa tûå cuãa mònh, ngaâi Hêìu tûúác àaânh quyïët àõnh rùçng noá laâ hïå quaã têët yïëu cuãa thoái dêm àaäng vaâ nhûäng hoaåt àöång giûúâng chiïëu gûúång eáp. Trong nhûäng khoaãnh khùæc àen töëi hún, ngaâi tin rùçng ngûúâi vúå treã cuãa mònh laâ töi túá cuãa quyã Satan vaâ thùçng beá kia laâ giöëng noâi cuãa quyã. 8 1. Ngûúâi vuâng Normandy, miïìn Bùæc nûúác Phaáp 9 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ Hêìu tûúác Dain khöng bao giúâ túái gêìn giûúâng cuãa vúå mònh nûäa. thñch bõ gia sû àaánh àoân hún. Nhûäng lúâi mùæng nhiïëc cuãa cha laâm cêåu thêëy vûâa noáng ran vûâa êím laånh, coân daå daây cêåu nön nao nhû nhöët àêìy nhûäng con chim àang raâo raâo vöî caánh chûåc bay ra ngoaâi, vaâ röìi hai chên cêåu run lêíy bêíy. Nhûng cêåu khöng daám khoác, vò cêåu khöng coân beá boãng nûäa vaâ khoác loác chó laâm cha cêåu thïm tûác giêån maâ thöi. Luác àoá, aánh mùæt cuãa cha chiïëu thùèng vaâo mùåt cêåu coân töìi tïå hún nhûäng lúâi nhiïëc moác. Trong nhûäng cuöën truyïån tranh, cha meå seä cûúâi vúái con caái, öm êëp vaâ hön hñt chuáng. Meå cuãa Sebastian àöi khi cuäng laâm thïë, khi naâo baâ vui, coân cha cuãa cêåu thò tuyïåt nhiïn khöng. Öng khöng bao giúâ noái chuyïån hay chúi àuâa vúái cêåu. Öng khöng bao giúâ cöng kïnh cêåu trïn vai, hay cho cêåu ngöìi trûúác öng trïn yïn ngûåa. Sebastian cûúäi chuá ngûåa con cuãa mònh, vaâ ngûúâi daåy cêåu laâ Phelps, möåt trong mêëy ngûúâi giûä ngûåa. Sebastian biïët cêåu khöng thïí hoãi meå xem coá chuyïån gò khöng öín vúái mònh vaâ laâm thïë naâo àïí sûãa chûäa. Cêåu àaä hoåc àûúåc rùçng khöng nïn noái nhiïìu vïì chuyïån gò caã - cêåu chó noái cêåu yïu meå, vaâ baâ laâ ngûúâi meå àeåp nhêët trïn thïë giúái - vò hêìu nhû têët caã nhûäng àiïìu khaác noái ra àïìu laâm cho baâ nöíi àoáa. Möåt lêìn noå, khi meå cêåu chuêín bõ àïën Dartmouth, baâ hoãi cêåu coá muöën baâ àem vïì cho thûá gò khöng. Cêåu xin möåt àûáa em trai àïí chúi cuâng. Meå cêåu bêåt khoác, röìi àêm ra giêån dûä vaâ rñt lïn nhûäng cêu tiïëng YÁ tuåc tôu. Mùåc duâ khöng hiïíu hïët nghôa cuãa nhûäng lúâi êëy nhûng Sebastian biïët chuáng rêët 10 Àûáa beá àûúåc àùåt tïn Thaánh laâ Sebastian Leslie Guy de Ath Ballister, vaâ theo truyïìn thöëng, àûúåc nhêån tûúác hiïåu cao thûá hai cuãa cha mònh, Baá tûúác xûá Blackmoor. Nhûäng keã aác yá móa mai sau lûng ngaâi Hêìu tûúác rùçng caái tûúác hiïåu êëy thêåt quaá thñch húåp vúái àûáa beá thûâa hûúãng tûâ hoå ngoaåi maâu da ö liu, cùåp mùæt àen sêîm vaâ maái toác àen nhû löng quaå. Noá coân thûâa hûúãng troån veån chiïëc muäi cuãa doâng hoå Usignolo, vö söë töí tiïn hoå ngoaåi àaä cau coá nhòn xuöëng nhûäng keã töi túá qua chiïëc muäi khoùçm nöíi tiïëng xûá Florence êëy. Trïn thên hònh àöì söå vöën coá cuãa ngûúâi àaân öng trûúãng thaânh doâng hoå Usignolo thò chiïëc muäi cúä êëy trúã nïn vûâa vùån. Nhûng trïn möåt àûáa beá nhoã xñu thiïëu cên àöëi möåt caách kyâ quùåc thò chiïëc muäi trúã thaânh möåt thûá khoùçm khoùçm quaái dõ. Thêåt khöng may, cêåu beá coân thûâa hûúãng caã sûå nhaåy caãm sêu sùæc cuãa ngûúâi nhaâ Usignolo. Vò thïë, tûâ khi lïn baãy, cêåu beá àaä àau khöí nhêån ra coá àiïìu gò khöng öín vúái mònh. Cêåu beá àûúåc meå mua cho möåt vaâi quyïín truyïån tranh àeåp àeä. Khöng coá nhên vêåt naâo trong àoá tröng giöëng cêåu ngoaåi trûâ tïn yïu tinh lûng guâ muäi quùåp, luön àêåu trïn vai Tommy beá boãng vaâ xui em laâm nhûäng àiïìu àöåc aác. Duâ chûa bao giúâ thêëy con yïu tinh naâo àêåu trïn vai hay thuã thó vaâo tai mònh nhûng Sebastian biïët ùæt hùèn mònh laâ àûáa xêëu xa, vò cêåu luön bõ àoân roi hoùåc la mùæng. Cêåu 11 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ xêëu, vò khi cha cêåu nghe àûúåc öng beân mùæng nhiïëc baâ. Röìi hoå caäi vaä. Vaâ àiïìu naây coân töìi tïå hún tiïëng khoác cuãa meå hay caái nhòn giêån dûä nhêët cuãa cha. Sebastian khöng muöën gêy ra bêët cûá cuöåc caäi vaä khuãng khiïëp naâo. Cêåu caâng khöng muöën khiïën meå phaãi thöët ra nhûäng lúâi xêëu xa nhû thïë, vò Chuáa coá thïí seä nöíi giêån, röìi baâ seä chïët vaâ bõ àaây xuöëng àõa nguåc. Luác àoá thò seä chùèng coân ai vuöët ve vaâ öm hön cêåu nûäa, khöng bao giúâ nûäa. Búãi vêåy, ngoaâi Àûác chuáa Cha thiïng liïng, khöng coân ai àïí Sebastian coá thïí hoãi xem coá àiïìu gò khöng öín vaâ phaãi laâm gò. Nhûng Àûác chuáa Cha khöng bao giúâ traã lúâi cêåu. Röìi möåt ngaây kia, khi Sebastian lïn taám, meå cêåu ra ài cuâng cö hêìu gaái vaâ khöng trúã vïì. Cha cêåu trûúác àoá àaä túái thaânh Luên Àön, vaâ àaám ngûúâi hêìu baão Sebastian rùçng meå cêåu cuäng quyïët àõnh àïën àoá. Nhûng cha cêåu vïì rêët súám, vaâ meå cêåu khöng ài cuâng öng. Sebastian àûúåc goåi vaâo phoâng laâm viïåc u aám. Cha cêåu, vúái veã mùåt cay nghiïåt, ngöìi taåi caái baân giêëy lúán, vúái cuöën Kinh Thaánh múã ra trûúác mùåt. Öng baão Sebastian ngöìi xuöëng. Cêåu run rêíy vêng lúâi. Cêåu laâm àûúåc coá thïë thöi. Cêåu khöng múã miïång ra àûúåc. Nhûäng caánh chim laåi àang àêåp raâo raâo trong daå daây cêåu, vaâ têët caã nhûäng gò cêåu coá thïí laâm laâ ngöìi xuöëng àïí khöng nön thöëc ra. “Maây khöng àûúåc hoãi han ngûúâi hêìu vïì meå maây nûäa,” öng noái. “Maây khöng àûúåc noái vïì muå ta nûäa. Muå ta laâ quyã dûä, laâ sinh vêåt àöåc aác. Tïn cuãa muå laâ Jezebel(1), vaâ ‘Luä choá seä ùn thõt Jezebel bïn bûác tûúâng cuãa thaânh Jezreel.’ ” Trong àêìu Sebastian vang lïn möåt gioång gaâo theát thêåt lúán. Lúán àïën nöîi cêåu khöng nghe àûúåc nhûäng gò cha noái. Nhûng dûúâng nhû cha cêåu khöng nghe àûúåc tiïëng theát êëy. Öng àang nhòn xuöëng cuöën Kinh Thaánh. “ ‘Vò àöi möi ngûúâi àaân baâ laå mùåt nhoã ra mêåt ngoåt, vaâ khuön miïång muå ta trún laáng hún dêìu,’ ” öng àoåc. “ ‘Nhûng cuöëi cuâng noá vêîn àùæng nhû khöí ngaãi, beán nhû gûúm hai lûúäi. Àöi chên noá ài vaâo coäi chïët; noá thùèng àûúâng bûúác túái êm ty.’ ”(2) Öng nhòn lïn. “Ta tûâ boã muå, vaâ vui sûúáng khi sûå thöëi rûäa àaä rúâi boã ngöi nhaâ cuãa töí tiïn ta. Chuáng ta seä khöng bao giúâ noái vïì chuyïån àoá nûäa.” Öng àûáng dêåy keáo dêy chuöng, vaâ möåt ngûúâi hêìu àïën dêîn Sebastian ài. Ngay caã khi caánh cûãa phoâng laâm viïåc àaä àoáng laåi, ngay caã khi ngûúâi hêìu vaâ Sebatian àang lao xuöëng cêìu thang, tiïëng theát trong àêìu Sebastian vêîn khöng ngûâng laåi. Cêåu thûã bõt chùåt hai tai nhûng khöng ñch gò, vaâ cuöëi cuâng, têët caã nhûäng gò cêåu coá thïí laâm laâ múã miïång ra àïí giaãi phoáng möåt tiïëng tru daâi kinh khiïëp. Khi ngûúâi hêìu cöë laâm Sebastian im miïång, cêåu àaä cùæn vaâ àaá anh ta röìi boã chaåy. Möåt traâng nhûäng tûâ ngûä xêëu xa vuöåt khoãi miïång cêåu. Cêåu khöng thïí chùån chuáng laåi. Coá möåt con quaái vêåt àang vuâng dêåy bïn trong cêåu vaâ cêåu khöng 12 13 1. Vúå cuãa Ahab, võ vua taân aác nhêët Isarel. Jezebel cuäng taân àöåc khöng keám, sau naây bõ neám cho choá ùn thõt, theo nhû lúâi tiïn tri cuãa Elijah (Kinh Cûåu Ûúác, Saách Caác Vua) 2. Kinh Cûåu Ûúác, Chûúng 5, Caách Ngön LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ thïí dûâng àûúåc. Con quaái vêåt êëy giêåt lêëy bònh hoa trïn baân neám vaâo gûúng. Röìi noá laåi vöì lêëy caái tûúång thaåch cao àêåp xuöëng saân vúä vuån. Noá lao xuöëng àaåi saãnh, gaâo theát, àêåp phaá bêët cûá àöì vêåt naâo trong têìm tay. cêìm möåt con dao thaái thõt àïën noái chuyïån vúái öng chuã. Tiïíu Baá tûúác xûá Blackmoor coá thïí laâ àûáa beá xêëu xñ nhêët ngûúâi ta tûâng thêëy úã khùæp Devon naây - coá khi xêëu nhêët vuâng Cornwall vaâ Dorset cuäng nïn. Thùçng beá coân rêët u sêìu, noáng tñnh, noái chung laâ khöng àaáng yïu. Nhûng duâ sao ài nûäa noá chó laâ àûáa treã, möåt àûáa treã xûáng àaáng àûúåc àöëi xûã töët hún nhûäng gò söë phêån àaä àõnh ra cho noá, baâ bïëp nghô thïë. Baâ noái vúái Sebastian rùçng cha meå cêåu khöng húåp nhau vaâ meå cêåu àaä boã tröën vò quaá u buöìn. Thêåt khöng may, àöëi vúái möåt phuå nûä àaä trûúãng thaânh, viïåc boã tröën laâ möåt löîi lêìm cûåc kyâ tïå haåi chûá khöng nhû àöëi vúái möåt cêåu beá con, baâ bïëp giaãi thñch. Löîi lêìm àoá tïå haåi àïën nöîi seä khöng bao giúâ sûãa chûäa àûúåc, vaâ phu nhên Dain seä khöng bao giúâ quay vïì nûäa. “Thïë meå coá xuöëng àõa nguåc khöng?” Sebastian hoãi. “Böë baão… baão...” gioång cêåu run run. “Chuáa seä tha thûá cho baâ êëy,” baâ bïëp quaã quyïët. “Ngaâi rêët cöng bùçng vaâ nhên aái, Ngaâi seä tha thûá cho baâ êëy.” Röìi baâ bïëp àûa cêåu beá lïn lêìu trïn, àuöíi cö baão mêîu laånh luâng ài chöî khaác vaâ àùåt cêåu vaâo giûúâng nguã. Khi baâ bïëp àaä ra ngoaâi, Sebastian ngöìi dêåy, löi tûâ chên giûúâng ra möåt bûác aãnh nhoã cuãa Àûác Meå àöìng trinh vaâ Chuáa Haâi àöìng maâ meå àaä cho cêåu. Öm chùåt bûác aãnh vaâo ngûåc, cêåu bùæt àêìu cêìu nguyïån. Cêåu àaä àûúåc daåy têët caã nhûäng baâi kinh chñnh thöëng trong àûác tin cuãa cha mònh, nhûng töëi nay, cêåu rò rêìm nhûäng lúâi maâ coá lêìn cêåu nghe thêëy meå mònh cêìu nguyïån vúái chuöîi traâng haåt trïn tay. Cêåu àaä nghe nhûäng cêu kinh êëy nhiïìu àïën 14 Têët caã ngûúâi hêìu trong nhaâ chaåy böí àïën núi coá tiïëng àöång nhûng hoå co ruám ngûúâi laåi, khöng daám àöång vaâo cêåu beá, ai nêëy àïìu àoan chùæc cêåu àang bõ quyã aám. Boån hoå àûáng àoá, cûáng àúâ vò súå haäi, mùæt doäi theo cöng tûã cuãa ngaâi Hêìu tûúác xûá Dain àang taân phaá àaåi saãnh. Tûâ têìng trïn, khöng möåt êm thanh, khöng möåt lúâi quúã traách naâo voång xuöëng. Cûãa phoâng Hêìu tûúác vêîn àoáng im óm - nhû thïí àïí chöëng laåi cún thõnh nöå cuãa quyã dûä dûúái nhaâ. Cuöëi cuâng, baác àêìu bïëp to beáo ò aåch chaåy tûâ nhaâ bïëp vaâo àaåi saãnh, bïë cêåu beá àang tru treáo lïn vaâ öm cêåu vaâo loâng, hoaân toaân khöng àïí yá àïën nhûäng cuá àêëm àaá cuãa cêåu. “Naâo naâo, beá con,” baâ thò thêìm. Chùèng súå quyã sûá lêîn ngaâi Hêìu tûúác, baâ àem Sebastian xuöëng bïëp, àuöíi hïët àaám phuå viïåc ra ngoaâi, ngöìi xuöëng chiïëc ghïë vô àaåi trûúác bïëp lûãa, àung àûa cêåu beá àang khoác loác cho àïën khi cêåu kiïåt sûác khöng thïí khoác thïm àûúåc nûäa. Nhû moåi ngûúâi khaác trong nhaâ, baâ bïëp biïët rùçng phu phên Dain àaä boã tröën vúái con trai cuãa möåt laái thûúng giaâu coá. Phu nhên khöng àïën Luên Àön maâ laâ àïën Dartmouth röìi lïn thuyïìn cuâng tònh nhên túái Têy ÊËn Àöå. Nhûäng lúâi kïí àêìy kñch àöång pha lêîn tiïëng nûác núã cuãa àûáa beá vïì chuyïån luä choá ùn thõt meå noá laâm baâ bïëp chó muöën 15 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ mûác thuöåc nùçm loâng, duâ vöën tûâ La tinh cuãa cêåu chûa àuã àïí coá thïí hiïíu hïët caác chûä. “Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,”(1) cêåu cêët tiïëng. Cêåu khöng biïët rùçng cha mònh àang àûáng ngoaâi cûãa phoâng lùæng nghe. Cêåu khöng biïët rùçng vúái ngaâi Hêìu tûúác, nhûäng lúâi kinh cêìu cuãa giaáo höåi La Maä laâ gioåt nûúác cuöëi cuâng laâm traân ly. “Tao kïu maây tïn gò thò maây tïn àoá, àöì sêu boå,” Wardell caãnh caáo. “Maâ tao noái cho maâ biïët, meå maây boã tröën ài cuäng vò khöng chõu nöíi cûá phaãi nhòn thêëy mùåt maây thïm möåt phuát naâo nûäa. Vò maây tröng y nhû möåt con sêu thöëi tai beá teåo dú daáy bêín thóu.” Chùæp tay sau lûng, Wardell chêìm chêåm ài quanh cêåu beá Sebastian àang hoang mang. “Maây coá yá kiïën gò khöng, thùçng moåi àen?” Sebastian trûâng mùæt nhòn nhûäng gûúng mùåt àang cûúâi nhaåo mònh. Phelps, ngûúâi giûä ngûåa, àaä noái rùçng túái trûúâng thò cêåu seä coá baån beâ. Trong suöët chuyïën ài daâi dùåc vaâ cö àún àïën Eton, Sebastian àaä baám vñu vaâo caái hy voång êëy vò cêåu chûa tûâng coá ai àïí chúi cuâng. Nhûng giúâ àêy cêåu chùèng thêëy baån beâ naâo, chó toaân nhûäng baãn mùåt àêìy chïë giïîu - vaâ cao lúán hún cêåu. Têët caã nhûäng thùçng con trai trong Àaåi Saãnh röång lúán naây àïìu lúán tuöíi hún vaâ to con hún cêåu. “Ï sêu thöëi tai, tao hoãi maây àoá,” Wardell lïn tiïëng. “Khi ngûúâi lúán hoãi thò töët nhêët laâ maây nïn traã lúâi ài nha.” Sebastian trúån mùæt nhòn thùèng vaâo àöi mùæt xanh dûúng cuãa keã àang laâm khoá mònh. “Stronzo,”(1) cêåu noái. Wardell baåt nheå vaâo àêìu Sebastian. “Àûâng coá laãm nhaãm mêëy caái thûá tiïëng mò öëng taâo lao vúá vêín àoá, thùçng moåi àen.” “Stronzo,” Sebastian bûúáng bónh lùåp laåi. “Thùçng phên thöëi heân haå.” 16 Hai tuêìn sau, Sebastian bõ töëng lïn xe ngûåa àïí àûa àïën Eton. Sau möåt cuöåc phoãng vêën ngùæn nguãi vúái öng hiïåu trûúãng, cêåu bõ boã laåi giûäa khu kyá tuác xaá bao la vaâ nhûäng lúâi chaâo mûâng thên aái cuãa baån cuâng lúáp. Àûáng gêìn Sebastian nhêët laâ Cöng tûã Wardell, lúán tuöíi nhêët àaám vaâ cuäng to con nhêët àaám. Cêåu ta nhòn chùçm chùåp vaâo Sebastian höìi lêu röìi phaá lïn cûúâi. Nhûäng àûáa coân laåi cuäng àöìng loaåt cûúâi theo. Sebastian àûáng chïët lùång maâ lùæng nghe nhûäng traâng cûúâi nhû thïí haâng ngaân con linh cêíu àang tru. “Heân chi meå noá boã nhaâ maâ ài,” Wardell noái vúái luä baån trong luác ngûng cûúâi àïí lêëy húi. “Thïë meå maây coá khoác theát lïn khi múái sinh ra maây khöng, haã thùçng moåi àen?” noá hoãi Sebastian. “Laâ Blackmoor”(2), Sebastian noái, hai baân tay siïët chùåt thaânh nùæm àêëm. 1. "Kñnh mûâng Maria àêìy ún phuác, Àûác Chuáa trúâi úã cuâng baâ, Baâ coá phuác laå hún moåi ngûúâi nûä." (Kinh Kñnh Mûâng) 2. Wardell àaä goåi Sebastian laâ "Black-a-moor". 1. Thùçng khöën (tiïëng YÁ). 17 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ Wardell nhûúán cùåp chên maây nhúåt nhaåt nhòn lïn àaám baån xung quanh röìi hoãi, “Tuåi maây nghe chûa? Thùçng naây chùèng nhûäng xêëu xñ nhû quyã Beelzebub(1), möìm miïång noá coân thöëi tha dú bêín nûäa chûá. Laâm gò bêy giúâ tuåi maây?” “Quùèng noá ài,” möåt àûáa noái. “Têín noá,” àûáa khaác lïn tiïëng. “Noá thñch phên haã. Cho noá thaânh phên luön!” àûáa nûäa huâa vaâo. YÁ kiïën àoá àûúåc caã àaám nhiïåt liïåt hûúãng ûáng. Chùèng mêëy chöëc caã boån àaä nhaâo lïn ngûúâi cêåu. cêìu vaâ giûä rõt úã àoá àïën chûâng naâo cêåu nön thöëc nön thaáo múái thöi. Wardell vaâ luä baån tûác töëi vò vuå àoá vêîn khöng daåy àûúåc thùçng sêu thöëi tai biïët lïî àöå hún. Mùåc duâ tûâ àoá vïì sau, boån chuáng àaä daânh phêìn lúán thúâi gian raãnh àïí daåy döî Sebastian nhûng cêåu khöng hïì tiïëp thu. Boån chuáng cûúâi nhaåo ngoaåi hònh vaâ doâng giöëng lai cùng cuãa cêåu, chïë ra nhûäng baâi haát tuåc tôu vïì meå cêåu. Chuáng treo ngûúåc chên cêåu lïn cûãa söí, quùèng cêåu qua laåi trong chùn vaâ giêëu chuöåt chïët vaâo giûúâng cêåu. Vêîn coá nhûäng giêy phuát riïng tû hiïëm hoi quyá giaá úã Eton, vaâ nhûäng luác àoá, Sebastian êm thêìm khoác trong àau khöí, phêîn uêët vaâ cö àöåc. Trûúác mùåt moåi ngûúâi, cêåu vùng tuåc vaâ àaánh àêëm, cho duâ ngûúâi thua cuöåc luön laâ cêåu. Söëng giûäa sûå haânh haå liïn miïn ngoaâi giúâ hoåc lêîn nhûäng àoân roi thûúâng ngaây trong lúáp, thiïn hûúáng àöëi vúái tònh yïu thûúng, sûå dõu daâng vaâ loâng tin cuãa Sebastian bõ xeá boã chó sau chûa àïën möåt nùm hoåc úã Eton. Phûúng phaáp sû phaåm cuãa trûúâng Eton coá thïí àaä laâm cho caác cêåu beá gioãi giang hún, nhûng vúái Sebastian, möi trûúâng êëy chó àaánh thûác nhûäng tñnh caách àen töëi nhêët cuãa cêåu maâ thöi. Nùm mûúâi tuöíi, thêìy hiïåu trûúãng thöng baáo riïng vúái Sebastian rùçng meå cêåu àaä mêët vò möåt trêån söët úã Têy ÊËn. Sebastian àoán nhêån vúái möåt sûå im lùång sùæt àaá, röìi ài ra ngoaâi gêy chiïën vúái Wardell. Wardell lúán hún cêåu hai tuöíi, to xaác gêëp àöi vaâ nùång gêëp àöi cêåu, laåi rêët nhanh nheån. Nhûng lêìn naây, con quaái vêåt trong 18 Vaâi lêìn, trong khi bõ haânh haå àïën taã túi, boån chuáng cho Sebastian möåt cú höåi àïí àûúåc tha. Chó cêìn Sebastian liïëm giaây cho Wardell vaâ nùn nó noá boã qua thò seä àûúåc thaã ngay. Nhûng con quaái vêåt àaä chiïëm lônh àêìu oác Sebastian, vaâ cêåu àaä hiïn ngang àaáp traã bùçng möåt traâng nhûäng tûâ xêëu xa àöåc àõa nhêët maâ cêåu tûâng nghe thêëy, bùçng caã tiïëng Anh lêîn tiïëng YÁ. Tinh thêìn bêët khuêët chùèng giuáp àûúåc gò nhiïìu trong giúâ phuát naây. Caái hûäu ñch laåi laâ nhûäng quy tùæc vïì hònh thïí. Sebastian nhoã thoá nhûng thên hònh laåi phaát triïín bêët cên xûáng àïën kyâ dõ. Chùèng haån nhû àöi vai xûúng xêíu cuãa cêåu quaá röång nheát khöng vûâa caái böìn cêìu. Têët caã nhûäng gò Wardell coá thïí laâm àûúåc laâ nheát àêìu Sebastian vaâo löî böìn 1. Laâ chuáa tïí cuãa caác loaâi ruöìi nhùång, trong kinh thaánh laâ möåt nhên vêån quyã dûä sau naây àûúåc duâng àïí àùåt tïn cho möåt trong baãy võ hoaâng tûã cuãa àõa nguåc. (Kinh Cûåu Ûúác, Saách Caác Vua) 19 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ Sebastian laånh nhû bùng, chêët chûáa àêìy nöîi cay àùæng cùm hêån; cêåu chiïën àêëu möåt caách laånh luâng, im lùång vaâ taân nhêîn cho àïën khi keã thuâ cuãa mònh guåc ngaä vúái caái muäi be beát maáu. Röìi Sebastian, khùæp ngûúâi cuäng bêìm dêåp vaâ chaãy maáu, queát tia nhòn khinh miïåt lïn àaám àöng àang vêy quanh. “Coân àûáa naâo nûäa?” cêåu hoãi, duâ noái khöng ra húi. Khöng àûáa naâo ho he. Sebastian quay lûng boã ài, boån chuáng daåt ra nhûúâng àûúâng. Khi cêåu bùng qua möåt nûãa sên trûúâng, gioång cuãa Wardell vang lïn phaá tan bêìu khöng khñ im ùæng kyâ laå. “Maây khaá lùæm, Blackmoor!” Wardell heát to. Sebastian dûâng bûúác vaâ nhòn laåi àùçng sau. “Quyã tha ma bùæt maây ài!” cêåu heát laåi. Röìi caái muä cuãa Wardell bay lïn khöng trung cuâng möåt tiïëng chuác tuång. Ngay sau àoá, haâng loaåt nhûäng caái muä khaác cuäng àûúåc tung lïn, vaâ caã àaám àang thi nhau hoâ reo. “Boån khöën ngu xuêín,” Sebastian lêím bêím. Cêåu giúã chiïëc muä tûúãng tûúång trïn àêìu - muä thêåt cuãa cêåu àaä bõ giêîm àaåp naát bûúm - vaâ laâm àöång taác cuái chaâo àaáp lïî möåt caách khöi haâi. Ngay sau àoá, àaám con trai cûúâi haã hï, vêy lêëy cêåu, röìi cêåu àûúåc cöng kïnh trïn vai Wardell, vaâ cêåu caâng lúán tiïëng ruãa xaã thò boån ngu àoá caâng thñch túån. Cêåu nhanh choáng trúã thaânh baån thên cuãa Wardell. Vaâ, têët nhiïn, chùèng coân hy voång naâo cho cêåu nûäa. vaâ haâ hiïëp úã Eton thúâi àoá, bùng nhoám cuãa Wardell laâ boån töìi tïå nhêët. Ngoaâi nhûäng troâ nghõch ngúåm phaá phaách thöng thûúâng cuãa hoåc troâ trûúâng Eton àöëi vúái nhûäng ngûúâi dên àõa phûúng khöën khöí, nhoám Wardell coân cúâ baåc, huát xaách vaâ rûúåu cheâ àïën phaát bïånh trûúác caã khi àïën tuöíi dêåy thò. Ngay khi dêåy thò, boån chuáng bùæt àêìu chúi gaái. Sebastian bùæt àêìu bûúác vaâo nhûäng bñ êín cuãa thïë giúái tònh duåc höm sinh nhêåt thûá mûúâi ba cuãa mònh. Wardell vaâ Mallory - thùçng àaä nghô ra troâ nhuáng àêìu Sebastian vaâo höë xñ - chuöëc rûúåu gin cho Sebastian say khûúát, bõt mùæt cêåu laåi, keáo ài loùçng ngoùçng caã hún möåt giúâ àöìng höì, vaâ cuöëi cuâng löi cêåu lïn nhiïìu bêåc thang, vaâo möåt cùn phoâng böëc muâi êím möëc. Chuáng boã ài, khoaá traái cûãa laåi sau khi àaä löåt truöìng cêåu vaâ thaáo khùn bõt mùæt. Trong phoâng coá möåt chiïëc àeân dêìu àang böëc khoái höi haám, möåt chiïëc nïåm rúm caáu bêín, vaâ möåt cö gaái muáp mñp vúái nhûäng loån toác xoùn aánh vaâng, hai maá àoã lûå, cùåp mùæt to xanh biïëc vaâ chiïëc muäi beá xñu nhû höåt nuát. Cö gaái nhòn choâng choåc vaâo Sebastian nhû thïí cêåu laâ möåt con chuöåt cöëng chïët. “Khöng laâm àêu,” cö aã noái. Miïång aã cong lïn ûúng ngaånh. “Möåt trùm baãng cuäng khöng laâm.” Sebastian nhêån ra trong mònh coân soát laåi chuát caãm xuác. Nïëu khöng thò laâm sao cö aã coá thïí laâm töín thûúng cêåu nhû thïë àûúåc. Cöí hoång cêåu boãng raát, cêåu muöën khoác vaâ cêåu cùm gheát cö aã vò àaä khiïën cêåu muöën khoác. AÃ chó laâ möåt con lúån naái beá nhoã ngu xuêín têìm thûúâng, giaá nhû aã laâ con trai thò cêåu hùèn àaä têín cho túi búâi röìi. 20 Trong söë nhûäng öng trúâi con lúán lïn dûúái sûå àaánh àêåp 21 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ Nhûng giúâ àêy, che giêëu caãm xuác àaä trúã thaânh phaãn xaå tûå nhiïn cuãa cêåu. “Thïë thò tïå quaá,” cêåu thaãn nhiïn noái. “Höm nay laâ sinh nhêåt töi, vaâ têm traång töi àang rêët töët, àïën mûác töi àang àõnh traã cö mûúâi silinh.” Sebastian biïët toãng Wardell àúâi naâo chõu traã hún saáu silinh cho möåt aã àiïëm. Cö aã húân döîi nhòn Sebastian vaâ àûa mùæt thùèng xuöëng caái böå phêån giöëng àûåc cuãa cêåu. Vaâ dñnh chùåt vaâo àêëy. Chûâng àoá thöi àaä àuã thu huát sûå chuá yá cuãa caái êëy. Ngay lêåp tûác, noá bùæt àêìu ngoãng lïn. Cùåp möi nuäng nõu cuãa cö aã mêëp maáy. “Töi àaä baão röìi, höm nay töi àang hûáng,” Sebastian lïn tiïëng trûúác khi aã kõp cûúâi nhaåo cêåu. “Mûúâi saáu silinh nheá. Khöng hún. Nïëu cö khöng thñch caái töi coá thò töi coá thïí xaâi noá úã chöî khaác luác naâo chaã àûúåc.” “Töi hy voång mònh àûúåc nhùæm mùæt,” aã noái. Sebastian cûúâi khêíy. “Nhùæm hay múã tuây cö, vúái töi nhû nhau caã thöi - nhûng töi hy voång laâ seä àaáng àöìng tiïìn baát gaåo mònh boã ra.” Cuöëi cuâng cêåu cuäng àaåt àûúåc caái mònh muöën, vaâ cö aã khöng nhûäng khöng nhùæm mùæt maâ coân laâm vúái thaái àöå nhiïåt tònh maâ bêët cûá gaä naâo cuäng phaãi theâm khaát. Sau naây nghô laåi, Sebastian thêëy àoá thûåc sûå laâ baâi hoåc àïí àúâi, vaâ cêåu àaä súám nùæm bùæt àûúåc baâi hoåc naây, cuäng nhû têët caã nhûäng baâi hoåc khaác. Tûâ àoá vïì sau, cêåu quyïët àõnh phaãi tuên thuã phûúng chêm cuãa Horace(1): “Haäy kiïëm tiïìn, kiïëm möåt caách chên chñnh nïëu coá thïí, coân khöng, haäy kiïëm bùçng moåi caách.” 22 23 Tûâ luác bûúác chên vaâo Eton, sûå liïn laåc duy nhêët maâ Sebastian nhêån àûúåc tûâ gia àònh laâ nhûäng laá thû voãn veån möåt cêu, keâm theo tiïìn gûãi haâng quyá. Thû kyá cuãa cha cêåu laâ ngûúâi viïët thû. Khi sùæp kïët thuác thúâi gian hoåc úã Eton, Sebastian nhêån àûúåc möåt bûác thû daâi hai àoaån noái qua loa nhûäng viïåc cêìn laâm àïí cêåu theo hoåc taåi Cambridge. Sebastian biïët Cambridge laâ möåt trûúâng àaåi hoåc danh tiïëng, nhiïìu ngûúâi coân cho rùçng noá coá triïín voång phaát triïín hún nhiïìu so vúái trûúâng doâng Oxford. Sebastian cuäng hiïíu rùçng cha mònh khöng choån Cambridge vò lyá do trïn. Doâng hoå Ballister àaä theo hoåc Eton vaâ Oxford ngay tûâ nhûäng ngaây àêìu hai hoåc viïån naây àûúåc thaânh lêåp. Viïåc gûãi con trai àïën möåt hoåc viïån khaác laâ haânh àöång cuå thïí nhêët cho thêëy Hêìu tûúác Dain muöën tûâ boã Sebastian. Àiïìu àoá tuyïn böë cho caã thïë giúái biïët rùçng Sebastian laâ möåt vïët nhú cuãa doâng töåc. Maâ quaã thêåt, cêåu àuáng laâ möåt vïët nhú. Khöng chó cû xûã nhû möåt quaái vêåt duâ trûúác mùåt caác thêìy cö, cêåu chûa bao giúâ tïå àïën mûác àïí bõ àuöíi hoåc caã - maâ xeát vïì hònh thïí cêåu cuäng xûáng àaáng laâ möåt quaái vêåt: cao hún 1. Quintus Horatius Flaccus (65 - 8 trûúác Cöng nguyïn): laâ nhaâ thú trong thïë kyã vaâng cuãa vùn hoåc La Maä. LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ möåt meát taám, àen tûâ àêìu àïën chên vaâ cöåc cùçn hung haän. Cêåu daânh phêìn lúán thúâi gian úã Eton àïí àaãm baão thiïn haå seä nhúá àïën mònh nhû möåt quaái vêåt. Cêåu tûå haâo khi nghe nhûäng con ngûúâi àûáng àùæn àoan trang goåi mònh laâ Tai ûúng vaâ Thaãm hoåa cuãa doâng hoå Ballister. Àïën têån luác naây, Hêìu tûúác Dain vêîn khöng maãy may böåc löå dêëu hiïåu naâo cho thêëy öng quan têm àïëm xóa gò àïën nhûäng viïåc laâm cuãa àûáa con trai. Nhûng caái bûác thû cöåc löëc êëy laåi chûáng toã àiïìu ngûúåc laåi. Ngaâi muöën trûâng phaåt vaâ lùng maå con trai mònh bùçng caách àaây noá àïën möåt ngöi trûúâng maâ chûa möåt ngûúâi naâo cuãa doâng hoå Ballister tûâng àùåt chên àïën. Sûå trûâng phaåt êëy àïën quaá muöån. Sebastian àaä hoåc àûúåc nhiïìu caách thûác hûäu hiïåu àïí àöëi phoá vúái moåi nöî lûåc nhùçm quaãn lyá, trûâng phaåt hay lùng nhuåc mònh. Cêåu hiïíu ra rùçng trong nhiïìu trûúâng húåp, tiïìn baåc coá taác duång vûúåt xa sûác maånh cú bùæp. Thêëm nhuêìn tû tûúãng cuãa Horace, Sebastian àaä hoåc àûúåc caách nhên àöi, nhên ba vaâ nhên böën söë tiïìn trúå cêëp cuãa mònh bùçng nhûäng troâ may ruãi vaâ caá cûúåc. Möåt nûãa söë tiïìn thùæng cûúåc àûúåc cêåu àöí vaâo gaái guá, nhiïìu thoái hû têåt xêëu khaác vaâ caác lúáp hoåc tiïëng YÁ tû - cêåu khöng muöën ai biïët mònh vêîn coân rêët nhiïìu tònh caãm vúái meå. Cêåu dûå àõnh duâng nûãa söë tiïìn thùæng cûúåc coân laåi àïí mua möåt con ngûåa àua. Cêåu viïët thû traã lúâi, ngoã yá rùçng phuå huynh cuãa mònh haäy duâng khoaãn tiïìn àoá àïí taâi trúå cho ngûúâi naâo khaác cêìn àïën hoåc úã Cambridge, búãi vò Baá tûúác xûá Blackmoor seä hoåc úã Oxford vaâ tûå trang traãi chi phñ. Röìi cêåu döëc hïët chöî tiïìn tiïët kiïåm àïí mua ngûåa vaâo möåt trêån àêëu vêåt. Söë tiïìn thùæng cûúåc - cöång vúái sûác aãnh hûúãng tûâ öng chuá cuãa Wardell - àaä àûa Sebastian vaâo Oxford. 24 25 Lêìn tiïëp theo Sebastian nhêån tin tûác tûâ nhaâ laâ luác cêåu hai mûúi böën tuöíi. Bûác àiïån daâi möåt khöí thöng baáo cha cêåu àaä mêët. Ngoaâi tûúác hiïåu, ngaâi tên Hêìu tûúác xûá Dain coân àûúåc thûâa hûúãng rêët nhiïìu àêët àai, möåt söë dinh thûå nguy nga bao göìm Athcourt, cú àöì traáng lïå cuãa töí tiïn nùçm ven Dartmoor - vaâ toaân böå caác khoaãng núå nêìn, thïë chêëp liïn quan àïën khöëi taâi saãn êëy. Têët caã taâi saãn maâ cha cêåu àïí laåi àïìu úã trong tònh traång hïët sûác töìi tïå, vaâ Sebastian hoaân toaân hiïíu taåi sao. Vò bêët lûåc trong viïåc kiïím soaát con mònh, öng böë quaá cöë yïu quyá àaä quyïët àõnh huãy hoaåi cêåu. Nhûng nïëu laäo giaâ xêëu xa suâng àaåo êëy àang móm cûúâi núi chñn suöëi, mong chúâ ngaây ngaâi Hêìu tûúác thûá tû cuãa xûá Dain bõ dêîn àöå àïën traåi giam gêìn nhêët daânh cho caác con núå, chùæc laäo seä phaát àiïn vò phaãi chúâ quaá lêu. Giúâ àêy, Sebastian àaä khaám phaá ra thïë giúái thûúng maåi vaâ daânh toaân böå trñ oác lêîn sûå liïìu lônh àïí thöëng lônh thïë giúái êëy. Möîi cùæc baåc trong töíng thu nhêåp khöíng löì hiïån nay cuãa cêåu àïìu do cêåu tûå kiïëm àûúåc hoùåc thùæng àûúåc. Trong quaá 26 LORETTA CHASE trònh àoá, cêåu àaä tûâng biïën ñt nhêët laâ hai cú súã kinh doanh àang trïn búâ vûåc phaá saãn thaânh möåt möëi àêìu tû coá laäi. Giaãi quyïët caái múá höîn àöån têìm thûúâng kia cuãa öng böë chó laâ troâ treã con vúái cêåu. Cêåu baán têët caã nhûäng gò khöng àûúåc thûâa kïë, trang traãi hïët caác moán núå, taái cú cêëu hïå thöëng taâi chñnh laåc hêåu, sa thaãi tay thû kyá lêîn ngûúâi quaãn gia vaâ viïn luêåt sû cuãa gia àònh, thuï nhûäng ngûúâi coá àêìu oác vaâo laâm viïåc vaâ noái roä nhûäng gò cêåu kyâ voång úã hoå. Röìi cêåu cûúäi ngûåa qua nhûäng caánh àöìng hoang maâ cêåu àaä khöng àûúåc nhòn thêëy tûâ khi coân beá, sau àoá khúãi haânh àïën Paris. Chûúng möåt Paris - thaáng Ba, 1828 “K höng. Khöng thïí naâo,” cöng tûã Betram Trent kinh hoaãng thò thaâo. Cùåp mùæt troân xanh biïëc cuãa hùæn löìi ra vò súå haäi, hùæn tò traán vaâo cûãa söí tröng xuöëng àûúâng Rue de Provence. “Töi tin laâ thêåt àêëy, thûa cêåu chuã,” tïn àêìy túá Withers noái. Cöng tûã Bertram xoåc tay vaâo múá toác loån röëi buâ maâu haåt deã. Àaä hai giúâ chiïìu maâ hùæn chó múái thay möîi böå àöì nguã. “Genevieve,” cêåu noái veã giaã taåo. “Öi Chuáa úi, laâ baâ.” “Quaã thêåt laâ baâ cuãa cêåu, Phu nhên Pembury, chùæc chùæn laâ thïë - vaâ ài cuâng phu nhên laâ chõ cuãa ngaâi, tiïíu thû Jessica.” Withers cöë nñn cûúâi. Gaä àang phaãi vêån hïët nöåi lûåc àïí nñn cûúâi. Cún buöìn cûúâi thöi thuác gaä laâm nhûäng chuyïån àiïn röì nhû nhaãy muáa khùæp phoâng, haát lúâi ngúåi ca Chuáa trúâi chùèng haån. LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ Hoå àûúåc cûáu röìi, gaä nghô. Tiïíu thû Jessica úã àêy thò moåi vêën àïì seä nhanh choáng àûúåc giaãi quyïët. Gaä àaä àaánh liïìu viïët thû cho tiïíu thû, nhûng àoá laâ viïåc phaãi laâm, vò lúåi ñch cuãa gia àònh. Cêåu Bertram àaä rúi vaâo voâng vêy cuãa Luä baån Ma quyã. Theo thiïín yá cuãa Withers thò àoá laâ àaám baån xêëu xa nhêët trong toaân thïí con chiïn cuãa Chuáa: möåt luä biïën chêët vö cöng röìi nghïì, cêìm àêìu laâ tïn quaái vêåt àoá, Hêìu tûúác xûá Dain thûá tû. Nhûng tiïíu thû Jessica seä súám chêëm dûát chuyïån naây, tïn gia nhên lêu nùm tûå nhuã khi nhanh tay thùæt nú cöí cho cêåu chuã. Ngûúâi chõ gaái hai mûúi baãy tuöíi cuãa cêåu Bertram àûúåc thûâa hûúãng veã àeåp quyïën ruä tûâ baâ nöåi goáa buåa cuãa naâng: maái toác xanh àen mûúåt maâ nhû luåa, àöi mùæt böì cêu xaám baåc lêëp laánh, laân da trùæng muöët vaâ thên hònh kiïìu diïîm - nhûäng neát àeåp êëy trïn ngûúâi phu nhên Pembury nhû thaách thûác sûå taân phaá cuãa thúâi gian. Quan troång hún caã, theo quan niïåm thûåc tïë cuãa Withers, tiïíu thû Jessica coân thûâa hûúãng trñ tuïå, phong thaái nhanh nheån vaâ loâng quaã caãm tûâ ngûúâi cha quaá cöë. Tiïíu thû coá thïí cûúäi ngûåa, phoáng vûúåt raâo vaâ bùæn suáng rêët àiïu luyïån. Thêåt ra, noái àïën chuyïån bùæn suáng thò tiïíu thû laâ ngûúâi gioãi nhêët trong toaân thïí gia àònh, vaâ àiïìu àoá coá yá nghôa khaá lúán. Sau hai cuöåc hön nhên ngùæn nguãi, phu nhên Pembury coá böën ngûúâi con trai vúái chöìng thûá nhêët, quyá öng Edmund Trent, vaâ hai ngûúâi con trai nûäa vúái chöìng thûá hai, Tûã tûúác Pembury, caác con trai vaâ con gaái cuãa baâ sau naây àïìu coá nhiïìu con trai. Vêåy maâ khöng möåt ai trong doâng hoå bùæn gioãi hún tiïíu thû Jessica. Tiïíu thû àaä bùæn vùng nuát chai khoãi möåt chai rûúåu vang tûâ cûå ly hai mûúi bûúác chên - chñnh mùæt Withers àaä tröng thêëy àiïìu àoá. Gaä cuäng khöng ngaåi chûáng kiïën caãnh tiïíu thû seä khui àêìu Hêìu tûúác Dain giuâm gaä. Tïn suác sinh àöì söå êëy thêåt kinh túãm, laâ nöîi ö nhuåc cho àêët nûúác cuãa hùæn, laâ möåt tïn vö laåi vö cöng röìi nghïì vúái chuát lûúng tri khöng to hún cuãa con boå phên. Hùæn àaä lûâa cêåu Bertram - maâ than öi, cêåu chuã vöën chùèng phaãi loaåi thöng minh nhêët nhò gò - sa chên vaâo beâ luä gian aác cuãa hùæn, trûúåt dêìn xuöëng vuäng lêìy huãy hoaåi. Cêåu Bertram maâ theo Hêìu tûúác Dain thïm vaâi thaáng nûäa thò seä khaánh kiïåt - nïëu nhûäng trêån nhêåu nheåt liïn tu bêët têån chûa kõp lêëy caái maång cêåu. Nhûng seä khöng thïm möåt thaáng naâo nûäa, Withers vûâa hoan hó nghô vûâa àêíy cêåu chuã àang lûúäng lûå ra cûãa. Tiïíu thû Jessica seä vaän höìi moåi chuyïån. Tiïíu thû vêîn luön laâm thïë. 28 29 Bertie cöë toã ra ngaåc nhiïn vui mûâng phêën khúãi khi gùåp chõ gaái vaâ baâ nöåi. Vêåy nhûng ngay khi phu nhên trúã vïì phoâng nghó ngúi sau chuyïën ài, hùæn keáo tay Jessica vaâo cùn phoâng coá veã nhû laâ phoâng thû giaän trong caái cùn höå chêåt heåp - vaâ quaá àùæt, naâng bûåc böåi nhuã thêìm. “Quyã tha ma bùæt, Jess, chuyïån naây laâ thïë naâo?” hùæn hoãi. Jessica öm àöëng baáo thïí thao trïn caái ghïë baânh trûúác LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ loâ sûúãi, neám lïn bïå loâ röìi thaã mònh xuöëng lúáp nïåm daây ïm aái àoá cuâng möåt tiïëng thúã daâi. Chuyïën xe tûâ Calais àïën àêy thêåt daâi dùåc, buåi bùåm vaâ dùçn xoác. Jessica khöng nghi ngúâ gò viïåc nhúâ hïå thöëng àûúâng xaá töìi tïå cuãa nûúác Phaáp maâ giúâ möng naâng àaä bêìm tñm bêìm xanh. Luác naây àêy naâng cuäng rêët muöën àêåp bêìm dêåp möng thùçng em trai àêy. Tiïëc laâ, duâ nhoã hún naâng hai tuöíi nhûng noá laåi cao hún naâng caã möåt caái àêìu, vaâ coân nùång hún naâng caã chuåc kyá. Caái thúâi duâng roi baåch àaân daåy döî thùçng em biïët phên biïåt phaãi traái àaä qua lêu röìi. “Laâ quaâ sinh nhêåt thöi,” naâng noái. Sùæc mùåt nhúåt nhaåt bïånh hoaån cuãa cêåu em trai bûâng lïn trong giêy laát, vúái àiïåu cûúâi toe toeát ngúá ngêín àaáng yïu quen thuöåc. “Thiïåt laâ, Jess úi, thêåt dïî thûúng hïët sûác…” Nhûng nuå cûúâi heáo dêìn vaâ chên maây hùæn nhñu laåi. “Nhûng maâ sinh nhêåt em têån thaáng Baãy coã maâ. Khöng phaãi chõ tñnh úã àêy àïën thaáng...” “Chõ muöën noái laâ sinh nhêåt cuãa Genevieve kia,” naâng noái. Möåt trong söë nhûäng yïu cêìu lêåp dõ cuãa Phu nhên Pembury laâ baâ bùæt con chaáu phaãi goåi mònh bùçng nhuä danh. “Ta laâ phuå nûä,” Phu nhên noái vêåy vúái bêët cûá ai khöng chõu goåi baâ bùçng nhuä danh vò nhû thïë laâ höîn xûúåc. “Ta coá tïn cuãa ta. Meå û, baâ û...” Noái àïën àêy baâ kheä ruâng mònh. “Thêåt vö danh.” Bertie trúã nïn caãnh giaác. “Khi naâo laâ sinh nhêåt baâ thïë?” “Sinh nhêåt baâ, nhû em àaáng ra phaãi nhúá, laâ vaâo ngaây möët.” Jessica thaáo àöi uãng xaám ra, keáo chiïëc ghïë gaác chên laåi gêìn, vaâ gaác chên lïn àêëy. “ Chõ muöën baâ thû giaän möåt chuát. Lêu lùæm röìi baâ chûa lïn Paris, maâ úã nhaâ moåi chuyïån khöng àûúåc dïî chõu cho lùæm. Vaâi baâ cö cuãa tuåi mònh àaä baân àïën chuyïån nhöët baâ vaâo möåt traåi têm thêìn naâo àoá. Chõ khöng laå lùæm àêu. Caác cö chûa bao giúâ hiïíu baâ caã. Em coá biïët nöåi trong thaáng vûâa röìi àaä coá àïën ba möëi muöën cêìu hön vúái baâ khöng? Chõ biïët Möëi Thûá Ba laâ gioåt nûúác cuöëi cuâng laâm traân ly àêëy. Ngaâi Fangiers chó múái coá ba mûúi tû tuöíi thöi. Nhaâ mònh xem àoá laâ àiïìu àaáng höí theån.” “ÛÂ thò úã tuöíi baâ, viïåc naây húi tai tiïëng thêåt.” “Baâ chûa chïët maâ Bertie. Chõ thêëy khöng nhêët thiïët baâ phaãi cû xûã nhû mònh àaä chïët röìi. Baâ thñch cûúái ngûúâi treã tuöíi laâ chuyïån cuãa baâ.” Jessica nhòn em trai veã doâ xeát. “Dô nhiïn, baâ cûúái ai thò ngûúâi àoá seä coá phêìn trong gia taâi cuãa baâ. Chõ daám caá laâ moåi ngûúâi chó quan têm àïën vêën àïì naây thöi.” Bertie àoã mùåt. “Chõ khöng cêìn phaãi nhòn em nhû thïë.” “Chûá khöng phaãi sao? Em cuäng coá veã khaá lo lùæng röìi àoá. Chùæc em nghô baâ seä chuöåc em ra khoãi nhûäng rùæc röëi chûá gò.” Bertie giêåt giêåt caái caâ vaåt. “Chùèng coá rùæc röëi naâo caã.” “Öi vêåy chùæc chõ gùåp rùæc röëi röìi. Theo baáo caáo tûâ thû kyá cuãa em thò sau khi traã hïët àöëng núå nêìn cho em, chõ coân dû laåi chñnh xaác laâ böën mûúi baãy baãng, saáu silinh vaâ ba xu. Àiïìu naây coá nghôa, hoùåc laâ chõ phaãi vïì úã chung vúái mêëy cö mêëy chuá, hoùåc laâ chõ phaãi tòm viïåc. Mûúâi nùm qua chõ àaä laâm vuá em khöng cöng cho luä con cuãa cö chuá röìi. Chõ 30 31 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ khöng muöën úã àoá thïm mûúâi giêy naâo nûäa. Chó coân caách lao àöång.” Cùåp mùæt xanh lúåt cuãa cêåu em múã lúán. “Lao àöång? YÁ chõ laâ laâm viïåc lônh lûúng àoá haã?” Naâng gêåt àêìu. “Chõ khöng thêëy lûåa choån naâo khaác khaã dô chêëp nhêån àûúåc.” “Chõ àiïn röìi sao Jess? Chõ laâ con gaái. Chõ phaãi lêëy chöìng. Lêëy thùçng cha naâo ruãng roeãng vaâo. Giöëng nhû Genevieve êëy. Hai lêìn. Chõ coá nhan sùæc cuãa baâ, chõ biïët maâ. Giaá maâ chõ khöng quaá keán caá choån canh thò...” “Nhûng chõ keán àêëy,” naâng noái. “May sao laâ chõ àûúåc quyïìn keán choån.” Chõ em naâng möì cöi tûâ khi coân rêët beá vaâ àûúåc caác cö chuá nuöi dûúäng, maâ cö chuá thò chó àuã tiïìn chùm lo cho luä con luác nhuác cuãa hoå. Nïëu khöng quaá àöng ngûúâi thò hùèn àaåi gia àònh nhaâ naâng àaä rêët giaâu coá. Nhûng Genevieve sinh ra trong doâng doäi coá truyïìn thöëng mùæn con, àùåc biïåt laâ con trai, vaâ caác con cuãa baâ tiïëp tuåc àûúåc thûâa hûúãng khaã nùng êëy. Àoá laâ möåt trong nhûäng lyá do Jessica nhêån àûúåc rêët nhiïìu lúâi cêìu hön - trung bònh saáu möëi möîi nùm, ngay àïën giúâ vêîn vêåy, khi maâ naâng àaä àûúåc xïëp vaâo haâng quaá lûáa lúä thò. Nhûng naâng thaâ bõ treo cöí coân hún laâ kïët hön vaâ biïën thaânh con gaâ maái àeã trûáng cho möåt laäo quyá töåc giaâu coá àêìn àöån naâo àêëy - hoùåc coân hún laâ tûå nhêån mònh ïë vò àaä quaá keán choån. Naâng coá khiïëu tòm ra moán àöì coá giaá trõ trong nhûäng buöíi àêëu giaá hoùåc trong cûãa haâng baán àöì cuä, sau àoá baán laåi vúái giaá cao. Mùåc duâ khöng kiïëm ra nhiïìu tiïìn lùæm nhûng sau nùm nùm, naâng àaä coá thïí tûå mua sùæm quêìn aáo vaâ trang sûác húåp thúâi cho mònh, thay vò phaãi mùåc laåi àöì thaãi cuãa chõ em hoå. Tuy nhiïn sûå tûå lêåp êëy coân rêët khiïm töën. Naâng muöën nhiïìu hún. Caã nùm qua naâng vaåch kïë hoaåch àïí kiïëm àûúåc nhiïìu hún nûäa. Naâng àaä daânh duåm àuã tiïìn àïí gom haâng vaâ thuï möåt cûãa haâng riïng. Cûãa haâng baán toaân nhûäng moán àöì àöåc àaáo vaâ trang nhaä, nhùæm vaâo khaách haâng thûúång lûu. Naâng daânh nhiïìu thúâi gian trong giúái Thûúång lûu àïí tòm hiïíu àaám nhaâ giaâu nhaân haå, khöng chó xem hoå thñch gò maâ coân xem caách thûác naâo hiïåu quaã nhêët àïí haâng hoáa cuãa mònh bùæt mùæt hoå. Naâng àõnh bùæt àêìu kinh doanh sau khi löi thùçng em trai ra khoãi vuäng lêìy maâ noá sa vaâo. Sau àoá naâng phaãi canh chûâng cho noá àûâng phaåm thïm sai lêìm naâo nûäa laâm cuöåc söëng naâng laåi bõ xaáo tröån. Bertie laâ möåt thùçng ngöëc àêìu oác möng muöåi, khöng thïí tin tûúãng àûúåc vaâ vö traách nhiïåm. Naâng ruâng mònh tûúãng tûúång tûúng lai seä thïë naâo nïëu naâng coân tiïëp tuåc phuå thuöåc vaâo thùçng em vïì bêët cûá thûá gò. “Em thûâa biïët laâ chõ khöng cêìn kïët hön vò tiïìn,” naâng baão. “Têët caã nhûäng gò chõ cêìn laâm laâ múã möåt cûãa hiïåu. Chõ àaä choån chöî röìi, vaâ cuäng àaä daânh duåm àuã tiïìn àïí...” “Caái kïë hoaåch ngu xuêín múã tiïåm baán chai loå gieã raách êëy aâ?” Bertie la lïn. “Khöng phaãi laâ tiïåm chai loå gieã raách,” naâng bònh thaãn traã 32 33 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ lúâi. “Nhû chõ àaä giaãi thñch cho em ñt nhêët haâng taá lêìn laâ...” “Em seä khöng àïí chõ thaânh möåt aã baán haâng.” Bertie lïn gioång. “Khöng möåt ngûúâi chõ em naâo cuãa em laåi phaãi ài buön baán gò caã.” “Thûã ngùn caãn chõ xem naâo,” naâng noái. Hùæn nhùn mùåt cau coá àêìy veã hùm doåa. Naâng ngaã ngûúâi ra ghïë vaâ trêìm ngêm nhòn thùçng em. “Thûa em, vúái cùåp mùæt hñp lïn thïë kia, em tröng khöng khaác gò möåt con heo. Maâ thûåc ra, em caâng lúán caâng giöëng heo möåt caách laå kyâ, kïí tûâ lêìn cuöëi chõ gùåp em àêëy. Em tùng nhûäng mûúâi kyá laâ ñt. Maâ coá leä laâ hai mûúi kyá cuäng nïn.” Naâng àûa mùæt nhòn xuöëng. “Maâ toaân phaát tûúáng phêìn buång, nhòn thò biïët. Em laâm chõ tûúãng em laâ Àûác vua kia àêëy.” “Caái con caá voi àoá haã?” hùæn rñt lïn. “Em khöng giöëng. Ruát laåi ài, Jess.” “Nïëu khöng thò sao? Em àeâ chõ ra chùæc?” naâng cûúâi lúán. Bertie dïình daâng bûúác ra chöî khaác vaâ ngöìi phõch xuöëng trûúâng kyã. “Nïëu chõ laâ em, chõ seä búát àïí yá àïën nhûäng gò chõ mònh noái vaâ laâm maâ quan têm hún àïën tûúng lai cuãa mònh,” naâng baão. “Chõ tûå chùm soác mònh àûúåc, Bertie aâ. Nhûng em thò... Thêåt, chõ nghô em múái laâ ngûúâi nïn nghô àïën chuyïån cûúái ai àoá giaâu coá.” “Hön nhên laâ daânh cho boån heân nhaát, ngu xuêín vaâ cho àaám àaân baâ con gaái,” hùæn àaáp traã. Naâng cûúâi móm. “Nghe nhû mêëy tïn naát rûúåu hay laãm nhaãm - trûúác khi uáp mùåt vaâo bònh rûúåu - vúái àaám chiïën hûäu naát rûúåu, giûäa nhûäng chuyïån khöi haâi cuãa boån àaân öng vïì troâ dêm ö vaâ quaá trònh baâi tiïët êëy nhó.” Naâng khöng chúâ cho Bertie kõp luåc loåi trong trñ oác àïí hiïíu ra nhûäng tûâ ngûä haân lêm maâ naâng àaä duâng. “Chõ biïët àaân öng thñch cûúâi cúåt caái gò,” naâng noái. “Chõ àaä úã vúái em vaâ nuöi lúán mûúâi thùçng em hoå khaác. Duâ say hay tónh, hoå cuäng chó thñch àuâa búän vïì nhûäng gò hoå laâm - hoùåc muöën laâm - vúái phuå nûä, vaâ hoå suöët àúâi bõ mï hoùåc búãi nûúác tröi, gioá thoaãng, vaâ...” “Phuå nûä khöng coá oác haâi hûúác,” Bertie noái. “Maâ hoå cuäng chùèng cêìn phaãi coá. Chuáa Trúâi taåo ra phuå nûä nhû laâ troâ àuâa vônh àöëi vúái caánh àaân öng. Coá leä vò thïë maâ ngûúâi ta coá thïí suy ra möåt caách húåp lyá rùçng Chuáa Trúâi laâ phuå nûä.” Hùæn cêín thêån vaâ chêåm raäi thöët ra nhûäng lúâi àoá, nhû thïí hùæn rêët àau àúán múái hoåc thuöåc loâng àûúåc chuáng vêåy. “Tûâ àêu maâ múá lúâi leä sêu xa thêm thuáy àêìy húi hûúám triïët hoåc naây moåc ra vêåy Bertie?” naâng hoãi. “Haã?” “Ai noái vúái em nhû thïë?” “Khöng phaãi laâ tûâ möåt thùçng khöën naát rûúåu naâo àêu, thûa quyá cö Caånh khoáe,” hùæn noái veã tûå maän. “Coá thïí em khöng coá böå oác vô àaåi nhêët, nhûng em nghô mònh coá thïí phên biïåt àêu laâ thùçng khöën khi em nhòn ai àoá, maâ Dain thò khöng phaãi laâ thùçng khöën.” “Hoaân toaân khöng. Nghe coá veã anh ta coá àêìu oác àêëy. 34 35 LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ Anh ta coá noái gò thïm nûäa khöng cûng?” Caã hai im lùång höìi lêu trong luác Bertie cöë gùæng nghô xem chõ mònh coá móa mai gò khöng. Nhû thûúâng lïå, hùæn laåi phaán àoaán sai beát. “Anh êëy thöng minh, Jess aâ. Em chùæc laâ chõ cuäng nhêån thêëy thïë. Nhûäng àiïìu anh êëy noái - sao nhó, böå oác cuãa anh êëy hoaåt àöång khöng ngûâng nghó, vêån töëc möåt dùåm möåt phuát. Chùèng biïët anh êëy naåp nùng lûúång cho trñ naäo bùçng caách naâo. Chõ biïët àêëy, chùæc khöng phaãi naåp bùçng caá röìi, vò anh êëy coá ùn nhiïìu caá àêu.” “Chõ àoaán anh ta naåp bùçng rûúåu gin,” Jessica lêím bêím. “Haã?” “Chõ noái, ‘Chõ nghô böå oác anh ta laâ möåt cöî maáy chaåy bùçng húi nûúác.’ ” “Hùèn thïë röìi. Maâ anh êëy khöng chó noái hay thöi àêu. Anh êëy kiïëm tiïìn cuäng siïu. Baån beâ em noái anh êëy chúi chûáng khoaán nhû keáo violin vêåy. Thûá êm nhaåc duy nhêët Dain taåo ra laâ êm thanh leng keng cuãa nhûäng àöìng tiïìn vaâng. Maâ rêët nhiïìu rêët nhiïìu tiïëng leng keng Jess aå.” Àiïìu naây thò naâng chùèng maãy may nghi ngúâ. Theo thöng tin naâng thu thêåp àûúåc thò Hêìu tûúác xûá Dain cuäng laâ möåt trong nhûäng keã lùæm tiïìn nhiïìu cuãa nhêët Anh quöëc. Anh ta coá thïí thoaãi maái ùn xaâi vung vñt. Coân Bertie töåi nghiïåp, tiïìn thò chùèng àuã tiïu maâ coân thñch ài bùæt chûúác thêìn tûúång cuãa mònh. Viïåc thêìn tûúång hoáa thò àaä roä, hïåt nhû nhûäng gò Withers trònh baây trong bûác thû röëi rùæm cuãa gaä. Nöåi chuyïån Bertie cöë gùæng möåt caách phi thûúâng àïí ghi nhúá tûâng lúâi cuãa Dain àaä laâ möåt bùçng chûáng khöng thïí chöëi caäi rùçng Withers àaä khöng quaá lúâi. Ngaâi Hêìu tûúác Dain àaä trúã thaânh chuáa tïí trong thïë giúái cuãa Bertie... vaâ anh ta àang dêîn thùçng beá xuöëng thùèng àõa nguåc. 36 37 Hêìu tûúác Dain khöng buöìn ngûúác mùæt khi chuöng trong cûãa hiïåu vang lïn. Chaâng khöng quan têm khaách haâng múái laâ ai, vaâ Champtois, ngûúâi chuyïn cung cêëp àöì cöí vaâ nhûäng taác phêím myä thuêåt àöåc àaáo, cuäng chùèng thïí quan têm hún, búãi leä khaách haâng quan troång nhêët Paris àang hiïån diïån trong cûãa hiïåu röìi. Laâ khaách haâng quan troång nhêët nïn Dain biïët mònh àûúåc öng chuã tiïåm toaân têm toaân yá chùm soác, vaâ quaã àuáng thïë thêåt. Khöng nhûäng khöng hïì liïëc vïì phña cûãa tiïåm, Champtois coân toã veã khöng nghe, khöng thêëy vaâ khöng tú tûúãng àïën bêët cûá àiïìu gò khöng liïn quan àïën Hêìu tûúác xûá Dain. Tiïëc laâ khöng quan têm khöng coá nghôa laâ bõ àiïëc. Khi tiïëng chuöng chûa kõp dûát thò Dain àaä nghe möåt gioång Anh nam quen thuöåc kheä thò thaâo, vaâ möåt gioång nûä thò thaâo àaáp laåi. Duy lêìn naây, Bertie Trent àaä cöë gùæng haå gioång xuöëng dûúái mûác “thò thêìm” maâ ngaây thûúâng ngûúâi ta coá thïí nghe thêëy tûâ àêìu kia cuãa sên boáng. Maâ thöi, Bertie Trent, tïn àïå nhêët àêìn àöån vuâng Bùæc Baán cêìu àaä túái, àöìng nghôa vúái viïåc Hêìu tûúác Dain phaãi taåm hoaän thûúng vuå cuãa mònh laåi. Chaâng khöng hïì coá yá LORETTA CHASE VÖ LAÅI VAÂ QUYÏËN RUÄ àõnh thûúng lûúång caái gò khi Trent laãng vaãng bïn caånh, vò möîi möåt lúâi noái, haânh àöång hay quan saát cuãa hùæn àïìu nêng giaá baán cuãa vêåt phêím lïn nhûng laåi cûá tûå mònh huyïîn hoùåc rùçng thûåc ra mònh àang khön kheáo giuáp Hêìu tûúác haå giaá mua xuöëng. “Em noái maâ,” caái gioång sêëm rïìn êëy laåi vang lïn. “Khöng phaãi laâ... Ö, thaánh thêìn úi, laâ anh êëy.” Cöåp. Cöåp. Cöåp. Tiïëng bûúác chên nùång nïì tiïën àïën gêìn. Hêìu tûúác Dain neán tiïëng thúã daâi, quay ngûúâi laåi, àanh mùåt nhòn thùèng vaâo ngûúâi àang bûúác laåi phña mònh. Trent dûâng phùæt laåi. “Phaãi noái laâ, thûåc ra, töi khöng muöën phaá ngang, nhêët laâ khi chiïën hûäu àang thûúng thaão vúái ngaâi Champtois àêy,” hùæn noái, hêët àêìu ra hiïåu vïì phña öng chuã tiïåm. “Nhû töi múái baão vúái Jess, thùçng àaân öng phaãi lanh, phaãi luön biïët ra giaá mua thêëp hún töëi thiïíu laâ möåt nûãa söë tiïìn maâ hùæn sùén loâng chi traã. Àêëy laâ chûa noái àïën chuyïån phaãi àïí yá àïën bao nhiïu laâ ‘möåt nûãa’, bao nhiïu laâ ‘gêëp àöi’ khi mua baán bùçng mêëy àöìng quan vaâ àöìng xu röëi rùæm cuãa Phaáp, röìi phaãi biïët lêím nhêím tñnh toaán cöång trûâ nhên chia cho ra tiïìn baãng, silinh vaâ xu - thêåt chùèng hiïíu sao ngûúâi ta khöng chõu àöíi thaânh tiïìn Anh ngay tûâ àêìu ài, cûá muöën laâm ngûúâi khaác àau àêìu khöng aâ.” “Ta tin laâ ta àaä baão cêåu röìi, Trent aâ, rùçng nïëu cêåu àûâng cöë laâm kinh àöång àïën sûå cên bùçng thïí chêët mong manh cuãa mònh bùçng viïåc têåp àïëm thò cêåu seä khöng bõ àau àêìu gò caã,” Dain noái. Àêu àoá àùçng trûúác phña bïn traái, chaâng nghe thêëy tiïëng khuåt khõt vaâ cûã àöång söåt soaåt. Chaâng nhòn ra xa hún. Cö gaái maâ khi naäy chaâng vûâa nghe thêëy tiïëng thò thêìm giúâ àang cuái xuöëng xem xeát kïå trûng baây àöì trang sûác. Cûãa tiïåm töëi muâ muâ - dô nhiïn laâ coá chuã yá, àïí khaách haâng khoá maâ àõnh giaá àuáng àùæn nhûäng vêåt phêím maâ hoå quan saát. Dain chó coá thïí thêëy laâ cö gaái êëy khoaác möåt chiïëc aáo choaâng gò àêëy maâu thiïn thanh, vaâ àöåi caái muä röång vaânh trang trñ rûúâm raâ kinh húåm vöën àang laâ möët thõnh haânh cuãa caác quyá baâ quyá cö. “Ta cuäng àùåc biïåt khuyïn rùçng,” chaâng noái tiïëp, mùæt khöng rúâi khoãi cö gaái, “khi àang tòm mua tùång phêím cho quyá cö nhên tònh cuãa mònh thò cêåu nïn chöëng laåi caái caám döî muöën cên ào àong àïëm ài. Phuå nûä mua baán vúái tû duy toaán hoåc cao siïu hún àaân öng, nhêët laâ khi liïn quan àïën nhûäng moán quaâ.” “Àoá laâ hïå quaã têët yïëu cuãa viïåc böå naäo cuãa phuå nûä àaä phaát triïín boã xa naäo cuãa àaân öng àêëy Bertie aâ,” cö gaái noái maâ khöng nhòn lïn. “Phuå nûä hiïíu rùçng viïåc lûåa choån möåt moán quaâ àoâi hoãi phaãi cên bùçng möåt phûúng trònh àùåc biïåt phûác taåp bao göìm caác hïå söë àaåo àûác, têm lyá, myä thuêåt vaâ tònh caãm. Ta nghô rùçng möåt sinh vêåt giöëng àûåc khöng nïn cöë sûác tham dûå vaâo quy trònh cên bùçng phûúng trònh êëy, nhêët laâ vúái phûúng phaáp àïëm tiïìn leã êëu trô.” Trong möåt khoaãnh khùæc böëi röëi bêët chúåt, Hêìu tûúác Dain caãm thêëy nhû ai àoá vûâa múái nhêån àêìu mònh vaâo böìn cêìu. Tim chaâng bùæt àêìu àêåp maånh, toaân thên rõn möì höi, 38 39
- Xem thêm -