Tài liệu Vnâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may việt nam trên thị trường quốc tế

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ I. Kh¸i qu¸t vÒ c¹nh tranh vµ c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh II. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi Ch¬ng II: Thùc tr¹ng & BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi I. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña hµng ho¸ ViÖt Nam nh÷ng n¨m võa qua II. Môc tiªu vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh III. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi KÕt luËn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh më cöa héi nhËp vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc trong khu vùc vµ quèc tÕ trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. NÒn kinh tÕ ®· cã dÊu hiÖu t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. §êi sèng ngêi d©n ngµy cµng c¶i thiÖn vµ n©ng cao h¬n n÷a. Hµng ho¸ ViÖt Nam ®a d¹ng, ph¸t triÓn theo nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ, mÉu m· vµ chÊt lîng hµng ViÖt Nam ®îc n©ng cao vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn, s¸nh ngang víi c¸c hµng ngo¹i nhËp vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt lîng, mÉu m·. ThÞ trêng hµng ho¸ ViÖt Nam ®îc më réng kh«ng nh÷ng trong khu vùc mµ cßn ph¸t triÓn trªn toµn thÕ giíi, cã ch©n trong c¸c thÞ trêng næi tiÕng khã tÝnh nh: NhËt B¶n, Anh, Mü vµ mét sè níc §«ng ¢u, T©y ¢u. ChÝnh v× vËy mµ viÖc nghiªn cøu “BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ” lµ mét híng nghiªn cøu hÕt søc quan träng kh«ng nh÷ng ë cÊp ®é vi m« (Doanh nghiÖp) mµ cßn ë cÊp ®é vÜ m« gióp chóng ta hiÓu vÒ thùc tr¹ng chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ c¶ cña hµng ViÖt Nam hiÖn nay, tõ ®ã gióp ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn nh»m môc ®Ých n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng cña hµng ViÖt Nam, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ. Tuy nhiªn, trong t¸c phÈm nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ch©n thµnh cña thµy c« gi¸o vµ c¸c b¹n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ I. Kh¸i qu¸t vÒ c¹nh tranh vµ c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh 1. Mét sè kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh: C¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò xuÊt hiÖn ngay khi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ h×nh thøc nÒn kinh tÕ tËp chung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Cã thÓ nãi c¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi c¬ chÕ thÞ trêng. Chóng ta cã thÓ hiÓu c¹nh tranh trªn thÞ trêng lµ trong ®ã c¶ ngêi mua lÉn ngêi b¸n ®Òu kh«ng cã søc m¹nh thÞ trêng. C¹nh tranh trªn thÞ trêng sÏ bao gåm nhiÒu h·ng vµ kh«ng h·ng nµo chiÕm phÇn quan träng trong tæng s¶n lîng. C¸c s¶n phÈm ®Òu ®ång nhÊt, s¶n phÈm cña mét h·ng hÇu nh kh«ng kh¸c biÖt víi s¶n phÈm cña c¸c h·ng kh¸c. TÊt c¶ c¸c h·ng c¹nh tranh sÏ t×m c¸ch më réng s¶n lîng cho tíi khi chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸ c¶ bëi v× gi¸ c¶ vµ doanh thu cËn biªn lµ nh nhau ®íi víi c¸c h·ng nµy. C¸c trë ng¹i ®èi víi viÖc gia nhËp thÞ trêng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. NÕu cã thÓ thu ®îc lîi nhuËn kinh tÕ th× nhiÒu h·ng sÏ muèn ra tham gia kinh doanh. 2. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. * C¹nh tranh hoµn h¶o: X¶y ra khi kh«ng mét nhµ s¶n xuÊt nµo cã thÓ t¸c ®éng lªn gi¸ c¶ thÞ trêng mµ nhµ s¶n xuÊt ®Òu ph¶i bµn ra theo gi¸ thÞnh hµnh trªn thÞ trêng. C¹nh tranh hoµn h¶o x¶y ra khi cã mét sè lín doanh nghiÖp nhá, s¶n xuÊt mét mÆt hµng y hÖt nhau vµ s¶n lîng cña tõng doanh nghiÖp qu¸ nhá kh«ng thÓ t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ thÞ trêng. * C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ tr¹ng th¸i trung gian gi÷a 2 th¸i cùc cña thÞ trêng lµ c¹nh tranh hoµn h¶o vµ ®éc quyÒn. Trong c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o, c¸c h·ng cã Ýt nhiÒu søc m¹nh thÞ trêng: C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o cã 2 h×nh thøc: C¹nh tranh ®éc quyÒn vµ ®éc quyÒn tËp ®oµn. + C¹nh tranh ®éc quyÒn cã c¸c ®Æc trng: Cã nhiÖm vô h·ng tham gia, kh¶ n¨ng x©m nhËp vµ rót lui khái thÞ trêng t¬ng ®èi dÔ dµng. C¸c h·ng b¸n s¶n phÈm gièng nhau nh÷ng kh«ng ph¶i lµ ®ång nhÊt víi nhau: c¹nh tranh kh«ng ph¶i qua gi¸ mµ chñ yÕu th«ng qua c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu, chµo hµng, th«ng qua bao b×. + §éc quyÒn tËp ®oµn cã nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu sau: Sè lîng hµng Ýt ®Õn møc c¸c h·ng nµy hiÓu nhau rÊt râ, mét h·ng lµm g× th× h·ng kia biÕt ngay, s¶n phÈm cu¶ c¸c h·ng t¬ng ®èi gièng nhau. ViÖc x©m nhËp thÞ trêng rÊt khã kh¨n. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi Hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi chÞu sù ¶nh hëng hai chiÒu cña c¸c yÕu tè khi tham gia thÞ trêng thÕ giíi còng nh sù c¹nh tranh cña c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c trªn thÞ trêng quèc tÕ. Chóng ta cã thÓ kÓ ra rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh hëng ®Õn hµng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp thÞ trêng quèc tÕ nhng tùu chung l¹i, cã 3 nh©n tè chÝnh t¸c ®éng trùc tiÕp lªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi, ®ã lµ: * M«i trêng kinh tÕ: M«i trêng kinh tÕ tríc hÕt ph¶n ¸nh qua tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ chung vÒ c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, c¬ cÊu vïng. T×nh h×nh ®ã cã thÓ t¹o nªn tÝnh hÊp dÉn vÒ thÞ trêng vµ søc mua kh¸c nhau ®èi víi c¸c thÞ trêng hµng ho¸ kh¸c. M«i trêng kinh tÕ còng bao gåm c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn søc mua vµ c¬ cÊu chi tiªu cña ngßi tiªu dïng. Tæng sè søc mua l¹i phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè nh thu nhËp hiÖn t¹i, gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô, c¸c kho¶n tiÕt kiÖm, tÝn dông. ChÝnh v× vËy, viÖc n¾m b¾t t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi sÏ gÆp cho c¸c nhµ ho¹t ®éng thÞ trêng cã nhiÒu c¬ héi trong lÜnh vùc kinh doanh s¶n xuÊt hµng ho¸, chiÕn lîc Marketing toµn cÇu, ®a quèc gia, xuyªn quèc gia lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu, mét thµnh thùc ®èi víi c¸c nhµ ho¹t ®éng thÞ trêng nh»m môc ®Ých t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ khi gia nhËp thÞ trêng quèc tÕ vµ c¸c níc trong khu vùc. * Nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cña nhµ níc ë gãc ®é C«ng ty, c¬ së s¶n xuÊt, chóng ta ®Òu biÕt r»ng vÞ thÕ c¹nh tranh tuú thuéc mét phÇn vµo quy m« s¶n xuÊt, mét phÇn vµo kh¶ n¨ng vÒ vèn dåi dµo ®Ó vßng quay vèn liªn tôc. Trong quan hÖ quèc tÕ c¹nh tranh gay g¾t, c¸c quèc gia cÇn huy ®éng tèi ®a tµi chÝnh ®Ó n©ng ®ì C«ng ty, xÝ nghiÖp cña m×nh ®Ó t¹o ra søc m¹nh, giµnh chç ®øng trªn thÞ trêng cho c¸c hµng ho¸ cña níc m×nh. Bªn c¹nh ®ã ®i tíi tho¶ thuËn thµnh lËp c¸c khèi thÞ trêng chung EU, Nam Mü vµ ASEAN … c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ mËu dÞch, ph©n biÖt ®èi xö, b¶o vÖ xuÊt nhËp khÈu. Ngoµi ra, nhµ níc t¹o m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn b»ng chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch. Nhµ níc tiÕp tôc c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ phï hîp víi t×nh h×nh trong níc vµ cam kÕt quèc tÕ, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c s¾c thuÕ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t theo cung cÇu ngo¹i tª. T¨ng cêng më réng thªm thÞ trêng ë níc ngoµi, x¸c ®Þnh thêi h¹n b¶o hé hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ ®èi víi mét 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sè s¶n phÈm quan träng, tÝch cùc chuÈn bÞ, më réng, héi nhËp thÕ giíi. H¹n chÕ vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn kinh doanh. * Khoa häc – kü thuËt §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸, viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt lµ mét bíc ®ét ph¸ lín trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu cña thÞ trêng. ViÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt kh«ng nh÷ng lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng cao, chÊt lîng s¶n phÈm ®îc ®¶m b¶o, s¶n phÈm mang tÝnh ®ång nhÊt cao. Trong ®ã, C«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi tõ sö dông søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. Khoa häc kü thuËt gióp doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m ®¸ng kÓ søc lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m, gi¸ c¶ cña hµng ho¸ tõ ®ã còng gi¶m theo t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cho hµng ho¸ khi gia nhËp thÞ trêng quèc tÕ víi nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i. C¶ ba yÕu tè trªn ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng, gi¸ c¶ vµ kh¶ n¨ng còng nh sù thuËn lîi cña hµng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp thÞ trêng quèc tÕ, lµm t¨ng hay gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ nÕu biÕt tró träng, tËn dông nh÷ng thuËn lîi cña 3 yÕu tè trªn ch¾c ch¾n sÏ thµnh c«ng trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ trêng, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. Tãm l¹i: Khi mét hµng ho¸ gia nhËp thÞ trêng thÕ giíi ph¶i chÞu sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t cña c¸c h·ng cã s¶n phÈm cïng lo¹i, chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Bªn c¹nh c¸c yÕu tè chÝnh nªn trªn. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ cßn phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè kh¸c liªn quan ®Õn ngêi tiªu dïng s¶n phÈm nh: t©m lý, thu nhËp, së thÝch cña ®èi tîng, kh¸ch hµng trªn thÞ trêng c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng cña c¸c níc t b¶n ¢u, Mü vµ mét sè níc trong khu vùc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Nhu cÇu ®ßi hái vÒ s¶n phÈm cña hä lu«n ë møc ®é cao vµ hoµn thiÖn. ChÝnh v× vËy muèn c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ trêng quèc tÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu vËn dông, kÕt hîp linh ho¹t tÊt c¶ c¸c yÕu tè lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng lo¹t hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng & BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi I. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña hµng ho¸ ViÖt Nam nh÷ng n¨m võa qua Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhê chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®· t¨ng trëng m¹nh ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña nh©n d©n híng tõng bíc ra xuÊt khÈu trªn thÞ trêng quèc tÕ. Qu¸ tr×nh héi nhËp, më cöa vµ giao lu víi c¸c níc trªn khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ cu¶ m×nh ra thÞ trêng quèc tÕ, ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña tõng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ nãi riªng. Trong thêi gian qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu liªn tôc ph¸t triÓn. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 5 n¨m ®¹t trªn 51,6 tû USD, t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 21%, gÊp 3 lÇn møc t¨ng GDP (7%) khèi lîng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ®Òu t¨ng kh¸. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ®· cã sù thay ®æi mét bíc. Tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña nhãm hµng n«ng s¶n, l©m, thuû s¶n tuy vÉn chiÕm vÞ trÝ quan träng nhng cã xu híng gi¶m dÇn tõ 42,3% n¨m 1996 xuèng cßn 30% n¨m 2000, tû träng cña nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ tiÓu c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp t¨ng t¬ng øng tõ 29% lªn 34,3%. Nhãm hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n tõ 28,7% lªn 35,7% n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t trªn 184 USD/ngêi, tuy cßn ë møc thÊp nhng ®· thuéc lo¹i c¸c níc cã nguån ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn. ThÞ trêng xuÊt khÈu ®îc cñng cè vµ më réng thªm. ThÞ trêng Ch©u ¸ chiÕm gÇn 58% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ trªn 80% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam. Riªng thÞ trêng c¸c níc ASEAN t¬ng øng chiÕm trªn 18% vµ 29%. Trªn mét sè thÞ trêng kh¸ nh EU, Ch©u Mü, Trung §«ng hµng xuÊt khÈu cña ta ®· cã mÆt vµ ®ang t¨ng dÇn. Khi cha tÝnh vµo c©n ®èi xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ hµng n¨m nhng c¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ nh kiÒu hèi, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh níc ngoµi, xuÊt khÈu lao ®éng, dÞch vô trao ®æi chuyªn gia ®· lªn nhanh chãng trong thêi gian qua. Møc chªnh lÖch xuÊt nhËp khÈu so víi kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· tõ 49,6% n¨m 1995 ®¹t xuèng cßn 6,3% n¨m 2000 II. Môc tiªu vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh Thêi gian thùc hiÖn cam kÕt trong ASEAN, b¶o ®¶m lé tr×nh tham gia AFTA ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng nh tõng doanh nghiÖp ®Ó ®i vµo héi nhËp kinh tÕ cã hiÖu qu¶ thùc sù lµ mét søc Ðp, mét th¸ch thøc gay g¾t. Víi môc tiªu më réng vµ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, cñng cè thÞ trêng ®· cã vµ më réng thªm thÞ trêng míi. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhanh xuÊt khÈu, thu hót vèn, c«ng nghÖ tõ bªn ngoµi. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c cam kÕt song ph¬ng vµ ®a ph¬ng. N©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸, ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh vµ c¸c lùa chän s¶n phÈm mµ ta cã lîi thÕ so s¸nh nh g¹o, thuû h¶i s¶n, dÖt may, da giÇy, cµ phª, cao s, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu... Nh÷ng mÆt hµng nhá tõ nh÷ng c¬ së nhá gãp l¹i còng ®· cho mét gi¸ trÞ kh«ng thÓ xem thêng nh ®å gèm xø, thñ c«ng mü nghÖ, kim khÝ tiªu dïng, chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm cña c¸c s¶n phÈm trong níc phôc vô xuÊt khÈu, g¾n víi nhu cÇu cña thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu, ph¬ng híng ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam trong thêi gian tíi, ®· ®Æt ra trong toµn bé nÒn kinh tÕ níc ta bíc vµo mét giai ®o¹n míi ®ã lµ giai ®o¹n cña héi nhËp kinh tÕ vµ t¨ng trëng. T¨ng cêng sù giao lu bu«n b¸n víi c¸c níc trªn thÕ giíi, ph¸t triÓn m¹nh c¸c doanh nghiÖp hµng ho¸ trong níc. §©y lµ c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ trong níc cã ®iÒu kiÖn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh, cã c¬ héi ®Ó ®em c¸c s¶n phÈm cña m×nh ra nhËp thÞ trêng quèc tÕ. III. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi Chñ tr¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp tríc ®©y trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét chñ tr¬ng lµ mét híng ®i ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét m«i trêng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn hµng ho¸ trong níc, tËn dông vµ khai th¸c hîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®a vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, thùc tÕ cho thÊy so víi chÝnh m×nh ®· cã sù tiÕn bé. Tuy nhiªn, kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn n¨ng lùc qu¶n lý, cÊp ®é c«ng nghÖ cña thÕ giíi vµ khu vùc ta cßn kÐm xa, yÕu vÒ quy m« ®· ®µnh, nhng quan träng h¬n lµ yÕu vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam cÇn ph¶i ®îc liªn tôc n©ng cao míi ®¶m b¶o ®îc u thÕ còng nh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. * §· ®Õn lóc tõng doanh nghiÖp ph¶i tù v¬n lªn nh¾m ®¹t ®îc lîi nhuËn cao vµ æn ®Þnh ®èi víi thÞ phÇn trong níc, tõng bíc m¹nh d¹n ®ét ph¸ vµ ®Æt ch©n v÷ng ch¾c vµo thÞ trêng thÕ giíi. Cô thÓ lµ vÒ phÝa doanh nghiÖp, cÇn khai th¸c tèt nh÷ng s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ víi tÝnh ®éc ®¸o, ®Ëm s¾c vÒ chÊt lîng cao, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn th¬ng trêng, ph¶i cã sù ph©n c«ng chuyªn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m«n ho¸ cao, ®Ó cã sù lùa chän s¶n phÈm mµ kh«ng c¹nh tranh triÖt tiªu nhau. S¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt lu«n cã chÊt lîng ®¶m b¶o vÒ mäi yªu cÇu. Nguån nh©n lùc lu«n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn møc ®é ph¸t triÓn vµ tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. ChÊt lîng nguån nh©n lùc ph¶i ®îc cäi träng vµ ®îc ®µo t¹o th«ng qua viÖc t¨ng cêng cËp nhËt ch¬ng tr×nh ®µo t¹o hiÖn ®¹i, n¾m b¾t ®ù¬c nh÷ng c«ng nghÖ míi, t¨ng cêng viÖc giao lu ®µo t¹o nghÒ víi c¸c níc kh¸c. Cã nh vËy míi cã thÓ thay ®æi chÊt lîng lao ®éng trong níc vµ ®ã lµ yÕu tè quan träng lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸, mçi doanh nghiÖp cÇn tËp trung gi¶i quyÕt kh©u thiÕt bÞ. HiÖn nay ®©y lµ kh©u yÕu nhÊt. Ho¹t ®éng tiÕp thÞ qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®îc coi lµ mét chiÕn lîc trong kinh doanh, vµ trong viÖc gia nhËp më réng thÞ trêng. X©y dùng c¸c chiÕn lîc nghiªn cøu, x©m nhËp thÞ trêng thÕ giíi, nghiªn cøu nhu cÇu, thÞ hiÕu cña thÞ trêng xuÊt khÈu. TËp trung gi¶i quyÕt kh©u tiÕp thÞ, liªn tôc n¾m b¾t vÒ c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng tõ ®ã míi x©y dùng vµ nghiªn cøu c¸c chiÕn lîc c¹nh tranh, x©m nhËp thÞ trêng. *VÒ phÝa qu¶n lý vÜ m«, ®iÒu cÇn thiÕt lµ c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh ®Ó ai còng cã thÓ kinh doanh theo ph¸p luËt mét c¸ch c«ng khai thuËn lîi vµ ®îc hëng c¸c dÞch vô kh«ng dÔ dµng. §Æc biÖt, Nhµ níc cÇn tÝch cùc hç trî trong viÖc vÒ nghiªn cøu triÓn khai, tiÕp thÞ, xuÊt khÈu vµ ®µo t¹o nguån lùc con ngêi. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp dÔ dµng x©m nhËp vµo thÞ trêng thÕ giíi b»ng viÖc ®¬n gi¶n ho¸ mét sè thñ tôc trong ho¹t ®éng trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ChØ cã ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp tõ hai phÝa Nhµ níc vµ doanh nghiÖp th× míi t¨ng ®îc søc c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam. §ã lµ mét ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®Ó chñ ®éng nÒn kinh tÕ th¾ng lîi. Nhµ níc ®Çu t vèn, hç trî c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®æi míi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trong níc. C¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong níc cã ®iÒu kiÖn tËp trung hµng ho¸ híng ra thÞ trêng xuÊt khÈu. Nhµ níc hç trî c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu, triÓn khai nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña Nhµ níc vµ doanh nghiÖp ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ViÖt Nam. Tãm l¹i ph¶i cã sù ph¸t huy tæng hîp søc m¹nh cña c¶ doanh nghiÖp vµ Nhµ níc míi t¨ng kh¶ n¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ trong níc ph¸t triÓn m¹nh, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hµng ho¸ ViÖt Nam xuÊt khÈu sang c¸c níc trªn thÕ giíi t¨ng cao. §îc thÞ trêng thÕ giíi u chuéng vµ chÊp nhËn. Mét sè hµng thÕ m¹nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh lóa g¹o, hµng thuû s¶n, n«ng s¶n ... lu«n gi÷ ®îc chÊt lîng vµ u thÕ c¹nh tranh cña m×nh. Tuy nhiªn tríc t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi nh hiÖn nay, t×nh tr¹ng c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ trêng thÕ giíi cña c¸c níc cã s¶n phÈm xuÊt khÈu ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ViÖt Nam ë trong níc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng, uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i tù v¬n lªn ®¹t ch©n v÷ng ch¾c vµo thÞ trêng thÕ giíi. BiÖn ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi ®ßi hái ph¸i cã sù ph¸t huy tæng hîp søc m¹nh tõ hai phÝa Nhµ níc vµ doanh nghiÖp. ChØ cã nh vËy th× míi ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ. 9
- Xem thêm -