Tài liệu Vmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ch¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ g¹ch ®á x©y dùng 1.1. C¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu 1.1.1 §Êt sÐt: Trong s¶n xuÊt g¹ch ngêi ta sö dông chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu ®Êt sÐt dÔ ch¸y; kho¸ng ®Êt sÐt, ®¸ phiÕn sÐt(aciglit), ¸ sÐt( sÐt pha) vµ ®Êt hoang thæ .v..vv Trong kÜ thuËt cÇn hiÓu r»ng ®Êt sÐt lµ lo¹i ®a kho¸ng hîp l¹i, cã ®é ph©n t¸n cao nã ®îc t¹o nªn do sù phong ho¸ cña c¸c m¶nh vì quÆng trÇm tÝch vµ thuéc lo¹i hydr«alum«silic¸t, cã kh¶ n¨ng khi nhµo trén víi níc h×nh thµnh khèi v÷a dÎo, khèi v÷a nµy duy tr× ®îc h×nh d¸ng cña m×nh sau khi ngõng t¸c dông lùc, cã ®îc ®é bÒn nhÊt ®Þnh sau khi sÊy vµ cã c¸c tÝnh chÊt nh ®¸ sau khi nung. Nguyªn liÖu sÐt lµ s¶n phÈm phong ho¸ cña c¸c kho¸ng ®¸ trÇm tÝch; bao gåm chñ yÕu tõ c¸c kho¸ng sÐt nh : caolinnÝt, m«ntm«ril«nhÝt, m«m«termit, thñy mica, galuadÝt v..v.. §Êt sÐt ®îc t¹o nªn do qu¸ tr×nh ph©n huû vá tr¸i ®Êt, lµ s¶n phÈm ph©n huû vµ t¸c ®éng t¬ng hç víi níc cña nhãm kho¸ng fenspat (granÝt, ®¸ nai, focfia) vµ cña mét sè kho¸ng kh¸c( tro nói löa). Sù ph©n huû ®ã x¶y ra do t¸c ®éng nhiÒu n¨m cña t¸c nh©n khi quyÓn( kh«ng khÝ, ma giã, mÆt trêi, b¨ng tuyÕt v..vv), lý ho¸, sinh ho¸ x¶y ra trªn bÒ mÆt qu¶ ®Êt cã thÓ biÓu diÔn ®¬n gi¶n b»ng c«ng thøc: R2O.AL2O3.6SiO2 + CO2 + H2O = AL2O3 .2SiO2.2H2O + R2CO3 + 4.SiO2 FÐnp¸t CaolinnÝt - ®Æc trng cho c¸c líp khãang cã ®é ®ång nhÊt cao. §Êt sÐt cã ®é ph©n t¸n cao vµ cã cÊu tróc ®é xèp lín. Ngêi ta thÊy r»ng thµnh phÇn vËt chÊt cña ®Êt sÐt gåm cã sù tham gia cña vËt chÊt sÐt vµ c¸c t¹p chÊt. + Thµnh phÇn h¹t - cña ®Êt sÐt ®îc gäi lµ phÇn tr¨m hµm lîng c¸c h¹t cã trÞ sè kh¸c nhau trong c¸c kho¸ng ®Êt sÐt. - Thµnh phÇn h¹t cña ®Êt sÐt thêng sö dông trong c«ng nghÖ gèm sø nãi chung vµ gèm sø x©ydùng nãi riªng bao gåm s¸u lo¹i cì h¹t kÝch thíc khac nhau : tõ cì h¹t nhá h¬n 1m ®Õn cì h¹t 1000m. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thµnh phÇn h¹t cña nguyªn liÖu ®Êt sÐt rÊt ®a d¹ng bao gåm KÝch thíc h¹t Nhá h¬n 5m Tõ 5 ®Õn 50m Tõ 50 ®Õn 250m Lín h¬n 1000m ; : : : 8  60% 6  65% 1  22% 10% - Thµnh phÇn h¹t cña c¸c lo¹i ®Êt sÐt dÔ ch¸y cã quan hÖ mËt thiÕt víi thµnh phÇn kho¸ng nh÷ng h¹t cã kÝch thíc lín h¬n 10m chñ yÕu c¸c s¶n phÈm trÇm tÝch cña kho¸ng nguyªn sinh (qu¾c, trêng th¹ch mi ca v..vv). Cì h¹t 10  5m còng lµ c¸c s¶n phÈm trÇm tÝch cña kho¸ng nguyªn sinh ®ång thêi còng lµ s¶n phÈm trÇm tÝch cña kho¸ng thø sinh víi sè lîng Ýt h¬n ; c¸c cì h¹t nhá h¬n 5m phÇn lín ë d¹ng kho¸ng sÐt (caolinnÝt, m«ntm«ril«nhit) vµ c¸c lo¹i kho¸ng thø sinh kh¸c. Trong ®Êt sÐt phÇn vËt chÊt sÐt thêng lµ kho¸ng thuéc nhãm m«ntm«ril«nhit, chóng cã ®é ph©n t¸n mÞn h¬n so víi caolinnÝt. - NÕu hµm lîng cña Al2O3 vµ Fe2O3 t¨ng th× hµm lîng cña SiO2 gi¶m. NÕu tiÕp tôc ph©n chia c¸c h¹t ®Êt sÐt th× c¸c phÇn h¹t nhá h¬n 1m thêng chøa lîng Al2O3 vµ Fe2O3 víi sè lîng hÇu nh b»ng nhau. Trong nh÷ng nhãm h¹t cã kÝch thíc nhá h¬n n÷a hµm lîng Fe2O3, K2O vµ c¸c chÊt mïn t¨ng lªn do hµm lîng CaO vµ N2O gi¶m. - C¸c h¹t kÝch thíc nhá h¬n 5m lµ phÇn vËt chÊt sÐt, chóng quyÕt ®Þnh c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña nguyªn liÖu sÐt. T¨ng hµm lîng cña nh÷ng h¹t cã kÝch thíc nhá h¬n 1m lµm cho ®Êt sÐt khã tan r÷a trong níc, ®é dÎo vµ ®é nh¹y khi sÊy t¨ng, ®é co kh«ng khÝ vµ co toµn phÇn t¨ng. Víi c¸c lo¹i ®Êt sÐt nµy ngêi ta thêng ®a vµo nh÷ng vËt liÖu gµy - c¸t, samèt ..v..vv. Hµm lîng vËt chÊt sÐt trong nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i khèi ®¸ gèm kh«ng ®îc nhá h¬n 30%. T¨ng hµm lîng cña c¸c nhãm h¹t bôi trong ®Êt sÐt lµm t¨ng ®é nh¹y cña ®Êt sÐt ®èi víi qu¸ tr×nh sÊy vµ nung, lµm gi¶m ®é bÒn cña s¶n phÈm. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §Æc trng cña nguyªn liÖu sÐt phô thuéc vµo hµm lîng cña c¸c nhãm h¹t sÐt, h¹t bôi, h¹t c¸t ®îc giíi thiÖu trong b¶ng 5 VËt liÖu Hµm lîng c¸c cì h¹t % H¹t sÐt (< 5m) H¹t bôi vµ c¸t (>5m) Lín h¬n 60 §Õn 40 §Êt sÐt nÆng §Êt sÐt thêng 60  30 ¸ sÐt: nÆng trung b×nh 30  20 nhÑ 20  15 C¸t pha 15  10 10  5 40  70 70  80 80  85 85  90 90  95 - §Êt sÐt hoang thæ, c¸c lo¹i ®Êt sÐt d¹ng hoang thæ vµ c¸c lo¹i ¸ sÐt (sÐt pha) lµ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña nguyªn liÖu sÐt, trong ®ã nhãm h¹t d¹ng bôi chñ yÕu lµ «xyt silic, c¸cbon¸t, canxi, «xyt s¾t. V× cÊu tróc cña c¸c lo¹i ®Êt d¹ng hoang thæ (cÊu tróc h¹t, cÊu tróc tËp hîp vµ cÊu tróc h¹t tËp hîp) phô thuéc vµo thµnh phÇn h¹t, thµnh phÇn ho¸ vµ kho¸ng. C¸c lo¹i ®Êt hoang thæ thêng chøa c¸c phÇn sÐt, chóng ph©n bè thµnh mµng máng (2  30m) trªn bÒ mÆt c¸c h¹t. C¸c lo¹i ®Êt sÐt hoang thæ chøa c¸c phÇn vËt chÊt sÐt lµ caolinnÝt, chóng cã cÊu tróc h¹t, ®é rçng cao khèi lîng thÓ tÝch nhá, dÔ tan ra trong níc, c¸c lo¹i ®Êt hoang thæ phÇn vËt chÊt h¹t sÐt lµ m«ntm«ril«nhÝt, chóng cã cÊu tróc tËp hîp vµ ®«i khi co cÊu tróc h¹t - tËp hîp. ChiÒu dµy cña mµng sÐt lµ 2  10m. C¸c vi tËp hîp kÝch thíc 500  5m bÒn níc h¬n. C¸c lo¹i ®Êt sÐt hoang thæ, phÇn h¹t sÐt chñ yÕu lµ mica, ngoµi ra cßn cã chøa caolinnÝt vµ m«ntm«ril«nhÝt th× cã cÊu tróc h¹t còng nh cÊu tróc h¹t - tËp hîp. C¸c kho¸ng sÐt vµ c¸c «xyt s¾t tham gia vµo thµnh phÇn cña ®Êt hoang thæ vµ c¸c nhãm h¹t mÞn 5  1m. - §é Èm tù nhiªn cña c¸c lo¹i ®Êt hoang thæ vµ c¸c lo¹i ®Êt sÐt d¹ng hoang thæ tõ 6  12%, c¸c lo¹i ®Êt sÐt thêng c¸c lo¹i ¸ sÐt vµ c¸t pha - díi 18%, cña c¸c lo¹i ®Êt sÐt d¹ng d¶i liªn kÕt kÐm chÆt chÏ - díi 35% 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c vËt liÖu sÐt cã kh«i lîng thÓ tÝch dao ®éng lín ®¸ng kª tõ 11000 ®Õn 2000 kg/m3 ®é dÉn nhiÖt tõ 0,2326 ®Õn 0,818 W/m.C, nhiÖt dïng dao ®éng tõ 0,7536 ®Õn 0,9211 KJ/kg.C. - C¸c vËt liÖu sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch vµ khèi ®¸ gèm cÇn cã tÝnh t¹o h×nh tèt (trÞ sè dÎo kh«ng nhá h¬n 7), ph¶i ®¶m b¶o sÊy vµ nung kh«ng bÞ biÕn d¹ng vµ nøt cã ®é co kh«ng khÝ kh«ng lín h¬n 6% ®èi víi ®Êt sÐt gÇy, 6  10% ®èi víi ®Êt sÐt dÎo vµ lín h¬n 10% ®èi víi ®Êt dÎo cao (trÞ sè dÎo 1525), ph¶i ®¶m b¶o sau khi nung s¶n phÈm cã ®é rçng xèp theo yªu cÇu vµ c¸c tÝnh chÊt kh¸c cña s¶n phÈm (theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn chÊt lîng. 1.1.2. VËt liÖu phô gia - Trong s¶n xuÊt s¶n g¹ch, ngoµi nguyªn liÖu sÐt, ngêi ta cßn sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu phô gia, chóng ®îc chia ra c¸c lo¹i: + C¸c lo¹i phô gia c¶i thiÖn tÝnh chÊt t¹o h×nh cña phèi liÖu (®Êt sÐt cã ®é dÎo cao, c¸c chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt); + C¸c lo¹i phô gia c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn nung (tro, nhiÖt ®iÖn, xØ, than ®¸) ; + C¸c lo¹i phô gia c¶i thiÖn tÝnh chÊt sÊy (samèt, c¸t, ®Êt sÐt khö níc, mïn ca). + C¸c lo¹i phô gia lµm t¨ng ®é bÒn c¬ cho s¶n phÈm (m¶nh vì thuû tinh, quÆng pyrit, quÆng s¾t. + C¸c lo¹i phô gia cã ý nghÜa chuyªn dïng ®Ó c¶i thiÖn mµu s¾c cña s¶n phÈm, ng¨n c¶n qu¸ tr×nh b¹c mµu, lµm trung hoµ ¶nh hëng cña c¸c t¹p chÊt tù nhiªn cã trong ®Êt sÐt nh÷ng chÊt nhuém mµu thuû tinh láng v..vv..) + C¸c phô gia gÇy kh«ng chøa c¸c h¹t lín (trªn 2 mm) vµ hµm lîng cì h¹t cã kÝch thíc nhá h¬n 0,25mm kh«ng ®îc vît qu¸ 20%. C¸c nhãm h¹t kÝch thíc 0,3  1mm cÇn chiÕm kho¶ng 60%. Tèt nhÊt lµ chÊt lµm gÇy cã bÒ mÆt nh¸m vµ h×nh d¹ng th× kh«ng c©n ®èi. Sö dông c¸c h¹t nhá víi viÖc t¨ng hµm lîng c¸c nhãm h¹t bôi cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng ph©n líp cña phèi liÖu. Khi ®a vµo trªn 25% c¸t th× sÏ lµm gi¶m m¸c cña s¶n phÈm, t¨ng ®é dßn cña chóng vµ ®«i khi kh¶ n¨ng bÞ nøt còng t¨ng lªn. Khi ®a vµo ®Êt sÐt ®é dÎo thÊp trªn 18  0% mïn ca th× ®é bÒn cña s¶n phÈm gi¶m. Khi ®a 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµo nh÷ng vËt liÖu cã ®é Èm thÊp (m¶nh vì viªn méc ®· nghiÒn, ®Êt sÐt sÊy s¬ bé, ®Êt sÐt ®· khö níc ..v..vv..) sÏ lµm gi¶m ®é Èm tù nhiªn cña s¶n phÈm ®em nung. Sè lîng phô gia ch¸y ®a vµo phô thuéc vµo nhiÖt lîng cña chóng vµ cã thÓ chiÕm tíi 60% hay h¬n lîng nhiªn liÖu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh nung (cßn phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña nhiªn liÖu vµ yªu cÇu cña s¶n phÈm). 1.4. Chän ph¬ng ¸n m¸y t¹o h×nh. M¸y ®ïn Ðp ®Ó t¹o h×nh theo ph¬ng ph¸p dÎo cã thÓ ®îc chia ra c¸c nhãm sau (H.1) : a) b) c) d) H.1. S¬ ®å c¸c lo¹i m¸y Ðp t¹o h×nh gèm x©y dùng H.1a - M¸y Ðp kiÓu vÝt xo¾n ( cßn gäi lµ m¸y Ðp Lento ). H.1b - M¸y Ðp kiÓu pÝt t«ng : §Êt sÐt ®îc cho vµo xilanh vµ dïng pÝt t«ng ®Èy ra qua miÖng thu nhá dÇn cña xi lanh. H.1c - M¸y dËp : §îc sö dông chñ yÕu ®Ó lµm ngãi. H.1d - M¸y Ðp Lent« kh«ng vÝt xo¾n : Dïng ma s¸t ®Ó chuyÒn vµ ®ïn ®Êt sÐt qua mét miÖng thu hÑp dÇn thiÕt diÖn. -Trong c¸c lo¹i m¸y kÓ trªn, lo¹i m¸y Ðp vÝt xo¾n ®îc sö dông réng r·i vµ phæ biÕn nhÊt do chóng cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ sö dông, cho n¨ng suÊt cao vµ cho phÐp ®a d¹ng ho¸ ®îc nhiÒu s¶n phÈm trªn mét m¸y b»ng c¸ch thay ®æi miÖng ®ïn * Do tÝnh n¨ng u viÖt vµ ®Æc trng chuyªn dïng ®Ó s¶n xuÊt g¹ch nªn em chän thiÕt kÕ m¸y Ðp vÝt xo¾n. 1.5. ThiÕt lËp d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ chän thiÕt bÞ. - S¬ ®å c«ng nghÖ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt g¹ch theo ph¬ng ph¸p dÎo : 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Êt sÐt Mïn ca P.th¶i lµm giµu than CÊp liÖu thïng Sµng CÊp liÖu thïng B¨ng t¶i B¨ng t¶i M¸y c¸n th« SÊy thïng quay Níc M¸y trén hai trôc M¸y nghiÒn M¸y nghiÒn con l¨n GÇu n©ng B¨ng t¶i Bunke M¸y c¸n mÞn TiÕp liÖu Ðp lent« ch©n kh«ng M¸y c¾t tù ®éng B¨ng t¶i Xe goßng sÊy Lß nung tunen Kho thµnh phÈm 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - S¬ ®å d©y chuyÒn Phèi liÖu B¨ng t¶i 1 ®ïn M¸y c¸n th« B¨ng t¶i 2 M¸y c¸n mÞn B¨ng t¶i 3 M¸y nhµo läc 2 trôc M¸y nhµo ®ïn M¸y c¾t tù ®éng S¶n phÈm - Chän thiÕt bÞ cho d©y chuyÒn : + §Ó chän thiÕt bÞ cho d©y chuyÒn ta ph¶i dùa vµo n¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y Ðp : N¨ng suÊt theo giê cña m¸y lµ: Qh = Qn n.c. N¨ng suÊt lµm viÖc cña m¸y Ðp: Qn = Qh .n.c. n: Sè ngµy lµm viÖc cña m¸y trªn n¨m n = 290 ngµy c: Sè ca lµm viÖc cña m¸y c = 1,5 ca = 12 h : HiÖu suÊt giê  = 0,8 Qn = Qh .n.c. = 5500.290.12.0,8 = 15312000 (vien) -ThÓ tÝch cña mét viªn g¹ch: th«ng sè mÉu g¹ch 2 lç tiªu chuÈn : 220 x 105 x65 Vgach = 0.065 x 0.22 x 0.105 = 1,5015.10-3 - ThÓ tÝch cña ph«i g¹ch: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Vph«i = 1.15.Vgach kφ + k : HÖ sè t¬i xèp cña ®Êt : k = 0.45  Vph«i = 1,15.1,5015.10  3 0,45 = 3,84.10-3 m3  N¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y sÏ lµ: QTT = 7200.3,84.10-3 = 27,6 m3/h Víi n¨ng suÊt tÝnh to¸n nh trªn ta chon lo¹i m¸y CM - 443 - Chän b¨ng t¶i : Víi n¨ng suÊt tÝnh to¸n ë trªn ta chän b¨ng t¶i cho d©y chuyÒn nh sau : +B¨ng t¶i vËn chuyÓn than ®¸ ta chän lo¹i b¨ng t¶i cã : B¨ng t¶i cao su :B = 500 mm ; l = 5000 mm. +B¨ng t¶i gi÷a m¸y cÊp liÖu h×nh hép vµ m¸y nghiÒn th« : B¨ng t¶i cao su :B = 400 mm; l = 20000 mm. +B¨ng t¶i gi÷a m¸y nhµo hai trôc cã líi läc vµ m¸y nghiÒn tinh : B¨ng t¶i cao su :B = 500 mm ; l = 14500 mm. +B¨ng t¶i vËn chuyÓn phèi liÖu gi÷a m¸y nghiÒn tinh vµ m¸y nhµo ®ïn: B¨ng t¶i cao su :B = 400 mm ; l = 11500 mm. +B¨ng t¶i vËn chuyÓn s¶n phÈm tõ m¸y c¾t g¹ch chuyÓn lªn xe bèc xÕp B¨ng t¶i cao su :B = 300 mm ; l = 11500 mm. Ch¬ng 2: M« t¶ m¸y t¹o h×nh vÝt xo¾n 2.1. s¬ ®å chung, nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y Ðp vÝt xo¾n + S¬ ®å chung m¸y Ðp vÝt xo¾n cã buång ch©n kh«ng ®Ó s¶n xuÊt g¹ch: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 3 4 5 2 1 8 350 9 10 11 6 H.2. S¬ ®å cÊu t¹o m¸y Ðp g¹ch vÝt xo¾n cã buång ch©n kh«ng CÊu t¹o cña m¸y (H.2) cã bé phËn chÝnh sau ®©y: trôc dÉn ®éng (1), ly hîp (2), hép gi¶m tèc (3), thïng trén (4), trôc trén (5), c¸nh trén (6), buång ch©n kh«ng (7), trôc cÊp liÖu (8), vÝt xo¾n (9), th©n m¸y (10), ®Çu Ðp (11), miÖng ®ïn (12) + Nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¸y ®ïn Ðp vÝt xo¾n : §Êt sÐt ®îc nghiÒn vµ trén kü víi ®é Èm thÝch hîp, ®îc b¨ng t¶i cho vµo buång n¹p, t¹i ®©y c¸c trôc n¹p liÖu sÏ cuèn ®Êt vµo trôc c¸nh vÝt. Khi trôc quay sÏ lµm cho ®Êt chuyÓn dÞch vÒ phÝa tríc vµ bÞ Ðp chÆt l¹i t¹i ®Çu Ðp vµ bÞo ®Èy ra khái miÖng ®ïn díi d¹ng mét d¶i ®Êt liªn tôc cã kÝch thíc ®Þnh s½n. 2.2. CÊu t¹o c¸c côm vµ bé phËn cña m¸y Ðp vÝt xo¾n a) CÊu t¹o c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y Ðp vÝt xo¾n cã buång ch©n kh«ng : - Bé phËn dÉn ®éng : Gåm mét ®éng c¬ dÉn ®éng tíi trôc trén vµ trôc vÝt th«ng qua bé truyÒn ®ai vµ hép gi¶m tèc. - PhÇn trén : Lµ mét m¸y trén cã bé phËn c¾t ®Êt ra thµnh tõng viªn vµ líp máng - Buång n¹p liÖu: dïng ®Ó høng ®¸t sÐt vµ chuyÓn dÞch tíi th©n m¸y. Trong buång, cã thÓ cã mét hoÆc hai trôc n¹p liÖu nh»m kÐo ®Êt xuèng díi cho c¸nh vÝt. §Ó kÐo ®îc ®Êt, ph¶i ®¶m b¶o gãc α gi÷a ®êng nèi t©m trôc n¹p vµ t©m trôc c¸nh vÝt víi ®êng n»m ngang. Gãc α cã gi¸ trÞ: 10 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 α≤ 2φ φ - Gãc ma s¸t. Thùc tÕ α = 350  500. Kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt cña trôc n¹p víi vµnh ngoµi cña c¸nh vÝt ®îc x¸c ®Þnh kho¶ng 2  3 mm. Khi kho¶ng c¸ch nµy lín hoÆc gãc α nhá, ®Òu cã thÓ gi¶m kh¶ n¨ng kÐo ®Êt xuèng. §êng kÝnh trôc n¹p b»ng 0,7  0,75 ®êng kÝnh ngoµi cña c¸nh vÝt, sè vßng quay c¶u trôc n¹p b»ng 2  3 lÇn sè vßng quay cña trôc c¸nh vÝt. a) b) c) H.3. S¬ ®å cÊu t¹o c¸c buång n¹p liÖu vµ trôc n¹p liÖu H.3a – KiÓu mét trôc n¹p liÖu H.3b – KiÓu hai trôc n¹p liÖu H.3c – KiÓu trôc n¹p liÖu cã c¸nh - Th©n m¸y: lµ bé phËn nèi gi÷a thïng n¹p liÖu vµ ®Çu Ðp. T¹i ®©y ®Êt sÐt ®îc chuyÓn dÞch vµ ®îc tõ tõ lÌn chÆt. a) b) c) H.4. C¸c lo¹i th©n m¸y CÊu t¹o cña th©n m¸y cã thÓ lµ h×nh trô (H.4a); h×nh c«n (H.4b); h×nh c«n bËc thang (H.4c). 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khe hë gi÷a c¸c mÆt trong cña th©n m¸y víi c¹nh ngoµi cïng cña c¸nh vÝt lµ 1  3 mm, nh»m h¹n chÕ sù quay trë l¹i cña ®Êt khi bÞ Ðp. Trong c¸c lo¹i th©n m¸y trªn th× lo¹i h×nh trô lµ phæ biÕn, dïng cho c¸c lo¹i sÐt thêng, cßn c¸c lo¹i kh¸c cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o cho viÖc Ðp ®îc tèt h¬n vµ h¹n chÕ ®îc viÖc quay trë l¹i cña ®Êt, nhng cã cÊu t¹o phøc t¹p, ma s¸t lín vµ tiªu hao n¨ng lîng nhiÒu h¬n. §Ó h¹n chÕ viÖc quay cña ®Êt theo c¸nh vÝt, ë trong th©n m¸y cã líp lãt mµ trªn bÒ mÆt cña chóng ®îc t¹o g©n ch¹y däc theo th©n m¸y. ChÝnh c¸c th©n m¸y ®¶m b¶o cho m¸y cã ®îc n¨ng suÊt cao, gi¶m n¨ng lîng vµ t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm. G©n cã chiÒu réng lµ 10  20 mm; chiÒu cao 5  8 mm. - Trôc c¸nh vÝt: a) c) b) d) H.5. CÊu t¹o c¸c lo¹i c¸nh vÝt Lµ bé phËn rÊt quan träng cña m¸y Ðp vÝt xo¾n. Khi trôc quay, ®Êt ®îc ®Èy vÒ phÝa tríc vµ ®îc lÌn chÆt l¹i. Trôc vÝt cã thÓ c¸c d¹ng: VÝt ®øt ®o¹n (H.5a), vÝt liÒn cã ®êng kÝnh kh«ng ®æi (H.5b), vÝt ®øt ®o¹n theo bËc (H.5c), vÝt liÒn cã ®êng kÝnh c«n nhá dÇn (H.5d). C¸nh vÝt ®îc l¾p víi trôc b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p nh»m truyÒn m« men xo¾n tõ trôc sang c¸nh vÝt: dïng then, bu l«ng, trôc vu«ng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A A-A A H.6. S¬ ®å l¾p c¸nh vÝt víi trôc - §Çu Ðp: Lµ bé phËn gi÷a th©n m¸y vµ miÖng ®ïn, t¹i vïng ®Çu Ðp, ®Êt sÐt ®îc lÌn chÆt víi ¸p lùc cao nhÊt vµ vËn tèc vËn chuyÓn cña c¸c líp ®Êt n»m ë khoang c©n b»ng nh»m h¹n chÕ viÖc r¹n nøt. Còng t¹i ®©y, dßng ®Êt sÐt cã thiÕt diÖn trßn sÏ ®îc thay ®æi thµnh vïng ch÷ nhËt hay c¸c h×nh kh¸c theo yªu cÇu. §Çu Ðp cã d¹ng h×nh c«n vµ diÖn tÝch thiÕt diÖn ë ®¸y lín thêng gÊp 2  2,5 lÇn so víi ®¸y bÐ. ChiÒu dµi ®Çu Ðp lµ 0,15  0,25 m. §Çu Ðp cã thÓ mét hoÆc hai cöa ra. H.7. CÊu t¹o cña ®Çu Ðp mét cöa ra Khi s¶n xuÊt g¹ch cã lç, ta ph¶i l¾p thªm gi¸ t¹o lç ë vïng cuèi ®Çu Ðp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - MiÖng ®ïn: Lµ bé phËn n»m ë phÇn cuèi m¸y Ðp, nh»m t¹o cho s¶n phÈm cã ®îc h×nh d¹ng, kÝch thíc vµ bÒ mÆt theo yªu cÇu vµ nh»m c©n b»ng vËn tèc gi÷a c¸c líp ®Êt sÐt. MiÖng ®ïn cã thÓ lµm b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng gç. Víi môc ®Ých gi¶m ma s¸t vµ t¹o cho bÒ mÆt s¶n phÈm nh½n h¬n, cã thÓ sö dông níc b«i tr¬n liªn tôc bÒ mÆt phÝa trong cña miÖng ®ïn. - Buång ch©n kh«ng: T¹i buång nµy phÇn lín kh«ng khÝ trong ®Êt ®îc hót ra trong qu¸ tr×nh tõng viªn hoÆc líp ®Êt mong r¬i tõ m¸y nhµo xuèng m¸y Ðp. §iÒu nµy cho phÐp ta cã ®îc s¶n phÈm cã ®é lÌn chÆt cao h¬n, kÝch thíc chuÈn h¬n do ®é d·n në cña ph«i khi ra khái miÖng ®ïn Ýt h¬n, do vËy mµ s¶n phÈm sÏ cã chÊt lîng cao h¬n. TÊt nhiªn, n¨ng lîng tiªu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Ðp trªn m¸y ch©n kh«ng lµ lín h¬n. b) CÊu t¹o c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y Ðp vÝt xo¾n kh«ng cã buång ch©n kh«ng : VÒ c¬ b¶n th× gièng víi m¸y Ðp vÝt xo¾n cã buång ch©n kh«ng chØ kh¸c kh«ng cã phÇn trén vµ buång hót ch©n kh«ng Ch¬ng 3 : tÝnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y 3.1. Th«ng sè h×nh häc cña m¸y : - Trong phÇn 1.5 ta ®· tÝnh ®îc n¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y Ðp : QTT = 27,6 m3/h - MÆt kh¸c ta cã n¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y ®îc t×nh gÇn ®óng theo c«ng thøc: QTT = π ( D2 – d2)(S - )(1- a)n.K.3600 4  - ChiÒu dµy c¸nh vÝt (m)  = 0,02 ; S - Bíc c¸nh vÝt, (m) S = 0,35 ; K - HÖ sè kÓ ®Õn lîng ®Êt quay l¹i K = 0,85 ; a - HÖ sè gi¶m thÓ tÝch cña ®Êt khi bÞ Ðp a = 0,45 d - §êng kÝnh trôc vÝt D - §êng kÝnh ngoµi cña c¸nh vÝt Ðp D = 1,4d n - Sè vßng quay cña trôc n = 0,4 v/s  QTT = π ( 4 (1,4d)2 – d2)(S - )(1- a)n.K.3600 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (1,4d)2 – d2 = 0.165  d = 0,4 m D = 1,4d =1,4.0,4 = 0,56 m 3.2. chän ph¬ng ph¸p bè trÝ bé phËn dÉn ®éng : HiÖn nay cã hai ph¬ng ph¸p dÉn ®éng cho may Ðp lµ dÉn ®éng chung va riªng, s¬ ®å nh sau : 4 7 BÓ N¦íC 8 1: §éng c¬ 2: Bé truyÒn ®ai 3: Hé gi¶m tèc 4: Côm trén 2 5 3 5: CÊp liÖu 6: VÝt xo¾n 7: Buång ch©n kh«ng 8: B¬m hót ch©n kh«ng 6 1 H.8. S¬ ®å dÉn ®éng chung cña m¸y Ðp vÝt xo¾n. 1 7 4 BÓ N¦íC 2 8 3 1: §éng c¬ 2: Bé truyÒn ®ai 3: Hé gi¶m tèc 4: Côm trén 5: CÊp liÖu 6: VÝt xo¾n 7: Buång ch©n kh«ng 8: B¬m hót ch©n kh«ng 5 1 3 6 2 H.9. S¬ ®å dÉn ®éng riªng cña m¸y Ðp vÝt xo¾n. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DÉn ®éng chung vµ riªng ®Òu cã nh÷ng u vµ nhîc ®iÓm riªng, trong ®å ¸n nµy em chän ph¬ng ph¸p dÉn ®éng chung v× rÊt thuËn lîi cho viÖc chän ®éng c¬, bé truyÒn ®ai, hép gi¶m tèc chØ cÇn chän mét lÇn. 3.3. TÝnh c¸c th«ng sè: N, n, Q. - ¸p lùc Ðp ®Êt sÐt p: p (MPa) 6 5 4 3 2 1 10 14 18 W% H.8. BiÓu ®å ¸p lùc Ðp phô thuéc vµo ®é Èm cña ®Êt sÐt ¸p lùc p phô thuéc vµo rÊt nhiÒu vµo ®é Èm cña ®Êt còng nh c¸c th«ng sè h×nh häc cña m¸y, nh×n vµo biÓu ®å H.8 víi ®é Èm trung b×nh W = 17 % ta lÊy p = 0,8. 3.3.1. TÝnh c«ng suÊt tiªu hao cña m¸y Ðp ch©n kh«ng : a) C«ng suÊt tiªu hao trong qu¸ tr×nh Ðp : C«ng suÊt cña ®éng c¬ dïng trong m¸y Ðp vÝt xo¾n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh kÕt cÊu cña m¸y, tÝnh chÊt c¬ lý, ®é Èm cña ®Êt ; h×nh d¹ng vµ kÝch thíc s¶n phÈm. NÕu ta coi n¨ng lîng chØ tiªu hao cho viÖc ®Èy ®Êt qua miÖng ®ïn th× theo c¸c ®Þnh luËt c¬ häc, c«ng suÊt ®îc tÝnh : N1 = A.n, (W) + A – C«ng suÊt ®Ó lÌn ®Êt sau mçi vßng quay cña trôc, (J) ; + n – Sè vßng quay cña trôc, (v/s) C«ng A cã thÓ tÝnh A = S.l = p.F.l = p.V, 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + S – Lùc ®Ó di chuyÓn ®Êt, N + l – Qu·ng ®êng mµ ®Êt ®i ®îc sau mçi vßng quay cña c¸nh vÝt, m + P – ¸p lùc , (PA) + F – DiÖn tÝch thiÕt diÖn vßng ®Êt (m2) + V – ThÓ tÝch ®Êt sau mçi vßng quay, c¸nh vÝt ®Èy ®îc, (m3). N¨ng suÊt sau mçi gi©y cña m¸y ra : Qv = V , t + t – Thêi gian ®Ó thùc hiÖn mét vßng quay cña trôc, (s) t = 60 = 60 = 2,5 (s) n 24 Nh vËy N1 = p.V.n hay N1 = p.Qv Ta cã: - DiÖn tÝch thiÕt diÖn dßng ®Êt sÐt: F = . (D 2  d 2 ) 4 = 3,14. 0.56 2  0.4 2 4 = 0,12 m2 - Qu·ng ®êng mµ ®Êt ®i ®îc sau mçi vßng quay cña c¸nh vÝt : l = S = 0,35 m - ThÓ tÝch sau mçi vßng quay c¸nh vÝt ®Èy ®îc lµ : V = F.l = 0,12.0,35 = 0,042 m3 - N¨ng suÊt sau mçi gi©y cña m¸y ra : Qv = V = t 0,042 2,5 = 0,0168  C«ng suÊt tiªu hao ®Ó ®Èy ®Êt ra khái ®Çu Ðp vµ miÖng ®ïn : N1 = p.Qv = 80000.0,0168 = 1,344 (KW) b) C«ng suÊt tiªu hao do ma s¸t Nms. Ta thÊy ¸p lùc p tõ ®Êt ph¶n l¹i c¸nh cã thÓ ph©n tÝch thµnh: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P  dp P1 R r 2r 2R P2 n H.9. S¬ ®å x¸c ®Þnh c«ng suÊt tiªu hao ®Ó Ðp ®Êt - ¸p lùc ph¸p tuyÕn vu«ng gãc víi mÆt c¸nh vÝt: p1 = p.cos - ¸p lùc tiÕp tuyÕn : p2 = p.sin  : gãc gi÷a chiÒu t¸c dông cña ¸p lùc víi thµnh phÇn ph¸p tuyÕn (gãc n©ng cña c¸nh vÝt) Lùc t¸c dông lªn c¸nh vÝt : Pc = p1.F1 , F1 – H×nh chiÕu cña diÖn tÝch mét bíc c¸nh vÝt F trong mÆt ph¼ng nghiªng. F2 = F cos α Tõ ®ã : p1F1 = p.cos. F cos α = p.F Ta lÊy trªn mÆt c¸nh vÝt mét phÇn tö vßng trßn chiÒu réng d c¸ch t©m mét b¸n kÝnh , lóc nµy thµnh phÇn ¸p lùc d t¸c dông lªn vßng trßn ®ã sÏ lµ dP = p.2..d Lùc ma s¸t dT ®îc x¸c ®Þnh : dT = dP.f = p.f.2..d f : HÖ sè ma s¸t gi÷a ®Êt víi mÆt c¸nh vÝt (0,30,4) chän f = 0,4 M« men ma s¸t : 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dMms = dT. = 2..f.2.d R 2 D Mms = 2.p.f. ρ .dρ = 2p.f. 3 r  d3 3 R, r – B¸n kÝnh cña c¸nh vÝt vµ cña trôc, (m) C«ng suÊt tiªu hao do ma s¸t: Nms = Mms. = 2 π.p.f .( D 3  d 3 ) 3 , (W)  : VËn tèc gãc cña trôc (rad/s).  = 2.n = 2.3,14.0,4 = 2,512 (rad/s)  Nms = 2.3,14.0,8.0,4.(0,56 3  0.4 3 ).2,512 3 = 2,58 (KW) c) C«ng suÊt tiªu hao ®Ó chuyÓn ®Êt ®îc tÝnh t¬ng tù nh trong vÝt t¶i : N2 = . D2 4 .v1 ..L.w hay N2 = Qv..L.w D - §êng kÝnh ngoµi cña c¸nh vÝt D = 0,56 m v1 – VËn tèc däc trôc cña ®Êt (m/s) v1 =. t 2.π 0,35 = 2,512. 2.3,14 = 0,14 (m/s) t: Bíc vÝt t = 0,35 (m) ;  - Träng lîng riªng cña ®Êt, ( = 16000 N/m3) ; L - ChiÒu dµi ®o¹n trôc trong th©n m¸y L = m.t = 4.0,35 = 1,4 (m) m - Sè lîng vÝt Ðp m = 4 w - HÖ sè c¶n chuyÓn ®éng cña ®Êt (w = 4  5) chän w = 5  N2 = 3,14. 0,56 2 4 .0,14.16000.1,4.5 = 29 KW d) C«ng suÊt tiªu hao ®Ó Ðp chÆt ®Êt : N3 = Ae.n Ae – C«ng ®Ó Ðp (N.m) : Ae = .a.V, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  - øng suÊt nÐn thÓ tÝch : = p.(1  2ξ) , (Pa) 3  - HÖ sè ¸p lùc thµnh bªn  = 0,7 do ®ã  = 0,8 a – HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña sù gi¶m thÓ tÝch ®Êt khi bÞ Ðp, phô thuéc vµo p B¶ng 1 P(Mpa) 0,3 0,4 0,5 A 0,105 0,131 0,152 P(Mpa) 0,9 1,0 1,1 A 0,231 0,250 0,273 Nh×n vµo b¶ng 1 víi p = 0,8  a = 0,208 0,6 0,174 1,2 0,304 0,7 0,185 1,3 0,328 0,8 0,208 1,4 0,346 Nh vËy cã thÓ tÝnh : Ae = 0,8.0,208.0,042 = 7.10-3 Vµ c«ng suÊt : N3 = 7.10-3.0,4 = 2,8 (KW)  C«ng suÊt thùc tÕ cña m¸y Ðp sÏ lµ : N= N 1  N ms  N 2  N 3 η  : HiÖu suÊt m¸y Ðp  = 0,75  N = 42 (KW) 3.3.2. TÝnh c«ng suÊt tiªu hao cña m¸y trén. - M¸y trén sö dông ë ®©y lµ lo¹i m¸y trén cìng bøc - N¨ng suÊt m¸y trén Qmt = Q me  = 27,6 0,75 = 35,2 m3/h - M« men cÇn thiÕt ®Ó quay c¸nh trén : rH 2 2 M = K.b.r.dr = K.b.(rH  rB ) , (N.m) rB 2 - C«ng suÊt ®éng c¬ t¬ng øng : 20
- Xem thêm -