Tài liệu Viết phần mềm giao tiếp chuẩn usb kết nối chương trình plc, màn hình giám sát hmi với máy tính

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ MÁY CÁN THÉP LƢU XÁ BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC THAM GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XII – NĂM 2015 Họ và tên: Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Đơn vị công tác: Phòng Kỹ Thuật Cơ điện Sinh hoạt tại: Chi đoàn Cơ quan Đoàn TN Nhà máy Cán thép Lƣu Xá THÁI NGUYÊN 2015 Ngƣời thực hiện: 1 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THAM DỰ GIẢI THƢỞNG SÁNG TẠO TRẺ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XII - NĂM 2015 Kính gửi : BAN TỔ CHỨC GIẢI THƢỞNG Tên tôi là : Đỗ Đức Thành Phạm Khả Miền Ngày sinh : 02/10/1980 Giới tính : Nam Ngày sinh: 21/12/1978 Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tên cơ quan: Phòng Kỹ Thuật Cơ điện - Nhà máy Cán thép Lƣu Xá- Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Địa chỉ: Phƣờng Cam Giá- Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280.3832486 – Fax: 02803832486 Là tác giả công trình: Viết phần mềm giao tiếp RS232 (Matsu) sang chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. Thuộc lĩnh vực: Kỹ thuật Các tài liệu kèm theo: 1. Báo cáo thuyết minh đề tài khoa học – Sáng kiến tiết kiệm. 2. Văn bản đề nghị của Đoàn cơ sở và xác nhận của lãnh đạo đơn vị. Chúng tôi xin đƣợc tham dự Giải thƣởng Sáng tạo trẻ Tỉnh Thái Nguyên lần XII năm 2015. Chúng tôi xin cam đoan công trình, nghiên cứu, sáng tạo nói trên là của mình. Các tài liệu gửi kèm đơn này là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi đang giữ. Thái nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2015 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC Ngƣời thực hiện: TÁC GIẢ 2 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển nhƣ vũ bão, mang lại những lợi ích cho con ngƣời về tất cả những lĩnh vực tinh thần và vật chất. Để nâng cao đời sống nhân dân, để hoà nhập vào sự phát triển chung của các nƣớc trong khu vực cũng nhƣ trên thế giới. Đảng và Nhà nƣớc ta đã đề ra những mục tiêu trong những năm tới là nƣớc công nghiệp hoá hiện đại hoá. Muốn thực hiện đƣợc điều đó một trong những ngành cần quan tâm phát triển nhất đó là ngành cơ khí chế tạo máy và ngành tự động hoá trong các nhà máy công nghiệp. Vì ngành điện tự động hoá đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị công cụ cho mọi ngành kinh tế quốc dân. Để thực hiện việc phát triển ngành cơ khí và nghành điện tự động hoá cần đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đồng thời phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu của công nghệ theo dây chuyền trong sản xuất . Trong phạm vi đề tài này chúng tôi đề cập đến vấn đề thay đổi về mặt thiết bị trong dây chuyền sản xuất thép cán và nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của đơn vị ngày một tiến bộ hơn, mặt khác việc thay đổi thiết bị này còn mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị. Ngƣời thực hiện: 3 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. CHƢƠNG I KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NHÀ MÁY CÁN THÉP LƢU XÁ – CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN 1. Quá trình hình thành và phát triển Nhà máy Cán thép Lƣu Xá - Công ty cổ phần Gang thép thái nguyên Nhà máy cán thép Lƣu Xá thuộc Công ty Gang thép Thái nguyên đƣợc thành lập năm 1972 và bắt đầu đi vào sản xuất năm 1978. - Trụ sở tại: Phƣờng Cam giá - Thành phố Thái nguyên - Số điện thoại: 0280.3832486 - Fax: 0280.3832486 - Website : http:/www.Tisco.com.vn - E.mail : Canthepluuxa@hn.vnn.vn - Nhà máy mở tài khoản tại Ngân hàng Công thƣơng Lƣu xá. Nhà máy cán thép Lƣu Xá (trƣớc đây là xƣởng cán 650) đƣợc thành lập tháng 5 năm 1972 nhƣng do chiến tranh nên đến ngày 30 tháng 4 năm 1978 Nhà máy mới bắt đầu đi vào sản xuất phôi thép và đến ngày 29/11/1978 mới chính thức sản xuất thanh thép hình đầu tiên (thép U120) và cũng từ đây dây chuyền luyện kim liên hợp của Công ty Gang thép Thái nguyên đã đƣợc khép kín từ khâu khai quặng - luyện gang - luyện thép đến cán thép. Trải qua bao khó khăn gian khổ của những năm bao cấp và những thách thức của những năm trong cơ chế thị trƣờng, Nhà máy Cán Thép Lƣu Xá vẫn tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển. * Những chặng đƣờng đã qua: 1. Thời kỳ 1972 - 1978: Thời kỳ này Nhà máy vừa xây dựng nơi ăn ở vừa tham gia phục hồi sản xuất của Công ty tập trung và đào tạo đội ngũ, chuẩn bị sản xuất. Về bộ máy tổ chức tiếp nhận thiết bị, nhà xƣởng, công tác kỹ thuật. 2. Thời kỳ 1978 - 1988: Bắt đầu đi vào sản xuất trong điều kiện Trung Quốc rút chuyên gia cắt viện trợ kinh tế, đất nƣớc đang bị bao vây, cấm vận cơ chế quản lý quan liêu bao cấp. Đây là thời kỳ có nhiều khó khăn gian khổ nhất. Sản xuất không phát triển, công nhân đông, việc làm thiếu, thu nhập và đời sống khó khăn, Ngƣời thực hiện: 4 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. đội ngũ bắt đầu có sự phân tán, ngƣời về nghỉ chế độ, ngƣời thôi việc, ngƣời chuyển đi nơi khác, một số đi lao động nƣớc ngoài. 3. Thời kỳ 1988 - 1989: Nền kinh tế đất nƣớc đang chuyển đổi theo nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc, sản xuất của Nhà máy, của Công ty đã bắt đầu có tăng trƣởng, việc làm và đời sống công nhân đã từng bƣớc đƣợc cải thiện với những thời kỳ sản xuất phôi thép xuất khẩu đi Thái Lan, thép hình bán sang biên giới Trung Quốc, giai đoạn này Nhà máy cũng đã tập trung cùng Công ty đầu tƣ mở rộng các mặt hàng thép cán, nâng cao năng lực sản xuất và chất lƣợng sản phẩm. Năm 1995 thêm dây chuyền cán thép D, 14 - D, 40 thiết bị của Đài Loan. Năm 1996 đầu tƣ mua lò nung phôi thép thay thế lò cũ, giảm tiêu hao đầu FO, cải thiện vệ sinh môi trƣờng. Năm 1998 bổ sung thêm thiết bị sản xuất thép dây 6,  8, 10 thiết bị mua của Ấn Độ. 4. Thời kỳ 1999 - đến nay: Đây là thời kỳ Nhà máy đạt đƣợc nhiều kỳ tích quan trọng, sản xuất tăng liên tục, sản lƣợng thép cán năm sau cao hơn năm trƣớc, đạt và vƣợt công suất thiết kế. Các mặt hàng thép cán đƣợc mở rộng, chất lƣợng sản phẩm đƣợc nâng cao, việc làm đầy đủ, thu nhập cao và ổn định cho CBCNV, Nhà máy có diện tích nhà xƣởng 31.019m2, với chiều dài 445m, chiều rộng 132m đƣợc chia làm 4 gian nhà xƣởng. Nhà máy có kho nguyên vật liệu với diện tích 3.960m2, có sức chứa 14.000 (tấn) phôi thép. Tổng số thiết bị của Nhà máy trên 6.000 tấn. Thiết bị điện phục vụ cho công nghệ bao gồm 640 động cơ lớn nhỏ, tổng dung lƣợng điện sử dụng là 9.000 Kw/h. Nhà máy có 15 cầu trục dùng để vận chuyển. Tổng số CBCNV của nhà máy trên 500 ngƣời. Nhà máy có 3 dây chuyền công nghệ sản xuất ra các loại thép: Thép dây 6, 8, thép tròn trơn và thép vằn 18- 40, thép chữ I10 - I16, thép chữ C8 C16, thép góc L63 - L130, thép tròn 50, 60. Nhà máy đã đƣa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Nhà máy có cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ có trình độ, kinh nghiệm năng động và đội ngũ công nhân lành nghề, luôn tiếp thu đổi mới thiết bị, công nghệ để sản xuất ra những sản phẩm tốt. Tổng số CBCNV Nhà máy trên 500 ngƣời. Các sản phẩm của Nhà máy đƣợc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam và Ngƣời thực hiện: 5 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. quốc tế. Sản phẩm của nhà máy đã tham gia nhiều hội chợ triển lãm và đạt 7 huy chƣơng vàng và đƣợc công nhận là hàng Việt nam chất lƣợng cao. * Chức năng, nhiệm vụ của Nhà máy cán thép Lƣu Xá. Nhà máy cán thép Lƣu Xá là một đơn vị thành viên nằm trong dây chuyền sản xuất chính của Công ty Gang thép Thái nguyên, vì vậy không phải là đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập mà chỉ đƣợc phân cấp từng mặt, có chức năng sản xuất thép và nhiệm vụ nhƣ sau: 1. Tổ chức sản xuất thép có hiệu quả cho Công ty Gang thép Thái nguyên. 2. Tổ chức quản lý vận hành và tự sửa chữa thiết bị cán thép và thiết bị phục vụ. 3. Tổ chức, quản lý tiếp nhận vật tƣ, nguyên vật liệu và phụ tùng thiết bị. 4. Tổ chức sản xuất các loại thép hình, thép cây, thép dây theo đơn đặt hàng của Công ty Gang thép Thái nguyên. 5. Ổn định và nâng cao đời sống của nhân viên. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Nhà máy là sản xuất kinh doanh các loại thép hình, thép cây, dây phục vụ cho các ngành xây dựng và chế tạo hàng hoá chính. Hiện nay Nhà máy đang sản xuất chủ yếu là thép cuộn 6, 8, thép góc L63 - L160, thép chữ I100 - I160, thép chữ C80 - C160, thép tròn 50 - 100, thép chữ U80 - U140. 2. Công tác tổ chức, bộ máy quản lý của Nhà máy. a. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Nhà máy. Nhà máy cán thép Lƣu Xá là đơn vị thành viên của Công ty Gang thép Thái nguyên, một doanh nghiệp sản xuất thép hình các loại có những đặc điểm nhƣ sau: Sản xuất dây chuyền thuộc loại dây chuyền cơ khí hoá sản xuất gián đoạn có nhịp tự do dây chuyền sản xuất với 3 giá cán thép hình các loại, dây chuyền có một đối tƣợng, đối tƣợng chuyển động trong quá trình sản xuất. Theo đối tƣợng sản xuất và tính chất lặp lại thì sản xuất tại Nhà máy là loại hình sản xuất loại lớn vì số lƣợng sản phẩm rất lớn, với nhiều chủng loại nhƣ thép dây, thép cây, thép hình, quá trình sản xuất của Nhà máy ổn định, nhịp nhàng và tƣơng đối đều đặn. Tổ chức sản xuất theo dây chuyền, với máy móc thiết bị hiện đại , chất lƣợng sản phẩm cao và tƣơng đối ổn định. Ngƣời thực hiện: 6 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. Nhà máy tổ chức sản xuất chuyên môn hoá theo ngành nghề, công việc. Công nhân đƣợc biên chế vào các tổ có nhiệm vụ riêng biệt theo tính chất và nội dung công việc nhƣ thợ lò nung, thợ chuẩn bị nguyên liệu, thợ hàn cắt, thợ thuỷ lực, thợ vận hành điện, thợ vận hành cơ, thợ lái cẩu trục. Theo yêu cầu công việc, các tổ này đƣợc bố trí thành ca, thành phân xƣởng sản xuất, các sản phẩm của Nhà máy sản xuất ra mang tính chất sản xuất tập thể. b. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: Nhà máy cán thép Lƣu Xá áp dụng công nghệ nung một lần, tức là nguyên vật liệu chính chỉ qua một lần nung và sau đó tuỳ thuộc vào tính chất của mỗi sản phẩm sẽ đƣợc xử lý cho ra thành phẩm. Sơ đồ công nghệ nhƣ sau: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM Thỏi phôi Nung thỏi phôi Cƣa, cắt, làm nguội Cán thép Tinh chỉnh sản phẩm Đóng bó, Nhập kho Để sản xuất ra sản phẩm trải qua 6 giai đoạn nhƣ sau: + Giai đoạn 1: Chuẩn bị nguyên vật liệu bao gồm kích thƣớc và yêu cầu từng loại mác thép cụ thể, kiểm tra các yêu cầu về kỹ thuật và tập hợp sao cho đảm bảo thực hiện đúng quy trình, sản xuất thuận lợi, an toàn. + Giai đoạn 2: Nung thực hiện đúng chế độ, nung theo yêu cầu cụ thể của từng loại mác thép, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật để định ra chế độ nung hợp lý nhƣ tốc độ nung, thời gian nung, nhiệt độ. + Giai đoạn 3: Cán thép tuỳ theo yêu cầu của từng loại sản phẩm, tuỳ từng loại phôi liệu để thực hiện số lần cán và phân phối số lần trên máy cán cho hợp lý. + Giai đoạn 4: Cƣa, cắt làm nguội, cƣa cắt đoạn theo yêu cầu hoặc cắt đầu đuôi. + Giai đoạn 5: Hoàn chỉnh sản phẩm, tinh chỉnh nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm. + Giai đoạn 6: Đóng bó và nhập kho sản phẩm. Ngƣời thực hiện: 7 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. c. Đặc điểm quy trình chế tạo sản phẩm của Nhà máy: Với ƣu điểm sẵn có của Nhà máy năm 1996 Nhà máy đã đầu tƣ lò nung, liên tục nâng cấp công suất 40 tấn/giờ và trong những năm qua Nhà máy đã đầu tƣ chiều sâu, mở rộng dây chuyền và nâng cao công nghệ sản xuất. Hiện nay Nhà máy đang thực hiện sản xuất thép cán 3 tuyến công nghệ (Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ). - Nếu cán thép hình (thép góc, thép U, thép I) thì cán trên tuyến công nghệ Trung Quốc. - Nếu cán thép cây, thép vằn từ D18 đến D14 thì cán trên tuyến công nghệ của Đài Loan. - Nếu cán thép dây 6, 8, D10 thì cán trên tuyến công nghệ của Ấn Độ. Với 1 lò nung liên tục, khi phân xƣởng cán thực hiện ở dây chuyền này thì phân xƣởng cơ điện có thể duy tu bảo dƣỡng ở dây chuyền kia. Do đó quá trình sản xuất đan chen nhau không phải ngừng sản xuất tạo điều kiện cho đội ngũ công nhân viên luôn có việc làm và thu nhập ổn định, nguyên liệu đƣợc dùng chủ yếu là thép thỏi và thép phôi nhập khẩu, áp dụng công nghệ nung 1 lần tức là nguyên liệu chính chỉ qua 1 lần nung và sau đó tuỳ thuộc vào tính chất kỹ thuật của mỗi sản phẩm sẽ đƣợc xử lý cho ra thành phẩm. d. Tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy: * Tổ chức bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của Nhà máy cán thép Lƣu Xá đƣợc tổ chức theo hình thức trực tuyến chức năng. Đứng đầu Nhà máy là Ban giám đốc chỉ đạo công việc trực tuyến xuống từng phòng ban và phân xƣởng. Ngoài ra, các phòng ban chức năng có nhiệm vụ tham mƣu cho Ban giám đốc điều hành công việc của Nhà máy. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tổ chức của Nhà máy đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau: Ngƣời thực hiện: 8 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ GIÁM ĐỐC P. Giám đốc Kỹ thuật P. KTCNKCS P.KT Tài chính P. TCLĐ PX Cơ điện P. Giám đốc Phụ trách thiết bị Phòng Hành chính P.KHKD P.Kỹ thuật Cơ điện PX Cán thép * Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận: - Giám đốc: Là ngƣời đứng đầu nhà máy lãnh đạo đến các phân xƣởng, là ngƣời chịu trách nhiệm và chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của nhà máy, là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc cấp trên và pháp luật về mọi hoạt động của nhà máy. Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất, tài chính, tổ chức lao động. - Phó giám đốc thiết bị: Đƣợc Giám đốc uỷ quyền phụ trách chỉ đạo kỹ thuật và thiết bị, là ngƣời giúp việc đắc lực cho giám đốc, có phó giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất và kinh doanh có hiệu quả hơn. - Phó giám đốc Kỹ thuật: Chủ động xây dựng các chỉ tiêu định mức kỹ thuật và quy trình công nghệ, thiết kế các sản phẩm, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm từ khi nhận phôi liệu cho đến khi ra sản phẩm cuối cùng - Phòng kế hoạch kinh doanh: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất Công ty giao cho Nhà máy đầu năm, phòng kế hoạch vật tƣ phân ra từng quý, tháng và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng phân xƣởng, tổ chức chỉ huy thống nhất để thực hiện kế hoạch 9 Ngƣời thực hiện: Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. trong toàn Nhà máy. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch mua vật tƣ cho sản xuất và dự phòng, kết hợp tổ chức cấp phát và bảo quản chặt chẽ việc sử dụng vật tƣ nguyên liệu. - Phòng tài chính kế toán: Lập kế hoạch tài chính, chủ động sử dụng vốn một cách có hiệu quả, nộp đúng, nộp đủ kịp thời các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nƣớc theo chế độ quy định (thông qua Công ty Gang thép Thái nguyên) trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của Nhà nƣớc để mở rộng sản xuất cải tiến kỹ thuật. + Tổ chức hạch toán kế toán, thống kê thực hiện chức năng, giám sát và chịu trách nhiệm về công tác tài chính trƣớc Giám đốc và cơ quan chủ quản cấp trên. Thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán và quản lý kinh tế theo đúng chế độ quy định, lập báo các quyết toán, thống kê tài chính theo đúng quy định. + Thanh quyết toán các khoản tiền lƣơng, tiền thƣởng cho CBCNV theo đúng chế độ của Nhà nƣớc và quy chế của Nhà máy. - Phòng tổ chức lao động tiền lƣơng: Tổ chức biên chế lao động hợp lý khoa học, đào tạo nâng bậc cho CBCNV trên cơ sở sát hạch tay nghề cho từng ngƣời. Tuyển dụng công nhân và làm đúng chế độ tuyển dụng công nhân. Tổ chức quản lý tốt quỹ lƣơng, có hình thức trả lƣơng thích hợp để khuyến khích ngƣời lao động. - Phòng hành chính quản trị và đời sống: Nhiệm vụ thực hiện tốt công tác bảo mật, công văn giấy tờ, phục vụ đƣa đón khách. Tổ chức chăm sóc CBCNV Nhà máy nhƣ: Phục vụ ăn ca, bồi dƣỡng cho nhân viên toàn Nhà máy, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho ngƣời lao động. - Phòng kỹ thuật cơ điện: Có nhiệm vụ bảo vệ an toàn và sử dụng hợp lý, hiệu quả đúng mục đích với tài sản cố định, lập phƣơng án và kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa thƣờng xuyên tài sản cố định, xây dựng kế hoạch nâng cấp thiết bị sản xuất. - Phân xƣởng cán: Chuyên sản xuất các loại sản phẩm thép là các loại thép hình và thép cây theo kế hoạch Nhà máy giao theo tháng, quý, năm. - Phân xƣởng cơ điện: Có trách nhiệm sửa chữa thiết bị phục vụ sản xuất, gia công chế tạo phụ tùng cho việc sản xuất thép, vận hành các thiết bị trong Nhà máy. Ngƣời thực hiện: 10 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. e. Lao động: Tổng số cán bộ công nhân viên chức trong toàn Nhà máy năm 2015 là 443 ngƣời. Trong đó nữ công nhân viên chức là 90 ngƣời. Trình độ thạc sĩ: 2 ngƣời; Trình độ đại học, cao đẳng: 147 ngƣời (trong đó: nữ 26 người); Trình độ trung cấp: 134 ngƣời (Trong đó: nữ 33 người). Ngƣời thực hiện: 11 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. CHƢƠNG II GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP DÂY ẤN ĐỘ-BLOCK I. Công nghệ, thiết bị dây truyền cán thép dây ấn độ-Block: 1. Tình trạng thiết bị trƣớc khi cải tạo: Phôi cán bắt đầu từ  13 sau khi thép ra khỏi K19 ( thuộc dây truyền cán liên tục của đài loan ) sẽ qua hai giá cán A20, A21 qua máy đẩy tiếp máy cắt đĩa và máy cắt trống để cắt đâù đuôi. Các máy đẩy tiếp, cắt đĩa, cắt trống bàn tạo trùng ngang đều đƣợc điều khiển tự động bằng các sen sơ ( mắt thần ). Loop giữa hai giá cán A20,A21, HMD1 trƣớc đẩy tiếp 1, loop 3 trên bàn tạo trùng lấy tín hiệu về đầu vào PLC-Fp3; PLC-FP3 sẽ cho đầu ra các tín hiệu điều khiển đã đƣợc lập trình sẵn và nhờ các thiết bị đáp ứng là các van khí nén vị trí tự động của các van này đƣợc xác định bằng các công tắc cực hạn. Thép liên tục đƣợc đƣa qua 6 giá cán Block đối với 6 và 4 giá đối với 8. Trong quá trình cán nếu có sự cố khu vực Block máy sẽ tự động nhờ bộ quét HDM2 đặt ngay trong Block và một dây giới hạn (fish line) song song với 6 giá cán. Khi có tín hiệu ở bộ quét LS-3 và HMD-2 cộng với thời gian xác định mạch hoặc dây giới hạn bị đứt thì mạch sẽ cho tín hiệu có sự cố và sử lý sự cố( tác động máy cắt hạ cửa sập ). Sau giá cán Block đƣợc làm mát bằng nƣớc có áp lực lớn để giảm nhanh nhiệt độ xuống khoảng 750-800oc nhằm đảm bảo cơ tính của thép và vòi phun nƣớc cao áp, khí néndùng để thổi sạch vẩy axít. Van nƣớc cấp cho khu vực này là kiểu van điện từ 3 ngả , đƣợc điều khiển bởi tín hiệu điện từ hệ thống PLC.Khi HMĐ2 nhận đƣợc tín hiệu phôi thép nóng, sau một khoảng thời gian ngắn PLC sẽ cấp điện cho van điện từ chuyển đƣờng nƣớc làm mát vào đƣờng ống dẫn thép và ngƣợc chiều đi của phôi thép. Khi HMĐ2 mất tín hiệu, đƣờng nƣớc làm mát đƣợc khoá lại, đồng thời nƣớc đƣợc chuyển sang hệ thống làm sạch vảy trên mảng thóat nƣớc sau đó hệ thống sẵn sàng đón nhận sản phẩm tiếp theo. Máy đẩy tiếp trƣớc tạo cuộn (Pinch roll before laying hear. PR2). Sau khi có tín hiệu ở LS-3 một thời gian, mạch cho tín hiệu để điều khiển PR2 tác động và căn Ngƣời thực hiện: 12 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. cứ vào tín hiệu ở HMD-3 cộng với thời gian chỉnh trƣớc, mạch sẽ cho tín hiệu để đƣa máy đẩy tiếp về vị trí ban đầu. Tốc độ của máy đẩy tiếp cũng dựa trên tốc độ của cả hệ thống và độ rộng của vòng thép. Máy tạo vòng ( Laying hear): Thép sau khi qua máy đẩy tiếp PR2 đƣợc đẩy vào máy tạo vòng, máy tạo vòng gồm một động cơ điện một chiều, truyền động cho một ống dẫn kiểu xoắn chôn ốc, khi sản phẩm vào đây theo đƣờng ống dẫn vào,ra khỏi máy thành vòng tròn. Sàn con lăn nghiêng:sau khi thép ra khỏi tạo vòng tròn và trải đều trên sàn con lăn nghiêng trên sàn con lăn nghiêng có hệ thống làm nguội thép bằng quạt gắn ở dƣới gầm con lăn làm nhiệm vụ làm nguội thép cần thiết để chuyển bị cho công đoạn tiếp theo. Hệ thống tạo cuộn, ép bó và hất:sau khi thép đƣợc dải đề trên sàn con lăn nghiêng đƣợc vận chuyển tới giếng tạo cuộn trƣớc giếng tạo cuộnkhoảng 1mét có đặt hệ thống sen sơ ( mắt thần ).để tự động hoá cho công đoạn tiếp theo. Khi thép đang ở phía trên cửa sàn con lăn, tại giếng tạo cuộn thì : - Tên lửa định tâm đã hết tác động đi hết hành trình chiều lên - Cửa rọ đóng, tay đỡ cuộn đi vào - Máy đẩy đã lùi về hết hành trình - Máy ép đi hết hành trình chiều xuống - Chặn cuộn đƣợc dựng lên - Định tâm của tới cuộn hƣớng theo chiều công nghệ. Khi các vòng thép ra hết sàn con lăn nghiêng phía trên và rơi xuống giếng tạo cuộn. Lúc thép đã vào hết trong giếng, tay đỡ cuộn đƣợc mở ra, cuộn thép rơi xuống chân của tên lƣả định tâm. Tên lửa từ từ đi xuống, khi cực hạn chiều xuống của tên lửa tác động, cực hạn mở rọ tác động thì máy đẩy mới đẩy cuộn thép ra, thép đƣợc đƣa tới máy ép nhờ đƣờng con lăn số 1. Khi máy ép hoạt động (lên) thì đƣờng con lăn số 1 mất điện (do mạch điện của đƣờng con lăn này đƣợc gửi qua tiếp điểm thƣờng kín của máy ép ). Máy ép (bó thép ) bao gồm 4 tay bó đồng thời cùng một lúc. Khi ép xong, máy ép chạy xuống, thép đƣợc đƣa tới đƣờng con lăn số 2 và chạy tới máy hất. Tại đây nó đá vào cực hạn đặt sát chặn cuộn.Cuộn thép đƣợc máy hất hất lên tay đỡ của tời đỡ thép ( tời đỡ thép gồm 4 tay đỡ, mỗi tay có thể đỡ đƣợc 4 cuộn thép, đủ 4 cuộn Ngƣời thực hiện: 13 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. thép thì tời đỡ thép quay đi 90o để cầu trục cẩu đi đƣa cuộn thép vào kho chứa). Quá trình cán thép dây kết thúc. 2. Giải thích qui trình công nghệ: Quá trình tự động hoá cho dây chuyền cán dây ấn độ đƣợc bắt đầu từ máy đẩy tiếp trƣớc máy cắt đĩa. Ngƣời thực hiện: 14 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. -LÇn c¸n11: (K20) Ho: 7.4 mm S :2 mm -LÇn c¸n12: (K21) Ho: 11 mm S : 2 mm -LÇn c¸n13: (W1) Ho: 7.3 mm S :1.8 mm -LÇn c¸n14: (W2) Ho: 9.05 mm S :1.8 mm -LÇn c¸n15: (W3 ) Ho: 6.0 mm S :1.8 mm -LÇn c¸n16: (W4) Ho: 7.4 mm S : 1.8 mm -LÇn c¸n17: (W5) Ho: 4.9 mm S : 1.8 mm -LÇn c¸n18: (W6) Ho: 6.05 mm S : 1.8 mm Ngƣời thực hiện: 15 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. a. Máy đẩy đĩa trƣớc máy cắt đĩa: Pinch roll before shear PR1: Các thông số kỹ thuật của động cơ Pinch roll P = 30 Kw Ikich thích = 3  5A Ipƣ = 56A Ukich thích = 220VDC Upƣ = 400 VDC n = 0  1000V/P -Hoạt động : Trƣớc khi thép vào máy đẩy tiếp PR1, trục phía trên của máy ở vị trí phía trên. Khi HMD 1 phát hiện có thép, sau một khoảng thời gian đặt van PV 1058 tác động hậ trục trên xuống tiếp xúc với thanh thép (vận tốc quay của PR1 phải đƣợc thanh toán và đặt trƣớc sao cho vận tốc dài của một điểm trên trục ép > vận tốc của thanh thép từ gía cán A21 đến. Vận tốc này cũng đạt đƣợc khống chế tăng, giảm đồng bộ với giá cán A20, A21, Block...). Sau khi mất tín hiệu ở HMD1, một thời gian đặt trƣớc, van PV 1058 tác động nâng hạ trục lên đợi thanh thép tiếp theo. b. Máy cắt đĩa : Disk shear. Các thông số kỹ thuật của động cơ Disk shear P = 11 Kw Lkích thích = 0,7  3A IPƣ = 33A Ukích thích = 220VDC UPƣ = 400 VDC n = 0  900  1500V/P -Hoạt động : Vị trí ban đầu của máy cắt để ở vị trí cắt đầu ( vị trí này xác định nhờ công tắc cực hạn LS 1073, LS 1071). Sau khi có tín hiệu ở HMD 1 một thời gian đặt trƣớc, các van PV 1069, PV 1070 lần lƣợt tác động chuyển máy cắt về vị trí cắt đuôi ( vị trí này xác định bởi công tắc cực hạn LS 1072). Ngƣời thực hiện: 16 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. Sau khi mất tín hiệu ở HMD 1 một thời gian đặt trƣớc, các van PV 1069, PV 1070 lần lƣợt tác động chuyển máy cắt về vị trí ban đầu. Trong quá trình cán nếu có sự cố ở khu vực Block máy tự động tác động. Còn trƣờng hợp bị sự cố khi thép ăn vào Block thì máy sẽ tác động không kịp. c. Máy cắt trống : Drum shear DRS. Các thông số kỹ thuật của động cơ Drum shear P = 30 Kw Lkích thích = 3  6A IPƣ = 80A Ukích thích = 220VDC UPƣ = 400 VDC n = 0  11350  1500V/P -Hoạt động: vận tốc quay của DRS phải đƣợc tính toán và đặt trƣớc sao cho vận tốc dài của dao cắt > vận tốc của thanh thép từ giá cán A21 đến và chiều dài của đoạn cắt sao cho các đoạn này có thể sử dụng vào việc khác. Vận tốc này cũng đƣợckhống chế tăng, giảm đồng bộ với giá cán A20, A21, Block ...). Tất cả các đoạn cắt đầu, đuôi , cắt sự cố đều đƣợc cắt nhỏ qua máy cắt này. d. Bàn tạo trùng ngang: Horizontal looper WRB. Các thông số kỹ thuật của động cơ Horizontl looper WRB P = 600 Kw Ukích thích = 220VDC UPƣ = 350  550VDC n = 0  750  1500V/P -Hoạt động : Khi thép ăn vào giá cán Block, tín hiệu đƣợc chỉ báo bởi sự tăng vọt của dòng điện động cơ. Khi thép ăn vào quá trình chuyển từ không tải sang có tải sẽ bị sụt tốc độ sau một chút sau đó phục hồi lại, quá trình này tạo một khoảng trùng trƣớc khối Block . Ngƣời thực hiện: 17 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. Tay tạo trùng của bàn tạo trùng để ở vị trí Home (Vị trí sát bên phải theo hƣớng thép đi tới ) vị trí này đƣợc xác định bởi công tắc LS 1086. Cơ cấu cắt cửa sập ( snap shear) ở vị trí mở : vị trí này đƣợc xác định bởi công tắc LS 1084. Sau khi có tín hiệu ở bộ LS 3 (Bộ quét vòng ) và thời gian trễ cho phép để vật liệu vào gía thứ nhất của Block thì van PV 1081 đƣợc khởi động và tín hiệu cũng tƣơng tự nhƣ vậy để khởi động bộ khống chế độ trùng của bàn tạo trùng . Khi có sự cố: Sau khi máy cắt đĩa tác động một thời gian trễ van PS 1082 tác động đóng cửa sập và cắt không cho thép vào trong Block (Sau 1 thời gian trễ cửa sập mới đƣợc về vị trí ban đầu ). e. Cụm cán dây 6 giá Block: P = 600 KW Căn cứ vào tín hiệu có thép ở bộ LS 3, mạch sẽ cho ra 1 tín hiệu để giảm tốc độ động cơ của cụm cán Block trong một thời gian rất ngắn đủ để tạo trùng. Khi có tín hiệu ở bộ HMD 3 thì mạch sẽ cho tín hiệu để phục hồi tốc độ . Để bảo vệ Block, ngƣời ta có bố trí bộ quét HDM 2 ngay sau Block và một dây giới hạn ( fish line) song song với 6 giá cán. Khi có tín hiệu ở bộ quét LS 3 và HMD 2 cộng với thời gian xác định mạch hoặc dây giới hạn bị đứt thì mạch sẽ cho tín hiệu có sƣ cố và sử lý sự cố ( tác động hạ cửa sập ). f. Hệ thống làm mát: Sản phẩm thép sau giá cán Block đƣợc làm mát bằng nƣớc có áp lực lớn để giảm nhanh nhiệt độ xuống khoảng 750-800oC nhằm đảm bảo cơ tính của thép. Van nƣớc cấp cho khu vực này là kiểu van điện từ 3 ngả, đƣợc điều khiển bởi tín hiệu điện từ hệ thống PLC. Khi HMĐ2 nhận đƣợc tín hiệu phôi thép nóng, sau 1 khoảng thời gian ngắn PLC sẽ cấp điện cho van điện từ chuyển đƣờng nƣớc làm mát vào đƣờng ỗng dẫn thép và ngƣợc chiều đi của phôi thép. Ngƣời thực hiện: 18 Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. Khi HMĐ2 mất tín hiệu, đƣờng nƣớc làm mát đƣợc khóa lại, đồng thời nƣớc đƣợc chuyển sang hệ thống làm sạch vảy trên mảng thoát nƣớc sau đó hệ thống sẵn sàng đón nhận sản phẩm tiếp theo. g. Máy đẩy trƣớc tạo cuộn Pinch roll before laying hear PR 2. Các thông số kỹ thuật của động cơ PR2 P = 40 Kw Lkích thích = 2 4ADC IPƣ = 100ADC Ukích thích = 220VDC UPƣ = 400 VDC n = 0  1850V/P -Hoạt động : sau khi có tín hiệu ở LS 3 một thời gian, mạch cho tín hiệu để điều khiển PR2 tác động và căn cứ vào tín hiệu ở HDM 3 cộng với thời gian chỉnh trƣớc, mạch sẽ cho tín hiệu để đƣa máy đẩy tiếp về vị trí ban đầu. Tốc độ của máy đẩy tiếp cũng dựa trên tốc độ của cả hệ thống và độ rộng của vòng thép . h. Máy tạo vòng : Laying hear. Các thông số kỹ thuật của động cơ Laying hear P = 40 Kw Lkích thích = 2  4ADC IPƣ = 100ADC Ukích thích = 220VDC UPƣ = 400 VDC n = 0  1850V/P Thép sau khi đẩy tiếp PR2 đƣợc đẩy vào máy tạo vòng, máy tạo vòng gồm một động cơ điện một chiều, chuyền động cho một ống dẫn kiểu soắn chôn ốc, khi sản phẩm vào đây theo đƣờng ống dẫn vào, ra khỏi máy thành vòng tròn và trải đều trên sàn con lăn nghiêng vận chuyển tới giếng tạo cuộn, phía dƣới sàn con lăn có hệ thống quạt gió làm mát tới nhiệt độ cần thiết. 19 Ngƣời thực hiện: Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền Báo cáo đề tài: Viết phần mềm giao tiếp chuẩn USB: kết nối chƣơng trình PLC, màn hình giám sát HMI với máy tính. i. Hệ thống tạo cuộn, ép bó và hất: Khi thép đang ở phía trên cửa sàn con lăn, tại giếng tạo cuộn thì : -Tên lửa định tâm đã hết tác động đi hết hành trình chiều lên - Cửa rọ đóng, tay đỡ cuộn đi vào - Máy đẩy đã đi vào hết hành trình chiều xuống - Chặn cuộn đƣợc dựng lên - Định tâm của tời cuộn hƣớng theo chiều công nghệ. Khi các vòng thép ra hết sàn con lăn nghiêng phía trên và rơi xuống giếng tạo cuộn. Lúc thép đã vào hết trong giếng, tay đỡ cuộn đƣợc mở ra, cuộn thép rơi xuống chân của tên lửa định tâm. Tên lửa từ từ đi xuống, khi cực hạn chiều xuống của tên lửa tác động, máy đẩy mới đẩy cuộn thép ra, thép đƣợc đƣa tới máy ép nhờ đƣờng con lăn số1. Khi máy ép hoạt động ( lên ) thì đƣờng con lăn số 1 mất điện ( do mạch điện của đƣờng con lăn này đƣợc gửi qua tiếp điểm thƣờng kín của máy ép ). Máy ép ( bó thép ) bao gồm 4 tay bó đồng thời cùng một lúc. Khi ép xong, máy ép chạy xuống, thép đƣợc đƣa tới đƣờng con lăn số 2 và chạy tới máy hất. Tại đây nó đá vào cực hạn đặt sát chặn cuộn. Cuộn thép đƣợc máy hất lên tay đỡ của tời đỡ thép ( tời đỡ thép gồm 4 tay đỡ, mỗi tay có thể đỡ đƣợc 4 cuộn thép, đủ 4 cuộn thép thì tời đỡ thép quay đi 90o để cầu trục cẩu đi đƣa cuộn thép vào kho chứa). Cuộn thép đƣợc hất vào khoảng 1/3 chiều dài tay đỡ thì đá vào cực hạn chiều lên của máy hất khi này chặn cuộn đƣợc ngả xuống và máy hất cũng từ từ hạ xuống đến lúc đá vào cực hạn chiều xuống của máy hất thì chặn cuộn đƣợc dựng lên. Đƣờng con lăn số 2 chạy liên tục, nó chỉ mất điện khi máy hất hất lên đƣợc điều khiển bằng tay, ( vì nó đƣợc gửi bằng tiếp điểm thƣờng kín của máy hất ). Các thiết bị ứng dụng hiện tại trong dây truyền cán thép của nhà máy cán thép lƣu xá. Hiện tại nhà máy cán thép lƣu xá đang ứng dụng PLC LOGO 24RCL cho công đoạn tạo cuộn đóng bó sản phẩm của dây truyền cán ấn độ .Tuy PLC LOGO 20 Ngƣời thực hiện: Đỗ Đức Thành-Phạm Khả Miền
- Xem thêm -