Tài liệu Viết lại một số thuật toán trong sách dưới dạng các unit.

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu 1 ần ầ ần i i C ương I. đ i i i ng đ n C ng i đ 1. i n n ng i  Trong   2. C ng i  - - 1. 2.        -5-2005 N! Fibonacci t 2 i    3. 4. II. C ng i    ư – C ương ó n n 1. KeO: 2. HienThi: 3. Call_n: giaithua trong Unit dequy.tpu 4. Call_Fibonacci: Fibonacci trong Unit dequy.tpu 5. Call_ThapHN: ThapHaNoi trong Unit dequy.tpu n 6. Call_XepHau: XepHau trong Unit Dequy.tpu 7. Call_Select: Select_Sort trong Unit SX_va_TK.tpu p 3 8. Call_Insert: Insert_Sort trong Unit SX_va_TK.tpu 9. Call_Bubble: Bubble_Sort trong Unit SX_va_TK.tpu 10.Call_Quick: Quick_Sort trong Unit SX_va_TK.tpu 11.Call_Heap: 12.Call_Mergring: Head_Sort trong Unit SX_va_TK.tpu Mergring_Sort trong Unit SX_va_TK.tpu 13.Call_TimTuanTu: SX_va_TK.tpu p Sequen_Search trong Unit 14.Call_TimNhiPhan: SX_va_TK.tpu Binary_Search trong Unit 15.Call_DoiCoSo: DoiCoSo trong Unint Stack.tpu 4 C ương 3 C i i 1. n!: Begin K= 1 I =2 K: = k*i I: =i+1 True I>N GiaiThua: = k False END 5 2. Fibonacci: if n< = 2 then F(n) = 1 F(n) = F(n-2) + F(n-1) Begin i=2 x=1 y=1 Fibo = 0 I = i+ 1 Tru e i< = n False END 6 Fibo = x+y X=Y Y = Fibo 3. ThapHaNoi Begin N True N<>0 False Chuy n n -1 đia t a sang b Out a b Chuy n n -1 đia t c sang b 7 END 4. Select_Sort: Begin I=1 N m=i j = i+1 True a[j] < a[m] m=j False j = j+1 False m <> i I>N True True M <> i a[m] False I=i +1 False i>n-1 END 8 5. Insert_Sort: Begin a [0] = -32767 N i=2 X = a [i] j=j-1 False x < a[j] a [j+1] = x True I=i+1 a[j+1] = a[j] j=j-1 True I<=N False END 9 6. Bubble_Sort: Begin i=1 N j=n False a[j] < a[j-1] J=J-1 True False J< I + 1 a[j] , a[j-1] True I = i+1 False I > n-1 True END 10 7. Quick_Sort: Begin i=l N j=r x= a[(i+j) div 2] True a[i] < x i=i+1 False True j=j-1 x< a[j] False True a[j] , a[j] i< = j i=i+1 j=j-1 False True i< = j False True R=j L0 I = I+1 a[i] <> k True False Sequen = i END 12 9. Sequen_Search: Begin K I=1 a[n+1] =k N<>0 I = I+1 a[i] <> k True False Sequen = i END \ 13 10. Binary_Search: Begin K I = 1; a[n+1] =k N<>0 Binary = 0 L< = r False True M = (r+l) div 2 True K < a[m] R=m-1 False True K > a[m] L=m+1 False Binary = m END 14 11. DoiCoSo: Begin X, Y T=0 True r = x mod y x <> 0 False True pop(c,t,r) push(c,t,r) T>0 x = x div y False R END 15 C ương 4 ư ng i n ương n n 16 ng gi Fibonacci: ThapHaNoi: 17 XepHau: Select_Sort: 18 Insert_Sort: bubble_Sort: 19
- Xem thêm -