Tài liệu Viết lại một số thuật toán trong sách dưới dạng các unit.

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tæ chøc qu¶n lý víi nghÜa réng nhÊt lµ mét yÕu tè hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh triÓn khai bÊt kú ho¹t ®éng nµo, tõ ph¹m vi vµi ba ngêi ®Õn toµn céng ®ång x· héi .§ã lµ mét c«ng cô quan träng cña l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ®Ó biÕn c¸c môc tiªu cô thÓ thµnh hiÖn thùc .Lµ sinh viªn Qu¶n lý Kinh doanh viÖc nghiªn cøu vÒ tæ chøc qu¶n lý lµ thËt sù cÇn thiÕt. §Ò tµi “Ph©n tÝch t¸c dông cña tõng lùc lîng thóc ®Èy sù thay ®æi kinh doanh vµ qu¶n lý .Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lùc lîng Êy vµ sù cÇn thiÕt ph¸t hiÖn kÞp thêi chóng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ” ®· më ra cho t«i c¬ héi hiÓu râ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ sù cÇn thiÕt ph¸t hiÖn kÞp thêi chung ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . Tæ chøc qu¶n lý trong mét doanh nghiÖp vµ biÕt ®îc sù cÇn thiÕt cña nã lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù, mÆt kh¸c do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn trong khu«n khæ bµi viÕt nµy, t«i chØ nªu lªn mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¸c lùc lîng thóc ®Èy sù thay ®æi kinh doanh vµ qu¶n lý vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t hiªn kÞp thêi chóng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Bµi viÕt nµy ®îc hoµn thµnh díi sù gióp ®ì cña th viÖn trêng vµ vÒ nhiÒu tµi liÖu bæ Ých kh¸c. PhÇn I I. Kh¸i niÖm chung 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®êi sèng hµng ngµy Tæ chøc lµ mét tõ ng÷ rÊt thêng gÆp, víi t c¸ch lµ mét danh tõ chØ mét thùc thÓ ,mét ®éng tõ chØ mét hµnh ®éng .tæ chøc hiÖn diÖn trong c¸c sù vËt tù nhiªn vµ x· héi ,tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p ,tõ vi m« ®Õn vÜ m«. Kh¸i niÖm tæ chøc trong lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi kh«ng ®¬n gi¶n ,bëi nã mang tÝnh ®a nghÜa vµ bÊt ®Þnh ;tuú theo bèi c¶nh ,®èi tîng vµ gãc ®é xem xÐt mµ cã thÓ hiÓu theo nghÜa réng hay hÑp; víi tr¹ng th¸i tÜnh hay tr¹ng th¸i ®éng lµ tæ chøc ®iÒu khiÓn hay tæ chøc thùc hiÖn. Tæ chøc x· héi h×nh thµnh vµ vËn ®éng theo ý chÝ cña con ngêi víi nh÷ng h×nh thøc ®a d¹ng vµ phong phó vµ cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. ë ®©y chóng ta chó ý mét ®Þnh nghÜa s¸t h¬n víi kh¸i niÖm tæ chøc qu¶n lý: Tæ chøc lµ mét c¬ cÊu (bé m¸y hoÆc hÖ thèng bé m¸y) ®îc x©y dùng cã chñ ®Þnh vÒ vai trß vµ chøc n¨ng (®îc hîp thøc ho¸),trong ®ã c¸c thµnh viªn cña nã thùc hiÖn tõng phÇn viÖc ®îc ph©n c«ng víi sù liªn kÕt h÷u c¬ nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung. II.ph©n tÝch kh¸i niÖm Tæ chøc kh«ng xuÊt hiÖn tù ph¸t vµ ngÉu nhiªn ,nã ®îc h×nh thµnh dùa trªn mét quyÕt ®Þnh víi mong muèn cã chñ ®Þnh cña nh÷ng ngêi thµnh lËp tæ chøc nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®¹t tíi môc tiªu ®· chän qua sù liªn kÕt chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng riªng lÎ cña tõng c¸c nh©n hîp thµnh. Tæ chøc xuÊt ph¸t tõ c¸c nhiÖm vô cÇn tiÕn hµnh ®Ó ®¹t tíi môc tiªu ®· x¸c ®Þnh (kh«ng lý do nµo kh¸c vµ kh«ng phôc vô bÊt kú môc tiªu nµo kh¸c). Cã sù ph©n c«ng lao ®éng rµnh m¹ch(mçi ngêi , mçi nhãm ngêi ph¶i hoµn thµnh mét kh©u, mét phÇn nhiÖm vô ) vµ ®îc liªn kÕt víi nhau trong mét tæng thÓ ho¹t ®éng chung. Cã cÊu t¹o hîp lý gåm nhiÒu bé phËn hîp thµnh vµ cã mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thèng nhÊt ®Ó vËn hµnh c¶ guång m¸y mét c¸ch nhÞp nhµng vµ ®¹i diÖn cho khèi thèng nhÊt trong quan hÖ víi bªn ngoµi. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Trong kinh doanh cÇn cã sù ph©n biÖt gi÷a tæ chøc s¶n xuÊt ,tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc lao ®éng . Tæ chøc s¶n suÊt lµ sù bè trÝ c¸c c«ng ®o¹n ,c¸c kh©u trong c¶ d©y chuyÒn thùc hiÖn chu kú kinh doanh tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra . Tæ chøc lao ®éng lµ sù ph©n c«ng bè trÝ sö dông lùc lîng lao ®éng víi c¸ch lµm viÖc khoa häc nh»m ®¹t n¨ng suÊt hiÖu qu¶ cao.Tæ chøc lao ®éng qu¶n lý lµ mét bé phËn cña tæ chøc lao ®éng mµ ®èi tîng lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý víi ®Æc thï cña d¹ng lao ®éng nµy. Tæ chøc qu¶n lý gåm ba yÕu tè t¹o thµnh : Chøc n¨ng , c¬ cÊu vµ c¬ chÕ vËn hµnh Chøc n¨ng lµ lý do h×nh thµnh vµ tån t¹i cña mét tæ chøc ®îc kh¸i qu¸t tõ c¸c nhiÖm vô chÝnh ph¶i lµm thêng xuyªn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña tæ chøc .C¬ cÊu lµ ph¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng bao gåm c¸c bé phËn hîp thµnh tæ chøc. C¬ chÕ lµ ph¬ng thøc vËn hµnh ®Ó c¬ cÊu ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng .HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc hoÆc hiÖu lùc ®iÒu hµnh cña tæ chøc qu¶n lý phô thuéc c¶ ba yÕu tè trªn. Chøc n¨ng kh«ng râ xÏ kh«ng phôc vô ®óng môc tiªu, c¬ cÊu kh«ng hîp lý xÏ kh«ng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, c¬ chÕ kh«ng phï hîp xÏ g©y rèi lo¹n sù vËn hµnh cña c¬ cÊu . 2. Tæ chøc qu¶n lý ®îc xem xÐt ë c¶ tr¹ng th¸i tÜnh vµ tr¹ng th¸i ®éng . Kh¸i niÖm tæ chøc ë tr¹ng th¸i tÜnh nãi vÒ ph¬ng diÖn ,c¬ cÊu cña tæ chøc qu¶n lý, thÓ hiÖn ë kÕt cÊu bé m¸y qu¶n lý -®iÒu hµnh .§©y lµ phÇn cøng ,bé khung cña tæ chøc ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å hÖ thèng tæ chøc cña mçi ®¬n vÞ víi c¸c vÞ trÝ x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh .ViÖc thiÕt lËp c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo mét m« h×nh nµo ®ã chÝnh lµ viÖc x©y dùng tæ chøc qu¶n lý ë tr¹ng th¸i tÜnh .tÝnh hîp lý cña nã ®îc kiÓm nghiÖm qua qu¸ tr×nh vËn ®éng, mÆc dï khi thiÕt lËp ®· tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p khoa häc ®óc kÕt tõ nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ . Kh¸i niÖm tæ chøc ë tr¹ng th¸i ®éng nãi vÒ cung c¸ch vËn hµnh cña bé khung ®· dîc t¹o dùng bao gåm chøc n¨ng tõng bé phËn vµ c¬ chÕ vËn hµnh cña c¶ guång m¸y. C¬ chÕ vËn hµnh bao gåm tõ tr¸ch nhiÖm ,quyÒn h¹n ,chÕ ®é lµm viÖc ®Õn c¸c 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mèi quan hÖ h÷u c¬ trong néi bé tæ chøc vµ c¸c quan hÖ víi bªn ngoµi. §©y lµ phÇn mÒm cña tæ chøc ,®îc x¸c ®Þnh ®Ó guång m¸y ho¹t ®éng nhÞp nhµng ,t¹o ra hiÖu qu¶ cña tæ chøc .Cã nh÷ng nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ®Ó x¸c lËp c¬ chÕ vËn hµnh song cÇn ®îc kÞp thêi ®iÒu chØnh qua thùc tÕ ®Ó lu«n phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ Mçi yÕu tè cña tæ chøc mang tÝnh ®éng cã vai trß t¸c dông riªng, quyÕt ®Þnh nhiÒu hay Ýt hiÖu lùc cña tæ chøc qu¶n lý .trong ®ã chøc n¨ng lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña tæ chøc .YÕu tè c¬ chÕ quyÕt ®Þnh rÊt nhiÒu qu¸ tr×nh vËn ®éng b×nh thêng cña tæ chøc ,nÕu kh«ng ®óng xÏ g©y víng m¾c ,rèi lo¹n cã thÓ dÉn ®Õn v« hiÖu ho¸ tæ chøc. PhÇn II I. NhËn biÕt vµ ph©n tÝch mèi quan hÖ cña tõng lùc lîng. Trong nh÷ng n¨m qua trªn thÕ giíi nãi chung vµ c¸c tæ chøc nãi riªng cã nhiÒu thay ®æi nhanh chãng rÊt c¬ b¶n ,quyÕt liÖt vµ ®Çy kÞch tÝnh. ë ViÖt nam chóng ta ®ang chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.C¸c biÕn ®æi lµ nh÷ng bíc ngoÆt lín vµ lµ ®éng c¬ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ,do vËy ph¶i n©ng cao gi¸ trÞ sù thay ®æi thùc chÊt lµ n©ng cao qu¸ tr×nh qu¸ ®é, mµ qu¸ tr×nh qu¸ ®é x¶y ra liªn tôc trong nh÷ng ph¹m vi vµ quy m« kh¸c nhau. * C¸c nguyªn nh©n vµ lùc lîng thóc ®Èy sù thay ®æi bao gåm c¶ lùc lîng bªn trong vµ lùc lîng bªn ngoµi. 1.C¸c lùc lîng bªn trong cña doanh nghiÖp. * C¬ cÊu tæ chøc. * C¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. * C«ng nghÖ . * NhiÖm vô môc tiªu. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * ChiÕn lîc. * ¦íc väng. *V¨n hãa. 2.Lùc lîng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp. * kh¸ch hµng. * Lao ®éng. * Kinh tÕ . * Xu híng x· héi. * ChÝnh s¸ch chÝnh phñ. * C¸c nhµ cung øng . * Khñng ho¶ng kinh tÕ. * C«ng nghÖ. * §èi thñ c¹nh tranh. 3.Ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè bªn trong cña doanh nghiÖp. 3.1.C¬ cÊu tæ chøc. Khi thiÕt lËp vµ vËn hµnh bÊt kú mét tæ chøc nµo còng ph¶i tu©n thñ vµ vËn dông nh÷ng nguyªn t¾c chung vÒ tæ chøc ,nh÷ng nguyªn t¾c nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn qu¶n lý vµ phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan .Nguyªn t¾c tËp chung d©n chñ ®îc coi lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n bao trïm c¸c lo¹i tæ chøc .tuy nhiªn nã cÇn ®îc vËn dông s¸t hîp víi tÝnh chÊt tõng lo¹i tæ chøc cã ph¬ng thøc ho¹t ®éng kh¸c nhau,víi tæ chøc qu¶n lý kinh doanh ®ã lµ nguyªn t¾c tù chñ ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong khu«n khæ thÓ chÕ bao gåm luËt ph¸p vµ quy chÕ cã hiÖu lùc ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. 3.2.C¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. Trong mét t«t chøc doanh nghiÖp th× c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ®ãng mét vai trß rÊt quan träng bëi vØ nã ®îc x¾p xÕp theo mét hÖ thèng tõ trªn xuèng díi .Vµ sù x¾p xÕp ®ã ph¶i theo mét c¬ cÊu chÆt chÏ ,x¾p xÕp theo tr×nh ®é n¨ng lùc c¸n bé nh©n viªn víi yªu cÇu cña c«ng viÖc. 3.3 C«ng nghÖ. ViÖc c¸c doanh nghiÖp ¸p dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i thay thÕ c¸c c«ng nghÖ ®· cò trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp ,bëi v× viÖc ¸p dung khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn cña c¸c níc ph¸t trªn thÕ giíi vµo viÖc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt s¶n phÈm ®èi víi doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng.C«ng nghÖ míi sÏ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lªn vµ tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu thêi gian trong viÖc s¶n suÊt s¶n phÈm. 3.4.NhiÖm vô,môc tiªu. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ s¶n suÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. Môc tiªu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ,lµm t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp vµ n©ng cao møc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. 3.5.ChiÕn lîc. ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm mang tÝnh tÊt yÕu ,v× vËy ®Ó tiªu thô s¶n phÈm th× doanh nghiÖp ph¶i ®a ra nh÷ng nh÷ng qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng, nh qua truyÒn h×nh ,b¸o chÝ hay c¸c b¨ng z«n khÈu hiÖu… 4.Ph©n tÝch c¸c yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp: 4.1.YÕu tè kh¸ch hµng . HiÖn nay trªn thÞ trêng kh¸ch hµng ®· vµ ®ang ®îc coi lµ “thîng ®Õ” v× vËy yÕu tè kh¸ch hµng lµ v« cïng quan träng ,bëi v× kh¸ch hµng lµ ngêi quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay tÊt b¹i cña mét doanh nghiÖp .ChÝnh v× vËy mµ yÕu tè kh¸ch hµng thêng ®îc c¸c doanh nghiÖp ®a lªn hµng ®Çu . 4.2.YÕu tè lao ®éng . YÕu tè lao ®éng ®ãng mét vai trß quan träng trong doanh nghiÖp bëi v× khi h×nh thµnh bé m¸y cÇn ph¶i tuyÓn chän con ngêi ®¸p øng yªu cÇu theo tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vÒ tr×nh ®é,n¨ng lùc, phÈm chÊt ®Ó bè trÝ vµo c¸c chøc danh theo sù ph©n chia cña nhiÖm vô.trong khi sö dông lao ®éng ph¶i qua c«ng viÖc mµ thö th¸ch ,®µo t¹o rÌn luyÖn vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng, së trêng cña tõng ngêi .Ph¶i cã chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån tµi nguyªn nh©n lùc, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn l©u dµi cña tæ chøc. Ph¶i cã chÝnh s¸ch ,chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®Ó bï ®¾p søc lao ®éng t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ò cao tr¸ch nhiÖm vµ b¶o vÖ ngêi lao ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt. 4.3.YÕu tè kinh tÕ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× yÕu tè nµy thêng ®îc ®a lªn hµng ®Çu, bëi v× mäi doanh nghiÖp khi kinh doanh th× ®Òu ®Æt yÕu tè kinh tÕ ,lîi nhuËn lªn hµng ®Çu.Khi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh lîi nhuËn thu vÒ cµng nhiÒu cµng tèt, ®iÒu ®ã sÏ gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i ®îc vµ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ tiÒn l¬ng cho lao ®éng. 4.4.Xu híng x· héi. HiÖn nay xu híng cña x· héi ngµy cµng ®îc n©ng cao vµ ®i lªn, v× thÕ mµ viÖc chon híng kinh doanh sao cho phï hîp víi xu híng chung cña x· héi lµ mét viÖc lµm tèi quan träng.ViÖc mét tæ chøc ,mét doanh nghiÖp kinh doanh theo xu híng chung cña x· héi xÏ dÉn ®ªn sù thµnh c«ng rÊt cao cña doanh nghiÖp. 4.5.ChÝnh s¸ch cña chÝnh phñ. HiÖn nay chÝnh phñ ®ang u tiªn cho ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp trong níc ®ã lµ mét thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt kinh doanh trong níc.ViÖc chÝnh phñ xÏ hç chî thªm cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc s¶n suÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ mét viÖc lµm mang tÝnh thêi sù quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . 4.6.Khñng ho¶ng kinh tÕ. Khñng ho¶ng kinh tÕ còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña doannh nghiÖp bëi v× khñng ho¶ng thêng g©y nh÷ng hËu qu¶ kh«n lêng ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ®ang lµm ¨n thua lç ,nã cã thÓ lµm gi¶i thÓ c¶ mét doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt kinh doanh ,nã lµm cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã kh«ng thÓ c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng ®Én ®Õn viÖc ph¸ s¶n doanh nghiÖp trong mét thêi gian ng¾n .Khñng ho¶ng kh«ng nh÷ng lµm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp mµ nã cßn lµm ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c doanh nghiÖp ®ã . 4.7.YÕu tè c«ng nghÖ. ViÖc c¸c doanh nghiÖp ¸p dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i thay thÕ c¸c c«ng nghÖ ®· cò trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp ,bëi v× viÖc ¸p dung khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn cña c¸c níc ph¸t trªn thÕ giíi vµo viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®èi víi doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng.C«ng nghÖ míi sÏ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lªn vµ tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu thêi gian trong viÖc s¶n suÊt s¶n phÈm. 4.8.§èi thñ c¹nh tranh. Trong kinh doanh viÖc t×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh lµ rÊt quan träng bëi v× viÖc t×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh xÏ gióp cho doanh nghiÖp nhËn ra ®îc nh÷ng sai sãt cña m×nh trong viÖc s¶n suÊt kinh doanh cña 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp ,còng nh gi¸ c¶ cña m×nh trªn thÞ trêng hiÖn nay so víi ®èi thñ c¹nh tranh víi m×nh . II. sù cÇn thiÕt ph¸t hiÖn chóng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. ViÖc ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c lùc lîng lµm thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp, do ®ã viÖc h×nh thµnh c¸c yÕu tè nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp xÏ lµm cho doanh nghiÖp ®Þnh híng ®îc sù ph¸t triÓn cña m×nh . Khi ph¸t hiÖn ra c¸c yÕu tè th× doanh nghiÖp ph¶i m¹nh d¹n ®èi míi ®Ó tiÕp xóc vµ ph¸t triÓn theo c¸ch n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o v× ®©y chÝnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn doanh nghiÖp . NÕu doanh nghiÖp ph¸t hiÖn kÞp thêi chóng th× xÏ lµm cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm xÏ chë nªn rÔ rµng vµ Ýt tèn kÐm , tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n suÊt kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp kh«ng ph¸t hiÖn ®îc c¸c yÕu tè nµy th× xÏ lµm cho doanh nghiÖp ®ã gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc s¶n suÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm . VËy viÖc ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c yÕu tè nµy lµ thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn KÕt luËn C¸c lùc lîng thóc ®Èy sù thay ®æi kinh doanh vµ qu¶n lý ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong doanh nghiÖp nã ®· thÓ hiÖn ®îc r»ng ®©y lµ h×nh thøc tæ chøc doanh nghiÖp phï hîp cho nÒn kinh tÕ thÞ trêng bao gåm nhiÒu thµnh phÇn cïng ho¹t ®éng díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc, vµ tõ ®ã doanh nghiÖp nhµ níc hay doanh nghiÖp t nh©n cã thÓ v¬n lªn n¾m vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa. C¸c doanh nghiÖp víi viÖc n¾m b¾t ®îc tõng lùc lîng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp m×nh xÏ lµm cho doanh nghiÖp tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro trong viÖc s¶n suÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm.Trong c¬ chÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam hiÖn nay, sù ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tæ chøc ®· trë thµnh ®ßi hái tÊt yÕu vµ ngµy cµng phæ biÕn.. Níc ta cÇn nhanh chãng ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao vai trß cña c¸c doanh nghiÖp vµ ®Èy nhanh h¬n n÷a qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. Thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy th× chóng ta sÏ rót ng¾n c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, rót ng¾n kho¶ng c¸ch vµ ®uæi kÞp c¸c níc ph¸t triÓn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tµi liÖu tham kh¶o. 1.ChiÕn lîc kinh doanh – lý thuyÕt vµ thùc hµnh. 2.Mu lîc trong kinh doanh - Hoµng v¨n TuÊn. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.Kinh doanh hiÖu qu¶ vµ thµnh c«ng – Têng §¨ng NXB TrÎ. 4.Kinh nghiÖm qu¶n trÞ doanh nghiÖp – TrÇn xu©n Khiªm. 5.Gi¸o tr×nh tæ chøc qu¶n lý-Khoa qu¶n lý doanh nghiÖp-§HQL&KD. 6.Thêi b¸o kinh tÕ viÖt nam. 7. B¸o tµi chÝnh ViÖt nam. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu......................................................................................................1 PhÇn I. I. Kh¸i niÖm chung................................................................................................2 II. Ph©n tÝch kh¸i niÖm...........................................................................................2 1. Trong kinh doanh cÇn cã sù ph©n biÖt gi÷a tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc lao ®éng.2 2. Tæ chøc ®îc xem ë trang th¸i tÜnh vµ tr¹ng th¸i ®éng....................................3 PhÇn II I.NhËn biÕt vµ ph©n tÝch mèi quan hÖcña tõng lùc lîng........................................4 1. Lùc lîng bªn trong.........................................................................................4 2. Lùc lîng bªn ngoµi........................................................................................4 3. Ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè bªn trong cña doanh nghiÖp.....................................4 4. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp................................................5 II. Sù cÇn thiÕt ph¸t hiÖn chóng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ mét sè gi¶i ph¸p................................................................................................6 KÕt luËn.............................................................................................................10 Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................11 11
- Xem thêm -