Tài liệu Video học tiếng anh giao tiếp cho trẻ em: cinderella - happy birthday!

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí CINDERELLA - HAPPY BIRTHDAY! Step mother: Happy birthday, Cinderella. Sister: This is for you. Cinderella: Thanks. Step mother: Open the door. Cinderella: Sure. Sister: Close the door. Cinderella: Okay. Wiki: Happy birthday! This is for you. Cinderella: Oh, thank you. It's nice! Thank you. Goodbye. Wiki: Bye.
- Xem thêm -