Tài liệu Video học tiếng anh cho trẻ em: the wizard of oz - nice to meet you

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí ENGLISH STORY FOR KIDS Title: Good morning (The Wizard of Oz) Dorothy: Good morning! Nice to meet you. The Scarecrow: Nice to meet you. Dorothy: How are you? The Scarecrow: Um... I'm Okay. How are you? Toto: Fine, thank you. The Scarecrow: Hahaha. Dorothy: Let's go! VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dorothy: Good afternoon! How are you? The Tin Woodman: Not good! The Tin Woodman: Thank you! The Scarecrow: Are you okay? The Tin Woodman: Hahaha! I'm great. Dorothy, The Scarecrow: Let's go! Dorothy: Are you okay? The Cowardly Lion: I'm not okay! I'm not happy! Dorothy, The Scarecrow, The Tin Woodman: Oh no... The Scarecrow: Good evening, everyone! Winged monkey: Who are you? The Cowardly Lion: Oh, no! Winged monkey: It's a lion! The Scarecrow: Wow, you are a great lion! The Cowardly Lion: Thank you! Dorothy: Now, let's go to OZ!
- Xem thêm -