Tài liệu Video học tiếng anh cho trẻ em: if you are happy

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÉ HỌC TIẾNG ANH QUA VIDEO IF YOU ARE HAPPY If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, clap your hands. (clap clap) If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp) If you're happy and you know it, stomp your feet (stomp stomp) If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, stomp your feet. (stomp stomp) If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, shout "Hurray!" (hoo-ray!) If you're happy and you know it, do all three (clap, stomp, hoo-ray!) If you're happy and you know it, do all three (clap, stomp, hoo-ray!) If you're happy and you know it, then your face will surely show it If you're happy and you know it, do all three. (clap, stomp, hoo-ray!)
- Xem thêm -