Tài liệu Video học tiếng anh cho trẻ em: bingo dog song

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BINGO DOG SONG There was a farmer who had a dog, There was a farmer who had a dog, And Bingo was his name-o. And Bingo was his name-o. B-I-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-G-O B-I-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-G-O B-I-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-G-O And Bingo was his name-o. And Bingo was his name-o. There was a farmer who had a dog, There was a farmer who had a dog, And Bingo was his name-o. And Bingo was his name-o. (clap)-I-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O (clap)-I-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O (clap)-I-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O And Bingo was his name-o. And Bingo was his name-o. There was a farmer who had a dog, There was a farmer who had a dog, And Bingo was his name-o. And Bingo was his name-o. (clap)-(clap)-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap) (clap)-(clap)-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap) (clap)-(clap)-N-G-O (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap) And Bingo was his name-o. And Bingo was his name-o.
- Xem thêm -