Tài liệu Vi xử lý vdk

 • Số trang: 21 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 167 |
 • Lượt tải: 0
tuanna

Đã đăng 53 tài liệu

Mô tả:

123456789 1 1 5656 9 !"#$%& ' $ ( ) *+ ,+-./012)03!4 5$/6 789:;<=>:/ ?@ABC1DCEFG BCHCHEDIJ EKL7DICMN OPQ8;RSTU9:;V;WXYZ[Y 0124256789 825   0825 7 !"#$%&'()*+,-'./0123)+4567! 8972:778;<825 =>?72:7 !@ABCDEFDG" H2IJK2 8L2M N8OKP7g^ 08;<825 272:JL2R2S6N82Z Lh2 I7aQ L14YTiR] ^ j@AklmDnm" oeT; KdRp [J8\ 8c8` 8^^ 2:7<8cd 7X` 8R2S6N82Z 82Z 78b q7K9>^ } } xyz{} }~ xyz{| †„y | ‚ ƒ„€… } z{€ €z } |  Œ  ‹ Š ~ ƒ}‡‚ ƒ}‡} ƒ}‡| ƒ}‡ ƒ}‡Œ ƒ}‡ ƒ}‡‹ ƒ}‡Š zy~‘} ƒ‚‡‚ˆz‰‚ ƒ‚‡}ˆz‰} ƒ‚‡|ˆz‰| ƒ‚‡ˆz‰ ƒ‚‡Œˆz‰Œ ƒ‚‡ˆz‰ ƒ‚‡‹ˆz‰‹ ƒ‚‡Šˆz‰Š ƒ|‡‚ˆz~ ƒ|‡}ˆz ƒ|‡|ˆz}‚ ƒ|‡ˆz}} ƒ|‡Œˆz}| ƒ|‡ˆz} ƒ|‡‹ˆz}Œ ƒ|‡Šˆz} ƒ‡‚ˆ†x‰ ƒ‡}ˆyx‰ ƒ‡|ˆŽ…y‚ ƒ‡ˆŽ…y} ƒ‡Œˆy‚ ƒ‡ˆy} ƒ‡‹ˆ† ƒ‡Šˆ†‰  ~ Š ‹  Œ  | |} || | |Œ | |‹ |Š |~ }‚ }} }| } }Œ } }‹ }Š } |  Œ  ‹ Š ~ †…|}‹ †x~  Œ Š ~ } }Œ }Š }~ } }} | ‰‚ ‰} ‰| ‰ ‰Œ ‰ ‰‹ ‰Š “€ ‘{” ŠŒ{„ŠŒ } }Œ } }| }} }‚ •– •—  Œ Š ~ } }Œ }Š }~ } }}  ‰‚ ‰} ‰| ‰ ‰Œ ‰ ‰‹ ‰Š “€ ‘{” ŠŒ{„ŠŒ ` 8^^8dRp [J8\ a12789 825   ’‚ ’} ’| ’ ’Œ ’ ’‹ ’Š ’‚ ’} ’| ’ ’Œ ’ ’‹ ’Š |  ‹ }| } }‹ } |  ‹ }| } }‹ }  0124256789 825   !"#$%&'#($%()*$(!+#,$ 0825 7 -./012 348 8586 8-7-89:24;442 8<25 =6 0> 0?<8@ 42 8<25 A0BC A0BCD- D- E1 FHIJKAKLI FG3 2 FNHOFN 34848M7 P7 S00K QR 25 VB 7TU . 2W7485X 7T6 87T> Y8Z [ E249:2 \216 =6. ]^_`a^bca^decafg^hijkhljm^^ ]^n`o^ea`p^ncq^n`de^r`g^sctde^ ]^_u^nad^cvo^rvde^decafw^k^xmlafd^bt^k^ly^xnrskns^ ]^se`z^{afbp^||}~}|€|^ ]^rctvde^badcp^lvo^dtb^‚`g^kkƒ^„aft^…cafd^†f„^‡^„v`d^ ˆ‰Š^^ ^j‹uŒ^g`ad^ ˆ‰Š^c^ ^j‹uŒ^se`b^ ˆ‰Š^_c^ ^j‹uŒ^lf†`z€Ž^ ˆ‰Š^€c^ ^j‹uŒ^se`b€^ u`adp^ ^qn_^^ ^qn_^i^ ^qn_^i€^ ^qn_^n^ ^qn_^‘n^ ^qn_^‘n€^ ^uˆh^nuˆl’“€c^ ^uˆh^ny’“rc^ ^uˆh^nj’“_c^  0124256789 825   !"#$%& '()*)!& +&,#$& -.//0123456 7898: ';<,898 =>>>>>>>>>> ?@5A&: B?-+&, .#+&, -;?(.#$C&&#D8EA +&,#$& ?8EA: -.//0123456 !()B =>>>>>>>>>> ?@5AC: F(-+&, .#+&, -;?(.#$%GG#D8EAC +&,#$HH ?8EAC: -.//0123456 !()B =>>>>>>>>> F8456C2: )7&#$+-, )/&#$&*&, F;?I!"#8E1A08456C2 !"#$%& B?-+&, .#+&, -;?(.#$C&&#D8EA% +&,#$& ?8EA%: -.//0123456 (E1A08456C2: !()B =>>>>>>>>> F123456: .#+&, *#$C& FB .* F<)!#$5/80" -.#J.KF<)! <%#. -/!& ?@2A BCD8E FGD8HI 7JK 8L1L2M2N6O82P L1D8FQ RG8S T  0124256789 825   0825 7 !"#$%&'()#*)+,-., 789:;<=> ?24@A2 B206 C6- DEFGHEIJHEKLJHMNEOPQROSQTEE DEUGVELHGWEUJXEYLZ[MKEUZGKE\KJE DEF]EUHKEJ^VE_^KLEKLJHM`EREaTSHMKEIZERESbEaU_YRUYE DEYLG[EcHMIWEddefedghdE DE_JZ^KLEIiHKJWES^VEKZIEjGNERRkElHMZEmJHMKES^KLE_^E ^iLEgE nN`EoIGiIE E oIGiIWE EVGppES^VFGKqJHNE EVGppEUHKJU^GKE E_GppESHMZaJHMKS^KL_^E nN`EoIGiIEDERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRE S^VFGKqJHNWE EnjEqhTgrElj`YsPUhE EE N^cEtgrEugEDEXUvqE EnN`Elj`vaE EE Elj`YsPUhWE EnjEqhTfrElj`YsPUdE EE N^cEtgrEuhEDEUbw\YE EnN`Elj`vaE EE Elj`YsPUdWE EnjEqhTxrElj`vaE EE N^cEtgrEudEDEYywv_E EnN`Elj`vaEE lj`vaWE iMIEDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzE UHKJU^GKWEE EDUHKJEI^GKEIJM^EIJZGIEI^GKrEKMZEV^E E iMIEDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzE SHMZaJHMKS^KL_^WE E_{YsEtgrEugrElmlVYsPUhE EE _QtEqdTgE EE _QtEqdTdE E EnN`ElmlVvaE E ElmlVYsPUhWE E_{YsEtgrEuhrElmlVYsPUdE EE XsUFEqdTgE EE _QtEqdTdE E  0124256789 825   0825 7 !"!#$% !"!#&'()*+ ,-&'./01*0!"!#$% ,2.3*4/ 5')63*4* !"!#$%+ 789:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 82? @AB8C DEB8FG 7HI 8J1J2K2L6M82N J1B8DO PE8Q R  0124256789 825   0825 7 ! " #$%&'()*+(,-* ().(/0/123!4567689 :;<=>?;@A>BCDAC>BE<>BCFGAH>IJKAC> > > > > 0124256789 825   0825 7  !"#$"%$&'"($)!"    0124256789 825   !"#$%!&'!()*+(!&,#! - ./*!"#$%!&'!()*+(! - - - 0825 7 - 0124256789 825   0825 7    0124256789 825   0825 7     0124256789 825   !"#$%"&'"!()*!" 0825 7 " " "  0124256789 825    0825 7   !"#$%"&'$"()*"+,-)"   0124256789 825   0825 7 !"#$%&'(%)*+",%&-.%&+"/%)0)+123456 788 9 7:7;6<41=88 9 >8=8?= @=8A 8B7CD >E B>8C25 7F G =88 782H7IH B>8J1J2H7>8KL 7:M 8C296I82N >8>O>8PJ2C296 I82N 8KQR7SRT URV 788 9 F G W>8KL 7:M 8XSQSQ>8=8?= @=8A B>8J1TUYQ Z[ CNJ\ B>82 ] 8^2CD >8KL 7:M 8 _Q7:7`T447: : `7:7;6<a7:b;<<2 4`SQSQa7:b;<<2 4 _8KL 7:M 8<6I82I8^2CD X   0124256789 825  !"#$%!"!&!'()!! *+,- 78 8./ .-.860 1 0825 7 2.7872.734 78 8./ .-.860 .5 .6787788.825 78/ 96 : 6;24:<1 : 6=,27> ?@!AB)C!"#$)#!DE)#!FEG)H!  0124256789 825   0825 7 42 8!25 "1"# 782$7!$%778&'82( '8) 42 8!25 *+2 8, '86-7 7*.27*( "# 41 "25'/ 78&'825 '8) 42 8!25 %778&'825 8, '86-708127*( 42 8!25 % 234 '865 3 166'872$77*8 78.2 '8) / 96!82:'8) 42 8!25 %7'278;2'865 42 8!25 7< '.'878&'825 787.';* ;;*0= 8, '86-77*.2"1 2>*+2;2'865 '86-7$ "?7*9!$@/ A.42 8!25 %7'8) 42 8!25 *+2 8, '86-7081241 >A./ BCDEFGHIJKEHLJMKHGNJOHH $642 8!25 !8P 7+ 7827* 78 842 8!25 %7081278&'825 78( Q2 7R'.'78 "25 '23S 7< '.'8'8) T 627**5UV2'!85 8, V/ 3W4,542 8!25 X 9;Y 87Z 42 8!25 25 7*[X   0124256789 825   0825 7 !"#2#7$7$ %& "'($)#* 8+ 7" $'41!"#2#7$#* 8+ ,6-.7" $'41" "$2.* /0123456733 86'8 . 7$9.86:7;< %=7$9.> ?2)@'A7$B . 7$9.86:7#CD6E7825 )E6 F2.86'8 .86:7%1 8E .86:77$G2H82.> 782<7DG.;= 8%=7$9)@')I  82HJ)@';< %=7$9.> 782<778K 8E .86:77$G2;8 ?2)@'*  0124256789 825   0825 7 !"#$%&'" 08()825 * +24,78()782)8-./0 )*)8 81 )8627384245 -.67 )88 9-.:;)86<7 : 166=>?@2 81 )86277?*267 A):B7862)79 8 )C-.D  81 E1 F7?G:,98H 8E;7?5 >67 A)8IJ 7?H 878()782K)88 +24, L *<6LMN)8OD8,PD  
- Xem thêm -