Tài liệu Về việc thực hiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MôC LôC Lêi më ®Çu................................................................................................................. Ch¬ng I....................................................................................................................... lý luËn vÒ cho vay vµ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng th¬ng m¹i............................................................................................................................... I. Kh¸i niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.......................................................................................................... 1. Kh¸i niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i................................................................ 2. Ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i................................................. II. Lý luËn vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i................ 1.Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng 2.§Æc ®iÓm cho vay tiªu dïng 3.§èi tîng cho vay tiªu dïng 4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn cho vay tiªu dïng cña NHTM.............................. 5 Lîi Ých cña ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng.......................................................... III.Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ thñ tôc chung trong cho vay tiªu dïng.................... Ch¬ng II...................................................................................................................... thùc tr¹ng cho vay tiªu dïng t¹i SACOMBANK-CHI NH¸NH tHñ §¤............. I. kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn Th¬ng TÝn....................... 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn...................................................................... 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn Th¬ng TÝn.......... 3. C¬ cÊu tæ chøc cña Sacombank- chi nh¸nh Thñ §«........................................ 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Sacombank- chi nh¸nh Thñ §«......................... a. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh............................................... b. C«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö dông vèn t¹i Sacombank-chi nh¸nh Thñ §«........................................................................................................................ II. Thùc tr¹ng cho vay tiªu dïng t¹i Sacombank-chi nh¸nh Thñ §«................... 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Sacombank-chi nh¸nh Thñ §«........................................................................................................................ 2. C¬ cÊu cho vay tiªu dïng t¹i Sacombank-chi nh¸nh Thñ §«.......................... III. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i chi nh¸nh 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc……………………………..25 2.Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 6 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III.................................................................................................................... Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Sacombank-chi nh¸nh Thñ §«.................................................................. 1. §Þnh híng më réng cho vay tiªu dïng 2. Gi¶i ph¸p më réng cho vay tiªu dïng 3.Mét sè kiÕn nghÞ nh»m më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Sacombank chi nh¸nh Thñ §«............................................................................. phÇn kÕtluËn................................................................................................. Danh môc nh÷ng tõ viÕt t¾t UNT : Uû nhiÖm thu UNC : Uû nhiÖm chi H§QT : Héi ®ång qu¶n trÞ NHNN : Ng©n hµng Nhµ níc NHTM : Ng©n hµng th¬ng m¹i PGD : Phßng giao dÞch Tmcp : th¬ng m¹i cæ phÇn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu HiÖn nay nÒn kinh tÕ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu vÒ vèn ®ang t¨ng lªn, kh«ng chØ vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh mµ vèn cßn phôc vô cho môc ®Ých tiªu dïng. Víi nhu cÇu cña ®êi sèng x· héi ngµy cµng t¨ng th× nhu cÇu vèn vÒ tiªu dïng còng t¨ng lªn. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña x· héi nh vËy th× c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung vµ ng©n hµng Sµi Gßn Th¬ng TÝn nãi riªng ®ang dÇn tiÕn hµnh më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô. Nh vÆy, tõ thùc tr¹ng nhu cÇu vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ, xu híng ph¸t triÓn cña ng©n hµng vµ qua sù quan s¸t, xem xÐt, t×m hتu trong qu¸ tr×nh thùc tËp tµi ng©n hµng Sµi Gßn Th¬ng TÝn-chi nh¸nh Thñ §« em chän ®Ó tµi” cho vay tiªu dïng ë ng©n hµng Sµi Gßn Th¬ng TÝn-chi nh¸nh Thñ §«,thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p.Víi mong muèn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng ngµy cµng më réng KÕt cÊu gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Lý luËn vÒ cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng th¬ng m¹i PhÇn 2: Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña Sacombank vµ thùc tr¹ng cho vay tiªu dïng t¹i Sacombank-chi nh¸nh thñ ®« PhÇn 3: Mét sè gݶi ph¸p, kiÕn nghÞ më réng cho vay tiªu dïng chi nh¸nh Thñ §« 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Lý luËn vÒ cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng th¬ng m¹i I. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i Theo luËt cña c¸c tæ chøc tÝn dông ban hµnh ngµy 26/12/1997 th×: “ Ng©n hµng thong m¹i lµ tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, sö dông sè vay nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n”. Theo tÝnh chÊt vµ môc tiªu ho¹t ®éng ng©n hµng bao gåm c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng th¬ng m¹i, ng©n hµng ph¸t triÓn, ng©n hµng ®Çu t, ng©n hµng chÝnh s¸ch, ng©n hµng hîp t¸c, vµ c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c, trong ®ã ng©n hµng th¬ng m¹i chiÕm tû träng lín nhÊt vÒ quy m« tµi s¶n, thÞ phÇn vµ sè lîng. 2. Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i Ho¹t ®éng cho vay ®îc hiÓu ®¬n gi¶n lµ ng©n hµng giao tiÒn cho kh¸ch hµng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh víi cam kÕt kh¸ch hµng ph¶i tr¶ cho ng©n hµng c¶ gèc vµ mét kho¶n phô thªm lµ l·i. VÒ viÖc ban hµnh quy chÕ cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng th× theo quyÕt ®Þnh 1627/2001/Q§-NHNN “ cho vay lµ mét h×nh thøc cÊp tÝn dông theo ®ã tæ chøc tÝn dông giao cho kh¸ch hµng sö dông mét kho¶n tiÒn ®Ó sö dông vµo môc ®Ých x¸c ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt dÞnh theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i Ph©n lo¹i c¸c lo¹i h×nh cho vay - C¨n cø vµo thêi h¹n cho vay  Cho vay ng¾n h¹n: Cã thêi h¹n díi 12 th¸ng, ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Cho vay trung h¹n: Cã thêi h¹n tõ 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng, ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh.  Cho vay dµi h¹n: Cã thêi h¹n trªn 60 th¸ng, ®îc sö dông ®Ó cung cÊp c¸c nhu cÇu dµi h¹n nh x©y dùng nhµ ë, c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã quy m« lín, x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi. -C¨n cø vµo ®é tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng  Cho vay kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o: Lµ lo¹i cho vay kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba, mµ viÖc cho vay chØ dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hµng.  Cho vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o: Lµ lo¹i cho vay chØ dùa trªn c¬ së c¸c ®¶m b¶o nh thÕ chÊp hoÆc tµi s¶n cÇm cè, hoÆc ph¶i cã sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba. -C¨n cø vµo ph¬ng thøc cho vay  Cho vay b»ng tiÒn: Lµ h×nh thøc cho vay mµ h×nh th¸i gÝa trÞ cña tÝn dông ®îc cung cÊp b»ng tiÒn. §©y lµ lo¹i cho vay chñ yÕu cña c¸c Ng©n hµng vµ viÖc thùc hiÖn b»ng c¸c kü thuËt nh: tÝn dông øng tríc, thÊu chi, tÝn dông thêi vô vµ tÝn dông tr¶ gãp.  Cho vay b»ng tµi s¶n: Theo ph¬ng thøc cho vay nµy, ng©n hµng hay c¸c c«ng ty thuª mua (c«ng ty con cña Ng©n hµng) cung cÊp trùc tiÕp tµi s¶n cho ngêi ®i vay ®îc gäi lµ ngêi ®i thuª vµ theo ®Þnh kú ngêi ®i thuª hoµn tr¶ nî vay bao gåm c¶ gèc lÉn l·i. -c¨n cø vµo nguån gèc kho¶n vay 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Cho vay trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ng©n hµng cÊp vèn trùc tiÕp cho ngêi cã nhu cÇu, ®ång thêi ngêi ®i vay trùc tiÕp hoµn tr¶ nî vay cho ng©n hµng.  Cho vay gi¸n tiÕp: Lµ kho¶n cho vay ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc mua b¸n l¹i c¸c khÕ íc hoÆc chøng tõ nî ®· ph¸t sinh vµ cßn trong thêi h¹n thanh to¸n -C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông tiÒn vay  Cho vay tiªu dïng: Lµ c¸c kho¶n cho vay nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh nh mua nhµ, söa ch÷a nhµ, mua ph¬ng tiÖn ®i l¹i, häc tËp, kh¸m ch÷a bÖnh, du lÞch…  Cho vay s¶n xuÊt kinh doanh: Lµ c¸c kho¶n cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh 3.Lý luËn vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng th¬ng m¹i a. Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng Cho vay tiªu dïng: lµ c¸c kho¶n cho vay nh»m tµi trî cho nhu cÇu chi tiªu cña ngêi tiªu dïng, bao gåm c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh. C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng lµ nguån tµi chÝnh quan träng gióp ngêi tiªu dïng cã thÓ trang tr¶i c¸c nhu cÇu trong cuéc sèng nh: x©y dùng, söa ch÷a nhµ ë, nhu cÇu vÒ ph¬ng tiÖn ®i l¹i, tiÖn nghi sinh ho¹t, häc tËp, du lÞch, y tÕ … tr íc khi hä cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh ®Ó hëng thô. §èi tîng cña cho vay tiªu dïng lµ nh÷ng chi phÝ tiªu dïng cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh. Nh÷ng chi phÝ nµy ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô mµ kh¸ch hµng ®ang cã nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña hä trong t¬ng lai. b. §Æc ®iÓm cho vay tiªu dïng - Quy m« cña c¸c kho¶n vay nhá nhng sè lîng c¸c mãn vay nhiÒu v× cho vay tiªu dïng thêng ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ chi tiªu hµng ngµy cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh chø kh«ng ph¶i vay v× môc ®Ých kinh doanh. - C¸c kho¶n vay tiªu dïng thêng cã ®é rñi ro cao. C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng thêng cã l·i suÊt cè ®Þnh nªn ng©n hµng ph¶i chÞu rñi ro vÒ l·i suÊt 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khi chi phÝ vÒ huy ®éng vèn t¨ng lªn. Ngoµi ra, ®èi tîng cña cho vay tiªu dïng lµ c¸ nh©n, hé gia ®×nh nªn chÊt lîng th«ng tin tµi chÝnh cña kh¸ch hµng thêng kh«ng cao; t c¸ch cña kh¸ch hµng lµ mét yÕu tè rÊt quan träng quyÕt ®Þnh sù hoµn tr¶ cña kho¶n vay nhng l¹i rÊt khã x¸c ®Þnh. Nguån tr¶ nî cña ngêi ®i vay cã biÕn ®éng rÊt lín phô thuéc vµo qu¸ tr×nh lµm viÖc, kü n¨ng, kinh nghiÖm ®èi víi c«ng viÖc cña hä. C¸c sè liÖu thèng kª cña c¸c ng©n hµng cho thÊy trong hÇu hÕt c¸c lo¹i cho vay th× cho vay tiªu dïng cã sè lîng thanh to¸n chËm hoÆc kh«ng ®îc thanh to¸n lµ lín nhÊt. - C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng cã chi phÝ kh¸ lín. Do gi¸ trÞ cña nh÷ng hµng ho¸ tiªu dïng thêng kh«ng lín hoÆc kh¸ch hµng chØ vay mét sè lîng nhá ®Ó bæ sung sè tiÒn cßn thiÕu. Trong khi ®ã ng©n hµng vÉn ph¶i tiÕn hµnh ®ñ mäi thñ tôc cho vay bao gåm: thÈm ®Þnh hå s¬, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng, gi¶i ng©n, kiÓm so¸t sau khi cho vay…v× vËy, l·i suÊt cho vay tiªu dïng th êng cao h¬n so víi c¸c lo¹i h×nh cho vay kh¸c. - Cho vay tiªu dïng lµ mét trong nh÷ng kho¶n môc tÝn dông cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao nhÊt mµ ng©n hµng thùc hiÖn. C¸c kho¶n cho vay nµy thêng ®Þnh gi¸ rÊt cao (bao hµm c¶ mét phÇn bï rñi ro l·i suÊt) do cho vay tiªu dïng cã chi phÝ lín nhÊt vµ chÞu rñi ro cao nhÊt trong danh môc cho vay cña ng©n hµng. H¬n n÷a, khi vay tiÒn, ngêi tiªu dïng thêng quan t©m ®Õn sè tiÒn hä ph¶i tr¶ hµng th¸ng h¬n lµ møc l·i suÊt mµ hä ph¶i chÞu mÆc dï chÝnh l·i suÊt ghi trong hîp ®ång ¶nh hëng ®Õn quy m« sè tiÒn ph¶i tr¶. - Nhu cÇu vay cña kh¸ch hµng cã tÝnh nh¹y c¶m theo chu kú kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng trëng cao, mäi ngêi c¶m thÊy l¹c quan vÒ t¬ng lai, hä sÏ chi tiªu nhiÒu h¬n. Ngîc l¹i, khi nÒn kinh tÕ r¬i vµo suy tho¸i, t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp t¨ng lªn ngêi d©n sÏ cã xu híng tiÕt kiÖm nhiÒu h¬n, hä sÏ h¹n chÕ viÖc vay mîn tõ ng©n hµng. c. Ph©n lo¹i cho vay tiªu dïng - C¨n cø vµo môc ®Ých cho vay  Cho vay tiªu dïng c tró: Lµ c¸c kho¶n vay nh»m tµi trî nhu cÇu mua, x©y dùng, c¶i t¹o nhµ ë cña kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n, hé gia ®×nh. §Æc ®iÓm cña c¸c kho¶n vay nµy lµ quy m« lín vµ thêi gian dµi. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Cho vay tiªu dïng phi c tró: Lµ c¸c kho¶n cho vay tµi trî cho viÖc trang tr¶i c¸c chi phÝ mua s¾m xe cé, ®å dïng gia ®×nh, chi phÝ häc hµnh, gi¶i trÝ, du lÞch…§Æc ®iÓm cña c¸c kho¶n vay nµy thêng cã quy m« nhá, thêi gian vay ng¾n, møc ®é rñi ro thÊp h¬n nh÷ng kho¶n cho vay tiªu dïng c tró. - C¨n cø vµo nguån gèc cña c¸c kho¶n tr¶ nî  Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp: Lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ng©n hµng mua c¸c kho¶n nî ph¸t sinh cña c¸c doanh nghiÖp ®· b¸n chÞu hµng ho¸ hoÆc ®· cung cÊp dÞch vô cho ngêi tiªu dïng. H×nh thøc nµy ng©n hµng cho vay th«ng qua c¸c doanh nghiÖp b¸n hµng hoÆc lµm c¸c dÞch vô mµ kh«ng trùc tiÕp tiÕp xóc kh¸ch hµng.  Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp: Lµ c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng trong ®ã ng©n hµng trùc tiÕp tiÕp xóc vµ cho kh¸ch hµng vay còng nh trùc tiÕp thu nî tõ ngêi vay. - C¨n cø vµo ph¬ng thøc hoµn tr¶  Cho vay tiªu dïng tr¶ gãp: Lµ h×nh thøc cho vay tiªu dïng phæ biÕn hiÖn nay, trong ®ã ngêi vay tr¶ nî gèc vµ l·i cho ng©n hµng nhiÒu lÇn, theo nhiÒu kú h¹n nhÊt ®Þnh trong thêi h¹n vay. Ph¬ng thøc nµy ¸p dông cho c¸c kho¶n vay cã gi¸ trÞ lín hoÆc thu nhËp ®Þnh kú cña ngêi ®i vay kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n hÕt mét lÇn sè nî vay.  Cho vay tiªu dïng tr¶ mét lÇn vµo cuèi kú. §©y lµ h×nh thøc tµi trî trong ®ã sè tiÒn vay ®îc kh¸ch hµng thanh to¸n cho ng©n hµng chØ mét lÇn khi ®Õn h¹n. §Æc ®iÓm cña c¸c kho¶n vay nµy thêng cã gi¸ trÞ nhá vµ thêi h¹n ng¾n. Do quy m« nhá nªn kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ nî ®îc mét lÇn cho ng©n hµng. H×nh thøc nµy gióp ng©n hµng tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ nh©n lùc do kh«ng ph¶i thu nî lµm nhiÒu kú.  Cho vay tiªu dïng tuÇn hoµn: Lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng sö dông thÎ tÝn dông hoÆc ph¸t hµnh c¸c lo¹i sÐc thÊu chi dùa trªn tµi kho¶n v·ng lai. Theo ®ã, trong thêi h¹n tÝn dông ®îc tho¶ thuËn tríc, c¨n cø vµo nhu cÇu chi tiªu vµ thu nhËp tõng kú, kh¸ch hµng ®îc ng©n hµng cho phÐp thùc hiÖn viÖc vay vµ tr¶ nî mét c¸ch tuÇn hoµn theo mét h¹n møc tÝn dông. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i - Nh©n tè kh¸ch quan  M«i trêng kinh tÕ: M«i trêng kinh tÕ vµ sù biÕn ®éng cña nã cã thÓ t¹o ra c¬ héi còng nh th¸ch thøc ®èi víi ng©n hµng trong viÖc më réng cho vay tiªu dïng.  M«i trêng ph¸p luËt vµ thÓ chÕ: M«i trêng ph¸p lý cã ¶nh hëng ®Õn trËt tù, tÝnh æn ®Þnh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng diÔn ra th«ng suèt, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, h¹n chÕ nh÷ng r¾c rèi tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña c¸c bªn tham gia quan hÖ vay mîn.  M«i trêng khoa häc c«ng nghÖ vµ hÖ thèng th«ng tin: TiÕn bé khoa häc kü thuËt gióp ng©n hµng h¹ thÊp chi phÝ ho¹t ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc chµo b¸n c¸c s¶n phÈm tÝn dông tiªu dïng. Nhê vµo hÖ thèng th«ng tin mµ c¸c ng©n hµng qu¶ng b¸ ®îc h×nh thøc cho vay tiªu dïng ®Õn tõng ngêi d©n gióp hä thªm hiÓu biÕt vÒ cho vay tiªu dïng vµ sö dông sè tiÒn vay mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.  C¸c nh©n tè xuÊt ph¸t tõ phÝa kh¸ch hµng: Tríc hÕt lµ nh©n tè ®¹o ®øc kh¸ch hµng, ®îc ®¸nh gi¸ dùa trªn n¨ng lùc ph¸p lý vµ møc ®é tÝn nhiÖm. N¨ng lùc ph¸p lý lµ viÖc kh¸ch hµng cã tu©n thñ vµ chÊp hµnh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hay kh«ng. Møc ®é tÝn nhiÖm lµ sù s½n lßng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Quy m« thu nhËp thêng xuyªn cña kh¸ch hµng: Trong cho vay tiªu dïng, nguån tr¶ nî phæ biÕn lµ thu nhËp thêng xuyªn cña kh¸ch hµng sau khi trõ ®i mét phÇn ®Ó tµi trî cho nhu cÇu tiªu dïng. Thu nhËp cã thÓ díi d¹ng tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi ®ang ë ®é tuæi lao ®éng hoÆc díi d¹ng trî cÊp x· héi ®èi víi nh÷ng ngêi ®· vÒ hu. Nh×n chung thu nhËp thêng xuyªn cµng lín, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng cµng cao trªn c¬ së ®ã cho vay tiªu dïng cã kh¶ n¨ng më réng. Tµi s¶n ®¶m b¶o còng ¶nh hëng ®Õn viÖc më réng cho vay tiªu dïng. NÕu kh¸ch hµng ngoµi ®¶m b¶o chÝnh b»ng tµi s¶n ®ã, cã thªm nh÷ng tµi s¶n ®¶m b¶o cã gi¸ trÞ kh¸c th× ®é tÝn nhiÖm cµng t¨ng, kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh cho vay còng cao h¬n. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c nh©n tè kh¸ch quan  PhÈm chÊt ®¹o ®øc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé tÝn dông lµ mét nh©n tè hµng ®Çu trong nhãm c¸c nh©n tè chñ quan. C¸n bé tÝn dông cã ®¹o ®øc vµ giµu kinh nghiÖm lµ tµi s¶n v« gi¸ ®èi víi mäi ng©n hµng. V× vËy, bªn c¹nh tr×nh ®é nghiÖp vô cao vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt réng, c¸c c¸n bé ng©n hµng ph¶i lu«n trau dåi ®¹o ®øc, ®Æt lîi Ých kh¸ch hµng vµ ng©n hµng lªn hµng ®Çu.  C«ng nghÖ ng©n hµng: §©y lµ mét trong nh÷ng c¸ch thøc quan träng thu hót kh¸ch hµng. Trong viÖc më réng cho vay tiªu dïng, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cho phÐp ng©n hµng dïng m¸y mãc thay thÕ con ngêi, gi¶m ®îc chi phÝ nh©n c«ng tõ ®ã lµm gi¶m chi phÝ cho vay tiªu dïng; cho phÐp ng©n hµng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®Èy nhanh tèc ®é giao dÞch, tiÕt kiÖm thêi gian t¹o nªn sù tiÖn lîi cho kh¸ch hµng.  Bªn c¹nh c¸c yÕu tè trªn, yÕu tè vèn còng gi÷ vai trß quan träng, ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸c, muèn tiÕn hµnh kinh doanh ph¶i cã vèn. Vèn tù cã cña ng©n hµng cµng lín th× ng©n hµng cµng cã kh¶ n¨ng më réng ph¹m vi cho vay vµ t¨ng cêng cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô. e. TÇm quan träng cña cho vay tiªu dïng - §èi víi nÒn kinh tÕ Kinh tÕ t¨ng trëng æn ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, cho vay tiªu dïng còng cã nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Nã lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng, th«ng qua viÖc kÝch cÇu tiªu dïng sÏ kÝch thÝch nÒn s¶n xuÊt ph¸t triÓn tõ ®ã thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. Nhê cã ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ngêi d©n cã thÓ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu chi tiªu, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Cho vay tiªu dïng cßn gióp ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm qua ®ã kh¬i th«ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu th«ng hµng ho¸, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n, t¨ng thu nhËp, gi¶m bít tÖ n¹n x· héi, t¹o ra cuéc sèng lµnh m¹nh vµ tèt ®Ñp h¬n - §èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi ho¹t ®éng chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay kiÕm lêi. Cho vay tiªu dïng cã nh÷ng lîi Ých quan träng, mang l¹i lîi nhuËn cao cho ng©n hµng. Cho vay tiªu dïng gióp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng víi c¸c tæ chøc tÝn dông, thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng míi, më réng quan hÖ kh¸ch hµng, tõ ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c lo¹i tiÒn göi cho ng©n hµng. Th«ng qua ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ng©n hµng còng thu ®îc kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, n©ng cao thu nhËp, ph©n t¸n rñi ro. - §èi víi ngêi tiªu dïng VÒ phÝa ngêi ®i vay, theo c¸c ng©n hµng, cho vay tiªu dïng mang l¹i kh¸ nhiÒu thuËn lîi. Kh¸ch hµng sÏ cã mét kho¶n tiÒn ngay lóc cÇn thiÕt ®Ó chi tiªu vµ hoµn tr¶ dÇn tõ thu nhËp trong t¬ng lai. §Æc biÖt, nã cÇn thiÕt trong trêng hîp khi c¸ nh©n cã nhu cÇu chi tiªu cÊp b¸ch nh chi tiªu cho gi¸o dôc, y tÕ…Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ra ®êi ®· gióp ng êi tiªu dïng kÕt hîp nhu cÇu hiÖn t¹i víi kh¶ n¨ng thanh to¸n trong t¬ng lai. HiÖn nay, nh×n chung ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc ®Ó cã ®îc kho¶n vay tiªu dïng còng kh«ng qu¸ phøc t¹p cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng chØ cÇn x¸c minh lµ cã hé khÈu thêng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n trªn ®Þa bµn cïng tØnh, thµnh phè n¬i cã chi nh¸nh cña ng©n hµng mµ hä ®Þnh vay ho¹t ®éng. Ngêi vay cÇn x¸c ®Þnh møc thu nhËp hµng th¸ng æn ®Þnh vµ b¶o ®¶m ®îc kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ môc ®Ých sö dông vèn vay ph¶i hîp lý. 4. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n chung vµ thñ tôc cho vay tiªu dïng * Gi¶i thÝch tõ ng÷: Cho vay tiªu dïng lµ viÖc Ng©n hµng tho¶ thuËn ®ång ý cÊp mét kho¶n tÝn dông cho kh¸ch hµng nh»m môc ®Ých gióp thªm nguån tµi chÝnh cho kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn nhu cÇu tiªu dïng theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. * §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn vay vèn. §èi tîng vay vèn lµ c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam cã ®é tuæi tõ 18 ®Õn 60 tuæi cã nhu cÇu vay vèn tiªu dïng cho gia ®×nh vµ c¸ nh©n. -Cã thu nhËp æn ®Þnh, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng. -Cã tµi s¶n ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng, bao gåm: thÕ chÊp/ cÇm cè b»ng tµi s¶n cña kh¸ch hµng vay hoÆc thÕ chÊp/ cÇm cè b»ng tµi s¶n cña bªn thø ba ®Ó b¶o l·nh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cã môc ®Ých sö dông vèn phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Cã hé khÈu thêng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n trªn cïng ®Þa bµn TØnh/Thµnh phè n¬i cã trô së NH cho vay ho¹t ®éng C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c theo quy ®Þnh cña NH cho vay * Môc ®Ých cho vay: Phôc vô nhu cÇu mua s¾m, tiªu dïng nh mua xe, mua nhµ ë, mua s¾m vËt dông gia ®×nh, x©y dùng, s÷a ch÷a nhµ, trang tr¶i tiÒn cíi hái, ma chay, ch÷a bÖnh, thanh to¸n tiÒn häc phÝ, du häc, lµm kinh tÕ hé gia ®×nh,... Vµ c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu kh¸c trong cuéc sèng phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t gia ®×nh vµ c¸ nh©n * Møc cho vay: Tuú ®iÒu kiÖn cña c¸c NH mµ møc cho vay kh¸c nhau, ®èi víi Sacombank møc cho vay tiªu dïng nhá hay lín tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tr¶ nî, møc chi tiªu mua s¾m, sinh ho¹t vµ nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng( møc cho vay so víi tµi s¶n ®¶m b¶o thùc hiÖn tuú theo quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay cña c¸c NH) * Thêi h¹n cho vay: C¸c NH thêng cho vay tiªu dïng víi khung thêi gian cho vay ng¾n h¹n vµ trung h¹n, víi Sacombank thêi h¹n cho vay tèi ®a 5 n¨m ( 60 th¸ng) * Ph¬ng thøc tr¶ nî: Tr¶ l·i hµng th¸ng hoÆc hµng quý hoÆc 6 th¸ng hoÆc theo tho¶ thuËn víi NH. Vèn gèc tr¶ vµo cuèi kú ( nÕu vay ng¾n h¹n) hoÆc tr¶ dÇn vèn theo tho¶ thuËn trªn c¬ së nguån thu nhËp cña kh¸ch hµng ( nÕu vay trung h¹n) * L·i suÊt cho vay: Theo l·i suÊt quy ®Þnh cña NH t¹i tõng thêi ®iÓm cô thÓ, tiÒn l·i tÝnh trªn d nî gi¶m dÇn. §èi víi NH Nam ¸, l·i suÊt theo n¨m. * §ång tiÒn cho vay: §ång tiÒn cho vay lµ VN§, vµng hoÆc c¸c lo¹i ngo¹i tÖ nhng ph¶i quy ®æi ra VN§ t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm vay ®îc quy ®Þnh bëi NHNN * Thêi h¹n gi¶i quyÕt hå s¬: Thêi h¹n gi¶i quyÕt hå s¬ thêng trong vßng tõ 3-5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi kh¸ch hµng cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ theo yªu cÇu cña NH * Thñ tôc vµ hå s¬ vay vèn: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh thøc vay tiªu dïng nµy chñ yÕu dùa vµo nguån thu nhËp cña kh¸ch hµng vµ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay Kh¸ch hµng tr×nh bµy tæng qu¸t vÌ môc ®Ých vay vèn. Kh¸ch hµng kh«ng cÇn cung cÊp c¸c hå s¬ chøng minh môc ®Ých sö dông vèn nhng kh¸ch hµng ph¶i cam kÕt sö dông vèn vay hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khi kiÓm tra viÖc sö dông vèn c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm tra sö dông vèn vay sau khi cho vay ®Ó thÓ hiÖn kh¸ch hµng sö dông vèn ®óng môc ®Ých Hå s¬ chøng minh nguån thu nhËp: Ngoµi nh÷ng kª khai trong b¶n thuyÕt minh nguån thu nhËp, kh¸ch hµng cung cÊp chøng tõ chøng minh cho NH ( nÕu cã) Hå s¬ vay vèn gåm nh÷ng lo¹i giÊy tê sau: - GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn, b¶ng thuyÕt minh nguån thu nhËp( theo mÉu cña tõng NH) - Hå s¬ ph¸p lý: CMND/ hé chiÕu, chøng minh qu©n ®éi, hé khÈu/ KT3, giÊy ®¨ng ký kÕt h«n/ x¸c nhËn ®éc th©n,... cña kh¸ch hµng vµ bªn b¶o l·nh ( nÕu cã), giÊy phÐp kinh doanh ( nÕu cã) - Hå s¬ kh¸c( nÕu cã): B¶n sao hîp ®ång lao ®éng, giÊy x¸c nhËn b¶ng l¬ng, hîp ®ång cho thuª nhµ, hîp ®ång cho thuª xe, giÊy b¸o gi¸ cña c¸c cöa hµng, doanh nghiÖp ®îc phÐp kinh doanh,... cña kh¸ch hµng vµ ngêi cïng tr¶ nî, c¸c nguån tr¶ nî kh¸c, c¸c chøng tõ vÒ sö dông vèn vay ( nÕu cã) - Hå s¬ tµi s¶n ®¶m b¶o. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ngII Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña Sacombank- thùc tr¹ng cho vay tiªu dïng t¹i Sacombank- chi nh¸nh Thñ §«. I.Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña Sacombank 1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Sacombank sau gÇn 17 n¨m ho¹t ®éng tõ 1991-2008 ®Õn nay Sacombank ®· trë thµnh Ng©n hµng TMCP hµng ®Çu ViÖt Nam víi:  5.116 tỷ đồng vốn điều lệ, 6.927 tỷ đồng vốn tự có;  Gần 250 chi nhánh và phòng giao dịch tại 44/63 tỉnh thành trong cả nước, 01 VPĐD tại Trung Quốc và 01 Chi nhánh tại Lào;  10.644 đại lý thuộc 278 ngân hàng tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới;  6.000 cán bộ nhân viên trẻ, năng động và sáng tạo;  60.000 cổ đông đại chúng; Tèc ®é t¨ng trëng xÕp hµng ®Çu khèi Ng©n hµng TMCP ViÖt Nam víi b×nh qu©n t¨ng trëng trªn 70% ®èi víi tÊt c¶ c¸c mÆt nh tÝn dông, huy ®éng, lîi nhuËn, tæng tµi s¶n…HiÖn nay cã c¸c c«ng ty con: C«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n Ng©n Hµng Sµi Gßn Th¬ng TÝn-AMC sacombank, c«ng ty kiÒu hèi Ng©n Hµng Sµi Gßn Th¬ng TÝn-Sacomrex, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh Ng©n Hµng Sµi Gßn Th¬ng TÝn-Sacombankleasing, c«ng ty chøng kho¸n Ng©n Hµng Sµi Gßn Th¬ng TÝn- Sacombank securities.Cã 3 ®èi t¸c chiÕn lîc níc ngoµi: International Financial Corporation trùc thuéc worldbank, chiÕm 7.66% vèn cæ phÇn, Dragon Financial Holdings thuéc Anh Quèc chiÕm 8.77% vèn cæ phÇn, tËp ®oµn Ng©n hµng Australia vµ Newzealand(ANZ)chiÕm 9.87% vèn cæ phÇn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Sacombank ®îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng, chÊt lîng tÝn dông tèt. -"Ng©n hàng b¸n lẻ của năm tại Việt Nam 2008” do Asian Banking & Finance b×nh chọn; 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - “Ng©n hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2008” do The Asset b×nh chọn; -“Ng©n hàng tốt nhất Việt Nam 2008” do Global Finance b×nh chọn; -“Ng©n hàng tốt nhất Việt Nam 2008” do Finance Asia b×nh chän -”Ng©n hµng tèt nhÊt ViÖt Nam vÒ cho vay doanh nghiªp võa vµ nhá 2007 do céng ®ång c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ch©u ©u b×nh chän - “Ng©n hàng có hoạt động ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2007” do Global Finance b×nh chän -§îc ®¸nh gi¸và xếp loại A (loại cao nhất) trong bảng xếp loại của ng©n hµng Nhà nước cho năm 2006 và xếp thứ 04 trong ngành tài chÝnh ng©n hµng tµi ViÖt Nam do ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn Hiªp Quèc b×nh chän -Cờ thi đua của Thủ tướng ChÝnh phủ về những thành tÝch dÉn đầu phong trµo thi dua -B»ng khen của Thủ tướng chÝnh phủ dành cho c¸c hoạt động từ thiện trong suốt c¸c năm qua; - Bằng khen của Thủ tướng ChÝnh phủ năm 2008 v× cã những đãng gãp tÝch cực vào c¸c hoạt động kiềm chế lạm ph¸t trong nền kinh tế; §©y lµ sù ghi nhËn cña céng ®ång tµi chÝnh khu vùc vµ thÕ giíi ®èi víi Sacombank qua kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng, kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý rñi ro, c«ng nghÖ th«ng tin, chÊt lîng ®iÓu hµnh vµ nh÷ng dãng gãp cña Sacombank ®èi víi thÞ trêng tµi chinh ng©n hµng níc nhµ. Môc tiªu hiÖn nay cña Ng©n hµng Sacombank lµ phÊn ®Êu trë thµnh mét trong c¸c ng©n hµng hiÖn ®¹i cña ViÖt Nam trªn c¬ së ph¸t triÓn nhanh, v÷ng ch¾c an toµn vµ hiÖu qu¶, trë thµnh mét trong c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i hµng ®Çu c¶ níc vµ kh«ng ngõng ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña céng ®ång, x· héi. Bíc vµo giai ®o¹n míi, toµn ngµnh Ng©n hµng ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ víi nhiÒu th¸ch thøc nhng còng cã nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn. Víi môc tiªu phÊn ®Êu gi÷ v÷ng lµ mét trong nh÷ng Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn m¹nh t¹i ViÖt Nam, Ng©n hµng Sacombank ®ang 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 x©y dùng chiÕn lîc “Ph¸t triÓn m¹nh mÏ nguån nh©n lùc” . PhÇn lín c¸n bé nh©n viªn cña Ng©n hµng Sacombank ®îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh»m ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nh÷ng kü n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cÇn thiÕt, cam kÕt phôc vô hµi lßng kh¸ch hµng, trung thùc trong giao dÞch vµ ®oµn kÕt v× môc tiªu chung cña Ng©n hµng. Cïng víi chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, Ng©n hµng tËp trung n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh; ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin theo híng hiÖn ®¹i ho¸ phï hîp víi c«ng nghÖ ng©n hµng trong khu vùc vµ thÕ giíi; më réng m¹ng líi ho¹t ®éng, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng; ®ång thêi chó träng viÖc t¨ng cêng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé, t¹o an toµn trong ho¹t ®éng; qu¶ng b¸ réng r·i th¬ng hiÖu Ng©n hµng Sacombank, tiÕp tôc lµ ngêi b¹n ®ång hµnh cña doanh nghiÖp, c¸c tiÓu th¬ng, c¸c hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®Ó cïng nhau ph¸t triÓn. 17 Website: http://www.docs.vn : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¹i héi ®ång Email cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t C¸c héi ®ång vµ c¸c uû ban V¨n phßng héi ®ång qu¶n trÞ Tång gi¸m ®èc Ban ®iÒu hµnh Khèi ®iÒu hµnh Khèi tiÒn tÖ Phßng nh©n sù Trung t©m ®µo t¹o Phßng ®Çu t Phßng kÕ ho¹ch Phßng chÝnh s¸ch Phßng tc kÕ to¸n Phßng kinh doanh vèn Phßng kd ngo¹i hèi Phßng s¶n phÈm tiÒn tÖ Trung t©m kd tiÒn tÖ phÝa b¾c Phßng pt øng dông Phßng ph¸t triÓn øng dông Phßng kü thuËt h¹ tÇng Trung t©m d÷ liÖu Kh«Ý c«ng nghÖ th«ng tin Khèi gi¸m s¸t Phßng kiÓm tra ks néi bé Phßng qu¶n lý rñi ro Phßng thÈm ®Þnh Khèi doanh nghiÖp Phßng tiÕp thÞ vµ pt sp dn Phßng thanh to¸n quèc tÕ Phßng ®Þnh gi¸ tµi chÝnh Khèi c¸ nh©n Phßng tݪp thÞ c¸ nh©n Phßng s¶n phÈm c¸ nh©n Khèi hç trî Trung t©m thÎ Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng x©y dùng c¬ b¶n Phßng ng©n quü vµ thanh to¸n Phßng ®èi ngo¹i V¨n phßng khu vùc Khu vùc Chi nh¸nh/së gd C¸c c«ng ty trùc thuéc sacombank 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ng©n hµng TMCP Sµi Gßn Th¬ng TÝn. *Héi ®ång qu¶n trÞ: Héi ®ång qu¶n trÞ cã vai trß x©y dùng chiÕn lîc tæng thÓ vµ ®Þnh híng l©u dµi cho Ng©n hµng, Ên ®Þnh môc tiªu tµi chÝnh giao cho Ban ®iÒu hµnh. Héi ®ång qu¶n trÞ chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Ban ®iÒu hµnh th«ng qua mét sè héi ®ång vµ ban chuyªn m«n do Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp. *Ban kiÓm so¸t: KiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng Ng©n hµng Sacombank vÒ sù tu©n thñ ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cña ngµnh Ng©n hµng vµ c¸c quy chÕ, thÓ lÖ, quy tr×nh nghiÖp vô cña Ng©n hµng Sacombank. Qua ®ã, Ban kiÓm to¸n néi bé ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®iÒu hµnh vµ ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ, tham mu cho Ban ®iÒu hµnh, còng nh ®Ò xuÊt kh¾c phôc yÕu kÐm, ®Ò phßng rñi ro nÕu cã. *Ban ®iÒu hµnh: Ban ®iÒu hµnh gåm cã Tæng Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung vµ cã c¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc trî gióp cho Tæng Gi¸m ®èc. Ban ®iÒu hµnh cã chøc n¨ng cô thÓ ho¸ chiÕn lîc tæng thÓ vµ c¸c môc tiªu do Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò ra, b»ng c¸c kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n kinh doanh, tham mu cho Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ c¸c vÊn ®Ò chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. C¬ cÊu tæ chøc cña c¸c phßng ban t¹i ng©n hµng TMCP Sµi Gßn Th¬ng TÝn-chi nh¸nh Thñ §«. Së giao dÞch 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc Phßng c¸ nh©n Chi nh¸nh thñ ®« Phßng doanh nghiÖp Phßng kÐ to¸n phßng gd sè 2 Phßng gd hoµn kiÕm Phßng gd lý nam ®Õ Phßng gd ®ång xu©n Phßng gd thuþ khuª Phßng thanh to¸n quèc tÕ Phßng hµnh chinh ‘ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng ban Sacombank-chi nh¸nh Thñ §« *Gi¸m ®èc chi nh¸nh ChØ ®¹o chung ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh th«ng qua ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, kÕ ho¹ch, lÞch lµm viÖc; thêng xuyªn chØ ®¹o, híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc, nhiÖm vô cña toµn chi nh¸nh. * Së giao dÞch Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn. Huy ®éng vèn ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®îc th«ng suèt. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng… *Phßng c¸ nh©n Phßng qu¶n lý rñi ro 20
- Xem thêm -