Tài liệu Về doanh thu tại công ty tnhh châu á linh,

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng I CẢ Để hoàn thành đƣợc tốt bài khóa luận tốt nghiệp này, trƣớc tiên tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Quang Hùng đã trực tiếp hƣớng dẫn, cung cấp tài liệu và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành bài khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn c c th y gi o, cô gi o đã dạy d , chỉ bảo và truyền đạt cho tôi nh ng kiến thức trong suốt thời gian tôi học tập tại trƣờng, cảm ơn khoa Kế to n tài ch nh - Trƣờng Đại học Thƣơng mại đã tạo môi trƣờng tốt cho tôi học tập và nghiên cứu. Tôi xin g i lời cảm ơn chân thành đến c c cô, c c ch , c c anh, c c chị trong Công ty tr ch nhiệm h u hạn Châu Linh đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi tham gia thực tập và hƣớng dẫn tận t nh để tôi có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hà nội, ngày 19 th ng 05 năm 2012 Sinh viên Hoàng Thị Long SV: Hoàng Thị Long Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng ỤC ỤC I CẢ ỤC ỤC DA H ỤC S ĐỒ, BẢ G BIỂU: DA H ỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦ Ở ĐẦU ........................................................................................................1 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .......................................................................1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU....................................................................................2 3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU..............................................................3 4. PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.............................................................3 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .......................................................................3 4.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu......................................................................5 4.1.2.1. Phương pháp so sánh....................................................................................5 4.1.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn ..................................................................5 4.1.2.3. Phương pháp dùng bảng, biểu phân tích ....................................................6 4.1.2.4. Phương pháp khác ........................................................................................6 CH G I: C SỞ U V D A H THU V PH T CH D A H THU ............................................................................................................................7 1. 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU ............7 1.1.1 t 1.1.2 t 1.1.2.1 hái niệ cơ ản ..................................................................................7 lí thu t li n u n nd nh thu án h ng .....................................8 c ích phân tích doanh thu bán hàng ......................................................8 1.1.2.2 Nguồn tài liệu liên quan ến phân tích doanh thu bán hàng ......................9 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH DOANH THU B N HÀNG ......................................9 1.2.1 Phân tích d nh thu the tổng ức v t cấu .............................................9 1.2.1.1 Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp v kinh doanh .......................9 1.2.1.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu .............................................................................................................................10 1.2.1.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán .............................. 10 1.2.1.4 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán ..................11 SV: Hoàng Thị Long Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 1.2.1.5 Phân tích doanh thu bán hàng theo các ơn vị trực thuộc .......................11 1.2.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý ..........................................11 1.2.3 Phân tích t c phát triển củ d nh thu u các nă ............................12 1.2.4 Phân tích các nhân t ảnh hưởng nd nh thu án h ng......................12 1.2.4.1 Phân tích các nhân t ịnh tính ảnh hư ng ến doanh thu bán hàng .....12 1.2.4.2 Phân tích các nhân t ịnh lư ng ảnh hư ng ến doanh thu bán hàng .13 CH G 2: PH T CH THỰC TRẠ G D A H THU BÁ H G TẠI CÔNG TY TNHH CHÂU Á LINH .......................................................................16 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƢỜNG ĐẾN DOANH THU B N HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CHÂU LINH..............16 2.1.1 Giới thiệu công t T HH Châu Á inh .......................................................16 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .........................................16 2.1.1.2 Đặc iểm hoạt ộng kinh doanh của công ty..............................................16 2.1.1.3 Đặc diểm tổ chức quản lí của công ty .........................................................17 2.1.1.4 Đặc iểm bộ máy kế toán của công ty .........................................................17 2.1.1.5 Kết quả kinh doanh của công ty giai oạn 2010 - 2011 .............................18 2.1.2 Các nhân t ảnh hưởng nd nh thu án h ng tại công t T HH Châu Á Linh .......................................................................................................................19 2.1.2.1 Các nhân t thuộc về môi trường bên ngoài...............................................19 2.1.2.2 Các nhân t thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp ............................19 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU B N HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CHÂU Á LINH .............................................................................................20 2.2.1 Phân tích d nh thu the tổng ức v t cấu ...........................................20 2.2.1.1 Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp v kinh doanh ......................20 2.2.1.1 Phân tích doanh thu bán theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu..21 2.2.2.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán .............................. 22 2.2.2.4 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán ..................22 2.2.2 Khái uát ự i n ng củ d nh thu u các ì ......................................24 2.2.3 Phân tích các nhân t ảnh hưởng SV: Hoàng Thị Long nd nh thu án h ng......................25 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 2.2.3.1 Phân tích mức ộ ảnh hư ng của s lư ng hàng bán và ơn giá bán hàng ...................................................................................................................................25 2.2.3.2 Phân tích mức ộ ảnh hư ng của s lư ng lao ộng và năng suất lao ộng ...........................................................................................................................25 CH BÁ H G III: CÁC K T U G TẠI C V Đ UẤT HẰ T G D A H THU G T T HH CH U Á I H .........................................27 3.1. C C KẾT LUẬN VÀ PH T HIỆN QUA NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CHÂU LINH ....................27 3.1.1. hững t uả ã ạt ược ..........................................................................27 3.1.2. hững ặt còn tồn tại v ngu n nhân ......................................................28 3.2. Các ề xuất, i n nghị nhằ tăng d nh thu án hàng cho công ty ..........29 3.2.1 Giải pháp 1 ......................................................................................................29 3.2.2 Giải pháp 2 .....................................................................................................30 3.2.3 Gải pháp 3: Phát triển 3.2.4 Giải pháp 4: Tổ chức ạng lưới ti u thụ ản phẩ tạ nâng c trình h ng hó hợp lý. ...31 i ngũ cán công nhân viên. ...........................................................................................................................32 3.2.5 Giải pháp 5: h ng hó KẾT U â dựng v h n thiện chi n lược v h ạch ti u thụ ản phẩ ..................................................................................................33 ..............................................................................................................34 SV: Hoàng Thị Long Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp DA H GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng ỤC S ĐỒ, BẢ G BIỂU: Sơ đ 2.1: Sơ đ t chức của công ty TNHH Châu Linh Biểu 2.1 Tr ch một số chỉ tiêu BCKQKD năm 2010 – 2011 Biểu 2.2 Phân t ch doanh thu b n hàng theo nghiệp vụ kinh doanh Biểu 2.3: Phân t ch doanh thu b n hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu Biểu 2.4 Phân t ch doanh thu b n hàng theo phƣơng thức b n Bảng 2.5 Phân t ch doanh thu b n hàng theo phƣơng thức thanh to n Biểu 2.6 Phân t ch doanh thu qua c c năm Biểu 2.7 Phân t ch mức độ ảnh hƣởng của số lƣợng hàng b n và đơn gi b n hàng Biểu 2.8 Phân t ch mức độ ảnh hƣởng của số lƣợng lao động và năng suất lao động SV: Hoàng Thị Long Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng DA H ỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Tr ch nhiệm h u hạn TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt XK Xuất khẩu GTGT Gi trị gia tăng DTBHH Doanh thu bán hàng hoá DTCCDV Doanh thu cung cấp dịch vụ TBTH Thiết bị tin học TBĐT Thiết bị điện t TBVP Thiết bị văn phòng DTBB Doanh thu bán buôn DTBL Doanh thu b n lẻ TLĐ T ng lao động NSLĐBQ Năng suất lao động b nh quân BCKQKD B o c o kết quả kinh doanh SV: Hoàng Thị Long Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng PHẦ Ở ĐẦU 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI * Về lý thuyết Doanh thu b n hàng là một chỉ tiêu kinh tế t ng hợp phản nh t ng doanh thu b n hàng, thành phẩm và cung cấp dịch vụ của một doanh nghiệp. Nó là ngu n tài ch nh quan trọng gi p doanh nghiệp trang trải c c khoản chi ph trong qu tr nh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cho qu tr nh kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một c ch thƣờng xuyên liên tục. Đ ng thời nó cũng là chỉ tiêu phản nh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nƣớc. Do đó tăng doanh thu b n hàng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp và đối với cả xã hội: • Đối với doanh nghiệp: - Thứ nhất, tăng doanh thu b n hàng đ ng nghĩa với việc tăng lƣợng hàng hóa b n ra trên thị trƣờng hay điều này đã tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kinh doanh - Thứ hai, tăng doanh thu b n hàng cũng là tăng lƣợng tiền thu về cho doanh nghiệp, v vậy nó gi p doanh nghiệp có thể thu h i vốn nhanh từ đó bù đắp c c chi ph sản xuất kinh doanh, tạo nh ng điều kiện để mở rộng đ u tƣ hoặc đ u tƣ chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nƣớc. - Thứ ba là tăng doanh thu b n hàng sẽ ảnh hƣởng đến việc x c định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp, góp ph n tăng lợi nhuận, tạo điều kiện tăng thu nhập cho ngƣời lao động. • Đối với xã hội: - Khi lƣợng hàng hóa b n ra trên thị trƣờng ngày càng tăng th ngƣời tiêu dùng có thể thoải m i lựa chọn nh ng mặt hàng theo ý muốn của m nh. Điều này cũng có nghĩa là tăng doanh thu b n hàng sẽ góp ph n thỏa mãn tốt hơn c c nhu c u tiêu dùng hàng hóa cho xã hội. - Thứ hai là doanh thu b n hàng tăng nghĩa là lƣợng hàng hóa mà doanh nghiệp tung ra thị trƣờng cũng đang tăng lên, điều này đã th c đẩy sản xuất ph t SV: Hoàng Thị Long 1 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng triển, đảm bảo cân đối cung c u, n định gi cả thị trƣờng và mở rộng giao lƣu kinh tế gi a c c vùng, miền và với c c nƣớc trong khu vực. Nhƣ vậy, có thể nói doanh thu b n hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp nên việc tăng doanh thu có ý nghĩa rất lớn. * Về thực tế Qua khảo s t tại công ty TNHH Châu Linh, em thấy công ty vẫn còn nhiều hạn chế, t n tại trong việc thực hiện c c chỉ tiêu và kế hoạch doanh thu nhƣ: Qua kết quả điều tra cho thấy, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng việc tiêu thụ hàng hóa của công ty chƣa đƣợc tiến hành hợp lý, công ty đang chủ yếu thực hiện tiêu thụ hàng hóa theo phƣơng thức b n lẻ, chƣa ch trọng đến b n buôn nên lƣợng hàng hóa tiêu thụ không đƣợc nhiều. Cũng qua điều tra, khảo s t tất cả c c ý kiến thu đƣợc đều công nhận: Tốc _ độ tăng, giảm doanh thu gi a c c năm của công ty không n đinh thậm ch , doanh thu năm sau còn giảm so với năm trƣớc. Ngoài ra, qua điều tra, phỏng vấn cũng cho thấy, vấn đề tăng doanh thu cũng đang là một vấn đề bức thiết đối với công ty nói riêng và c c doanh nghiệp thƣơng mại nói chung và có nh ng giải ph p nào nhằm tăng doanh thu vẫn là một câu hỏi muôn thủa mà c c doanh nghiệp quan tâm. Nhận thức đƣợc t m quan trọng của việc tăng doanh thu b n hàng, em đã lựa chọn nghiên cứu về chỉ tiêu doanh thu b n hàng nhằm t m ra c c giải ph p gi p công ty có thể tăng doanh thu trong nh ng năm tiếp theo. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU • Nghiên cứu đề tài này nhằm hệ thống hóa nh ng vấn đề lý luận về doanh thu, doanh thu b n hàng và nội dung phân t ch doanh thu b n hàng tại c c doanh nghiệp • T m ra nh ng mặt công ty đã đạt đƣợc nhƣ: về ngu n nhân lực, về mặt hàng kinh doanh, về đối t c kinh doanh cũng nhƣ t m ra đƣợc nh ng mặt còn hạn chế và nguyên nhân nhƣ : về cơ sở hạ t ng, về thị trƣờng tiêu thụ mà công ty c n phải khắc phục trong nh ng kỳ kinh doanh tiếp theo. SV: Hoàng Thị Long 2 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng •Đƣa ra một số giải ph p gi p doanh nghiệp trong việc tăng doanh thu b n hàng. 3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU • Về đối tƣợng nghiên cứu “Doanh thu b n hàng” tại công ty TNHH Châu Linh • Về không gian Tại công ty TNHH Châu Linh - số 24, ng 603, Lạc Long Quân – Tây H - Hà Nội • Về thời gian C c số liệu đƣợc s dụng phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài là c c số liệu về doanh thu b n hàng từ năm 2010, 2011 4. PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Thu thập số liệu là bƣớc đ u tiên, quan trọng c n phải tiến hành trƣớc hết trong bất kỳ cuộc điều tra, nghiên cứu nào. Để thu thập tài liệu, số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài này, em đã s dụng một số phƣơng ph p sau: * Phƣơng ph p điều tra: Qu tr nh thu thập d liệu bằng phiếu điều tra diễn ra theo 4 bƣớc: + Bƣớc 1: X c định đối tƣợng điều tra:gi m đốc công ty, trƣởng phòng kinh doanh, nhân viên phòng kế to n. +Bƣớc 2: X c định thông tin c n điều tra: - Việc tăng doanh thu có phải là bức thiết đối với công ty không? - Nhân tố nào t c động chủ yếu tới việc tăng doanh thu - Việc tiêu thụ hàng ho của công ty đã đƣợc tiến hành hợp lý hay chƣa? - Tốc độ tăng giảm doanh thu của công ty qua c c năm - C c giải ph p chủ yếu để tăng doanh thu b n hàng + Bƣớc 3: Ph t phiếu điều tra cho c c đối tƣợng trong công ty: g m 5 phiếu điều tra: - Gi m Đốc: H Hải Quảng - Trƣởng phòng kinh doanh: Ngô Quang Nghĩa SV: Hoàng Thị Long 3 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng - Kế to n trƣởng: Nguyễn Thị Thuỷ - Thủ quỹ: Trịnh Ngọc Minh - Nhân viên kế to n b n hàng: Lƣơng Minh Châu + Bƣớc 4: Thu phiếu điều tra sau đó t ng hợp kết quả điều tra. * Phƣơng ph p phỏng vấn: Phƣơng ph p này đƣợc p dụng để phỏng vấn một số c n bộ chủ chốt trong công ty nhằm thu thập nh ng thông tin chung về t nh h nh kinh doanh của Công ty , sức tăng trƣởng cũng nhƣ mục tiêu về doanh thu của công ty. Qua phƣơng ph p phỏng vấn ngƣời phỏng vấn sẽ thu thập đƣợc thông tin ch nh x c, cụ thể, chi tiết… mà phƣơng ph p điều tra không có đƣợc. C c bƣớc tiến hành phỏng vấn: + Bƣớc 1: X c định đối tƣợng c n phỏng vấn: Gi m đốc, Kế to n trƣởng, kế to n bán hàng. + Bƣớc 2: Đƣa ra c c câu hỏi phỏng vấn: + Bƣớc 3: Tiến hành phỏng vấn : - Phỏng vấn Gi m Đốc H Hải Quảng - Phỏng vấn kế to n trƣởng Nguyễn Thị Thuỷ - Phỏng vấn kế to n b n hàng Lƣơng Minh Châu + Bƣớc 4: T ng hợp d liệu phỏng vấn Phƣơng ph p t ng hợp số liệu: Số liệu thu thập g m: b o c o tài ch nh (b o c o kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị từ c c năm 2005-2009), s chi tiết về doanh thu, kế hoạch doanh thu…Ngoài ra, số liệu còn đƣợc thu thập trên c c phƣơng tiện truyền thông nhƣ: b o, internet,… T ng hợp số liệu thu thập đƣợc. Số liệu đƣợc x lý theo phƣơng ph p cộng d n để phục vụ mục tiêu và nội dung phân t ch. Phƣơng ph p nghiên cứu số liệu: p dụng nghiên cứu c c tài liệu bên trong và tài liệu bên ngoài doanh nghiệp. Tài liệu bên trong đƣợc s dụng trong luận văn là c c b o c o tài ch nh, c c b o c o về doanh thu và kế hoạch doanh thu của công ty. Tài liệu bên ngoài bao g m c c luận văn, chuyên đề tốt nghiệp của c c kho trƣớc, c c chuẩn mực, thông tƣ, c c bài b o, tạp ch của c c nhà nghiên cứu,… SV: Hoàng Thị Long 4 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 4.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Để phục vụ cho việc phân t ch c c số liệu về doanh thu tại công ty TNHH Châu Linh, em đã s dụng c c phƣơng ph p sau: 4.1.2.1. Phương pháp so sánh So s nh là một phƣơng ph p nghiên cứu để nhận thức c c sự vật hiện tƣợng thông qua quan hệ đối chiếu tƣơng h gi a sự vật hiện tƣợng này với sự vật, hiện tƣợng kh c. Trong đề tài này, phƣơng ph p so s nh đƣợc s dụng để thấy đƣợc c c chỉ tiêu tốc độ ph t triển liên hoàn, định gốc và b nh quân. Qua đó nhằm mục đ ch: - Đ nh gi đƣợc mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu đã đề ra - Thấy đƣợc sự thay đ i của doanh thu gi a năm nay với c c năm trƣớc, cũng nhƣ gi a c c quý trong năm nay với cùng kỳ năm trƣớc. - Thấy đƣợc sự biến động và xu thế biến động của c c chỉ tiêu doanh thu bán hàng qua từng thời kỳ kinh doanh nhất định Để thấy đƣợc r mục đ ch của phƣơng ph p so s nh trong đề tài này ta tiến hành so s nh gi a c c nội dụng sau: - So s nh chỉ tiêu doanh thu b n buôn với doanh thu b n lẻ của năm 2009 so với năm 2008 để thấy đƣợc tỷ trọng của hai loại doanh thu trên trong t ng doanh thu và thấy đƣợc xu hƣớng biến động của doanh thu của m i phƣơng thức b n. - So s nh doanh thu b n hàng gi a c c nghiệp vụ kinh doanh thực hiện trong năm 2009 với năm 2008: Doanh thu b n hàng hóa và doanh thu cung cấp dịch vụ nhằm đ nh gi mức độ thực hiện kế hoạch doanh thu so với năm trƣớc và t m ra giải ph p tăng doanh thu. - So s nh doanh thu b n hàng gi a c c quý trong năm 2011 với nhau và với c c quý trong năm 2010 để thấy đƣợc sự biến động và xu hƣớng biến động của doanh thu qua c c quý có đ ng đều hay không và mức độ thực hiện kế hoạch doanh thu b n hàng so với c c quý của năm liền trƣớc đó. - So s nh doanh thu b n hàng năm 2009 với nh ng năm trƣớc (4 năm) để thấy đƣợc tốc độ ph t triển doanh thu qua c c năm. 4.1.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn SV: Hoàng Thị Long 5 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Tiến hành phân t ch doanh thu b n hàng ngoài s dụng phƣơng ph p so s nh để thấy đƣợc sự biến động tăng, giảm của c c chỉ tiêu ảnh hƣởng, đề tài còn s dụng phƣơng ph p thay thế liên hoàn để thấy đƣợc mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố tới doanh thu b n hàng. Phƣơng ph p này đƣợc s dụng để t nh to n mức độ ảnh hƣởng của c c nhân tố tới chỉ tiêu phân t ch. Cụ thể đối với đề tài này nhằm mục đ ch: - Thấy đƣợc sự ảnh hƣởng của số lƣợng và gi b n tới doanh thu b n hàng. - Thấy đƣợc sự ảnh hƣởng của số lƣợng lao động và năng suất lao động tới doanh thu bán hàng. Từ đó đ nh gi đƣợc mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố trên tới sự tăng, giảm của doanh thu b n hàng. 4.1.2.3. Phương pháp dùng bảng, biểu phân tích Mục đ ch của phƣơng ph p này là để phản nh một c ch trực quan nh ng ảnh hƣởng của số liệu phân t ch. Ngoài ra, qua việc tr nh bày c c số liệu phân t ch trên bảng biểu ta cũng dễ dàng so s nh c c số liệu về tỷ trọng, tỷ lệ của c c chỉ tiêu phân t ch. Từ đó thấy đƣợc mức độ hoàn thành của c c chỉ tiêu này gi a c c kỳ kinh doanh kh c nhau. 4.1.2.4. Phương pháp khác Ngoài 3 phƣơng ph p phân t ch d liệu ch nh ở trên th để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài „Phân t ch doanh thu b n hàng tại công ty TNHH Châu Linh”, em còn s dụng một vài phƣơng ph p kh c để h trợ cho việc nghiên cứu phân t ch nhƣ: Phƣơng ph p chỉ số kết hợp với phƣơng ph p thay thế liên hoàn để t nh to n mức độ ảnh hƣởng của số lƣợng hàng b n và gi b n. SV: Hoàng Thị Long 6 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp CH G I: C GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SỞ U V D A H THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU 1. 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU 1.1.1 t hái niệ cơ ản a. Doanh thu • Doanh thu là t ng gi trị của c c lợi ch kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc trong kỳ kế to n, ph t sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp góp ph n làm tăng vốn chủ sở h u. C c khoản thu hộ bên thứ ba không phải là ngu n lợi ch kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở h u của doanh nghiệp sẽ không đƣợc coi là doanh thu (Chế độ kế to n doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính) • Doanh thu là t ng gi trị c c lợi ch kinh tế thu đƣợc trong kỳ kế to n ph t sinh từ c c hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp ph n làm tăng vốn chủ sở h u – Chuẩn mực kế to n 14: Doanh thu và thu nhập khác. b. Doanh thu bán hàng • Doanh thu b n hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc x c định theo gi trị hợp lý của khoản đã thu đƣợc tiền hoặc sẽ thu đƣợc tiền từ c c giao dịch và nghiệp vụ ph t sinh doanh thu nhƣ b n sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đ u tƣ, cung cấp dịch vụ cho kh ch hàng bao g m cả c c khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (Chế độ kế to n doanh nghiệp, quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài ch nh) • Doanh thu b n hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu phản nh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định (Gi o tr nh phân t ch kinh tế doanh nghiệp thƣơng mại - Đại học Thƣơng Mại) c. Doanh thu thuần • Doanh thu thu n về b n hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc x c định bằng công thức sau: SV: Hoàng Thị Long 7 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp = GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng - - - - trong k • Chiết khấu thƣơng mại: Là khoản doanh nghiệp b n giảm gi niêm yết cho kh ch hàng mua hàng với khối lƣợng lớn • Giảm gi hàng b n: Là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy c ch hoặc lạc hậu thị hiếu. • Gi trị hàng b n bị trả lại: Là gi trị khối lƣợng hàng b n đã x c định là tiêu thụ bị kh ch hàng trả lại và từ chối thanh to n. (Chuẩn mực kế to n Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập kh c.)  Thuế GTGT là loại thuế gi n thu, đƣợc t nh trên khoản gi trị gia tăng thêm của hàng hóa dịch vụ ph t sinh trong qu trinhg sản xuất, lƣu thông tới tiêu dùng.  Thuế TTĐB là loại thuế đặc biệt đ nh trên hàng hóa đặc biệt theo quy định của nhà nƣớc. d. Doanh thu tài chính Là gi trị c c lợi ch kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc từ hoạt động tài ch nh hoặc kinh doanh về vốn trong k kế to n. Doanh thu hoạt động tài ch nh ph t sinh từ c c khoản tiền lãi, tiền bản quyền , c tức và lợi nhuận đƣợc chia của doanh nghiệp, chỉ đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn 2 điều kiện sau: - Có khả năng thu đƣợc lợi ch từ giao dịch đó. - Doanh thu đƣợc x c định tƣơng đối chắc chắn. 1.1.2 1.1.2.1 t lí thu t li n u n nd nh thu án h ng c ích phân tích doanh thu bán hàng Phân t ch t nh h nh doanh thu b n hàng nhằm mục đ ch nhận thức và đ nh gi một c ch đ ng đắn, toàn diện và kh ch quan t nh h nh thực hiện c c chỉ tiêu doanh thu b n hàng của doanh nghiệp trong k về số lƣợng, kết cấu chủng loại và gi cả hàng SV: Hoàng Thị Long 8 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng b n… qua đó thấy đƣợc mức độ hoàn thành số chênh lệch tăng giảm của c c chỉ tiêu kế hoạch doanh thu b n hàng của doanh nghiệp. Đ ng thời qua phân t ch cũng nhằm mục đ ch thấy đƣợc nh ng mâu thuẫn t n tại và nh ng nguyên nhân ảnh hƣởng kh ch quan cũng nhƣ trong khâu b n hàng để từ đó t m ra nh ng ch nh s ch, biện ph p quản l th ch hợp nhằm đẩy mạnh b n hàng, tăng doanh thu. Nh ng số liệu, tài liệu phân t ch doanh thu b n hàng là cơ sở căn cứ để phân t ch c c chỉ tiêu kinh tế nhƣ: phân t ch t nh h nh mua hàng, phân t ch t nh h nh chi ph hoặc lợi nhuận kinh doanh. Ngoài ra doanh nghiệp cũng s dụng c c số liệu phân t ch doanh thu b n hàng làm cơ sở, căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho k sau. 1.1.2.2 Nguồn tài liệu liên quan ến phân tích doanh thu bán hàng - C c chỉ tiêu kế hoạch doanh thu b n hàng của doanh nghiệp trong k . C c chỉ tiêu kế hoạch doanh thu b n hàng của doanh nghiệp đƣợc xây dựng tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ căn cứ vào yêu c u quản l của doanh nghiệp. Doanh thu b n hàng có thể đƣợc xây dựng theo c c nghiệp vụ kinh doanh: doanh thu b n hàng hóa, doanh thu thành ph n, doanh thu dịch vụ… Ngoài ra doanh thu b n hàng có thể đƣợc xây dựng theo ngành, nhóm hàng hoặc c c mặt hàng chủ yếu theo phƣơng thức b n…theo địa điểm kinh doanh. - C c số liệu kế to n doanh thu b n hàng đƣợc s dụng trong phân t ch t nh h nh doanh thu b n hàng bao g m cả kế to n t ng hợp, kế to n chi tiết, c c hợp đ ng b n hàng và c c đơn đặt hàng, c c chứng từ hóa đơn… - C c số liệu thông tin kinh tế thị trƣờng, gi cả của nh ng mặt hàng mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao g m cả thông tin trong nƣớc và thông tin trên thị trƣờng quốc tế và khu vực. - C c chế độ, ch nh s ch về thƣơng mại, ch nh s ch tài ch nh - t n dụng và c c ch nh s ch có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp do nhà nƣớc hoặc do nghành ban hành. 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG 1.2.1 Phân tích d nh thu the tổng ức v t cấu 1.2.1.1 Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp v kinh doanh SV: Hoàng Thị Long 9 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Phân t ch doanh thu b n hàng theo nội dung này nhằm nhận thức và đ nh gi ch nh x c mức độ hoàn thành c c chỉ tiêu doanh thu b n hàng, qua đó x c đinh kết quả theo từng nghiệp vụ kinh doanh. Đ ng thời qua việc phân t ch này còn gi p cho chủ doanh nghiệp có nh ng cơ sở, căn cứ đề ra nh ng ch nh s ch, biện ph p đ u tƣ th ch hợp trong việc lựa chọn c c nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngu n số liệu: căn cứ vào c c số liệu kế hoạch, kế to n t ng hợp và chi tiết về doanh thu b n hàng theo nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Phƣơng ph p phân t ch chủ yếu: p dụng phƣơng ph p so s nh và lập biểu so s nh c c số liệu thực hiện với kế hoạch, trên cơ sở t nh to n c c chỉ tiêu tỉ lệ ph n trăm, số chênh lệch và tỉ lệ doanh thu của từng nghiệp vụ kinh doanh. 1.2.1.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu Mục đ ch của nội dung phân t ch này là nhằm nhận thức, đ nh gi một c ch toàn diện, chi tiết t nh h nh doanh thu b n hàng theo nhóm hàng, mặt hàng, thấy đƣợc sự biến động của tăng giảm và xu hƣớng ph t triển nhu c u tiêu dùng của ch ng làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lƣợc đ u tƣ theo nhóm mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp. Ngu n số liệu: căn cứ vào nh ng số liệu kế hoạch và hạch to n chi tiết doanh thu b n hàng để so s nh gi a số liệu thực tế và số liệu kế hoạch và thực hiện k trƣớc. 1.2.1.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Phân t ch doanh thu b n hàng theo phƣơng thức này nhằm mục đ ch đ nh gi t nh h nh biến động tăng giảm của c c chỉ tiêu doanh thu theo phƣơng thức b n, t m ra ƣu; nhƣợc điểm trong từng phƣơng thức b n và khả năng đa dạng hóa c c phƣơng thức b n của doanh nghiệp, qua đó lựa chọn phƣơng thức b n phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Ngu n số liệu: Phân t ch nội dung này c n s dụng nh ng số liệu thực tế kỳ b o c o và kỳ trƣớc để t nh to n, lập biểu so s nh. SV: Hoàng Thị Long 10 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 1.2.1.4 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán Việc thanh to n tiền hàng trong doanh nghiệp hiện nay thực hiện bằng nhiều phƣơng thức thanh to n kh c nhau (thanh to n tiền mặt, chuyển khoản, tiền séc, c c loại t n phiếu…) Doanh nghiệp phải tiến hành phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức thanh to n mục đ ch là nhằm nghiên cứu, đ nh gi t nh h nh biến động của c c chỉ tiêu doanh thu b n hàng và t nh h nh thu tiền b n hàng. Thông qua đó t m ra nh ng biện ph p h u hiệu để thu h i nhanh tiền b n hàng và có định hƣớng hợp lý trong việc lựa chọn phƣơng thức b n và thanh to n tiền b n hàng trong kỳ tới. Ngu n số liệu: số liệu hạch to n t ng hợp và chi tiết c c khoản doanh thu TK 511, TK phải thu kh ch hàng 113, tài khoản dự phòng phải thu khó đòi TK 139, và các tài khoản liên quan: 111, 112… Phƣơng ph p phân t ch: so s nh gi a số liệu k thực hiện và k kế hoạch để thấy đƣợc sự biến động tăng giảm. 1.2.1.5 Phân tích doanh thu bán hàng theo các ơn vị trực thuộc Phân t ch doanh thu b n hàng theo nội dung này với mục đ ch nhận thức và đ nh gi đ ng đắn t nh h nh thực hiện kế hoạch doanh thu b n hàng, qua đó x c định kết quả kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc hạch to n kinh tế nội, thấy đƣợc sự t c động ảnh hƣởng của từng đơn vị đến thành t ch, kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp. Đ ng thời qua việc phân t ch cũng thấy đƣợc ƣu, nhƣợc điểm và nh ng mặt còn t n tại trong việc t chức và quản lý kinh doanh trong từng đơn vị trực thuộc để đề ra nh ng ch nh s ch, biện ph p quản lý th ch hợp. Phƣơng ph p: so s nh gi a số liệu và k thực tế của từng đơn vị để thấy đƣợc mức độ hoàn thành, số chênh lệch tăng giảm. Đ ng thời so s nh số chênh lệch tăng giảm của đơn vị trực thuộc với kế hoạch chung của công ty, để thấy đƣợc mức độ t c động đến tỉ lệ tăng giảm chung của toàn doanh nghiệp. 1.2.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý Để kiểm tra mức độ hoàn thành doanh thu một c ch thƣờng xuyên và nhằm thực hiện tốt kế hoạch doanh thu đòi hỏi doanh nghiệp phải phân b chỉ tiêu doanh thu bán hàng theo th ng, quý. Phân t ch doanh thu b n hàng theo nội dung này còn cho SV: Hoàng Thị Long 11 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng ta thấy đƣợc sự biến động của doanh thu qua c c thời điểm kh c nhau và nh ng nhân tố ảnh hƣởng tới ch ng để có nh ng ch nh s ch và biện ph p th ch hợp trong việc chỉ đạo kinh doanh nhằm đ p ứng nhu c u tiêu dùng của xã hội theo mùa vụ và nó có ý nghĩa đặc biệt đối với nh ng doanh nghiệp kinh doanh c c mặt hàng mang t nh thời vụ trong sản xuất hoặc tiêu dùng Phƣơng ph p phân t ch: chủ yếu là so s nh gi a số liệu thực tế và số kế hoạch để thấy đƣợc mức độ hoàn thành, tăng giảm. Đ ng thời so s nh doanh thu thực tế theo từng th ng , quý với kế hoạch năm để thấy đƣợc tiến độ hoàn thành kế hoạch. 1.2.3 Phân tích t c phát triển củ d nh thu u các nă Phân tích doanh thu bán hàng c n phải phân t ch tốc độ ph t triển của nó qua c c năm, với mục đ ch nhằm đ nh gi t nh quy luật về sự biến động của t ng doanh thu qua c c năm, đƣa ra nh ng thông tin dự b o nhu c u của thị trƣờng làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn hoặc dài hạn. Ngu n số liệu: c c số liệu doanh thu b n hàng thực tế qua c c năm 1.2.4 Phân tích các nhân t ảnh hưởng 1.2.4.1 Phân tích các nhân t nd nh thu án h ng ịnh tính ảnh hư ng ến doanh thu bán hàng Nhân tố định t nh ảnh hƣởng đến doanh thu b n hàng có 2 loại nhân tố: nhân tố bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Nhân tố bên ngoài là nh ng nhân tố thuộc môi trƣờng kinh doanh mà chủ doanh nghiệp và c c nhà quản l doanh nghiệp phải thƣờng xuyên nghiên cứu phân t ch. Phân t ch nhân tố định t nh bao g m c c nhân tố:  Phân t ch t nh h nh nhu c u và cung ứng của mặt hàng kinh doanh - Phân t ch t nh h nh ph t triển kinh tế và thu nhập của dân cƣ. Nếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong địa phƣơng có t nh h nh kinh tế tăng trƣởng và mức thu nhập của dân cƣ tăng th nhu c u và sức mua của nhu c u tăng, do vậy sẽ ảnh hƣởng đến doanh thu và ngƣợc lại. việc phân t ch ảnh hƣởng của nhân tố này căn cứ vào nh ng số liệu khảo s t về t nh h nh ph t triển kinh tế trong địa phƣơng mà doanh nghiệp hoạt động. đ ng thời c n phân t ch tố độ ph t triển của tong doanh thu b n hàng và tốc độ ph t triển thị ph n doanh thu b n hàng của doanh nghiệp trong nhiều năm. SV: Hoàng Thị Long 12 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng - Phân t ch t nh h nh biến động của môi trƣờng và nhu c u của kh ch hàng: môi trƣờng kh ch hàng của doanh nghiệp thƣơng mại có thể bao g m: ngƣời tiêu dùng trực tiếp, c c nhà sản xuất, c c nhà buôn trung gian, c c cơ quan, doanh nghiệp, c c t chức kinh tế xã hội và c c nhà xuất khẩu.  Phân t ch t nh chất và mức dộ nhu c u của nh ng mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp - T nh chất nhu c u của mặt hàng Mặt hàng có nhu c u thƣờng xuyên, mặt hàng có nhu c u định k , nhu c u thời vụ hay nhu c u tạm thời. Việc nghiên cứu phân t ch t nh chất nhu c u tiêu dùng của mặt hàng kinh doanh là cơ sở để định ra ch nh s ch mua b n th ch hợp. - Độ tu i tiêu dùng của mặt hàng: mặt hàng đó xuất hiện trên thị trƣờng đang hƣng thịnh hay có xu hƣớng giảm. Để thấy đƣợc mức độ nhu c u và xu hƣớng biến động của nhu c u đối với mặt hàng nào đã ảnh hƣởng đến doanh thu b n hàng c n phải căn cứ vào sự biến động của c c chỉ tiêu doanh thu qua nhiều năm để t nh to n c c chỉ tiêu tốc độ ph t triển. Có thể thực hiện qua kinh nghiệm thực tế, qua khảo s t và thăm dò thị trƣờng. 1.2.4.2 Phân tích các nhân t ịnh lư ng ảnh hư ng ến doanh thu bán hàng a. Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố số lượng hàng bán và đơn giá hàng bán. Mối quan hệ của hai nhân tố số lƣợng hàng b n và đơn gi hàng b n ảnh hƣởng tới chỉ tiêu doanh thu đƣợc thể hiện qua công thức sau: Doanh thu b n hàng = Số lƣợng hàng b n × đơn gi b n Hay M = q*p Số lƣợng hàng b n và gi b n tỷ lệ thuận với chỉ tiêu doanh thu, khi lƣợng hàng b n và gi b n tăng th doanh thu tăng và ngƣợc lại. Trong khi sự thay đ i của số lƣợng hàng hóa b n ra thị trƣờng nằm trong t m kiểm so t của doanh nghiệp v nó nằm trong kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp đã đặt ra từ đ u kỳ. Th sự thay đ i của nhân tố gi b n lại đƣợc coi là nhân tố kh ch quan nằm ngoài t m kiểm so t của doanh nghiệp. Nhân tố gi b n chịu ảnh hƣởng của nhiều nhân tố SV: Hoàng Thị Long 13 Lớp: SB14B Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng nhƣ: Gi trị của hàng ho , cung c u hàng ho trên thị trƣờng, c c ch nh s ch của Nhà nƣớc và chịu ảnh hƣởng của yếu tố cạnh tranh... Phƣơng ph p dùng để phân t ch mức độ ảnh hƣởng của nhân tố lƣợng và gi tới doanh thu thƣờng đƣợc s dụng là phƣơng ph p thay thế liên hoàn và phƣơng ph p số chênh lệch. b. Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động đến doanh thu bán hàng Doanh thu b n hàng = T ng số lao động × Năng suất lao động b nh quân M=T* W Hay Trong đó: M: Doanh thu bán hàng T: T ng số lao động W : Năng suất lao động b nh quân Hoặc doanh thu b n hàng = T ng số lao động × thời gian lao động × năng suất lao động b nh quân Hay M = T * SN * W Khi một trong ba nhân tố t ng số lao động, thời gian lao động, năng suất lao động b nh quân thay đ i th doanh thu thay đ i. Trong đó số lao động đƣợc coi là nhân tố kh ch quan, năng suất lao động đƣợc coi là nhân tố chủ quan. Dựa trên cơ sở p dụng phƣơng ph p so s nh và phƣơng ph p số chênh lệch ta thấy đƣợc mức độ ảnh hƣởng cụ thể của ba nhân tố trên tới doanh thu b n hàng của doanh nghiệp. c. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố quỹ hàng tới doanh thu bán hàng Nhân tố quỹ hàng hay còn gọi là khâu lƣu chuyển hàng hóa, bao g m c c chỉ tiêu nhƣ: t n kho hàng hóa đ u kỳ và cuối kỳ, chỉ tiêu mua hàng và hao hụt hàng hóa. Sự ảnh hƣởng của ch ng tới doanh thu thể hiện qua công thức sau: Doanh thu bán Tồn h H ng u H hụt Tồn h h ng tr ng ỳ = hàng hóa + vào trong - hàng hóa - hàng hóa (giá v n) ầu ỳ ỳ tr ng ỳ Hay: B= D1 + N – H – D2 cu i ỳ Trong đó: SV: Hoàng Thị Long 14 Lớp: SB14B
- Xem thêm -