Tài liệu Vật lí 7- cả năm -theo chuẩn ktkn

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 Gi¸o ¸n: vËT LÝ 7 1. §Çy ®ñ c¸c tiÕt 2. §· ®æi míi theo chuÈn KTKN TuÇn 1 Ngµy so¹n: TiÕt 1: nhËn biÕt ¸nh s¸ng – nguån s¸ng vµ vËt s¸ng I.Môc tiªu: 1-KiÕn thøc: - B»ng thÝ nghiÖm, kh¼ng ®Þnh ®îc r»ng:muèn nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng th× ¸nh s¸ng ®ã ph¶i truyÒn vµo m¾t ta vµ ta nh×n thÊy c¸c vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ c¸c vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta. - Ph©n biÖt ®îc nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. Nªu ®îc vÝ dô vÒ nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. 2-Kü n¨ng: - Lµm vµ quan s¸t c¸c thÝ nghiÖm ®Ó rót ra ®iÒu kiÖn nhËn biÕt ¸nh s¸ng vµ vËt s¸ng. 3 -Th¸i ®é: - BiÕt nghiªm tóc quan s¸t hiÖn tîng khi chØ nh×n thÊy vËt mµ kh«ng cÇm ®îc. II.chuÈn bÞ cña gv vµ hs: Mçi nhãm: Hép kÝn bªn trong cã bãng ®Ìn vµ pin. III.ho¹t ®éng d¹y –häc: Trî gióp cña gi¸o viªn ho¹t ®éng cña hoc sinh Ho¹t ®éng 1:(10 phót) Tæ chøc t×nh huèng häc tËp -Yªu cÊu HS ®äc phÇn thu thËp th«ng tin cña ch¬ng. - GV yªu cÇu 2-3 HS nh¾c l¹i. - GV nªu träng t©m cña ch¬ng. - Trong g¬ng lµ ch÷ mÝt—> trong tê gi©y lµ ch÷ g× ? - Yªu cÇu HS ®äc t×nh huèng cña bµi. - §Ó biÕt b¹n nµo sai, ta h·y t×m hiÓu xem khi nµo nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng. Ho¹t ®éng 2: (10 phót) T×m hiÓu khi nµo ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng - Quan s¸t vµ thÝ nghiÖm -HS ®äc trong 2 phót. - 1 ®Õn 3 em nh¾c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng. - HS dù ®o¸n ch÷ : … - HS ®äc t×nh huèng - Dù ®o¸n: H¶i sai : sè b¹n… Thanh sai : sè b¹n… I-NhËn biÕt ¸nh s¸ng - HS ®äc 4 trêng hîp ®îc nªu trong s¸ch gi¸o khoa. - 3 HS nªu kÕt qu¶ nghiªn cøu cña m×nh. -Yªu cÇu HS tr¶ lêi trêng hîp nµo mÊt ta - HS tr¶ lêi : nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng? +Trêng hîp 2: Ban ®ªm, ®øng trong phßng ®èng kÝn cöa, më m¾t, bËt ®Ìn. +Trêng hîp 3: Ban ngµy, ®øng ngoµi trêi, më m¾t. - HS ghi bµi: - HS nghiªn cøu 2 trêng hîp ®Ó tr¶ lêi C1: Trêng hîp 2 vµ 3 cã ®iÒu kiÖn gièng c©u hái C1. nhau lµ: cã ¸nh s¸ng vµ më m¾t nªn ¸nh s¸ng lät vµo m¾t. *KÕt luËn:M¾t ta nhËn biÕt ®îc ¸nh -Yªu cÇu HS ®iÒn vµo chç trèng hoµn s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t thµnh kÕt luËn. ta. Ho¹t ®éng 3: (10 phót)Nghiªn cøu 1 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 II-Nh×n thÊy mét vËt trong ®iÒu kiÖn nµo ta nh×n thÊy mét vËt - GV: ë trªn ta ®· biÕt: ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta.VËy, nh×n thÊy vËt cã cÇn ¸nh s¸ng tõ vËt ®Õn m¾t kh«ng? NÕu cã th× ¸nh s¸ng ph¶i ®i tõ ®©u? - Yªu cÇu HS ®äc c©u C2 vµ lµm theo lÖnh C2 - Yªu cÇu HS l¾p thÝ nghiÖm nh SGK, híng dÉn ®Ó HS ®Ët m¾t gÇn èng - HS ®äc c©u C2 trong SGK - HS th¶o luËn vµ lµm thÝ nghiÖm C2 theo nhãm. a-§Ìn s¸ng: cã nh×n thÊy(H.1.2a) b-§Ìn t¾t: kh«ng nh×n thÊy(H.1.2b) - Cã ®Ìn ®Ó tao ra ¸nh s¸ng—>nh×n thÊy vËt, chøng tá: ¸nh s¸ng chiÕu ®Õn giÊy tr¾ng —> ¸nh s¸ng tõ giÊy tr¾ng ®Õn m¾t th× nh×n thÊy giÊy tr¾ng. - HS tr¶ lêi vµ ghi vë: *KÕt luËn: Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn vµo m¾t. III-Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng - Nªu nguyªn nh©n nh×n thÊy tê giÊy tr¾ng trong hép kÝn? - Nhí l¹i: ¸nh s¸ng kh«ng ®Õn m¾t—>cã nh×n thÊy ¸nh s¸ng kh«ng? Ho¹t ®éng 4: (5 phót) Ph©n biÖt nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. - Lµm thÝ nghiÖm 1.3 cã nh×n thÊy gi©y tãc bãng ®Ìn s¸ng? -ThÝ nghiÖm 1.2a vµ 1.3a: ta nh×n thÊy tê giÊy tr¾ng vµ d©y tãc bãng ®Ìn ph¸t s¸ng. VËy chóng cã ®Æc ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau? - HS th¶o luËn theo nhãm ®Ó t×m ra ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau vµ tr¶ lêi c©u C3. +Gièng: C¶ hai ®Òu cã ¸nh s¸ng truyÒn tíi m¾t. +Kh¸c: GiÊy tr¾ng lµ do ¸nh s¸ng tõ ®Ìn truyÒn tíi råi ¸nh s¸ng l¹i tõ giÊy tr¾ng truyÒn tíi m¾t—> giÊy tr¾ng kh«ng tù ph¸t ra ¸nh s¸ng. D©y tãc bãng ®Ìn, tù nã ph¸t ra ¸nh s¸ng. - GV th«ng b¸o: VËy d©y tãc bãng ®Ìn KÕt luËn: D©y tãc bãng ®Ìn tù nã ph¸t vµ m¶nh giÊy tr¾ng ®Òu ph¸t ra ¸nh s¸ng ra ¸nh s¸ng gäi lµ nguån s¸ng —>gäi lµ vËt s¸ng. -D©y tãc bãng ®Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng vµ -Yªu cÇu HS nghiªn cøu vµ ®iÒn vµo m¶nh giÊy tr¾ng h¾t l¹i ¸nh s¸ng tõ vËt chç trèng hoµn thµnh kÕt luËn. kh¸c chiÕu vµo nã gäi chung lµ vËt s¸ng. Ho¹t ®éng 5: (10ph) Cñng cè – Híng IV- VËn dông: dÉn vÒ nhµ. *VËn dông: -Yªu cÇu HS vËn dông kiÕn thøc ®· häc C4: Trong cuéc tranh c·i,b¹n Thanh tr¶ lêi c©u C4, C5. ®óng v× ¸nh s¸ng tõ ®Ìn pin kh«ng chiÕu vµo m¾t —>m¾t kh«ng nh×n thÊy ®îc. C5: Khãi gåm c¸c h¹t li ti,c¸c h¹t nµy®îc chiÕu s¸ng trë thµnh vËt s¸ng —> ¸nh s¸ngtõ c¸c h¹t ®ã truyÒn ®Õn -T¹i sao l¹i nh×n thÊy c¶ vÖt s¸ng? m¾t. - C¸c h¹t xÕp gÇn nh liÒn nhau n»m trªn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng—>t¹o thµnh *Cñng cè: vÖt s¸ng m¾t nh×n thÊy. - Qua bµi häc, yªu cÇu HS rót ra kiÕn *HS nªu ®îc: thøc thu thËp ®îc. + Ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi… + Ta nh×n thÊy mét vËt khi… 2 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 - GV cïng HS tham kh¶o thªm môc “Cã thÓ em cha biÕt” + Nguån s¸ng lµ vËt tù nã… + VËt s¸ng gåm… + Nh×n thÊy mµu ®á—cã ¸nh s¸ng mµu ®á ®Õn m¾t. + Cã nhiÒu lo¹i ¸nh s¸ng mµu. +VËt ®en: kh«ng trë thµnh vËt s¸ng. *Híng dÉn vÒ nhµ: - Tr¶ lêi l¹i c©u háiC1, C2, C3. - Häc thuéc phÇn ghi nhí. - Lµm bµi tËp 1.1 ®Õn 1.5 (Tr.3-SBT). IV – Rót kinh nghiÖm: Phï hîp víi HS TuÇn 2 TiÕt 2: I-môc tiªu Ngµy so¹n Sù truyÒn ¸nh s¸ng 1- KiÕn thøc * BiÕt lµm thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng. * Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng vµo x¸c ®Þnh ®êng th¼ng trong thùc tÕ. * NhËn biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña 3 lo¹i chïm ¸nh s¸ng. 2- Kü n¨ng * Bíc ®Çu biÕt t×m ra ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng b»ng thùc nghiÖm. * BiÕt dïng thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm chøng l¹i mét hiÖn tîng vÒ ¸nh s¸ng. 3- Th¸i ®é BiÕt vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng II- ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh + Mçi nhãm: 1 èng nhùa cong, 1 èng nhùa th¼ng fi 3 mm, dµi 200 mm. 1 nguån s¸ng dïng pin. 3 mµn ch¾n cã ®ôc lç nh nhau. 3 ®inh gim m¹ mò nhùa to III- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra – tæ chøc t×nh huèng häc tËp (10 phót) 3 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 1- KiÓm tra: HS1: - Khi nµo ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng? - Khi nµo ta nh×n thÊy vËt - Gi¶i thÝch hiÖn tîng khi nh×n thÊy vÖt s¸ng trong khãi h¬ng (hoÆc ®¸m bôi ban ®ªm)? HS2: Ch÷a bµi tËp 1.1 vµ 1.2 (SBT) - GV kiÓm tra vë bµi tËp cña mét sè häc sinh. 2- Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: Cho HS ®äc phÇn më bµi SGK Em cã suy nghÜ g× vÒ th¾c m¾c cña H¶i? - GV ghi l¹i ý kiÕn cña HS trªn b¶ng ®Ó sau khi häc bµi, HS so s¸nh kiÕn thøc víi dù kiÕn. Ho¹t ®éng 2: nghiªn cøu t×m quy luËt ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng (15 phót) - GV: Dù ®o¸n ¸nh s¸ng ®i theo ®êng cong hay gÊp khóc? - Nªu ph¬ng ¸n kiÓm tra? - GV xem xÐt c¸c ph¬ng ¸n cña HS cã thÓ cïng HS th¶o luËn c¸c ph¬ng ¸n cña HS nµo cã thÓ thùc thi ®îc, ph¬ng ¸n nµo kh«ng thùc hiÖn ®îc v× sao? - Yªu cÇu HS chuÈn bÞ thÝ nghiÖm kiÓm chøng. - 1 HS lªn b¶ng tr¶ lêi, c¸c HS díi líp chó ý l¾ng nghe phÇn tr×nh bµy cña b¹n, nªu nhËn xÐt. - 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp. - HS ch÷a bµi tËp vµo vë nÕu sai. HS nªu ý kiÕn. I- §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng - 1, 2 HS nªu dù ®o¸n. - 1,2 HS nªu ph¬ng ¸n: (kh¶ n¨ng HS sÏ nªu ®îc ¸nh s¸ng truyÒn qua khe hë hÑp ®i th¼ng hoÆc ¸nh s¸ng tõ ®Ìn ph¸t ra ®i th¼ng…) - Bè trÝ thÝ nghiÖm : Ho¹t ®éng c¸ nh©n lÇn lît mçi HS quan s¸t d©y tãc bãng ®Ìn pin qua èng th¼ng vµ èng cong. Tr¶ lêi c©u C1. - èng th¼ng: nh×n thÊy d©y tãc bãng ®Ìn ®ang ph¸t s¸ng ¸nh s¸ng tõ d©y tãc bãng ®Ìn qua èng th¼ng tíi m¾t. - èng cong: Kh«ng nh×n thÊy d©y tãc bãng ®Ìn -> ¸nh s¸ng tõ d©y tãc bãng - Kh«ng cã èng th¼ng th× ¸nh s¸ng cã ®Ìn kh«ng truyÒn theo ®êng cong. truyÒn theo ®êng th¼ng kh«ng? Cã ph¬ng ¸n nµo kiÓm tra ®îc kh«ng? - HS nªu ph¬ng ¸n. NÕu ph¬ng ¸n HS kh«ng thùc hiÖn ®îc th× - HS bè trÝ thÝ nghiÖm lµm theo ph¬ng ¸n SGK. + BËt ®Ìn + §Ó 3 mµn ch¾n 1, 2,3 sao cho - §Ó cho HS nªu ph¬ng ¸n thö, sau ®ã gióp nh×n qua 3 lç A, B, C vÉn thÊy ®Ìn HS thö kh«ng cÇn kiÓm tra 3 lç A, B, C mµ s¸ng. chØ kiÓm tra 3 b¶n 1,2,3 n»m trªn cïng 1 ®- + KiÓm tra 3 lç A, B, C cã th¼ng êng th¼ng (v× 3 b¶n gièng hÖt nhau). hµng kh«ng? - Chó ý chØ lÖch kho¶ng 1-2 cm tr¸nh lÖch h¼n th× ¸nh s¸ng vÉn lät qua 2 lç cßn l¹i. ->HS ghi vë: 3 lç A, B, C th¼ng hµng - ¸nh s¸ng chØ truyÒn theo ®êng nµo? -> ¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng. 4 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 Th«ng b¸o qua thÝ nghiÖm: M«i trêng kh«ng khÝ, níc, tÊm kÝnh trong -> gäi lµ m«i trêng trong suèt. - Mäi vÞ trÝ trong mèi trêng ®ã cã tÝnh chÊt nh nhau -> ®ång tÝnh -> rót ra ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng -> HS nghiªn cøu ®Þnh luËt trong SGK vµ ph¸t biÓu. Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu thÕ nµo lµ tia s¸ng, chïm s¸ng (10 phót) - Quy íc tia s¸ng nh thÕ nµo ? ThÝ nghiÖm h×nh 2.3 kh«ng thùc hiÖn v× ¸nh s¸ng cña thÝ nghiÖm cã thÓ cã cêng ®é lín chiÕu vµo m¾t häc sinh g©y nguy hiÓm do ®ã chØ quy íc c¸ch vÏ. - Chó ý : Khe hë ph¶i ®Ó song song víi mµn. - Quy íc vÏ chïm s¸ng nh thÕ nµo? - Thùc tÕ thêng gÆp chïm s¸ng gåm nhiÒu tia s¸ng. - Thay tÊm ch¾n 1 khe b»ng tÊm ch¾n 2 khe song song. -VÆn pha ®Ìn -> t¹o ra 2 tia song song, 2 tia héi tô, 2 tia ph©n kú. - §Ó lÖch 1 trong 3 b¶n, quan s¸t ®Ìn. HS quan s¸t: kh«ng thÊy ®Ìn. *KÕt luËn: ®êng truyÒn ¸nh s¸ng trong kh«ng khÝ lµ ®êng th¼ng. - HS ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. - HS ghi l¹i ®Þnh luËt vµo vë. II- Tia s¸ng vµ chïm s¸ng - HS vÐ ®êng truyÒn ¸nh s¸ng tõ ®iÓm s¸ng S ®Õn ®iÓm M S M Mòi tªn chØ híng -> tia s¸ng SM - Quan s¸t mµn ch¾n: cã vÖt s¸ng hÑp th¼ng -> h×nh ¶nh ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng. - HS nghiªn cøu SGK tr¶ lêi : vÏ chïm s¸ng th× chØ cÇn vÏ 2 tia s¸ng ngoµi cïng. - VÆn pha ®Ìn, trªn mµn ch¾n -> 2 tia song song - VÆn pha ®Ìn ®Ó t¹o ra 2 tia s¸ng héi tô - VÆn pha ®Ìn ®Ó t¹o ra 2 tia s¸ng ph©n kú. Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C3 Tr¶ lêi c©u C3: - Mçi ý, GV yªu cÇu 2 em ph¸t biÓu ý kiÕn a- Chïm s¸ng song song gåm c¸c tia råi ghi vµo vë. s¸ng kh«ng giao nhau trªn ®êng truyÒn - NÕu sö dông bé thÝ nghiÖm t¹o chïm s¸ng cña chóng. song song vµ chïm s¸ng ph©n kú th× GV b- Chïm s¸ng héi tô gåm c¸c tia s¸ng híng dÉn HS rót ®Ìn ra xa hoÆc ®Èy vµo gÇngiao nhau trªn ®êng truyÒn cña chóng. ->t¹o ra c¸c chïm s¸ng theo ý muèn. c- Chïm s¸ng ph©n kú gåm c¸c tia 5 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 s¸ng loe réng ra trªn ®êng truyÒn cña chóng. - C©u C4 yªu cÇu HS nªu ®îc : ¸nh 1-VËn dông s¸ng tõ ®Ìn ph¸t ra ®· truyÒn ®Õn m¾t ta - Yªu cÇu HS gi¶i ®¸p c©u C4 theo ®êng th¼ng( qua 2 thÝ nghiÖm h×nh 2.1 vµ h×nh 2.2) - Yªu cÇu HS ®äc c©u C5 vµ b»ng kinh - HS nªu ph¬ng ¸n. nghiÖm nªu c¸ch ®iÒu chØnh 3 kim th¼ng hµng. NÕu häc sinh nãi ®óng -> yªu cÇu HS - HS lµm thÝ nghiÖm thùc hiÖn. - §Æt m¾t sao cho chØ nh×n thÊy kim NÕu HS nãi kh«ng ®óng th× GV híng dÉn gÇn m¾t nhÊt mµ kh«ng thÊy 2 kim -> sau ®ã yªu cÇu HS gi¶i thÝch. cßn l¹i. - Gi¶i thÝch: kim 1 lµ vËt ch¾n s¸ng cña kim 2, kim 2 lµ vËt ch¾n s¸ng cña kim 3. - Do ¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng nªn ¸nh s¸ng tõ kim 2, 3 bÞ ch¾n kh«ng tíi m¾t. 3 2 1 2 – Cñng cè: - Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh - 2 HS lÇn lît ph¸t biÓu. s¸ng. - BiÓu diÔn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng. - Khi ng¾m ph©n ®éi em xÕp th¼ng hµng, em - Tuú theo tr×nh bµy cña HS nhng ph¶i cñng cè 2 yÕu tè: ph¶i lµm nh thÕ nµo? Gi¶i thÝch, + ¸nh s¸ng truyÒn th¼ng + ¸nh s¸ng tõ vËt ®Õn m¾t -> m¾t míi nh×n thÊy vËt s¸ng 3- Híng dÉn vÒ nhµ ; - Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. - BiÓu diÔn tia s¸ng nh thÕ nµo? - Lµm bµi tËp: 2.1 ®Õn 2.4 (tr .4 – SBT) IV- Rót kinh nghiÖm: Phï hîp víi HS TuÇn 3 TiÕt 3 I-môc tiªu øng dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng 1- KiÕn thøc * NhËn biÕt ®îc bãng tèi, bãng nöa tèi vµ gi¶i thÝch. 6 Ngµy so¹n Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 * Gi¶i thÝch ®îc v× sao cã hiÖn tîng nhËt thùc vµ nguyÖt thùc. 2- Kü n¨ng * VËn dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng trong thùc tÕ vµ hiÓu ®îc mét sè øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. II- ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh + Mçi nhãm: 1 ®Ìn pin. 1 c©y nÕn (hay b»ng 1 vËt h×nh trô). 1 vËt c¶n b»ng b×a. 1 h×nh vÏ nhËt thùc vµ nguyÖt thùc. III- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra-Tæ chøc t×nh híng häc tËp ( 8 phót) 1-KiÓm tra: HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh - HS díi líp l¾ng nghe ý kiÕn cña s¸ng. V× vËy ®êng truyÒn cña tia s¸ng ®îc b¹n, nªu nhËn xÐt. biÓu diÔn nh thÕ nµo? Ch÷a bµi tËp 1. HS2: Ch÷a bµi tËp 2 vµ 3. - HS ch÷a bµi tËp vµo vë nÕu sai. HS3: Ch÷a bµi tËp 4. 2-Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: Cã thÓ t¹o t×nh huèng nh SGK hoÆc: T¹i sao thêi xa con ngêi ®· biÕt nh×n vÞ trÝ bãng n¾ng ®Ó biÕt giê trong ngµy, cßn gäi lµ “®ång hå mÆt trêi”? - GV ghi l¹i ý kiÕn cña HS trªn b¶ng ®Ó sau khi häc bµi, HS so s¸nh kiÕn thøc víi dù kiÕn. 7 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t, h×nh thµnh kh¸i niÖm bãng tèi, bãng nöa tèi (15 phót) - Yªu cÇu HS lµm theo c¸c bíc: +GV híng dÉn HS ®Ó ®Ìn ra xa -> bãng ®Ìn râ nÐt. +Tr¶ lêi c©u hái C1. -Yªu cÇu HS ®iÒn vµo chç trèng trong c©u. 8 I- Bãng tèi, bãng nöa tèi. ThÝ nghiÖm 1 - Nghiªn cøu SGK -> chuÈn bÞ thÝ nghiÖm. - Quan s¸t hiÖn tîng trªn mµn ch¾n. Tr¶ lêi c©u C1: -Gi¶i thÝch: HS vÏ ®êng truyÒn tia s¸ng tõ ®Ìn qua vËt c¶n ®Õn mµn ch¾n - ¸nh s¸ng truyÒn th¼ng nªn vËt c¶n ®· ch¾n ¸nh s¸ng -> vïng tèi. -NhËn xÐt: trªn mµn ch¾n ®Æt sau vËt c¶n cã mét vïng kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng tíi gäi lµ bãng tèi. Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 - Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm -> hiÖn tîng cã ThÝ nghiÖm 2: g× kh¸c hiÖn tîng ë thÝ nghiÖm 1. - C©y nÕn to ®èt ch¸y(hoÆc bãng ®Ìn s¸ng) -> t¹o nguån s¸ng réng. - Tr¶ lêi c©u hái C2 - Nguyªn nh©n cã hiÖn tîng ®ã? + Vïng bãng tèi ë gi÷a mµn ch¾n. + Vïng s¸ng ë ngoµi cïng - §é s¸ng cña c¸c vïng nh thÕ nµo? + Vïng xen gi÷a bãng tèi vïng s¸ng -> bãng nöa tèi. - Nguån s¸ng réng so víi mµn ch¾n - Gi÷a thÝ nghiÖm 1 vµ 2, bè trÝ dông cô thÝ (hoÆc cã kÝch thíc gÇn b»ng vËt nghiÖm cã g× kh¸c nhau? ch¾n)-> t¹o ra bãng ®en vµ xung - Bãng nöa tèi kh¸c bãng tèi nh thÕ nµo? quanh cã bãng nöa tèi. NhËn xÐt: Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa -Yªu cÇu HS tõ thÝ nghiÖm rót ra nhËn xÐt. sau vËt c¶n cã mét vïng chØ nhËn Cã thÓ thay bãng ®Ìn d©y tãc lín U=220V ®îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña b»ng c©y nÕn ch¸y. nguån s¸ng tíi gäi lµ bãng nöa tèi. II-NhËt thùc-nguyÖt thùc Ho¹t ®éng 3: H×nh thµnh kh¸i niÖm Cã h×nh vÏ nhËt thùc vµ nguyÖt thùc (10 phót) - Em h·y tr×nh bµy quü ®¹o chuyÓn ®éng cña MÆt Tr¨ng, MÆt Trêi vµ Tr¸i ®Êt? - NÕu HS kh«ng tr×nh bµy ®îc, GV cã thÓ vÏ m« t¶ quü ®¹o chuyÓn ®éng, nªu chuyÓn ®éng c¬ b¶n cña chóng. -GV th«ng b¸o: Khi MÆt Trêi, MÆt Tr¨ng, a-NhËt thùc Tr¸i ®Êt n»m trªn cïng 1 ®êng th¼ng: -Yªu cÇu HS vÏ tia s¸ng ®Ó nhËn thÊy hiÖn tîng nhËt thùc - Yªu cÇu tr¶ lêi c©u C3: - Tr¶ lêi c©u hái C3 - Nguån s¸ng : MÆt Trêi - GV cã thÓ gîi ý tr¶ lêi. - MÆt Tr¨ng: vËt c¶n -Tr¸i ®Êt: mµn ch¾n MÆt Trêi-MÆt Tr¨ng-Tr¸i §Êt trªn cïng mét ®êng th¼ng - §øng ë vÞ trÝ nµo sÏ thÊy nhËt thùc? - HS vÏ ®êng truyÒn tia s¸ng a) A - Vïng trªn Tr¸i §Êt chøa vÞ trÝ A b) B cã hiÖn tîng nhËt thùc vµ n»m c) C trong vïng bãng tèi. d) D e) E - VÞ trÝ nµo trªn Tr¸i ®Êt n»m trong vïng - NhËt thùc toµn phÇn: ®øng trong bãng mê. vïng bãng tèi, nh×n thÊy mét phÇn MÆt Trêi. - NhËt thùc mét phÇn: ®øng trong vïng nöa tèi, nh×n thÊy mét phÇn 9 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 MÆt Trêi. b-NguyÖt thùc - GV gîi ý ®Ó HS t×m ra ®îc vÞ trÝ MÆt Tr¨ng - MÆt Trêi- Tr¸i §Êt - MÆt Tr¨ng cã thÓ trë thµnh mµn ch¾n. n»m trªn mét ®êng th¼ng. -H·y chØ ra MÆt Tr¨ng lóc nµy lµ nguyÖt thùc -Tr¶ lêi c©u C4. toµn phÇn hay mét phÇn. MÆt Tr¨ng ë vÞ trÝ 1 lµ nguyÖt thùc, - ChØ ra vÞ trÝ MÆt Tr¨ng ë vÞ trÝ nµo lµm vÞ trÝ 2,3 lµ tr¨ng s¸ng. nguyÖt thùc 1 phÇn. - Hái thªm: NguyÖt thùc x¶y ra cã thÓ x¶y ra trong c¶ ®ªm kh«ng? Gi¶i thÝch? (dµnh cho HS kh¸) GV cã thÓ m« t¶ quü ®¹o chuyeenr ®éng cña MÆt Tr¨ng -> nguyÖt thùc chØ x¶y ra trong mét thêi gian chø kh«ng thÓ x¶y ra c¶ ®ªm -> c©u chuyÖn vÒ GÊu ¨n MÆt Tr¨ng”, “gâ mâ ®æi GÊu ®Ó ¨n MÆt Tr¨ng” chØ lµ tëng tîng do MÆt Tr¨ng chuyÓn ®éng xung quanh Tr¸i §Êt. - Cã thÓ th«ng b¸o mÆt ph¼ng quü ®¹o chuyÓn ®éng cña MÆt Tr¨ng vµ mÆt ph¼ng chuyÓn ®éng cña Tr¸i §Êt lÖch nha kho¶ng 60 . V× thÕ MÆt Trêi, Tr¸i §Êt, MÆt Tr¨ng cïng n¨m trªn mét ®êng th¼ng kh«ng thêng xuyªn x¶y ra mµ mét n¨m chØ x¶y ra 2 lÇn. ëViÖt Nam nhËt thùc ®· x¶y ra n¨m 1995 th× 70 n¨m sau míi x¶y ra. NguyÖt thùc thêng x¶y ra vµo ®ªm r»m. Ho¹t ®éng 4: VËn dông-Cñng cè-Híng dÉn vÒ nhµ. 1-VËn dông - Yªu cÇu lµm thÝ nghiÖm c©u C5 - HS vÏ h×nh vµo vë (theo h×nh mÆt ph¼ng) - C©u C3. C©u C6: Bãng ®Ìn d©y tãc cã nguån s¸ng nhá, vËt c¶n lín so víi nguån -> kh«ng cã ¸nh s¸ng tíi bµn. Bãng dÌn èng -> nguån s¸ng réng so víi vËt c¶n -> bµn n»m trong vïng nöa tèi sau quyÓn vë -> nhËn ®îc mét phÇn ¸nh s¸ng truyÒn 2-Cñng cè tíi vë vÉn ®äc ®îc s¸ch. - HS tr¶ lêi b»ng phiÕu häc tËp -> thu mét -Bãng tèi n»m ë sau vËt … kh«ng vµi HS lµm nhanh. nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ … - Bãng nöa tèi n¨m …nhËn… - NhËt thùc lµ do MÆt Trêi, MÆt Tr¨ng, Tr¸i §Êt s¾p xÕp theo thø tù 10 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 trªn ®êng th¼ng… - NguyÖt thùc lµ do MÆt Trêi, Tr¸i ®Êt, MÆt tr¨ng s¾p xÕp theo thø tù trªn ®êng th¼ng… - Nguyªn nh©n chung g©y ra hiÖn tîng - Nguyªn nh©n chung: ¸nh s¸ng nguyÖt thùc vµ nhËt thùc lµ g×? truyÒn theo ®êng th¼ng. 3-Híng dÉn vÒ nhµ - Häc thuéc phÇn ghi nhí- Gi¶i thÝch l¹i c©u C1 ®Õn C6 - Lµm bµi tËp 3.1 ®Õn 3.4 SBT IV rót kinh nghiÖm Phï hîp víi HS TuÇn 4 TiÕt 4 : Ngµy so¹n ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng I-Môc tiªu 1-KiÕn thøc Qua thÝ nghiÖm ®Ó nghiªn cøu: * §êng ®i cña tia s¸ng ph¶n x¹ trªn g¬ng ph¼ng. * X¸c ®Þnh tia tíi, tia ph¶n x¹, gãc tíi, gãc ph¶n x¹ trong mçi thÝ nghiÖm. * Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. 2-Kü n¨ng * BiÕt øng dông ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh ¸ng ®Ó thay ®æi híng ®i cña tia s¸ng theo ý muèn. 3-Th¸i ®é *Trung thùc, tØ mØ, cÈn thËn trong khi lµm thÝ nghiÖm. * Cã tinh thÇn céng t¸c phèi hîp víi b¹n trong ho¹t ®éng chung cña nhãm. II- ChuÈn bÞ 1-Dông cô TN cho mçi nhãm HS * 1 g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì th¼ng ®øng. * 1 ®Ìn pin cã mµn ch¾n ®ôc lç ®Ó t¹o ra tia s¸ng (chïm s¸ng hÑp //). * 1 tê giÊy kÏ « vu«ng. 2-Dông cô cho GV nh cña HS III- TiÕn tr×nh d¹y häc ThÇy trß H§1:KiÓm tra bµi cò kÕt hîp giíi thiÖu bµi míi (5 phót) - KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ -HS tr¶ lêi 3 c©u hái vïng bãng tèi, bãng tèi, vïng cña GV. 11 ghi b¶ng Trêng THCS Ngäc Liªn bãng nöa tèi, bãng nöa tèi? - HiÖn tuîng nhËt thùc x¶y ra khi nµo? thÕ nµo lµ nhËt thùc toµn phÇn, nhËt thùc mét phÇn? - Khi nµo cã nguyÖt thùc? - Cho HS lªn b¶ng lµm bµi tËp trong SBT tr 5 - GV m« t¶ trß ch¬i t×m ®êng gi÷a Thanh vµ H¶i, 2 em dïng g¬ng ®Ó b¸o hiÖu cho nhau. - GV ®Æt vÊn ®Ò: dïng g¬ng nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®iÒu khiÓn tia s¸ng theo ý muèn cña m×nh vµ giíi thiÖu bµi míi. H§2: GV ®a ra kh¸i niÖm g¬ng ph¼ng (5 phót) - GV yªu cÇu HS cÇm g¬ng lªn soi vµ nãi xem ®· thÊy g× trong g¬ng? - GV th«ng b¸o: ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng. -Yªu cÇu HS nhËn xÐt xem mÆt g¬ng cã ®Æc ®iÓm g×? - GV uèn n¾n c©u tr¶ lêi vµ ®i ®Õn kÕt luËn vÒ g¬ng ph¼ng, cho HS ghi vµo vë. - GV cho HS ®äc c©u C1 vµ th¶o luËn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 -HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp. -HS dù ®o¸n vµ tr¶ lêi. -HS tiÕp thu vµ ghi tªn bµi míi - HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi c©u hái. - HS tiÕp thu th«ng b¸o vµ ghi vµo vë. - Th¶o luËn nhãm vµ ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - HS vËn dông trong thùc tÕ cã nh÷ng vËt nµo cã thÓ coi lµ g¬ng ph¼ng ®Ó tr¶ lêi c©u C1 Bµi 4: ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. I. g¬ng ph¼ng 1-Quan s¸t (SGKtr.12) - H×nh cña vËt quan s¸t ®îc trong g¬ng gäi lµ ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng. 2- G¬ng ph¼ng Lµ mét mÆt ph¼ng nh½n, bãng (g¬ng soi) H§3: H×nh thµnh kh¸i niÖm vÒ sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng (7 phót) - GV tæ chøc cho HS lµm TN - HS bè trÝ TN theo H4.2, th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi H4.2 th¶o luËn nhãm c©u C2 ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn vµ mét em ®¹i diÖn nhãm - GV cho HS ph¸t biÓu phÇn kÕt tr¶ lêi c©u C2. luËn - HS ®øng lªn ph¸t biÓu (nhiÒu em nh¾c l¹i) II .sù ph¶n s¸ng H§ 4: T×m quy luËt vÒ sù ®æi híng cña tia s¸ng khi gÆp g¬ng ph¼ng (15 phót) - GVhíng dÉn HS lµm thÝ - HS tiÕn hµnh lµm TN nghiÖm theo H4.2. - GV th«ng b¸o: tia tíi, tia ph¶n - HS tiÕp thu th«ng b¸o x¹, ph¸p tuyÕn. vµ ghi vµo vë. III-§Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 12 x¹ ¸nh 1-ThÝ nghiÖm H4.2 tr.12 SGK 2-KÕt luËn -Tia s¸ng truyÒn tíi mét g¬ng ph¼ng, bÞ h¾t l¹i theo mét híng x¸c ®Þnh gäi lµ hiÖn tîng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. -Tia s¸ng truyÒn tíi g¬ng lµ tia tíi. Tia s¸ng bÞ g¬ng h¾t l¹i lµ tia ph¶n x¹. 1-ThÝ nghiÖm H4.2 tr.12 SGK 2- KÕt luËn - Tia ph¶n x¹ n»m trong cïng mÆt ph¼ng víi tia tíi vµ ph¸p Trêng THCS Ngäc Liªn - GV nªu híng cña tia ph¶n x¹ quan hÖ thÕ nµo víi híng cña tia tíi vµ mèi quan hÖ gi÷a gãc ph¶n x¹ vµ gãc tíi. - GV híng dÉn biÓu diÔn g¬ng ph¼ng vµ c¸c tia s¸ng trªn H4.3 tr.13 SGK(GV vÏ lªn b¶ng HS vÏ theo) - GV híng dÉn HS bè trÝ TN kiÓm chøng gãc ph¶n x¹ b»ng gãc tíi( dïng thíc ®o gãc ®Ó ®o 3 gi¸ trÞ kh¸c nhau) - GV híng dÉn HS vÏ tia tíi, tia ph¶n x¹, gãc tíi i, gãc ph¶n x¹ r qua H4.3 (SGK tr 13) (Thùc hµnh c©u C3) H§ 5: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt (3 phót) - GV yªu cÇu HS ph¸t biÓu néi dung ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng (cho nhiÒu em nh¾c l¹i vµ cho ghi vµo vë) H§6: VËn dông (8 phót) - Cho HS ®äc c©u C4 vµ mét em lªn b¶ng vÏ tiÕp tia ph¶n x¹ trªn H4.4. - GV cho HS ®äc l¹i néi dung ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. - Cho HS ®äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 - HS dù ®o¸n mèi quan hÖ gi÷a gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹. - HS quan s¸t vµ ghi vµo vë H4.3 theo híng dÉn cña GV: vÏ tia SI, IN, vµ gãc i. tuyÕn t¹i ®iÓm tíi. - Gãc ph¶n x¹ vµ gãc tíi lu«n lu«n b»ng nhau. S N R - HS th¶o luËn nhãm, dù ®o¸n vµ lµm TN kiÓm tra ®o kÕt qu¶ ghi vµo SBT. - HS ph¸t biÓu kÕt luËn. - HS thùc hiÖn c©u C3, hoµn thµnh tia IR vµ gãc r. i r I 3-§Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng - HS ph¸t biÓu néi - Tia ph¶n x¹ n»m dung ®Þnh luËt vµ ghi trong mÆt ph¼ng chøa vµo vë. tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn víi g¬ng ë ®iÓm tíi. - Gãc ph¶n x¹ b»ng - 1 HS lªn b¶ng vÏ tia gãc tíi. ph¶n x¹ trªn H4.4. M S - HS ®äc néi dung ®Þnh luËt SGK tr. 14 I -HS ®äc tõ SGK tr.14 H×nh 4.4 IV- DÆn dß (2 phót) 1- Häc bµi : Häc phÇn ghi ë vë vµ ghi nhí SGK tr.14. 2-Bµi tËp : SBT tr.6. 3-Xem tríc : Bµi 5: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. V-rót kinh nghiÖm TuÇn 5 TiÕt 5 : Ngµy so¹n ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng I-Môc tiªu 1-KiÕn thøc * HS biÕt bè trÝ TN ®Ó nghiªn cøu ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. * Nªu ®îc nh÷ng tÝnh chÊt ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. 2-Kü n¨ng * VÏ ®îc ¶nh cña mét vËt ®Æt tríc g¬ng ph¼ng. 13 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 3-Th¸i ®é *Trung thùc, tØ mØ, cÈn thËn trong khi lµm thÝ nghiÖm. * Cã tinh thÇn céng t¸c phèi hîp víi b¹n trong ho¹t ®éng chung cña nhãm. II- ChuÈn bÞ 1-Dông cô TN cho mçi nhãm HS * 1 g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì th¼ng ®øng. 1 tÊm kÝnh trong suèt. * 2 côc pin nhá (cì A.A.A), 2 viªn phÊn, 1 tê giÊy kÎ « vu«ng 2-Dông cô cho GV * C¸c lo¹i tranh chôp nh H5.1, 5.2, 5.3. * ViÕt 3 c©u dù ®o¸n lªn b¶ng treo hoÆc giÊy b×a. III- TiÕn tr×nh d¹y häc ThÇy H§1: KiÓm tra bµi cò kÕt hîp giíi thiÖu bµi míi (5 phót) - GV ph¸t cho mçi HS mét tê giÊy cã c©u hái sau: 1. Ph¸t biÓu ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. 2. Trªn h×nh vÏ cã mét tia tíi tõ ®iÓm s¸ng S chiÕu lªn mét g¬ng ph¼ng t¹i I. H·y vÏ tiÕp tia ph¶n x¹(nªu c¸ch vÏ) * GV thu bµi, xem s¬ qua vµ nªu nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña mét sè bµi. * GV cho HS ®äc phÇn më bµi vµ nªu mét sè hiÖn tîng t¬ng tù, ®ång thêi treo c¸c tranh ®· chuÈn bÞ cho HS quan s¸t. * GV giíi thiÖu bµi míi (bµi nµy nghiªn cøu tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng) H§2: Quan s¸t ¶nh cña mét c©y nÕn trong g¬ng ph¼ng (3 phót) - GV híng dÉn HS bè trÝ TN H5.2 (chó ý nh¾c HS ®Æt g¬ng th¼ng ®øng trïng víi 1 ®êng kÎ MN trªn tê giÊy « vu«ng) ®Æt tríc g¬ng 1 viªn phÊn ®Ó quan s¸t. H§3: Dù ®o¸n vµ lµm TN kiÓm tra (10 phót) - GV cho HS ®äc c©u hái(SGK tr.15-tr16) ®ång thêi treo c©u hái lªn b¶ng (3 c©u dù ®o¸n) - GV híng dÉn HS thùc hiÖn c¸c c©u C1, C2, C3. trß ghi b¶ng - HS tr¶ lêi trªn giÊy vµ nép l¹i (thêi gian 3 phót) - HS tiÕp thu vµ rót kinh nghiÖm - Mét HS ®øng lªn ®äc vµ cho thÝ dô t¬ng tù hoÆc cho biÕt ý kiÕn c¸ nh©n m×nh qua c©u chuyÖn cña BÐ Lan. - HS tiÕp thu ý kiÕn vµ ghi tªn bµi vµo vë. Bµi 5: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng I. tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng ThÝ nghÖm H5.2 tr.5 SGK) Quan s¸t ¶nh cña côc pin vµ viªn phÊn trong g¬ng ph¼ng - HS lµm theo nhãm vµ thùc hiÖn yªu cÇu cña GV lµ quan s¸t ¶nh cña côc pin hoÆc viªn phÊn 2- Dù ®o¸n vµ lµm qua g¬ng TN kiÓm tra (H 5.3 tr.16 SGK) -HS th¶o luËn nhãm ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn vµ ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi 3 c©u hái . - C¸c nhãm tù lµm TN theo nhãm c©u C1, C2, 14 Trêng THCS Ngäc Liªn - GV giíi thiÖu c¸ch tiÕn hµnh TN: thay g¬ng ph¼ng b»ng mét tÊm kÝnh ph¼ng trong suèt ®Æt ®óng vÞ trÝ cña g¬ng vµ híng dÉn HS c¸ch høng ¶nh cña côc pin vµ c¸ch ®o kÝch thíc vµ vÞ trÝ cña ¶nh. H§ 4: Rót ra kÕt luËn (3 phót). - Qua TN kiÓm chøng GV gäi HS nªu kÕt luËn. Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 C3; kiÓm tra dù ®o¸n theo híng dÉn cña GV sau ®ã nªu nhËn xÐt vµ lµm SBT KÕt luËn - HS ®øng lªn ph¸t biÓu vµ lªn b¶ng ®iÒn vµo chç trèng. - GV treo tê giÊy viÕt s½n ®Ó HS - HS tr¶ lêi trong SBT lªn b¶ng ®iÒn tõ. vµ tù ghi vµo vë bµi häc phÇn kÕt luËn. H§ 5: Gi¶i thÝch sù t¹o thµnh ¶nh cña vËt trong g¬ng ph¼ng (15 phót) - GV th«ng b¸o : 1 ®iÓm s¸ng A ®îc x¸c ®Þnh b»ng 2 tia s¸ng giao nhau xuÊt ph¸t tõ A. ¶nh cña A lµ ®iÓm giao nhau cña 2 tia ph¶n x¹ t¬ng øng. - GV híng dÉn HS thùc hiÖn c©u C4 - GV treo tranh vÏ s½n H5.4 tr.16 SGK vµ nªu vÊn ®Ò kÐo dµi 2 tia ph¶n x¹ vÒ phÝa sau g¬ng em cã nhËn xÐt g×? - GV th«ng b¸o: ®©y lµ c¸ch vÏ ¶nh cña mét ®iÓm s¸ng qua g¬ng ph¼ng. - GV hái HS cã c¸ch nµo vÏ nhanh h¬n thÕ kh«ng? - GV cã thÓ giíi thiÖu c¸ch vÏ nhanh h¬n nÕu HS kh«ng t×m thÊy. H§6: VËn dông (7 phót) - GVth«ng b¸o : ¶nh cña mét vËt lµ tËp hîp ¶nh cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn vËt. - GV treo tranh vÏ H5.5 cho HS ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u C5, C6. - ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n gäi lµ ¶nh ¶o. - ¶nh cña mét vËt nh×n thÊy trong g¬ng ph¼ng cã kÝch thíc b»ng kÝch thíc cña vËt. - Mçi ®iÓm s¸ng vµ ¶nh cña nã trong g¬ng ph¼ng ®Òu c¸ch g¬ng mét kho¶ng c¸ch b»ng nhau. II- Gi¶i thÝch sù t¹o thµnh ¶nh bëi g¬ng ph¼ng - HS tiÕp thu th«ng tin. -HS thùc hiÖn c©u C4 theo híng dÉn cña GV. S N’ i - HS tr¶ lêi vµ lªn b¶ng vÏ tiÕp 2 tia ph¶n x¹ vµ t×m giao ®iÓm cña chóng. -HS vÏ tiÕp 2 tia ph¶n x¹ vµo vë bµi häc. - HS nµo biÕt th× lªn b¶ng vÏ. - HS vÏ vµo SBT H5.5 vµ t×m ¶nh cña vËt AB. N I IV- VËn dông K A B H×nh 5.5 - HS tiÕp thu th«ng b¸o th¶o luËn nhãm vµ mét HS lªn b¶ng vÏ tiÕp H5.5 c¸c em kh¸c vÏ vµo SBT vµ tr¶ lêi c©u C5, C6, vµo SBT. - HS gi¶i thÝch chç sai 15 Ghi nhí : SGK tr.12 Trêng THCS Ngäc Liªn - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí. - Cho HS ®äc phÇn “cã thÓ em cha biÕt” Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 cña BÐ Lan. - HS ®äc phÇn ghi nhí SGJ tr. 17 - HS ®äc tõ SGK tr.17. IV- DÆn dß (2 phót) 1- Häc bµi : Häc phÇn ghi ë vë vµ ghi nhí + «n tËp tõ bµi 1 ®Õn bµi 5 ®Ó häc tiÕt thùc hµnh. 2-Bµi tËp : SBT tr.17. 3-Xem tríc : Bµi 6: Thùc hµnh: vÏ vµ quan s¸t ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. V-rót kinh nghiÖm TuÇn 6 TiÕt 6 : I-Môc tiªu Ngµy so¹n thùc hµnh: quan s¸t vµ vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng 1-KiÕn thøc * LuyÖn tËp vÏ ¶nh cña c¸c vËt cã h×nh d¹ng kh¸c nhau ®Æt tríc g¬ng ph¼ng. 2-Kü n¨ng * TËp x¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy trong g¬ng ph¼ng(thÞ trêng) . 3-Th¸i ®é *Trung thùc, tØ mØ, cÈn thËn trong khi lµm thÝ nghiÖm. * Cã tinh thÇn céng t¸c phèi hîp víi b¹n trong ho¹t ®éng chung cña nhãm. II- ChuÈn bÞ 1-Dông cô TN cho mçi nhãm HS * 1 g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì th¼ng ®øng. 1 bót ch× vµ 1 thíc chia ®é. 2-Dông cô cho GV * Mçi HS mét phiÕu thùc hµnh. III- TiÕn tr×nh d¹y häc ThÇy H§1: KiÓm tra bµi cò vµ bµn giao dông cô (5 phót) 1 - Nªu tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng? Ph¸t biÓu 2 ®Þnh luËt: truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng vµ ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. 2- VÏ ¶nh cña mét ®iÓm s¸ng S qua g¬ng ph¼ng (vÏ theo 2 c¸ch) - GV giíi thiÖu bµi thùc hµnh vµ bµn giao dông cô cho mèi nhãm ( Nhãm trëng nhËn) trß - Gäi mét HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi vµ cho b¹n nhËn xÐt ®¸nh gÝa c©u tr¶ lêi. - Gäi 2 HS lªn b¶ng vÏ (mçi em mét c¸ch) - Nhãm trëng nhËn vµ kiÓm tra dông cô. H§2: X¸c ®Þnh môc tiªu bµi thùc hµnh (2 phót) - GV nªu môc tiªu cña bµi thÝ nghiÖm: X¸c ®Þnh ¶nh cña vËt - HS tiÕp thu vµ lµm t¹o bëi g¬ng ph¼ng vµ x¸c ®Þnh viÖc theo nhãm. vïng nh×n thÊy trong g¬ng. 16 ghi b¶ng Trêng THCS Ngäc Liªn H§3: C¸ch x¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy trong g¬ng (3 phót) - GV híng dÉn cho c¶ líp s¬ qua vÒ c¸ch ®¸nh dÊu vïng quan s¸t trong g¬ng. H§ 4: VÏ ¶nh vµ x¸c ®Þnh thÞ trêng (30 phót). - GV híng dÉn HS theo néi dung bµi thùc hµnh theo dâi, gióp ®ì uèn n¾n c¸c nhãm khi lµm sai hoÆc lµm chËm. Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 VÏ ¶nh cña mét vËt ®Æt tríc mét g¬ng ph¼ng - HS lµm viÖc theo nhãm díi sù híng dÉn cña GV. (VÏ H6.1 tr.18 SGK) II- x¸c ®Þnh vïng quan s¸t ®îc trong g¬ng ph¼ng - HS tù lµm theo bµi thùc hµnh, th¶o luËn (VÏ H6.3 tr.18 SGK nhãm vµ lÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u C1, C2, C3, C4 vµo phiÕu thùc hµnh H§ 5: Nép phiÕu thùc hµnh vµ - C¸c nhãm trëng lµm giao tr¶ dông cô (3 phót) viÖc IV- DÆn dß (2 phót) 1- GV híng dÉn : Häc sinh vÒ nhµ ghi vµo vë tiÕt 6: tªn bµi thùc hµnh vµ tiªu ®Ò cña phÇn 1 vµ 2 2-Xem tríc : Bµi 7: G¬ng cÇu låi V-rót kinh nghiÖm TiÕt 6 : Thø .................. ngµy ..... th¸ng ...... n¨m 200.... Bµi thùc hµnh. Quan s¸t vµ vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng Hä vµ tªn häc sinh : ...................................................................Stt:.......... Líp: .............nhãm :................................................................................. §iÓm Lêi phª cña gi¸o viªn 17 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 I-x¸c ®Þnh ¶nh cña mét vËt ®Æt tríc mét g¬ng ph¼ng C1: a- VÏ ¶nh cña bót ch× t¹o bëi g¬ng ph¼ng. b- ............................................................................. ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... C2: a- VÏ ¶nh cña bót ch× t¹o bëi g¬ng ph¼ng. b- ............................................................................... ........................................................................................... ............................................................................................ c-................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ .......................................................................................... II-x¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy trong g¬ng ph¼ng C3: a- VÏ ¶nh M’ cña m¾t t¹o bëi g¬ng ph¼ng. b- VÏ 2 tia tíi øng víi 2 tia ph¶n x¹ tõ 2 mÐp g¬ng c- G¹ch chÐo vïng quan s¸t ®îc réng nhÊt. d-.............................................................................. ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... VÏ tiÕp vïng nh×n thÊy øng víi mét vÞ trÝ thø hai. M’ cña m¾t ë gÇn g¬ng h¬n. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm tra: 18 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 ........................................................................ ........................................................................ ......................................................................... TuÇn 7 TiÕt 7: I-môc tiªu; G¬ng cÇu låi Ngµy so¹n 1-KiÕn thøc: - Nªu ®îc nh÷ng tÝnh chÊt cña ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi. - NhËn biÕt ®îc vïng nh×n thÊy trong g¬ng cÇu låi lín h¬n trong g¬ng ph¼ng cã cïng bÒ réng. 2-Kü n¨ng - Gi¶i thÝch ®îc øng dông cña g¬ng cÇu låi. 3-Th¸i ®é - Trung thùc, tØ mØ, cÈn thËn trong khi lµm thÝ nghiÖm. - Cã tinh thÇn céng t¸c phèi hîp víi b¹n trong ho¹t ®éng chung cña nhãm. II- ChuÈn bÞ; 1-Dông cô thÝ nghiÖm cho mçi nhãm HS - 1 g¬ng cÇu låi. - 1 g¬ng ph¼ng cã chiÒu réng b»ng ®êng kÝnh g¬ng cÇu låi. - 1 c©y nÕn nhá, diªm ®Ó ®èt. 2-Dông cô cho GV - Tranh vÏ h×nh 7.4 phãng to. - 1 g¬ng xe m¸y, mét c¸i th×a b»ng inox, 1 tay n¾m cña b»ng i nox. III- TiÕn tr×nh d¹y häc ThÇy trß Ghi b¶ng H§1: Giíi thiÖu bµi míi (3 phót) - GV cho HS quan s¸t mét sè ®å -HS quan s¸t vµ tr¶ lêi. vËt GV ®· chuÈn bÞ, nh×n vµo c¸c vËt ®ã xem cã thÊy ¶nh cña m×nh kh«ng vµ cã gièng ¶nh nh×n thÊy - HS tiÕp thu bµi vµ ghi Bµi 7: G¬ng cÇu låi trong g¬ng ph¼ng kh«ng tªn bµi vµo vë. I-¶nh cña mét vËt - GV giíi thiÖu c¸c vËt ®ã lµ gt¹o bëi g¬ng cÇu ¬ng cÇu låi vµ ta sÏ quan s¸t ¶nh låi. cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi. 19 Trêng THCS Ngäc Liªn Gi¸o ¸n: VËt lÝ 7 H§2: Quan s¸t ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi (7 phót) - GV híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm nh H7.1 tr.20 vµ quan s¸t ¶nh cña viªn phÊn. - Cho HS thùc hiÖn c©u C1 H§3: TN kiÓm tra (10 phót) - GV híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra (H7.2 tr.24) ®Ó so s¸nh ¶nh cña mét vËt qua g¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi. - GV cho HS ph¸t biÓu kÕt luËn sau ®ã cho HS ®iÒn vµo SBT vµ ghi vµo vë. H§4: X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi (10 phót) -Thùc hiÖn c©u C1: Quan s¸t H7.1 tr.20. +HS lµm TN theo nhãm vµ nªu dù ®o¸n ban ®Çu vÒ tÝnh chÊt cña ¶nh KÕt luËn ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi cã +HS lµn TN kiÓm tra nh÷ng tÝnh chÊt sau: theo nhãm råi ph¸t 1. Lµ ¶nh ¶o kh«ng biÓu kÕt luËn, ®iÒn vµo høng ®îc trªn mµn SBT vµ ghi vµo vë. ch¾n. 2. ¶nh quan s¸t ®îc nhá h¬n vËt. - GV nªu vÊn ®Ò x¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy trong g¬ng cÇu låi so s¸nh víi vïng nh×n thÊy trong g¬ng ph¼ng. - GV híng dÉn cho HS lµm l¹i thÝ nghiÖm nh H6.2 tr.18 vµ bè trÝ TN nh H7.3 (so s¸nh nh×n vïng thÊy trong 2 g¬ng cÇu (C2) - HS lµm viÖc theo nhãm. - Th¶o luËn kÕt qu¶ chung ë líp nh c©u C2. - HS ghi phÇn kÕt luËn vµ vë vµ lµm vµo SBT. H§5: VËn dông (10 phót) - GVcho HS t×m hiÓu vµ tr¶ lêi c©u C3 vµ c©u C4. - GV treo tranh H×nh 7.4 cho HS quan s¸t vµ GV yªu cÇu mét sè HS tr¶ lêi chung tríc c¶ líp råi nªu nhËn xÐt vÒ c©u C1 vµ C2. - GV cho HS ®äc l¹i phÇn ghi nhí. H§6: C¸ch vÏ tia ph¶n x¹ trªn mÆt g¬ng cÇu (3 phót) - GV cho HS ®äc phÇn “cã thÓ em cha biÕt) vµ gi¶i thÝch s¬ qua vÒ c¸ch vÏ tia ph¶n x¹ trªn mÆt g¬ng cÇu. II-vïng nh×n thÊy trong g¬ng cÇu låi 1-ThÝ tr.21) nghiÖm(H7.3 Quan s¸t ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi. 2-KÕt luËn: Nh×n vµo g¬ng cÇu låi ta quan s¸t ®îc mét vïng réng (lín) h¬n so víi khi nh×n vµo g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc. - HS tr¶ lêi c©u C3 vµ c©u C4. - HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi c¸c c©u hái C1 vµ C2 vµo SBT. Ghi nhí tr.25) - HS ®äc theo SGK. - HS tiÕp thu c¸ch vÏ h×nh 7.5 tr.21 vµo vë IV-DÆn dß : (2 phót) 1-Häc bµi : Häc ë vë ghi vµ ph©n ghi nhí trong SGK. 2-Lµm bµi tËp : Lµm 4 bµi tËp trang 8 SBT 3-Xem tríc: Bµi 8 : G¬ng cÇu lâm. V-rót kinh nghiÖm TuÇn 8 TiÕt 8: G¬ng cÇu lâm 20 Ngµy so¹n : : (SGK
- Xem thêm -