Tài liệu Văn hoá doanh nghiệp của công ty tổng công ty cổ phần xuất khẩu và xây dựng vinaconex

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Tr-êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n Bµi tËp gi÷a kú M«n học Văn ho¸ Kinh doanh Đề tà i: CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Văn ho¸ doanh nghiệp cña c«ng ty tæng c«ng ty cæ phÇn xuÊt khÈu vµ x©y dùng Vinaconex. - CÊu tróc vµ biÓu hiÖn VHDN cña tæng c«ng ty Vinaconex. - VHDN cña c«ng ty ®ã t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty. 1 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 lêi më ®Çu Trong mét x· héi réng lín, mçi doanh nghiÖp ®-îc coi lµ mét x· héi thu nhá. X· héi lín cã nÒn v¨n hãa lín x· héi nhá(doanh nghiÖp) còng cÇn x©y dùng cho m×nh mét nÒn v¨n hãa riªng biÖt. Trªn con ®-êng héi nhËp hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn x©y dùng cho m×nh mét nÐt v¨n hãa doanh nghÖp ®Æc tr-ng vµ nhÊt qu¸n,®Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng cña doang nhgiÖp. Vµ th«ng qua nã,ch¼ng nh÷ng môc tiªu kinh doanh ®-îc ®¶m b¶o h¬n mµ cßn thÓ hiÖn c¸i t©m cña Ban Gi¸m ®èc ®èi víi tõng con ng-êi trong doanh nghiÖp,c«ng bè c¸c chiÕn l-îc,ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng,triÕt lý kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trong t©n trÝ kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh 2 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 ®ã, b¶n s¾c v¨n hãa doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét doanh nghiÖp.MÆt kh¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n hãa doanh nghiÖp cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc n©ng cao hiÖu cña vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp theo yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc tÕ. V× vËy x©y dùng b¶n s¾c v¨n hãa doanh nghiÖp cã thÓ coi lµ xu h-íng ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi doanh nghiÖp cÇn ®¹t ®-îc, lµ kim chØ nam cho sù ph¸t triÓn tÊt yÕu cña doang nghiÖp trong thÓ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Mét doanh nghiÖp m¹nh ph¶i cã nÒn v¨n hãa m¹nh vµ b¼n s¾c v¨n hãa riªng biÖt cña doanh nghiÖp m×nh. N¾m ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy vinaconex ®· kh«ng ngõng lç lùc x©y dùng, n©ng cao vµ ngµy mét hoµn thiÖn h¬n b¶n s¾c v¨n hãa riªng cña doanh nghiÖp 3 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 m×nh. B¶n s¾c v¨n hãa cña vinaconex ®-îc vinaconex chän läc, t¹o ra, sö dông vµ biÓu hiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh mét tæng c«ng ty ®a doanh hµng ®Çu trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam. PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ Vinaconex (tæng c«ng ty cæ phÇn xuÊt khÈu vµ x©y dùng) 4 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Tr¶i qua 19 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay Vinaconex ®· trë thµnh mét tæng c«ng ty ®a doanh hµng ®Çu trong ngµnh x©y dùng. LÜnh vùc ho¹t ®éng :kinh doanh BÊt ®éng s¶n; X©y l¾p c«ng tr×nh; T- vÊn thiÕt kÕ; s¶n xuÊt c«ng nghiÖp; xuÊt nhËp khÈu; xuÊt khÈu lao ®éng; ®Çu t- tµi chÝnh; lÜnh vùc kh¸c; Chøc n¨ng : kinh doanh bÊt ®éng s¶n, x©y l¾p, t- vÊn §Çu t- - ThiÕt kÕ, Kh¶o s¸t quy ho¹ch, Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ, vËt t- phôc vô nghµnh x©y dùng vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, s¶n xuÊt céng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng, xuÊt khÈu chuyªn gia va lao ®éng ra n-íc ngoµi vµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t- vµo c¸c lÜnh vùc quan träng hµng ®Çu nh»m chuyÓn ®æi c¬ cÊu vµ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. 5 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Vinaconex phÊn ®Êu trë thµnh mét TËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cña ®Êt n-íc. Ngµy thµnh lËp: 27/09/1988 Tæng c«ng ty hiÖn cã trªn 70 ®¬n vÞ ®Çu mèi trùc thuéc ho¹t ®éng trªn kh¾p mäi miÒn cña ®Êt n-íc:vinaconex9,vinaconex15… §éi ngò h¬n 40.000 nh©n viªn. Chñ tÞch H§QT: NguyÔn V¨n Tu©n §Þa chØ: Toµ nhµ Vinaconex – K§T Trung Hoµ Nh©n ChÝnh Tel: – Thanh 84.4.2249250/ Xu©n – 84.4.2249210 HµNéi. - Fax 84.4.2249208 Email: vinaconex@fpt.vn 6 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 7 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 PhÇnII V¨n hãa doanh nghiÖp lµ toµn bé nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn mµ doanh nghiÖp t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¸c ®éng tíi t×nh c¶m,lý trÝ vµ hµnh vi cña c¸c thµnh viªn còng nh- sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp.v¨n hãa doanh nghiÖp kh«ng chØ gåm nh÷ng gi¸ trÞ v« h×nh mµ cßn gåm c¶ c¸c gi¸ trÞ h÷u h×nh ®-îc thÓ hiÖn ngay t¹i bÒn mÆt cña c«ng ty mµ ta nh×n thÊy.Nã thÓ hiÖn th«ng qua 3 cÊp ®é C¸c cÊp ®é v¨n ho¸ cña tæng c«ng ty vinaconex 1. CÊp ®é 1: qu¸ tr×nh vµ cÊu tróc h÷u h×nh cña vinaconex Website:www.vinaconex.com.vn Mçi quü tæng c«ng ty cã b¸o riªng 8 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Logo Slogan:vinaconex-sù lùa chän ®óng ®¾n ®èi t¸c tin cËy ®Ó hîp t¸c. H×nh ch÷ “ S” thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn réng kh¾p m¹ng l-íi trªn toµn l·nh thæ vµ më réng tÇm nh×n ra thÕ giíi. H×nh “ elip’ ’ (h×nh ®Þa cÇu)lµ sù ®oµn kÕt trong tæng c«ng ty(gi÷a c¸c c«ng ty con; c¸c thµnh viªn trong c«ng ty vµ kh¸ch hµng)cïng nhau gãp søc x©y dùng vinaconex tËp ®oµn lín m¹nh. Lµ sù cam kÕt víi kh¸nh hµng: kh¸ch hµng la -u tiªn sè1. ®¶m b¶o lîi Ých gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch hµng. 9 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 S¶n phÈm:®¸ èp l¸t cao cÊp,kÝnh an toµn,èng cét sîi thñy tinh, xim¨ng, n-íc s¹ch, vËt t- phô kiÖn nhgµnh n-íc ,®iÖn, ®å gç néi thÊt… DÞch vô:x©y l¾p, t- vÊn thiÕt Kõ ,cho thuª v¨n phßng vµ mÆt b»ng kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc(s¬ ®å) 10 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 C¸c phßng ban: ph©n theo chøc n¨ng, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty:phßng ®Çu t-, phßng thÞ tr-êng, phßng kü thuËt thi c«ng… LÔ kû niÖm 19 n¨m thµnh lËp tæng c«ng ty 27/09/198827/09/2007 Vinaconex kh«ng ngõng më réng quan hÖ hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n-íc trªn c¬ së b×nh ®¼ng hîp t¸c vµ cïng cã lîi: §èi ngo¹i: liªn kÕt víi h¬n 60 quèc gia vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi. cung cÊp h¬n 50000 chuyªn gia kü s- ra n-íc ngoµi.b¾t tay cïng c¸c tËp ®oµn lín nh-: tiÓu v-¬ng 11 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 quèc ¶ rËp thèng nhÊt(UAE); tËp ®oµn x©y dùng ®«ng an consortium cña Hµn Quèc(KFSB); Mü; NhËt B¶n; Quatar… §èi néi:më réng m¹ng n-íi c«ng ty;lÏ kÝ kÕt tho¶ thuËn hîp t¸c gi÷a UBND tØnh Ha T©y vµ tæng c«ng ty;tham gia vµ ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ c¸c nhµ ®Çu t-… Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c c«ng ty con vµ c¸c nh©n viªn trong c«ng ty Ph¸t ®éng phong trµo thÓ dôc thÓ thao trong toµn tæng c«ng ty; tæ chøc gi¶i bãng ®¸, dÞch vô b¶o vÖ,uèng n-íc tinh khiÕt... 12 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Tæ chøc khuyÕn häc ñng hé em nghÌo v-ît khã, ñng hé ®ång bµo lò lôt… ThiÕt lËp 2 tr-êng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt ë VÜnh Phóc, Thanh Ho¸. c¸c tr-êng d©n lËp tõ trung häc phæ th«ng tíi mÇm non t¹i khu trung hoµ nh©n chÝnh… Vinaconex ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn tuyÓn chän nh©n viªn, yªu cÇu cña nh©n viªn trong c«ng ty víi chuÈn mùc ®¹o ®øc riªng:tiÕng anh giao tiÕp tèt, tin häc thµnh th¹o, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ¨n mÆc theo quy ®Þnh cña c«ng ty... Cã chÕ ®é ®·i ngé víi c«ng ty râ r»ng theo n¨ng lùc… 2. CÊp ®é 2:Vinaconex tuyªn bè c¸c gi¸ trÞ (c¸c chiÕn l-îc, môc tiªu, triÕt lÝ cña tæng c«ng ty) a) Môc tiªu ho¹t ®éng: 13 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Vinaconex x¸c ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô lµ uy tÝn, lµ hiÖu qu¶, lµ nÒn t¶ng cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng Quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, cËp nhËt kiÕn thøc cho toµn bé c¸n bé nh©n viªn t¹o m«i tr-êng lµm viÖc thuËn lîi víi cë së h¹ tÇng tiªn tiÕn nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña mäi thµnh viªn. Vinaconex cam kÕt x©y dùng, thùc hiÖn,duy tr× vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ISO 9001:2000 vµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô tèt nhÊt ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. b) Sø mÖnh: 14 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 PhÊn ®Êu x©y dùng vinaconex trí thµnh tËp ®oµn kinh tÕ ®a doanh hµng ®Çu cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, t¨ng tr-ëng bÒn v÷ng, quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm x· héi, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho sù ph¸t triÓn ®Êt n-íc c) Nguyªn t¾c ®Þnh h-íng: Kh¸ch hµng lµ trung t©m cña mäi c«ng viÖc,lµ ®èi t-îng phôc vô quan träng nhÊt ChÊt l-îng thêi gian giao nhËn s¶n phÈm tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng lµ -u tiªn sè 1 Quan hÖ hîp t¸c réng r·i trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc Liªn tôc ®µo t¹o nguån nh©n lùc kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ ®æi míi mäi mÆt lµ vÊn ®Ò cèt yÕu ®Ó thµnh c«ng §oµn kÕt mäi ng-êi cïng nhau hîp t¸c trong mäi c«ng viÖc lµ c¸ch lµm viÖc chung cña c¸n bé c«ng nh©n viªn 15 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 vinaconex.vinaconex lµ mét tËp thÓ thèng nhÊt, mäi ng-êi tin t-ëng vµ t«n träng d) TriÕt lý(môc tiªu) kinh doanh Con ng-êi lµ nguån tµi s¶n v« gi¸ lµ søc m¹nh cña vinaconex ®oµn kÕt hîp t¸c trong c«ng viÖc,tÝnh kû luËt cao,t¸c phong c«ng nghiÖp lµ gi¸ trÞ cèt lâi, lµ truyÒn thèng,lµ v¨n ho¸ cña vinaconex ChÊt l-îng s¶n phÈm vµ dÞch vô tèt nhÊt,liªn tôc ®-îc c¶i tiÕn,®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng Lîi nhuËn lµ yªu cÇu sèng cßn cña sù tån t¹i vµ t¨ng tr-ëng Tr¸ch nhiÖm víi x· héi lµ môc tiªu hµng ®Çu cña vinaconex 16 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 3. CÊp ®é 3:Quan niÖm chung (niÒm tin,nhËn thøc,suy nghÜ vµ t×nh c¶m cã tÝnh v« thøc,mÆc ®Þnh ®-îc thõa nhËn trong tæng c«ng ty vinaconex) Ph¸t huy tinh thÇn ®ång ®éi,mét tËp thÓ thèng nhÊt v÷ng m¹nh S¸ng t¹o,say mª khoa häc c«ng nghÖ tÝnh kû luËt t¸c phong trong c«ng viÖc chÊt l-îng s¶n phÈm,dÞch vô tèt nhÊt,phôc vô liªn tôc ®-îc c¶i tiÕn kh¸ch hµng lµ -u tiªn sè 1 tin t-ëng vµ t«n träng c¸c nh©n ch©n thµnh,cëi më 17 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 18 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 PhÇn III:c¸c thµnh tùu ®¹t ®-îc Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn,ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty vinaconex lu«n ®¹t møc t¨ng tr-ëng cao vµ æn ®Þnh.thùc hiÖn ph-¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh,®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm.tæng c«ng ty vinaconex ®· tËn dông mäi thÕ m¹nh cña m×nh nhÇm phÊn ®Êu x©y dùng tæng c«ng ty trë thµnh méi tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cña ®Êt n-íc.Víi tèc ®é t¨ng tr-ëng nhanh,tõ 20%25%trong nh÷ng n¨m qua,gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng,doanh thu,lîi nhuËn,còng nh- c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ngµy cµng t¨ng,®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy ®-îc c¶i thiÖn ®-îc thÓ hiÖn: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ gÇn 3.700tû ®ång(t¨ng so víi sæ s¸ch h¬n 23tû ®ång) 19
- Xem thêm -