Tài liệu Vân dụng một số phương pháp thống kê phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của công ty xây dựng công trình giao thông việt _ lào

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

1. nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c«ng ty x©y d-ng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt – lµo. 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: Tr-íc khi ®-îc thµnh lËp c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng giao th«ng 8 vµ ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 114/QD/TCLB - L§ ngµy 16/4/1996 cña tæng c«ng ty x©y dùng giao th«ng 8 chuyÓn tõ c«ng tr-êng ®-êng 13 (Lµo) thµnh c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo. §Õn ngµy 23/7/1997 Bé tr-ëng Bé giao th«ng vËn t¶i ký quyÕt ®Þnh 1 sè 1828 /L§ /TTCB - L§ thµnh lËp c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng giao th«ng 8 vµ ®-îc h¹ch to¸n ®éc lËp cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ ®-îc më tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng. C«ng ty ®-îc thµnh lËp víi tæng sè vèn ®-îc giao lµ: 35.185.000.000 ®ång Trong ®ã: a.Vèn ®iÒu lÖ b»ng vèn ph¸p ®Þnh : 5.184.000.000 b.Vèn vay trong n-íc 28.001.000.000 2 : Bao gåm: - Vèn cè ®Þnh - Vèn l-u ®éng : 25.801.000.000 : 2.200.000.000 c.Vèn b¶o toµn(thuéc nguån vèn NS): 5.184.000.000 - Vèn cè ®Þnh : - Vèn l-u ®éng : 4.382.000.000 856.000.000 C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 222 - ®-êng NguyÔn Tr·i _QuËn Thanh Xu©n _Hµ Néi. C«ng ty ®-îc së kÕ ho¹ch ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè 111889 ngµy 15/8/1997 víi c¸c néi dung sau: 3 - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh khai th¸c : Thuû lîi,S©n bay,Quèc phßng. - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng xi m¨ng,s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng,thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nhãm B (§-êng bé,S©n bay,CÇu cèng c¸c lo¹i võa vµ nhá). - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ phÇn bao che c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm C. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kªnh m-¬ng,tr¹m b¬m thuû lîi. 4 C«ng ty ®¶m nhËn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ë hai n¬i: - Céng hoµ DCND Lµo : 60% - C¸c c«ng tr×nh bªn ViÖt Nam: 40% Lµ mét c«ng ty míi ®-îc thµnh lËp, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ban ®Çu vÒ c«ng ¨n viÖc lµm,vÒ vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ khã kh¨n lín nhÊt lµ ®Þa bµn ho¹t ®éng réng (gåm cã m¶ng bªn Lµo vµ bªn ViÖt Nam), nh-ng víi sù nç lùc phÊn ®Êu liªn tôc cña c«ng ty nªn t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã chiªu h-íng ph¸t triÓn m¹nh vÒ mäi mÆt. C¸c c«ng tr×nh do c«ng ty thi c«ng kh«ng nh-ng t¨ng vÒ sè l-îng 5 mµ cßn ®¶m b¶o nh-ng yªu c©u vÒ kû thuËt. Víi ph-¬ng ch©m ho³t ®éng “ §­a ch÷ tÝn lªn h¯ng ®Çu” c«ng ty ®± ngµy cµng më réng ®-îc ®Þa bµn ho¹t ®éng cña m×nh. Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ®-¬c ph¶n ¸nh qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 1.1: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh sù t¨ng tr-ëng cña c«ng ty. T ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 T 1 Doanh thu 2 Lîi nhuËn 16.195.121 61.933.000 .234 6 .000 80.815.000 3 Sè nép ng©n 4 s¸ch .000 229.878.34 548.000.00 5 Tæng quÜ 9 0 794.543.00 0 l-¬ng Thu nhËp 894.208.21 1.588.215. 5 b×nh qu©n 000 3.111.428. 000 4.663.844. 8.674.179. 087 000 8.887.000 1.432.584 1.475.000 1.485.000 7 C¸c chØ tiªu trªn cho thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ.Bªn c¹nh ®ã c¸c kho¶n ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc còng ngµy cµng t¨ng lªn. Lîi nhuËn sau thuÕ vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n còng t¨ng lªn. Nh×n chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã chiÒu h-íng ®i lªn.C«ng ty ®· duy tr× ®-îc tèc ®é ph¸t triÓn,t¹o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho ®a sè c¸n bé c«ng nh©n viªn,ph¸t huy ®-îc n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ,®Çu t- ®óng h-íng kÞp thêi t¹o ®-îc uy tÝn vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm. Míi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®-îc h¬n hai n¨m song b»ng c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh,c«ng ty ®· chøng tá mét b¶n lÜnh v÷ng vµng trong sù c¹nh tranh ®Çy 8 kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ míi.Víi nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty m¹nh cña Tæng c«ng ty. 1.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh: C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p. Do vËy,vÒ c¬ b¶n ®iÒu kiÖn tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh- s¶n phÈm cña c«ng ty cã sù kh¸c biÖt lín so víi nh÷ng nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c.S¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vÒ ®-êng bé. 9 Ngoµi ra cßn cã mét sè c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c nh-ng th-êng lµ c¸c c«ng tr×nh nhá cã gi¸ trÞ kh«ng lín. Sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn tæ chøc ho¹t ®éng quy ®Þnh ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty.Quy tr×nh c«ng nghÖ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ ®-îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 2.1 : Quy tr×nh ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty Gi¶i phãng mÆt b»ng: - Ph¸ dì c«ng tr×nh cò. - San nÒn,lÊp nÒn Thi c«ng phÇn th«: - Lµm cèng - Lµm mãng - Lµm mÆt 10 Hoµn thiÖn c«ng tr×nh: - Bã vØa. - Trang. §Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh x©y l¾p, c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt,®Æc ®iÓm vÞ trÝ khÝ hËu,®Þa h×nh n¬i x©y d-ng, thêi gian ®Çu tvèn cña c«ng tr×nh ®ã, tõ ®ã lËp mét b¶ng d- to¸n, b¶ng thiÕt kÕ thi c«ng phï h¬p víi tõng c«ng tr×nh. Th«ng th-êng, khi tróng thÇu phßng kÕ ho¹ch tiÕn hµnh lËp dù to¸n néi bé vµ giao kho¸n cho ®éi c«ng tr×nh thi c«ng. Theo c¸ch giao kho¸n cña c«ng ty,khi nhËn ®-îc hîp ®ång thÇu míi c«ng ty giao kho¸n cho ®éi c«ng tr×nh 11 86.85% tæng chi phÝ hîp ®ång.PhÇn nµy giao cho ®éi tr-ëng ®Ó tæ ch-c thi c«ng theo ®óng tiÕn ®é, chÊt l-îng, khèi l-îng c«ng viÖc ®· kÝ hîp ®ång vµ d-íi sù gi¸m s¸t cóa c«ng ty. §éi tr-ëng ph¶i tù lo vÒ mÆt vËt t- nh©n lùc.Khi gÆp khã kh¨n cã thÓ nhê c«ng ty gióp ®ì. PhÇn cßn l¹i 13,15% c«ng ty gi÷ l¹i ®Ó trang tr¶i chi phÝ qu¶n lý vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc. Nh- vËy, ph-¬ng thøc kho¸n cña c«ng ty kh«ng ph¶i l¯ “kho²n tr¾ng “ m¯ l¯ “kho²n qu°n”. Phßng kÕ to²n t¯i vô theo dâi gi¸m s¸t vÒ mÆt tµi chÝnh vµ phèi hîp v¬Ý phßng kÜ thuËt lËp thñ tôc thanh to¸n v«i bªn A. §éi tr-ëng ®éi thi c«ng chÞu tr¸ch nhiªm vÒ vËt t-, nh©n c«ng … phôc vô cho viÖc thi c«ng cña c¸c c«ng 12 tr×nh d-íi sù gi¸m s¸t cña c¸c phßng ban th«ng qua viÖc so s¸nh ®Þnh m-c thi c«ng ®· ®-îc ®-a ra.C¸ch tæ chøc giao kho¸n nh- trªn gãp phÇn n©ng cao tÝnh tù chñ, mang tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 13 S¬ ®å 2.2: S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt - Lµo: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch bªn Lµo §éi TiÕn H¶i §éi CT1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch bªn ViÖt Nam §éi CT2 §éi Sxvl §éi CT4 14 …… §éi CT11 Toµn c«ng ty gåm cã 12 ®éi s¶n xuÊt trùc thuéc.Trong ®ã: - PhÝa bªn Lµo gåm cã 4 ®éi : §éi TiÕn H¶i, §éi CT1,§éiCT2,§éi SXVL. Trong ®ã cã ®éi s¶n xuÊt vËt liÖu chuyªn s¶n xuÊt ®¸ phôc vô cho viÖc thi c«ng cña c¸c ®éi c«ng tr×nh kh¸c. 15 - PhÝa bªn ViÖt Nam gåm cã 8 ®éi s¶n xuÊt tõ ®éi CT4 ®Õn ®éi CT11. Tãm l¹i,ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ t-¬ng ®èi phøc t¹p,®Æc biÖt cã nhiÒu khã kh¨n do ®Þa bµn ho¹t ®éng réng.Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, x©y dùng kinh doanh t¹i n-íc b¹n (Lµo) nªn trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng bªn Lµo, c«ng ty ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i tiÒn tÖ kh¸c nhau. §iÒu ®ã g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc ghi chÐp kÕ to¸n còng nh- viÖc qu¶n lý c¸c chi phÝ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ.Ngoµi ra cßn cã nhiÒu khã kh¨n kh¸c ®ßi hái tæ chøc thi c«ng vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i chi tiÕt,cô thÓ,b¸m s¸t 16 vµo thùc tÕ ®Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c. 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc x©y dùng trªn c¬ së m« h×nh qu¶n lý tËp trung ®-îc ¸p dông réng r·i trong c¸c c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty,kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt cña b¶n th©n ®¬n vÞ.Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng tybao gåm ban gi¸m ®èc,c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c ®éi c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: 17 S¬ ®å 2.3: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch bªn Lµo Phßng KÕ Ho¹ch Kü ThuËt Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch bªn ViÖt Nam Phßng KÕ To¸n Tµi Vô Phßng Tæ Chøc Lao §éng C¸c §éi C«ng Tr×nh 18 Phßng VËt TThiÕt BÞ 19 Do ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm c¶ bªn Lµo vµ bªn ViÖt Nam nªn c¸c phßng ban còng ®-îc chia lµm hai bé phËn: bé phËn bªn lµo vµ bé phËn bªn ViÖt Nam. C¸c bé phËn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Ban gi¸m ®èc:Gåm cã 3 ng-êi: + Mét gi¸m ®èc :Lµ ng-êi ®iÒu hµnh trùc tiÕp c«ng ty, lµ ®¹idiÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng c«ng ty vµ nhµ n-¬c vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Mét gi¸m ®èc: Phô tr¸ch c¸c hîp ®ång bªn ViÖt Nam. 20
- Xem thêm -