Tài liệu Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 Chuyeân ñeà VAÄN DUÏNG LINH HOAÏT CAÙC PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC ÔÛ MOÂN COÂNG NGHEÄ 8 I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Coâng nghieäp laø ngaønh kinh teá heát söùc quan troïng trong ngaønh kinh teá quoác daân, noù cung caáp caùc vaät lieäu, maùy moùc, thieát bò, ñoà duøng, cheá taïo caùc nguoàn naêng löôïng,… cho caùc ngaønh saûn xuaát dòch vuï vaø nhu caàu tieâu duøng cuûa toaøn xaõ hoäi. Vì theá, baûn thaân laø giaùo vieân giaûng daïy moân coâng ngheä 8, toâi caàn löïa choïn nhöõng phöông phaùp daïy hoïc naøo phuø hôïp nhaát ñeå giuùp caùc em lónh hoäi toát moät soá kieán thöùc, kyõ naêng cô baûn veà kyõ thuaät coâng nghieäp nhaèm taïo maàm xanh thuùc ñaåy chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá nhanh choùng. Ngoaøi ra, noù coøn goùp phaàn höôùng nghieäp cho caùc em sau khi toát nghieäp THCS. Tuy nhieân, trong thöïc teá giaûng daïy moân coâng ngheä 8 cho thaáy noäi dung cuûa töøng baøi khaù daøi, coù quaù nhieàu kieán thöùc caàn truyeàn taûi ñeán hoïc sinh, hoïc sinh caàn phaûi quan saùt tranh veõ, moâ hình ñeå suy luaän tìm ra kieán thöùc môùi, ñoàng thôøi caàn lieân heä thöïc teá nhaèm môû roäng kieán thöùc ñeå hoïc sinh hieåu saâu hôn vaø kích thích söï höùng thuù cuûa hoïc sinh. Ñeå caùc ñoái töôïng hoïc sinh trung bình, yeáu keùm naém ñöôïc noäi dung baøi thì maát khaù nhieàu thôøi gian, thöôøng xuyeân giaûng daïy bò “chaùy giaùo aùn”. Vì theá trong quaù trình giaûng daïy moân coâng ngheä 8 toâi thöôøng “taän duïng heát khoaûng thôøi gian cho töøng hoaït ñoäng leân lôùp” thoâng qua vieäc cheá taïo, söû duïng thieát bò, huy ñoäng ñöôïc nhieàu giaùc quan cuûa hoïc sinh ñeå hoïc sinh coù theå tieáp thu ñöôïc nhieàu kieán thöùc trong cuøng moät khoaûng thôøi gian ngaén, ñoàng thôøi caàn “Vaän duïng linh hoaït caùc phöông phaùp daïy hoïc” ôû boä moân coâng ngheä 8. II.GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ: 1.Ñaëc ñieåm tình hình: a.Nhöõng maët thuaän lôïi: -Ñöôïc söï quan taâm saâu saùt vaø chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Ban giaùm hieäu vaø caùc ñoaøn theå nhaø tröôøng, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc daïy cuûa giaùo vieân vaø hoïc cuûa hoïc sinh. -Thaày, troø raát nhieät tình trong coâng taùc daïy vaø hoïc. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 1 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 -Thieát bò vaø ñoà duøng daïy hoïc töông ñoái ñaày ñuû. b.Nhöõng maët khoù khaên vaø toàn taïi: *Do tröôøng: -Hieän nay tröôøng chöa coù phoøng thí nghieäm, phoøng chöùc naêng neân vieäc vaän chuyeån caùc thieát bò ñeán caùc phoøng hoïc khi chuyeån tieát gaëp nhieàu khoù khaên vaø maát nhieàu thôøi gian. -Tröôøng coù 1 lôùp naèm ôû ñieåm leû neân vieäc vaän chuyeån ñuû caùc thieát bò daïy hoïc cho caùc nhoùm thöïc haønh cuõng gaëp nhieàu khoù khaên. Thieát bò chöa ñaûm baûo chaát löôïng, neân aûnh höôûng ñeán vieäc daïy cuûa giaùo vieân vaø nhaän thöùc cuûa hoïc sinh. *Do giaùo vieân: -Coøn nhieàu thôøi gian cheát trong töøng hoaït ñoäng daïy hoïc. -Khoâng ñuû thôøi gian ñeå laøm nhieàu thieát bò daïy hoïc môùi. -Söû duïng caùc phöông phaùp daïy hoïc chöa phuø hôïp vôùi ñaëc tröng cuûa moân hoïc hoaëc caùc kieåu baøi leân lôùp. *Veà hoïc sinh: -Ña soá hoïc sinh trong ñòa baøn xaõ Long Phuù laø ngöôøi daân toäc neân khaû naêng nghe, noùi, vieát cuûa hoïc sinh coøn haïn cheá, hôn nöõa ñaây laø nhöõng kieán thöùc kyõ thuaät neân aûnh höôûng ñeán quaù trình tieáp thu kieán thöùc cuûa hoïc sinh. -Chöa taäp trung quan saùt, chöa tích cöïc hoaït ñoäng. -Hoïc sinh chöa yù thöùc nghieân cöùu baøi môùi tröôùc khi ñeán lôùp. -Hoïc sinh khoâng daùm phaùt bieåu do tính nhuùt nhaùt. Caùc em vaãn coøn coù thoùi quen hoïc theo phöông phaùp cuõ, hoïc veït, chæ ngoài nghe giaùo vieân giaûng sau ñoù veà nhaø hoïc thuoäc loøng. -Chöa chuaån bò tö theá khi phaùt bieåu xaây döïïng baøi laøm maát nhieàu thôøi gian. -Trình ñoä cuûa hoïc sinh khoâng ñoàng ñeàu, coù em gioûi, coù em khaù, coù em trung bình, coù em quaù yeáu neân giaùo vieân chæ höôùng daãn ôû caáp ñoä trung bình khaù, nhö vaäy caùc em gioûi deã bò nhaøm chaùn trong hoïc taäp, caùc em yeáu thì khoâng theo kòp noäi dung baøi giaûng,… Töø nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên neâu treân neân keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em chöa cao do kieán thöùc coøn haïn cheá, caùc em chöa vaän duïng ñöôïc caùc kieán thöùc vaøo thöïc teá cuoäc soáng. Cuï theå qua laàn kieåm tra 1 tieát ôû HKI naêm hoïc 2011-2012 cho thaáy: Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 2 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 Xeáp loaïi Gioûi Khaù Trung bình Yeáu Keùm Lôùp TS SL TL(%) SL TL(%) SL TL(% SL TL(%) SL TL(%) ) 4 14.8 7 25.9 10 37 5 18.5 1 3.8 8A1 27 8A2 28 7 25 8 28.6 7 25 5 17.9 1 3.5 8A3 25 3 12 6 24 10 40 4 16 2 8 8A4 33 5 15.2 8 24.2 13 39.4 6 18.2 1 3 Toång: 113 19 16.8 29 25.7 40 35.4 20 17.7 5 4.4 Qua keát quaû thoáng keâ treân ta thaáy soá löôïng hoïc sinh hoïc yeáu, keùm khaù nhieàu, hoïc sinh khaù gioûi chöa cao, toâi nghó baûn thaân ñaõ heát söùc coá gaéng nhöng kieán thöùc truyeàn thuï cho hoïc sinh coøn haïn cheá. Vì theá toâi ñaõ suy nghó ñeå tìm ra moät soá bieän phaùp naøo ñoù nhaèm giuùp hoïc sinh hoïc taäp ñaït keát quaû cao hôn. 2.Moät soá phöông phaùp thöïc hieän trong giaûng daïy moân coâng ngheä 8: Cuõng nhö bao moân hoïc khaùc, coù nhieàu phöông phaùp daïy hoïc ñeå truyeàn thuï kieán thöùc cho hoïc sinh. Tuy nhieân, giaùo vieân khoâng theå aùp duïng theo moät phöông phaùp nhaát ñònh, ñeå hoïc sinh tieáp thu toát caùc kieán thöùc thì giaùo vieân caàn phaûi löïa choïn, vaän duïng linh hoaït caùc phöông phaùp daïy hoïc thích hôïp vôùi töøng kieåu baøy, thieát bò daïy hoïc, tình hình thöïc teá cuûa nhaø tröôøng vaø phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh,… Ñoái vôùi moân coâng ngheä 8, cuï theå laø phaàn veõ kyõ thuaät thöôøng ñöôïc aùp duïng caùc phöông phaùp nhö sau: a.Phöông phaùp gôïi môû- vaán ñaùp (ñaøm thoaïi): Laø quaù trình töông taùc giöõa GV vaø HS, ñuôïc thöïc hieän qua heä thoáng caâu hoûi vaø caâu traû lôøi töông öùng veà moät chuû ñeà nhaát ñònh. Quy trình thöïc hieän:  Tröôùc giôø hoïc: -Böôùc 1: Xaùc ñònh muïc tieâu baøi hoïc vaø ñoái töôïng daïy hoïc. Xaùc ñònh caùc ñôn vò kieán thöùc kyõ naêng cô baûn trong baøi hoïc vaø tìm caùch dieãn ñaït caùc noäi dung naøy döôùi daïng caâu hoûi gôïi yù, daãn daét HS. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 3 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 -Böôùc 2: Döï kieán noäi dung caùc caâu hoûi, hình thöùc hoûi, thôøi ñieåm ñaët caâu hoûi , trình töï cuûa caùc caâu hoûi. Döï kieán noäi dung caùc caâu traû lôøi cuûa HS, caùc caâu nhaän xeùt hoaëc traû lôøi cuûa GV ñoái vôùi HS. -Böôùc 3: Döï kieán nhöõng caâu hoûi phuï ñeå tuyø tình hình töøng ñoái töôïng cuï theå maø tieáp tuïc gôïi yù, daãn daét HS.  Trong giôø hoïc -Böôùc 4: GV söû duïng heä thoáng caâu hoûi döï kieán (phuø hôïp vôùi trình ñoä nhaän thöùc cuûa töøng loaïi ñoái töôïng HS) trong tieán trình baøi daïy vaø chuù yù thu thaäp thoâng tin phaûn hoài töø phía HS.  Sau giôø hoïc GV chuù yù ruùt kinh nghieäm veà tính roõ raøng, chính xaùc vaø traät töï logic cuûa heä thoáng caâu hoûi ñaõ ñöôïc söû duïng trong giôø daïy ñeå ruùt kinh nghieäm cho caùc tieát hoïc sau. Öu ñieåm- Haïn cheá cuûa PP gôïi môû – vaán ñaùp :  Öu ñieåm - Laø caùch thöùc toát ñeå kích thích tö duy ñoäc laäp cuûa HS, daïy HS caùch töï suy nghó ñuùng ñaén. - Loâi cuoán HS tham gia vaøo baøi hoïc, laøm cho khoâng khí lôùp hoïc soâi noåi, kích thích höùng thuù hoïc taäp vaø loøng töï tin cuûa HS, reøn luyeän cho HS naêng löïc dieãn ñaït. - Taïo moâi tröôøng ñeå HS giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp. - Duy trì söï chuù yù cuûa HS; giuùp kieåm soaùt haønh vi cuûa HS vaø quaûn lyù lôùp hoïc.  Haïn cheá: - Khoù soaïn thaûo vaø söû duïng heä thoáng caâu hoûi gôïi môû vaø daãn daét HS theo moät chuû ñeà nhaát quaùn. - GV phaûi coù söï chuaån bò raát coâng phu, neáu khoâng, kieán thöùc maø HS thu nhaän thieáu tính heä thoáng, taûn maïn, thaäm chí vuïn vaët. Moät soá löu yù khi söû duïng phöông phaùp:  GV khoâng tröïc tieáp ñöa ra nhöõng kieán thöùc hoaøn chænh maø höôùng daãn HS tö duy töøng böôùc ñeå töï tìm ra kieán thöùc môùi. Caâu hoûi phaûi coù noäi dung chính xaùc, roõ raøng, saùt vôùi muïc ñích, yeâu caàu cuûa baøi hoïc.Traùnh tình traïng ñaët caâu hoûi khoâng roõ muïc ñích, ñaët caâu hoûi maø HS deã daøng traû lôøi coù hoaëc khoâng. Caâu hoûi phaûi saùt vôùi töøng loaïi ñoái töôïng hoïc sinh, neáu khoâng naém chaéc trình ñoä cuûa hoïc sinh thì seõ ñaët caâu hoûi khoâng phuø hôïp. Vì theá khi daïy khoâng neân baùm saùt giaùo aùn maø caàn uyeån chuyeån cho phuø hôïp. Cuï theå: -Loaïi caâu hoûi coù yeâu caàu thaáp, ñoøi hoûi khaû naêng taùi hieän kieán thöùc, nhôù laïi vaø trình baøy laïi ñieàu ñaõ hoïc neân goïi nhöõng hoïc sinh trung bình, yeáu hoaêïc keùm ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc em bieåu hieän khaû naêng cuûa chính mình ñoàng thôøi kích thích söï haêng say hoïc taäp cuûa caùc em. -Loaïi caâu hoûi coù yeâu caàu cao ñoøi hoûi söï thoâng hieåu, kyõ naêng phaân tích, toång hôïp, so saùnh…, theå hieän ñöôïc caùc khaùi nieäm, ñònh lyù neân goïi nhöõng em khaù, gioûi ñeå traùnh nhaøm chaùn,…  Hoïc sinh phaûi traû lôøi cuï theå, ñaày ñuû theo yeâu caàu noäi dung caâu hoûi. Neáu hoïc sinh traû lôøi thöøa seõ aûnh höôûng ñeán caùc caâu sau daãn ñeán hoïc sinh khoâng naém vöõng noäi dung cuûa baøi hoïc. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 4 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 Cuøng moät noäi dung hoïc taäp, vôùi cuøng moät muïc ñích nhö nhau, GV coù theå söû duïng nhieàu daïng caâu hoûi vôùi nhieàu hình thöùc hoûi khaùc nhau. Beân caïnh nhöõng caâu hoûi chính caàn chuaån bò nhöõng caâu hoûi phuï Heä thoáng caâu hoûi phaûi loâi cuoán hoïc sinh vaøo tình huoáng coù vaán ñeà ñeå tìm caùch giaûi quyeát vaán ñeà nhaèm kích thích caùc em say meâ nghieân cöùu khoa hoïc. b. Phöông phaùp daïy hoïc giaûi quyeát vaán ñeà: Döïa vaøo muïc tieâu cuûa baøi, giaùo vieân ñöa ra moät soá tình huoáng coù vaán ñeà nhö: Döï ñoaùn nhôø nhaän xeùt tröïc quan, thöïc haønh hoaëc hoaït ñoäng thöïc tieãn; laät ngöôïc vaán ñeà; xeùt töông töï; khaùi quaùt hoaù; khai thaùc kieán thöùc cuõ, ñaët vaán ñeà daãn ñeán kieán thöùc môùi; giaûi baøi taäp maø chöa bieát thuaät giaûi tröïc tieáp; tìm sai laàm trong lôøi giaûi; phaùt hieän nguyeân nhaân sai laàm vaø söûa chöõa sai laàm... Tuyø thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa moân hoïc, baøi hoïc, vaøo ñoái töôïng HS vaø hoaøn caûnh cuï theå maø ñöa ra caùc tình huoáng thích hôïp. Khoâng neân yeâu caàu HS töï khaùm phaù taát cả caùc tri thöùc qui ñònh trong chöông trình. coù theå coù söï giuùp ñôõ cuûa GV vôùi möùc ñoä nhieàu ít khaùc nhau. HS ñöôïc hoïc khoâng chæ keát quaû maø ñieàu quan troïng hôn laø caû quaù trình PH & GQVÑ. Hoïc sinh tìm toøi giaûi quyeát ñöôïc moät soá tình huoáng coù vaán ñeà ñoù nhaèm phaùt trieån naêng löïc tö duy saùng taïo, naêng löïc giaûi quyeát vaán ñeà cuûa hoïc sinh, taïo ra nhöõng hoaït ñoäng phong phuù, haáp daãn, nhaèm khôi daäy höùng thuù, loøng ham hoïc taäp, tìm toøi, kích thích tö duy saùng taïo cuûa hoïc sinh. Ñeå aùp duïng ñöôïc phöông phaùp naøy thì caû thaày vaø troø phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: Ngöôøi thaày phaûi coù kieán thöùc saâu roäng, xaùc ñònh ñöôïc baûn chaát vaø troïng taâm cuûa vaán ñeà, chuaån bò toát caùc ñieàu kieän daïy hoïc cuï theå, töø ñoù coù theå laáy caùc tình huoáng xaûy ra khi ñang giaûng daïy seõ thu huùt hoïc sinh hôn. Troø phaûi taäp trung chuù yù, coù höùng thuù hoïc taäp, coù nhu caàu hoïc taäp, coù trình ñoä, naêng löïc tieáp thu baøi nhaát ñònh c.Phöông phaùp tröïc quan: - GV treo nhöõng ñoà duøng tröïc quan hoaëc giôùi thieäu veà caùc vaät duïng thí nghieäm, caùc thieát bò kyõ thuaät…Neâu yeâu caàu ñònh höôùng cho söï quan saùt cuûa HS. - GV trình baøy caùc noäi dung trong löôïc ñoà, sô ñoà, baûn ñoà… tieán haønh laøm thí nghieäm, trình chieáu caùc thieát bò kyõ thuaät, phim ñeøn chieáu, phim ñieän aûnh… - Yeâu caàu HS trình baøy laïi, giaûi thích noäi dung sô ñoà, bieåu ñoà, trình baøy nhöõng gì thu nhaän ñöôïc qua thí nghieäm hoaëc qua nhöõng phöông tieän kyõ thuaät, phim ñeøn chieáu, phim ñieän aûnh. - Töø nhöõng chi tieát, thoâng tin HS thu ñöôïc töø phöông tieän tröïc quan, GV neâu caâu hoûi yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän khaùi quaùt veà vaán ñeà maø phöông tieän tröïc quan cần chuyeån taûi. Öu nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp tröïc quan: Öu ñieåm - Nguyeân taéc tröïc quan laø moät trong nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa lyù luaän DH. - Ñoà duøng tröïc quan laø choã döïa ñeå hieåu saâu saéc baûn chaát kieán thöùc. - Ñoà duøng tröïc quan coù vai troø raát lôùn trong vieäc giuùp HS nhôù kyõ, hieåu saâu kieán thöùc Nhöôïc ñieåm -PP naøy ñoøi hoûi nhieàu thôøi gian. - Neáu söû duïng ñoà duøng tröïc quan khoâng kheùo seõ laøm phaân taùn chuù yù cuûa HS, HS khoâng lónh hoäi ñöôïc nhöõng noäi dung chính cuûa baøi hoïc. - Neáu GV khoâng ñònh höôùng cho HS Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 5 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 - Phaùt trieån khaû naêng quan saùt, trí töôûng töôïng, tö duy vaø ngoân ngöõ cuûa HS. quan saùt seõ deã daãn ñeán tình traïng HS sa ñaø vaøo nhöõng chi tieát nhoû leû, khoâng quan troïng. Moät soá löu yù khi söû duïng phöông phaùp tröïc quan: -Töøng ñoäng taùc vaø cöû chæ cuûa giaùo vieân cuõng laø moät phöông tieän tröïc quan, vì theá giaùo vieân caàn keát hôïp caùc ñoäng taùc giaûng daïy cuûa mình phuø hôïp vôùi noäi dung caàn truyeàn ñaït. - Phaûi caên cöù vaøo noäi dung, yeâu caàu GD cuûa baøi hoïc ñeå löïa choïn ñoà duøng tröïc quan töông öùng thích hôïp. - Coù PP thích hôïp ñoái vôùi vieäc söû duïng moãi loaïi ñoà duøng tröïc quan. - HS phaûi quan saùt ñaày ñuû ñoà duøng tröïc quan. Phaùt huy tính tích cöïc cuûa HS khi söû duïng ñoà duøng tröïc quan. - Ñaûm baûo keát hôïp lôøi noùi sinh ñoäng vôùi vieäc trình baøy caùc ñoà duøng tröïc quan. - Tuyø theo yeâu caàu cuûa baøi hoïc vaø loaïi hình ñoà duøng tröïc quan maø coù caùc caùch söû duïng khaùc nhau. - Caàn xaùc ñònh ñuùng thôøi ñieåm ñeå ñöa ñoà duøng tröïc quan, vaø caát ñoà duøng tröïc quan khi khoâng söû duïng. - Söû duïng caùc ñoà duøng tröïc quan caàn theo moät quy trình hôïp lyù. Caàn chuaån bò caâu hoûi heä thoáng caâu hoûi daãn daét HS quan saùt vaø töï khai thaùc kieán thöùc. -Caàn chuù yù taän duïng thôøi gian ñaët caâu hoûi hoaëc ñònh höôùng quan saùt trong khi trình baøy ñoà duøng tröïc quan hoaëc choát laïi noäi dung chính caàn truyeàn taûi ñeán hoïc sinh trong khi thu doïn ñoà duøng tröïc quan. Hoaëc laøm baûng phuï sao cho hoïc sinh coù theå ghi caâu traû lôøi ngay treân ñoù maø coù theå boâi xoaù ñöôïc ñeå söû duïng cho caùc tieát khaùc vaø coù ñaùp aùn ñeå ñoái chieáu vôùi keát quaû cuûa hoïc sinh nhaèm tieát kieäm thôøi gian. d.Phöông phaùp thaûo luaän: Giaùo vieân chuaån bò moät hoaëc vaøi caâu hoûi, baûn veõ hoaëc vaán ñeà naøo ñoù cho hoïc sinh thaûo luaän theo toå, theo nhoùm, thaûo luaän caëp ñeå hoaøn thaønh  Quy trình thöïc hieän  Böôùc 1: Laøm vieäc chung caû lôùp: -Neâu vaán ñeà, xaùc ñònh nhieäm vuï nhaän thöùc -Toå chöùc caùc nhoùm, giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm -Höôùng daãn caùch laøm vieäc theo nhoùm.  Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm -Phaân coâng trong nhoùm, töøng caù nhaân laøm vieäc ñoäc laäp -Trao ñoåi yù kieán, thaûo luaän trong nhoùm -Cöû ñaïi dieän trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm.  Böôùc 3: Thaûo luaän, toång keát tröôùc toaøn lôùp - Caùc nhoùm laàn löôït baùo caùo keát quaû. - Thaûo luaän chung. - GV toång keát, ñaët vaán ñeà cho baøi tieáp theo hoaëc vaán ñeà tieáp theo.  Öu nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp thaûo luaän : Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm - HS ñöôïc hoïc caùch coäng taùc treân - Neáu khoâng phaân coâng hôïp lyù, chæ coù moät vaøi HS hoïc Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 6 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 nhieàu phöông dieän. khaù tham gia coøn ña soá HS khaùc khoâng HÑ. - HS ñöôïc trao ñoåi, baøn luaän. - YÙ kieán caùc nhoùm coù theå quaù phaân taùn hoaëc maâu - Kieán thöùc trôû neân saâu saéc, beàn thuaãn vôùi nhau. vöõng, deã nhôù. - Thôøi gian coù theå bò keùo daøi - HS töï tin, höùng thuù trong hoïc taäp - Vôùi nhöõng lôùp coù só soá ñoâng hoaëc lôùp hoïc chaät heïp, vaø sinh hoaït. baøn gheá khoù di chuyeán thì khoù toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm. - Kyõ naêng giao tieáp, kyõ naêng hôïp -Khi tranh luaän, deã daãn tôùi lôùp oàn aøo, aûnh höôûng ñeán taùc cuûa HS ñöôïc phaùt trieån. caùc lôùp khaùc. Moät soá löu yù: Chæ nhöõng hoaït ñoäng ñoøi hoûi söï phoái hôïp cuûa caùc caù nhaân ñeå nhieäm vuï hoaøn thaønh nhanh choùng hôn, hieäu quaû hôn hoaït ñoäng caù nhaân môùi neân söû duïng phöông phaùp naøy. Taïo ñieàu kieän ñeå caùc nhoùm töï ñaùnh giaù laãn nhau hoaëc caû lôùp cuøng ñaùnh giaù. Khoâng neân laïm duïng hoaït ñoäng nhoùm vaø caàn ñeà phoøng xu höôùng hình thöùc (traùnh loái suy nghó: ñoåi môùi PPDH laø phaûi söû duïng hoaït ñoäng nhoùm). Tuyø theo töøng nhieäm vuï hoïc taäp maø söû duïng hình thöùc HS laøm vieäc caù nhaân hoaëc hoaït ñoäng nhoùm cho phuø hôïp. Ñeå taän duïng thôøi gian thì giaùo vieân caàn chuaån bò saün phieáu hoïc taäp. e.Phöông phaùp luyeän taäp thöïc haønh: Xác định tài liệu cho luyện tập và thực hành Giới thiệu mô hình luyện tập hoặc thực hành Thực hành hoặc luyện tập sơ bộ Thực hành đa dạng Bài tập cá nhân Öu nhöôïc ñieåm cuûa phương pháp luyeän taäp vaø thöïc haønh: Öu ñieåm - Laø PP coù hieäu quaû ñeå môû roäng söï lieân töôûng vaø phaùt trieån caùc kyõ naêng. - Luyeän taäp vaø thöïc haønh coù hieäu quaû trong vieäc cuûng coá trí nhôù, tinh loïc vaø trau chuoát caùc kyõ naêng ñaõ hoïc, taïo cô sôû cho vieäc xaây döïng kyõ naêng nhaän thöùc ôû möùc cao hôn. - Laø PP deã thöïc hieän vaø ñöôïc thöïc hieän trong haàu heát caùc giôø hoïc nhö moân Toaùn, Theå duïc, AÂm nhaïc, Anh vaên, coâng ngheä, hoaù hoïc,… Nhöôïc ñieåm - Deã laøm cho HS nhaøm chaùn neáu GV khoâng neâu muïc ñích moät caùch roõ raøng vaø coù söï khuyeán khích cao. Deã taïo taâm lyù phuï thuoäc vaøo maãu, haïn cheá söï saùng taïo. - Do baûn chaát cuûa vieäc nhaéc ñi nhaéc laïi neân HS khoù coù theå ñaït ñöôïc söï lanh lôïi vaø taäp trung, deã taïo neân söï hoïc veït, ñaëc bieät laø khi chöa xaây döïng ñöôïc söï hieåu bieát ban ñaàu ñaày ñuû. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 7 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 Moät soá löu yù khi söû duïng phöông phaùp luyeän taäp, thöïc haønh  Caùc baøi taäp luyeän taäp ñöôïc nhaéc ñi nhaéc laïi ngaøy caøng khaét khe hôn, nhanh hôn vaø aùp löïc leân HS cuõng maïnh hôn. Tuy nhieân aùp löïc khoâng neân quaù cao maø chæ vöøa ñuû ñeå khuyeán khích HS laøm baøi chòu khoù hôn. Thôøi gian cho luyeän taäp, thöïc haønh cuõng khoâng neân keùo daøi quaù deã gaây neân söï nhaït nheõo vaø nhaøm chaùn. Caàn thieát keá caùc baøi taäp coù söï phaân hoaù ñeå khuyeán khích moïi ñoái töôïng HS. Coù theå toå chöùc caùc hoaït ñoäng luyeän taäp, thöïc haønh thoâng qua nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau, keå caû vieäc toå chöùc thaønh caùc troø chôi hoïc taäp. Caàn reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh, reøn luyeän taùc phong coâng nghieäp, yù thöùc an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng neáu coù. f.Phöông phaùp thuyeát trình: Ñöôïc duøng ñeå giaûi thích moät khaùi nieäm, moät kyù hieäu, qui öôùc, dieãn taû caùc böôùc tieán haønh,… hoaëc ñöôïc duøng phoái hôïp vôùi phöông phaùp tröïc quan ñeå höôùng daãn treân maãu vaät hoaëc moâ hình. Khi söû duïng phöông phaùp naøy ngheä thuaät cuûa giaùo vieân coù vai troø raát quan troïng, neáu giaûng daïy haáp daãn coù theå laøm cho hoïc sinh coù moät saéc thaùi ñoäc ñaùo, gaây aán töôïng maïnh meõ ñoái vôùi hoïc sinh. Tuy nhieân, hoïc sinh seõ thuï ñoäng trong giôø hoïc, khoâng phaùt trieån khaû naêng tö duy, khaû naêng töï hoïc, tìm toøi kieán thöùc môùi. Vì theá, giaùo vieân caàn haïn cheá toái ña phöông phaùp truyeàn thoáng naøy. Giaùo vieân caàn chuaån bò toát vaø ña daïng caùc phöông tieän daïy hoïc. Tuyø tröôøng hôïp ta coù theå phoái hôïp phöông phaùp tröïc quan vôùi phöông phaùp ñaøm thoaïi, giaûng giaûi hoaëc thaûo luaän,… trong moät hoaït ñoäng coù theå phoái hôïp nhieàu phöông phaùp ñeå traùnh nhaøm chaùn vaø kích thích söï höùng thuù trong moät tieát hoïc. Ngoaøi ra coøn thöïc hieän theo quan ñieåm ñoåi môùi caùc phöông phaùp daïy hoïc nhö sau: 3.Bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän: Nhö ñaõ noùi treân, khoâng coù moät phöông phaùp daïy hoïc naøo laø vaïn naêng, khoâng coù nhöôïc ñieåm naøy thì cuõng coù nhöôïc ñieåm khaùc. Vì theá tuyø töøng noäi dung baøi maø ta löïa Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 8 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 choïn vaø vaän duïng phoái hôïp caùc phöông phaùp sau cho phuø hôïp. Toâi seõ laáy moät vaøi ví duï minh hoaï nhö sau:  Ñoái vôùi baøi 2: “Hình chieáu”: Baøi naøy coù nhieàu kieán thöùc cô baûn ñeå sau naøy ñoïc baûn veõ. Ñeå hoïc sinh naém vöõng caùc maët phaúng chieáu thì trong tieát daïy chuaån bò moät soá ñoà duøng tröïc quan nhö tranh veõ veà caùc maët phaúng chieáu (nhö hình 1a, 1b), giaùo vieân caàn töï laøm moâ hình 3 maët phaúng chieáu baèng bìa cöùng hoaëc baèng tol cho hoïc sinh quan saùt ñeå hoïc sinh deã daøng hình dung ra vò trí caùc maët phaúng chieáu trong khoâng gian vaø caùch traûi caùc maët phaúng chieáu nhö theá naøo ñeå hoïc sinh deã daøng hình dung bieåu dieån caùc hình chieáu treân trang giaáy. Ñoàng thôøi giaùo vieân duøng ñeøn pin chieáu qua vaät theå vaøo caùc maët phaúng chieáu, boùng cuûa vaät theå in treân bìa cöùng chính laø hình chieáu cuûa vaät theå. Tuy nhieân, khi veà nhaø hoïc sinh seõ khoâng coù moâ hình 3 maët phaúng chieáu ñeå aùp duïng neân vieäc giaûi caùc baøi taäp gaëp nhieàu khoù khaên. Vì theá, giaùo vieân caàn höôùng daãn cho hoïc sinh aùp duïng qua caùc ñoäng taùc tay phaûi vaø laáy caùc vaùch töôøng trong nhaø töông öùng laøm caùc maët phaúng chieáu: *Maët phaúng chieáu ñöùng laø maët chính dieän (giaùo vieân vöôn tay phaûi veà phía tröôùc chæ maët vaùch töôøng ôû ngay tröôùc maët) *Maët phaúng chieáu baèng laø maët phaúng naèm ngang (tay phaûi chæ veà maët ñaát) *Maët phaúng chieáu caïnh laø maët naèm caïnh beân phaûi maët phaúng chieáu ñöùng (tay phaûi vöôn sang phaûi chæ vaùch töôøng beân phaûi). Sau ñoù giaùo vieân ñoåi tö theá ñöùng veà höôùng khaùc vaø hoûi hoïc sinh veà caùc maët phaúng chieáu, hoïc sinh döïa vaøo caùc ñoäng taùc tay phaûi ñeå xaùc ñònh chính xaùc caùc maët phaúng chieáu, giaùo vieân khaúng ñònh laïi noäi dung qua caùc ñoäng taùc tay phaûi cuûa giaùo vieân. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 9 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 Nhö vaäy, hoïc sinh ñaõ coù ñuû caùc ñieàu kieän ñeå nghieân cöùu caùc hình chieáu ôû nhaø, töø vò trí caùc hình chieáu ñeán caùch traûi caùc maët phaúng chieáu treân moâ hình, bieát ñöôïc höôùng chieáu, öùng vôùi töøng maët phaúng chieáu seõ coù töøng hình chieáu töông öùng, hoïc sinh seõ nhaän bieát ñöôïc vò trí cuûa hình chieáu treân baûn veõ: +Maët phaúng chieáu baèng ñöôïc traûi xuoáng döôùi cho truøng vôùi maët phaúng chieáu ñöùng neân bieát ñöôïc hình chieáu baèng ôû döôùi hình chieáu ñöùng. +Maët phaúng chieáu caïnh ñöôïc traûi sang phaûi neân hình chieáu caïnh ôû beân phaûi hình chieáu ñöùng. Töø ñoù, hoïc sinh seõ bieát ñeå tìm hình chieáu baèng thì seõ chieáu töø treân xuoáng vì maët phaúng chieáu baèng ôû döôùi hình chieáu ñöùng; ñeå tìm hình chieáu caïnh thì chieáu höôùng töø traùi sang vì maët phaúng chieáu caïnh ôû beân phaûi hình chieáu ñöùng.  Ñoái vôùi baøi vai troø cuûa cô khí trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng: Ñoái vôùi muïc 2: “saûn phaåm cô khí quanh ta” thì giaùo vieân caàn chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän sô ñoà hình 17.2 vaø cho moät soá ví duï töông öùng 1 vaøi saûn phaåm: -Nhoùm 1: Maùy noâng nghieäp vaø maùy saûn xuaát haøng tieâu duøng? -Nhoùm 2: Maùy khai thaùc vaø maùy vaän chuyeån? -Nhoùm 3: Maùy gia coâng goàm caùc loaïi maùy gì? -Nhoùm 4: Maùy ñieän goàm caùc loaïi maùy gì?...  Ñoái vôùi baøi cöa vaø duõa kim loaïi: Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 10 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 Baøi naøy giaùo vieân caàn keát hôïp nhieàu phöông phaùp nhö phöông phaùp thöïc haønh, phöông phaùp vaán ñaùp, phöông phaùp giaûi quyeát vaán ñeà, phöông phaùp tröïc quan,… -VD1:Cho hoïc sinh quan saùt 2 löôõi cöa vaø cho bieát taïi sao raêng löôõi cöa kim loaïi taïi sao nhoû vaø nhieàu raêng hôn löôõi cöa goã. Hoaëc taïi sao thao taùc ñaåy thì aán cöa vaø khi keùo thì khoâng aán cöa. -VD2: Giaùo vieân ñöa ra tình huoáng laø: luùc ban ñaàu vaät tröôùc khi duõa thì beà maët noù phaúng nhöng sau 1 thôøi gian duõa thì beà maët noù cong, em naøo haõy giaûi thích hieän töôïng treân? Hoaëc ôû phaàn tö theá ñöùng vaø thao taùc cöa, giaùo vieân caàn thao taùc maãu cho hoïc sinh quan saùt vaø goïi 1 vaøi hoïc sinh leân thöïc haønh vaø caùc em ôû döôùi quan saùt ñeå nhaän xeùt, töø ñoù hoïc sinh naém ñöôïc caùc kyõ thuaät duõa vaø reøn luyeän ñöôïc kyõ naêng duõa cho hoïc sinh. Ñoái vôùi baøi TH tính toaùn tieâu thuï ñieän naêng trong gia ñình: Giaùo vieân caàn veõ baûng phụ trước để tận dụng thời gian nhiều hơn.VD: Coâng suaát ñieän Soá P(W) löôïng TT Teân ñoà duøng ñieän 1 Ñeøn sôïi ñoát 2 Ñeø n oán g hu yøn h qu an g vaø ch aán löu Thôøi gian söû duïng trong ngaøy t(h) Tieâu thuï ñieän naêng trong ngaøy A (Wh) 240 60 2 2 8 4 1440 3 Quaït baøn 65 4 2 4 Quaït traàn 80 2 2 45 (1ñ) (1ñ) 520 320 Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù (1ñ) (1ñ) 11 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 5 Tuû laïnh 120 1 24 70 1 4 1000 1 1 8 Noài côm ñieän 630 1 1 9 Bôm nöôùc 250 1 0.5 10 Rañio catxet 50 1 1 6 Ti vi 7 Beáp ñieän 2880 280 1000 630 125 50 (1ñ) (1ñ) (1ñ) (1ñ) (1ñ) (1ñ) Coät naøy laø chỗ traû lôøi cuûa hoïc sinh, caàn daùn keo trong ñeå deă boâi xoaù vaø duøng laïi. Khi giaûng daïy ta gaáp coät naøy vaøo coät “tieâu thuï ñieän naêng trong ngaøy” ñeå che ñaùp aùn laïi, khi hs trnh baøy xong ta keùo ra ñeå deă so saùnh keát quaû nhaèm tieát kieäm thôøi gian.  Tiết dạy minh hoạ: § 27 MOÁI GHEÙP ÑOÄNG ---------oOo--------Tuaàn: 13- Tieát PPCT: 26 I.Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc khaùi nieäm veà moái gheùp ñoäng. Bieát ñöôïc caáu taïo, ñaëc ñieåm vaø öùng duïng cuûa 1 soá moái gheùp ñoäng. 2.Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng quan saùt vaø phaân tích. 3.Tö töôûng: Ham thích hoïc cô khí, coù yù thöùc boâi trôn daàu môõ caùc khôùp quay. II.Chuaån bò: 1.Thieát bò, ñoà duøng daïy vaø hoïc: -SGK, giaùo aùn, tranh veõ, oå bi, moâ hình tay quay con tröôït,…. -HS:SGK, vôõ cheùp baøi, söu taàm moät soá moái gheùp ñoäng neáu coù. 2.Phöông phaùp: Tröïc quan, ñaøm thoaïi, thaûo luaän caëp. III.Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc: 1.OÅn ñònh lôùp: (1 phuùt) 2.Kieåm tra baøi cuõ: (3 phuùt) Theá naøo laø moái gheùp coá ñònh? Coù maáy loaïi moái gheùp coá ñònh? Haõy keå 1 soá moái gheùp coá ñònh maø em bieát? 3.Giôùi thieäu baøi môùi:(1 phuùt) ÔÛ moái gheùp coá ñònh, caùc chi tieát khoâng coù söï chuyeån ñoäng töông ñoái vôùi nhau. Trong thöïc teá caùc maùy vaø thieát bò coù caùc chi tieát chuyeån ñoäng quay, chuyeån ñoäng tònh tieán, chuyeån ñoäng laéc,… Nhö vaäy caùc chi tieát naøy ñöôïc laép gheùp vôùi nhau nhö theá naøo? TG Hoaït ñoäng giaùo vieân 10 Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän caëp ñeå tìm hieåu theá naøo laø moái gheùp ñoäng: Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp 3 phuùt ñeå traû lôøi 3 caâu hoûi trong Hoaït ñoäng hoïc sinh Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù Trình baøy baûng I.Theá naøo laø moái gheùp ñoäng: Moái gheùp ñoäng (khôùp ñoäng) laø moái gheùp coù söï chuyeån 12 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 phieáu hoïc taäp: ñoäng töông ñoái vôùi 1.Quan saùt hình 27.1 cho bieát 1.Coù 4 chi tieát: thanh nhau coù maáy chi tieát ñöôïc laép vôùi AB, BC, CD, DA nhau? 25 2.Chuùng ñöôïc gheùp theo kieåu 2.Gheùp coù söï chuyeån naøo? ñoäng töông ñoái 3.Moái gheùp ñoäng laø moái 3.HS:Traû lôøi nhö coät gheùp nhö theá naøo? trình baøy baûng. GV duøng moâ hình cô caáu 4 thanh- baûn leà ñeå höôùng daãn hoïc sinh theá naøo laø cô caáu. Hoaït ñoäng 2: Tröïc quan- ñaøm thoaïi ñeå tìm hieåu caùc loaïi khôùp ñoäng: Quan saùt hình 27.3 cho HS:Maët truï, raõnh vaø bieát maët tieáp xuùc cuûa khôùp tònh soùng tröôït coù maët phaúng tieán coù daïng hình gì? Cho HS quan saùt moâ hình con tröôït vaø khôùp vít ñang chuyeån ñoäng, cho bieát quyõ ñaïo chuyeån ñoäng vaø vaän toác taïi moïi ñieåm treân vaät tònh tieán nhö theá naøo? Khi 2 chi tieát tröôït leân nhau seõ xaõy ra hieän töôïng gì? Coù lôïi hay coù haïi? Neáu coù haïi thì khaéc phuïc chuùng nhö theá naøo? II.Caùc loaïi khôùp ñoäng: 1.Khôùp tònh tieán: a.Caáu taïo: Maët tieáp xuùc laø maët phaúng hay maët truï b.Ñaëc ñieåm: Quyõ ñaïo naèm treân ñöôøng -Moïi ñieåm treân vaä t tònh tieán chuyeån thaúng vaø vaän toác baèng nhau. ñoäng gioáng heät nhau Ma saùt tröôït seõ coù haïi -Ñeå giaûm ma saùt duøng vaät lieäu chòu maøi moøn, gia coâng beà maët nhaún boùng ngöôøi ta duøng vaät lieäu chòu maøi moøn, vaø boâi trôn baèng daàu môõ. gia coâng beà maët nhaún boùng hoaëc boâi Phuoäc, caây buùt baám, da trôn baèng daàu môõ. c.ÖÙng duïng: bôm vaø voû oáng bôm, pit toâng Em haõy keå caùc khôùp tònh vaø xi lanh,… Phuoäc, buùt baám, tieán thöôøng gaëp trong thöïc teá? pit toâng vaø xi lanh,... -Moái gheùp pit toâng vaø xi lanh duøng ñeå bieán chuyeån ñoäng tònh Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 2.Khôùp quay: 13 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 a.Caáu taïo: tieán thaønh chuyeån ñoäng quay.  Coù 3 chi tieát Quan saùt hình 27.4 cho bieát khôùp quay coù bao nhieâu chi  Maët truï. tieát? -Maët tieáp xuùc laø Maët tieáp xuùc cuûa khôùp Chi tieát coù maët truï ngoaøi maët truï quay coù hình daïng gì? -Chi tieát coù maët goïi laø truïc, coù maët truï trong Quan saùt 2 chi tieát cho bieát truï trong laø oå truïc vaø (loã) goïi laø oå truïc. chi tieát naøo goïi laø truïc vaø oå truïc? Thay baïc loùt baèng voøng ngoaøi laø truïc Giaûi thích taïi sao? -Ñeå giaûm ma saùt bi. ngöôøi ta thay baïc loùt Ñeå giaûm ma saùt ôû khôùp baèng voøng bi. Xe ñaïp, maùy suoát,… quay ngöôøi ta duøng bieän phaùp gì? b.ÖÙng duïng: Baûn leà cöûa, Truïc giöõa, moay-ô, coå Em haõy neâu caùc saûn phaåm moay-ô xe ñaïp, quaït xe ñaïp. cô khí coù khôùp quay? Göông chieáu haäu cuûa xe ñieän. Trong chieác xe ñaïp cuûa gaén maùy khoâng phaûiù khôùp em khôùp naøo thuoäc khôùp quay? Cho bieát göông chieáu haäu quay maø laø khôùp caàu. cuûa xe gaén maùy coù laép khôùp quay khoâng? 4.Keát luaän baøi:(4 phuùt) Cho HS ñoïc ghi nhôù. Theá naøo laø khôùp ñoäng keå moät soá loaïi khôùp ñoäng? Neâu ví duï veà khôùp tònh tieán vaø khôùp quay? Maët tieáp xuùc cuûa khôùp quay laø: a.Maët cong b.Maët phaúng c.Maët truï d.Maët caàu Caùc vaät sau ñaây coù khôùp tònh tieán? a.AÊng ten radio b.Daây xích xe ñaïp c.Voû vaø ruoät thaéng xe ñaïp. Phaùt moät soá loaïi khôùp ñoäng, yeâu caàu hs phaân loaïi? Ñoái vôùi caùc khôùp ñoäng khi laøm vieäc moät thôøi gian ta caàn chuù yù ñieàu gì? Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc veà tinh thaàn, thaùi ñoä vaø keát quaû hoïc taäp theo muïc tieâu cuûa baøi vaø ruùt kinh nghieäm cho tieát hoïc sau. 5.Hoaït ñoäng noái tieáp: (1 phuùt) Veà nhaø hoïc baøi taát caû caùc baøi phaàn cô khí, veõ sô ñoà tö duy phaàn cô khí ñeå chuaån bò tieát sau oân taäp. III. KEÁT THUÙC VAÁN ÑEÀ: Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 14 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 1. Keát quaû nghieân cöùu: Sau khi aùp duïng ñeà taøi naøy taïi tröôøng THCS Long Phuù trong naêm hoïc 2011 -2012 toâi ñaõ thu ñöôïc keát quaû nhö sau: + 80% soá hoïc sinh coù höùng thuù hoïc taäp boä moân. + 80% hoïc sinh chuû ñoäng nghieân cöùu tìm toøi kieán thöùc. Chính vì vaäy maø chaát löôïng ñöôïc naâng cao, qua khaûo saùt chaát löôïng laàn 2 (kieåm tra 1 tieát ôû hoïc kyø II) ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû nhö sau: Xeáp loaïi Gioûi TS Lôùp Khaù SL TL(%) SL Trung bình Yeáu Keùm TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 8A1 27 9 33.3 11 40.7 6 22.2 1 3.7 0 0 8A2 28 7 25 12 42.9 7 25 2 7.1 0 0 8A3 25 4 16 8 32 11 44 2 8 0 0 8A4 33 10 30.3 12 36.4 10 30.3 1 3 0 0 Toång: 113 30 26.5 43 38.1 34 30.1 6 5.3 0 0 Qua keát quaû treân baûn thaân toâi nhaän thaáy raèng: Taän duïng thôøi gian cho töøng hoaït ñoäng leân lôùp, ñoåi môùi vaø vaän duïng linh hoaït caùc phöông phaùp daïy hoïc tuyø theo ñoái töôïng hoïc sinh ñaõ naâng daàn tæ leä hoïc sinh khaù, gioûi vaø giaûm tæ leä hoïc sinh yeáu, keùm. Khi thöïc hieän theo chuyeân ñeà naøy toâi nhaän xeùt coù nhöõng öu ñieåm vaø toàn taïi nhö sau: 2.Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa chuyeân ñeà: -Öu ñieåm: + Khoâng khí lôùp hoïc soâi ñoäng, hoïc sinh höùng thuù tìm toøi nghieân cöùu ñeå tìm ra caùc kieán thöùc môùi. +Trong cuøng moät thôøi gian seõ giuùp hoïc sinh chieám lónh ñöôïc nhieàu kieán thöùc hôn. + Hoïc sinh naém vöõng kieán thöùc ñaõ hoïc. + Naâng cao chaát löôïng ñaïi traø cuûa boä moân. +Chuyeân ñeà naøy vaän duïng ñöôïc cho caùc moân hoïc khaùc. -Nhöôïc ñieåm: Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 15 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 +Moät soá hoïc sinh nhuùt nhaùt, khoâng chòu hoaït ñoäng, khoâng chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø thì kieán thöùc tieáp thu ñöôïc coøn haïn cheá. +Neáu kieán thöùc giaùo vieân coøn haïn cheá vaø öùng xöû caùc tình huoáng sö phaïm keùm thì seõ khoâng neâu ñöôïc caùc caâu hoûi goïi môû nhaèm daãn daét hoïc sinh, vaø khoâng ñöa ra ñöôïc caùc tình huoáng coù vaán ñeà ngay trong thöïc tieãn daïy hoïc. 3.Baøi hoïc kinh nghieäm: Ñeå coù ñöôïc moät tieát daïy thöïc söï coù hieäu quaû thì giaùo vieân phaûi xaây döïng ñöôïc caùc hoaït ñoäng phong phuù, haáp daãn, nhaèm khôi daäy söï höùng thuù, loøng ham hoïc, tìm toøi, kích thích tö duy saùng taïo cuûa hoïc sinh. Ngöôøi thaày giaùo ñöùng lôùp cuõng nhö ngöôøi chæ huy trong chieán ñaáu, luoân phaûi quan saùt ñoái phöông vaø dieãn bieán chieán tröôøng ñeå ra caùc meänh leänh chieán ñaáu chöù khoâng theå döïa vaøo baûn keá hoaïch taùc chieán ñaõ vaïch saün tröôùc khi xaûy ra chieán söï. Ñeå daïy toát ngöôøi thaày phaûi quan saùt thöïc teá, nhaïy caûm, theo doõi söï chuù yù vaø höùng thuù cuûa hoïc sinh vì söï chuù yù nhö cöûa soå taâm hoàn cuûa con ngöôøi, khi cöûa soå naøy kheùp laïi thì moïi hoaït ñoäng cuûa thaày khoâng coøn aûnh höôûng ñeán taâm hoàn cuûa hoï nöõa. Vì theá, khi leân lôùp ngöôøi thaày vöøa quan saùt lôùp hoïc, vöøa giaûng daïy, luùc noùi, luùc vieát, luùc söû duïng tranh aûnh, sô ñoà, moâ hình, luùc ra baøi taäp, hoûi ñaùp, thaûo luaän, luùc laøm thí nghieäm, luùc kieåm tra,… thì gioïng noùi cuûa thaày caàn leân boång, xuoáng traàm, luùc nhanh, luùc chaäm, luùc nhaán maïnh ñieåm naøy, luùc löôùt qua ñieåm kia, thaùi ñoä luùc kieân quyeát, luùc meàm deûo, luùc nghieâm trang, luùc haøi höôùc. Ngoân ngöõ, phong thaùi cuûa thaày luoân keát hôïp haøi hoaø vôùi nhau, phuø hôïp vôùi yeâu caàu, nhieäm vuï hoïc taäp vaø khoâng khí hoaït ñoäng chung cuûa lôùp hoïc, taïo ra veû ñeïp töï nhieân, ñaàm aám vaø laønh maïnh, loâi cuoán caùc em vaøo moâi tröôøng hoïc taäp. Ngöôøi thaày vöøa nhö moät ngöôøi chæ huy trong chieán ñaáu, vöøa nhö moät ngheä só treân saân khaáu, taøi naêng vaø ngheä thuaät sö phaïm cuûa thaày chuû yeáu dieãn ra ôû luùc naøy, khi chuùng ta laøm ñöôïc ñieàu ñoù seõ goùp phaàn xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc. Vì vaäy ñoøi hoûi ngöôøi thaày phaûi taäp trung vaø phaùt huy cao ñoä söï noã löïc saùng taïo ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao trong hoaït ñoäng cuûa mình. Tuy nhieân, trong quaù trình giaûng daïy cuõng vaáp phaûi moät soá khoù khaên nhaát ñònh vaø toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá baøi hoïc kinh nghieäm sau: Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 16 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8  Caàn chuù yù ñeán nhieàu ñoái töôïng hoïc sinh ñeå ñaûm baûo söï ñoàng ñeàu giöõa caùc hoïc sinh. Caàn cho moät soá baøi taäp hoaëc caâu hoûi naâng cao cho moät soá hoïc sinh khaù gioûi ñeå kích thích hoïc sinh tìm toøi nghieân cöùu vaø moät soá baøi taäp hoaëc caâu hoûi ñôn giaûn cho hoïc sinh yeáu, keùm coù cô hoäi phaùt bieåu.  Phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra kieán thöùc cô baûn ôû caùc baøi hoïc tröôùc coù lieân quan ôû baøi môùi.  Caàn yeâu caàu hoïc sinh chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø thoâng qua moät soá noäi dung troïng taâm hoaëc caâu hoûi naøo ñoù.  Caàn kieåm tra thöôøng xuyeân caùc yeâu caàu maø giaùo vieân daën hoïc sinh ôû tieát hoïc tröôùc.  Giaùo vieân caàn thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin töø baùo, ñaøi, töø hoaït ñoäng thöïc tieãn, tham khaûo caùc taøi lieäu chuyeân moân ñeå coù ñöôïc kieán thöùc phong phuù, ñuû khaû naêng ñeå lieân heä thöïc teá vaø giaûi quyeát ñöôïc nhieàu tình huoáng trong thöïc tieãn daïy hoïc.  Gv caàn taän duïng toái ña caùc thieát bò saün coù vaø töï laøm theâm moät soá thieát bò phuïc vuï cho vieäc daïy hoïc. 4. YÙ kieán ñeà xuaát: Treân ñaây laø moät soá kinh nghieäm cuûa baûn thaân toâi, chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, vì vaäy kính mong caùc ñoàng nghieäp goùp yù boå sung ñeå cuøng nhau ñöa chaát löôïng boä moân coâng ngheä noùi rieâng vaø chaát löôïng hoïc sinh noùi chung leân taàm cao hôn nhaèm goùp phaàn thöïc hieän söï nghieäp coâng nghieäp hoaù - hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn. Long Phuù, ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2012 Hoäi ñoàng xeùt duyeät Ngöôøi vieát ............................................... ............................................... ............................................... Voõ Ñoâng Hoà ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 17 Chuyeân ñeà: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8 ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... .............................................. Ngöôøi thöïc hieän: Voõ Ñoâng Hoà –Tröôøng THCS Long Phuù 18
- Xem thêm -