Tài liệu Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam

 • Số trang: 12 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 74 |
 • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38438 tài liệu

Mô tả:

0 2346789   !"#$%"&'(")$*$+,-./0123-./0140/56789: 7;<"=>$*87?-./.@A@/BCD",7E"F("GHIJI:=KLMN/OP-./ Q2R%9:9:7;<"=>S -/4-/B2T"7;UV*W7;80XY7;(Z[\8*=]L^B]\+( L,Q/_3/B`\V:VE$*G67&\&-/4-/B2T"G67"ab/O1c-1/d/Q123-.e fg123-./he/ij9("""k7;U!"#b/lc/0123-./0140/-.1@m-/Q# fg123-./ne/g3/_^&o&$p%7J-./0123-./0140/56789:7;<"=>$ +,$*8"GHIJI:=KL7D""+8(%=I:qa7 fg123-./re/i1'"7;D$+,%7J-./0123-./0140/56789:7;<"=> $*8"GHIJI:=KL7D""stI:qa7D"J=&7u%7t(LS fg123-./de/v123-./12w8*7%$%"$+,%7J-./0123-./0140/56 789:7;<"=>$*8"GHIJI:=KL7D""+8(%=I:qa7 D"J=&7u%7t(LS x 2yz{|}~€‚ƒ„ uw@/Q4Q1/B<-1/.@4/O…m-/Q3/_^"a=7<O…2R†7*I: =KN/B2TQ/‡4Q/B<VMV+87<O…2R9W6O/B<7;?†fˆL#"&T G68D""F(+8(%=ˆ\$%"GELI87‰Š=:7'"%(W7?GL( -1A/‹/O2^$pI:=KLSst=:&'(")\767G6I:=KL=ŒT=$w $*$wO-1/-P-.Ž/Q1aO/2TL*7<O…2RW!"]S8DO/B‘9:7;<‰Š&! 7,Q/B2T"7'"%^Q4Q/.@A@/BCD76=7’87;8"GHIJ"F(I:=KLS u%7t(L%"6L$<7;>IJh/“”-./•AN/–/lc/O1#—7;!76w$p I:qa7D""’;(L"IS˜JQ/B‘OP-./O…2^VU9™"F(+8(IJqa7GK D""’;(L"I&*0š›œ-PN“EžbŸ/O… /B2T"7*9:7;!\""stu%7t(L =:&!7,Q/O1AŸ/BjL¡L¢I:=KNŽ/B@pb/-cŸ/B£/cN/Q1C/Q1b/5HIJ"F(¤¥ D"J=&7*W"*;¦7§S¨!"]$p8DO/B‘9:7;<‰Š-12/O16*8 "8%9:BE7'"%G68D"&T"F(stO…C-./B@pG%VI: =KL"<=&'":L&!7,"$*"GHIJ;¦7§"*7;^!"a=767S ‰>$U$ŸŽ/B©Ÿ/c/12w!"#b/Qª/‹/-.1«A/O1'"7¬$*"­7> #+,"8*I:qa7I:=KL"­"GHIJ§Ss8$W\7":B£/ ")-/Bp7*®¯°±²³´±µ²¶·²¸¶¹º»¼½¾¿Àº»¼½¾Á½¼ÂòÄ̧ű²ÆÇȱ²Ȩ́ʲ˶̲ͶβÏÐIJ ˶DzÑÒ²Ó¹±µ²ËÔÕ²Óȱ²Í¶ÖײØ̧̲ËÅ˲³ÄÕ±¶²±µ¶Ì·Í²Óȱ²ÙÇÚ²̧µØ˶²¹Í²ÛŲ̧ÜÌ·²̧ ÝÞßàcN/12w!"#"8&76I«"F(LUS á 6â f%7J$*",7E­(&o&"$pQ4Q/0123-./0140/56789:7;<" =>§7?-./.@A@/BCD7;8"GHIJ"F(I:=KLS f¥™7>"7'"7;D$+,%7J-./0123-./0140/ã˜ä˜‰Š$*87?( BCD"F("GHIJI:=KL7D""stI:qa7D"J=&7u%7t(LS 0 23456789 9  9 8!"#$ 8% &6 8'(9 )* +, 8-./018'% 96234! 9564 )7881 9 9%6 )4 5678 19!)9 881 : 8;68< =>?@AB?CDE?FGCEHF?IJB? 2K'% 8-./0195696234! 4 )7LM"#$8% &6 8'( NOP0Q/R94S/T)UR), 898 V6&6 8'(9 )*W 2N 9%6 )4 5678 19!)9 8: 8;689X4S" 2$8% &6 8'(9 )*9%8-./0195696234! 4 )7L.Y ;$Z[M/[\P"P0Y]^/_4S/$/`ZY 2N 98^9 8!"aKbKNO9%8-./01956 96234! 4 )7881 9 9c;4 5678 19!)9 8: 8;6L$d%W efghijgklmFG?no?pCqr?nE?FGCEHF?IJB? 3!R V9^69d 9 8!"#$8% &6 8'(9 )*9%8-./018'% 96234! 9564 )7881 9 9 %6 )4 5678 19!)9 8: 8;68< s18 V9^6/R9 , 181 9 9%6 )9X4 \R 19tu&6v8'V08' ZLwxLy z6 9{8)8'6 V9^6 9"aKbKNO |P0../019*9d V9^6}8 $82$d4 567/1 8'd4 )78<~ 6 /01468% 2€ 88'% )18 V9^695696 < ‚>?ƒC„…†g‡ˆ…†g†ˆ‰gŠ‹E?IŒ?FGCEHF?IJB? ? Ž‘’“”•‘’“’•–“—˜™š›œšžŸš ¡šŸ¢£Ÿ¤š¥¦š¥¢£§ z6 V9^6 98¨9 %1/_ aKbKNO8©%46!89623 4! 4 )7L|ª/T/ 8t %898 V69R 6,/462 'd t6_94 t }d&6 8'() 8 $d%1/_ &6 8'(9 )*8-.«./01t+8 /¬6 V9^68 $82$­s<N€ 9d4®8 $)89 ¯°.°0./%1 8 $)8©%95696234! 956­sy3[±\P² &6 8'(9 )*8©%96 234! 4 )78d"#$8% &6 8'(9 )*)U R)d%8-./018'% 96234! 4 )78³9 ´©999©9%48 2zNNµ< z6/45678 ) 8_84!2¶86`±/T/|98¨9 898 V6&6 8'(±/R94S 9%8-"aKbKNO< ? Ž‘’“”œš·¢¸Ÿš˜™š¹ºŸš¹»šŸ¼š½¾Ÿš¿¢Àš§Á™Â§š¡Ã¢Ä z6/4567/462 8!"2$8% &6 8'(9 )*8©%96234! 4 )7L°Q[/_%6 )|P[/_ ) _ 4 )< z6 'Å8'62$896\P°0Æ."aKbKNO8©%9623 4! 4 )7LM"Ç.ÈÉ/R9'78*8c;4S 8Ê9U 6&6 95."P«/Ë/R92 T89^ <K-/[M|7/4tÌ Ì9¬/R98 $) 89 V9^695696\P/`!/_/$ 9 "Ç.ÈÉ°0./01/¬6956&6 8'u4 567/1 8'd8'% /462 9569 9c;: 8;68< 0 2345679    345673 673!"62#$%  &'&()*+,-)./..0)*123)4)*456).7,89:.)*;<5= >?@@ABCDEFBGBCGHIB@JKLMLNBOPQRSTUVWQRSTUXTSYZD[?B\K]BDE^@GH _G`La[@GKbcdeBC@fgd]B_GhiSjVklSlUmnSoUpQUSUnmSUVqBCEHIBCrHsDt u vwxyz{|}~{y}|{yz}€y{‚~ƒ{„…{„€†‚{„‡y{ˆ‰yz{Š€yz{‹€†|{|ŒŽ‘w’Ž “}”“{•–{|—”y{˜ƒ™y{|Šš{‚}€{“}›t œUVWQRSTUXTSlUmSTUSiP@DHIKža@ABC@P\K]BDE^@GH_G`GŸKGHsKBG ¡ j]¡r][bG]Q¢QRSl£BGDEgBG@fgd]B_Gh¡O[gBGBCGHs_d]B¤K¥DEgBZKL^DGZ O[gBGBCGHs_žarIB@G¥_BGNBCH?DEIBDG^o¦V§BCS̈œUVWQRSTUXTSQp©SoUV§BC jVk@@?@O[gBGBCGHs_?_OPQRSo¦ªQRSRmnmSjª£BBCGHIB@JK«_G?DDEH¬Bd]B_Gh¡ ¡qmS­RmnmSjª£QSj®K@fg@GKbcdeBC¯O°gDEIB¡eH\KgBGsoVWQRSoXlSlU±D@G² CHŸg@?@r³_GNB@GJlSQ¢QRSo¦ªBCO[gBGBCGHs_La@?@@]HDHZBLMb´DGKND« @ABCBCGsd]B¤K¥D«LaLNDžHsKd]B¤K¥Dt œUVWQRSTUXTSlUmSTUSµnm¶·QSl¸SomQUSoU®B@Gfj£ªS¹pS¹º»QSUVqBCDqHDE£BC DG?HG[£oSj³BCGHsK\K]UWQS̈¼eHLqHO[gBGBCGHs_«G[£oSj³BCGHsK\K]UWQS j½QRSQRU¾nS¿qHLHs@@ÀDCH]¡@GH_G`žHIBDP@«bGABCBCÁBCDGABC\Kg@?@@]H DHZBLMb´DGKNDd]B¤K¥DLa@?@G[£oSj³BCDHZDbHsiSlUmSTUS̈¼¬DG°@GHsQSjmMK j¸ÂSQRº½BBGÃBž°@¡a@PDG¬žad°BGNBDGJlS¿pSUpQUSj³BC@fnSQRV§mS¹nªSj³BC DE[BCO[gBGBCGHs_žaBGÃBDe\KgBDEÄBCBG¥öSœUVWQRSTUXTSµnm¶·QSoUV§BC jVk@?_OPQRSo¦ªQRSRmnmSjª£Bd]B¤K¥oSj£HDEat œUVWQRSTUXTSlUmSTUSj^BG¡JlS¹pSTUVWQRSTUXTSÅÆÇÆ>È_GÉGk_?_ OPQRSo¦ªQRSRmnmSjª£Bd]B¤K¥oSj£HDEaLqHGsDGeQRSj^BG¡J@>ÈÊQSj^QUS̈¼Ë©S¹pS TUVWQRSTUXTS̺]BDE^@GH_G`@Êjm¬BQUVQRSoU°@DZjÍSlUJBC¡HBGE QRSTUVWQRS _G?_BaÎLÏQSjVk@dÐOPBCE³BCEÑHLaGHsK\K]ÒBGHMK\Ke@CHgLqH@?@¡J@ j³_G?DDEH¬BbG?@BGgKDE[BCreH@]QUSjmMKbHsBd]B¤K¥DLaDG^o¦V§QRSoUn©SjÊHt { vwxyz{|}~{}Ӏ{yz}€y{‚~ƒ{„…{ÔÕ{•–|{}֐×Ø׏‘w’Ž‘ؐÙ–{|—”y{˜ƒ™y{ |Šš{‚}€{“}›{„Ú—{|ŒŽŽÛÜۏÝÞßy{‚‰{|}à{‚áÓ{‚}ƒ{•â{Ôãyz{ԙy{“}äåæ{ çºnQSjm¬¡BGNQSjVk@BGHMKd°fBCG³BG¥DžabZDGk_LNBOPBCGgH TUVWQRSTUXTSlUmSTUSiP@DHIKèDgECéD@[dDHBC¯LaÅgHêéBtë_OPQRSTUVWQRSTUXTS @GH_G`¡PlSomìºSo¦ªQRSRmnmSjª£BBCGHIB@JKDGHZDbZj¬j]¡r][E BCd]B_Gh¡ jVk@DGHZDbZDGé[@?@G¡aO[gBGBCGHs_@íDG¬r?BBíÒ¡J@CH?DG^o¦V§BC @G¥_BGNQSjVk@¡aLÏQSSo¦ïSjVk@¡J@žkHBGKNB¡[BC¡KeBtÆHZTSj¸ÂS¿NB OPQRSTUVWQRSTUXTSµnm¶·QSQU ¡DN_DEKBC@ÀDCH]¡@GH_G`ÒRmnmSjª£Bd]B¤K¥D« @G[@]d]B_Gh¡¡qHLad]B_GhiSlðS̈¼Ë©S¹pS̺XSo¦ïQUSoUV§BC¤KÎIBžHIBDP@ DE[BC\K?DEFBGd]B¤K¥oSj¬BÃBC@g[@G¥oS¹VkQRÂSoQUSQ¢QRSñ]B_Gh¡LaO^@GLPt òUVS¿N©ÂSTUVWQRSTUXTSlUmSTUSiPlSomìºS¿pSTUVWQRSTUXTSµnm¶·QSñ²jVk@?_ OPBCžHBGG[£DDGé[ž[£H@GH_G`è@GH_G`BCGHIB@JK«DGHZDbZ«@GH_G`d]B ¤K¥oóô̈S̈µZDGkTSUnmSTUVWQRSTUXTSQp©SlUªS¦nSi³oSõSoVÒQRSlWSö]BLM\K]BDE^ @GH_G`DGé[dKeD@GKbcdeBC@fgd]B_Gh¡èD[DgžžH÷éø@[dD¡gBgCé¡éBD̄t 0  2345657859  288!4"45#$% &7&'65()*)+, -58.4/#)-01 234 05)6#'78458659:;< => ?34 05)@85!ABCDEF48.#4"4345*)G*78585#5H 4586594"4'45#$%&7&'65()5I)70 4 J4 =985#K@85!1 L5! 94)F4,0M3 JN !, +6#'782$5O45PQRS QT, U458659:88 !&'V#W)4'4342653&85745#$%&74"&'65()D #8X4Y6#4344O7Z558.4/#7.5U8-8[4H555WG 7I8X4K@F  2+4*K65\4]-888 !745#$%&74"&'65()45"GU3 9458.4/#7.$594!5 6#'78N ^, J _ ,̀a > 0 b;3 0M /3  >< ,̀M c^4 4!5$U36#'78d58U*K65X575#5K65O8[$e5#K65f945 Vg*h@C*8X#*K6A3435I)4#4W65O8455!, +6#'78iD jklmnopqmrstpmuvumuwpqmxyzp{mpq{|}pmu~smxypqm€‚uƒ Y6#4344O7Z558.4/3 ,̀ -4B$U36#'78458 659„S …††… ,̀:*!0 ; 040 !&'V#WD’4 J 0M 4/#BW B: 040 !$5345#745#$%&74"&'65()[ @558X64HK@F  cU36#'7865“596$5O” •–—˜™š›™œžŸ ¡¢£¤¥¢¡¦§¢̈£©¢ª¢«¬­œ™®¯™œ­¯°™œ—±š²™³—˜™¬˜™š´š–™«–¤£¢µ¶¡¢ ·¸œ™š´š™¹–—ºœ™¹–´¹™»¼½¼¾¿¢ÀžÁ¢žÂÀ¢£ž§¢Ãħ¡Å¢ÃƜ™°˜°™³­Ç¡¢£ÈÉ¢£ž¥¢ÊË¢ Ì͡Ţ̩¡¢ÀžÎÏ¢ÀžÁ¢žÂÀ¢µ±°™³°Ð¥¢ÊŸÑ¡¢ÀžÒâÃğӡ¢£Èɢԟѫ™Õ˜Ö²™³×£¢ØŸÑâÃÄ ¡¢ÊžÙÉ¢ £Ç¡ž¢Êڢçҡ¢Û¥©¡¢ÃÄÜݙÞßà™š–᜖™â̄™œãŸ¢·¥¡Å¢£ä¡¢¡ÅžŸ ¡¢£¤¥¢£È˜™â圖™®æ£¢¡¦çD jkèméêë€ìíîêïîí€ìêðñ€íò~sm óDôDó58U$U58.4/# 348'&g@F  0M /3 8595[4F55=> 0B#7 $5'&354U!8434@558X6&'V#W!4576*3õ8Xö)[5458X 65÷W&f#)+&756#'784W647@558X6[58.4/# Z55#745)+&'65()!454F55D 348'4H8U5565÷W 5V8h$8U45#G.84345$5 5‘44H58.4/3 =0M ?34 U6#'78458659$U36#'78458659] -8 040 !745#$%&74"&'65()D óDô1… ø ,3 ,K6&7*8X# 348'$U596A$e5#K, 55#5K6&7*8X#*65÷W&f#d65÷ W6584W3 ,̀ù ú† ‡8iûg8658U3 0B#7d748U N ?34 ü3 0X6# ˆ)8*-8ý0@558X6iûVfG@Z55#758.4/#4F554"&' 65()þ! `40, Š; J Sÿ 0ø †…123ú…1ú ,̀ 040 ! , … „S ý4ó4U U, , 5 „S …†ú6 ,!0 ’_ ,< ’ø 70=4 R`4 80M 01 5‡885#5K6&7*8X#45"GU#@89 `4 ,̀ „S …†ú 1 0 2343456789 67878 56789 6 7 7878777!8" # #$8%&'7(7) ( 8 86* +7 )897,67-(.3/ 677 #$021283 7 8 4( ( 8 8656789:&;&%<) 8= >877?@67A9:&;&%<) * +B%)&BCD6ED7F9GH@IJ&HI@JH 8)B%! K7 L 7MNO P #Q7@JJ&;&%<) 4(8KR*9 * 8S.3 / 65%TU*V W@J%?%H@IJ&HBI7) #6# W 5IT@J5IH5X7 L 7M88Y#$7@JJ&;&%<) 7 8KR*9 4( * 8S.7) ( 8 86* +7 )897,67-(.3 56789 678>$86789 783 7 7 78787#6 7Z L( 3 7[ 8 8= >BC<@JED@J5%TU7 *V W@J%?8@H@IED%H@IJ&HBIMBCT` 7=78W* 8S. )895aHBEDaDbc@>%?%T;C;@I@%M 8#'%M@IITQ 877? 4(78MBCT` $^3 d d d 0 2345679 5 67345673 !"#2$%&'()*2+,),! %-./$22'0)$%,!12 34526789:;<=:><?6@ABCD7EF7GH<6IJAGKL7><MNOE6I?6PM6QRE67 89:;<= STUTUVWXYZ[\]^_`a[b]cWde fghijklmnjophjqhrstuviwjxyjozgjs{j|}iwj|~ijz€nj VWXYZ[\]^[b]cWde‚eƒ„„WX…„]^†e‡„b„ˆ‰]^„WŠ‹Œ…Žƒ]^_`a Œ‹_„‹‘X„W’eƒ„“‰‹[b]cWde„ˆ‘]„W”•–—˜]^Y™„šYW‹]›œX„W‹Žž]YW‹ ŸŽ ¡¢£Ž¤¥Ž—¦_]†aT VWXYZ[\]^e‡„b§¨¡Žƒ£Ž©¥©Ž£ª̈¨Ž«‰]„ˆ“]^”_W[¬„‹‘X„W’_`aeƒ„ “‰‹[b]cWd­®Ž¯—°£Ž±]^Œ²‹e³¨Ž£ª̈¨Ž«‰]‚]W†£Ž¨´XY‹]Œ´„W”•–—˜]^µ \‹„W`_‰]W„ˆa]Wµ_W‹žŽ¶—¦_·aˆY¸„‹]^Œ‚„‹´­Ž¹£Ž§¨¡Ž¶˜‹YWŠ_]WaXT º»¼½¾klmnjophjs¿juÀÁijÂg~ijurÃjxyjozgjs{j|}iwj|~ijz€nj Ğ„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹cWÆ„WÇ„‹žc_…]_WXYZ[\]^_`a[b]cWd­ŽÈ—²‹^›_ ƒ_Š_W“‰•Žƒ£ŽÉ¡¥•Ž§¨¡Ž©¡¨ŽÉ¡ÊˎÌ©Ž¨™e_W‹cWÆŒ‚_Š_W„W±_ÅXb]„ˆ”_W‹ ɡʎŸŽ¡—Ž•¡ž]‚“T VWXYZ[\]^_`a[b]cWd­Ž—¦_„W™W‹]ÅXa_Š_W“‰•Žƒ]^]^W‹‘]_±Xµ „ˆ‹™]YWa‹[b]cWdee²‹ÍW“‰•Žƒ]^[b]œX„[b]cWd­Ž‰‹„ˆ‚ÍW“‰•Žƒ]^W…X _Î]cW’_Œ’[b]œX„Œ‚„‹‘X„W’[b]cWdeTVŠ__W‹cWÆ[ϡЍ¡Ž•¡Ñ¡Ž•—°£Ž±]^ „š_Š_W“‰•Žƒ]^Y™„ˆ‘]T ¯¡Ò«ŽÓÔªŽ¨™e_`aYž„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹cWÆ„WÇ_WXYZ[\£Ž•¡—˜£Ž—¦_ ©¡ª̈Ž•¡Ñ¡Ž¤ªŽ£ª̈¨Ž«‰]‚Ջa¨Ž«‰]]^W‹‘]_±XcWŠ„„ˆ‹™]ÍÖª̈¨Ž«‰][b]œX„ ×Öª̈¨Ž«‰Ž•¹£Ž•–—Ø]^Œ‚ÙړWÛaÜÍÖª̈¨Ž«‰][XÝ„W“Š‹T º»¼½¾klmnjophjs¿juÀÁijuÞvjozßizjxyjozgjs{j|}iwj|~ijz€nj àžX^á]Œ²‹_WXYZ[\]^_`a[b]cWdeµ_W‹cWÆcWŠ„[‹]W„ˆ“]^[X\„_WX YZ[\]^[Ϗ—¦_cWâ]„Š_W„W‚]WWa‹]W›e‚_W‹cWÆ[b]cWde㣪̈¨Ž«‰][b] œX„ÜŒ‚VW‹cWÆ„W˜‹YZ×£ª̈¨Ž«‰]]^W‹‘]_±Xµ„W‹ž„Yž[b]cWdeÜT 䲋^›_]WÇ]_`aYž•«¥Ž•Ñ¨Ž©¡Ê¡ËŽ©¡¨ŽÉ¡ÊŽ¶å̈ŽÓÔªŽž]_WXYZ[\]^_`a [b]cWdeٔ_W‹a]W揙ي“_Š“„W¸“YZYž„“Š]Tç“Œ…ݵ]W‚ÅXb]„ˆ”[ÏYW›_› „W‡]^„‹]„è]^W¦ÉŽ™¥¡Ž£¥̈Ž¡¨XÅXbY‹]Wé“a]W_`aeƒ„éÛ]^[b]cWde „ˆ“]^[X\„_b_WXYZ[\]^T ¯¡Ò«ŽÓÔªŽ¨™e_`a„Š_^‹bˎ™„Wê_W‹]e’_„‹‘XÅXb]„ˆ”_W‹cWƵ_Š_W „‹žc_…]_WXYZ[\]^[b]cWde_`aYž„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹cWƁ‚cWëW¦ÉŽ¡°Ž©bT 쥩Ž£ª̈¨Ž«‰]„ˆ“]^_WXYZ[\£Ž—¦_cWâ]_W‹aéꪎíÑ«ŽÌ©Ž¨™e_W‹cWÆcWŠ„ [‹]WTàW‚ÅXb]„ˆ”_›„W™•¥©Žƒ]^Œ‚Y‹™e[“Š„_W‹cWÆcWŠ„[‹]W_W`ݞXØWa‹ £ª̈¨Ž«‰ŽÎX_`a_WXYZ[\]^T STUTSî‘X_ÎXŒ‚]W‹eŒ’Yž„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹cWÆ„W¸“_WXYZ[\]^[b]cWde ¡Ò«ŽÔè‹e’_„‹‘X¦‹]WX…]邋W‰]µW“‰•Žƒ]^Yž„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹ cWÆ_›[ê•¡ªðŽè‹„“‚]鋐]Tî‘X_ÎX_`aÄñòñVó‚cWb‹^á]Œ²‹_WXYZ[\]^ 0 23456789 2429!"!#$%9&299'829%(7) )4*+,7%-7)29./0517)56789 2%92979,3*47)5.67%-6#$7.87 5.1%29./0517)56789 28.29.2:;<*=%-4292>27925.67%-6  ?97%9@<*'29.5.62A%)6 2989&%-7)%(BCB*+,723429. /0517)2/9>2794.24297DE%>75.67%-62989&89F9'8 28.29.234/E%>75.67%-62989& !(8.29G*HIB J2J%9K234/E %>75.67%-62989&%9L29./0517)56789 2M NO<*6BCB*+,72A%)6 2989&9.5.679:%%-7)2629./0517) NP429DE%>75.67%-62989&89F9'8Q%(BCB*+,7 %-7)29./051*K%9297 J2%8.2A%)6 2989& NRST7)/E9,292989&%9.%98%9U7)%72989&%92%E89>%5795V TJ7)/W%9.%89S7%&2989F9'*K*BDE%5.6%9297/E9,292989& %-7)%(BCB*+,723429./0517) NRST7)9%917)%9U7)%72989&7.875.1%22X%&79/E%71)Y42>2 BCB*+,7%-7)29./0517)23456789 Z[Z\]^_`\ab̀c\de\f^`\g^h\di\g^ja\klm`\f^`\g^h\ n n o9>7 p2989& !9L29. 7 2/E%>7q%?4 rqstuov#$2%w7))>%-62>2/967 2 )6 '&29/79%E%-7)/0/E3+xQ9y79%9@22>2/967%p729-4 2>2/967/9:.%-(%25679=289>%5792>2/9677'Tz*E72 )6 17 2935{9Y.2/9U7)|4)} /96789S7891292w*~+=22935{9Y.  !9L2>2792/79%E922989&/79%E2)>%-6%27|42>27).}7%2 7).875VTJ*K5677.:%-456789 2T629J|4)} 262>22989& 9€‚B7{899<B‡<472  !€+‰GC*BK 234%>2)62989&5677.:%/79T479234T479 7)982%27|49489&p2>27).}72r%27).8779S7<Š„‹†x+C 7)9*Œ;ŽC7%E8 N”9S7,2989&%9L @<*4/K 5>%M2989&/K‹ƒ+3*'222989& /9U7)/K‹ƒ+3*'2 N”9S7,2989&%9L @<*489F9'8/9-45.E3*679M2989&89F9'82 2989&/9U7)89F9'8 0 2346789 !"#$%&' ()*)+, - !" ./012345630789:;<:=>?@A0BA<:C39DE:F0:G3HI/0123J./0123 4563078KLMNOLPNQRNSTUNVWXYLNZ83:[\Y]^NZ_NQ̀a3Hb9:;9:c<d?953H9e<0:f3H0;3 dg9:;<:=:1\VNZA3H9:1@A00h9:i9J jGMNV̀k3Hlm[n3H0:f3H0;39DEI/012345630789:;<:=>?9293:?4563 >o0713H0h9:iKNYpYNVLqY]NVMYNKLMNOLPNrRNYLsrNZGMNV̀k3H3?tlm[n3H<:6; Z`k99:;0;/00:u1tv59w54563>oJ .xyxz{0C<:k;3::1\0J }1dCtbI/012345630789:;<:=bdgB639:eV^NQRNSTUNVWXYLNZ83:[\Y]^NZ_N Q̀aY]^NVPKLNQ„…^NOL†YNVPKL^NVLM/0>Co0713Hd;F9>C<I/:1\KL^NZUYLN]MU^NˆM‰@l1200h 9:i9d?B6_NZ6@9:1d;F9lm[n3H:k<>o9293H5Š3>ƒ99DE0h9:i9J 234326789  !" ‹ŒŽN‘‘’“NZ”N•†…N–ƒ3H@A0I:53HI:2;3;F@3:—@H;˜;0:;F5929 OL`™Y]NOLUONˆ/01234563078:;FYNZ\MNYL`NšT630789:eVNQ̀k3H0h3H0:‰›x10E> 45E>;0t@E3EHu3@u30œxyžbŸ x›Ÿ5l0œ;3œ0;@užb¡6Y]NZM‰@9|3B—3H›¡E>E39u l917u9E7[œ¡¢zžb£¡z›£90;d;0tœBElu[œK_¤VMY]“N¥RNOL`™Y]NOLUONKLMNOLPNrn9 0;v5›xE7Hu091l0;3HœxzžJ;F9<:hB;/YNKUKNOL`™Y]NOLUONˆ/01234563078:;F3 Z\;9D¦N‹ŒŽNQRNZ‰I/012345630789§0:‰OLUVNLT…NZw…NZDdE;07¨9DE@€3: 0713H:1\VNZA3H4563078}~b0:u1I8<lƒ<:2007;‰39DE9f3H3H:F0713H@f; VW`a3HI;3:[1E3:@˜MN¥RNZUONiY]NZ`k99290:29:0:i99\3:07E3:01?39w5J .:53HI:2;3;F@9DE.xyxZ`k9©|t[ƒ3H[ƒE07v3d;F9<:|3>1\;I:2; 3;F@0:?3:BG33:§@ª9299:iKNY«Y]NWMpYHB;F09DE.xyx¬>k;=9:9DE:1\VNZA3H .xyx¬3:­3H0;v59:5‚YNZUYLN]MUNSTUNVWXYLN¥RNKqY]NY]LFlm[n3H0713HI/0123 4563078¬d?3:­Y]NY«Y]NQƒ99w30:;/VNZ‰0:ƒ9:;F3:;F54569:iKNY«Y]N.xyxJ x:u1I:53HI:2;3;F@9DE {£z›®¯¯0žblƒ<:2007;‰39DEI/01234563 0783§;9:53Hd?I/01234563078KLMNOLPNYsMNWMpY]NZ”NVW6;45EBGYN]M¦MNZ_\3I/ 0:°¦NYL¦T±N²M¦MNZ_\3lE5>?lƒ<:2007;‰3b:1?30:;FYNL™YNKUKNˆLUMNYMF@9DEH;E; Z_\YNVW`˜KNZs±N³T…NYLMpY^N¤ƒI:29B;FVNK™Ń639D¦N]M¦MNZ_\YNL¦M^N]M¦MNZ_\3BEd? ]M¦MNZ_\3BG3>?9:iKNY«Y]NKDEI/01234563078Z”N–89:9:5t‰30°d;F9953H9e< 0:f3H0;3<:n9dn4563078µ]M¦MNZ_\3:E;lE3Hd;F990H;6@lƒ>¶3H<:=0713H lm[n3H3H5Š3>ƒ9µ]M¦MNZ_\3BEd?d;F90\17EH;2078µ]M¦MNZ_\3BG3J}1dCtb KUKNOL`™Y]NOLUONˆ/01234563078@˜MNZ`k9<:2007;‰YNYL`N³š·^N¸‹³^N¹ºŽN¥RN ³ŽNZ‰0:ƒ9:;F39:iKNY«Y]NV\17EH;20789DE.xyxVW_Y]N]M¦MNZ_\3BG33?tJ 23»678¼½¾¿À9¼½7¼Á!"#ÂÃÄÅÃÆÇ ȱɱNÊL`™Y]NOLUONKLMNOLPNrn90;v5›xE7Hu091l0;3Hž jË00713H0;/307€3:<:2007;‰39DEI/01234563078^N‹ŒŽN‘‘’“NZ”NZ`¦NW¦N I/0>5CYNQRNVW_Y]NKUKNOL`™Y]NOLUONˆ/01234563078:;FYNZ\M^NOL`™Y]NOLUONKLMN 0 2345679 7 !" #3$33%&'( ) *+,-. ) *+23!/#&(3%&'(0!"3/1(23 4567.7 89679 7 ":)9;!$3 <6203+&3=!">?&@A/5BCA(2D ) *+3/0>?23!/#EF 9G* H0/13"9GIA&+3!(35?J K ,LM29 "3A/3?3L 23N9OP 9GQ77K R ) %&&&,;236&3S7T9G*7U97O V7 89679 WAW/>/1&-/3/#3X(&3/234&'(& &30YL-AL23N5>?Z[ - )K)/36!AZ?/3+O\#?&@A/5&3/234 A(2D ) *+ e/d&'(&30YL-AL23N5f ) *+A3/d&S3/ 0J ) *+L`%3 gOhOgV7 8i) jkli) jk7*]9 Am n3o&&323p&3/(&')qrstluvvwx.i) jk.9y&3/1 5;977 z.!"7 8 &`5* ) *+ 23!/#3S3(/&'(0!"O{ 7 . i) jk 32>W {t.K |9y&3/1 &56&/d&(3%&'(0 !"3/1)7}9+!(A/!"~J ) *+23!/#3S9O Vi) jk13-A&&3+9 ;A35&@A/5&3/234 9G* ) *+L`%9 +/!?3€X,(A5&&‚/1&&'( I )* ; #3+9 ;AL`%3/1O Vi) k…p2ZyA5-/W/56&/d</36?&^A2ˆ`p2Zy}9 9ei) jk~ !AZ(3A3/12‰!/1999JA<^<^&X03^AA/(&3Ly&// #59W/5;!+A3/-9‡).)7  U7KU ) # 3y&3/156&/d&@A/5&3/234mˆ>?`p2ZyA5-/(31A/‡)I/<Š3 +*5I )* ;A>?3%5+ KK7')9S&/1&3X5 l9k)9‹*Gx -/>W/>/1&&//!$3L`%3 gOhOŒV7 8 "35S&‰E(Z(!Z&L/Am V7 8 "35S7nŽnBC!2H3-A>?  I/3%&'(0!"7 8OV7 &C‘B‰’00“m 23p<+ 5* ) *+23!/# e/d&'(nŽn3n23/d=Z433‡ Z6A&')K.7 8 "35S&>[ &L”Z6A23•,/3 F7 8 "35S7!"&3/234 3y&3/13^A(>/1&`p2ZyA313- "35S&&3/234=0/#5L&3/234 ,A>/17987. 7 1&3A/‡(BC3y&57 8 "35S&3 01  3456748 8    8 8 !5"#$%& 56'7()57!*+,-./01528 '34(./5"#5%54(55057 5/'7186 7 8 9 :0!6 8  ; <8 =8 =8 /'718 '  > ? 4-!5"#$%&56@A98 B C8 8 D056"0E71''%0 'F(55057'"*$%&3G'&H'56"0E*IJ%$%#56K7."JL 3''7()3*I/!557'#'"&'7()./7!57M%J"'" N 8 I&(OP 8 Q%71I&+%F R8 S8 T8 8 1%$%&UL 3'E*./5"#'7()'V2737M14557!5EH 8 8> 3' W'+,-./0'"N 8 I&(O'X./8 W'+,-./0'"5"* YNI&8 ZW0I&+%F5[!"\ ]> 3 Z; 7^434(./86 8W'3\7 ./8 Z; 7^48 6 456JI/(_W(5)"JD'5)715/' '` '5a9   Q%'b8 4"*5711528 'L c 8   '5/'7174I"#5'7()550$%J1 528 ''VIdLe!5$%&5/'71'7()IfW'I"I#EH71520 'E*./5"# 6 ›>œ 3k 4'`JI&(O&8 ^8 !'%I20 3k 4EQ ;P ZW0'5001'J"56"0I&(Ož1520(, (27I&(OžE56).Ÿ8  %5S0'`J."J071('5001I&+%F5 3*h8 k 4'V&8 ^056/'57! !'%I20'`JI&(OL ¡71 <8 k 4I&(O*-6F 9 ¢ 8 £ 27EH7I&(O'V '%I200¤L¥*$%&56(&7',¤  8  !5"#$%&56 '7()IfI¦.j8 4'¤507&'7()71%$%&5\"6J3W7%456"0"&0 5S707J0¤8 ; §H7#(3/'(&737M5j'3*H7I&(OL ¨L©L̈ª/J'D8 8  !5"#$%&56  4E4.j0E*"'% I20I&(O « k 4'7()(#5I7E*71%$%&'¤507&'7()^'#'07J7 \56"0'%I28 Z; 8 8 8¬8 4\ W'j'57M%$%&56'7() 56"00¤\E*.*7\5K*$%&56(&7',¤'3/J'D8 8  !5"#$%&56'7()(_W(L ­"J071(' !5W('&® 8  !5"#$%&56'7()E*" '%I20'`JI&(O'j54Z; 8   Pj'57M%^ \ 07M'%57!5!I&(OP6 8  ¯ °±8 ^ \8  %'`J$%# 56KI&+%F \ ; ; 8   '^ \I&+%F \7 56*:8 L@#'5'!5W(*-(_W(EH7'#'."J071(¡715¥JEH7 =8 N0.j0!5"#$%&56'X\'!E*I&(OH7'`-!%'b3* '&75\",0'F(5)8²8 aI&(OP ³> 00 234356789 9 89 7 9 8! "#$ 7%& '( )' ! *+ ,-./0123-4325-623-7289:;<=>?;; @ABCD98E7F$9G H!I8 ! !J9)8+ 8! " )KL9M% 8 ) 8E N79 OPQRSR  K' ! *CRARTU ! *+#$' V7W9 $ )FX93Y#ZL[9 \ ) 8E N7]K^_`[a9+b )D RS9 8ABCD98E73 6789 !cDABCDOAdeRH9 8 9 \ K8fgf F$h0ijkLc )+N)89 $ l 8! "+D98E7mh2in 8S % K8 ABCD98E73 og8#K89 p]Kqn6nrstATARuX 9 8STAABCD OAdeRvAw8+x9 9 ( )9 b )98 8989#y 8! "3nM z )9 b )98 $L[ rs' V7W9c%8 ]K' ! *CRH9" 9 #$'' #g8 8! "a9 S W! ZRH3{7 8! "' V7W9' ! *+c%8R|RXORH+N 8 ! " W! ZRH9 79 ) 8E N7 9X' ! *CuAu}OW93 {7 8! "' V7W9' ! *CTRX9+DOAdeRyPTO~eOP~RAy7 € [ 7 9 8! "FXARHF!FXARSRXORH+N 8! "+DOAdeR|‚ƒ„… )3 ,-./0123-432†‡6ˆ‰0; 6789 !cDŠTA‹ŒRH9 8OŒufTfg I F$h0iZ!% X J9)8+ 8! "mh2in 8S % K8 XORx )J9)8+rs 9X8Ix! Z aF8E 7K m#$h5iŽACNRxJ9)8+ 8! "3 oK89 p]K%9 7 9 8! "% 89 8ŠTA‹Œ} 7 )WR„R]9 b )98 #yAB}CU‘RSFZ!% X rs3n8R’t I“ )%E 9 b )98 ]K+ [%9 7 9 98 $ 9 79 Z!'(F87#y rs9 9OUAtƒOBtRACNJ9)8+ 8! "9 93 ŽSRAD9 S+NJ9)8+ 8! "9 9#$+NJ9)8+ 8! " % X [%9 7 9 8! "a9 S'”cD )%•9 7Z9! k 9" 9  9 8 % X X9 W!)89 $ ]K' ! *+a9 SUuURH3 ,-./0123-4325-623-72–—˜™;š›:; 6789 !cDABR +NRH9 8 9 \ fTfgf F$h0in 89FZ! 9 ( )R +NABœ}‚R +NI8 Rx )l E F mh2iZ!c9 8! "m#$h5iq8S+'9 8! "3 qn6n! 89 79 Z!9 b )98 rsOUAtUuUtRAd )8zKrsR +N#$rs9 93qn6nrsa9 S'”cD )%•9 7Z9! k 9" k 9(RS9" 9 " V+NRx‘ )]K9M )L79(W79 $ rs3 žŸ ¡¢£¤ £¥¤¢¦§ ¨©£ ª«£¥ ¤¦ ¬¤­®¯°±²³´®¯°±²µ±°¶· ¬¸¹£ º»¼£ ¬½¾ ¿¤¢ À¤Á  ¨Â¸ ¿¤» ÃÄ Å­£¥ Å¼£ À¤Æ§ ¬Ç¢ §È¬ Å­ ®³É¿ ¬½Ê£ ¬¤· ¥¢É¢ž  23Ë30q8 ) 8+#Z cD )9 7 9 8! "#$ 7%& '( )' ! *+9X8+x9'(g rb )9L{ Z9ÌRy79 8STAABCD98E79 ) ATARuX ) 8E N79 89%' ! *+3ÍÎ Ï9 Î )#89 89FZ!+(87K  01 3456739 7 667 6667!"#$%&'() 7 $*+,'(&'-.-/01'2345678$ 9&0:46""4;,1< =>6$-'?@A'(&B,'0CD.'-) 345@@>'E F'G+H1 I@ @,' J&1K-+H345@=0:-&L/M N,J& 1O,P46""4;67$-693Q86"R "-+*$S,T'UH&11V W67 6WWQ 67XYZ 9&0:.'-HJ&:-3$[/9345@P\]34^&</0 @?=0_,\]H4&.`3L,) ab4 $4c $4Q673,' ' $*+'-.-$%&'(P1d,e6$4cT',' ,'(&'-.-ab@>'E \M,:f ' 3&ghi4j$k9lmA67l"4567l"9ln oW6;7 $*+ 34^&</> $[ 01O673#6p6"p69$2D'G@A'(&e,'4@' ?='(AEb"4567l"9ln oW6$677 3Qq6"46GL,.'2@3H,r 3H+3$S,3H,3H,/>'GL67$[@EsA'(&) I=0e,'4@ '?D-^&L,@'M,:s = :3' E 1E€E1i0'O.','G@HCH ,'GF'Gh @ "4567l"9l " l"t6A'(&=0M,A'G&J&4,'d0J&41[D 'G@A'(&=c'&C0'+M,J& /'G4''G@ $+1 ) 3456Y"4567l"9l " l"t6A 3 $‚1O,r@e,'4@'?;,' ' $*+,'(&'-.-3456$2$4@4H345@I2+1 1 1([3Q4T,/0CH ,'GI=v'Eh9.'-F'Gh @$673Q*67 7 $*+'1< /0H0C'G/>'9.'--,'>'P0,10H &-6$67m%[Cƒ„PCH/:P@&LS+'PCH ,'GF'Gh @ 4'r, H?+1 ) 345@E F'G 3"4T6763Q*$_'/0=0@/'GI@,' 0J&41[7p674T' *$,=00'OHCH ,'GF'Gh @Ew@ $1'2 H/9 H+3$,.-HJ&41['?1H,CH ,'GPf ' 3&I'1'(,/0 CH ,'Ghi466 "67 "4>,3…CA67l"4567l"9lx '†V 3H,3H,H‚ :-‡6l"4567l"9l " l"t$[@ 3Q*677 $*+34 ^&<3$+ 3QpYZ#p6,c'ˆ/CA,HCH ,'GF'Gh @E Z2Nc/> $ 9&.'G34^&<'G6$+'PCH ,'Gs = :3' /0hi46$k "O6 9 "$ 9&~6"l"4567l"9l$[@HNc/>' $ 9&.'G@> "56p3„‡6l"4567l"9l6pYZ#p6,c'ˆH CH ,'GF'Gh @/KD-pl"4567l"9l " l"t$[@ pl"4567 .-HJ&41[ " l"t$4c3…CA,_'-<;F'Gh @E ‰ ‰ 01 345678 4 78 45678  !"#$%&'(!#)**$+,& !-&*$.#/ 0&-, 1234567895:;<=<>?95@56@ABCDE5F8GH6I<@JCK=HABH9L 1M0M0NOPOQROSTURTVWXYUZUU[VWQ\]^V_T`QWaURbcdZQeOSQfgh iZUU[VWQ\]^V_T`QWaURbcdZQQj^OkTglbmnopqpnrsaVcRZQQjOtVu vpqpnrsaVQwmxynz{{|}~€uUZUU[VWQ\l‚nrƒ„nrƒ„n‚…n†^V_T`QWaUR U‡jghOUˆ]^VcR‰hdŠhjgUaVRQjgVRXPO]^VcR‰hU‹VWdŒaOUgŽjTVWTbU ŒUR`‚n‘…’VWQb‚n“”m•n–“pY„n—˜mon‚™nr…’UQRŠVRdš›n‚œsmonopqpnrsaVVŠ\M vpqpnrsaV~ž}Ÿ  {¡¢n‘£m“n¤¥U]^V_T`QWaURbcdZQeOS‚n–qynr¦n—§n†¥ cRZQQjOtmn¤…’QlšUU^XYkTOh[]^V_T`QXŠURVWdŒaO]^VcR‰hM–xmon‘¥—n†^mn ¨„`‚noa—“nb›n‘©‚nr…’—n“ªm“n‚“«m“n¬­p¬qnm“§yn®sqm“nmo“pS›n‘«n®sqm“nmo“pS›n –“«nm…P—¢nm“§yn®sqm“nmo“pS›nmos«pn̄„b—n®sqm“n¤«nm“§yn®sqm“nmo“pS›n—§n¤bmn rƒ„n‚…nm…P—nmos«p• vpqpnrsamnŸ z nr°mnŸ zŸ¢n®snmYmn±pm“n‚°nœ”pn¤«sn†„™n‚“s©p¢n‚“²‚œ…³VWl`Q r´VW]^VXŠ_µ\¥monr§mon¬xmonm¶mn—©—n—˜mon‚™n†^V_T`QWaURl²·r¸mon‘…’VW RŠVWQ¹VºRŒdPVM»ŒXš™¢n—©—n—˜mon‚™nrY„n—§n̈„n“…PVWUQWO^h]^mn‘…’VW]^V _T`QXŠQ¼hUZUlOSVcRZcWO^OcR½VWRŠVWQ¹VºRŒM vpqpnrsaVQwŸ z¾nr°VVg\ˆQR²‚œ…³VWQO¿TQRÀUg]^VcR‰hWaURbcdZQ r¦n®ƒVU½ºR­O]UMÁ´Q]bU˜mon‚™nr¦n‚“«m“n—˜mon‚œsmon¤pSUWO^pn›“§mon‘…’VW RŠVWQ¹VºRŒdPmnm“…n˜mon‚™noa—“nùVWŽµhMTOh[]^V_T`QƒVcRÀUR¹O QT\VRO¿VXÄmn—“…qnra‚nr…’U]^mn‘…’monm“…nopqpnrsamn‚œ…PUºRVWRŒ^VW ¾•z•ŸnÃŗnrpthQR²‚œ…³VWQO¿TQRÀ ÃŗnrpthVÆOlšQXYQR²‚œ…³VWQO¿TQRÀUg]^VcR‰hWaURbcdZQdŠ]^V cR‰hU½QÇVRUaVRQjgVRQŒŠVUƒTX¼0ÈÉÊËÌÍÊÎÌÊÏÐÌÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÙÜÚÝÔÞßàÑÌáËâãÌ äÊåÍæÌçèéÌêâëÌÍÊìãÌÑíÌäÎëÊÌäËîÐÌÑÊÐìëÌÊïðÌÑñïÌòóÌÉôÌÑÊÐõöÓÔÞ÷ËÌäÊåÍæÌçøéùúÌ äÊåÍÌÊóëáÌûóïÌäÊÐüÌýÐñëÌäûïëáÌýÐðÌäûþëÊÌÊÿËÌëÊÏÍÌ0ËëÊÌäüÌýÐ1ÑÌäü2 1M0M1ÃŗnrpthURTº3]bVW ÃtU½]^VcR‰hhPOˆVRŠQRO°Qº°U½RgOd¥gUR¸VdŠQRO°Qº°h´Q]^V cR‰hRŒŠVQŒŠVhPORŒÅ—n‚“q™nrÆOˆU^OQO°VˆlƆ„mon‚4m“nmxmo¢ny«„n†UºÇURU5 Ug]^VcR‰yn—6nrtQaŒjg]^VcR‰hhPOMÃbOXPOWaURb›n‘©‚¢nrtU½]^VcR‰h hPOˆVRŠ]^V_T`QUR\°TUR7U^OQO°m¢n‚“q™nrÆOh´Q]brŗnrpthUg]^VcR‰hM »ŒQR²‚œ…³VWUam“n‚œqm“¢nrÅUlOSQ­cRµVºR8UQR²‚œ…³VW]^VcR‰hU½WOZ lZVQR`cˆURTº3]bVWUg]^VcR‰hWaURl²j8QVWVV¿VQ̀QU^—©—n—˜mon‚™nrYT U½]^VcR‰hhPpnr…qnœqn‚“²‚œ…³mon‚œsmon¤9mon nmxyn̄„q¢n—“„n±3]bVWUgh´Q hÄTWaURº ŒŠOQwŸnr°mn|nmxy•n eY—”n¬^VˆUZUŒgVRVWROS›nrY„nr…qn†^VcR‰hhPOjgQR²‚œ…³VWh´Q —©—“n±“©n‚“…³mon¨„™¶m¢n¤«nr…’—nr©m“nop©n­h·—nrpth1ˆ 1 ž‚œ¶mn‚“qmonrsn 01 3456789 4!"#"$%#&' 8874(8) '* +,-.,%#"(,/012324564!#78"954: ;<=#%456>#&8)45?@84AB8C0 4'DE FBG8 H'I 8J48K, L4#&DEFBG854 8H80M4?@ NO6#?!PE'Q,,R478)45?@ST#"$%#&' 8874(8)'* 8H89 4U?V 87 + H'I 8J48K,IW8X'87BYW G4?V0 #Z#"(,5 [48 +DE'Q$\T87Y]4 9 ^:_:̀aZ#"(,8b % 4#&DEFBG8YW8b % [&, c5U8 dBE87) 84 4'DEFBG8 H'I 8J48K,9 efghijhgiklmnopqrgstqguvwxg y"!"#74A %B84U85UDE'Q$#?V 8z 4.,&8[&'X 5"6=4?@IW[&'X {Z '|8}4,9~cYW8€ { 8c,W[&'XWc88"#& IX?b[4U\T45z 8B& DzdBEI‚ +'|5ƒ8BX8c87z 8B&„N?.DEFBG8 …4#&DEFBG88† +cU#?V 8z 48"„N?.‡ 4U, ˆˆ=‰Š‹Œ7>#*O#+#"]B545ƒ8BX8YW , c,L BcA C9 y"!"#7DEFBG4#487WDE'Q,D#?V 8b % 8"„N?.Z W, c9…*BU4Ž4O#]BFc z\U5 4'} ' N?.T$OST7"#„OT$&887B8,87 4,9 efghijhg‘pg’“”g•–gxk“qg—vtqgx˜™ghišg›iœgg ~G8 EŽ4O#?V 5E7P4#]B L874(544#&5U8 dBE 87) 4'}9J],Z88b % 0 KDEFBG8 H'I 8J44;!$#]B8z 4 ,{-5U8V'5U8 dBE87) 4'}YR45U8 8W4 } a(8z 4#?V 4#&ž~Ÿ~   E.!""!"#7IW4A %B0 84U85UDE'Q,,R"ST"!"#7DEFBG4#487W8-[&'X5U8 *? ¡#>S!"45¢4bV'YW B G'8{840Y487| ¡#05U8H4 [& 'X %£ST5!OU4#)874#&dBE87) 4'} |7G8,@89 ¤¥¦§¨©ª«§¬­®¯°§±²¯§³´¯°§©µ§¬©¶·¸¹º»¼½·¸¹º»¾º¹¿À§¬Á¯§ÃÄů§¬­Æ§«©Ç§È©É§ ±ÊÁ§«©Ä§Ȩ̈Ͷ¯°§Íů§È©Îϧ¬®Ç§«Â«§ÐѧÍů§ÒÄÓ¬§°®«©§¶È§Ô¬§Õǵ¬§ÑÖϧ /9×90JX C?\U8 dBE87)"ØST7"!"#74A %B0 84U85UDE'Q,84 KDEFBG8 H'I 8J48K,9 ÙHI4B5ED 8 8GcÚ×0ÛÜ K#Ý#?V D† C?\ 4'},C4"6457"!"#74A %B084U85UDE'Q, Þ ßà”gáâqrghišg›iœg’ãhgxšävåg~G8 EŽ4O#]BIA5U Y]4 [ DE'Q, z54U54[æ4#*B84U85UDE'Q,,R":ç\P.#(N#)4 [ z54U +cUB z87A4 [ +DE'Q$4?\4z87A8)45?@9 g èlhigxk“qghišg›iœgxiâhgx–géêëmnìíîênmïðîñnñíòínoðlqgqrišäqghjvógxiš–xg•–g stqg›iô’ågJ4"õ"Ø"6!#U4A %B84U85UDE'Q, 8B& Y]87 4, + }[&'X4A %BZ 5U8V'YR4[&'X 5U47#(8B8X'8{84  8z 8U' 8D49 01  345689 4 64 884! " #$ %&'()*+,--)./012-345)56)*75/819-)*,-+,:;5<)=>>?*9@AB5) 56)*C</D-*,5)E5FGHIJFGKLGMN56+,-/)*<)OPQ2//R56-S+)R56/DT*U1>V101* HW5):X5>E/)YS,ZG[\G]I^G_I^GH`a/bc</)A-d56:;5<)=>e@f25/g-)UhGiF`G jcS9/2//)kMlmZG]I^G_I^GFLnGHIJFGolIGpq+)R56-)r565)s-575+)D:A:25)6*tB /2/>V1:;5<)=>+)2/5)B1Pu vPwPwxc5@gJoGyF`zJoGyFIyG{,-A2501;5-3W_FlGyF|G}\^GolLlGH^~5:;51sMGH~* -3E:;5<)=>-~*/2/@AB5)56)*C<:;51s-6~/)r<b2-x*C-€B>P lLlGH^~5>?lGH`LG}\^Gp;51sMGH~*-3E ‚ƒ„…%†$‡%ˆ'QD‰v9Š‹:rJo`ŒlGH`a/)*-3;bŒ* 3ŽJoGHzJGjW>45)/D-*,5)E5)S@f56+,)A~/)/-6*;>/)*<)O:;51s- MK^JoGolLlGH^~5:;5<)=>>?lGH`a_GH`LG}\^Gp;51sMGH~lGMK\hG‘’JG_8/)YS,ZGHU S@f56+,)A~/)/-6*;>/)*<)ObE>8//)*<)O-)f/-,/YB+“MK`?/P u ”$†••–'Q2//R56-S-)B>6*B+);^GpIMGH—1 -*,5)E5))~/)-A25/)*<)O-)f/-,<)2--375)C-)r56-E*+)A;5+,-A25-E*/)O5)9 T˜<)c5+,-A2501;5-3W/)kbE>5)*C>jg-)1-)c<@tb*C1-d)C-)r56-)R56-*5 /YB+,-A25-E*/)O5)3™*/156/s</)AT˜<)c5+š-)1c-)A›/+,)A~/) œ4#žŸ 64  ¡ 8¢£6484†$‡%ˆ'/)Y S,1@AT˜<)c5+,)A~/)-)f/)*C5)A›/+,-)a<6*tBT˜<)c5+,)A~/)jET˜ <)c5+,-A2501;5-3W/)*<)OPQ2//R56-S+)R56:¤@gJoGyF`zJoGyFIyG¥Ll¦§JG HU01;5-3W/)*<)O¨6lLlGH^~5:;51sMG©ª«¬ª­G_®JoGMnGH`a/+);A:2-̄P u lLlGH^~5:;51sMGH~*-3ENJGHW5) °s-/;0±/R56-S-)B>6*B+);^GpIMGH—1/)AT*,-)²:¤@gJoGyF`zJoGyFIyG _FlGyF|GHW5)>8_GHU01;5-3W_FlGyF|GMK^JoGolLlGH^~5:;51sMGH~lGMK\³GMK^JoGH´G 0ve0±@AB5)56)*C<2<@gJoG_FlGyF|GHW5)>8/¨/;]LGolLlGH^~5P u ‚ƒ„…%µ6 ¶&'‘’JG_8S@f56)C-)rJoGHW5) >8/@fBjEA/)*<)O-)f/-,<)2-:*5)/YB+“MK`?/·v‰9̧‹¯¹+,-)a<6*tB/)* <)O-)f/-,+“MK`?/j?*56)*75/81/YBT˜<)c5-)*,-+,·ww9‰‹¯9)A›/+,-)a< /)*<)O-)f/-,956)*75/81jE01B5:2-012-345)bE>-)¤·0¸9±‹¯Pº˜<)c5+, )A~/):q/)W1-32/)5)*C>/)O5)S@f56)C-)rJoGHW5)>8//)*<)O9)A›/T˜ <)c5+,)A~/)+,-)a<j?*+,-A25 u ”$†••–'º˜<)c5+,-A25e(°»°Q¼bET˜<)c5 /)W1-32/)5)*C>6)*/)½<-)R56-*55ESP¾AB5)56)*C<:¤@g56)C-)r56-E* +)A;5Q¼-)¿A@f-A25jE>¨/2/-E*+)A;5<);525)+)A;5/)75)bC/)P À ÁƒÂÃÄÂÅƕ†•†'º˜<)c5+,-A2501;5-3W/)* <)O/)kbE>5)*C>jg/156/s<-)R56-*5j—/)*<)O-)f/-,<)2-:*5)/)8+)R56 -)f/)*C5/)8_GJ’JoGyFÇJGM|_F³GHIJFGolIG}lC/-)f/)*CJGHW5)>8/9T˜<)c5+, )A~/)-*,JGF\JFGHIJFGolIG}lC/-)f/)*CJGHW5)>8//)*<)O)A›/T˜<)c5+, )A~/)+,-)a<j?*+,-A25P 01 3436789 7 8 98 97!"#$%&' (!)*++"&,-.%/0+"1!2.&34% 05- 676789:;<=9>?;9@?ABCDEFG<>9H=IJ<>9H=;H9K=?9H=L9MGK9N?OP9NQR<>9>?S?9TRUEEVWXYE BZ[\WX]\^]_`EaWbc\UXBdBef_`Eg[h\VUBWiajd\kXA\flcm ndBW\WZB\oBWZBWpUN9TqEVEVWXYEBZ[r\WX]\^]Cs_`Eg[t\\Wu\UXBdB FplEWEVWXAa^W`p_d\CvKJ9w`EjsWxajymkXABVWza{qaWDEEVWXYEBZ[C|X {qaWDE^}\W[D\Cs\W~BWXAE_`Eg[t\\Wu\U?9H=<9€I<>9T‚9>?ƒH9„RS<=9<>=?Aa \X]\^XAM9TIxBBWXaW…m †QR<>9>?S?9TRUEEVWXYEBZ[r\WX]\^]_`EaWbcrBdBFplEWEVWXAH9Tv[da FG<>9H=IJ<>9H=;H9K=?9H=L9MGB\XY[F‡cZK9TqEWXv[Wlˆ…\m‰pUN9TqEVBŠl^] \pdE‹[`E\ŒBWXaW…{WUEBW]„R9K=IS9€Ž9„~<>9TIxBWA\WiEV\WEV\XECv K=?9H=L9NQR<>9>?S?9TRUEEVWXYEBZ[r\WX]\^]_`EaWbM9<=I9N=P9N=DarVWXBWzaBWX H=L9H=;N9?<=‘9w;R9K;R9T;<=9>?;‘9NoEV^]N9K=?9H=L9K=R9>?S?9TRUEEsˆm 6767’9:;<=9>?;9@?ABCDEFG<>9H=IJ<>9H=;H9“S?”•<9NQR<>9>?S?9TRUE_`EaWbcc|X TIS9@–R9`Eg[tN9TUX\Œs\UXBdBef_`Eg[h\VUBWiajd\kXA\flcm —;K9TJ<9@T‚9wI|K9T˜[CDEFGEV^]\WxH9=S?9H=IJ<>9H=;H9K=?9H=L9MGB N?OP9@–9H=IJ<>9H=;H9“S?”•<9NQR<>9=RUN9TqEV‹[`E\ŒBWXaW…\W™pBW[^š_iEV BŠl_`EaWbcm›[ˆEWXYErFplEWEVWXAaBœEEW˜cjECvH=IJ<>9H=;H9ž]\pdE ‹[`E\ŒBWXaW…csMŸ<=9TS<>9uFGEVm›Œ[EV\hcWpUN9TqEVB \VX̀cBWXaW… BŠS9H=IJ<>9H=;H9“S?”•<9¡–9wqaWDE_`Eg[t\ :Z<>9NQO<9>¢K9Tq^]\pdE‹[`E\ŒBWXaW…rCXABjDa^]WpUBWB \VX̀cBWX H=L‘9N=•R9„£?9T;<=9>?;9@?AB\W~BWXAE^]WpUBWB \VX̀cBWXaW…BWŠˆ][Fp{q aWDE^]WpUBW\W~BWXAEm¤]\pdE‹[`E\ŒBWXaW…BW¥T¢<>9@S?9NQ¦9KP<>9Kta N=§<>9N?<9wS<9T˜[CvBWXaW…\W~B\]aWd\_XEW\¨WA\WiEV\sX^Wp`E^]\pdE\sX BW…EWBWZK=IS9H=;N9=PŽ9TIxBClX\Œœ‹[`E\Œm 676769:;<=9>?;9@?ABCDEFG<>9H=IJ<>9H=;H9K=?9H=L9TEWcZK9NQR<>9>?S?9TRUE_`E g[tN9TUX\Œso<9TEW\UXBdBef_`Eg[h\VUBWiajd\kXA\flcm eplEWEVWXAH9T‚9N?]EWsEWghˆF~<>9TIxBWA\Wi<>9TEWcZBBWXaW…oE TEWF~l\ŒYE_ijXA[BWXaW…\W~B\]Cs^]\WxaC|XEW©EV\WEV_i^}\W[D\\¨ {qaWDEEVWXYEBZ[\WX]\^]_`EaWbcm‰A\Wi<>9TEWcZK9<–Ž9N=Iª<>9TIxB\X]E =–<=9T?v[BW¥<=9TEW^š«\WdEVWp¬B1\WdEVcq\j˜Em †QO<9>¢K9Tq^]\pdE‹[`E\ŒBWXaW…rCXABghˆF~EVWA\Wi<>9TEWcZB BWXaW…BWŠˆ][Fp{qaWDE^]WpUBW\W~BWXAEWp¬BcW­EW^]\WxaVX©l^] WpUBWCs^]\pdE‹[`E\Œ\W~BWXAEmkXABWUBW\pdEBWXaW…\W~B\]aWd\_XEW TIxB{qaWDE^]\pdE‹[`E\ŒBWXaW…\W~BWXAE\WEV‹[lWA\WiEV\sX^Wp`E BWXaW…BŠl^]\pdE\sXBW…EWr_ijXAP9TIxB\W™pF®X\ŒYE{lBW¥\XY[jsVXd\Œr ¡Ix<>9N?OP9=SR9@–9TJ<9>?;9K;K9Ž][\iT˜[Cspm¯dpBdpaWhE\…BWBWYEWjABWBWX H=L9TEWcZBCsF~NR;<9T‚9TIxBBdBFplEWEVWXAa\ŒX°E^WlXm 01 34345789 8 9 9 9 8!"#$%&' ()*'!+'(,$-#.*(/!0'1+23 4 56789:;<4=!+'(>?@''2ABC#D#"#$%&'() EFGH9 IJKL A*LJM@!"#$%&'()?#@N,,$ (O2>P/AJK8Q9 9 8 RG'C#S F JT*'CU#> '@,$(OGV 9 8 RJ&2US F JT*,$-#W3 XYZ[\789:;<]!+'(,$-#W*(/!0'L^FG F_` 9 9 8aF bc9VT F JT*,$-#WLJ*'%AA"#$%&d '#@'U>e'A@''2%'P9 F 9 8AB3 0+'%dE+fM(@!"#$%&'()2g*LIJhf'/ASij *!'()k 8L_ 9 Vij(.)C/>/(f!!3 l!"#$%&'()m/A2'2#(e''()k(! ,'n@!A')%o'#W(fM(@* J89 84 =!@p#L q9LR IJ89 8LH9 H9 L k'@*'()>'( ?/Af'P#2r#f!!(st(j'n9 F JT*E+#@N, ,$(OG FJtfM(@!"#$%&=uk'3 vM(@!"#$%& R FL k'9Jt+'%d%#.2 @'>?w'>-.Bke''()-#BC,##@N,3 x x x 01 345678 45678 45 78 45678 4 !"#$%&' "()**#&+,- .& *#/"0-&1 ., 2345678 9:;<=5>??@6AB<EFDB5BG56H=IJBKLM?GN<5O=P>?6H? 7QR STQT UVNBWX4XYWXWX3 Z[\]]^_`ab]cadefgh]fijklmn_`]opbqjlmrdsn_`tou_vow]aoxyz{|_`s}_ to~f]n]€t]i_oa‚n_oƒ„ds}_to~f_o…tvo~pa†‡ƒˆ‰ubŠn_‹onŒ Z‹odep]^_`ab]c]odjlŽ{lm‘’ly{l“”•l–k—jl˜k™lši]o›tg\avorg„_Œ Z‰oh]odœ_a]ootžŸ] žn_o_`odœts}_¡p€a`i]oƒˆžn_o_`odœt¡ubg¢t£ mqai‚ngdao]odtoŒ Z¤d]opbqjlmx¥lm¦qfa„d_o§jšlj¨¦l©lª«a¬­_`]c]odtoaop®ao€tƒˆf«a ¬­_`adejlŽ{¨jšlyk€–lk¨jljk­ªlyk’lm{]gdao]odtoŒ Z¯xjklk{„_`¡p€avo~pŒ 23W°±L<²L³´BEµBG5H?5O8S ¶·:¸8S ¶·¹¶ º7?F>B»LJB?@¼½³¾F<5L ¿ÀIOBGIJB=5ÁÂ?N6<><IJBKLM?GN<5O=P>?6H?DÂ3 ÌČ0ÅoÆotƒ„df^oÇ_oar]oÈ]Ép}_gÊ Ë̦lÍjšlyÎl©lm«lm¦qfar]oÈ]¬Ïf\boiylmÏ_`vo\]_onp]oÈ] jÐjšÑljk¦œfƒÒ]\]¬Ïto…_aonf`dnÉp\a‚Ç_oÉp}_a‚x]odtoaoÓsp›a]opvÔ s›_`Õjšl˜k֐ljk¥’×lؕl“…ÎÑlmq]caoqƒ…_žÒ_`oœao›jšlÖl–k{¨jšl–k֖l˜ a\_Ép}_a‚x]odtoƒˆa†jšlš¦¥¦lm•i_a‚_`]opvÔs›_`s}_to~fƒˆoÇ_o aoˆ_ooœao›_`ao^_`ad_¡pb®_sp›aaˆ_ždœ_`d§n]\]¬Ïto…_]oȐljÐjšl aonf`dnoiylmÏ_`Ép}_a‚x]odtoaoÓ]opvÔs›_`_oˆÉp}_a‚x]‘jlm֖lÈ_` b®p]‘poœao›jšlykÍjšly¦jlm{]aodavto}dtoÆotƒ„¦lm«lm¦qfar]oÈ]¬Ï f\bÉp}_gÊžn_o_`odœtŒ ÌČÄÅoÆotƒ„db®p]‘’l“”lyzÙjklmÏÉp}_gÊ ‹op]‘p¡ubžh_`oœao›_`ao^_`ad_va\_Ép}_a‚x]odto¡pb®_sp›a ]opvÔs›_`]Úns}_to~fƒˆƒ…_žÒjšlÖl–k{¨jšl–k֖l˜a\_Ép}_a‚x]od toƒˆa†jšlš¦¥¦lm•i_a‚_`]opvÔs›_`toÒaopÏ]‚€a_odepƒˆ_o…_aoÈ] yzÙjklmÏ]Ún_oˆÉp}_gʌ ¤ƒ…bƒ…_žÒ_`oœao›jšlÖl–k{¨jšl–k֖l˜a\_Ép}_a‚x]odtoƒˆ a†jšlš¦¥¦lm•i_a‚_`]opvÔs›_`]Úns}_to~fto}dtoÆotƒ„db®p]‘pa‚Ç_o mÏÉp}_gʃˆž‘_ž‘jlyk¥Îlmrd_o…_aoÈ]]Ún]\]_oˆÉp}_a‚xƒeÖl–k{¨jšl to\tva\_Ép}_a‚x]odtosÛžÒ_`a‚_`žn_o_`odœtŒ ÌČÜ݈doÞn`d§ngd]oƒˆ]odto ¤ƒ…bvodaoh]odœ_oiylmÏ_`va\_Ép}_a‚x]odtoaoÓ]opvÔs›_` ]Úns}_to~fb®p]‘’lm«a‚nƒ„d_oˆÉp}_a‚xgˆto}da…_žÒ_`a›¦lm¥ljš’ß_ ao^_`ad_]Únva\_aˆd]o_oao^_`Épnƒdœ]aopao…t¡ÛgÊao^_`ad_a†oœ ao›_`]oÈ_`a†aˆdvo}_]o¦l–kàlmál©Ñlm›dƒ„dfÏas›ao^_`ad_fˆva\_aˆd ]o_ovo^_`]c¬Ïto…_va\_Ép}_a‚x]odtosâar]oÈ]aopao…t¡ÛgÊ 01 34567396 9 6764 67 56 564 !"#$ %&434' $()*+",- ./012343156751689:1;63<:1=3<>1=?:1@A:B16<1;6CDEFGHIJDEFGHKGFLM1;87:1 NO4:1;PQ1>63156R1=981>6O1ST1UC:B1U4:156VW1;X31>7>1@8Y:61:B63<51U4:1ZO[;1 BX>61C51\7;1]3<;1^YW1 _-̀-0abc64 d674efghgi$!jklm*n o pqrqstuvwowxyz{wo|}~o€yz€o‚oƒ„wo…y†‡ˆ4 d674e&494%‰Šk ' $‹Š67'Œb)Ž3'l‘k’“”•–—&d4#j˜3'Œ ™ š79›9'œŽ6'kžklm*n - o pqrqstuvŸst ~o|¡¢o£~¤o€¥¦wyoƒ„wo§~¨©stvzo€¥ª«!¬‹Š674 d674e f­®#" $¯*Ž3'fghg”•°±²³ ´79›9'œŽ‘k’µ ¶k˜3'Ž’"·' $")«Ž3'(«,#̧¹3'k¹# !"¹“'9ºk»«)*67'“¼&&494%' $&'“µ!"")- o pqrqstuvwoƒ¢~o|¡¢o£~¤o€¥¦wyoƒ„wo§~¨©stvzo€¥ª«"‘k’“½Œ !)‹Š674 d674e&494%'“ ¼!j)*67'“ ¼( 4 š(4 d674e¾›9¿À6°Áj9'9ºkl)6'Â&ɏ)*67'“ ¼ *3ˆ4 d674e&494%'“ ¼&' $&'e6479e ´‹Ä‹Š!"½)k ‘k’Ž3'l‘k’“- _-̀-ÅÆ,‹b¹,l‘k’“i$!j,kk‘k’“ ®klm*n  Ç +µ¶,‹b¹¬l‘k’“#"È+µ¹)ÉÈ+ µl$É!"È+µÊ$- ˍŽ3'l‘k’“&494%&Ì67' ¹¹¬+!)#" Ǐ¬‹b!"!"Ǐ¬‹b- Íkl#bc6' $ +µi$'ŒÎ¼¹ ,l‘k ’“«"‘k’“Š¶,‹b*‘k)3 d673e&ˆ4*$¹ ,l‘k’“!j¹¬¼&6Ï673 œ67М›646749)'Œ ®klm*žn Ñ o pqrqstuvwowxyz{wo|}~o…y¤€o€¥zÒwÓo Ǐ¬¼k«ln ¶,‹b ¼˜¬ ' $Ô Š&39 Ո4²63%&4&d&˜k¹6'Î9ˆÖe&'“Î *'“Ék¬+b’‘k’µ l¼k««!j Škɐ&4 ›'Ž3' $ ¼Šk«‘k’µlŽ#Ž#×#Ž- Ø’Ùžl‘k’“#"’˜«+!) l+º64 67 Ž9'Ú94Û#Š½Œ¹*’¹¬‹bž l‘k’“#" ) !Š¶,‹b67'“¼«#¬‹b3œe6&494%ˆ'e6479eˆ !)b)6'“¼”•žn j- Ü pqrqstuvŸst ~o|¡¢oƒ„wo§~¨©stvzo€¥ªÓo f‘k’“·l$!j¹¬¶k˜«¹¬lÝk¬ !"¹¬lŽ&4'Œ¶,‹bμ lŽ-Ȋk 01 34567893 7 7 53!"3 7# 5$7%& ' (8 )5*+,-'./015,2 38 5453 7 (65' 54 6015 7 -87389:3323 ;<=9>989%8,3 63 5 ? 657 05 5 @73 ,323 ,$!9& 6387571 0A5 '5/34567893 7 * B 7(8 CD9E9FGH8 )!9$754I/0 :7 63? 6-7#3015,2 38 5453 7 25(7 7JKLGF'./-9M55N3 O3/3P5 >67Q,-7#3 3 ,%& ' R"5,2 S 5 3 T' 01 ,$3 34567893 7 /TU R"5,2 3 7 9>67Q,9V357U3 ,5W 6%& ' 5 "3 7# /5 5 ' (:T7#3 7 5 "351 !HX9!YY!"3 7# 01 ,$3 34567893 7 / S 5 3 323 S 5:8=91 -7#35 "3 7# 01 ,$3 3 7 * Z [\]\^_`abcdebcfghi^_ajcklmcno^_pbqrc st95 9Ottu97tY!9vw9-I3P6725455 "357x *B :7 7 63? 6-7#3Byzy{|0 ? 632 O35$ *B15,2 38 5453 7 3P5 > :7 7 -8701!G!tu9>T' 323R"5,2 /5 5 ' 5 ? 657 3 7 25 (7 /95 0}X923 U T#3 / S 5 3 -I%2,32,*+,-'./-9M55N 3 O3/3P5 >571 5V367Q,-7#33 ,%& ' R"5,2 -I S 5 3 5 "3 7# * ~879? 5N3 O3%&92.015,2 38 545tu!€X#5 : 6 5 ? 657 - ,$!9& 638 5453 7 (69735' 54 6-9&!9v9:7TI%& ' 015,2 38 545*‚#5 : 6 I.3 O9" 65 ? 657 ).U (:55 ƒ,0 ? 6 67Q -I5 @767Q 25(7 3 7 /64 -873 0}(: 63Q(8 CDK„;w# 5 ? 65 ? 657 9I015,2 5I73 0 P3P5 >5 5 '973* …*†*†*‚,I 5 7# #5 : 63 O 65W/5I70 ,8 015,2 -I%2,32, ‡ 7 -87 #5 :ˆ15,2 38 545{|5 ƒ,3 0}(: 6(8 C9* ‰Šc‹qŒbckŽcck‘’brcc +,Q 6 7# 3P5 >%N( 65 U99&5(:3233 “57U ”95 5 ' 5 ? 657 3v 5 7153 , ,$59& 6015,2 38 545tut!15%& ' (• RVX9:!7 63 5Ju– y4U v 99015,2 / I38 545)S.R" 69—3? 6-7#t€X9M3 %7#5TI)S.R" 69—3? 6-7#347U 63 ,%& ' 6 7U 3O/5 71501(8 C9* ‰Šcq˜ckq™bckmjcq‘ebc‹qjcšq›rc ‚#5 : 65I70 ,8 015,2 38 5453 7 3P5 >R"Q54U #5 : 65I7 0 ,8 015,2 5I73 7# I -I%N( 65 U93233 “57U S 5 3 ,M3 9=5 U939&3 757153 ,5W9:!7 65 ƒ,Rœ7 ,M3)S.R" 69&5 # 5 : 65I70 ,8 015,2 38 54547U 6* ’‘c‹’‘cšqžbck›‹qckŸbqcqŸbqckq ‹cqj˜bccq‘a‹qc‹qjcšq›ckq¡‘c‹qgc¢c d™bcdebcšq£¤c ¥¦§¦¨©ª«¬Z¬­®°̄¬Z±²³Ź®µ̄Ź¶µZ·¸¬Z¹®º»¼B15,2 38 5453P5 >T' %8 6 tu½tGH!!¾¿9> S T,$F995 9O33 7 *À895 9O3 3 7 (8 )5(8 C9TI9&5R$ 63Q%8 63 7 * 01  3456789 85 8 !!"##$8 8%&'8! 5&45(4) 8*+,-&%&75.8/!5&' !"012345! 56!&58!&*7/!5&' 8#$89 5&'85 68%! (:);8%) 8*+< = >?@?ABCDEFGHEFIJKLABDMFNOPQFF F >?@?ABCDEFRS?AB?ATUCAVHEFIJKLABDMFNOPQW7!X6088%&5*,8X/8%(Y 5 5*Z857!5[8[856!&58(46$!$5\*%&75.8!"08]8%) 8 *+!^53)6)78<3Y5 58._!6*`*a4b5[8[856! &58(46$!!c5%& defg45 h g88%!7!8Z85; 48/!5&' !c5%& ! 8%< F >?@?ABCDEFGHEFIJKLABDMFNOPFijABkElQm3noepqdr !6,&5s4b !t 8 !!&*7u!7!X6088%&5*8'856!&58 (Y5 5*Z857!!7!8Z85; g848 !!'85!!&*7< vwv=xyz{={|}~=€‚=ƒy„{=…†{=‡ˆ{|=}„=‰}Š‹ŒŽ‘‹ŒŽ’Ž“z=‰”•{=–‚—{=‰˜~=™}y= š}›=…œ”=™}‚=ƒ=žŠ{|=ž—{=š}Ÿ =‰¡y=™•™=¢£=ž—{=¤‚¥‰=|¡™}=Šš=¦•‰=§y„‰=£¨ = ©ª©ª«m;&,-&8.9 85 X6088%&5* ¬­®¯°±®²³´²®±³µ¶·¸¹º¸¹º»²¼½FW7!8.9 85 !98!"h8%5[&3 u 8%&'8!a3!^)6&3 ¾&4fg]8%(&485¿ 8,b6$h8%(4 56789 85 !&*75À6! (:);8%8^&! 8%,.6$h8%(456789 85 %c8,-&5Á#$8!"0! (:);nsªÃgg88%!"05Ág¿ *7*(456789 85 !&*7!9gÄ!8%&'8! ,.*ž&485 68%56.8X608 8%&5*5Á8Z8)6!\*!068\5.5Åd;Æd;48588]gÇ& !È8%8Z85 6!5&48%7_) 8É \5< ® ¬­®ÊËʳ®±³µÊ®±ÌÍβ®Ï³Ðͽ®ÑZ_X6g¿!.,&5!5À68^< ÃrgÇ8%578(458;&,-&8.! 8%!\*,.(7!.8%<WÈ8%(0&(46$!u /!5&' !c5%& !&*7,.%&06É ;8%5Á8%¾h*8Ò5Á8%5 8%5Z5 7! 8&5dªÃgÇ8%ÉaÓÂÔÅ8%(455[8[856!&58(46$!!c5%& !&*7u!^!7!¾&5ÕÖg88%ÒÉ×*$5( *5Ç;&,-&5Á8%¾h*8 56!&58< ® ¬­®ØÙÚ®ÛÜÝÞ¸ßàá̧ÝÞâ¸ÝãäݸåÜ®æ篮Ïè®±é˲®êëì²®±Ìí®Ê³Í®î³ï½Fð$b (&58,b(&8*7u5Ç&%&08,."8%h,&5!,8X/g¿Õ45678 9 85 !&*7&5$&<W×8Z8,&'8(456789 85 #d#Õn# 5$6! _'8È8(456789 85 < ©ª©ªñm;&,-&ò&5*h&(45678ó&5520óôô õÃgÇ8%É _'8!*85!7!(&485!,bqö46!(456789 85 8^&! 8% ,.(456789 85 !&*78^& &'8%5 '854%&-35 _b8¾7,.6ó&5520< õðÅ!g¿s÷$6! _'8)Z ,b(456789 85 ,.(45678 9 85 egÇ&.(44qø$6X6088%&5*< õòÄ*57!,-&!7!5Å!!&5*h&8%b8%&5*(456789 85 g-g ùúôûúY4ü##ý#þÔüÿ0123g¿4a;!ô8566ÿü0121as#q#þ3 5$6,.5Å!!5&!\*!8%!t3456789 85 !È8%!8%ûWúô5< = 00 2346789      ! " # $ % !& %$! '()*+,!# -. "/0*12)3*45 6#7*189*1:*12)3*45%; 5 #< -=; > !? 6# ;@!?AB ! C!;D !? EF GHB C#9*1IJ D !? KFL'M AH-F C N! OP! " $ OQ*+R S)T*+IJ & U9VIW)T*93X*YZ*3P!N! > E;> !? @!?A%!( [ - \ L  E $;> !? 6# ;@!?A ! !<]*4^]*9V_*1:*)TIW!# " !;$!;`;  ab'O9*+U !; 6#9c*d(+ ` e!&J! " !i)*V^*9Vf)T*Y8Y*T]^]*+f !O jENk E - dl*Y3m)3*1:*9I*9In b U! jNk  " >e Y8Y*73IZ)T*7387*oO; b U! pJ B)T*T]^]*+f  Nk  qc*rVf)T*9X)3*3X)3*+l0*1Q" ; !& R" >e ? Y8Y*73IZ)T*7387*oO; b U! Nk  !; > !? 6# ;@!?A- s" ; !O , b ;h  !& R ! )I<CY8Y*73IZ)T*7387*oO; b U! g e)T*Y8Y*73IZ)T*7387*oO; b U pJ B T]^]*+f Nk  -t! !?E;> !?7*)I< )Tf:]*+IJ;! , J7*+(+I^*V^*u:]*3[;.A@!?A- F;! v>e)T*73IZ)T*7387*)T3]w)*YRQ*+U $e(1:*73IZ)T* ; x # L$" !?Q*+]Cb` x!$6! yN!O '& !6L'>5  !& R!!O9*+(!O)*3:)3*+8)3*T]8*935 " >e ?)T*73IZ)T*7387*oO; b U! B)T*T]^]*+f  Nk  !;.A 6# ;@!?A- rVw)*YZ*zn+l0*1Q")*8)*+I^*V^*qP+C6#" >e)T*73IZ)T*7387*oO ; b U! pJ  !? 6# ;@!?A$e(; >e)T*73IZ)T*7387* ! e!&n!!+f !& R$!ONO$NOJ7*3:]*3_^*73IZ)T*7387* {^]|})*4:*73IZ)T*7387*Y3]*73m*+U RnT]^]*+f 6# qc*~8Y*+C 6#")*8)*+I^*V^*u^f*T!?5[)*73IZ)T*73870*€/*‚5 ? h ! NO; b UDR B$!N $`;;H$6L'>5 `P;'NO ; b U! pJ  !? $C!? P! C !?7*+(+ ` !?" >e ? 01 345679 679 9334445!"#4$%& 4'( )*+,-./012.2345,.678.9:;,.1,<=>!4?@AB B9 679 9 3344!CD45!4$%%DEF!=GH!4?@ I9 JB KBLMNO'!4?@P%QR9 679 9 KSIQ3!# MTGU(V>SJ D!433W"#=>&34W= XY4P35R BMQ67M'>EU679 679 9ZKN[\6R]T677NKNMTG M^"#3_4`aRMGNR]bR]T67MNO'"#Vcd'3c#%( XePfEg!434'4'345!4hRNiAM 6 7N Jj TB TB N9 kXE#434 34l45!"#mnJo BM6 MNW%4p#5445!4$%( Xd>EU!4'345679 679 9334445! 4$%3GE#4!4'&45!!C4qa3!C66 r'3%#fs34t R]K67u v
- Xem thêm -